JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

2 INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 1 1 Bestuur Bestuurssamenstelling Bestuursvergaderingen Samenwerking met andere organisaties Interne ontwikkelingen Teruglopende peuteraantallen/financiën 5 2 Organisatie Samenstelling van het personeel met ingang van 1 januari Kengetallen 8 3 Kwaliteit peuterspeelzaalwerk Scholing en deskundigheidsbevordering Activiteiten in voorschoolse Educatie en clusters Voorschoolse Zorg Stagiaires Communicatie met ouders Ouderenquête Extra dagdelen Sluiting 3+ groepen in Drunen en Elshout Tot slot 13

3 Inleiding Met trots presenteert Stichting Peuterspeelzalen Heusden hierbij haar jaarverslag Het bestuur van de stichting hoopt u door middel van dit verslag te informeren over de belangrijke ontwikkelingen in onze organisatie en het werkveld. Het verslagjaar wordt gekenmerkt door: - fusie - samenwerking; - verdere professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. Vlijmen, maart 2013 Het bestuur 1

4 1. Bestuur Stichting Peuterspeelzalen Heusden is een professionele organisatie die als doel heeft het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van twee tot vier jaar, door hen actief te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling en eventuele problemen tijdig te signaleren en aan te pakken. Dit doel trachten wij te bereiken door: - exploiteren van peuterspeelzalen; - het regelmatig overleg voeren met ouders en verzorgers van kinderen die de peuterspeelzalen bezoeken; - het aangaan van samenwerking met maatschappelijke organisaties; - het geven van voorlichting. 1.1 Bestuurssamenstelling per 31 december 2011 Mevrouw M.F.C.M. Dekkers De heer M.A. van Buul Mevrouw J.F.M. Paardekooper De heer J.A.W.M. Brokx voorzitter penningmeester lid lid 1.2 Bestuursvergaderingen Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Heusden is vijf maal bijeengeweest. De belangrijkste bestuursonderwerpen waren: - vaststellen jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag 2011; - vaststellen begroting 2013; - de samenwerking met andere organisaties; - continuïteit en toekomst van de stichting - consequenties van de wet OKE - oprichting OR; - keuze VVE programma Piramide; - aanbevelingen van de stuurgroep. 1.3 Samenwerking met andere organisaties De gemeente Heusden De relatie met de gemeente Heusden is in het verslagjaar positief en constructief verlopen. In 2012 heeft de stichting veelvuldig contact gehad met de gemeente Heusden. De ambtelijke contacten hebben plaatsgevonden op directieniveau. De gesprekken gingen over de continuïteit van de stichting, de gevolgen van de wet OKE en versterking van en onderzoek naar de kwaliteit van de medewerkers. Ook op bestuurlijk niveau hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken gingen over de invulling van de directiezetel en de toekomst van de stichting. De gemeente Heusden heeft de stichting in eerste instantie verzocht over 2012 kwartaalrapportages te verzorgen, waardoor de gemeente meer zicht kreeg op de financiële positie van de stichting. Doordat de eerste en de tweede rapportage een standvastig beeld lieten zien is met de gemeente overeengekomen om in september een half jaar overzicht te geven en deze cijfers te extrapoleren naar het hele jaar. 2

5 Mikz-kinderopvang Het bestuur heeft in 2012 kennis gemaakt met de bestuurders van Mikz-kinderopvang. De aanleiding daartoe was te onderzoeken of Mikz een potentiële fusiekandidaat zou zijn. Het bestuur heeft het gesprek met de bestuurders van Mikz als positief ervaren. Combigroep: De combigroep peuterspeelzaal/kinderopvang in de Caleidoscoop in Vlijmen is na de zomer 2012 niet gecontinueerd. De reden hiervoor was een terugloop van peuters in beide organisaties. Het gebruik van de peuterspeelzaalruimte door de 3(+) opvangkinderen in Caleidoscoop door Mikz is wel blijven bestaan. Externe contacten/vve beleid gemeente Heusden In het kader van gemeentelijke VVE beleid heeft in het verslagjaar diverse keren overleg en afstemming plaatsgevonden met de kinderdagverblijven, basisschoolonderwijsinstellingen en de GGD in de gemeente Heusden. Dit overleg vond plaats op stuurgroepniveau. Gekozen is om de stuurgroep voor te laten zitten door de wethouder Onderwijs en Welzijn. De directeur van de Stichting Peuterspeelzalen Heusden heeft in het gemeentelijk VVE beleid een coördinerende rol. Zijn taken zijn: Notuleren van de vergaderingen van de stuurgroep; Voorbereiden,samen met de gemeente, van de agenda van de stuur- en projectgroep; Afstemmingsoverleg betreffende de ontwikkeling activiteitenplannen en begrotingen; Uittreksel van de aangepaste activiteitenplannen; Inventarisatie van de wensen en gedachten van onderwijs en kinderopvang aangaande de samenwerking; Voorbereiding werkcongres inzake integrale samenwerking; Afstemmingsoverleg met CJG, Scala en Gemeente over de zorgstructuur. De opbrengsten zijn: Een gezamenlijk werkcongres, als start voor een integrale samenwerking. Het congres is gehouden onder de titel Enkel een visie is nog geen oplossing, alles draait om de uitvoering; De activiteitenplannen in de clusters zijn opnieuw bezien en geactualiseerd. De clusters hebben twee verbeterpunten centraal gesteld. De doorgaande leerlijn en een gezamenlijk VVE-programma in de voorschool en het versterken en verbeteren van de ouderparticipatie; De daarbij behorende begrotingen zijn toegespitst op deze twee verbeterpunten; Keuze voor de VVE-programma Piramide in de voorschool; Eenduidige benamingen van samenwerkingsverbanden; Vaststellen locaties waar een kindcentrum gevestigd gaat worden; Objectieve criteria en procedure voor deelname van een kinderopvangorganisatie in een kindcentrum; Helderheid van de huurprijs in een kindcentrum; Vaststelling dat de voorzieningen in de kleine kernen moeten blijven bestaan; Organisatie van peuter(dag)arrangementen; Het uitzetten van een tijdspad waarbinnen, scholing, samenwerking, realisatie van kindcentra en een nieuw samenwerkingsconvenant gerealiseerd moeten worden. 3

6 Wet OKE Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE in werking getreden. Hiermee is onder andere het peuterspeelzaalwerk toegevoegd aan de Wet kinderopvang. Ook zijn landelijke eisen voor voorschoolse educatie bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opgenomen in de wet. Landelijk Register Kwaliteit Peuterspeelzalen Sinds 2010 is er gewerkt aan een landelijk inspectiekader voor de peuterspeelzalen. Hierin is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de peuterspeelzalen moeten voldoen. De GGD inspecteert de peuterspeelzalen en controleert of aan alle eisen wordt voldaan. Het rapport van deze controle gaat naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de handhaving. Als een peuterspeelzaal voldoet aan alle eisen, wordt de locatie opgenomen in het Landelijk register. In 2012 zijn alle onze zalen bezocht en geïnspecteerd door de GGD. Er is gekeken naar de huisvesting; is deze veilig en hygiënisch, is er een recente risico-inventarisatie (RIE) gedaan, klopt het aantal beschikbare vierkante meters met het aantal kinderen dat opgevangen wordt, etc. Ook wordt er gekeken naar de pedagogische kwaliteit; is er een pedagogisch beleidsplan en handelen leidsters zoals hierin is beschreven, is personeel voldoende gekwalificeerd, is er een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegd, is er vrijwilligersbeleid, etc. Op basis van de positieve GGD rapportages konden alle zalen zonder voorbehoud worden opgenomen in het LRKP. Onderwijsinspectie In de OKE-wet is ook bepaald, dat de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Hierbij wordt gekeken of de peuterspeelzaal voldoet aan de eisen die in het kader van VVE in de wet OKE zijn vastgelegd. Op de peuterspeelzalen in Drunen, waar gewerkt wordt met het VVE programma Kaleidoscoop, heeft een schriftelijke inspectie plaatsgevonden. Hiervan was in 2012 nog geen rapportage ontvangen. Peuterspeelzaal Beertjeboog, waar wordt gewerkt met het VVE programma Piramide, is wel bezocht door de inspecteur van Onderwijs. De inspectie heeft zich lovend uitgelaten over het pedagogisch klimaat en de educatieve kwaliteit op Beertjeboog. Op beide gebieden was de inspecteur van mening dat de werkwijze op Beertjeboog een voorbeeld was voor anderen. Verbeterpunten liggen vooral op het gebied van de samenwerking tussen peuterspeelzaal en school, de ouderbetrokkenheid en de borging van de kwaliteit Interne ontwikkelingen Personeelsvertegenwoordiging De personeelsvertegenwoordiging (PvT) kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst is besloten een Ondernemingsraad op te richten. Een kiescommissie is benoemd welke de verkiezing van de leden van de Ondernemingsraad heeft georganiseerd. Op 29 maart 2012 heeft het bestuur de Ondernemingsraad en haar leden benoemd. Ondernemingsraad De ondernemingsraad is in het verslagjaar viermaal bijeengeweest. De belangrijkste aandachtspunten waren: Advies inzake de jaarrekening 2012, het inhoudelijk jaarverslag en de begroting 2013; De continuïteit van de organisatie en een mogelijke fusie in de voorscholen; Verhogen van eigen deskundigheid door scholing; Openingstijden van de peuterspeelzalen; 4

7 Deskundigheidsbevordering van de medewerkers en uren voor afstemmingsoverleg van de medewerkers rond zorg en kindcentra. Professionalisering van de peuterspeelzaal t Hummelke De peuterspeelzaal in Elshout heeft altijd gewerkt met één betaalde kracht en een vrijwilligster. Er waren 6 vrijwilligsters werkzaam, die op een goede wijze invulling gaven aan de inhoud van het werk. De gemeente Heusden heeft bepaald dat ook in Elshout het ambitieniveau verhoogd zou moeten worden en de zaal in de toekomst een VVE-zaal zou kunnen worden. Om dit te realiseren heeft de gemeente besloten toestemming te verlenen ook in Elshout te gaan werken met twee betaalde en volledig gekwalificeerde medewerkers. Na de zomervakantie 2012 is de stichting gaan werken met 2 betaalde krachten. De vrijwilligsters die een voldoende opleidingsniveau hadden, hebben het aanbod gehad te solliciteren naar de nieuwe functie. Zij hebben daarvan geen gebruik gemaakt. De vacatures zijn inmiddels ingevuld. 1.5 Teruglopende peuteraantallen/financiën Het aantal peuters in het werkgebied Heusden is in 2012 in de eerste 11 maanden afgenomen. In de maand december is weer een lichte stijging merkbaar wat ook doorloopt in de eerste maanden van De sterkste afname is te zien in de kleine kernen Elshout en Haarsteeg en in mindere mate in Drunen en Vlijmen. In Elshout en Haarsteeg zijn sommige groepen teruggelopen tot 6 a 7 peuters. Het bestuur is dan ook blij dat de stuurgroep heeft besloten de voorzieningen in de kleine kernen te behouden. Zonder dat besluit zou het bestuur hebben overwogen groepen in de kleine kernen te sluiten. De terugloop in Drunen heeft geleid tot het sluiten van de 3+groep op de locatie t Opstapje. In Vlijmen tot het sluiten van de combigroep met Mikz. Het sluiten van deze groepen heeft niet geleid tot ontslag. Door natuurlijk verloop kon sluitingen opgevangen worden. In 2012 is een nieuwe CAO afgesloten welke heeft geleid tot een verhoging van de salarissen. In december 2012 zijn deze gestegen met 1% wat leidt tot een stijging van de loonkosten met In februari 2013 zullen de lonen weer stijgen met nog eens 1,5% wat een loonstijging van tot gevolg heeft. De eenmalige uitkering in juli 2013 leidt tot een stijging van de loonkosten met Daar ook de sociale lasten en pensioenpremies in 2013 zullen stijgen, zullen de lonen in 2013 met stijgen. Wat betreft de financiële continuïteit van de stichting maakt het bestuur zich zorgen over de toekomst. Enerzijds door de jaarlijkse vermindering van subsidie door de gemeente met 1%, anderzijds door een mogelijke nog grotere vermindering van de subsidies in De gemeente heeft voor 2013 weliswaar de ouderbijdrage enigszins verhoogd, maar deze verhoging zal de stijging van de loonkosten niet kunnen compenseren. De stichting is daarom druk doende daar waar het mogelijk is de bedrijfskosten te verminderen. Zo zal in 2013 de locatie aan de Mozartlaan in Drunen worden gesloten en zal de peuterspeelzaal een ruimte huren van basisschool Jongleren. Hierdoor worden de huisvestingslasten minder door een lagere huur en minder energielasten. Enerzijds door de financieel onzekere toekomst, anderzijds doordat de gemeenten Heusden zich heeft uitgesproken voor het harmoniseren van de voorschool, heeft het bestuur besloten een mogelijke fusie met een kinderopvangorganisatie te onderzoeken. Een fusie moet het aanbieden van peuter(dag)arrangementen mogelijk maken. Een mogelijke verhuizing van de locatie aan de Grotestraat in Drunen naar de basisschool Olof Palme kan wederom een vermindering van de huisvestingslasten opleveren. Het bestuur voorziet echter niet dat dit kindercentrum in 2013 nog gerealiseerd zal worden. 5

8 2012 heeft het bestuur kunnen afsluiten met een positief resultaat van Dit resultaat is toegevoegd aan het vermogen. De extra kosten voor de werkzaamheden van de Ondernemingsraad, de scholing van een tweetal medewerkers, alsmede de kosten van het onderzoek van Fontys zijn opgenomen in de jaarrekening en hebben niet geleid tot een tekort. De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening heeft ook in het verslagjaar plaatsgevonden. De stichting verwacht in 2013 een deel van deze voorziening en de voorziening speelmateriaal en meubilair nodig te hebben om de verhuizing naar kindcentra mogelijk te maken. Het resterende deel van de onderhoudsvoorziening is noodzakelijk voor het onderhoud van de peuterspeelzalen welke gevestigd zijn in het pand De Vlaemsche Hoeve. 6

9 2. Organisatie 2.1 Samenstelling van het personeel met ingang van 1 januari 2012 Management De heer C. van Loon (directeur) Mevrouw A. Sanders (manager) Drunen Mevrouw M. Mulders Mevrouw L. Lommers Mevrouw C. van Dommelen Mevrouw M.C.E. van der Ende Mevrouw C. Van Riel Mevrouw C. Van den Oever Mevrouw L. Van Loon Mevrouw J. Pijnenburg Mevrouw M. Van Hal Mevrouw G. Van Oijen Mevrouw T. Eekels Mevrouw A.H. Moerlands (uit dienst per 1 augustus 2012) Mevrouw J. Pulles Mevrouw Y. van Hoesel Mevrouw M. Van Dolenweerd Mevrouw H. Damen Vlijmen Mevrouw E. Van Bemmelen (uit dienst per 1 september 2012) Mevrouw L. Van Gorp Mevrouw A. Heijmans Mevrouw M. Heerkens Mevrouw G. Van Kuijk (uit dienst per 15 augustus 2012) Mevrouw I. Kuijs Mevrouw I. Van Meerwijk Mevrouw M. Van de Wiel Mevrouw E. De Wilt Mevrouw C. Kuijsters Mevrouw J. Verhoofstad (in dienst met ingang van 15 augustus 2012) Mevrouw A. Van de Bosch (huishoudelijk medewerkster) Mevrouw A. Van Engelen (huishoudelijk medewerkster) Mevrouw V. Gulli (huishoudelijk medewerkster) Haarsteeg Mevrouw A. Hendriks Mevrouw K. Hubers Mevrouw K. Van der Bosch Mevrouw E. Govers (huishoudelijk medewerkster) Elshout Mevrouw J. De Jong Mevrouw H. De Vaan Mevrouw G. Van Oijen 7

10 De locatie wordt ook schoongemaakt op basis van een vrijwilligersvergoeding. Invalleidster Mevrouw M. Brok (invalleidster) Mevrouw Y. Muller (invalleidster) Mevrouw R. De Bie (invalleidster) Mevrouw P. Scholte (invalleidster) 2.2 Kengetallen De stichting kent de navolgende locaties en groepen Drunen Teddybeer Vennerakkers ( t Span) Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen Dinsdagmiddag-vrijdagmorgen Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen Dinsdagmiddag - vrijdagmorgen t Opstapje Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen 2 groepen 2 groepen en 2 groepen Vlijmen Beertjeboog Peuterpan Hummelhuis Maandagmorgen-donderdagmiddag Dinsdag-donderdagmorgen Maandagmiddag-woensdagmorgen Dinsdagmiddag-vrijdagmorgen Maandag-donderdagmorgen Dinsdagmorgen-donderdagmiddag Maandag-donderdagmorgen Maandagmiddag-woensdagmorgen Dinsdagmorgen-donderdagmiddag Dinsdagmiddag-vrijdagmorgen Haarsteeg Elshout Maandag-woensdagmorgen Dinsdag-donderdagmorgen Maandag-donderdagmorgen Dinsdag-vrijdagmorgen Woensdagmorgen 3plus Op 1 oktober 2012 hebben 76 doelgroepkinderen een 3 e en/of 4 e dagdeel in het kader van de wet OKE aangeboden gekregen. 8

11 3. Kwaliteit peuterspeelzaalwerk 3.1 Scholing en deskundigheidsbevordering Onderzoek als basis voor verdere scholing Na goedkeuring van de gemeente Heusden heeft Fontys Fydes een onderzoek gedaan naar de kwaliteit op de peuterspeelzaal. De onderzoeksvragen waren: Beschrijf de bevindingen naar aanleiding van de observatie van leidsters, om pedagogische en educatieve kwaliteiten in beeld te brengen; Inventariseer de nascholingswensen; Geef over mogelijke nascholing een advies. Door middel van groepsbezoeken en observaties heeft Fontys haar onderzoek uitgevoerd. Op de peuterspeelzalen van de stichting is veel pedagogische kwaliteit aangetroffen. Op het gebied van educatieve kwaliteit kan er nog e.e.a. verbeterd worden. Wat veel leidsters aangeven is de behoefte aan een programma om planmatig en doelbewust te kunnen werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Fontys adviseert onder andere om op alle locaties, behalve op Beertjeboog waar al gewerkt wordt met Piramide, een training aan te bieden in een VVE programma. VVE scholing De gemeente Heusden heeft aangegeven er naar te streven dat op alle locaties van de stichting gewerkt gaat worden met het VVE-programma Piramide. Alle medewerkers zullen in 2013 hiertoe worden opgeleid. De kosten van training en daarbij behorende scholingsuren zullen door de gemeente worden vergoed. De stichting heeft aangegeven dat het een goede zaak zou zijn indien binnen de organisatie een van de medewerkers geschoold zou worden in het trainerschap. De manager heeft zich bereid verklaard deze scholing te willen gaan doen. Indien zij opgeleid is kan zij zorg dragen voor het stabiliseren van de kwaliteit en nieuwe medewerkers kunnen dan zelf opgeleid worden. Ook kan haar kennis worden ingezet bij kinderdagverblijven. Bedrijfshulpverlening De medewerkers uit Drunen, Vlijmen, Elshout en Haarsteeg hebben deelgenomen aan de volledige training BHV (Bedrijfshulpverlening). Ze zijn getraind in het geven van de noodzakelijke eerste hulp, het bestrijden en beperken van een beginnende brand, het ontruimen van het pand en het effectief communiceren in noodsituaties. Training TripleP en Intervisie Nog enkele medewerkers zijn in 2012 geschoold in de TripleP methode niveau 2. Het grootste deel van de medewerkers is al eerder geschoold en heeft in 2012 deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten TripleP. Tijdens de bijeenkomsten konden medewerkers ervaringen in gesprekken met ouders uitwisselen en elkaar consulteren. Ook is aandacht besteed aan het verder inslijpen van de gesprekstechnieken bij TripleP. Managementcursus Vversterkt De directeur van de stichting heeft met succes deelgenomen aan de cursus Vversterkt management georganiseerd door KPC. Hierdoor is meer kennis in de organisatie aanwezig om VVE-verantwoordelijkheden op een juiste wijze te implementeren in de organisatie. 9

12 3.2 Activiteiten in voorschoolse Educatie en clusters Uit de activiteitenplannen, die door de verschillende clusters binnen Heusden zijn opgesteld, is duidelijk geworden dat alle clusters prioriteit geven aan de invoering van een voorschools educatief programma en het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Peuterspeelzaal Beertjeboog Op peuterspeelzaal Beertjeboog werken we met het voorschoolse programma Piramide en zijn we binnen de Caleidoscoop gehuisvest samen met de kinderopvang en basisschool t Palet. Binnen het cluster werken we samen met t Palet, t Kompas, de Voetiusschool, Villa Kakelbont en Bellefleur. Alle peuters die naar genoemde basisscholen uitstromen worden mondeling overgedragen door de tutor. In 2012 is gestart met het project voorlezen door leerlingen van t Palet op de peuterspeelzaal. Ook de Voetiusschool heeft aangegeven hieraan mee te willen werken. De managers van de organisaties binnen het cluster kwamen een paar keer bij elkaar om de huidige en toekomstige samenwerking te bespreken. Op uitnodiging van Beertjeboog heeft er een informeel overleg plaatsgevonden waaraan medewerkers van peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool hebben deelgenomen. Peuterspeelzalen Peuterpan en t Hummelhuis Op de peuterspeelzalen in Vlijmen-dorp werken de leidsters met de methode Taallijn VVE. Met deze methode kunnen leidsters de spraak- en taalontwikkeling van de peuters op een actieve wijze stimuleren. In 2012 organiseerden de VVE Opstap medewerkers van Scala samen met de manager van de peuterspeelzaal een informele en informatieve kennismakingsavond voor de deelnemende instellingen binnen het cluster. Onder het genot van een drankje en een hapje vond er een geanimeerde uitwisseling plaats tussen de medewerkers van psz Peuterpan en Hummelhuis, Tierelantijn, de Boerderij, Basisschool de Bussel, de Wilgen en de Vijfhoeven. In september is de peuterspeelzaal met groepjes drie-jarigen op bezoek geweest bij de Vijfhoeven en De Wilgen om deel te nemen aan voorleesactiviteiten voor peuters en kleuters. Peuterspeelzaal Haarsteeg Op de peuterspeelzaal in Haarsteeg wordt iedere peuter warm overgedragen aan de basisschool. In de cluster Haarsteeg, waarin wordt samengewerkt met de basisschool Lambertus en kinderopvang Dikkertjedap. Er is regelmatig afstemmingsoverleg tussen de samenwerkende partners en de peuters bezoeken op uitnodiging van de Lambertusschool activiteiten in de school. Peuterspeelzaal De Vennerakkers Peuterspeelzaal de Vennerakkers is gehuisvest op de Locatie basisschool t Span. De huisvesting binnen de school en naast de kinderopvang bevordert de samenwerking tussen de partners. Kinderen in de opvang kunnen gemakkelijk deelnemen aan het peuterspeelzaalwerk en medewerkers kunnen werkzaamheden eenvoudig op elkaar afstemmen zoals b.v. het afspreken van gezamenlijke thema s of het bijwonen van een deel van een les door peuters op de basisschool. Deze zaal is een VVE-locatie. Peuterspeelzaal De Teddybeer Ook peuterspeelzaal de Teddybeer is een VVE-locatie. De peuters krijgen het VVE programma Kaleidoscoop aangeboden. Intensieve samenwerking met andere partners is nog lastig op de Teddybeer omdat geen van de partners bereikbaar zijn op loopafstand. Toch hebben peuters van de Teddybeer deelgenomen aan door VVE Opstap georganiseerde activiteiten voor peuters en kleuters op basisschool Jongleren. 10

13 Peuterspeelzaal t Opstapje Op deze zaal wordt in een van de parallelgroepen gewerkt met het VVE-programma Kaleidoscoop. Na 2013 zal deze zaal haar intrek nemen in basisschool Jongleren waardoor de samenwerking veel natuurlijker zal verlopen. Overdracht en doorgaande lijn De peuters op alle VVE locaties worden warm overgedragen aan het basisonderwijs. De overdracht vindt plaats met in achtneming van het gemeentelijke protocol warme overdracht Ook de peuters op de kleinere locaties zoals in Haarsteeg en Elshout worden warm overgedragen naar de basisschool. De overdracht wordt positief gewaardeerd door zowel ouders als basisscholen. 3.3 Voorschoolse zorg De zorg voor peuters Behalve met de basisscholen wordt er steeds meer samengewerkt met andere instellingen om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van peuters te waarborgen en de zorg voor de peuters te optimaliseren. Een belangrijke partner in de voorschoolse zorg voor peuters is het consultatiebureau. Met de medewerkers van de consultatiebureaus wordt nauw samengewerkt. In periodiek overleg worden de zorgen rondom de ontwikkeling van peuters met elkaar gedeeld en zo nodig vervolgstappen afgesproken. De consultatiebureaus spelen een belangrijke rol als het gaat om de indicering van de doelgroepkinderen. Ook over de indicering van peuters vindt regelmatig overleg plaats. Waar nodig zijn er ook contacten met andere zorgverleners zoals logopedie, MEE, Kentalis en Loket Vroeghulp, bureau Jeugdzorg en maatschappelijk werk. Stichting Peuterspeelzalen Heusden is met ingang van juni 2008 aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, een geautomatiseerd systeem dat gerichte ondersteuning biedt om vroegtijdig te signaleren en de noodzakelijke zorg te coördineren. In oktober 2011 heeft de stichting de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ingevoerd. Tutor op Beertjeboog Op peuterspeelzaal Beertjeboog is op ieder dagdeel naast de twee beroepskrachten ook een tutor aanwezig. De tutor heeft zich beroepsmatig gespecialiseerd in kinderen met een taalen of andere ontwikkelingsachterstand. Zij geeft de kinderen die dat nodig hebben, de zgn doelgroepkinderen, gerichte, individuele en professionele ondersteuning. Ook begeleidt de tutor de ouders van de peuter wanneer externe zorg moet worden ingeschakeld. Door de inzet van de tutor zijn de doelgroepkinderen verzekerd van een constante en intensieve begeleiding zonder dat dit ten koste gaat van de andere peuters in de groep. 3.4 Stagiaires Aan leerlingen van diverse opleidingen bieden wij de gelegenheid om stage te lopen op één van onze zalen dan wel te snuffelen aan het werkveld. Wij proberen de stagiaires een 11

14 goede begeleiding te geven tijdens de dagdelen dat ze aanwezig zijn. Onze peuterspeelzalen zijn door Calibris officieel erkend als opleidingsplaats voor de beroepspraktijkvorming. 3.5 Communicatie met ouders De ouders van de peuters worden door middel van een algemeen informatieboekje en een periodieke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de gang van zaken binnen onze stichting Zo kunnen ouders b.v. kennis nemen van de thema s die gedurende het schooljaar worden uitgevoerd en worden zij uitgedaagd om zelf thuis activiteiten in het kader van het thema te ondernemen. Naast de schriftelijke informatie is de algemene informatie ook digitaal beschikbaar. Ouders en andere belangstellenden kunnen alles over onze stichting en haar werkwijze terugvinden op de website: Via de website kunnen ouders een inschrijfformulier voor de peuterspeelzaal downloaden en met de manager en plaatsingsmedewerkers communiceren door middel van . Ouders worden op diverse manieren actief betrokken bij het peuterspeelzaalwerk en de ontwikkeling van hun kind. Het halen en brengen van de peuter is bij uitstek een moment om de ouderbetrokkenheid te stimuleren. Leidsters spelen daarin een actieve rol. Alle leidsters zijn geschoold in de Triple P methode en zullen, als de situatie daar toe aanleiding geeft, ouders opvoedingsondersteuning geven conform de Triple P methode. Vlak voordat kinderen naar de basisschool gaan voeren leidsters een overdrachtsgesprek met ouders. Mocht de ontwikkeling van kinderen daartoe aanleiding geven, voeren leidsters ook tussentijdse gesprekken met ouders. Andere activiteiten die erop gericht zijn om de ouderbetrokkenheid te vergroten, zijn koffieochtenden voor ouders op de speelzaal, assistentie van ouders bij speciale projecten en hulp van ouders bij feestdagen en uitstapjes. 3.6 Ouderenquête Wanneer een peuter drie jaar wordt, krijgen ouders van de peuters in Vlijmen een enquêteformulier uitgereikt. Door middel van deze ouderenquête proberen wij op de hoogte te blijven van wensen en eventuele klachten van ouders. Over het algemeen zijn ouders buitengewoon tevreden over de geleverde kwaliteit van het peuterwerk. Naar aanleiding van reacties op de ouderenquête verlaagden wij de minimale instroomleeftijd van peuters. 3.7 Extra dagdelen Op al onze peuterspeelzalen krijgen geïndiceerde peuters vanaf 2 jaar twee extra dagdelen aangeboden. Door het aanbieden van extra dagdelen krijgen peuters nog meer stimulans en begeleiding en kunnen (dreigende )achterstanden worden aangepakt. Door zowel doelgroepkinderen als niet doelgroepkinderen in één groep te plaatsen, worden taal en sociale vaardigheden gestimuleerd. Wij zien dan ook veel vooruitgang bij de peuters. In goed overleg met het consultatiebureau is een definitie vastgesteld van zogenaamde doelgroepkinderen voor de VVE. 12

15 3.8 Sluiting 3 + groepen in Drunen en Elshout Als een goede voorbereiding op de basisschool is in Drunen en Elshout jarenlang gewerkt met een zogenaamde 3+groep. Kinderen en ouders waren erg tevreden met dit aanbod. In 2011 kreeg de stichting de verantwoordelijkheid om doelgroepkinderen meerdere dagdelen aan te bieden. In Drunen leidde dit tot groepen waarin soms meer dan 10 doelgroepkinderen zaten. Het grote aantal doelgroepkinderen vroeg erg veel aandacht van de medewerkers en bracht de pedagogische en educatieve doelstellingen in gevaar. Dat gevaar vroeg om bijstelling van het beleid. De stichting besloot dat het aantal doelgroepkinderen in een groep niet hoger mocht zijn dan acht peuters. Om toch het aanbod van meerdere dagdelen mogelijk te maken moest organisatorisch worden ingegrepen. De 3+groepen zijn omgebouwd tot reguliere groepen, waardoor de doelgroepkinderen beter verspreid konden worden over de verschillende groepen. In de gemeentelijke stuurgroep is overeengekomen om reguliere kinderen geen gesubsidieerd derde dagdeel meer aan te bieden. Deze afspraak heeft mede geleid tot het sluiten van de 3+ groepen in Drunen en Elshout 3.9 Tot slot Het bestuur kijkt terug op een mooi jaar. De wetgeving en lokale activiteiten op het gebied van VVE en de ontwikkeling van spilfuncties hebben een grote impact op de toekomstvisie van het peuterwerk. De ontwikkelingen maken dat het kind centraal staat. Wij zullen de juiste voorwaarden moeten creëren zodat het kind, dat extra aandacht nodig heeft, op een juiste en professionele wijze wordt opgevangen en begeleid. Deze opvang en begeleiding zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de peuterspeelzaal maar inmiddels een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle convenant deelnemers. 13

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden Presentatie aan ouders en belangstellenden Datum, titel presentatie, auteur 13 januari 2011 Programma 1. Welkomstwoord door wethouder Wouters 2. Presentatie

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 10-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Het Speelhoekje (KDV) Oijense Bovendijk 9 5394AH OIJEN Registratienummer 806604165

Inspectierapport Het Speelhoekje (KDV) Oijense Bovendijk 9 5394AH OIJEN Registratienummer 806604165 Inspectierapport Het Speelhoekje (KDV) Oijense Bovendijk 9 5394AH OIJEN Registratienummer 806604165 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OSS Datum inspectie: 02-09-2014 Type

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 11-03-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Het Peuterkonijn (PSZ) Melkkelder DE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Het Peuterkonijn (PSZ) Melkkelder DE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Het Peuterkonijn (PSZ) Melkkelder 84 9205 DE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 09-03-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat GK TILBURG

Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat GK TILBURG Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat 102 5017GK TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 28-08-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld 38 9202 LM DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 04-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Lansingerland Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg 2 6414HL HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 03-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport Hummeltjeshoek (PSZ) Oostsingel AM VENRAY

Inspectierapport Hummeltjeshoek (PSZ) Oostsingel AM VENRAY Inspectierapport Hummeltjeshoek (PSZ) Oostsingel 39 5802AM VENRAY Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Venray Datum inspectie: 14-07-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Peutertuin locatie KlimOp (PSZ) Akkerwinde NW ZWAAG

Definitief Inspectierapport Peutertuin locatie KlimOp (PSZ) Akkerwinde NW ZWAAG Definitief Inspectierapport Peutertuin locatie KlimOp (PSZ) Akkerwinde 74 1689 NW ZWAAG Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HOORN Datum inspectie: 03-09-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 02-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: PURMEREND Datum inspectie: 21-11-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

Inspectierapport Het Speelhuisje (PSZ) Hofstede 2A 1132AJ VOLENDAM

Inspectierapport Het Speelhuisje (PSZ) Hofstede 2A 1132AJ VOLENDAM Inspectierapport Het Speelhuisje (PSZ) Hofstede 2A 1132AJ VOLENDAM Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Edam-Volendam Datum inspectie: 17-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Vlieger (PSZ) Zilverschoon HE KAMPEN

Inspectierapport De Vlieger (PSZ) Zilverschoon HE KAMPEN Inspectierapport De Vlieger (PSZ) Zilverschoon 81 8265HE KAMPEN Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 29-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat 40 2134DL Hoofddorp Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 29-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

Inspectierapport Krauwelnest (PSZ) Maria-Gewandenstraat 24 6432CP HOENSBROEK

Inspectierapport Krauwelnest (PSZ) Maria-Gewandenstraat 24 6432CP HOENSBROEK Inspectierapport Krauwelnest (PSZ) Maria-Gewandenstraat 24 6432CP HOENSBROEK Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 08-09-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Teddybeer (PSZ) De Ruyterstraat 49 5151MP DRUNEN

Inspectierapport De Teddybeer (PSZ) De Ruyterstraat 49 5151MP DRUNEN Inspectierapport De Teddybeer (PSZ) De Ruyterstraat 49 5151MP DRUNEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HEUSDEN Datum inspectie: 18-02-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap ('t Speelveld) (BSO) Haarsteegsestraat JR HAARSTEEG Registratienummer

Inspectierapport Dikkertje Dap ('t Speelveld) (BSO) Haarsteegsestraat JR HAARSTEEG Registratienummer Inspectierapport Dikkertje Dap ('t Speelveld) (BSO) Haarsteegsestraat 14 5254JR HAARSTEEG Registratienummer 175956017 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Heusden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Twente (BSO) Torenlaan 60 7559PB HENGELO OV Registratienummer 112899705

Inspectierapport Kindercentrum Twente (BSO) Torenlaan 60 7559PB HENGELO OV Registratienummer 112899705 Inspectierapport Kindercentrum Twente (BSO) Torenlaan 60 7559PB HENGELO OV Registratienummer 112899705 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 30-06-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Robbedoes (PSZ) Reggestraat 83a 7468EJ ENTER

Inspectierapport Peuterspeelzaal Robbedoes (PSZ) Reggestraat 83a 7468EJ ENTER Inspectierapport Peuterspeelzaal Robbedoes (PSZ) Reggestraat 83a 7468EJ ENTER Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Wierden Datum inspectie: 07-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal de Auvermennekes (PSZ) Kerkveldweg 1a 6343RJ KLIMMEN

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal de Auvermennekes (PSZ) Kerkveldweg 1a 6343RJ KLIMMEN Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal de Auvermennekes (PSZ) Kerkveldweg 1a 6343RJ KLIMMEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: VOERENDAAL Datum inspectie: 07-10-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3.

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven

Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Eindhoven Datum inspectie: 10-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Petteflet (PSZ) Karel Doormanstraat WH Groenlo

Inspectierapport De Petteflet (PSZ) Karel Doormanstraat WH Groenlo Inspectierapport De Petteflet (PSZ) Karel Doormanstraat 66 7141 WH Groenlo Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Oost Gelre Datum inspectie: 11-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010;

RAADSBESLUIT. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010; gelet op de artikelen 6 en 140 van de Wet op het primair onderwijs;

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Inspectierapport De Grutterij(PSZ) Wheeme 8 8325AE VOLLENHOVE

Inspectierapport De Grutterij(PSZ) Wheeme 8 8325AE VOLLENHOVE Inspectierapport De Grutterij(PSZ) Wheeme 8 8325AE VOLLENHOVE Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie: 05-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Roermond Datum inspectie: 18-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 24-06-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Kakelbont (KDV) Middelweg CA NIEUWKUIJK Registratienummer

Inspectierapport Villa Kakelbont (KDV) Middelweg CA NIEUWKUIJK Registratienummer Inspectierapport Villa Kakelbont (KDV) Middelweg 36 5253CA NIEUWKUIJK Registratienummer 587043295 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Heusden Datum inspectie: 19-01-2016 Type

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: LANGEDIJK Datum inspectie: 08-12-2014 Type

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Kiddies (BSO) Schoenmakerstraat 74 1825 CG ALKMAAR Registratienummer 146418669

Definitief Inspectierapport Kiddies (BSO) Schoenmakerstraat 74 1825 CG ALKMAAR Registratienummer 146418669 Definitief Inspectierapport Kiddies (BSO) Schoenmakerstraat 74 1825 CG ALKMAAR Registratienummer 146418669 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: ALKMAAR Datum inspectie: 10-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo Datum inspectie: 12-06-2015 Type

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie Plan voor Peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse educatie Seizoen 2013-2014 29 mei 2013 Cluster Welzijn Gemeente Groesbeek Peuterspeelzaalwerk en VVE in Groesbeek in 2013-2014 1.Visie Alle kinderen

Nadere informatie

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam; gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Oldambt Plaats : Winschoten Gemeentenummer : 1895 Onderzoeksnummer : 288309 Datum onderzoek : 17 maart

Nadere informatie

Inspectierapport ASKA Bso de Marskramer (BSO) Kleuvenstee LT ASSEN Registratienummer

Inspectierapport ASKA Bso de Marskramer (BSO) Kleuvenstee LT ASSEN Registratienummer Inspectierapport ASKA Bso de Marskramer (BSO) Kleuvenstee 1 9403LT ASSEN Registratienummer 219226167 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum inspectie: 25 augustus 2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676

Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676 Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 07-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Babbels (hoofdlocatie) Industriestraat 9 1704 AA HEERHUGOWAARD Registratienummer 867705528

Inspectierapport Kinderdagverblijf Babbels (hoofdlocatie) Industriestraat 9 1704 AA HEERHUGOWAARD Registratienummer 867705528 Inspectierapport Kinderdagverblijf Babbels (hoofdlocatie) Industriestraat 9 1704 AA HEERHUGOWAARD Registratienummer 867705528 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HEERHUGOWAARD

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Baggertjes (PSZ) Luitzen Wagenaarstraat EL HEERENVEEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Baggertjes (PSZ) Luitzen Wagenaarstraat EL HEERENVEEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Baggertjes (PSZ) Luitzen Wagenaarstraat 34 8442 EL HEERENVEEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 27-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie