Kennismaken met sporten, een leven lang? Onderzoek sportdeelname jeugd en jongeren gemeente Hellendoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennismaken met sporten, een leven lang? Onderzoek sportdeelname jeugd en jongeren gemeente Hellendoorn"

Transcriptie

1 Kennismaken met sporten, een leven lang? Onderzoek sportdeelname jeugd en jongeren gemeente Hellendoorn september 2006

2 2 Inhoudsopgave Inleiding, onderzoeksopzet 3 Deel 1 Resultaten 12-jarigen 5 Deel 2 Resultaten 15- en 18 jarigen 17 Project Kennismaken met sporten 23 Resultaten samengevat 27 Colofon Titel: Kennismaken met sporten, een leven lang? Auteur: Sportscan Met dank aan directie en leerkrachten van het basisonderwijs in Hellendoorn en jongeren. Opdrachtgever: Gemeente Hellendoorn Teamsport Popovstraat 56, 8013 RK Zwolle, telefoon ; Onderzoek: Sportscan Popovstraat RK Zwolle tel september 2006

3 3 Aanleiding De gemeente Hellendoorn organiseert al sinds 1987 het project Kennismaken met sporten. Het project is een sportoriëntatie- en sportkeuze programma (SOK) voor kinderen van de groepen 3 tot en met 8. Door kinderen in de basisschoolleeftijd te laten kennismaken met diverse takken van sport worden kinderen in de gelegenheid gesteld na schooltijd een keuze te maken voor een sportcursus die goed bij ze past. Verondersteld wordt dat het volgen van deze groep jongeren inzicht geeft in de effecten van het project op de deelname aan sportactiviteiten van de jongeren door de jaren. Probleemstelling De gemeente Hellendoorn heeft in 1999 een groep van 466 jeugdigen uit groep 8 van het basisonderwijs (destijds 11, 12 jaar) gevraagd naar de sportparticipatie. Ruim 80% van deze jeugdigen deden toen aan sport. In 2003 is dezelfde groep benaderd voor een tweede onderzoek. Nu, zeven jaar na het eerste onderzoek is deze groep wederom benaderd. Ook andere cohorten (zie tabel 1) vulden de vragenlijst in. Deze onderzoeken moeten leiden tot meer inzicht in de effecten van Kennismaken met sporten op de sportdeelname van jongeren. De gemeente Hellendoorn is één van de weinige gemeenten die dusdanig longitudinaal onderzoek doet en jongeren een aantal jaren volgt. Onderzoeksvragen De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: - wat is de sportparticipatie van diverse cohorten jongeren uitgesplitst naar tak van sport en organisatiegraad (vereniging, sportschool, ongeorganiseerd)? - wat is de frequentie waarmee de jongeren aan sport doen? - zijn de niet sporters in 1999 nu in 2006 wel sporters? - zijn de sporters in 1999 nu in 2006 nog steeds sporters? - welke invloed hebben de destijds gevolgde cursussen gehad op de sportdeelname nu? Onderzoeksmethode Bij dit onderzoek (2006) is wederom gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten. De lijsten voor groep 8 zijn via het basisonderwijs in week 14 verspreid en klassikaal ingevuld. De lijsten voor 15-jarigen en 18-jarigen zijn per post verzonden aan het huisadres. In onderstaande tabel staat een overzicht van de jaren waarin het onderzoek is uitgevoerd en de groep/klas van de respondenten. Tussen haakjes het aantal (n) respondenten. Er is hier gekozen om de huidige groep 8 in deze rapportage de groep 12-jarigen te noemen. De leerlingen van groep 8 uit 2003, 15-jarigen en groep 8 uit 1999, 18-jarigen. Tabel 1 Schematisch overzicht onderzoeksgroepen Onderzoeksleeftijd jarigen 99/8 (n=446) 03/8 (n=402) 06/8 (n=404) 15-jarigen 03/3 (n=293) 06/3 (n=120) 18-jarigen 06/6 (n=111) Horizontaal kunnen we derhalve resultaten verwachten van de sportdeelname in groep 8 op drie momenten. Diagonaal kunnen we individuele respondenten volgen gedurende hun sportcarrière.

4 4 Respons In groep 8 zitten in totaal 507 kinderen. 404 van hen vulden de lijsten correct en volledig in. Een respons derhalve van 80%. De groep 15-jarigen (groep 8 van 2003) bestond uit 402 jongeren waarvan er 120 retour zijn gekomen (30%). De groep 18-jarigen (groep 8 uit 1999) bestond uit 481 adressen waarvan er 111 terugkwamen (23%). De vragenlijsten voor 15- en 18-jarigen volgen de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek zoals deze is opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS. Voor de basisschooljeugd is geen richtlijn beschikbaar. Voor deze groep wordt een standaard vragenlijst gebruikt die Sportscan eerder in Hellendoorn en andere gemeenten veelvuldig heeft gehanteerd. Sinds juni 2000 is de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek beschikbaar (RSO). De RSO is een standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname. De gebruikte vragenlijst voor jongeren is overeenkomstig de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) opgesteld. Het gebruik van de richtlijn maakt vergelijk met andere onderzoeken mogelijk. Iemand wordt als sporter beschouwd wanneer hij/zij meer dan twaalf keer per jaar aan sport doet. Bij sporten gaat het om activiteiten die volgens gebruiken en regels uit de sportwereld worden gedaan. Badminton, fitness, toerfietsen, schaken (en andere takken van sport aangesloten bij NOC*NSF) zijn sporten. Yoga, tuinieren, fietsen naar school wordt niet tot sportbeoefening gerekend. Sporten tijdens de lessen lichamelijke opvoeding tellen niet mee, sporten in de pauze en na-schoolse activiteiten wel. Leeswijzer Dit rapport is een uitgebreide weergave van de resultaten. Niet alle verzamelde data zijn in dit rapport beschreven, gepoogd is om de meest relevante resultaten te presenteren. Centraal staat de boven omschreven probleemstelling. Het rapport beschrijft de resultaten van de drie cohorten in twee achtereenvolgende delen. In deel 1 de resultaten van het onderzoek onder 12-jarigen van het basisonderwijs. In deel 2 worden de resultaten van de 15- en 18-jarigen besproken. Voor die lezer die slechts de belangrijkste conclusies wil lezen, kan volstaan met het lezen van de memo teksten die in de kantlijn over de pagina s verspreid staan. Op bladzijde 27 zijn al deze memo s verzameld.

5 5 Deel 1 Resultaten 12-jarigen (groep 8) In deel 1 de resultaten van het onderzoek in groep 8. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal aantal kinderen in groep 8 (het potentieel), het aantal respondenten (verwerkte vragenlijsten) en het percentage kinderen dat ooit een cursus heeft gevolgd. In de laatste kolom de sportparticipatie per school. Tabel 2 Aantal respondenten en cursisten per school 69% van de leerlingen in groep 8 heeft ooit deelgenomen aan Kennismaken met sporten, dit is 5% meer dan in Totaal kinderen groep 8 Aantal respondenten Ooit cursus gevolgd in procenten Sportparticipatie in procenten Prins Clausschool (K) De Triangel (K) De Marliaantjes (B) De Rietslenke (K) Prinses Margiet (K) De Wingerd (K) Prinses Irene (K) De Drie Linden (K) Op Weg (B) De Blenke (K) De Ark (B) De Peppel (K) Prins Bernhard (K) Prinses Beatrix (K) Tormentil (K) Elimschool (B) De Brug (K) Jan Barbier (B) t Lochtersnest (K) Prinses Marijke (K) De Veenbrug (B) De Es (K) De Bongerd (K) St.Sebastianus (K) De Schaapskooi (K) Totaal (K) (B) Locatie school in Kern of Buitengebied * Van de 404 respondenten hebben 280 leerlingen ooit aan een sportcursus meegedaan (69 %). Drie jaar geleden had 64% van de respondenten ooit een cursus gevolgd. ** Van de 404 respondenten doen er 345 aan sport (85%).

6 6 85% van de 12-jarigen doet aan sport, jongens minder dan meisjes De sportparticipatie in Hellendoorn is hoog. 85% van de kinderen in groep 8 doet aan sport. Op enkele scholen blijft de sportdeelname duidelijk achter. Op de Prins Clausschool, De Wingerd, de Brug en de Jan Barbier blijft de sportdeelname onder de 65%. Er is nauwelijks verschil in sportdeelname tussen kinderen op scholen in de Kernen (86%) (aangegeven met een K achter de naam van de school) en in de Buitengebieden (85%) (B). Gegevens onderzoeksgroep 60% van de respondenten is 12 jaar, 34% is 11 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 11,7 jaar. De sportdeelname van 11 jarigen is iets hoger (88%) dan die van 12 jarigen 84%. Het verschil in sportdeelname tussen jongens en meisjes is opmerkelijk. Jongens doen minder aan sport dan meisjes, respectievelijk 81% om 90%. Onder de respondenten waren 85 meisjes en 55 jongens die dit schooljaar aan één of meerdere cursus(sen) hebben meegedaan. Het aanbod lijkt meisjes dit schooljaar meer aan te spreken. Ook in het verleden heeft het aanbod de meisjes meer aangesproken. 67% van de jongens heeft ooit eens een sportcursus gevolgd terwijl 71% van de meisjes zich ooit voor een cursus heeft ingeschreven. Om de sportdeelname van de kinderen te meten is de vraag gesteld of ze buiten de sportkennismakingscursussen en de les bewegingsonderwijs nog aan sport doen. Daarbij is een ruime definitie van sport aangehouden. Sporten kan georganiseerd, anders georganiseerd of niet-georganiseerd plaatsvinden. De frequentie van sportbeoefening is grotendeels buiten beschouwing gelaten. Daar waar kinderen aangaven lid te zijn van een sportvereniging wordt, om het kind als sporter aan te merken, niet verder gekeken naar de frequentie van sportbeoefening. Daar waar een kind aankruist slechts in niet-georganiseerd verband te sporten is een frequentie van minimaal één keer per week, gedurende minimaal een half uur aangehouden. Tabel 3 Sportparticipatie Sporters Niet-sporters Aantal Perc. Aantal Perc % van de respondenten doet aan sport. In 1999 was de sportdeelname (81%). Drie jaar geleden nog 88%. Let wel het gaat hier dus steeds om andere kinderen, maar wel steeds om kinderen uit groep 8. Ook is gekeken naar de sportvorm (in welk verband doen de leerlingen aan sport). Dit kan zijn bij een sportvereniging, bij een wijk- of buurtvereniging, ergens anders georganiseerd (sportschool, dansschool, manege) of niet-georganiseerd (op een pleintje met vrienden, trimmen in het bos, spelen op de camping). De leerlingen konden meerdere antwoorden aankruisen, waardoor het totale percentage boven de 100% uitkomt.

7 7 Tabel 4 Sportvorm Sporten in verenigingsverband wordt populairder, 91% van de sporters, sport bij een vereniging. Sportvorm Aantal Perc. (van het aantal sporters n=345) Sportvereniging Wijk- buurtvereniging 3 1 Ergens anders (sportschool, dansschool, manege, fitnesscentrum) Niet-georganiseerd (pleintje met vrienden, zwemmen, schaatsen) Liefst 91% van de sporters, sport bij een sportvereniging (drie jaar terug 80%, zeven jaar terug 81%). Het percentage respondenten dat (tevens) niet-georganiseerd sport bedraagt 49%. De respondenten is gevraagd welke tak van sport ze beoefenen, hoelang ze deze tak van sport al doen en hoeveel tijd ze per week ze met sport bezig zijn. Er zijn van elke respondent maximaal drie sporten geregistreerd. De sporten zijn alfabetisch gerangschikt. Tabel 5 Tak van sport, aantal beoefenaars, sporthistorie en sportomvang Tak van sport Aantal beoefenaars Sportomvang (in uren per week) Aerobics/steps 1 1,0 0,5 Atletiek 5 2,9 3,4 Badminton 7 1,2 2,1 Basketbal 7 3,3 2,8 Danssport 78 1,4 2,8 Gymnastiek/turnen 51 3,1 4,5 Handbal 8 2,1 5,4 Hardlopen/joggen/ trimmen 3 1,0 1,0 Hockey 9 3,6 4,4 Korfbal 5 2,8 3,3 Motorsport 1 3,0 4,0 Paardensport 31 3,0 3,9 Schaatsen 3 1,7 2,2 Skeeleren/skaten 7 1,7 3,6 Tafeltennis 2 4,5 1,3 Tennis 17 1,9 3,7 13 2,5 1,9 Veldvoetbal 145 3,4 4,4 Volleybal 12 2,2 2,0 Vecht- en verdedigingssporten Wielrennen/mountainbiken/toerfietsen 3 1,7 2,3 Zwemsport 31 3,8 4,2 Totaal 439 2,71 3,74 Sporthistorie (in jaren)

8 8 Voetbal en gymnastiek blijven de populairste sporten onder leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Gemiddeld wordt ruim tweeenhalf uur sport per week gedaan. 345 sporters konden aangeven welke sport(en) (maximaal drie) ze beoefenen. Er zijn op die wijze 439 sporten geregistreerd. De meeste respondenten doen aan voetbal (145). Op de tweede plaats staat danssport met 78 gevolgd door gymnastiek/turnen met 51 beoefenaars. Drie jaar geleden waren voetbal, paardensport en aerobics/steps het populairst. Zeven jaar geleden, voetbal, gymnastiek en paardensport. Voetbal en gymnastiek blijven derhalve de populairste sporten onder leerlingen Voetbal en gymnastiek blijven derhalve de populairste sporten onder leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Zwemmers zijn gemiddeld de meeste tijd (bijna vier uur) kwijt met het beoefenen van hun sport. Daarachter volgen de voetballers, gymnasten en ruiters. De (vele) danssporters besteden relatief weinig tijd aan hun sport; een dik uur per week terwijl het gemiddelde op ruim tweeënhalf uur ligt. Het aantal uren sport per week vertoont een licht stijgende lijn. Achtereenvolgens van 2,5 uur per week in 1999, naar 2,6 uur per week in 2003 en dus nu 2,7 uur per week. Opmerking: slechts die sporten met meer dan tien respondenten worden hier besproken. Gemiddeld worden de genoemde sporten al meer dan drieënhalf jaar beoefend. Met een gemiddelde leeftijd van bijna twaalf jaar betekent dit dat de respondenten tussen het achtste en negende levensjaar beginnen met de sport. Je zou dit de startleeftijd voor de sportcarrière kunnen noemen. Van de sporten met meer dan 10 beoefenaars wordt gymnastiek/turnen het langst beoefend (4,5 jaar). Vlak daarachter voetbal en zwemsport. Ten aanzien van de wijze waarop de kinderen naar de sport gaan valt op te merken dat 85% van de cursisten zelfstandig naar de accommodatie loopt of fietst. 15% moet worden gebracht. Meisjes worden drie keer zo vaak gebracht dan jongens. Motieven om aan sport te doen zijn divers. Gezondheidsmotieven (o.a. je wordt er fit van) en sociale motieven (o.a. het is gezellig om te doen) worden vaak genoemd als reden om aan sport te doen. Kinderen kunnen worden aangesproken op deze motieven om ze te motiveren voor sportief gedrag. Binnen het programma Kies voor Hart en Sport wordt bijvoorbeeld met name in de modules op school, gemikt op gezondheidsmotieven. De leerlingen konden kiezen uit 12 reden waarom ze aan sport doen. Ze mochten maximaal 5 redenen aankruisen. Worden er meer redenen genoemd dan zijn willekeurig redenen verwijderd. Tabel 6 Redenen om aan sport te doen Reden Aantal Perc. (van het aantal sporters n=345) Ik vind de sport heel leuk (i) Sport is goed voor je conditie (g) Ik word er lekker fit van (g) Ik ben goed in deze sport (i) Ik vind het leuk om goed in mijn sport te presteren (i) Sport is goed voor je figuur (g) Er zitten leuke kinderen op (s) Om me lekker uit te leven (i) Mijn ouders vinden het goed voor me dat ik sport (s) Sport is goed voor je hart (g) Er worden naast de sport ook andere leuke dingen gedaan (s) Sport is lekker dicht in de buurt (s) Totaal 1536

9 9 Ik vind de sport heel leuk is voor 81% van de sporters reden om aan sport te doen. Als tweede wordt genoemd Sport is goed voor je conditie met 67% en als derde Ik word er lekker fit van met ruim 57%. Deze motieven zijn door de jaren heen constant, ook in 1999 en 2003 scoorden deze drie het hoogst. Bovengenoemde 12 motieven om aan sport te doen kunnen gerubriceerd worden in een drietal dimensies (van elke 4 motieven). Er zijn drie dimensies te onderscheiden: de intrinsiek/ fysieke dimensie (i), de sociaal/ emotionele- (s) en de gezondheidsdimensie (g). Deze dimensies zijn met hun afkorting tussen haakjes aangegeven achter de reden. Tabel 7 Dimensies Dimensies Aantal Percentage Intrinsiek/fysiek (i) Gezondheid (g) Sociaal/emotioneel (s) Totaal Intrinsiek/ fysieke motieven maar ook gezondheidsmotieven zijn voor 40% van de respondenten reden om aan sport te doen. De sociaal/ emotionele dimensie is slechts voor 20% reden om aan sport te doen. Leerlingen die niet sporten, hebben daar diverse redenen voor. Ze konden kiezen uit 12 redenen, waarvan ze er vijf mochten aankruisen. Deze vraag is slecht beantwoord. De 59 niet-sporters kruisen gezamenlijk slechts 56 redenen aan. De meest genoemde reden om niet aan sport te doen is: Ik vind andere dingen leuker om te doen (15x). Sport moet concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding. Als tweede word genoemd Ik vind trainingen/ wedstrijdjes niet leuk (12x). Body Mass Index De Body Mass Index of Quetelet index wordt veel gebruikt als maat voor overgewicht. Deze index wordt berekend door het gewicht te delen door de lengte in het kwadraat. Een waarde van 25 duidt bij volwassenen op overgewicht een waarde van meer dan 30 zelfs op ernstig overgewicht (zwaarlijvigheid of obesitas). Het Voedingscentrum hanteert diverse omslagpunten gebaseerd op leeftijd en geslacht. In de volgende tabel zijn deze omslagpunten van het Voedingscentrum overgenomen. Achtereenvolgens worden leeftijd, de BMI waarde waarvan het Voedingscentrum aangeeft dat het kind overgewicht heeft, de gemiddelde BMI en aantal kinderen en percentage kinderen met overgewicht in betreffende leeftijdscategorie weergegeven. Tabel 8 Aantal en percentage kinderen met overgewicht Leeftijd BMI waarde overgewicht jongens BMI waarde overgewicht meisjes Gemiddelde BMI Aantal en percentage met overgewicht 11 >20,55 >20,74 17,3 (n=124) 9 (6,5%) 12 >21,22 >21,68 17,3 (n=222) 20 (8,3%) Overig 1 (4%) Totaal 17,3 (n=365) 30 (7,4%)

10 10 Ruim 7% van de kinderen uit groep 8 heeft overgewicht, de helft daarvan heeft nooit een sportcursus gedaan. Met het stijgen van de leeftijd neemt normaliter voor kinderen ook de gemiddelde BMI toe. Dit is vreemd genoeg in deze onderzoeksgroep niet het geval. De waarden waarboven het kind een beetje te zwaar of te zwaar wordt bevonden neemt hierdoor uiteraard ook toe. In de kolom uiterst rechts, wordt het aantal en percentage kinderen dat volgens de richtlijn van het Voedingscentrum overgewicht heeft gepresenteerd. In totaal zijn er 30 kinderen (15 jongens, 15 meisjes) met overgewicht op basis van de definitie van het Voedingscentrum. één meisje van deze 30 heeft zelfs ernstig overgewicht. Deze 30 vormen 7,4% van de onderzochte basisschoolleerlingen. De kinderen zitten op verschillende scholen, waarbij de Schaapskooi er uitspringt met 5 respondenten met overgewicht. Zes van de 30 kinderen met overgewicht zitten op een school in het Buitengebied. Zes van de 30 kinderen met overgewicht doen niet aan sport. 22 van de 30 hebben dit schooljaar niet meegedaan aan de sportcursussen. De helft van de kinderen met overgewicht hebben nog nooit meegedaan aan een sportcursus. Het percentage kinderen met overgewicht dat meer aan sport zou willen doen (68%) is iets hoger dan het gemiddelde (53%). Evaluatie cursussen In dit deel komen met name de vragen over de sportcursussen aan de orde. Er hebben 280 respondenten (69%) aangegeven gedurende hun schoolloopbaan aan één of meerdere sportcursus(sen) te hebben deelgenomen. Afgelopen schooljaar heeft 35% van de kinderen in groep 8 meegedaan. Het project Kennismaken met sporten probeert extra aandacht te besteden aan met name de kinderen die nog niet aan sport doen. Vooral voor deze doelgroep is het wenselijk dat ze deelnemen aan een sportcursus, om op die manier kennis te maken met de tak van sport. Onderstaande tabel geeft antwoord op de vraag hoeveel niet-sporters het afgelopen schooljaar aan één of meerdere cursussen hebben meegedaan. Tabel 9 Sportdeelname en cursusdeelname Sport/cursist Cursist Geen cursist Totaal Sporter Niet-sporter Totaal % van de sporters en 64% van de nietsporters heeft ooit meegedaan aan Kennismaken met sporten. In de tweede kolom staat het aantal cursisten. In de tweede rij staat het aantal sporters. De kruising van de tweede kolom en de tweede rij levert de cursisten (dit schooljaar) die al aan sport doen, dat zijn er in Hellendoorn 123. De kruising van de tweede kolom met de derde rij levert de cursisten die niet aan sport doen; voor beleidsmakers een interessante groep (zie gearceerde vlak). Het zijn immers die kinderen die nog niet aan sport doen, maar zich wel hebben aangemeld voor deelname aan een sportcursus. Wellicht ervaren ze de sport waarmee ze tijdens de cursus kennismaken als een sport die bij ze past en blijven ze sporten. Het project Kennismaken met sporten probeert in feite het aantal kinderen dat binnen het gearceerde gebied valt zo hoog mogelijk te krijgen. Van de sporters doen er 123 van de 345 (36%) mee. Van de niet-sporters doen er 17 van de 59 (29%) mee. Dit percentage verschilt iets. Niet-sporters melden zich in de gemeente Hellendoorn dus verhoudingsgewijs minder vaak aan voor een cursus dan sporters. Niet uit deze tabel af te lezen is dat 70% van de sporters en 64% van de niet-sporters ooit eens aan een cursus hebben meegedaan. Slechts 28% van kinderen van scholen uit het Buitengebied hebben ooit meegedaan aan een sportcursus (drie jaar geleden 40%, zeven jaar geleden 30%). Van kinderen van scholen uit de Kern heeft 76% ooit meegedaan. Dit schooljaar deed

11 11 12% van de respondenten in het buitengebied mee met één of meerdere sportcursus(sen), in de kernen 38% mee. Het project Kennismaken met sporten loopt al vanaf het schooljaar en wordt dus dit schooljaar voor de achttiende keer georganiseerd. De inschrijving voor de cursussen is niet gelimiteerd. Kinderen kunnen zich inschrijven voor zoveel cursussen als ze wilden. Een aantal heeft daar flink gebruik van gemaakt. Tabel 10 Gevolgde cursussen Aantal cursussen gevolgd Aantal leerlingen De tabel moet als volgt worden gelezen. 124 kinderen hebben géén enkele cursus gevolgd. 84 kinderen hebben gedurende hun schoolloopbaan 1 cursus gevolgd. 74 kinderen hebben twee cursussen gevolgd... etc. Niet uit deze tabel op te maken is dat meisjes meer cursussen (gem. 2,7) volgen dan jongens (gem. 2,4). Meisjes schrijven zich dus vaker in voor een cursus en volgen meer cursussen. Waardering cursussen De leerlingen hebben hun waardering uitgesproken over een aantal items die een indicatie geven van de kwaliteit van de gevolgde cursus dit schooljaar. Hierbij moet aangetekend worden dat van sommige cursussen een gering aantal vragen zijn beantwoord, waardoor hier en daar een wat vertekend beeld ontstaat. De leerlingen kregen de volgende stellingen te beoordelen: - Ik vond de sport leuk, - Ik vond de cursus te lang (omvang), - Ik vond de trainer goed, - Ik vond de cursus te moeilijk (niveau), - Ik vond de afsluiting van de cursus leuk, - Ik vond de kinderen in mijn groep leuk (sfeer), - Heb je alle lessen gevolgd Op deze items konden de leerlingen de stelling met ja of nee beantwoorden. Tot slot gaven de leerlingen een algemene beoordeling door middel van een cijfer (1 tot 10). In de laatste kolom het aantal nieuwe leden per cursus (volgens opgave kinderen).

12 12 Tabel 11 Waardering van de cursussen op een aantal items Tak van sport Deelnemers * Beoordeling ** Sport leuk Omvang cursus te lang Trainer goed Cursus moeilijk Afsluiting leuk Sfeer goed Alle lessen geweest ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee Aerobics ,2 Acrogym ,3 2 Atletiek ,8 Badminton ,5 2 Biljarten ,8 Breakdance n.b ,9 Gymnastiek n.b ,8 Gymnastiek-springen ,3 1 Hockey ,2 Jazzdans ,1 2 Judo ,1 Korfbal ,1 Majoretten ,0 1 Modelvliegen ,9 Schaken ,1 Schaatsen ,9 Streetdance n.b ,9 2 Synchroonzwemmen n.b ,0 Cijfer Lid

13 13 Tabel 11 Waardering van de cursussen op een aantal items Tak van sport Deelnemers * Beoordeling ** Sport leuk Omvang cursus te lang Trainer goed Cursus moeilijk Afsluiting leuk Sfeer goed Alle lessen geweest ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee Tafeltennis ,0 2 Taekwondo ,5 4 Tennis ,6 2 Voetbal-jongens ,6 Voetbal-meisjes ,1 2 Volleybal n.b ,9 1 Waterpolo ,8 1 Wielrennen ,5 1 Zwemmen n.b ,0 Totaal ,96 23 Percentage Cijfer Lid * Het aantal deelnemers staat voor het totaal aantal deelnemers dat aan betreffende cursus heeft meegedaan (groep 5 t/m 8). ** Het aantal beoordelingen staat voor het aantal respondenten dat de betreffende cursus heeft beoordeeld

14 14 Als geheel genomen werden de cursussen door de kinderen zeer positief beoordeeld (zie voorlaatste rij in de tabel). De sport wordt door 90% van de cursisten leuk gevonden. Slechts 10% van de cursisten vindt de cursus te lang. De trainer was goed, geeft 87% van de cursisten aan. 19% vindt de cursus te moeilijk. Dit hoeft overigens niet negatief uitgelegd te worden; een cursus dient de nodige uitdaging te kennen. De afsluiting van de cursus was leuk (78%). De sfeer was goed (85%). De cursussen worden gemiddeld met een 7,96 (cijfer van 1 tot 10) beoordeeld. Daarnaast zeggen 23 kinderen zich te hebben aangemeld als lid van de sportaanbieder (twee daarvan deden voorheen niet aan sport en één van hen heeft overgewicht). Toch zijn er voor een aantal cursussen op een aantal items opmerkingen te maken. Daar waar een cursus op een item sterk afwijkt van de gemiddelde score is het desbetreffende vakje gearceerd. - De sport streetdance wordt vaker als niet leuk beoordeeld - De cursussen streetdance en tennis worden vaker te lang genoemd. - De trainers van de cursussen atletiek en tennis worden minder goed beoordeeld - De cursussen aerobics, biljarten en taekwondo worden iets vaker moeilijk gevonden - De afsluiting van de cursus wordt minder goed beoordeeld bij aerobics, acrogym en gymnastiek - 67% van de cursisten heeft daadwerkelijk alle lessen gevolgd. Bij de volgende cursussen heeft meer dan de helft van de cursisten niet alle lessen gevolgd: aerobics, acrogym, breakdance en gymnastiek - Niet één cursus krijgt een onvoldoende van de kinderen bij de algemene waardering (voorlaatste kolom) - Verder geeft de laatste kolom het aantal nieuwe leden per cursus: taekwondo mag de meeste nieuwe leden begroeten. De vraag: Wat zou de vereniging die de cursus organiseerde beter of anders kunnen doen om de sportcursus te verbeteren leverde de volgende reacties van de respondenten op. Opmerkingen als niets, ik vond het prima zo, worden niet weergegeven. Aerobics Bij groepsindeling op leeftijd letten 3x Te veel herhaling 2x Acrogym Training mag moeilijker 1x Atletiek Bij groepsindeling op leeftijd letten 1x Geen kinderen als trainers 2x Meer partijtjes 1x Badminton Meer uitleggen 1x Langer les 1x Meer trainers 2x Gymnastiek/springen Te grote groep, beginnelingen bij elkaar 2x Langer les 1x Jazzdans Bij groepsindeling op leeftijd letten 1x Kinderen helpen 1x Judo Ik word binnenkort lid 1x Andere dag 1x Bij groepsindeling op leeftijd letten 1x Korfbal Meer schieten 1x Meer partijtjes 2x Te streng 1x Majorette Niet schelden 1x Schaatsen Op meerdere locaties trainen 1x Te moeilijk 2x Afsluiting leuker maken 1x Mag moeilijker 2x Streetdance Elke les hetzelfde 3x Meer uitleg en beter de pasjes laten zien 4x Te moeilijk 1x

15 15 Meer grondstukjes 3x Meer in tweetallen 3x Synchroon zwemmen Bij groepsindeling op leeftijd letten 1x Tafeltennis Lestijden niet veranderen 1x Meer uitleg en beter de technieken laten zien 5x Meer partijtjes spelen 2x Lessen beter voorbereiden 2x Trainer zelf laten spelen tegen de kinderen 1x Reclame maken 1x Meer tafels, dus grotere zaal 2x Taekwondo Te grote groep 1x Meer uitleg en technieken, trappen laten zien 3x Meer helpen 1x Tennis Competities en andere toernooien vind ik niet leuk 1x Geen hekken tussen de banen 1x Meer partijtjes spelen 1x Te veel herhaling 1x Voetbal meisjes Training mag moeilijker 2x Meer partijtjes spelen 1x Voetbal jongens Meer partijtjes 1x Waterpolo Minder spelletjes 1x Wielrennen Meer fietsen lenen 1x De slotvraag: Wil je verder nog iets vertellen gaf o.a. de volgende reacties: goed initiatief 8x, voor kinderen is het belangrijk te sporten, ik heb astma en door mijn sport heb ik er een stuk minder last van 1x, ik zit door deze cursus op basketbal 1x, cursus badminton komt nog 1x, eerder ook meegedaan met hockey, hierdoor zit ik er nog steeds op 1x en tenslotte drie jaar geleden ook meegedaan en zit hierdoor nog steeds op tennis 1x. Redenen geen sportcursus te doen De belangrijkste reden voor de 264 respondenten die dit schooljaar geen cursus hebben gevolgd om niet mee te doen is: Ik vind andere dingen leuker om te doen (80x) en Ik kon niet op de tijden dat de cursus plaats vond (58x). De sportcursussen verliezen de concurrentieslag in dit geval met andere vrijetijdsbesteding. Diverse respondenten schreven zelf een aanvullende reden bij de vraag, zoals: ik sport voldoende 44x, geen tijd i.v.m. andere sport 14x, aanbod in het boekje spreekt me niet aan 9x, vind sporten niet leuk 7x, ik mag geen 2e sport van mijn ouders 5x, sporten te duur 4x, kies liever op eigen initiatief een sport uit 4x, bereikbaarheid een belemmering/ te ver weg 3x, tijd waarop de sport wordt aangeboden vormt een belemmering 3x, had geen boekje 3x, vergeten / te laat inschrijven 2x, sport liever individueel/zonder vereniging 1x, verhuizing 1x en tenslotte heb vorig jaar al meegedaan 1x. Alle kinderen is de volgend vraag voorgelegd: Ben je één van de sporten gaan doen nadat je een sportcursus (uit het boekje) bent gaan doen? Tabel 12 Lid geworden als gevolg van deelname aan sportcursus in het verleden. Lid Aantal Perc. Ja Nee Niet ingevuld 18 4 N.v.t. (nooit cursus gevolgd)* Totaal * Opmerking: Voor 124 kinderen is deze vraag niet van toepassing (kind heeft nooit cursus gevolgd).

16 16 83% van de kinderen heeft meegedaan aan activiteiten van de Schoolsportkalender. 71 kinderen geven aan zich in het verleden aan te hebben gemeld bij de vereniging waar ze een sportcursus hebben gevolgd. Dit is 25 % van de cursisten. Drie jaar geleden ging het om 32 kinderen (12%). Schoolsportkalender Uit een lijst met twaalf activiteiten die in samenwerking met het onderwijs en de sportaanbieders in Hellendoorn worden aangeboden op de Schoolsportkalender konden kinderen aangeven welke ze gevolgd hebben. De voetbalkampioenschappen konden de meeste deelnemers noteren te weten, 284. Ook de avondvierdaagse was populair (205 deelnemers), verder korfbal (172), volleybal (132), basketball (114), hockey (90), atletiek (Regge survival, 79), Skate Safe (29), schaken (23), mountainbike Kidsdag (15), fietscross (14) en tenslotte jazzdans (7). Vooral van de Brug, de Elimschool en de Schaapskooi doen veel leerlingen niet mee met de activiteiten van de Schoolsportkalender. Van de kinderen uit de Buitengebieden heeft 29% niet meegedaan, van kinderen uit de Kernen heeft 12% niet meegedaan. Doet gemiddeld 86% van de respondenten mee aan één of meerdere van deze activiteiten, van de respondenten met overgewicht doet 73% mee. Daarnaast is respondenten de vraag voorgelegd of ze meer aan sport zouden willen doen dan ze nu doen. Daarbij valt op dat niet-sporters vaker meer aan sport zouden willen doen dan sporters, respectievelijk 71% om 54%. Tussen kinderen die zich dit jaar inschreven voor een sportcursus en zij die dit nalieten is het verschil kleiner, respectievelijk 64% om 52%.

17 17 Deel 2 Resultaten 15- en 18-jarigen In deel 2 worden de resultaten van de 15-jarigen en 18-jarigen besproken. Om de rapportage leesbaar te houden worden de meeste resultaten voor beide groepen gepresenteerd. Indien relevant worden verschillen per klas weergegeven. Algemene gegevens onderzoeksgroep Uiteindelijk konden van de 15-jarigen, 120 correct ingevulde lijsten worden verwerkt (respons 30%) en van de 18-jarigen, 111 (respons 23%). De respons blijft achter bij de 63% die 3 jaar geleden werd gehaald, hoewel de jongeren toen ook via de huisadressen zijn benaderd. Er is geen herinneringsbrief verstuurd. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 16,6 jaar. In de onderzoeksgroep zijn 95 jongens (41%) en 136 meisjes (59%). In de onderzoeksgroep uit 2003 was deze verhouding iets minder scheef. De verhouding was toen 47 om 53%. Meisjes hebben relatief vaker meegewerkt aan dit tweede onderzoek. In 2003 deed 88% van de jongeren van de toenmalige 15-jarigen aan sport, nu drie jaar later zijn sporters iets oververtegenwoordigd onder de groep respondenten (93%). 65% van de respondenten woont in Nijverdal, 10% in Hellendoorn. Daarnaast wonen de respondenten momenteel in Haarle (7%), Daarle (6%), Daarlerveen (5%) en in 9 andere plaatsen. De respondenten gaan naar 13 verschillende scholen. Het merendeel van de respondenten gaan naar het Reggesteyn (34%), het Noordik College (7%) en het Pius College (4%). Van de 15-jarigen volgt 44% van de respondenten een VMBO opleiding, 38% een HAVO opleiding, 18% een VWO/gymnasiumopleiding. De 18-jarigen ontvangen Saxion Enschede (7%), Landstede Raalte (6%), ROC Twente Almelo (6%) en ROC Twente Hengelo (5%) de meeste studenten. In onderstaande tabel een overzicht van de sportfrequentie per klas in absolute aantallen en tussen haakjes de percentages. Tabel 13 Overzicht sportdeelname en sportfrequentie per onderzoeksgroep Aantal malen aan sport gedaan in de afgelopen 12 maanden Aantal 15-jarigen Aantal 18-jarigen Geen enkele keer 6 (5) 14 (13) 1-11 keer 3 (3) 7 (6) keer 14 (12) 20 (18) keer 33 (27) 24 (22) 120 keer en meer 64 (53) 46 (41) Totaal 120 (100) 111 (100) Sporters conform de RSO 111 (93) 90 (81) Conform de richtlijn vallen die sporters die minder dan 12 keer per jaar aan sport doen af als sporters. Het absolute aantal sporters onder 15-jarigen komt dan op 111 (93%) (drie jaar terug 87%). Ruim de helft van de 15-jarigen doet meer dan 120 keer per jaar aan sport (meer dan 2 keer per week). Ruim een kwart doet 1 à 2 keer per week aan sport. Vijf respondenten die in 2003 niet aan sport deden, worden nu wel als sporter aangemerkt. Daarentegen zijn zes sporters uit 2003 nu niet meer actief. Drie deden en doen niet aan sport. Jongens en meisjes worden vergelijkbaar vaak als sporter aangemerkt. Onder respondenten sporten jongens en meisjes vergelijkbaar frequent.

18 18 93% van de 15-jarigen en 81% van de 18-jarigen doen aan sport. Onder 18-jarigen kunnen minder respondenten als sporter aangemerkt worden (81%). Ook doen ze minder intensief aan sport. Drie respondenten van de 18-jarigen die in 2003 niet aan sport deden doen dat nu wel, 6 toen niet en nu ook niet. Twee respondenten van de 18-jarigen die in 1999 niet aan sport deden doen dat nu wel, 6 toen niet en nu ook niet. Ook onder 18-jarigen kunnen jongens en meisjes vergelijkbaar vaak als sporter worden aangemerkt (83% om 80%). Tabel 13 Overzicht sportdeelname van de onderzoeksgroepen Leeftijd/onderzoeksjaar jarigen 81% 88% 85% 15-jarigen 87% 93% 18-jarigen 81% In 2006 is 3 keer onderzoek gedaan in groep 8 (12-jarigen). De sportdeelname van de 12- jarigen ligt constant boven de 80%. In 2003 is de hoogste sportdeelname genoteerd (88%). Volgen we langs de diagonalen dezelfde groep kinderen, dan zien we bijvoorbeeld dat de sportdeelname van de 12-jarigen uit 1999, 4 jaar later een stuk hoger is. Weer 3 jaar later is de sportdeelname gedaald (81%). In het nog uit te voeren onderzoek in 2009 zal blijken wat de sportdeelname dan is. Evenzo de sportdeelnamecijfers van de 12-jarigen uit De groep 18-jarigen kan op deze wijze verdeeld worden in 5 sub-groepen: - constante sporters; doen zowel in 1999 als in 2003 als in 2006 aan sport - de vroege definitieve afhakers; doen in 1999 aan sport in 2003 niet meer en in 2006 ook niet - de late afhakers; doen in 1999 aan sport, in 2003 ook nog maar in 2006 niet meer - de twijfelaars; doen het ene onderzoeksjaar wel en het andere niet aan sport of andersom - de hardnekkige niet-sporters; doen in geen van de jaren aan sport De onderzoeksgroep ziet er dan na deze indeling als volgt uit: Tabel 14 Overzicht herindeling respondenten 18-jarigen op basis van sportdeelname Subgroep Aantal en Perc. Constante sporters (+ + +) 69 (62) Vroege definitieve afhakers (+ - -) 4 (4) Late afhakers (+ + -) 6 (5) Twijfelaars (+ - + of - + -) 7 (6) Hardnekkige niet sporters (- - -) 2 (2) Onvoldoende gegevens 23 (21) Totaal 111 (100) Helaas is de omvang van de subgroepen te klein in dit onderzoek (door het geringe aantal niet-sporters in 2003 en de non-respons in 2003 en dit jaar) om goede vergelijkingen te maken.

19 19 Motieven voor sportdeelname Motieven om aan sport te doen zijn divers. Gezondheidsmotieven (o.a. je wordt er fit van) en sociale motieven (o.a. het is gezellig om te doen) worden vaak genoemd als reden om aan sport te doen. Jongeren worden aangesproken op deze motieven om ze te motiveren voor sportief gedrag. De jongeren konden kiezen uit 12 reden waarom ze aan sport doen. Ze mochten maximaal 5 redenen aankruisen. Worden er meer redenen genoemd dan zijn willekeurig redenen verwijderd. Tabel 15 Redenen om aan sport te doen 15-jarigen Reden Aantal Perc. (van het aantal sporters n=111) Aantal 18-jarigen Perc. (van het aantal sporters n=90) Ik vind de sport heel leuk (i) Sport is goed voor je conditie (g) Ik word er lekker fit van (g) Sport is goed voor je figuur (g) Om me lekker uit te leven (i) Ik vind het leuk om goed in mijn sport te presteren (i) Er zitten leuke kinderen op (s) Ik ben goed in deze sport (i) Mijn ouders vinden het goed voor me dat ik sport (s) Sport is goed voor je hart (g) Er worden naast de sport ook andere leuke dingen gedaan (s) Sport is lekker dicht in de buurt (s) Totaal Gezondheidsmotieven spelen bij jongeren uit klas 6 een belangrijke rol om aan sport te doen. 15-jarigen Ik vind de sport heel leuk is voor 86 % van de sporters reden om aan sport te doen. Als tweede wordt genoemd Sport is goed voor je conditie met 71% en als derde Ik word er lekker fit van met 69%. Motieven voor sportbeoefening zijn stabiel. In 1999 als in 2003 worden dezelfde drie motieven het vaakst genoemd. Verhoudingsgewijs lijkt de fysieke component : Ik word er lekker fit van en Sport is goed voor je figuur belangrijker te worden. Gezondheidsmotieven zijn voor 46% van de respondenten reden om aan sport te doen. Intrinsieke/ fysieke motieven scoren 42%. De sociaal/emotionele dimensie is slechts voor 12% reden om aan sport te doen. In vergelijking met drie jaar geleden (in deze tabel niet zichtbaar) zijn gezondheidsmotieven een stuk belangrijk geworden. Respondenten onder 18-jarigen hebben wat andere voorkeuren en scoort Sport is goed voor de conditie zelfs het hoogst. Gezondheidsmotieven scoren onder de huidige 18-jarigen dan het hoogst (50%), gevolgd door de intrinsieke/ fysieke motieven (42%) en sociale motieven (8%).

20 20 Redenen om niet aan sport te doen De groep niet-sporters onder de 15-jarigen is klein en bestaat uit 9 respondenten. De belangrijkste reden voor hen om niet aan sport te doen is omdat ze andere dingen leuker vinden om te doen (4x) en omdat ze niet kunnen op de tijden dat er trainingen/wedstrijdjes zijn (2). Daarnaast vullen jongeren zelf aan de tak van sport wordt niet leuk meer gevonden (4x), bereikbaarheid een belemmering (1x). Onder 18-jarigen zijn er 21 niet-sporters. Het voornaamste argument voor deze groep is het kostenaspect (door meer dan de helft van de niet-sporters; 11x genoemd). Ook hier speelt geen tijd/andere dingen belangrijker een grote rol. Tak van sport Uit een lijst met 44 sporten is jongeren gevraagd aan te kruisen welke van die sporten ze de afgelopen 12 maanden hebben beoefend. Deze score is te zien in de linker kolom. De kolom rechts geeft een overzicht van de sporten die het meest beoefend worden door jongeren (ze konden maximaal drie aankruisen). Tussen haakjes de percentages per klas (n=120 en n=111). Tabel 16 Overzicht beoefende sporten jongeren in Hellendoorn Tak van sport Totaal aantal malen beoefend 15-jarigen Aantal sporters Aantal 18-jarigen Totaal aantal malen beoefend Veldvoetbal 42 (35) 34 (28) 31 (28) 27 (24) Danssport 34 (28) 23 (19) 18 (16) 10 (9) Hardlopen/joggen/trimmen 39 (33) 23 (19) 32 (29) 13 (12) Wielrennen/ mountainbiken/ fietsen 31 (26) 17 (14) 16 (14) 10 (9) Basketball 28 (23) 16 (13) 11 (10) 6 (5) Fitness kracht 21 (18) 15 (13) 36 (32) 20 (18) Skaten / Skeeleren 20 (17) 13 (110) 17 (15) 11 (10) Volleybal 20 (17) 12 (10) 22 (20) 15 (14) Fitness conditie 24 (20) 12 (10) 37 (33) 30 (27) Korfbal 10 (8) 10 (8) 5 (5) 2 (2) Gymnastiek / turnen 16 (13) 9 (8) 10 (9) 6 (5) Skiën/langlaufen/snowboarden 19 (16) 9 (8) 14 (13) 5 (5) Tennis 18 (15) 8 (7) 15 (14) 4 (4) Zwemmen 20 (17) 8 (7) 16 (14) 9 (8) Paardensport 12 (10) 7 (6) 9 (8) 9 (8) Schaatsen 19 (16) 7 (6) 8 (7) 0 (0) Darts 15 (13) 7 (6) 8 (7) 0 (0) Tafeltennis 21 (18) 6 (5) 12 (11) 1 (1) Wandelsport 10 (8) 5 (4) 8 (7) 5 (5) Hockey 7 (6) 4 (3) 10 (9) 7 (6) Motorsport 5 (4) 4 (3) 1 (1) 0 (0) Badminton 21 (19) 4 (3) 11 (10) 1 (1) Atletiek 6 (5) 4 (3) 6 (5) 2 (2) Zaalvoetbel 12 (10) 3 (3) 12 (11) 5 (5)

21 21 Tak van sport Totaal aantal malen beoefend 15-jarigen Aantal sporters Aantal 18-jarigen Totaal aantal malen beoefend Karting 6 (5) 2 (2) 9 (8) 0 (0) Vecht- en verdedigingssporten 4 (3) 2 (2) 7 (6) 3 (3) Watersport/zeilen/surfen 3 (3) 2 (2) 4 (4) 2 (2) Honkbal/softbal 6 (5) 1 (1) 3 (3) 0 (0) Biljart/pool/snooker 4 (3) 1 (1) 24 (22) 7 (6) Schietsport 2 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) Handbal 2 (2) 1 (1) 4 (4) 3 (3) Klimsport/bergwandelen 6 (5) 1 (1) 0 (0) 0 (0) Jeu de boules 4 (3) 1 (1) 3 (3) 0 (0) Bowling 16 (13) 0 (0) 22 (20) 4 (4) Kano 8 (7) 0 (0) 2 (2) 0 (0) Midgetgolf 8 (7) 0 (0) 3 (3) 0 (0) Dammen 5 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Aerobics/steps 5 (4) 0 (0) 12 (11) 3 (3) Schaken 2 (2) 0 (0) 6 (5) 1 (1) Golf 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Squash 1 (1) 0 (0) 10 (9) 4 (4) Roeien 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Duiksport 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (0) Bridge 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) De door de meeste jongeren beoefende sporten onder 15-jarigen zijn veldvoetbal (42), hardlopen/ joggen/ trimmen (39), danssport (34), wielrennen/ mountainbiken/ fietsen (31) en basketball (28). De vijf sporten die de afgelopen twaalf maanden door jongeren het vaakst zijn beoefend (ze konden drie sporten noemen) zijn: veldvoetbal (34), danssport (23), hardlopen/ joggen/ trimmen (23), wielrennen/ mountainbiken/ fietsen (17) en basketball (16). Wanneer we kracht en conditiefitness onder één noemer scharen dan is fitness (27) op één na de populairste sport. De meest beoefende sporten in 2003 waren: voetbal, paardensport en aerobics/ steps. Onder 18-jarigen is fitness populair. Alleen al fitness conditie scoort hoger dan veldvoetbal, ook fitness kracht scoort hoog. De respondenten is gevraagd in welk verband zij de sport hebben beoefend. In de rechter kolom het percentage van de gehele onderzoeksgroep (n=231).

22 22 18-jarigen sporten minder bij sportverenigingen en meer bij fi tnesscentra. Tabel 17 Overzicht verband waarin gesport wordt. Organisatieverband Aantal sporters Lid van een sportvereniging Abonnee/ lid/ cursist van een fitnesscentrum Tijdens de na-schoolse sporttoernooien Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk 9 4 Tijdens een georganiseerde sportvakantie Deelnemer aan een georganiseerd sportevenement In groepsverband, georganiseerd door jezelf, familie, vrienden en/ of kennissen Perc Alleen, ongeorganiseerd % van de respondenten sport als lid van een sportvereniging. 23% bij een fitnesscentrum, 39% sport ongeorganiseerd alleen en 35% sport met vrienden/ familie. Bijna één op de vier respondenten sport tijdens de na-schoolse sporttoernooien. Van de 18-jarigen sporten minder bij sportverenigingen en meer bij fitnesscentra. De respondenten is gevraagd in welk verband zij de sport hebben beoefend (slechts geregistreerd voor de (maximaal) drie sporten die het meest beoefend zijn). Op deze wijze is per tak van sport het aantal sporters in verenigingsverband berekend. Veldvoetbal is de voor beide klassen de grootste verenigingssport. 50 respondenten voetballen bij een sportvereniging, 22% van de gehele groep. Volleybal is tweede en Danssport tweede met respectievelijk 21 (9%) en 20 (9%) sporters. In commercieel verband wordt vooral aan fitness gedaan 30 respondenten (13%). Tweede danssport 8 (3%). In ongeorganiseerd verband zijn hardlopen/ joggen/ trimmen populair 25 deelnemers (11%). Daarnaast skaten/ skeeleren 19 (8) en wielrennen/ mountainbiken/ fietsen 18 respondenten (8%). Onderstaand overzicht geeft een weergave van het type sportvoorziening waarvan jongeren gebruik maken. De voorzieningen worden per type in absolute aantallen en percentages (tussen haakjes) per klas gepresenteerd.

23 23 Tabel 18 Overzicht locatie sportbeoefening Locatie Officiële sportaccommodatie eigen gemeente (zoals sporthal, zwembad, voetbalveld, manege etc) Andersoortige voorziening eigen gemeente (zoals park, bos, openbare weg, buurthuis, wijkcentrum etc.) 15-jarigen Aantal en Perc. (n=120) 18-jarigen Aantal en Perc. (n=111) 79 (66) 65 (59) 58 (48) 48 (43) Officiële sportaccommodatie elders 44 (37) 51 (46) Andersoortige voorziening elders 32 (27) 28 (25) Openbare ruimte eigen gemeente (zoals halfpipe, pleintje, trapveldje etc.) 32 (27) 23 (21) Openbare ruimte elders 14 (120 7 (6) Er wordt in de gemeente Hellendoorn zowel onder 15-jarigen als 18-jarigen het meest gesport op een officiële sportaccommodatie in de eigen gemeente (sporthal, zwembad, voetbalveld, manege etc). Daarnaast sport iets minder dan de helft in/ op andersoortige voorzieningen in de eigen gemeente (park, openbare weg, buurthuis, wijkcentrum etc). Onder de 18-jarigen wordt meer gebruik gemaakt van voorzieningen buiten de gemeente.

24 24 Project Kennismaken met sporten Kennismaken met sport In samenwerking met de basisscholen wordt het project Kennismaken met sporten georganiseerd. Drie jaar geleden had 66% van de kinderen uit groep 8 ooit wel eens een sportcursus gevolgd. Van de 15-jarigen geeft 69% aan ooit op de basisschool wel eens zo n sportcursus te hebben gevolgd. Onder de 15-jarigen zijn de deelnemers en niet-deelnemers derhalve gelijk vertegenwoordigd. Dit voorkomt een gekleurde kijk op het project. Van het project Kennismaken met sport verwacht de gemeente Hellendoorn dat het kinderen helpt om verschillen tussen sporten te ervaren en te ontdekken. Door kinderen op de basisschool kennis te laten maken met diverse verschillende sporten verwacht men dat jongeren tijdens de zogenaamde kritische leeftijd van jaar niet stoppen met sport. In onderstaande twee tabellen een overzicht van de relatie tussen beide variabelen, eerst voor de 15-jarigen in tabel 19 en daarna voor de 18-jarigen in tabel 20. Tabel 19 Overzicht deelname 15-jarigen kennismaken met sporten op de basisschool en sportdeelname in 2006 Sporter in 2006 Niet-sporter in 2006 Totaal Cursist in Niet-cursist in Totaal % van de 15-jarigen heeft na het volgen van een sportcursus later nogmaals gesport bij diezelfde sportaanbieder; 17% is later alsnog lid geworden. Van de jongeren die ooit wel eens een sportcursus op de basisschool hebben gevolgd sport momenteel 95% (79 van de 83). Onder jongeren die nooit een sportcursus hebben gevolgd sport momenteel 86% (32 van de 37). Het gemiddeld aantal sporters bedraagt 93%. Dit verschil in sportdeelname tussen jongeren die ooit en nooit hebben deelgenomen is klein. Lange termijn Verder blijkt dat 28% van de jongeren nog gesport heeft bij één (of meerdere) van de verenigingen waar hij/ zij toen ooit een cursus heeft gevolgd (drie jaar terug ging het om 22%). 33% is nooit meer terug geweest, 38% weet niet of heeft de vraag niet ingevuld. 20 jongeren (17% ) hebben zich in de afgelopen drie jaar aangemeld als lid bij één (of meerdere) van de verenigingen waar ooit een cursus is gevolgd (drie jaar terug ook 17%). Al deze 20 jongeren deden in 2003 ook al aan sport en zijn er dus een sport bij gaan doen of hebben voor een andere sport gekozen. Tabel 20 Overzicht deelname 18-jarigen kennismaken met sporten op de basisschool en sportdeelname in 2006 Sporter in 2006 Niet-sporter in 2006 Totaal Cursist in 1999* Niet-cursist in Totaal * gecontroleerd op basis van onderzoek uit 1999

25 25 De sportdeelname in de laatste groep van de basisschool is bepalend voor de sportdeelname van jongeren later. Van de jongeren die in 1999 of daarvoor wel eens een sportcursus op de basisschool hebben gevolgd sport momenteel 85% (57 van de 67). Onder jongeren die nooit een sportcursus hebben gevolgd sport momenteel 78% (18 van de 23). Het gemiddeld aantal sporters onder de 18-jarigen bedraagt 81%. Dit verschil in sportdeelname tussen jongeren die ooit en nooit hebben deelgenomen is klein. Lange termijn Verder blijkt dat 16% van de 18-jarigen nog gesport heeft bij één (of meerdere) van de verenigingen waar hij/ zij toen ooit een cursus heeft gevolgd. 53% is nooit meer terug geweest. 7 jongeren (6% ) hebben zich in de afgelopen drie jaar aangemeld als lid bij één (of meerdere) van de verenigingen waar ooit een cursus is gevolgd. Al deze 7 jongeren deden in 1999 of in 2003 ook al aan sport. Uit dit laatste resultaat zie ook die van de 15-jarigen valt op te maken dat het erop lijkt dat de sportdeelname in de laatste groep van de basisschool bepalend is voor de sportdeelname van jongeren later. Bewuste keuze voor sport De vraag of jongeren zelf het idee hebben dat deze sportcursussen ze hebben geholpen bij het maken van een keuze voor een sport, antwoordt 34% bevestigend (onder 15-jarigen iets hoger 38%), 37% ontkennend. 30% heeft de vraag niet ingevuld. Van de 15-jarigen hebben drie jongeren die in 2003 niet aan sport deden het idee dat het project ze heeft geholpen bij het kiezen van een sport, twee niet-sporters vinden van niet. Onder de 18-jarigen zijn nietsporters vaker van mening dat de sportcursussen ze niet hebben geholpen bij het maken van een keuze. 71% van de jongeren vindt dat de gemeente Hellendoorn door moet gaan met het organiseren van sportcursussen voor kinderen van de basisschool. Doorgaan met Kennismaken met sporten Op de vraag van de gemeente Hellendoorn of ze door moet gaan met het organiseren van sportcursussen voor kinderen van de basisschool geeft 71% van de jongeren (evenveel als drie jaar geleden) een positief advies. Slechts 2 jongeren vinden van niet. 85% van de jongeren geeft ook een toelichting voor deze keuze. Deze opmerkingen zijn gerubriceerd rondom de volgende items. - Vanuit de eigen ervaringen kennen ze nu zelf de verschillen tussen de sporten en weten ze welke sport bij ze past 62x, - Vanuit het idee dat sport goed is voor de gezondheid en de conditie (overgewicht) 43x (vooral genoemd door 18-jarigen), - Vanuit het kostenaspect; de kennismaking op de basisschool is goedkoop waardoor je geen dure materialen hoeft te kopen of lidmaatschappen hoeft aan te gaan 12x, - Vanuit het idee dat sport goed is voor de sociale ontwikkeling 9x (vooral genoemd door 18-jarigen) - Vanuit de eigen ervaringen gunnen ze dit ook de huidige basisschooljeugd 8x, - Vanuit de eigen ervaring dat ze zelf zijn blijven hangen bij de sport 6x, - Nee hoor, niet nodig zoeken ze zelf maar uit 1x. De open vraag wat zou de gemeente Hellendoorn voor jongeren in de leeftijd van jaar (18-25 jaar) jaar moeten doen om meer jongeren aan het sporten te krijgen of aan het sporten te houden levert de volgende suggesties: - organiseren van sportstimuleringsactiviteiten als : toernooi op bijvoorbeeld het Raadhuisplein in Nijverdal, beachvolleybal, triathlon, dansclinic demonstraties, mountainbiketocht enz. 42x - algemene promotie voor sporten/ voorlichting geven over sporten (boekje door brievenbus) 32x - investeren in studentenkortingen, subsidies, materialen, onderhoud velden, pleintjes en

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo 2008 Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo Gemeente... 2008 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie p. 4 3 Resultaten p. 5 3.1 Respons p. 5

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportdeelname

Hoofdstuk 19 Sportdeelname Hoofdstuk 19 Sportdeelname Samenvatting Driekwart van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Ruim vier op de tien Leidenaren geven aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE- EN EVALUATIEONDERZOEK HARDERWIJK 2012-2013

SPORTPARTICIPATIE- EN EVALUATIEONDERZOEK HARDERWIJK 2012-2013 SPORTPARTICIPATIE- EN EVALUATIEONDERZOEK HARDERWIJK 2012-2013 Doe mee, sport is oké SPORTPARTICIPATIE EN EVALUATIEONDERZOEK SPORTWIJZER SCHOOLJAAR 2012-2013 Sportwijzer Het jeugdsportstimuleringsprogramma

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE- EN EVALUATIEONDERZOEK HARDERWIJK 2013-2014

SPORTPARTICIPATIE- EN EVALUATIEONDERZOEK HARDERWIJK 2013-2014 SPORTPARTICIPATIE- EN EVALUATIEONDERZOEK HARDERWIJK 2013-2014 Doe mee, sport is oké 2 SPORTPARTICIPATIE EN EVALUATIEONDERZOEK SPORTWIJZER SCHOOLJAAR 2013-2014 Sportwijzer Het jeugdsportstimuleringsprogramma

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname Gemeente Zeewolde 16 2 Achtergrond en doel onderzoek De gemeente Zeewolde heeft recentelijk haar ambities verwoord in nota sport en bewegen met de titel Sportief

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:...

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:... Deel A: Algemene gegevens A1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw A2. Wat is uw geboortejaar?... A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 36. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Gemeente Soest. Onderzoek sportdeelname gemeente Soest 2013

Gemeente Soest. Onderzoek sportdeelname gemeente Soest 2013 Gemeente Soest Onderzoek sportdeelname gemeente Soest 2013 Gemeente Soest 2013 - Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie 4 3. Resultaten 5 3.1 Respons 5

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Tabellenboek

Gemeente Tholen. Tabellenboek 2013 Gemeente Tholen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Middelburg. Tabellenboek

Gemeente Middelburg. Tabellenboek 2013 Gemeente Middelburg Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Veere. Tabellenboek

Gemeente Veere. Tabellenboek 2013 Gemeente Veere Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Goes. Tabellenboek

Gemeente Goes. Tabellenboek 2013 Gemeente Goes Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen GGD Zuid Limburg December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Methoden 3 3. Resultaten 0-meting 4 3.1 Respons 4 3.2 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 P.F.M. Boekhoorn T.E.A.M. Speller Nijmegen, april 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Nulmetingen inzake (op)groeibeleid gemeente Aalsmeer 3 1.2 Nulmeting

Nadere informatie

Gemeente Hulst. Tabellenboek

Gemeente Hulst. Tabellenboek 2013 Gemeente Hulst Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Inleiding. Tabel 3 Organisatieverband; In welk organisatieverband wordt gesport?

Inleiding. Tabel 3 Organisatieverband; In welk organisatieverband wordt gesport? Sportweter 2015 Sportstimuleringsprogramma's -en projecten worden zelden op haar effecten getoetst. De Sportweter maakt dit mogelijk. Bureau Sportscan heeft veel expertise opgedaan met het uitvoeren van

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Gemeente Sluis. Tabellenboek

Gemeente Sluis. Tabellenboek 2013 Gemeente Sluis Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers ALGEMEEN Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in sportdeelname en leefstijl naar geslacht, leeftijd, huishouden, werksituatie, etnische afkomst e.d. Vraag 1.

Nadere informatie

Gemeente Borsele. Tabellenboek

Gemeente Borsele. Tabellenboek 2013 Gemeente Borsele Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2014)

SPORTPARTICIPATIE (2014) SPORTPARTICIPATIE (2014) Bijna twee derde deel (64%) van de volwassen Eindhovenaren (18-84 ) doet aan sport, van de jongeren (4-17 ) sport vier vijfde deel (82%). Bij de onderzoeken is gebruik gemaakt

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname Gemeente Soest

Onderzoek sportdeelname Gemeente Soest Gemeente Soest 2007-2008 Gemeente Soest 2008 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie 4 3. Resultaten 5 3.1 Respons 5 3.2 Resultaten jeugd 6 3.3 Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek 2013 Gemeente Vlissingen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP)

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016 Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juli 2016 Inhoud Doel van dit vooronderzoek... 3 Toonblad...

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde

Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde Gemeente Zeewolde 2016 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting p. 3-9 1 Inleiding p. 10 2 Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie p. 11 3 Onderzoeksgroepen en respons p. 12 4 Resultaten jeugd p. 13 5 Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek 2013 Gemeente Schouwen- Duiveland Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland

Nadere informatie

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg juni 2009 monitor Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 5 3 Onderzoeksmethode 7 3.1 Correctiefactor 7 4 deelname in Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Sportpeiling 07 De huidige sportnota loopt tot en met 08. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 12. Om tot een goed onderbouwde

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003 Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen meting juni 2003 O&S Nijmegen september 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2009 Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling drs. Manuel Chiou dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT-15-24426 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Sportdeelname onderzoek... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Resultaten... 7 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006 Gemeente Gemeente Onderzoek Sportdeelname Gemeente Auteurs: drs. Sven Fase & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 31 mei Trendview De Steiger 36 1351 AB tel: 036-5300402 fax: 036-5300375 e-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Kerngegevens sportdeelname

Kerngegevens sportdeelname Kerngegevens sportdeelname Kerngegevens sportdeelname Sportdeelname in Nederlandse gemeenten door het W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel

Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel De heer J. Almeida Bosscheweg 135D 5282 WV Boxtel 5282WV135XD Zwolle, 24 april 2012 Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel Geachte heer, Brief hierlangs afscheuren Twee weken

Nadere informatie

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN?

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? Vragenlijsten om de sportwensen van jongeren in kaart te brengen HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? INHOUD 1. Inleiding Vier vragenlijsten Mondelinge interviews of een schriftelijke enquête? Verwerking

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-12 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 - Resultaten

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Sportaanbod 7 Sportevenementen en topsport 9 Bijlage: Bronnen 10 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport Auteur: Sabina Super, Niels Hermens, Kirsten Verkooijen Datum: 19 april 2016 Inleiding

Nadere informatie

Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte

Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte TNOrapport KvL/P&Z/8.49 Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 5 CE Leiden www.tno.nl T 75888 F 7589 Datum Oktober 8 Auteur(s) F.D. Pannebakker, E.J.

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Evaluatie NWTS Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie NWTS Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie NWTS 2012 Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl Inleiding In 2012 zijn er vier evenementen uit de Nieuw- West Topsport Series geëvalueerd

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Gemeente Breda. Sporten en bewegen in Breda. Onderzoek en Informatie. Resultaten Omnibusenquête 2014

Gemeente Breda. Sporten en bewegen in Breda. Onderzoek en Informatie. Resultaten Omnibusenquête 2014 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Sporten en bewegen in Breda Resultaten Omnibusenquête 2014 Publicatienummer: 1766 Datum: januari 2015 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Ontwikkeling Afdeling

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving bijlage Menukaart Sportimpuls 2017

Effectief Actief interventie beschrijving bijlage Menukaart Sportimpuls 2017 Natuursprong A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Bijlage 2: 3.2 onderzoek

Bijlage 2: 3.2 onderzoek Bijlage : 3. onderzoek Ik heb een onderzoek gedaan naar de fitheid van de kinderen van groep 7 en 8 van de Sint Lambertus school in Asten. Ik heb eerst een enquête afgenomen, en heb daarna testjes afgenomen

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Bijlage Toelichting Triade-model

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd?

Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd? In totaal legden 72 respondenten deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd? 18 1 16 14 12 10 8 Aantal respondenten 6 4 2 0 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar

Nadere informatie

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf In juni 2012 is het panel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf. Dit is een verzamelnaam voor een aantal competities in verschillende sporten,

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Pace vragenlijst Physician-based Assessment and Counseling for Exercise

Pace vragenlijst Physician-based Assessment and Counseling for Exercise Pace vragenlijst Physician-based Assessment and Counseling for Exercise Dit formulier bepaalt uw lichamelijke activiteiten niveau. Lees dit formulier door en kies de zin die het beste aansluit bij uw huidige

Nadere informatie

Feiten en cijfers beweegnormen

Feiten en cijfers beweegnormen Feiten en cijfers beweegnormen * Hoe staat Súdwest-Fryslân er voor op het gebied van sport en bewegen? Evaluatie sportbeleidsnota 2013-2016 * Nieske Witteveen MSc - maart 2016 Achtergrondinfotmatie beweegnormen

Nadere informatie

LO-1. Bewegen, Gezondheid en Samenleving

LO-1. Bewegen, Gezondheid en Samenleving LO-1 Bewegen, Gezondheid en Samenleving 1. Waar gaat het over in dit thema en waarom moet je dit leren. De eindtermen binnen het vak LO-1 willen dat je nadenkt over: wat jij wel / niet toelaatbaar vindt

Nadere informatie

Monitor bezuinigingen sport Gemeente Vlissingen Rapportage 2015

Monitor bezuinigingen sport Gemeente Vlissingen Rapportage 2015 Monitor bezu uinigingen sport Gemeente Vliss ingen Rap portage 2015 COLOFON SportZeeland, 2015 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Telefoon: 0113 277 133 Email: info@sportzeeland.nl

Nadere informatie