Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Oldebroek 2015 Kenmerk: De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet (PW), artikel derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en hoofdstuk XI van de Jeugdwet; overwegende dat de gemeenteraad bij verordening regels dient te stellen op welke wijze inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van deze wetten; overwegende voorts dat het voor inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers mogelijk moet zijn om invloed uit te oefenen op het lokale beleid; B E S L U I T: vast te stellen de Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Oldebroek Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet. 2. In deze verordening wordt verstaan onder: a. cliënt: degene die een beroep doet op ondersteuning door de gemeente binnen het Sociaal Domein. b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek. c. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek. d. adviesraad: het door het college ingestelde orgaan dat het college adviseert over beleidskaders binnen het Sociaal Domein in de gemeente Oldebroek. e. inwoners: natuurlijke- en rechtspersonen die een bijdrage leveren aan het Sociaal Domein in de gemeente Oldebroek. f. Sociaal Domein: beleidsterreinen gericht op de sociale positie van de gemeente en haar inwoners en alle netwerken, instellingen, scholen, ondernemers die daaraan een bijdrage leveren. Hoofdstuk 2. Adviesraad

2 Artikel 2. Doel 1. De adviesraad wordt ingesteld om de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein. 2. De adviesraad is klankbord voor zowel de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers, als voor het college. 3. De adviesraad vormt een brug tussen inwoners en de gemeente Oldebroek. Artikel 3. Taken 1. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college met betrekking tot voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid Sociaal Domein. 2. De adviesraad signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van het Sociaal Domein. 3. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van individuele klachten, bezwaarschriften of andere zaken met betrekking tot een individuele cliënten, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen. 4. De adviesraad brengt jaarlijks vóór 1 mei verslag aan het college uit van de activiteiten, bevindingen en kosten over het voorgaande jaar, waarbij in ieder geval wordt aangegeven: a. het aantal uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen b. op welke wijze en in welke frequentie de adviesraad contact heeft gehad met inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers; c. op welke wijze eventuele klankbordgroepen betrokken zijn geweest bij de adviezen; d. op welke wijze de financiële middelen zijn besteed. Artikel 4. Samenstelling 1. De adviesraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling vormt van inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordiger binnen de beleidsterreinen van het Sociaal Domein. 2. In de adviesraad kunnen zowel inwoners, als cliënten en/of hun vertegenwoordigers zitting hebben. 3. Tenminste 75% van het maximaal aantal leden als vermeld in het vijfde lid dient woonachtig te zijn in de gemeente Oldebroek. 4. De overige leden moeten een aantoonbare binding hebben met de gemeente Oldebroek. 5. De adviesraad bestaat uit maximaal 13 leden. Artikel 5. Selectie en benoeming van de leden 1. De voorzitter en de leden, worden, op basis van een profielschets, geworven en voorgedragen door een door het college in te stellen selectiecommissie of door de zittende adviesraad. 2. De secretaris, plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend voorzitter worden door de leden uit hun midden voorgedragen. 3. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar; 4. De adviesraad stelt een zodanig rooster van aftreden op, dat de continuïteit van kennis en ervaring zoveel als mogelijk is gewaarborgd. 5. Herbenoeming kan, op voordracht van een meerderheid van de leden, eenmaal plaatsvinden.

3 Artikel 6. Beëindiging benoeming leden 1. De benoeming eindigt als de termijn als bedoeld in artikel 5, lid 3 t/m 5 is verstreken. 2. In afwijking van het vorige lid eindigt de benoeming als het lid niet (meer) voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 4, lid 3, dan wel lid Een lid kan te allen tijde zijn benoeming beëindigen door dit schriftelijk te melden aan de adviesraad en het college. 4. Tenslotte kan het college de benoeming van een lid beëindigen, als de meerderheid van de adviesraad dit schriftelijk heeft verzocht aan het college. Artikel 7. Kosten 1. De adviesraad krijgt van het college de beschikking over een werkbudget. 2. Het werkbudget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een begroting van de adviesraad. 3. De begroting moet vóór 1 september van het voorafgaande jaar worden ingediend bij het college. Hoofdstuk 3. Werkwijze Artikel 8. Vergaderingen 1. De adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar plenair. 2. De data van de vergadering worden zo mogelijk afgestemd op de data van de raadsvergaderingen. 3. Het college wijst een contactpersoon vanuit de gemeente aan en een notulist voor verslaglegging van de vergaderingen. 4. De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar, tenzij een meerderheid van de leden anders heeft bepaald of het college daarom heeft gevraagd. 5. Ten minste twee maal per jaar nemen de portefeuillehouders op het gebied van het Sociaal Domein deel aan een vergadering, waarbij de portefeuillehouders in ieder geval de vergadering bijwonen, waarin het verslag over het voorgaande jaar wordt toegelicht. 6. Tenzij de adviesraad anders beslist, is tijdens een vergadering ambtelijke ondersteuning aanwezig. 7. (Vertegenwoordigers van) het college en de leden kunnen uiterlijk tot twee weken voor de vergaderdatum bij de secretaris agendapunten en stukken voor de vergadering indienen. 8. De secretaris van de adviesraad draagt zorg voor het samenstellen van de agenda van de vergadering. 9. De contactpersoon zorgt voor vergaderruimte en vermenigvuldiging en verzending van de agenda en bijbehorende stukken. 10. De agenda en stukken wordt ten minste één week voor de vergadering aan de leden en de ambtelijke ondersteuning toegezonden. Artikel 9. Advies 1. Ten behoeve van een advies kan de adviesraad aanvullende informatie vragen bij het college; 2. Het college verstrekt de aanvullende informatie als bedoeld in lid 1 voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of het algemeen belang 3. Het college geeft binnen twee weken na behandeling van het voorstel in haar vergadering een reactie op een door de adviesraad uitgebracht advies.

4 4. Het advies met de reactie van het college wordt ter informatie aangeboden aan de raad, indien het voorstel waarop advies is gegeven onderdeel is van de besluitvorming door de raad. Artikel 10. Overgangsbepaling De benoemingen van de leden op grond van de Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009, zoals die op de dag voor de dag van de inwerkingtreding van deze verordening van kracht waren, worden geacht benoemingen in het kader van deze verordening te zijn, totdat die benoemingstermijn op grond van de Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 verstreken is. Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015; 2. De Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken; 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 27 november 2014., voorzitter mr. A. Hoogendoorn,, griffier J. Tabak. Algemene toelichting Voor wat betreft de medezeggenschap van inwoners, doelgroepen en professionals worden minimaal de wettelijke verplichtingen geborgd. Bepalend in de feitelijke vormgeving is echter de ambitie in het sociaal domein zaken passend te organiseren in mens- en contextgedreven vormen. Het doel van medezeggenschap in het sociale domein is een werkwijze voor het hele sociale domein waarbij inwoners, (vertegenwoordigers van) doelgroepen/cliënten en maatschappelijke organisaties: Betrokken worden bij de voorbereiding van beleid en verordeningen; Mogelijkheden hebben om beleidsinitiatieven in te dienen en om het college van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien; en Mogelijkheden hebben om met de gemeente en met elkaar over de beleidsuitvoering in gesprek te gaan.

5 Met deze verordening wordt dus ook uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet, artikel derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en hoofdstuk XI van de Jeugdwet. Daarin staat: De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers: a. In de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen; b. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; c. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen; d. deel kunnen nemen aan periodiek overleg; e. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; f. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie. Wat de wetten onder cliënten verstaan, wordt beschreven in artikel 7, eerste lid, onder a van de Participatiewet (PW), in artikel , eerste lid, onder cliënt van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en in artikel 1.1., onder Jeugdige van de Jeugdwet. Dit betreft: 1. Personen die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening en die algemene bijstand ontvangen volgens de PW, of als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, 35, vierde lid, onderdelen b en c, en 36, derde lid, onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) niet-uitkeringsgerechtigden 2. Personen die gebruik maken van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens wie een melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid van de Wmo; 3. Personen die: de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en ten aanzien van wie op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van het Wetboek van Strafrecht, of de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, en voor wie de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1, die was aangevangen, of voor wie het college vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar heeft bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is of voor wie, na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is.

6 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1. Begrippen Lid 1 Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet (PW), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening. Lid 2 Begrippen die niet in de wetten staan zijn: Client: in afwijking van het begrip cliënt, zoals dat staat omschreven in de Wmo wordt voor deze verordening onder cliënt iedere belanghebbende verstaan, die een beroep doet op ondersteuning in het gehele Soiciaal Domein. Adviesraad: een groep vertegenwoordigers van de personen die in de algemene toelichting uitgebreid beschreven zijn als cliënten. De adviesraad gaat zich buigen over activiteiten op het gebied van het Sociaal Domein, of te wel de beleidsterreinen waarop de doelgroep een beroep kan doen. Inwoners: in het kader van deze verordening wordt met de omschrijving van het begrip inwoners aangegeven dat het gaat om iedere inwoner van de gemeente Oldebroek en organisatie in die in de gemeente Oldebroek een bijdrage leveren aan het Sociaal Domein. Verder staat in artikel 1 lid 2 wat we in deze verordening verstaan onder, het college, de raad en Sociaal Domein. Artikel 2. Doel van de adviesraad Lid 1 beschrijft het doel van de adviesraad. Dit staat in de wetten beschreven, namelijk betrokken bij de uitvoering van de wet. Wat hieronder moet worden verstaan staat hiervoor in de algemene toelichting vermeld. De wijze waarop de gemeente Oldebroek de inwoners en cliënten betrekt, is door de adviesraad actief te laten deelnemen in de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat zij betrokken wordt bij alle beleidsmatige stukken die voor besluitvorming aan het college en aan de gemeenteraad worden aangeboden. Lid 2 beschrijft een ander doel van de adviesraad, namelijk dat zij dient als klankbord van de inwoners en cliënten. Hier bedoelt de gemeente Oldebroek mee, dat de adviesraad het college informeert over haar standpunt namens alle cliënten en namens alle klankbordgroepen en andere organisaties die in de gemeente actief zijn binnen het Sociaal Domein. In lid 3 wordt de doelstelling van de adviesraad aangegeven dat zij een verbinding vormen tussen inwoners, cliënten en organisaties binnen het Sociaal Domein en de gemeente Oldebroek. Artikel 3. Taken In lid 1 wordt aangegeven dat de adviesraad advies geeft aan het college over voorgenomen beleid of over het huidige beleid. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd. Het college is verplicht om de adviesraad advies te vragen als het gemeentebestuur beleid wil aanpassen of nieuw beleid wil introduceren. Het is ook mogelijk om als adviesraad een voorstel te doen voor aanpassing van het huidige beleid. Dit kan door ongevraagd advies te geven aan het college.

7 In lid 2 wordt aangegeven dat de adviesraad ook een signaalfunctie heeft op het terrein van het Sociaal Domein. In lid 3 is opgenomen dat de adviesraad niet bevoegd is om advies te geven op (voorgenomen) besluiten die betrekking hebben op een individueel persoon of huishouden en ook niet op organisatie- of personeelsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn: - een individueel besluit op een melding of een aanvraag; - een (voorgenomen) besluit van het college op een bezwaarschrift; - een (voorgenomen) besluit van het gemeentebestuur op reorganisatie van een afdeling die zich met het Sociaal Domein bezig houdt; - afhandeling van individuele klachten. Hiervan zijn uitgezonderd de hierbij gehanteerde procedures en regelingen, omdat dit een algemeen karakter heeft die voor iedere belanghebbende geldt. De adviesraad behartigt het collectief belang van de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers, maar geen individuele belangen. Lid 4 beschrijft een hele concrete taak van de adviesraad, namelijk verantwoording afleggen aan het college over de manier waarop de adviesraad haar taken doet. Enerzijds moet de adviesraad de uitgaven verantwoorden, anderzijds moet de adviesraad ook haar bestaansrecht verantwoorden, nl. in hoeverre zij haar vertegenwoordigende rol heeft ingevuld in het afgelopen jaar. Hoe de adviesraad invulling geeft aan het raadplegen van degenen die zij vertegenwoordigen is aan de adviesraad. Hoe de adviesraad deze verantwoording aan het college doet, is niet beschreven. Dit is aan de adviesraad om te bepalen. Artikel 4. Samenstelling Omdat het niet mogelijk is om alle cliënten persoonlijk te betrekken bij de uitvoering van de wetten, ligt het voor de hand een adviesraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners, cliënten of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties. Dit betekent dat lid van de adviesraad kunnen worden: - iedereen die zelf gebruik maakt van een voorziening als beschreven in de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of een van de aanpalende wetten binnen het gehele Sociaal Domein, zoals bijvoorbeeld de WIA, Anw, IOAW of IOAZ. - vertegenwoordigers van belangenorganisaties (geen aanbieder zijnde) die in de gemeente Oldebroek werken binnen het Sociaal Domein. - burgers met kennis van het Sociaal Domein of delen daarvan, voor zover deze niet vallen onder de hiervoor genoemde groepen en zelf ook geen aanbieder zijn. Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de adviesraad een goede afspiegeling vormt van alle belanghebbenden binnen het Sociaal Domein. Onder belanghebbenden worden hier geen professionele organisaties verstaan die diensten/zorg verlenen. Een evenredige vertegenwoordiging in de adviesraad is het uitgangspunt van de verordening. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (Zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nr. 169) Het blijft echter slechts uitgangspunt voor zover het redelijkerwijs mogelijk is. Het is bijvoorbeeld eenvoudiger om een gepensioneerde oudere die gebruik maakt van een

8 voorziening uit de Wmo als lid te krijgen dan een jeugdige die gebruik maakt van een voorziening uit de Jeugdwet. De leden moeten in principe daadwerkelijk in de gemeente Oldebroek wonen. Er mogen slechts enkele leden (maximaal 3) buiten de gemeente Oldebroek wonen, maar dan moeten zij wel een aantoonbare binding met de gemeente Oldebroek hebben. Bijvoorbeeld iemand die in de gemeente Oldebroek werkt binnen het Sociaal Domein of een vertegenwoordiger is van een cliënt. Er is er voor gekozen geen limitatieve opsomming te geven om een bepaalde mate van flexibiliteit te houden, waarbij kennis en ervaring van kandidaten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de adviesraad essentieel is. In voorkomende gevallen neemt het college pas een beslissing na overleg met de adviesraad. De adviesraad bestaat uit maximaal 13 leden. Dit aantal is gekozen om de besluitvorming binnen de adviesraad slagvaardig te houden. Mochten het niet mogelijk zijn om 13 leden te werven, dan wordt een oneven aantal geadviseerd, zodat bij stemming altijd een meerderheid ontstaat. Artikel 5. Selectie en benoeming van de leden Op basis van een profielschets kunnen kandidaten zich beschikbaar stellen of kan de huidige adviesraad kandidaten voordragen aan een in te stellen selectiecommissie. Omdat de voorzitter een verbindende positie inneemt wordt in ieder geval voor deze functie een afzonderlijke profielschets opgesteld. In lid 2 is aangegeven dat de voor de adviesraad belangrijke functies als de secretaris, plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend voorzitter door de leden van de adviesraad uit hun midden worden voorgedragen. De leden worden in principe benoemd voor een termijn van 4 jaar. Op verzoek van een lid of op verzoek van de selectiecommissie, kan een lid ook worden benoemd voor een kortere periode. Omdat het belangrijk is dat de continuïteit gewaarborgd is moet een zodanig rooster van aftreden worden opgesteld dat dit gewaarborgd is. Daarbij is het van belang dat in ieder geval de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden. Het wordt aan de adviesraad overgelaten een zodanig rooster op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. De leden kunnen benoemd worden voor een tweede termijn, als de meerderheid van de (overige) leden van de adviesraad het eens zijn met herbenoeming. Ook dit is in principe 4 jaar, tenzij het lid zelf of de selectiecommissie anders verzoekt. Artikel 6. Beëindiging benoeming leden Er zijn drie manieren waarop een persoon geen lid meer kan zijn van de adviesraad: 1. Automatisch omdat de (tweede) termijn is afgelopen of omdat de persoon niet meer woon-achtig is in de gemeente Oldebroek en/of geen aantoonbare binding meer heeft met de gemeente Oldebroek; 2. Door schriftelijk de benoeming te beëindigen omdat de persoon geen lid meer wil zijn van de adviesraad of; 3. Omdat de meerderheid van de adviesraad het lidmaatschap van de persoon niet meer wenselijk acht. Bij deze laatste situatie beslist het college na het toepassen van hoor en wederhoor. Artikel 7. Kosten Het college geeft de adviesraad een werkbudget om activiteiten te kunnen uitvoeren die verband houden met bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten. Deze kosten kunnen uitsluitend ten laste van het budget worden gebracht als er een bewijsstuk van de gemaakte kosten aan het college kan

9 worden getoond. Het werkbudget wordt door het college jaarlijks vastgesteld op basis van een door de adviesraad in te dienen begroting. Deze begroting moet jaarlijks vóór 1 september bij het college worden ingediend onder vermelding van de te verwachten kosten per onderwerp en de planning van de bestedingen. Artikel 8. Vergaderingen De adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar waarbij alle leden van de adviesraad wordt uitgenodigd. Het is wenselijk om aan te sluiten op de raadsvergaderingen, zodat een het besluitvormingstraject zo kort mogelijk is.. Het college wijst een ambtenaar aan als contactpersoon vanuit de gemeente. Dit is doorgaans iemand die betrokken is bij de beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein. Daarnaast wijst het college in samenspraak met de adviesraad een notulist aan voor verslaglegging van de vergaderingen. De leden 4 tot en met 6 van dit artikel gaan over de aanwezigen bij de vergadering. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Omdat er agendapunten kunnen zijn die nog niet geschikt zijn voor de openbaarheid kan een meerderheid van de leden, al dan niet op verzoek van het college, besluiten dat de vergadering niet openbaar is. Ten minste twee maal per jaar, sluit de portefeuillehouder met de portefeuille Sociaal Domein of de portefeuillehouders die zich bezig houden met de beleidsterreinen van het Sociaal Domein aan bij een plenaire vergadering. De wethouder is in ieder geval aanwezig als het verslag over het voorgaande jaar wordt toegelicht. Bij de vergaderingen is ook ambtelijke ondersteuning aanwezig om agendapunten zo nodig toe te lichten of vragen van leden te beantwoorden. Dit kan de contactpersoon en/of de steller van een agendastuk zijn. De leden 7 tot en met 10 gaan in op de inhoud van de vergadering. De agendapunten en stukken moeten minimaal twee weken voor de vergaderdatum bij de secretaris ingediend worden. Deze zorgt er voor dat de agenda wordt samengesteld en stuurt deze door aan de contactpersoon. De contactpersoon zorgt vervolgens voor vergaderruimte en verzendt ten minste één week voor de vergaderdatum de agenda met stukken. Tijdens de vergadering wordt in ieder geval besloten hoe het proces van gevraagd advies verder gaat. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld: - Tijdens de vergadering geven de leden input op een gevraagd advies en stemmen over de vragen. De secretaris verzendt vervolgens op basis van de verslaglegging het gevraagd advies; - Tijdens de vergadering wordt besloten dat een werkgroep verder gaat met het voorstel en formuleert de werkgroep het gevraagde advies, waarna zij de leden hierover informeert; - In geval van vertrouwelijke stukken, formuleert de voorzitter samen met de plaatsvervangend voorzitter het gevraagde advies en informeren zij de leden zodra de stukken voor behandeling in de adviesraad geschikt zijn. Het is mogelijk dat de adviesraad vergaderingen houdt met de achterban, zoals cliënten en klankbordgroepen, of in kleiner verband als werkgroep. Dit wordt verder niet geregeld in deze verordening en wordt aan de adviesraad overgelaten. De kosten hiervoor kunnen echter wel in de begroting van het werkbudget meegenomen worden. Artikel 9. Advies In dit artikel wordt nader ingegaan op de manier waarop de adviesraad tot een advies kan komen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het college om aanvullende informatie te vragen. Dit kunnen stukken zijn, maar ook overleg met de steller van het beleidsstuk zijn. Het spreekt vanzelf dat geen informatie wordt verstrekt voor zover dit in strijd is met enige wettelijke

10 bepaling of het algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan privacygevoelige informatie of vertrouwelijke informatie. Het college moet echter wel voldoende informatie geven, zodat de adviesraad een goed advies kan formuleren. Na behandeling van het voorstel, reageert het college binnen twee weken op het advies van de adviesraad. In de reactie moet gemotiveerd worden aangegeven wat met het advies is gedaan of wordt gedaan. Als het voorstel voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, dan worden zowel het advies van de adviesraad, als de reactie van het college daarop toegevoegd aan de stukken voor de gemeenteraad. Artikel 10. Overgangsbepaling In verband met het vervallen van de Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009, vervallen formeel juridisch gezien ook de benoeming die op grond van die verordeningen hebben plaatsgevonden. Het is onwenselijk is om alle kennis en ervaring van de zitting hebbende leden verloren te laten gaan. Daarnaast is het niet efficiënt om de leden opnieuw te laten solliciteren. Daarom wordt in dit artikel vastgelegd dat de leden die op de dag voor de dag van inwerkingtreding van deze (nieuwe) verordening geacht worden benoemd te zijn op grond van de Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Oldebroek Artikel 11. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de oude verordening, de Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009, ingetrokken, In het laatste lid van het artikel is de citeertitel van deze verordening neergelegd.

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berkelland 2015.

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berkelland 2015. Verordening cliëntenparticipatie gemeente Berkelland 2015 De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening cliºntenparticipatie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Gemeente Heemskerk 2016

Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Gemeente Heemskerk 2016 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Gemeente Heemskerk 2016 BIVO/2015/30210 *Z01CC7E5FBF* Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Doelstelling Artikel 3. Samenstelling

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Raadsvergadering : 22 januari 2019 De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2018; gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2,

Nadere informatie

b e s l u i t : 2. vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2016

b e s l u i t : 2. vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2016 De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 47 van de Participatiewet b e s l u i t : 1. in te stellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, CVDR Officiële uitgave van Roerdalen. Nr. CVDR344901_1 28 november 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2015 1 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2015 Het Algemeen bestuur van Baanbrekers; gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland 2015

Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland 2015 Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland 2015 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland, gevestigd te Hoorn; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Verordening Participatieraad Sociaal Domein 2015 gemeente Losser

Verordening Participatieraad Sociaal Domein 2015 gemeente Losser CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR371829_1 8 november 2016 Verordening Participatieraad Sociaal Domein 2015 gemeente Losser De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie 2015 GR Ferm Werk

Verordening cliëntenparticipatie 2015 GR Ferm Werk Verordening cliëntenparticipatie 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op: - Artikel 47 van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET HELMOND 2015

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 73838 11 december 2014 VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012694 Datum besluit: De

Nadere informatie

BESLUIT: de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne 2016 vast te stellen.

BESLUIT: de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne 2016 vast te stellen. Raadsbesluit 2016 Nr. 133592/133598 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016 gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer De raad van de gemeente Haarlemmermeer; De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer [datum en nummer]; gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 18 november 2014, nr. ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 18 november 2014, nr. ; Gemeenteblad nr. 173, 11 december 2014 Nr. DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 18 november 2014, nr. ; gelet op het advies van de Cliëntenraad; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg

Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg Nr. 234069 29 december 2017 Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg De raad van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 31 Uitgifte: 20 april 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016, nr. I16.010417, tot vaststelling van

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 115172 2 december 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015 Nummer: 16-09-15/07 De raad der gemeente Hellevoetsluis;

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 50069 8 juni 2015 Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 De Raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad

Verordening Wmo-raad Verordening Wmo-raad De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013, gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 86694 29 juni 2016 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016; CVDR Officiële uitgave van Neerijnen. Nr. CVDR600899_1 28 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 CVDR Officiële uitgave van Gouda. Nr. CVDR368690_2 13 maart 2018 Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 De Raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 48012 21 april 2016 Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016 De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016; Gelet op de Gemeentewet, artikel 149 en gelet op de cliënten- en burgerparticipatie

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 163559 5 juli 2019 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch 2019 De gemeenteraad van s-hertogenbosch,

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Reglement commissie cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren

Reglement commissie cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren CVDR Officiële uitgave van Nijkerk. Nr. CVDR22643_1 22 mei 2018 Reglement commissie cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Het college van de gemeente Nijkerk; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Kenmerk 185265 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016

Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2015 Gepubliceerd als: Gemeenteblad Texel 2016 nr 17 datum 23-12-2015 Verordening Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 De raad van de gemeente Baarle-Nassau; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Gelet artikel 108 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening cliëntenparticipatie 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg en Welzijn;

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR344661_1

CVDR. Nr. CVDR344661_1 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR344661_1 15 maart 2016 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet De raad van de gemeente Hulst; gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Versie: 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Tiel De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; gelet op artikel 47 van de

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Versie 28 mei 2015 Inhoud Artikel 1 Instelling/ instandhouding pag. 3 Artikel 2 Doel en reikwijdte pag. 3 Artikel 3 Belangenbehartiging pag.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR256723_2 3 juli 2018 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 Gemeenteblad 2013 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017;

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017; Bekendmaking vaststelling beleid De raad van Heemskerk maakt bekend de Verordening participatie sociaal domein gemeente Heemskerk 2018 op 22 februari 2018 te hebben vastgesteld. De Verordening participatie

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught De gemeenteraad van de gemeente Vught, Gelezen het collegevoorstel van 11 juli 2017, Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); Nr. De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten d.d. 29

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 40535 5 april 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Venray 2017 ev.

besluit vast te stellen de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Venray 2017 ev. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Venray 2017 ev De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a en d, van de Participatiewet, artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg No. 2007/JKNE/123168 Onderwerp: Regeling Adviesraad Wmo. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg; Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van de beleidsvorming en de uitvoering van de

Nadere informatie

Made, mei (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen

Made, mei (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen Made, mei 2008 (Vernieuwde) Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen De Raad van de gemeente Drimmelen gezien het advies van de Commissie Inwonerszaken van 4 juni 2008; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 122443 17 juli 2017 Regeling Brede Raad 010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 75332 16 december 2014 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die

Nadere informatie