JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

2 INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 1 1 Bestuur Bestuurssamenstelling Bestuursvergaderingen Samenwerking met andere organisaties Interne ontwikkelingen Teruglopende peuteraantallen/financiën 5 2 Organisatie Samenstelling van het personeel met ingang van 1 januari Kengetallen 8 3 Kwaliteit peuterspeelzaalwerk Scholing en deskundigheidsbevordering Activiteiten in voorschoolse Educatie en clusters Voorschoolse Zorg Stagiaires Communicatie met ouders Ouderenquête Extra dagdelen Sluiting 3+ groepen in Drunen en Elshout Tot slot 13

3 Inleiding Met trots presenteert Stichting Peuterspeelzalen Heusden hierbij haar jaarverslag Het bestuur van de stichting hoopt u door middel van dit verslag te informeren over de belangrijke ontwikkelingen in onze organisatie en het werkveld. Het verslagjaar wordt gekenmerkt door: - fusie - samenwerking; - verdere professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. Vlijmen, maart 2013 Het bestuur 1

4 1. Bestuur Stichting Peuterspeelzalen Heusden is een professionele organisatie die als doel heeft het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van twee tot vier jaar, door hen actief te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling en eventuele problemen tijdig te signaleren en aan te pakken. Dit doel trachten wij te bereiken door: - exploiteren van peuterspeelzalen; - het regelmatig overleg voeren met ouders en verzorgers van kinderen die de peuterspeelzalen bezoeken; - het aangaan van samenwerking met maatschappelijke organisaties; - het geven van voorlichting. 1.1 Bestuurssamenstelling per 31 december 2011 Mevrouw M.F.C.M. Dekkers De heer M.A. van Buul Mevrouw J.F.M. Paardekooper De heer J.A.W.M. Brokx voorzitter penningmeester lid lid 1.2 Bestuursvergaderingen Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Heusden is vijf maal bijeengeweest. De belangrijkste bestuursonderwerpen waren: - vaststellen jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag 2011; - vaststellen begroting 2013; - de samenwerking met andere organisaties; - continuïteit en toekomst van de stichting - consequenties van de wet OKE - oprichting OR; - keuze VVE programma Piramide; - aanbevelingen van de stuurgroep. 1.3 Samenwerking met andere organisaties De gemeente Heusden De relatie met de gemeente Heusden is in het verslagjaar positief en constructief verlopen. In 2012 heeft de stichting veelvuldig contact gehad met de gemeente Heusden. De ambtelijke contacten hebben plaatsgevonden op directieniveau. De gesprekken gingen over de continuïteit van de stichting, de gevolgen van de wet OKE en versterking van en onderzoek naar de kwaliteit van de medewerkers. Ook op bestuurlijk niveau hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken gingen over de invulling van de directiezetel en de toekomst van de stichting. De gemeente Heusden heeft de stichting in eerste instantie verzocht over 2012 kwartaalrapportages te verzorgen, waardoor de gemeente meer zicht kreeg op de financiële positie van de stichting. Doordat de eerste en de tweede rapportage een standvastig beeld lieten zien is met de gemeente overeengekomen om in september een half jaar overzicht te geven en deze cijfers te extrapoleren naar het hele jaar. 2

5 Mikz-kinderopvang Het bestuur heeft in 2012 kennis gemaakt met de bestuurders van Mikz-kinderopvang. De aanleiding daartoe was te onderzoeken of Mikz een potentiële fusiekandidaat zou zijn. Het bestuur heeft het gesprek met de bestuurders van Mikz als positief ervaren. Combigroep: De combigroep peuterspeelzaal/kinderopvang in de Caleidoscoop in Vlijmen is na de zomer 2012 niet gecontinueerd. De reden hiervoor was een terugloop van peuters in beide organisaties. Het gebruik van de peuterspeelzaalruimte door de 3(+) opvangkinderen in Caleidoscoop door Mikz is wel blijven bestaan. Externe contacten/vve beleid gemeente Heusden In het kader van gemeentelijke VVE beleid heeft in het verslagjaar diverse keren overleg en afstemming plaatsgevonden met de kinderdagverblijven, basisschoolonderwijsinstellingen en de GGD in de gemeente Heusden. Dit overleg vond plaats op stuurgroepniveau. Gekozen is om de stuurgroep voor te laten zitten door de wethouder Onderwijs en Welzijn. De directeur van de Stichting Peuterspeelzalen Heusden heeft in het gemeentelijk VVE beleid een coördinerende rol. Zijn taken zijn: Notuleren van de vergaderingen van de stuurgroep; Voorbereiden,samen met de gemeente, van de agenda van de stuur- en projectgroep; Afstemmingsoverleg betreffende de ontwikkeling activiteitenplannen en begrotingen; Uittreksel van de aangepaste activiteitenplannen; Inventarisatie van de wensen en gedachten van onderwijs en kinderopvang aangaande de samenwerking; Voorbereiding werkcongres inzake integrale samenwerking; Afstemmingsoverleg met CJG, Scala en Gemeente over de zorgstructuur. De opbrengsten zijn: Een gezamenlijk werkcongres, als start voor een integrale samenwerking. Het congres is gehouden onder de titel Enkel een visie is nog geen oplossing, alles draait om de uitvoering; De activiteitenplannen in de clusters zijn opnieuw bezien en geactualiseerd. De clusters hebben twee verbeterpunten centraal gesteld. De doorgaande leerlijn en een gezamenlijk VVE-programma in de voorschool en het versterken en verbeteren van de ouderparticipatie; De daarbij behorende begrotingen zijn toegespitst op deze twee verbeterpunten; Keuze voor de VVE-programma Piramide in de voorschool; Eenduidige benamingen van samenwerkingsverbanden; Vaststellen locaties waar een kindcentrum gevestigd gaat worden; Objectieve criteria en procedure voor deelname van een kinderopvangorganisatie in een kindcentrum; Helderheid van de huurprijs in een kindcentrum; Vaststelling dat de voorzieningen in de kleine kernen moeten blijven bestaan; Organisatie van peuter(dag)arrangementen; Het uitzetten van een tijdspad waarbinnen, scholing, samenwerking, realisatie van kindcentra en een nieuw samenwerkingsconvenant gerealiseerd moeten worden. 3

6 Wet OKE Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE in werking getreden. Hiermee is onder andere het peuterspeelzaalwerk toegevoegd aan de Wet kinderopvang. Ook zijn landelijke eisen voor voorschoolse educatie bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opgenomen in de wet. Landelijk Register Kwaliteit Peuterspeelzalen Sinds 2010 is er gewerkt aan een landelijk inspectiekader voor de peuterspeelzalen. Hierin is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de peuterspeelzalen moeten voldoen. De GGD inspecteert de peuterspeelzalen en controleert of aan alle eisen wordt voldaan. Het rapport van deze controle gaat naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de handhaving. Als een peuterspeelzaal voldoet aan alle eisen, wordt de locatie opgenomen in het Landelijk register. In 2012 zijn alle onze zalen bezocht en geïnspecteerd door de GGD. Er is gekeken naar de huisvesting; is deze veilig en hygiënisch, is er een recente risico-inventarisatie (RIE) gedaan, klopt het aantal beschikbare vierkante meters met het aantal kinderen dat opgevangen wordt, etc. Ook wordt er gekeken naar de pedagogische kwaliteit; is er een pedagogisch beleidsplan en handelen leidsters zoals hierin is beschreven, is personeel voldoende gekwalificeerd, is er een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegd, is er vrijwilligersbeleid, etc. Op basis van de positieve GGD rapportages konden alle zalen zonder voorbehoud worden opgenomen in het LRKP. Onderwijsinspectie In de OKE-wet is ook bepaald, dat de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Hierbij wordt gekeken of de peuterspeelzaal voldoet aan de eisen die in het kader van VVE in de wet OKE zijn vastgelegd. Op de peuterspeelzalen in Drunen, waar gewerkt wordt met het VVE programma Kaleidoscoop, heeft een schriftelijke inspectie plaatsgevonden. Hiervan was in 2012 nog geen rapportage ontvangen. Peuterspeelzaal Beertjeboog, waar wordt gewerkt met het VVE programma Piramide, is wel bezocht door de inspecteur van Onderwijs. De inspectie heeft zich lovend uitgelaten over het pedagogisch klimaat en de educatieve kwaliteit op Beertjeboog. Op beide gebieden was de inspecteur van mening dat de werkwijze op Beertjeboog een voorbeeld was voor anderen. Verbeterpunten liggen vooral op het gebied van de samenwerking tussen peuterspeelzaal en school, de ouderbetrokkenheid en de borging van de kwaliteit Interne ontwikkelingen Personeelsvertegenwoordiging De personeelsvertegenwoordiging (PvT) kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst is besloten een Ondernemingsraad op te richten. Een kiescommissie is benoemd welke de verkiezing van de leden van de Ondernemingsraad heeft georganiseerd. Op 29 maart 2012 heeft het bestuur de Ondernemingsraad en haar leden benoemd. Ondernemingsraad De ondernemingsraad is in het verslagjaar viermaal bijeengeweest. De belangrijkste aandachtspunten waren: Advies inzake de jaarrekening 2012, het inhoudelijk jaarverslag en de begroting 2013; De continuïteit van de organisatie en een mogelijke fusie in de voorscholen; Verhogen van eigen deskundigheid door scholing; Openingstijden van de peuterspeelzalen; 4

7 Deskundigheidsbevordering van de medewerkers en uren voor afstemmingsoverleg van de medewerkers rond zorg en kindcentra. Professionalisering van de peuterspeelzaal t Hummelke De peuterspeelzaal in Elshout heeft altijd gewerkt met één betaalde kracht en een vrijwilligster. Er waren 6 vrijwilligsters werkzaam, die op een goede wijze invulling gaven aan de inhoud van het werk. De gemeente Heusden heeft bepaald dat ook in Elshout het ambitieniveau verhoogd zou moeten worden en de zaal in de toekomst een VVE-zaal zou kunnen worden. Om dit te realiseren heeft de gemeente besloten toestemming te verlenen ook in Elshout te gaan werken met twee betaalde en volledig gekwalificeerde medewerkers. Na de zomervakantie 2012 is de stichting gaan werken met 2 betaalde krachten. De vrijwilligsters die een voldoende opleidingsniveau hadden, hebben het aanbod gehad te solliciteren naar de nieuwe functie. Zij hebben daarvan geen gebruik gemaakt. De vacatures zijn inmiddels ingevuld. 1.5 Teruglopende peuteraantallen/financiën Het aantal peuters in het werkgebied Heusden is in 2012 in de eerste 11 maanden afgenomen. In de maand december is weer een lichte stijging merkbaar wat ook doorloopt in de eerste maanden van De sterkste afname is te zien in de kleine kernen Elshout en Haarsteeg en in mindere mate in Drunen en Vlijmen. In Elshout en Haarsteeg zijn sommige groepen teruggelopen tot 6 a 7 peuters. Het bestuur is dan ook blij dat de stuurgroep heeft besloten de voorzieningen in de kleine kernen te behouden. Zonder dat besluit zou het bestuur hebben overwogen groepen in de kleine kernen te sluiten. De terugloop in Drunen heeft geleid tot het sluiten van de 3+groep op de locatie t Opstapje. In Vlijmen tot het sluiten van de combigroep met Mikz. Het sluiten van deze groepen heeft niet geleid tot ontslag. Door natuurlijk verloop kon sluitingen opgevangen worden. In 2012 is een nieuwe CAO afgesloten welke heeft geleid tot een verhoging van de salarissen. In december 2012 zijn deze gestegen met 1% wat leidt tot een stijging van de loonkosten met In februari 2013 zullen de lonen weer stijgen met nog eens 1,5% wat een loonstijging van tot gevolg heeft. De eenmalige uitkering in juli 2013 leidt tot een stijging van de loonkosten met Daar ook de sociale lasten en pensioenpremies in 2013 zullen stijgen, zullen de lonen in 2013 met stijgen. Wat betreft de financiële continuïteit van de stichting maakt het bestuur zich zorgen over de toekomst. Enerzijds door de jaarlijkse vermindering van subsidie door de gemeente met 1%, anderzijds door een mogelijke nog grotere vermindering van de subsidies in De gemeente heeft voor 2013 weliswaar de ouderbijdrage enigszins verhoogd, maar deze verhoging zal de stijging van de loonkosten niet kunnen compenseren. De stichting is daarom druk doende daar waar het mogelijk is de bedrijfskosten te verminderen. Zo zal in 2013 de locatie aan de Mozartlaan in Drunen worden gesloten en zal de peuterspeelzaal een ruimte huren van basisschool Jongleren. Hierdoor worden de huisvestingslasten minder door een lagere huur en minder energielasten. Enerzijds door de financieel onzekere toekomst, anderzijds doordat de gemeenten Heusden zich heeft uitgesproken voor het harmoniseren van de voorschool, heeft het bestuur besloten een mogelijke fusie met een kinderopvangorganisatie te onderzoeken. Een fusie moet het aanbieden van peuter(dag)arrangementen mogelijk maken. Een mogelijke verhuizing van de locatie aan de Grotestraat in Drunen naar de basisschool Olof Palme kan wederom een vermindering van de huisvestingslasten opleveren. Het bestuur voorziet echter niet dat dit kindercentrum in 2013 nog gerealiseerd zal worden. 5

8 2012 heeft het bestuur kunnen afsluiten met een positief resultaat van Dit resultaat is toegevoegd aan het vermogen. De extra kosten voor de werkzaamheden van de Ondernemingsraad, de scholing van een tweetal medewerkers, alsmede de kosten van het onderzoek van Fontys zijn opgenomen in de jaarrekening en hebben niet geleid tot een tekort. De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening heeft ook in het verslagjaar plaatsgevonden. De stichting verwacht in 2013 een deel van deze voorziening en de voorziening speelmateriaal en meubilair nodig te hebben om de verhuizing naar kindcentra mogelijk te maken. Het resterende deel van de onderhoudsvoorziening is noodzakelijk voor het onderhoud van de peuterspeelzalen welke gevestigd zijn in het pand De Vlaemsche Hoeve. 6

9 2. Organisatie 2.1 Samenstelling van het personeel met ingang van 1 januari 2012 Management De heer C. van Loon (directeur) Mevrouw A. Sanders (manager) Drunen Mevrouw M. Mulders Mevrouw L. Lommers Mevrouw C. van Dommelen Mevrouw M.C.E. van der Ende Mevrouw C. Van Riel Mevrouw C. Van den Oever Mevrouw L. Van Loon Mevrouw J. Pijnenburg Mevrouw M. Van Hal Mevrouw G. Van Oijen Mevrouw T. Eekels Mevrouw A.H. Moerlands (uit dienst per 1 augustus 2012) Mevrouw J. Pulles Mevrouw Y. van Hoesel Mevrouw M. Van Dolenweerd Mevrouw H. Damen Vlijmen Mevrouw E. Van Bemmelen (uit dienst per 1 september 2012) Mevrouw L. Van Gorp Mevrouw A. Heijmans Mevrouw M. Heerkens Mevrouw G. Van Kuijk (uit dienst per 15 augustus 2012) Mevrouw I. Kuijs Mevrouw I. Van Meerwijk Mevrouw M. Van de Wiel Mevrouw E. De Wilt Mevrouw C. Kuijsters Mevrouw J. Verhoofstad (in dienst met ingang van 15 augustus 2012) Mevrouw A. Van de Bosch (huishoudelijk medewerkster) Mevrouw A. Van Engelen (huishoudelijk medewerkster) Mevrouw V. Gulli (huishoudelijk medewerkster) Haarsteeg Mevrouw A. Hendriks Mevrouw K. Hubers Mevrouw K. Van der Bosch Mevrouw E. Govers (huishoudelijk medewerkster) Elshout Mevrouw J. De Jong Mevrouw H. De Vaan Mevrouw G. Van Oijen 7

10 De locatie wordt ook schoongemaakt op basis van een vrijwilligersvergoeding. Invalleidster Mevrouw M. Brok (invalleidster) Mevrouw Y. Muller (invalleidster) Mevrouw R. De Bie (invalleidster) Mevrouw P. Scholte (invalleidster) 2.2 Kengetallen De stichting kent de navolgende locaties en groepen Drunen Teddybeer Vennerakkers ( t Span) Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen Dinsdagmiddag-vrijdagmorgen Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen Dinsdagmiddag - vrijdagmorgen t Opstapje Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen 2 groepen 2 groepen en 2 groepen Vlijmen Beertjeboog Peuterpan Hummelhuis Maandagmorgen-donderdagmiddag Dinsdag-donderdagmorgen Maandagmiddag-woensdagmorgen Dinsdagmiddag-vrijdagmorgen Maandag-donderdagmorgen Dinsdagmorgen-donderdagmiddag Maandag-donderdagmorgen Maandagmiddag-woensdagmorgen Dinsdagmorgen-donderdagmiddag Dinsdagmiddag-vrijdagmorgen Haarsteeg Elshout Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen Maandag-donderdagmorgen Dinsdag-vrijdagmorgen Woensdagmorgen 3plus Op 1 oktober 2012 hebben 76 doelgroepkinderen een 3 e en/of 4 e dagdeel in het kader van de wet OKE aangeboden gekregen. 8

11 3. Kwaliteit peuterspeelzaalwerk 3.1 Scholing en deskundigheidsbevordering Onderzoek als basis voor verdere scholing Na goedkeuring van de gemeente Heusden heeft Fontys Fydes een onderzoek gedaan naar de kwaliteit op de peuterspeelzaal. De onderzoeksvragen waren: Beschrijf de bevindingen naar aanleiding van de observatie van leidsters, om pedagogische en educatieve kwaliteiten in beeld te brengen; Inventariseer de nascholingswensen; Geef over mogelijke nascholing een advies. Door middel van groepsbezoeken en observaties heeft Fontys haar onderzoek uitgevoerd. Op de peuterspeelzalen van de stichting is veel pedagogische kwaliteit aangetroffen. Op het gebied van educatieve kwaliteit kan er nog e.e.a. verbeterd worden. Wat veel leidsters aangeven is de behoefte aan een programma om planmatig en doelbewust te kunnen werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Fontys adviseert onder andere om op alle locaties, behalve op Beertjeboog waar al gewerkt wordt met Piramide, een training aan te bieden in een VVE programma. VVE scholing De gemeente Heusden heeft aangegeven er naar te streven dat op alle locaties van de stichting gewerkt gaat worden met het VVE-programma Piramide. Alle medewerkers zullen in 2013 hiertoe worden opgeleid. De kosten van training en daarbij behorende scholingsuren zullen door de gemeente worden vergoed. De stichting heeft aangegeven dat het een goede zaak zou zijn indien binnen de organisatie een van de medewerkers geschoold zou worden in het trainerschap. De manager heeft zich bereid verklaard deze scholing te willen gaan doen. Indien zij opgeleid is kan zij zorg dragen voor het stabiliseren van de kwaliteit en nieuwe medewerkers kunnen dan zelf opgeleid worden. Ook kan haar kennis worden ingezet bij kinderdagverblijven. Bedrijfshulpverlening De medewerkers uit Drunen, Vlijmen, Elshout en Haarsteeg hebben deelgenomen aan de volledige training BHV (Bedrijfshulpverlening). Ze zijn getraind in het geven van de noodzakelijke eerste hulp, het bestrijden en beperken van een beginnende brand, het ontruimen van het pand en het effectief communiceren in noodsituaties. Training TripleP en Intervisie Nog enkele medewerkers zijn in 2012 geschoold in de TripleP methode niveau 2. Het grootste deel van de medewerkers is al eerder geschoold en heeft in 2012 deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten TripleP. Tijdens de bijeenkomsten konden medewerkers ervaringen in gesprekken met ouders uitwisselen en elkaar consulteren. Ook is aandacht besteed aan het verder inslijpen van de gesprekstechnieken bij TripleP. Managementcursus Vversterkt De directeur van de stichting heeft met succes deelgenomen aan de cursus Vversterkt management georganiseerd door KPC. Hierdoor is meer kennis in de organisatie aanwezig om VVE-verantwoordelijkheden op een juiste wijze te implementeren in de organisatie. 9

12 3.2 Activiteiten in voorschoolse Educatie en clusters Uit de activiteitenplannen, die door de verschillende clusters binnen Heusden zijn opgesteld, is duidelijk geworden dat alle clusters prioriteit geven aan de invoering van een voorschools educatief programma en het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Peuterspeelzaal Beertjeboog Op peuterspeelzaal Beertjeboog werken we met het voorschoolse programma Piramide en zijn we binnen de Caleidoscoop gehuisvest samen met de kinderopvang en basisschool t Palet. Binnen het cluster werken we samen met t Palet, t Kompas, de Voetiusschool, Villa Kakelbont en Bellefleur. Alle peuters die naar genoemde basisscholen uitstromen worden mondeling overgedragen door de tutor. In 2012 is gestart met het project voorlezen door leerlingen van t Palet op de peuterspeelzaal. Ook de Voetiusschool heeft aangegeven hieraan mee te willen werken. De managers van de organisaties binnen het cluster kwamen een paar keer bij elkaar om de huidige en toekomstige samenwerking te bespreken. Op uitnodiging van Beertjeboog heeft er een informeel overleg plaatsgevonden waaraan medewerkers van peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool hebben deelgenomen. Peuterspeelzalen Peuterpan en t Hummelhuis Op de peuterspeelzalen in Vlijmen-dorp werken de leidsters met de methode Taallijn VVE. Met deze methode kunnen leidsters de spraak- en taalontwikkeling van de peuters op een actieve wijze stimuleren. In 2012 organiseerden de VVE Opstap medewerkers van Scala samen met de manager van de peuterspeelzaal een informele en informatieve kennismakingsavond voor de deelnemende instellingen binnen het cluster. Onder het genot van een drankje en een hapje vond er een geanimeerde uitwisseling plaats tussen de medewerkers van psz Peuterpan en Hummelhuis, Tierelantijn, de Boerderij, Basisschool de Bussel, de Wilgen en de Vijfhoeven. In september is de peuterspeelzaal met groepjes drie-jarigen op bezoek geweest bij de Vijfhoeven en De Wilgen om deel te nemen aan voorleesactiviteiten voor peuters en kleuters. Peuterspeelzaal Haarsteeg Op de peuterspeelzaal in Haarsteeg wordt iedere peuter warm overgedragen aan de basisschool. In de cluster Haarsteeg, waarin wordt samengewerkt met de basisschool Lambertus en kinderopvang Dikkertjedap. Er is regelmatig afstemmingsoverleg tussen de samenwerkende partners en de peuters bezoeken op uitnodiging van de Lambertusschool activiteiten in de school. Peuterspeelzaal De Vennerakkers Peuterspeelzaal de Vennerakkers is gehuisvest op de Locatie basisschool t Span. De huisvesting binnen de school en naast de kinderopvang bevordert de samenwerking tussen de partners. Kinderen in de opvang kunnen gemakkelijk deelnemen aan het peuterspeelzaalwerk en medewerkers kunnen werkzaamheden eenvoudig op elkaar afstemmen zoals b.v. het afspreken van gezamenlijke thema s of het bijwonen van een deel van een les door peuters op de basisschool. Deze zaal is een VVE-locatie. Peuterspeelzaal De Teddybeer Ook peuterspeelzaal de Teddybeer is een VVE-locatie. De peuters krijgen het VVE programma Kaleidoscoop aangeboden. Intensieve samenwerking met andere partners is nog lastig op de Teddybeer omdat geen van de partners bereikbaar zijn op loopafstand. Toch hebben peuters van de Teddybeer deelgenomen aan door VVE Opstap georganiseerde activiteiten voor peuters en kleuters op basisschool Jongleren. 10

13 Peuterspeelzaal t Opstapje Op deze zaal wordt in een van de parallelgroepen gewerkt met het VVE-programma Kaleidoscoop. Na 2013 zal deze zaal haar intrek nemen in basisschool Jongleren waardoor de samenwerking veel natuurlijker zal verlopen. Overdracht en doorgaande lijn De peuters op alle VVE locaties worden warm overgedragen aan het basisonderwijs. De overdracht vindt plaats met in achtneming van het gemeentelijke protocol warme overdracht Ook de peuters op de kleinere locaties zoals in Haarsteeg en Elshout worden warm overgedragen naar de basisschool. De overdracht wordt positief gewaardeerd door zowel ouders als basisscholen. 3.3 Voorschoolse zorg De zorg voor peuters Behalve met de basisscholen wordt er steeds meer samengewerkt met andere instellingen om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van peuters te waarborgen en de zorg voor de peuters te optimaliseren. Een belangrijke partner in de voorschoolse zorg voor peuters is het consultatiebureau. Met de medewerkers van de consultatiebureaus wordt nauw samengewerkt. In periodiek overleg worden de zorgen rondom de ontwikkeling van peuters met elkaar gedeeld en zo nodig vervolgstappen afgesproken. De consultatiebureaus spelen een belangrijke rol als het gaat om de indicering van de doelgroepkinderen. Ook over de indicering van peuters vindt regelmatig overleg plaats. Waar nodig zijn er ook contacten met andere zorgverleners zoals logopedie, MEE, Kentalis en Loket Vroeghulp, bureau Jeugdzorg en maatschappelijk werk. Stichting Peuterspeelzalen Heusden is met ingang van juni 2008 aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, een geautomatiseerd systeem dat gerichte ondersteuning biedt om vroegtijdig te signaleren en de noodzakelijke zorg te coördineren. In oktober 2011 heeft de stichting de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ingevoerd. Tutor op Beertjeboog Op peuterspeelzaal Beertjeboog is op ieder dagdeel naast de twee beroepskrachten ook een tutor aanwezig. De tutor heeft zich beroepsmatig gespecialiseerd in kinderen met een taalen of andere ontwikkelingsachterstand. Zij geeft de kinderen die dat nodig hebben, de zgn doelgroepkinderen, gerichte, individuele en professionele ondersteuning. Ook begeleidt de tutor de ouders van de peuter wanneer externe zorg moet worden ingeschakeld. Door de inzet van de tutor zijn de doelgroepkinderen verzekerd van een constante en intensieve begeleiding zonder dat dit ten koste gaat van de andere peuters in de groep. 3.4 Stagiaires Aan leerlingen van diverse opleidingen bieden wij de gelegenheid om stage te lopen op één van onze zalen dan wel te snuffelen aan het werkveld. Wij proberen de stagiaires een 11

14 goede begeleiding te geven tijdens de dagdelen dat ze aanwezig zijn. Onze peuterspeelzalen zijn door Calibris officieel erkend als opleidingsplaats voor de beroepspraktijkvorming. 3.5 Communicatie met ouders De ouders van de peuters worden door middel van een algemeen informatieboekje en een periodieke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de gang van zaken binnen onze stichting Zo kunnen ouders b.v. kennis nemen van de thema s die gedurende het schooljaar worden uitgevoerd en worden zij uitgedaagd om zelf thuis activiteiten in het kader van het thema te ondernemen. Naast de schriftelijke informatie is de algemene informatie ook digitaal beschikbaar. Ouders en andere belangstellenden kunnen alles over onze stichting en haar werkwijze terugvinden op de website: Via de website kunnen ouders een inschrijfformulier voor de peuterspeelzaal downloaden en met de manager en plaatsingsmedewerkers communiceren door middel van . Ouders worden op diverse manieren actief betrokken bij het peuterspeelzaalwerk en de ontwikkeling van hun kind. Het halen en brengen van de peuter is bij uitstek een moment om de ouderbetrokkenheid te stimuleren. Leidsters spelen daarin een actieve rol. Alle leidsters zijn geschoold in de Triple P methode en zullen, als de situatie daar toe aanleiding geeft, ouders opvoedingsondersteuning geven conform de Triple P methode. Vlak voordat kinderen naar de basisschool gaan voeren leidsters een overdrachtsgesprek met ouders. Mocht de ontwikkeling van kinderen daartoe aanleiding geven, voeren leidsters ook tussentijdse gesprekken met ouders. Andere activiteiten die erop gericht zijn om de ouderbetrokkenheid te vergroten, zijn koffieochtenden voor ouders op de speelzaal, assistentie van ouders bij speciale projecten en hulp van ouders bij feestdagen en uitstapjes. 3.6 Ouderenquête Wanneer een peuter drie jaar wordt, krijgen ouders van de peuters in Vlijmen een enquêteformulier uitgereikt. Door middel van deze ouderenquête proberen wij op de hoogte te blijven van wensen en eventuele klachten van ouders. Over het algemeen zijn ouders buitengewoon tevreden over de geleverde kwaliteit van het peuterwerk. Naar aanleiding van reacties op de ouderenquête verlaagden wij de minimale instroomleeftijd van peuters. 3.7 Extra dagdelen Op al onze peuterspeelzalen krijgen geïndiceerde peuters vanaf 2 jaar twee extra dagdelen aangeboden. Door het aanbieden van extra dagdelen krijgen peuters nog meer stimulans en begeleiding en kunnen (dreigende )achterstanden worden aangepakt. Door zowel doelgroepkinderen als niet doelgroepkinderen in één groep te plaatsen, worden taal en sociale vaardigheden gestimuleerd. Wij zien dan ook veel vooruitgang bij de peuters. In goed overleg met het consultatiebureau is een definitie vastgesteld van zogenaamde doelgroepkinderen voor de VVE. 12

15 3.8 Sluiting 3 + groepen in Drunen en Elshout Als een goede voorbereiding op de basisschool is in Drunen en Elshout jarenlang gewerkt met een zogenaamde 3+groep. Kinderen en ouders waren erg tevreden met dit aanbod. In 2011 kreeg de stichting de verantwoordelijkheid om doelgroepkinderen meerdere dagdelen aan te bieden. In Drunen leidde dit tot groepen waarin soms meer dan 10 doelgroepkinderen zaten. Het grote aantal doelgroepkinderen vroeg erg veel aandacht van de medewerkers en bracht de pedagogische en educatieve doelstellingen in gevaar. Dat gevaar vroeg om bijstelling van het beleid. De stichting besloot dat het aantal doelgroepkinderen in een groep niet hoger mocht zijn dan acht peuters. Om toch het aanbod van meerdere dagdelen mogelijk te maken moest organisatorisch worden ingegrepen. De 3+groepen zijn omgebouwd tot reguliere groepen, waardoor de doelgroepkinderen beter verspreid konden worden over de verschillende groepen. In de gemeentelijke stuurgroep is overeengekomen om reguliere kinderen geen gesubsidieerd derde dagdeel meer aan te bieden. Deze afspraak heeft mede geleid tot het sluiten van de 3+ groepen in Drunen en Elshout 3.9 Tot slot Het bestuur kijkt terug op een mooi jaar. De wetgeving en lokale activiteiten op het gebied van VVE en de ontwikkeling van spilfuncties hebben een grote impact op de toekomstvisie van het peuterwerk. De ontwikkelingen maken dat het kind centraal staat. Wij zullen de juiste voorwaarden moeten creëren zodat het kind, dat extra aandacht nodig heeft, op een juiste en professionele wijze wordt opgevangen en begeleid. Deze opvang en begeleiding zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de peuterspeelzaal maar inmiddels een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle convenant deelnemers. 13

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al.

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpak Gezonde Kinderdagverblijven en Gezonde Peuterspeelzalen RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

management samenvatting en leeswijzer

management samenvatting en leeswijzer management samenvatting en leeswijzer Voor u ligt de offerte 2011 en de werkbegroting 2010 van Swazoom. Naar aanleiding van door het Stadsdeel Zuidoost geformuleerde vragen en opmerkingen, is de conceptofferte

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE Leerpunten uit de praktijk Hbo ers in de VVE Hbo ers in de VVE Colofon Opdrachtgever: Auteur: Vormgeving: Ministerie van OCW, directie Primair Onderwijs Paulien Muller, p.muller@sardes.nl www.sardes.nl

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie