Activiteitenwijzer 11/ 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenwijzer 11/ 12"

Transcriptie

1 ROC va Twete - Basiseducatie/Taalcetrum NT2 Computergroep Losser & omstreke Stichtig Iformele Zorg Twete - Meer Bewege Voor Oudere TSN Thuiszorg MEE Twete WILLE! Speciale kideropvag Activiteitewijzer 11/ 12 tjeptop12cesmlxw35ytcesw STICHTING CLUSTER VOLWASSEN IN Kiderwerk Sociaal Cultureel Werk / Opbouwwerk - de Muchte Losser - het Trefput Overdikel Jogere cetrum de Accu Vrijwilligerscetrale Welzij Oudere / Ifo 55+ BlijFit voor Seiore Kideropvag - Gastouderbureau - Buiteschoolse Opvag - Tusseschoolse Opvag - Kidcetrum de Lutte Peuterspeelzaalwerk Gildeproject Opvoedigsodersteuig Sociale activerig e leefbaarheid

2 Welkom bij het ROC va Twete locatie Losser/Overdikel Welkom bij het ROC va Twete i Losser Het ROC va Twete biedt ee aatal educatieve programma s voor (jog)volwassee. Er zij uitvoerigslocaties i heel Twete. Ook de volwasseeeducatie i Losser maakt deel uit va het ROC va Twete. Er zij jaarcursusse e korte cursusse. Ze worde gesubsidieerd, omdat de overheid het belag iziet va ee goede basiskeis voor iederee, die vroeger de kas iet heeft gehad om door te lere: ee leve lag lere. Hierbij staat het lere met elkaar i de groep cetraal. De groepe zij meestal klei. De meeste cursusse worde afgeslote met ee certificaat of ee bewijs va deelame. Cursus prijze Alle basisvaardighede cursusse koste 50,00 Bij cursusse die iet oder de subsidie valle, staat de prijs extra vermeld De koste zij exclusief boeke. Cursusse Leze e schrijve, jaargroep Je kut iet altijd de telefoo pakke om ee boodschap door te geve. Soms moet je gewoo schrijve. Ook moet je af e toe igewikkelde brieve leze e begrijpe. Deze cursus is bedoeld voor mese die vroeger op school het leze e schrijve iet goed hebbe geleerd. U kut het og ees overdoe, maar da i ee kleie groep e op uw eige tempo. Tijd: disdag uur Start: september 2011 Computergebruik basis + vervolg Wille! speciale kideropvag Wij biede opvag i Losser op zaterdag i de Muchte. We werke met kleie groepe e ethousiaste medewerkers, die elke dag zorge voor uitdagede activiteite!! Belagstellig? Bel of mail os eve!! CB Wille! speciale kideropvag Grote Kerkstraat ED Seek t e. W. Deze basiscursusse va elk 12 keer is bedoeld voor mese die wel veel over computers hore, maar er toch met ee grote boog omhee lope. Je mag altijd kosteloos ee proefdag meedraaie!! Laat je eve wete waeer je wilt kome?? Voor de begiers dus. U leert de basiskeis va Widows e de begisele va e e iterette. I de vervolgcursus gaat u vooral lere tekstverwerke met WORD e gaat u dieper i op iterette e e. Tijd: disdagmiddag va uur Start september 2011 e ovember 2011 Voor kidere met ee verstadelijke beperkig e /of otwikkeligsstooris va 4-20 jaar Wille! Speciale kideropvag Gewoo als het ka, speciaal als het moett!! opvag i groepe idividuele begeleidig logere kom ees lags!! Computer Groep Losser & omstreke CGL & o De vereigig va computergebruikers, is ee vereigig voor computergebruikers. Zij biedt haar lede alle kase om op ee prettige e zivolle maier met de computer bezig te zij. Ook vormt zij ee bro va iformatie e ervarig voor elke computergebruiker, va begier tot doorgewiterde programmeur, va pure hobbyist tot professioal. Lede wordt techische odersteuig e ee uitgebreid servicepakket gebode. Zij blijve op de hoogte va de laatste otwikkelige door het computermagazie Computer! Totaal e de site www. CGL&o.l. De CGL & o is ee regioale grbruikersgroep. Als ieuw lid word je op basis va ee lidmaatschapspas igeschreve. De CGL & o orgaiseert regelmatig bijeekomste, je otmoet er mede computergebruikers. Website: & o.l elke vrijdagavod m.u.v. juli e augustus De Muchte va uur. Vlasakker 2 Iloopavode, lezige, demo s e workshops Uw kid veilig op iteret Deze cursus is bedoeld voor ouders e verzorgers die behoefte hebbe aa keis e richtlije over het veilig gebruik va Iteret door hu kid(ere). Aa de orde kome o.a. afsprake die met de kidere gemaakt kue worde. U gaat zelf aa de gag met chatte e surfe. Ook zal het peste via Iteret ter sprake kome. U krijgt tips voor het beveilige va de computer. U hebt gee speciale voorkeis odig. Tijd: 6 disdagavode va uur. Start i overleg Basisvaardighede modere vreemde taal Egels, jaargroep Aa de had va ee boek leert u de taal te gebruike i alledaagse (werk)situaties, waarbij spreke e verstaa het belagrijkste is. Tijd: woesdag va uur. Start: jauari 2012 Meer kue. meer doe Voor moeilijk lerede e mese met ee lichte verstadelijke beperkig worde lesse verzorgd waari de adruk ligt op zelfredzaamheid op het gebied va computere, rekee e omgaa met geld, leze e schrijve b.v.lastige brieve e formuliere, sociaal vaardighede e omgaa met adere, gezodheid e verzorgig, vrije tijdsbestedig e sport. Tijd: maadagavod va uur i t Bastio, Steestraat 105, te Oldezaal Beter lere spreke e schrijve a de iburgerig A2 Voor iburgeraars die hu diploma behaald hebbe, maar toch hu spreek e schrijfiveau wille verhoge. Voor de pauze krijgt u spreekoefeige e a de pauze grammatica e schrijfopdrachte. Tijd: disdagmorge va uur of disdagavod va uur Start: i september i t Bastio, Steestraat 105 te Oldezaal. Voor ischrijve e iformatie: Op disdag 6 september tijdes de ischrijfmiddag i de Muchte va uur e op disdag 13 september tijdes ee cursusmarkt, gehoude i de Muchte va uur. Natuurlijk kut u ook belle aar de Muchte: (053) of aar het cetrale ummer i Oldezaal:

3 Voorwoord INHOUDSOPGAVE EN COLOFON ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD VOOR EN DOOR MENSEN Beste iwoers va de gemeete Losser, Met veel plezier presetere wij oze Activiteitewijzer voor het seizoe Deze Activiteitewijzer biedt i éé oogopslag, hadzaam e overzichtelijk, ee overzicht va het aabod va i de gemeete Losser actieve orgaisaties e istellige voor ee breed publiek, va jog tot oud. Ee aabod voor mese i alle leeftijdscategorieë georgaiseerd e uitgevoerd door vrijwilligers e professioals: va mes tot mes. Same levere de orgaisaties i de gemeete Losser op actieve e steeds verieuwede wijze ee bijdrage aa het welzij va de burgers i de gemeete Losser. Blader deze activiteitewijzer op uw gemak door e zoek voor uzelf e/of uw gezislede ee passede activiteit op het terrei va otspaig, educatie, creativiteit, opvag, iformatie, zorg, woe, bewegig, vrijwilligerswerk of gewoo gezellig same dige doe. Colofo De samestellig va de Activiteitewijzer is ee iitiatief va Stichtig Cluster Postbus 4 Vlasakker AA Losser 7582 AS Losser Telefoo Fax Cotactpersoo: Tom va Vee Lay-out, techische vervaardigig e druk: Uitgeverij Het Twesche Lad BV uitgever va o.a. Losser Jouraal Vormgevig techische realisatie Maurice Weustik ( ), Niek Bette Verspreidig: Het Twetsche Lad BV Ihoudsopgave Stichtig Cluster * Stichtig Cluster...pag. * Sociaal Cultureel Werk/opbouwwerk... - Algemee de Muchte - algemee volwassee het Trefput - algemee volwassee Creatieve workshops Kideractiviteite Muchte e Trefput * Jogerecetrum de Accu... 9 * Vrijwilligerscetrale... 9 * Kideropvag: Gastouderbureau - Buite Schoolse Opvag - Kidcetrum de Lutte * Peuterspeelzaalwerk * Gildeproject * Opvoedigsodersteuig * Welzij oudere/ifo * BlijFit voor seiore * ROC va Twete Basiseducatie/Taalcetrum NT2 * CGL & O... 2 * Stichtig Iformele Zorg Twete... 8 * MEE Twete... 3 * TSN Thuiszorg... 3 * Wille! Speciale kideropvag... 2 Voorwoord 3 TSN MEE Twete voor al uw vrage over hadicap, chroisch ziekte, NAH of autisme Komt er va alles op u af? Odervidt u probleme door uw beperkig of chroische ziekte? Moet u ee idicatie aavrage, maar u weet aagepast iet hoe? Heeft u het gevoel dat uw kid aders is, maar weet u iet door precies waarom? MEE beatwoordt uw vrage, herket uw zorge e helpt u bij het vide va oplossige. Wat doet MEE Twete: MEE zorgt ervoor dat mese met ee beperkig actief kue blijve participere i de samelevig. MEE helpt hu met het ivulle e irichte va hu eige leve. MEE staat met haar cliëtodersteuig aast mese met ee beperkig e odersteut he Igrid? i elke levesfase e op alle levesgebiede: Door het tijdig izette va cliëtodersteuig ka later extra zorg worde voorkome. MEE werkt hierdoor prevetief. Er zij gee koste aa de diest verleig verbode. Wie odersteut MEE Twete: MEE Twete biedt iformatie, advies e odersteuig aa: mese met ee lichamelijke, verstadelijke e/of zituiglijke beperkig, mese met ee chroische ziekte mese met ee stooris i het autistisch spectrum, mese met iet Aagebore Herseletsel ( NAH ), e ee ieder die direct of idirect betrokke is bij deze doelgroepe, kue bij MEE Twete terecht. Waar vidt u MEE Twete: MEE heeft haar hoofdlocatie aa de Deldeerstraat 26 te Hegelo. Hier kut u iedere werkdag va uur vrijblijved lagskome. Teves heeft MEE Twete eve locaties e spreekuur locaties i Almelo, Eschede, Oldezaal, Goor e Haaksberge. Zie website voor opeigstijde. Per start MEE Twete met ee spreekuurlocatie bij de Muchte Vlasakker 2 i Losser. U bet welkom op : Maadagmorge uur Disdagmiddag uur Woesdagmorge uur Doderdagmorge uur Afsprake kut u make via het algemee ummer va MEE Twete: Via de website: verkrijgt u meer ifo e uw vrage kut u ook schriftelijk stelle aa Odersteuig bij leve met ee beperkig

4 4 Stichtig Cluster Actuele ifo Stichtig Cluster: De Stichtig Cluster heeft als algemee doelstellig het bevordere va welzij e educatie i de gemeete Losser. I de praktijk krijgt dit gestalte door ee breed aabod va activiteite e projecte op de volgede terreie: - Sociaal cultureel werk - Opbouwwerk - Accommodatiegebode e ambulat jogerewerk - Vrijwilligerscetrale - Peuterspeelzaalwerk - Kideropvag - Opvoedigsodersteuig - Welzij oudere - Gildeproject - Sociale activerig De activiteite va Stichtig Cluster worde uitgevoerd i e vauit diverse locaties, te wete: - de Muchte (icl. jogerecetrum de Accu), de Gildewerkplaats, Cetrum voor Buite Schoolse Opvag e de peuterspeelzale Dreumeshoes e Poezemoes i Losser - Het Trefput e peuterspeelzaal Ot e Sie i Overdikel - Peuterspeelzaal t Kloosterhofke e Erve Boerrigter i de Lutte - Peuterspeelzaal de Notedop i Beuige - Sociaal Cultureel Cetrum de Timp i Deekamp Daaraast worde regelmatig ruimte gehuurd/ gebruikt va adere orgaisaties i de gemeete. OPEN INSCHRIJFMIDDAG/-AVOND STICHTING CLUSTER/ROC VAN TWENTE DINSDAG 7 SEPTEMBER OO UUR IN DE MUCHTE VLASAKKER 2 LOSSER IN HET TREFPUNT PRINS HENDRIKSTRAAT 1 OVERDINKEL Odersteuig, iformatie e advies U kut medewerkers va Stichtig Cluster overal i Losser tegekome. Steeds meer overheidse semi-overheidsistellige biede ruimte voor ispraak, meebeslisse e mede uitvoere va plae. Stichtig Cluster speelt hierbij ee belagrijke rol. Soms door zelf het iitiatief te eme, maar meestal op basis va sigale e vrage vauit de samelevig. Voorbeelde va i de afgelope seizoee odersteude iitiatieve: - odersteuig bewoersorgaisaties Troelstrastraat (seiorewoige) e Talmaplei i Overdikel e het Buurtcomité Lelie-/Irisstraat i Losser - buurtvereigige, vrijwilligersorgaisaties e belagebehartigigsgroepe etc. die geadviseerd worde bij bijvoorbeeld het orgaisere va activiteite, het oplosse va overlastsi tuaties, e tc. - adviserig Stichtig Dorpsraad Overdikel e Stichtig Dorpsbelage de Lutte - het verzorge va diverse take te behoeve va zowel plaatselijke als regioale etwerke i het kader va Jeugdhulpverleig. - odersteuig werkgroep CuSo55+ - odersteuig bij realisatie e redactie va Seiore Actueel, als oderdeel va Losser Jouraal, met iformatie voor met ame oudere iwoers va de gemeete Losser. - het cotiue uitvoere va ee activered oderzoek, voor middel va huisbezoeke, oder alle 75-plussers - het met odersteuig va de gemeete e het Servicecetrum Vrijwilligerswerk Overijssel Ee spaede tijd breekt aa De gemeete Losser heeft i de afgelope jare, op grod va haar slechte fiaciële positie, forse bezuiigige doorgevoerd op subsidies. Bezuiigige waardoor Stichtig Cluster te aazie va al haar werkoderdele fors getroffe werd. De gevolge va deze bezuiigige ware igrijped e kode i de afgelope jare met veel kust e vliegwerk worde gecompeseerd door het verhoge va deelemersbijdrage e verhuurtarieve, vermiderig e/of beëidigig va activiteite e beëidigig c.q. vermiderig va omvag va diestverbade met persoeel e met ame door het biehale va ee aatal cotactactiviteite. Versterkt door de ecoomische crisis e het gegeve dat va 2010 t/m 2012 de volgede bezuiigige og geeffectueerd moete worde: ,- op de het sociaal cultureel werk (Muchte/Trefput) ,- op het oderdeel welzij oudere ,- op het peuterspeelzaalwerk - va 2010 t/m 2012 zulle de subsidies iet-geidexeerd worde - het met igag va 2011 stoppe va de subsidierig voor het begeleide va het Buurtcomité Lelie-/Irisstraat. maakt dat we de toekomst iet zoder zorge tegemoet zie. We juiche daarbij het iitiatief va de gemeete Losser om ee haalbaarheidsoderzoek uit voere aar samewerkig e ee gezamelijke accommodatie voor de Bibliotheek, de Muziekschool e Stichtig Cluster aa de Vlasakker i Losser da ook va harte toe! Dit iitiatief sluit prima aa bij de izet va Stichtig Cluster: we zulle os overmiderd i blijve zette voor BEHOUD VAN HET VOORZIENINGENNIVEAU IN DE GEMEENTE LOSSER e op basis va de uitgagspute VEELZIJDIG, FLEXIBEL e ONDERNEMEND. I dat kader passe ook de al lopede trajecte voor realisatie va ee Kulturhus i Overdikel e de Brede School i de Lutte.. Het komede seizoe zal, iet voor het eerst, i het teke staa va overleve e oderemed verder gaa op de igeslage weg. Eerzijds zal ihoud moete worde gegeve aa de bezuiigige e aderzijds zal er sprake diee te zij va het vide va alteratieve voor ee aatal aflopede cotractactiviteite. Ee adere belagrijke bouwstee voor de cotiuïteit va Stichtig Cluster zal gerealiseerd diee te worde door met de gemeete Losser te make afsprake over de toekomstige subsidierig. Stichtig Cluster hoopt door haar opstellig e iitiatieve bie afziebare termij toe te kue werke aar ee stabiele e gezode basis voor de toekomst. Beieuw aar de visie va Stichtig Cluster? Kom gerust ees lags e vraag aar ee exemplaar va het Oderemigspla. uitvoere va het project Valprevetie - deelame aa, e uitvoerig take te behoeve va, overleg Vrijwilligersverbad Welzij gericht op vrijwilligersorgaisaties met oudere als doelgroep - orietatie op de perspectieve va kabietsplae gericht op de realisatie va ee Cetrum voor Jeugd e Gezi i de gemeete Losser STICHTING CLUSTER ACTUELE INFO: Verieuwig Stichtig Cluster staat voor VEELZIJDIG, FLEXIBEL e ONDERNEMEND. Stilstad is achteruitgag. Het aabod va activiteite e dieste diet hierva ee afspiegelig te zij. Ee greep uit de i het verlede e recet doorgevoerde verieuwige: - het i opdracht va de gemeete Losser, mede gefiacierd door de gemeete Losser, uitvoere va ee haalbaarheidsoderzoek e i daara vervulle va de projectcoordiatie va ee Seiore Cosultatiebureau - orgaisatie e uitvoerig va kadercursusse voor (kadidaat-)bestuurslede e vrijwilligers va vereigige e orgaisaties, o.a. het verzorge va zogeaamde IVA-traiige i het kader va de Drak- e Horecawet. - het orgaisere va activiteite gericht op specifieke doelgroepe zoals gehadicapte. - het verrichte va cotractactiviteite voor o.a. Woocorporatie Domij, de Huurderskoepel va Domij, Sportservice Overijssel, de GGD, Servicecetrum Vrijwilligerwerk Overijssel e het UWV. - het i opdracht va de gemeete uit gaa voere va activiteite gericht op jeugdparticipatie, schooladoptie, opvoedigsodersteuig, steuput voor huiselijk geweld - het i samewerkig met de Stichtig Bibliotheek orgaisere va oder adere kideractiviteite e ee leeskrig voor seiore - Start va ieuwe activiteite op het terrei va voor-, tusse,- e aschoolse opvag i Losser, de Lutte e Overdikel - opee va ee evevestigig va het Gastouderbureau i Deekamp - de oprichtig va ee Vrijwilligerscetrale e i het kader daarva i samewerkig met het Carmelcollege ihoud geve aa het beleid te aazie va Maatschappelijke stages (Pilot Regio Twete) - het i samewerkig met de gemeete e Carmelcollege Losser otwikkele va ee gecombieerd pla om jogere meer te late bewege e gezoder te leve. Het cocept voorziet i de aastellig va ee parttime combiatiefuctioaris, het beutte va ee aatal subsidiemogelijkhede e ee verzoek tot participatie i het project FC Twete-score i de wijk. - verieuwig va oze huisstijl e website - het aabiede va werkplekke te behoeve va het HALT-project, de Raad va de Kiderbeschermig, Reclasserig e afdelig WGI va de gemeete Losser - participat i het Platform Woe e Welzij i de gemeete Losser - same met Aveleij, ROC va Twete e MEE Twete otwikkele va ee activiteit voor jog-volwassee met ee verstadelijke beperkig - Het i het kader va het VVE-beleid va de gemeete Losser opleide e certificere va alle peuterspeelzaalleidster door het CITO tot zogeaamde Piramideleidster (erked methode Voor- e Vroegschoolse Educatie) Service e diestverleig Ee belagrijk oderdeel dat i de Muchte e het Trefput gestalte krijgt door: - verhuur va ruimte voor vergaderige die i capaciteit variëre va 10 tot ca. 100 per soe, aa orgaisaties actief i de gemee te. Omdat hierva veel gebruik gemaakt wordt e de verhuurcapaciteit beperkt is, rade wij u aa tijdig te reservere. Er wordt iet verhuurd aa particuliere! - verrichte va kopieerwerk. Voor vrijwel de kostprijs wordt kopieerwerk verricht. Ook hiervoor geldt: tijdig afspreke. - verhuur apparatuur. Stichtig Cluster beschikt over diverse audiovisuele apparatuur (ook laptop/beamer!)welke oder codities verhuurd wordt. Vrage over Stichtig Cluster? Idie u vrage heeft da kut u altijd cotact met os opeme. de Muchte het Trefput Vlasakker 2 Pr. Hedrikstr.1 Losser Overdikel tel tel Welzij oudere/ Gildeproject ifoput 55+ Vlasakker 51 De Muchte tel Vlasakker 2 b.g.g. de Muchte Losser tel tel Kideropvag Losser e omgevig Iformatie e aameldig: Katoor De Muchte Vlasakker 2 Losser tel website: Gastouderbureau: katoor de Muchte Buiteschoolse Opvag, twee locaties: Toppi: Letfertstraat 20 Losser Erve Boerrigter: Plechelmusstraat 14 de Lutte Tusse Schoolse Opvag Pax Christischool Overdikel Kidcetrum m.i.v. oktber 2011: kiderdagverblijf, buite schoolse opvag e peuterspeelzaalwerk i Brede School de Lutte Peuterspeelzaalwerk Cetrale admiistratie: de Muchte, Vlasakker 2 Losser, tel Adresse afzoderlijke peuterspeelzale: zie pagia 17 Cetraal adres: Website:

5 De Muchte Vlasakker 2 Losser, T F Algemee We staa weer aa het begi va ee ieuw seizoe, waari weer vele activiteite e cursusse worde aagebode. We hebbe de odige tijd e izet besteed aa de samestellig va os aabod dat aar wij hope weer et zoveel aftrek vide als i de afgelope seizoee. De Muchte vormt voor vele iwoers va de gemeete ee cetrum waar me graag komt. Hetzij voor deelame aa ee activiteit of cursus, hetzij voor iformatie of advies of het gebruik make va de service- e diestverleede fuctie (verhuur, kopieerwerk etc.). Of om eve gezellig ee kop koffie te drike, ee kaartje te legge e ee praatje te make. Start activiteite/ cursusse Bij ee aatal activiteite staat de start datum vermeld. Daar waar dat iet het geval is geldt: u krijgt als u zich heeft aagemeld z.s.m. bericht. Betalig Bij deelame aa cursusse i de Muchte krijgt u bij het bericht va de start va uw cursus ee machtigigsformulier meegezode, waarmee u os machtigt tot iig va de bijdrage i éé of twee termije. Dit formulier diet da de eerste les te worde igeleverd bij de docet. Voor activiteite met ee eemalig/iloopkarakter kut u cotat betale. KINDER- ACTIVITEITEN zie speciale kiderpagia 14 Kortigsregelig Gemeete Losser De gemeete Losser ket ee speciale regelig voor ee tegemoetkomig tot 75% i de koste va deelame aa activiteite. Deze regelig geldt ook voor het peuterspeelzaalwerk va Stichtig Cluster! Aavraagformuliere zij zowel bij de gemeete als op het katoor va de Muchte voorhade. Als het deeleme aa ee cursus gericht is op (her-)itredig op de arbeidsmarkt (b.v. computercursusse) kue mese met ee miimum ikome ee beroep doe op de gemeete Losser voor ee volledige vergoedig. Vrijwilligers Ee omisbare schakel i de Muchte vorme de vele vrijwilligers die er actief zij. Week i, week uit zij ze met grote izet aawezig om allee, i werkgroepe of same met het persoeel activiteite te begeleide. Allee op deze wijze is de Muchte i staat om zo uitgebreid aabod same te stelle. Voor het komede seizoe zoeke we og vrijwilligers voor: - de kideristuif Okidoki op woesdagmiddag - begeleidig zomerspelweek - eemalige e vakatie-activiteite voor kidere - diverse activiteite voor gehadicapte - jogereactiviteite - bardiest. Het éémaal per week of per twee weke op maadag-, disdag- of woesdagavod vervulle va de rol va gastheer/-vrouw. Hebt u belagstellig, leuke ideeë, wilt u meer iformatie, eem da cotact met os op. Afstemmig aabod Te eide ee zo uitgebreid e aar accommodaties gespreid aabod te kue doe, vidt overleg plaats tusse de diverse oderdele va Stichtig Cluster e het R.O.C. va Twete. Afhakelijk va de beschikbaarheid va fiacië, persoeel e accommodatie wordt beslote waar e oder wies veratwoordelijkheid cursusse worde aagebode. Kijk dus ook aar het aabod va het Trefput, Welzij Oudere, Gildeproject e het R.O.C. va Twete. vaste opeigstijde de Muchte: maadag t/m vrijdag va tot uur e va ogeveer tot uur om de 14 dage: iedere zaterdag va tot uur (Stichtig Wille) De Muchte Coutry Lie Dase 5 Sids april 2011 heeft Stichtig Cluster de activiteite i het kader va Meer Bewege Voor Oudere overgeome va de Zorggroep Sit Maarte e met igag va dit seizoe geschiedt dat oder het ieuwe motto BlijFit. Bewege is goed, voor iederee!! Bewege is gezod, zeker als je ouder wordt. BlijFit staat voor diverse bewegigsactiviteite voor iederee va 55 jaar e ouder. I de gemeete Losser wordt dit jaar gymastiek, iteratioaal volksdase e coutry lie dase aagebode. Het al da iet doorgaa va de diverse activiteite is afhakelijk va het voldoe aa de voorwaarde va ee miimum aatal deelemers! VOOR SENIOREN Iteratioaal Volksdase Dase op muziek uit allerlei lade. Maadag disdag doderdag Koste: Gymastiek Disdag Doderdag Vakkracht Disdag Disdag Koste Mario Bulters uur i de Vereeigig i de Lutte uur de Muchte i Losser uur i Sterrebos Beuige 62,00 voor 15 lesse. Rita Wesselik uur i de Muchte i Losser uur i de Muchte i Losser Wil Bodewes uur i het Trefput i Overdikel uur i de Vereigig i de Lutte 56,00 voor 15 lesse. Vakkracht vrijdag Koste Mario Leussik uur i de Muchte i Losser 62,00 voor 15 lesse Belagstellig voor BlijFit-activiteite va Stichtig Cluster? Kom da zaterdag 10 september tusse e uur aar de Muchte, Vlasakker 2 te Losser voor gratis deelame aa korte demostratielesse Coutry Lie Dace, Gymastiek e Volksdase. Ook kut u altijd ee keer vrijblijved meedoe! De activiteite starte (bij voldoede deelame) i de eerste week va september. I Overdikel (Het Trefput) e de Lutte (de Vereeigig kut u op disdag 13 e 20 september deeleme aa gratis proeflesse Gymastiek. I Overdikel va tot uur e i de Lutte va tot uur. BlijFit voor Seiore /

6 6 De Muchte Creatieve e educatieve cursusse, workshops e activiteite Voor volwassee Creativiteit e vrije tijd Acryl- e olieverftechieke Acryl- e Olieverf schildere, Evetueel ook mogelijkhede voor tekee e aquarel U krijgt 1 x per 14 dage les. U werkt aa de otwikkelig va uw eige creativiteit. Martieke de Gier Disdag I uur Start: 20 september 2011 Disdag II uur Start: 27 september 2011 Vrijdag uur Start 23 september 2011 Koste: Begiers (iclusief begierspakket materiale) voor 8 lesse Gevorderde: 63,00 (exclusief materiaal) Naaicursusse Praktische cursusse. U wordt met raad e daad bijgestaa bij het make va uw eige kledig. Naaimachies e ee lokmachie aawezig Giy Nuis Maadag: uur Start: 5 september 2011 Woesdag uur Start: Bij voldoede deelame Doderdag: uur (2½ uur les) Start 08 september 2011 Carola Gervik Woesdag uur Start: Bij voldoede deelame Koste: Cursusse 2 uur les: 72,75 voor 15 lesse, Cursus 2.5 uur les: 87,- voor 15 lesse exclusief materiaal, iclusief lockgare. Quiltcursus U leert de basistechiek va het quilte. Uit allerlei katoee (rest-)lapjes otstaat ee kusseovertrek va 40 x 40 cm Disdag Koste: (exclusief materiaal) Start: Ria Bloeme uur 22,50 voor 5 lesse Bij voldoede deelame Breicursus Voor zowel begiers (bijvoorbeeld het breie va ee sjaal) als voor mese die de fijere keepjes wille lere (bijvoorbeeld breie volges patroo). Disdag Start: Koste: (exclusief materiaal) Bloemsierkust Ria Bloeme uur Bij voldoede deelame 22,50 voor 5 lesse Maak je eige kustwerke va bloeme. I deze cursus leert u op otspae wijze met diverse techieke mooie bloemstukke te make Fie Leemkuil Disdag Woesdag uur uur Woesdag uur uur 1 x per 14 dage les Koste: 26,25 voor 12 lesse (exclusief materiaal) Start: begi oktober Glas i Lood Gildewerkplaats, Vlasakker 51 Losser Joop Zwijeberg Disdag uur Disdag uur Start 27 september Woesdag uur Woesdag uur Start 28 september Koste voor begiers iclusief materiaal voor 1 werkstuk voor gevorderde exclusief materiaal Creatieve Workshops Stichtig Cluster orgaiseert gedurede het seizoe meerdere creatieve workshops i zowel de Muchte i Losser als het Trefput i Overdikel Zie pagia.. Taalcursusse Schrijve? Gewoo begie Hoe schrijf ik ee gedicht dat overkomt? Ik heb ee hoofd vol verhale, maar hoe krijg ik ze op papier? I deze cursus leer je i 10 lesse diverse techieke om op gag te kome bij het schrijve. Je leert hoe je beeldeder kut schrijve, meerdere maiere om ee gedicht te schrijve. Aa de had va korte stukjes theorie wordt er i de les e thuis geoefed met praktische schrijfopdrachte. I deze cursus leer je i 10 lesse diverse techieke om op gag te kome bij het schrijve. Je leert hoe je beeldeder kut schrijve, meerdere maiere om ee gedicht te schrijve. Aa de had va korte stukjes theorie wordt er i de les e thuis geoefed met praktische schrijfopdrachte. Desi Leije Disdag: Koste: 100,00 voor 10 lesse Bij voldoede belagstellig wordt er eerst ee proefles aagebode. Start vaaf ovember 2011 Voor de vakatie Doel va de cursusse Italiaas, Spaas e Portugees is om u de taal zodaig bij te brege dat U zich op vakatie duidelijk kut uitdrukke e uw wese kebaar kut make. Ook leert u de vaak overwachte atwoorde op uw vrage juist te iterpretere. Spaas De cursus e het bijbehorede lesmateriaal bestaa telkes uit ee blok va 10 lesse. U besluit a ieder blok of u door wilt gaa. I september is er ruimte om ee ieuwe cursus te starte. Blok 1 begiers: zodra er zich voldoede cursiste hebbe gemeld Patricia ter Morsche-Vicua Woesdag: uur Koste: 80,50 per blok va 10 lesse exclusief boek (elk blok 1 boek) Italiaas de Gier Woesdag uur Koste: voor 10 lesse (icl. lesmateriaal) Start 5 oktober 2011 voor begiers (bij voldoede deelame) Portugees Vakkracht : Mariae Satos Woesdag uur Koste: voor 10 lesse (iclusief lesmateriaal). Start: bij voldoede deelame Studiekrig Egels Voor mese die ee cursus Nederlads- Egels hebbe gevolgd bij het ROC va Twete of hu middelbare schoolkeis weer op wille hale. Mariae Satos woesdag uur Koste: 67,75 voor 10 bijeekomste, excl. boek Start bij voldoede deelame Bewege is goed, voor iederee!!! Bewege is voor iederee gezod e zeker bij het ouder worde. Meer Bewege Voor Oudere staat voor diverse bewegigsactiviteite voor mese va 55 jaar e ouder e wordt sids begi 2011 door Stichtig Cluster aagebode oder de ieuwe aam BlijFit voor Seiore. I de gemeete Losser wordt er dit seizoe gymastiek, Iteratioaal dase / volksdase e coutry lie dase aagebode. Zie voor het aabod pagia 5 Gezodheid e Bewegig Hatha/ Raja-Yoga Yoga waarbij aast otspaigsoefeige, oefeige gericht op lichaamshoudig e beheersig va de adem ook aadacht wordt besteed aa cocetratie- e meditatieoefeige. Ie Peters-Welhuis Woesdag: uur Koste: voor 15 lesse Start 7 september 2011 Speciale Yogacursusse Voor: - Oudere - Mae ZIE AANBOD Het Trefput Overdikel - Kidere ZIE AANBOD kideractiviteite de Muchte/ het Trefput Stijldase voor oudere Gedurede aderhalf uur is Rob Rouwhorst aawezig voor het geve va dasles. Voor e a de les is er gelegeheid voor vrij dase Leeftijd: 50 jaar e ouder. Disdag uur Koste 2,00 per middag Start: 13 september 2011

7 Creatieve e educatieve cursusse e activiteite Voor volwassee Kadercursusse Stichtig Cluster beschikt over expertise op het terrei va kadertraiige voor orgaisaties die werke met vrijwilligers. Heeft uw orgaisatie behoefte aa ee kadertraiig gericht op bijvoorbeeld het otwikkele va vrijwilligersbeleid, het traie va specifieke vaardighede, coflicthaterig, de structuur va de orgaisatie etc. eem da cotact met os op. Voor deelame aa ee kadercursus ka i de gemeete Losser i sommige gevalle ee beroep worde gedaa op subsidie va de gemeete. Voor sportvereigige geldt dat ook ee beroep ka worde gedaa op Sportservice Overijssel. Stichtig Cluster is gaare bereid hieri te advisere e te odersteue. Oderstaad volge ee aatal voorbeelde va traiige welke uitgevoerd kue worde. Hoe ee vereigig te besture Voor mese die zittig hebbe, of wille eme, i ee werkgroep of bestuur. Deze cursus ka i overleg met de deelemers Op maat gesede worde. Aa de orde kue kome: - vergader- e gesprekstechieke - public relatios - werve e behoude va vrijwilligers - motivere va vrijwilligers - leidig geve 3 bijeekomste va 2 ½ uur Tijd: i overleg met deelemers/vereigig Koste: 30,- per persoo of 300,- per vereigig/orgaisatie. Spreke i het opebaar Voorzitter va ee vereigig, woordvoerder, leidiggeved vrijwilliger, etc. Allemaal fucties waari u geacht wordt het woord te kue voere of ee toespraak te kue houde. Stichtig Cluster biedt ee stoomcursus aa va twee dagdele (i overleg overdag of s avods) bestaade uit ee theorie- e ee praktijkgedeelte. Koste: 25,- per deelemer of 250,- per vereigig/orgaisatie. Het schrijve va ee persbericht Duidelijke p.r. levert ee belagrijke bijdrage aa de beeldvormig va ee vereigig of orgaisatie; het schrijve va ee goed persbericht is ee belagrijke succesfactor voor het slage va ee activiteit. Ee korte cursus bestaade uit twee dagdele (i overleg overdag of s avods) bestaade uit ee theorie- e ee praktijkgedeelte. Koste: 25,- per deelemer of 250,- per vereigig/orgaisatie. Istructie Verat woord Alcoholgebruik (IVA) Vereigige die ee bar exploitere waar alcohol wordt geschoke diee i het kader va ieuwe Drake Horecawet hu barvrijwilligers ee Istructie Veratwoord Alcoholgebruik te late volge. Stichtig Cluster is door het NIGZ e het Trimbos Istituut gekwalificeerd voor het verzorge va IVAtraiige. Duur: 1 avod Koste: 225,- per vereigig (max. 35 deelemers). Voor Sportvereigige geldt dat zij gebruik kue make va ee speciale subsidieregelig Alcohol i sportkaties welke wordt uitgevoerd door Sportservice Overijssel. Deelemers krijge a het volge va de istructie het officiële IVA certificaat (gekwalificeerd barvrijwilliger) Computercursusse diverse doelgroepe Computertype (typecursus) Opleidig tot deelame aa ee officieel exame Diploma Computertype va de VSLM. Voor leerlige va groep 8 Basisoderwijs e groep 1 va het Voortgezet Oderwijs. Astrid de Jog Woesdag uur Doderdag uur Koste: voor 16 lesse Icl. lesmateriaal e koste exame Stichtig Cluster ket ee uiek aabod te aazie va herkasige. Mocht ee deelemer overhoopt iet slage, da biedt Cluster de volgede service: deelame aa de laatste 6 lesse e het aasluitede exame i ee volged blok tege allee de koste voor het exame, zijde ca. 27,-. Voor Volwassee Computergebruik Basis Werkig e toepassig va de computer worde izichtelijk gemaakt. Basiskeis Widows, begisele va e e iterette Disdagmiddag Koste: uur 50,- voor 12 lesse excl. boek Computergebruik Vervolg I deze vervolgcursus gaat u vooral lere Tekstverwerke met WORD e gaat u dieper i op iterette e e. Disdagmiddag tot uur Koste: 50,- voor 12 lesse excl. boek Uw kid veilig op iteret Bedoeld voor ouders e verzorgers die behoefte hebbe aa keis e richtlije voor veilig gebruik va iteret door hu kid(ere). U gaat zelf aa de slag met chatte e surfe. Ook peste via iteret e beveilige va uw computer kome ter sprake. Disdagavod va tot uur Koste 50,- voor 6 avode. De cursusse Computergebruik e Uw kid veilig op iteret worde verzorgd door het ROC va Twete Rabobak & St Cluster ivestere i leefbaarheid Gratis Workshop Iteretbakiere Na afloop, idie mogelijk aasluited op, de cursusse va het ROC orgaiseert Stichtig Cluster i.s.m. de Rabobak ee gratis workshop iteretbakiere. Deelame aa deze workshops staat ook ope voor overige belagstellede. Vawege de grote belagstellig rade wij u aa zich u al aa te melde e uw voorkeur voor ee workshop s avods of overdag aa te geve. Korte cursusse 1. Excel 2. Powerpoit 3. Word Deze cursusse va 6 lesse worde verzorgd door docete va Stichtig Cluster. I deze korte cursusse ligt de adruk op praktisch bezig zij. Eige typevaardigheid is gewest. Tijdstippe: - maadagavod disdagavod uur - doderdagmiddag uur Koste: per cursus excl. boek ca. 18,- Voor deze cursusse geldt dat er bij voldoede deelame ook vervolgcursusse worde aagebode. Cursusse Op Maat Stichtig Cluster beschikt zowel i de Muchte (12 p.c. s) als het Trefput (8 p.c. s) over uitsteked geoutilleerde computerlokale e gekwalificeerde docete. Wij zij da ook i staat om voor istellige, orgaisaties e bedrijve cursusse op maat aa te biede. Voor meer iformatie of het make va ee afspraak hierover, kut u cotact opeme met Tom va Vee of Haico Muller. Computercursusse i het Trefput i Overdikel Ook i het Trefput i Overdikel biedt Stichtig Cluster computercursusse aa, o.a. speciale Cursusse voor Seiore e ee Cursus Digitale Beeldbewerkig Zie hiervoor pagia.. Computergroep Losser e Omstreke Kemerk va dit samewerkigsproject met Stichtig Cluster: lere va elkaar e ervarige uitwissele. Activiteit fugeert als bro va iformatie voor elke computergebruiker: va hobbyist tot professioal. Regelmatig themapresetaties e workshops. Computergroep Losser e omstreke Vrijdagavod: uur Voor meer ifo: ga ee keer, vrijblijved, ee kijkje eme. Start: 9 september De Muchte 7

8 Creatieve e educatieve cursusse e activiteite Voor volwassee Leeskrig voor seirecreatie ore Ex Libris otmoetig creativiteit Creatieve otmoetigsochted De Muchte 8 Op ee gezellige maier creatief bezig zij. I oderlig overleg wordt het programma bepaald: bloemstukjes make, poppe make, recepte e ideeë uitwissele, etc. Er is ruimte voor istroom va ieuwe deelemers! Doderdagmorge uur Koste: 1.00 per keer Start : 8 september Voor leesliefhebbers die ee geleze boek ook graag met adere bespreke of mese die meer wille wete over literatuur. De leeskrig is ee samewerkigsproject tusse Stichtig Cluster e de Stichtig Bibliotheek Losser e wordt begeleid door Miep va Hazedok e Ieke ter Hofsté, vrijwilligsters va de Bibliotheek. Ees per vier weke i de periode va oktober tot mei op de disdagmiddag va tot uur I september ka het eerste boek opgehaald worde Koste: 2,50 per keer VTB-club voor verstadelijk gehadicapte Ee afwisseled programma: hadearbeid, muziek, das, sport e spel, etc. Eemaal per seizoe ee kampactiviteit e er wordt deelgeome aa regioale activiteite georgaiseerd door MEE Twete. Begeleidig: Jose Berg, Ria Meijer e vrijwilligers Doderdagavod uur Koste: 8,40 per maad Start : 8 september Iformatie is te verkrijge bij Agelie Voortma (St. Cluster / Welzij Oudere tel ). Kaartmiddage Iedere woesdag kruisjasse e op vrijdag klaverjasse va tot uur. Leuke prijze te wie Kaartmiddage Koste: 1,50 per keer Start: 7 september HULP EN ADVIES AAN MANTELZORGERS HET STEUNPUNT INFORMELE ZORG KAN U DAARBIJ HELPEN!!! Wat is matelzorg? Als u voor ee zieke, gehadicapte of hulpbehoevede uit uw directe omgevig zorgt, oud of jog, da bet u matelzorger. De meeste matelzorgers zorge voor ee parter, vader/moeder of kid. Maar het ka ook iemad zij uit uw vriedekrig, buurma of -vrouw zij. Het steuput Iformele Zorg odersteut matelzorgers door het geve va advies e de izet va vrijwilligers waar odig. Natuurlijk heeft het Steuput daar ook vrijwilligers voor odig. Bet u geïteresseerd i hulp geve of otvage, da kut u iedere dag va 9.00 uur tot uur iformatie vrage bij De Muchte Vlasakker 2, 7582 AS Losser. Ook kut u daar telefoisch iformatie iwie Tel: Ook kut u belle met r Gildeproject Ischrijfformulier Rabobak & St Cluster ivestere i leefbaarheid Het Gildeproject va de Stichtig Cluster ket ee drietal activiteite waarbij keisoverdracht cetraal staat: De Gildewerkplaats aa de Vlasakker 51 is iedere maadag- e woesdagmorge e disdag- e doderdagmiddag geoped. Hier ka me oder deskudige leidig werke met het aawezige gereedschap e diverse machies. Naast allerlei houtbewerkigsmachies beschikt me ook over gereedschap voor kleiere, meer hobbymatige werkzaamhede. Hierbij ka me deke aa glas i lood, boekbide, passepartouts make, glas sijde etc. - Voor gebruikmakig va de werkplaats e de daar aawezige machies e gereedschappe wordt ee bijdrage va 1,- per keer of 4,- per maad gevraagd. - Op vrijdagmorge is de werkplaats speciaal geoped voor deelemers va het project Sociale Activerig dat Stichtig Cluster uit voert voor het UWV (zie pag 8) De Koppespecialist Vrijwilligers va het Gilde stelle hu desku- digheid beschikbaar om u, bij u thuis te lere, hoe u bijvoorbeeld zeders op t.v. e video moet istallere, hoe ee magetro werkt etc. Voor het make va ee afspraak kut u tijdes opeigstijde cotact opeme met de werkplaats tel e daarbuite met de Muchte tel Keisoverdracht Het Gilde beschikt over ee uitgebreide lijst va mese die hu keis beschikbaar stelle aa adere. Het gaat hierbij om zake variëred va hulp bij schrijve va ee bezwaarschrift, keis va oude techieke, advies bij het beoefeeva ee hobby etc. Voor vraag e aabod kut u tijdes opeigstijde cotact opeme met de werkplaats. Het oderdeel keisoverdracht vauit het Gilde-project krijgt ook gestalte door de medewerkig va vrijwilligers bij activiteitebegeleidig va met ame jog-gehadicapte i het verpleeghuis Oldehove e medewerkig aa projecte va basisschole. Het Gildeproject i Losser is met ame vawege de Gildewerkplaats uiek i zij soort: - i 1999 geomieerd voor het Natioale Complimet - i 2002 eervolle vermeldig i kader va de Goude Gildeprijs. Belagstellig voor het Gildeproject e haar activiteite? Kom da tijdes ee va de opeigstijde aar de werkplaats. De vrijwilligers va het Gildeproject zulle u hartelijk otvage e u alle gevraagde iformatie verstrekke. Glas i Lood zie aabod de Muchte t.b.v. Cursusse de Muchte e het Trefput Naam:... Adres:... Postcode:... Wooplaats:... Telefoo:... Schrijft zich i voor de cursus va: O De Muchte O Het Trefput Cursus: Hadtekeig: Gildewerkplaats, Vlasakker 51 Losser Joop Zwijeberg Disdag uur Disdag uur Start 28 september Woesdag uur Woesdag uur Start 29 september Koste voor begiers icl. materiaal voor 1 werkstuk voor gevorderde excl. materiaal Dit formulier uitkippe e zede aar: Stichtig Cluster, Postbus 4, 7581 AA Losser of ilevere bij: De Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Trefput, Pris Hedrikstraat 1, 7586 BG Overdikel Voor meer ischrijfformuliere kut u cotact opeme met de admiistratie. Aamelde via iteret:

9 Jogerecetrum De Accu Website de Accu: de Accu: Jogerecetrum DE ACCU De Accu is het bruisede cetrum va het jogerewerk i Losser. I de Accu vide wekelijks leuke activiteite plaats voor jogere tusse de 12 e 18 jaar. De accu is te vide op de vlasakker 2a (aast de Muchte) Wat heeft de Accu jou te biede? * Ee gezellige otmoetigsruimte. * Leuke activiteite. * Veel iformatie over zake die er toe doe. * Iteretcafé. * Vette muziek. * Sportactiviteite. * Ee leuke vrije tijdsbestedig i de vorm va vrijwilligerswerk. De Accu: voor e door jogere. De Accu is er voor jogere, maar ka ook iet zoder de betrokkeheid va jogere. Kom jij oze vrijwilligersgroep versterke? We zij altijd op zoek aar jogere die actief mee wille helpe tijdes activiteite of het helpe orgaisere hierva. Natuurlijk is het ook mogelijk om ee bardiest mee te draaie, of misschie schuilt er wel ee hele goede dj i jou. Hier hebbe we elk jaar vacatures voor. Deze zij te vide i de vacaturebak op oze website. Kijk er gerust ees tusse, misschie be jij wel degee die we zoeke, of hebbe wij juist wel het vrijwilligerswerk dat jij et zoekt. Je kut ook je Maatschappelijke stage bij os uitvoere. Alcohol- e rookbeleid I de Accu bestaat al jare ee alcoholmatigigsbeleid. Bij tieergroepe wordt er gee alcohol geschoke. Bij 16+ groepe wordt er pas a uur alcohol geschoke, e da uiteraard allee aa bezoekers va 16 jaar e ouder. I de Accu hebbe we ee speciale rookruimte igericht. Iloopactiviteite Op ee aatal momete i de week zij er iloopactiviteite. Tijdes deze momete zij alle jogere va harte welkom voor ee kop koffie e ee gezellige babbel. Er is da ook de gelegeheid om ee spelletje te doe of met je vriede uitpuffe va de vermoeiede dag. Voor de iloopmomete s avods geldt hetzelfde, maar da worde er teves regelmatig leuke activiteite georgaiseerd. Deze activiteite variëre va sporttoerooie tot filmavode. Wil jij wete wat er allemaal georgaiseerd gaat worde? Check da regelmatig oze site jogere. Hier zij ook de opeigstijde te vide. Losserzoe.l Same met de gemeete Losser e het Carmel College i Losser heeft het jogerewerk ee leuke website: Dit is ee iteractieve website waar leerlige va het Carmel de ieuwsredactie va vorme. Jogerewerkers e docete begeleide het project. De bedoelig va de website is dat jogere elkaar iformere, e discussiëre over zake die ze belagrijk vide, e meeprate over het opgroeie i Losser. Meidewerk Het jogerewerk va stichtig Cluster heeft weer verschillede activiteite voor de doelgroep meisjes op de plaig. Voor tijde e actuele plaig zie l/jogere Girls Night Out Deze activiteit voor meide uit het voortgezet oderwijs zal i september weer worde opgestart. Tijdes deze avode zij er gezellige e iformatieve bijkomste. Voorbeelde uit het programma zij o.a. ee heuse fotoshoot, ee beauty avod, ee filmavod e ee avod over zg. Loverboys. De begeleidsters va de activiteit stelle het programma altijd same i overleg met de meide. De Overstap I het ajaar e i jauari zal het project de Overstap weer worde uitgevoerd. Dit project is speciaal voor meide uit groep 8. Opzet va het project is om de meide bagage mee te geve voor de periode die kome gaat met zake als: puberteit, adere school, eerste vriedje, uitgaa etc. Teves zit bij dit project igebakke de traiig kom op voor jezelf. (zie hieroder) Kids & Fu Elke woesdagmiddag is de Accu het domei va kids va 10 tot 12 jaar. Va uur tot uur be je va harte welkom voor ee gezellige babbel of ee spelletje. Uiteraard ku je ook darte, tafelteisse e iterette. Ees per maad zal er speciaal voor jullie ee spetterede activiteit plaats vide. Dat ka variëre va ee speurtocht tot ee spelletjesmiddag! Lijkt dit je wat, zie we je graag op de woesdagmiddag. Wil je meer wete? Loop gerust ees bij os bie of bel eve e vraag aar Niek Pothove of Richard Zuithof. Maile ka ook: Voor ee actueel overzicht va opeigstijde e activiteite zie l/jogere Cursus Kom op voor jezelf Deze cursus is ee ladelijk otwikkelde traiig, waari de weerbaarheid va kidere cetraal staat. I zes lesse va ee uur, wordt gewerkt aa het vergrote va de weerbaarheid e het voorkome dat kidere slachtoffer of dader worde va machtsmisbruik e gresoverschrijded gedrag. Dek hierbij aa peste, agressie, ogeweste itimiteite (seksuele) e kidermishadelig. Oderwerpe die aa bod kome zij: opkome voor jezelf, lere aageve wat je wel e iet prettig vidt, rekeig houde met ee ader, je eige gedrag spiegele e om kue gaa met coflictsituaties e groepsdruk. De kidere bespreke deze oefeige met elkaar, doe rollespelle e oefee met techieke die gericht zij op: ee durve zegge, loskome, otwijke, etc. Alle kidere krijge ee werkboekje met daari opdrachte die ze thuis kue make e geheugesteutjes om uit het hoofd te lere. De traiige zij bedoeld voor kidere uit groep 8. Dit seizoe hebbe we wederom traiigsgroepe voor zowel joges als meisjes i os aabod. Deze lesse worde voor joges e meisjes apart gegeve. Voor meer iformatie ku je cotact opeme met Niek Pothove, jogerewerker e docet kom op voor jezelf. De koste voor deelame bedrage 32,50 icl.lesmateriaal. Opgeve ka bij de admiistratie va Stichtig Cluster tel Computertype (typecursus) Opleidig tot deelame aa ee officieel exame Diploma Computertype va de VSLM. Voor leerlige va groep 8 Basisoderwijs e groep 1 va het Voortgezet Oderwijs. Astrid de Jog Woesdag uur Doderdag uur Koste: 178,50 voor 16 lesse Icl. exame/boek i bruiklee Stichtig Cluster ket ee uiek aabod te aazie va herkasige. Mocht ee deelemer overhoopt iet slage, da biedt Cluster de volgede service: deelame aa de laatste 6 lesse e het aasluitede exame i ee volged blok tege allee de koste voor het exame, zijde ca. 27,-. Word jij de duizedste deelemer aa ee cursus Computertype va Stichtig Cluster?? Meld je sel aa!!! Vrijwilligerscetrale Stichtig Cluster De Vrijwilligerscetrale va Stichtig Cluster is de orgaisatie op het gebied va vrijwilligerswerk e maatschappelijke stage i de gemeete Losser. De belagrijkste take die we uitvoere zij: - de odersteuig va projecte als de maatschappelijke stages e Nl Doet. - het oderhoude va ee digitale vacaturebak - het geve va iformatie e advies rodom vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stages Maatschappelijke stage is ee vorm va lere door vrijwilligerswerk te doe. Jogere lere ee bijdrage te levere aa e veratwoordelijk te zij voor de samelevig. Daaraast oefet hij/zij met sociale vaardighede e otmoet mese waarmee hij/zij aders waarschijlijk iet i cotact komt. De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd oder veratwoordelijkheid va schole. Dit jaar gaa alle tweede e derde-jaars leerlige va het Twets Carmel college locatie Losser weer aa de slag om uiteidelijk hu 30 uur maatschappelijke stage te volbrege. De Vrijwilligerscetrale va Stichtig Cluster orgaiseert i samewerkig met het Twets Carmel College Locatie Losser e de Gemeete Losser de maatschappelijke stage voor deze leerlige. NL Doet NL Doet is ee jaarlijks terugkered groot ladelijke eveemet. Tijdes NL Doet doe tieduizede Nederladers vrijwilligerswerk. Iederee ka er aa meedoe. NL Doet zet de schijwerpers op vrijwillige izet. Daarmee levert NL Doet ee belagrijke bijdrage aa het imago va vrijwilligerswerk; bevordert maatschappelijke izet e ka het leide tot ee toeame va het aatal vrijwilligers. Na het succes va de NL Doet i 2010 e 2011 zet de vrijwilligerscetrale Losser zich i om tijdes de editie va 2012 weer zoveel mogelijk mese aa vrijwilligersklusse deel te late eme. De website va de vrijwilligerscetrale speelt ee belagrijke rol i de odersteuig va vrijwilligerswerk. Er is aast veel iformatie e hadige dowloads ook ee digitale vacaturebak. Niet allee voor vrijwilligerswerk, maar ook voor maatschappelijke stage. Bereikbaarheid/Iformatie Op werkdage tusse 9:00 e 17:00 uur i de Muchte, Vlasakker 2 te Losser. Tel Vrijwilligersacetrale /Accu 9

10 Het Trefput Pris Hedrikstraat BG Overdikel tel Kulturhus Overdikel i ee duurzaam e leefbaar dorp DINSDAG 7 SEPTEMBER OPEN INSCHRIJFMIDDAG/-AVOND STICHTING CLUSTER /ROC VAN TWENTE VAN TOT UUR Ee prima gelegeheid om keis te make met het Trefput. Tijdes de Ope Ischrijvig kut u zich late iformere over het werk va Oproep vakkrachte / vrijwilligers Be je creatief, sportief, muzikaal, actief i de toeel-, das- of theaterwereld e zou je het leuk vide om op basis va ee vakkrachtvergoedig ee ieuwe cursus aa te biede? Neem da cotact op met het Trefput e vraag aar Mieke Bouwhuis. Maile ka ook. 10Het Trefput Overdikel is volop i bewegig! De odertekeig va ee itetieverklarig met als motto Hart voor Overdikel afgeslote tusse de gemeete Losser, Woocorporatie Domij, Stichtig Dorpsbelage Overdikel e Stichtig Cluster, fugeert als vliegwiel voor de otwikkelig va fraaie e ambitieuze plae. Daar waar oorsprokelijk allee gekeke werd aar de otwikkelig va ee Kulturhus wordt imiddels gekeke aar het totale dorp. Het Kulturhus met Woocorporatie Domij als kartrekker krijgt steeds meer vorm. Het aatal belagstellede voor participatie varieert imiddels va Stichtig Cluster tot bibliotheek e va gezodheidszorg tot dagopvag.. De locatie va het Cultuurhuis, waari de bestaade sporthal de Spil zal worde geïtegreerd, zal oderdeel worde va ee cetrumpla, waarbij voorzie zal worde i de realisatie va (dag-) Stichtig Cluster e het ROC va Twete. Medewerkers va beide orgaisaties zulle aawezig zij. Algemee We staa weer aa de start va ee ieuw seizoe, waari we weer ee gevarieerd e ieuw aabod va activiteite voor alle iwoers va Overdikel aabiede i ee gezellige e otspae sfeer. Dit is e blijft mogelijk als u uw ideeë e wese aa os kebaar maakt. Daarvoor bet u atuurlijk va harte welkom i het Trefput. Naast oze eige activiteite, voor zowel jog als oud, kut u bij os terecht om ee ruimte te hure, ee workshop te bezoeke, als vrijwilliger actief te worde, voor advies of om zomaar bie te wippe voor ee praatje e ee kopje koffie. Wij hope dat u zich door oze activiteite aagesproke voelt e dat we u wellicht als bezoeker of vrijwilliger zulle zie. voorzie worde va koffie e thee e zich prettig voele i het Trefput e daar graag kome. Heeft u belagstellig e wil u meer wete over dit vrijwilligerswerk da kut u cotact opeme met Het Trefput e vrage aar Mieke Bouwhuis tel: of maile aar Zoder alle vrijwilligers, die elke week weer klaar staa om activiteite te begeleide, zou het Trefput iet i staat zij zo ruim aabod va activiteite, voor jog e oud aa te biede. Os werk staat of valt bij de izet va vrijwilligers. Zo zij we og zoek aar ethousiastelige die ee paar uur per week tijd hebbe om te helpe bij diverse activiteite. Deze oproep geldt voor jog e oud. Op dit momet hebbe we vrijwilligers odig bij: - Begeleidig Vakatieactiviteite - Begeleidig Zomerspelweek - Yabba-Dabba-Doo: woesdagmiddagactiviteit Opvoedigs odersteuig Speciaal voor ouders va kidere e pubers biedt Stichtig Cluster i het kader va opvoedigsodersteuig cursusse e themaavode aa Zie pagia 17 >>> Kortigsregelig Gemeete Losser De gemeete Losser ket ee speciale regelig voor ee tegemoetkomig tot 75% i koste va deelame i activiteite. wikels i combiatie met woige e mogelijk ee brede school. Hart voor Overdikel.voorziet iet allee i plae. Imiddels zij er ook al cocrete projecte e resultate, o.a.: - de realisatie va ieuwbouw aa de Troelstrastraat Iformatievoorzieig i het Trefput Gebruik Computers voor Overdikelare voor kidere va 4-9 jaar Adere kideractiviteite, als odersteuig va de vakkracht, of om iets ieuws op te zette Heeft u zelf suggesties of ideeë, laat het os wete Aavraagformuliere zij zowel bij de gemeete als bij het Trefput te verkrijge. Tieers e Jogere - de reovatie va woige aa het Talmaplei - de start va het project de Overdikelgeerator met als motto op aar ee eergiek dorp. Bij dit alles staat de otwikkelig va Overdikel tot ee duurzaam e leefbaar dorp cetraal. Het Trefput heeft de beschikkig gekrege over twee computers die speciaal gebruikt kue worde door e voor de iwoers va Overdikel. Heeft u ee vraag, wilt u wat opzoeke op iteret e heeft u hiervoor zelf iet de mogelijkheid? Da kut u dit zoder koste i het Trefput doe. Gedurede de opeigstijde va het Trefput bet u va harte welkom. *ieuw* Ifo TV i het Trefput Sids begi 2011 beschikt het Trefput over ee ifo TV. De TV is geplaatst i de hal e hierop kut u leze wat het programma/activiteite aabod va het Trefput is. Natuurlijk voor alle doelgroepe va jog tot oud. DINSDAG 13 september 2011 OPEN INSCHRIJFMIDDAG/-AVOND STICHTING CLUSTER/ROC VAN TWENTE va16.00 tot 20.OO UUR Ee prima gelegeheid om keis te make met het Trefput. Tijdes de Ope Ischrijvig kut u zich late iformere over het werk va Stichtig Cluster e het ROC va Twete. Medewerkers va beide orgaisaties zulle aawezig zij. Start activiteite Betalig cursusgeld Bij ee aatal activiteite staat de startdatum vermeld. Daar waar dat iet het geval is geldt: u krijgt z.s.m bericht. Bij deelame aa ee cursus krijgt u bij aavag ee machtigigs formulier toegezode, waarmee u os machtigt tot iig va de bijdrage i éé of twee termije. Dit formulier diet de eerste les te worde igeleverd bij de docet. Voor activiteite met ee eemalig/iloopkarak- Het Trefput ket ee rijke geschiedeis op het gebied va het jogerewerk. Door de jare hee hebbe er veel jeugdige hu weg gevode aar de activiteite die er met, e voor he werde georgaiseerd. Mometeel zij er gee specifieke activiteite voor jogere i het Trefput, veel jogere vide hu weg aar jogerecetrum de Accu i Losser. Nieuwe groepe I het ajaar zulle jogerewerkers cotacte gaa legge met ieuwe (groepe) jogere. Ke jij jogere die zich vervele, gee plek hebbe om aar toe te gaa? Of bet u ee buurtbewoer, e vidt u dat er weiig gebeurd voor de jogere i uw buurt? De jogerewerkers va Stichtig Cluster otvage graag dit soort sigale. Kom op voor jezel ter kut u cotat betale. Vrijwilligers Vacature Kideractiviteite Vaste opeigstijde het Trefput Overdikel Het Trefput is op zoek aar ethousiaste vrijwilligers/vakkrachte kideractiviteite wille begeleide. Teves zij we op zoek aar ee vrijwilliger i het beheer voor de di- e wo- avod U zorgt dat de deelemers e bezoekers zie speciale pagia blz... >>> Maadag t/m vrijdag va 8.00 tot e va tot uur Maadag t/m doderdag s avods va ogeveer tot ogeveer uur

11 Creatieve e educatieve cursusse e activiteite Voor volwassee Creativiteit e vrije tijd Tekee e schildere Groep ethousiaste mese komt wekelijks bijee om bezig te zij met verschillede techieke e werkstukke. Regelmatig worde er gastcolleges verzorgd door dhr. Ja va Heuvele, lid va het Lossers Kust Collectief Begeleidig: Jaeke Dik Maadag uur Koste 18,50 voor 15 bijeekomste excl. Materiaal e gastcolleges Bloemsierkust e decoratie I 16 lesse (1 x per 14 dage) worde er stukke met ee modere uitstralig gemaakt. Bijzodere materiale (bijv. lood of gaas) worde verwerkt i ee eigetijds bloemstuk voor op tafel of ee decoratie voor i de tui. Jose Nijlad Vrijdag: uur Koste: 51,75 voor 16 lesse excl. Materiaal Cursus bloemschikke I keer i de maad op woesdag avod wordt er door ervare bloemiste Mireille ee bloemstuk gemaakt. Materiale worde door de cursiste meegeome. Vooraf gaad aa de cursus/maad wordt er met de deelemers besproke wat er gemaakt wordt e wat de beodigde materiale zij. Mireille Veldscholte Woesdag: Start: 12 oktober Koste: voor 8 lesse, excl. materiaal Boetsere voor volwassee Tijdes deze cursus worde er allerlei techieke aageleerd. De werkstukke worde a te zij geglazuurd gebakke i de ove. Wilma Weber Disdag: uur Koste: 40,00 voor 3 lesse icl. materiaal 2 lesse boetsere, 1 les glazure/bakke. Opgave voor cursusse e workshops i het Trefput ka door middel va: ilevere va ischrijfformulier bij het Trefput telefoisch bij de cetrale admiistratie va Stichtig Cluster tel via Basis cursus Theater Schmike Oder professioele begeleidig leert u i drie avode de basisbegisele va het schmike. U kut het geleerde toepasse bij musicals/ toeel op schole e kiderfeestjes e partijtjes. Disdag: Koste: icl. materiaal Basis cursus Naaie Het Trefput beschikt over ee goed geoutilleerde keuke met twee zes-pits foruize, voldoede potte e pae e geoeg kookgerei voor het verzorge va kookcursusse. Basis- begiers kookcursus voor tieers Lijkt het je leuk om same met leeftijdsgeote lekkere zelf samegestelde gerechte te make, meld je da aa bij de jogerewerkers ( Richard e Niek) va Stichtig Cluster. Tijdstip e dagdeel i overleg Koste: 30,00 voor 6 lesse icl. igrediëte ( zie ook jogerewerk/tieers) Kook- eetcafé voor mae Jolada de Vries uur 40,00 voor 3 lesse Lijkt het je leuk om je eige kledig te make? Of juist va oude kledig ee ieuwe modere outfit? Kom da aar de aailes i het Trefput. Oder deskudige leidig worde de keepjes va het vak bijgebracht. Maadag: Koste: *ieuw* *ieuw* Giy Nuis uur 72,75 voor 15 lesse I ee gezellige e otspae sfeer 1 x per maad smakelijk koke e ete. Deze activiteit is bedoeld voor mae die reeds eige kookervarig hebbe. Er is sprake va ee vaste groep: toetredig ieuwe deelemers geschiedt a overleg. Carll Sypkes Disdag: og uur Koste: 102,50 icl. igrediëte, voor 6 avode ( 1 keer per maad) Kook- eetcafé voor begiers Oder deskudige leidig i ee gezellige e otspae sfeer op ee disdagavod smakelijk koke e ete. Deze cursus is bedoeld voor mese met weiig kookervarig. Er worde eevoudige gerechte bereid Carll Sypkes Disdag: og uur Koste: 82,00 icl. igrediëte voor 6 avode.( i overleg) *ieuw* Iteratioaal Hapjes restaurat I het voorjaar va 2012 verzorgt de iteratioale vrouwegroep Hera ee iteratioaal Hapjes Restaurat. Tijdes deze avod wordt u verrast met ee drie gage hapjesmeu samegesteld uit gerechte uit verschillede lade. Er is plaats voor 40 persoe, opgave e betalig vooruit verplicht Voorjaar 2012: houdt voor de datum de dage weekblade, etc i de gate. Koste: 12,50 p.p. icl. 1 cosumptie Sociaal restaurat t Trefput Gee zi om te koke? Niet allee wille ete? Behoefte aa gezelschap e gezelligheid? Kom da aar sociaal restaurat t Trefput. De iteratioale vrouwegroep Hera kookt elke derde disdag va de maad ee bijzoder 3 gagemeu uit steeds ee ader lad. Maximaal 28 persoe kue aaschuive. Kidere zij va harte welkom. Er is ee speciaal kidermeu. Zij moge als toetje zelf ee ijsje make i de keuke. Zie meu op het bord voor de deur Tijdstip: disdag va uur Disdag: 20 september, 11 oktober, 15 ovember, 20 december jauari, 14 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei e 19 jui 2012 Koste: 8.00 p.p. icl. 1 cosumptie( frisdrak) Kidermeu: 5,00 per kid. Bij opgave/ aameldig betale. Houdt voor verder ifo over bovestaade restaurats de plaatselijke krate i de gate.. Stichtig Cluster orgaiseert gedurede het seizoe meerdere creatieve workshops i zowel het Trefput i Overdikel, de Muchte i Losser alsook i, e i samewerkig met, Erve Boerrigter i de De Lutte. Zie pagia. Gezodheid e Bewegig Hatha/Raja - Yoga Yoga waarbij aast otspaigsoefeige, oefeige gericht op lichaamshoudig e beheersig va de adem ook aadacht wordt besteed aa cocetratie- e meditatie oefeige.. Woesdag Koste: Yoga Dipika Same Meditere Ideaal als afsluitig va de Yoga les, of om de dag goed te begie. De les bestaat uit drie gedeeltes, Eergie beheersig (praayama) Metale kracht verhogig (cocetratie) Gedachtebeheersig (eeputige gerichtheid) Doderdag: Koste Ie Peters uur 83,00 voor 15 lesse. Dipika is ee zachte vorm va Hatha - yoga, Deze vorm va Yoga houdt e helpt je lichaam jog e actief te houde. Je hoofd komt tot rust. Elke les omvat ee aatal yoga oefeige met aadacht voor de ademhalig e als afsluitig ee otspaigsoefeig/meditatie. Yoga Dipika is ee goede start voor de ieuwe dag. Doderdag: Koste: Start: Aastasya Eve uur 83,00 voor 15 lesse. 15 september Aastasya Eve uur 41,50 voor 15 lesse. I het kader va BlijFit VOOR voor SENIOREN Seiore Voor Oudere voert Stichtig Cluster wekelijks e gedurede het hele seizoe de volgede activiteite uit i het Trefput e de Muchte\ - Gymastiek - Coutry-lie - Volksdase Voor meer iformatie zie pagia 5 Wilt u gratis keismake met Gymastiek i kader va BlijFit? Kom da disdag 13 e/ of 20 september va tot uur aar de proeflesse i het Trefput!! Stijldase 50+ Voor dames e here ee prettige voorbereidig op het weeked. Das de tago, de wals, de foxtrot etc. o.l.v. Dhr. Naafs Vrijdag Koste: *ieuw* uur 1,00 per keer Het Trefput 11

12 Het Trefput 12 Het Trefput Pris Hedrikstraat BG Overdikel Taal e Cultuur Schrijve? Gewoo begie Hoe schrijf ik ee gedicht dat overkomt? Ik heb ee hoofd vol verhale, maar hoe krijg ik ze op papier? I deze cursus leer je i 10 lesse diverse techieke om op gag te kome bij het schrijve. Je leert hoe je beeldeder kut schrijve, meerdere maiere om ee gedicht te schrijve. Aa de had va korte stukjes theorie wordt er i de les e thuis geoefed met praktische schrijfopdrachte. Desi Leije Disdag: Koste: 100,00 voor 10 lesse Bij voldoede belagstellig wordt er eerst ee proefles aagebode. Start vaaf ovember 2011 Heeft U belagstellig om de taal va uw vakatielad te lere da kut U hiervoor terecht i De Muchte i Losser. Hier worde de cursusse Studiekrig Egels, Italiaas, Portugees e Spaas gegeve. Zie pag. I deze cursus leer je i 10 lesse diverse techieke om op gag te kome bij het schrijve. Je leert hoe je beeldeder kut schrijve, meerdere maiere om ee gedicht te schrijve. Aa de had va korte stukjes theorie wordt er i de les e thuis geoefed met praktische schrijfopdrachte. Computercursusse 50+ I het computerlokaal i het Trefput orgaiseert Stichtig Cluster weer ee aatal speciale computercursusse voor oudere. Deze cursusse worde begeleid door hiervoor speciaal opgeleide vakkrachte. Ruimte odig??????????? Heeft u als vereigig/ orgaisatie ruimte odig voor het houde va vergaderige, bijeekomste of het uitvoere va activiteite? Da kut u cotact opeme met het Trefputv te Overdikel. Tel: e vrage aar Mieke Bouwhuis. Maile ka ook: *ieuw* Cursus Iteret e Wilt u allee ee iteret- e cursus volge da is dat ook mogelijk. Deze cursus is uitgebreider e omvat 4 avode va 2 uur. Ja de Ligt Disdag: Koste: 65,00 voor 4 lesse icl. materiaal DINSDAG 13 SEPTEMBER OPEN INSCHRIJFMIDDAG ISM ROC VAN TWENTE Tijdstip; uur Het Trefput Pris Hedrikstraat 1 te Overdikel. Cursus Widows Vista e iteret/ of Widows 7 e iteret/ Oder deskudige leidig va ee vakdocet wordt u i alle rust wegwijs gemaakt i het werke op de computer e leert u de basisbegisele va het programma Vista of Widows 7 (8 lesse) e Iteret/ (4 lesse) Widows 7/ of Vista: u kut uw voorkeur aageve. Widows 7/ of Vista: LET OP voorkeur aageve. Joop Schulte Maadag: uur Startdatum; maadag 26 september 2011 Tweede blok: start jauari 2012 Koste: 175,00 voor 10 lesse va 3 uur, icl. boek, icl. 2 lesse iteret e . Dezelfde cursus wordt ook aagebode op maadag avod. Ja de Ligt Maadag: *ieuw* Digitale fotografie/ beeldbewerkig I deze verieuwde leerzame cursus werke we met het boek Wegwijs i de wereld va de digitale foto s op basis va het programma Picasa. Idie gewest ka er op eige laptop gewerkt worde. Cursiste kue i eige tempo werke. Eige camera meeeme is mogelijk Ja de Ligt Disdag : Woesdag: uur Koste: 72,00 voor 6 lesse icl. boek Na de cursus is, bij voldoede belagstellig, ee vervolgcursus mogelijk *ieuw* Cursus Excel e/ of Powerpoit De adruk ligt op praktisch bezig zij, eige type ervarig vereist Woesdag: Koste: (lestijde icl. pauze) Gratis Workshop Iteretbakiere Overige Activiteite Ja de Ligt uur 72,00 voor Rabobak & St Cluster ivestere i leefbaarheid Stichtig Cluster orgaiseert i.s.m. de Rabobak ee gratis workshops Iteretbakiere. Deelame aa deze wokshop staat ope voor iederee. Vawege de grote belagstellig rade wij u aa zich sel al aa te melde e uw voorkeur voor ee workshop s avods of overdag aa te geve. Hera Kaart- e biljartmiddag I otspae sfeer ee kaartje legge of biljarte. Prijskaarte i spelsoort Kruisjasse. O.l.v. Dhr. Gerard Elfrik. Koste: 2,00 per keer Disdag uur Activiteite Ouderebode ANBO, KBO Bigo Voor vele ee spel vol spaig e gezelligheid Woesdag uur (elke 2e woesdag v/d maad Abo e 4e woesdag v/d maad KBO) Speciale activiteite ANBO/KBO Spelmiddage Fietstocht Thema middage Blij(F)it voor seiore (bewege is goed voor u) Zie hiervoor pagia.. >>> Hadwerksoos Op maadag va tot uur worde er i het Trefput o.l.v. Zuster Leokorda e vrijwilligers prachtige werkstukke gemaakt. Deze worde 1 keer per jaar verkocht op de Hadwerkbazaar, welke dit jaar plaats zal vide op ee woesdag i ovember va tot uur i het Trefput. Stichtig Cluster Welzij Oudere/Ifoput 55 + Elke eerste disdag va de maad va tot uur e op afspraak aawezig i het Trefput. Ischrijfformulier t.b.v. Cursusse de Muchte e het Trefput Naam:... Adres:... Postcode:... Wooplaats:... Telefoo:... Schrijft zich i voor de cursus va: O De Muchte O Het Trefput Cursus: Hadtekeig: Dit formulier uitkippe e zede aar: Stichtig Cluster, Postbus 4, 7581 AA Losser of ilevere bij: De Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Trefput, Pris Hedrikstraat 1, 7586 BG Overdikel Voor meer ischrijfformuliere kut u cotact opeme met de admiistratie. Aamelde via iteret: Activiteit voor vrouwe va Nederladse e buiteladse afkomst. Gezamelijk wordt het programma bepaald. De ee keer gewoo gezellig koffie e thee drike. De adere keer aadacht voor ee thema op het terrei va gezodheid, ee creatieve activiteit of ee uitstapje. Spreekt dit u aa, schroom iet e kom bie e vraag aar Heriette Fiselier. Heeft u kleie kidere? Neem ze gerust mee. Disdag Koste: gratis Spreekuur Wijkaget i het Trefput Pim? Iedere woesdag houdt de wijkaget voor Overdikel va tot uur spreekuur i het Trefput.

13 Stichtig Cluster Locaties: de Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Het Trefput, Pris Hedrikstraat 1, 7586 BG Overdikel Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte Workshops voor Volwassee Gedurede het hele seizoe worde er elke maad meerdere workshops aagebode. U heeft de mogelijkheid zich op te geve voor ee workshop welke plaats vidt i de Muchte, het Trefput alsmede i (e i samewerkig met) Dorpshoes Erve Boerrigter i De Lutte. Bij ovoldoede belagstellig op éé locatie worde de aameldige samegevoegd. De workshop vidt da plaats op de locatie waar de meeste deelemers igeschreve staa. - Voor de workshops i Dorpshoes Erve Boerrigter geldt dat deze duurder zij i verbad met de te betale huur. - De workshops gaa va start met ee miimum va 6 e ee maximum va 10 persoe. - Het programma voor De Lutte wordt og samegesteld. Houd hiervoor de plaatselijk krat i de gate Voor aameldig e verdere iformatie kut u cotact opeme met: De cetrale admiistratie va Stichtig Cluster Telr: of maile aar: Voor de De Lutte kut u ook cotact opeme met Dhr. Ja va Mook telr: of maile aar: Workshop Stylig Welk type bet u? Op basis va ee aalyse krijgt u allerlei advieze m.b.t. kleure die bij u passe, kledig e accessoires etc. Maadag 7 ovember 2011 e 16 april 2012 i de Muchte i Losser Woesdag 9 ovember 2011 e 18 april 2012 i het Trefput i Overdikel Docet: Fracoise Beuma Tijd: uur Koste: icl. materiaal Workshop Make up e visagie. Uitgagsput is om met ee miimum aa middele lekker verzorgd e fris aa de dag te begie. U leert welke kleure goed bij u passe e hoe u make-up aa kut brege. Maadag 14 ovember 2011 e 14 mei 2012 i de Muchte i Losser Woesdag 16 ovember 2011 e 16 mei 2012 i het Trefput i Overdikel Docet: Ake Loma Tijd: uur Koste: icl. materiaal *ieuw* Workshop Yig Yag kerstkaarte make Op ee eevoudige maier bijzodere e gevarieerde kerstkaartjes make met speciale kerststickers, gekleurd (olie) papier, sierlije e hoekjes. Alles i zwart wit uitvoerig. Woesdag 26 oktober i het Trefput i Overdikel Begeleidig: Ria Schoemakers Tijd: uur Koste: 13,00 icl. materiaal Workshop Moder Kerststuk Tijdes deze workshop maakt ee moder e decoratief kerststuk Maadag 19 december i het Trefput i Overdikel Docete: og iet beked Tijd: uur Mireille Veldscholte Koste: 22,00 icl. materiale e koffie Workshop Paasstuk make Vrolijk je huis op met ee kleurrijk paasstuk va bloeme e decoratiemateriaal. Maadag: Tijd: Koste: *ieuw* Mireille Veldscholte 2 april 2012 i het Trefput i Overdikel uur 22,00 icl. materiale e koffie Workshop Armbade make va krale Helemaal de tred, zelf sierade make. I ee avod maakt u, aar eige izicht, ee prachtig sieraad. Docet: Maadag: Disdag: Tijd: Koste: Jaette va Houwelige 3 oktober 2011 i Muchte i losser 4 oktober 2011 i het Trefput i Overdikel tot uur 12,50 excl. materiaal Workshop Sieraad va ee fietsbad De ee keer lijkt het leer, da weer lood. Het is de. biekat va ee fietsbad waar we ee sierraad va gaa make. Met eevoudige techieke als kippe e rijge make we de leukste halssierade. Docet: Maadag: Disdag: Tijd: Koste: Workshop Boetsere Keis make met de begisele va het boetsere. Het is de bedoelig om i 1 avod ee werkstuk klaar te hebbe. Hiera wordt het gebakke i de ove e later opgehaald worde. I.v.m. materiaal e ove wordt deze workshop allee aagebode i het Trefput. Docet: Woesdag: Tijd: Koste: Jaette va Houwelige 7 ovember 2011 e 12 maart 2012 i de Muchte i Losser 8 ovember 2011 e 13 maart 2012 i het Trefput i Overdikel uur 14,50 icl. materiaal *ieuw* Workshop Zijde sjaal beschildere Altijd al ee zijde sjaal i uw eige kleurstellig wille hebbe? Da is dit ee uitgeleze kas. U kut kieze uit ee 2 verschillede mate sjaals. 130 x 35 of 74 x 74. Docet: Jaette va Houwelige Maadag: 30 jauari 2012 i de Muchte i Losser Disdag: 27 maart 2012 i het Trefput i Overdikel Tijdstip: uur Koste: 20,00. icl. materiaal I overleg is de workshop ook overdag mogelijk. Wilma Weber 8 februari 2012 i het Trefput i Overdikel uur icl. materiaal De oderstaade Kookworkshops worde allee uitgevoerd i het Trefput i Overdikel. Hier beschikke we over ee professioele keuke met twee 6 pits foruize oves, voldoede potte/ pae e keukegerei. Workshop: Ee culiair uitstapje Wilt u same met vriede e familie als buurtvereigig of als team ee kookworkshop volge, da is deze kookworkshop beslist iets voor u. Het culiaire uitstapje bestaat uit: Ee amuse, voor- hoofd-, bij- e agerecht, koffie met verassig. Icl. 1 glas wij aar keuze. U make same met de kok uw gerechte klaar, borde worde opgemaakt e uitgeserveerd. Tussetijds opruime e idekke va de tafels behore ook tot deze workshop welke je same met 8 10 persoe kut volge. Chefkok: Carll Sypkes Koste: 35,00 Datum e tijd i overleg. Workshop Syrisch Koke. I.s.m met de iteratioale vrouwegroep Hera wordt deze bijzodere workshop georgaiseerd. Er zal ee gerecht uit Syrië gemaakt worde. Begeleidig: Disdag: Disdag : Tijd: Koste: Dames Hera 4 oktober 2011 i het Trefput i Overdikel 4 april 2012 i het Trefput i Overdikel uur icl. same ete 20,00 icl. igrediëte Workshop Grieks koke Maak keis met de Griekse keuke. U bereidt ee Grieks voorgerecht, ee traditioeel hoofdgerecht e ee heerlijk agerecht. Altijd al wille wete hoe de echte tzatziki of spakopita wordt gemaakt? Da bet u hier aa het goede adres. Tijdes de workshop wordt ook achtergrodiformatie verstrekt over de Griekse cultuur, de taal e de keuke Docet: Datum: Tijd: Koste: Jorgos Matsoulis Trefput i Overdikel i overleg met deelemers uur 27,50 icl. igrediëte Erve Boerrigter / Het Trefput / de Muchte 13

14 Activiteite voor kidere Kidere eme zoals altijd ee belagrijke plaats i bij het activiteiteaabod va Stichtig Cluster. Deze pagia geeft ee overzicht va alle activiteite die Stichtig Cluster orgaiseert i zowel de Muchte als het Trefput. Voor kidere is er i de Muchte e het Trefput dit seizoe weer va alles te beleve. Ee aabod dat voorziet i de traditioele woesdagmiddagactiviteite, diverse creatieve cursusse, keis make met de geheime va de computer, speciale vakatieactiviteite etc. Alle kideractiviteite worde uitgevoerd door ee vakkracht, die i vele gevalle wordt odersteud door vrijwilligers/ stagiaires. Gedurede het seizoe zulle og weer ieuwe activiteite worde otwikkeld e uitgevoerd. Door middel va publicaties e folders die via de schole worde verspreid houde we u hierva op de hoogte. Let op: ook voor deelame aa kideractiviteite geldt dat mese met ee ikome rod het miimum ee beroep kue doe op de gemeete Losser, waarbij me tot 75% va de deelemersbijdrage terug ka krijge. Nieuws via de radio iedere disdag tusse e uur bij Radio AccetFM (frequete FM) live i de uitzedig: de laatste ieuwtjes over oze kideractiviteite 14 De Muchte / Het Trefput Ifo kideractiviteite: Via alle schole i de gemeete Losser wordt er elk kwartaal ee folder verspreid met daari alle actuele iformatie over de kideractiviteite e- cursusse va Stichtig Cluster Ook ku je voor de meeste actuele ifo terecht op de website va Stichtig Cluster www. clusterlosser.l Workshop Russisch Koke BorscHj BorscHj is het Russische woord voor gerecht Oder het toezied oog va ee gebore e getoge Russische maakt u ee echt Russisch voor- hoofd- e agerecht. Docet: Tijdstip; Disdag: Koste: *ieuw* Workshop taarte make Lijkt het u leuk om ee bijzodere taarte te bakke da is deze workshop aa te rade. Oder leidig va Heriette Fiselier maakt u twee bijzodere taarte Vakkracht; Heriette Fiselier Tijdstip e datum i overleg met de groep (deelemers) Koste: 25,00 icl. igrediëte. Workshop Italiaas koke La cucia casaliga (mi. 8 deelemers) Aastasya Eve uur 24 jauari 2012 i het Trefput i Overdikel 20,00 icl. igrediëte Maak keis met de Italiaase keuke, zoals de Italiae thuis koke. U bereidt ee Italiaas voorgerecht atipasta, ee traditioeel hoofdgerecht prima e secodo e ee heerlijk agerecht de dolce De recepte krijgt u vazelfspreked mee aar huis. Docet: Pia va der Wal Disdag oktober 2011 i het Trefput i Overdikel Disdag 7 februari 2012 i het Trefput i Overdikel Tijdstip: Koste: 27,50 icl. igrediëte Kidercursusse Kook- e bakclub Kook/bak café voor kidere va 8 t/m 12 jaar. Recepte leze, zelf koke e bakke daara gezellig same ete. Tijdes deze club, gaa we drie keer koke e drie keer bakke Doderdag: Koste: Computertype (Typecursus) Stefaie Egbertse e stagiaire uur 32,25 voor 6 lesse icl. igrediëte Het Trefput Opleidig tot deelame aa ee officieel exame Diploma Computertype va de VSLM. Voor leerlige va groep 8 Basisoderwijs e groep 1 va het Voortgezet Oderwijs Thuis oefee is ee voorwaarde. Idie dit iet mogelijk is ka dit i.o.m. oze admiistratie i de Muchte. Astrid de Jog Woesdag uur Doderdag uur Koste: 182,50 voor 16 lesse Icl. exame/boek i bruiklee de Muchte Boetseerclub Lekker werke met klei. Je leert verschillede techieke. Werkstukke worde gebakke i de keramiek ove. Wilma Weber Disdag: Koste: 32,25 voor 6 lesse, icl. materiaal Het Trefput Kider theaterklas e KIDSSWING (docet gevraagd) Voor deze twee kidercursusse staa al kidere igeschreve, maar zoeke we og ee vakkracht Heb je theaterervarig e lijkt het je ee uitdagig om ee drama/theaterklas voor kidere op te zette e te begeleide? Heb je ervarig als dasdocete (va hiphop tot klassiek)? Neem da cotact op met Mieke Bouwhuis of mail aar Techiek/Kutselmiddag Oder begeleidig va ee ervare Techica 10 docete wordt er aar hartelust gekutseld. We gaa werke met lampjes e Letjes, figuurzage, werke met hout e metaal etc. Hierva make we leuke gebruiksvoorwerpe. Woesdag: Koste Els Beue uur 36,00 voor 6 lesse icl. materiaal. de Muchte Iloop activiteite voor kidere *ieuw* Kideryoga Geef je op! Kideryoga is leuk e uttig. Voele bewege e otspae, spele e fatasere. Yoga verbetert de houdig e de ademhalig e maakt dat kidere zich lekkerder voele. Woesdag: Koste: *ieuw* Ie Peters uur 50,00 voor 15 lesse de Muchte Doe-middag De Club voor kidere met ee lichte beperkig Stichtig Cluster orgaiseert, odersteud door MEETwete, oder begeleidig va ee vakkracht e stagiaires ee woesdagmiddagactiviteit De Club voor kidere met ee lichte verstadelijke da wel ee lichamelijke beperkig. Op deze middag wordt per keer ee activiteit aagebode die past bij de belevigswereld va de kidere. Imiddels is er sprake va ee groep va 8 deelemers. Op basis va het grote ethousiasme va de kidere e de ouders is beslote de activiteit Elke maad wordt i ee folder, via de basisschole, beked gemaakt wat het programma is. Kideristuif Yabba-Dabba-Do Elke woesdagmiddag wordt er rodom ee bepaald thema of techiek ee activiteit aagebode. Voor kidere i de leeftijd va 4 t/m 9 jaar Yvoe va Risum, odersteud door stagiaires/vrijwilligers Woesdag: uur Koste: 1,25 per keer Het Trefput Kideristuif Okidoki Woesdag: Koste: Vakkracht, odersteud door stagiaires/vrijwilligers uur 1,25 per keer De Muchte Sporte bij Fit Poit Voor kidere met ee lichte beperkig Naast allerlei leuke kutselactiviteite is bewegig voor deze kidere va groot belag. Daaraast is het leuk e gezellig. Oder begeleidig va ee professioele fitess leraar kue de kidere sporte op de lopede bad, fiets etc. verder gaa we wat leuke grodoefeige doe op de mat. Heb je zi om lekker te bewege! kom e sport da mee. Vakkracht/ begeleidig: fitess leraar Vrijdag Fit Put, Lutterstraat 100, Losser voort te zette. Uiteidelijk is er plaats voor ca. 10 kidere. Belagstellede kidere moge gerust ee keer kome kijke. Woesdag: Koste: Els Beue e stagiaires uur. de Muchte 3.00 per keer (icl. spare voor uitstapjes) Tieeriloop i de Accu Kids e Fu Zit jij i groep 7 of 8 va de basisschool i Losser?? E heb jij woesdagmiddag iets te doe!!!!!!!!! Kom da aar het jogerecetrum De Accu of het Trefput i Overdikel. Op woesdagmiddag ku je daar tafelvoetballe, tafelteisse, darte, computere, iterette e og veel meer. Begeleidig door beroepskracht e stagiair. Woesdag: Leeftijd: jaar Koste: 1,25 per keer De Accu Het Trefput i Overdikel *Nieuw*

15 Workshops voor kidere Locaties: de Muchte, Vlasakker 2, 7582 AS Losser Het Trefput, Pris Hedrikstraat 1, 7586 BG Overdikel Oproep vakkrachte Be je creatief, muzikaal, actief i sport of be je techisch aagelegd e zou je het leuk vide om op basis va ee vakkrachtvergoedig i de Muchte e of het Trefput ee ieuwe cursus aa te biede? Neem da cotact op met Mieke Bouwhuis. Telr: Eemalige activiteite Jaarlijks orgaiseert Stichtig Cluster i de Muchte e het Trefput ee aatal eveemete speciaal voor kidere. Ook voor komed seizoe staa er weer ee aatal op het programma. I.v.m. de aa Stichtig Cluster opgelegde bezuiigige worde oderstaade activiteite georgaiseerd e uitgevoerd door stagiairs. Uiteidelijk wel oder veratwoordelijkheid va ee beroepskracht. Workshop Schmike Door ee professioele schmikster ku je 1 keer per kwartaal jezelf late schmike. Wat wil je zij? Hoe wil ik er graag uitzie? Bovedie ku je ook lere schmike, leuk als je aar Caraval gaat, ee feestje hebt etc. Doderdag: Tijdstip: Koste: Jolada de Vries 29 september, 24 ovember 2011, 2 februari, 29 maart uur 3,50 per keer icl. materiaal Workshop Taart bakke: met foto Wil je iemad verasse met ee lekkere taart, kom da aar deze leuke taart workshop va Kiddie Cake. Je maakt op deze workshop de mooiste taarte bakke. Cathelije Schulte Tijdstip e datum: Voorjaar 2012 Woesdagmiddag Koste: 12,50 per kid icl. taart voor 8 persoe. Maak je eige bedelarmbad Lijkt het je leuk om met ee aatal vriedie je eige bedelarmbad te make, da ka dat tijdes deze workshop. I aderhalf uur maak je de mooiste,origieelste armbad. Jaette va Houwelige Doderdag: 17 ovember 2011 e 10 mei 2012 Tijdstip: of Koste: 7,50 p.p. icl. materiaal (mi 6 deelemers) de Muchte of het Trefput (afhakelijk va deelemers) Buitespeeldag (voorhee atioale straatspeeldag) Foto Kiderboekeweek 2011 Thema: Superhelde Bij dit thema draait het om dapper durve zij. Wat zij de kiderboekehelde va Nu? spele de helde die we zelf va vroeger kee ook og ee rol? Stichtig Cluster zal i samewerkig met de bibliotheek ee activiteit orgaisere i de kiderboekeweek op woesdag 12 oktober. Let op: houd de krate e flyers i de gate! Siterklaasactiviteit Woesdagmiddag 30 November is het weer zover. Siterklaas is i het lad. Voor alle kidere va 4 t/m 9 jaar wordt er ee Siterklaas- verrassigsmiddag georgaiseerd. Tijdstip: Leeftijd: Koste: Locaties: Zomerspelweek Plaatse met logo Rabobak e stichtig Cluster ivestere i leefbaarheid Elk jaar orgaiseert Stichtig Cluster ee zomerspektakel i de schoolvakatie voor kidere. Dit jaar hebbe de kidere rodom het Thema: DikelJugle ee spaede week beleefd. Rabobak & St Cluster ivestere i leefbaarheid uur 4 t/m 9 jaar 1,25 p.p. De Muchte e het Trefput Roefelmiddag Na het grote succes va het afgelope seizoe, waar 60 kidere hebbe geote va ee overgetelijke middag, staat de Roefelmiddag atuurlijk weer op os programma Roefele is het Vlaamse woord voor suffele. Tijdes deze middag eme kidere ee kijkje achter de scherme bij verschillede bedrijve e orgaisaties. Op ee og te bepale woesdagmiddag i het voorjaar va 2012 Leeftijd: 6 t/m 12 jaar Koste: 2,50 Vertrek vaaf de Muchte. Vervoer vaaf het Trefput uit Overdikel wordt geregeld. I 2012 zal de spelweek, met ame bedoeld voor kidere die iet op vakatie gaa, plaatsvide i de tweede week va de basisschoolvakatie. De izet va ee grote groep vrijwilligers e sposore make dit eveemet tot ee fatastische beleveis voor kidere e begeleidig. Vakatieactiviteite Het kiderwerk va Stichtig Cluster orgaiseert gedurede het seizoe ee aabod va activiteite i de schoolvakaties va het basisoderwijs. De activiteite voor kidere va 4 t/m 12 jaar vide afwisseled plaats i de Muchte e het Trefput. Het succes i het vorige seizoe vormde de aaleidig om de vakatieactiviteite ook dit seizoe weer aa te biede. De activiteite vide plaats op ee middag e worde begeleid door ee stagiair e vrijwilligers. Het Trefput / De Muchte 15 I 2011 heeft de straatspeeldag plaatsgevode i de Talmaplei i Overdikel. I samewerkig met de bewoers va het Talmaplei was het ee zeer geslaagde middag. Verschillede spele, o.a. blikgooie, spiraal, stelte, pedalo s, stokvage, mega twister, stoepkrijte etc. e de aawezigheid va ee suikerspimachie e ee luchtkusse maakte deze middag tot ee succesvolle happeig. Er kwame rod de 150 kidere op de buitespeeldag af. De kidere werde door de HBVL getrakteerd op ee ijsje. Tijdes deze middag is er ee equête gehoude ader alle kidere wooachtig op het Talmaplei. Ze hebbe aagegeve wat er voor speelmogelijkhede kue kome op het gemeeschappelijke speelveld op het Talmaplei. Ook i 2012, woesdag 13 jui 2012, zal Stichtig Cluster de orgaisatie va dit eveemet i het kader va veiligheid op straat e speelmogelijkhede voor kidere weer op zich eme. Waar e hoe? Let hiervoor op berichte i de pers e speciale folders. Herfstvakatie 2011 Doderdag: 20 Oktober 2011 Tijdstip: uur Leeftijd: 4 t/m 12 jaar Koste: 2,50 De Muchte, Vlasakker 2, Losser Voorjaarsvakatie 2012 Thema: (oder voorbehoud) Theater voorstellig Tijdstip: uur Doderdag 23 Februari Koste: 3,50 p.p. de Muchte, Vlasakker 2, Losser Meivakatie 2012 Doderdag: 3 Mei Tijdstip: uur, Koste: 2,50 Het Trefput, Pris Hedrikstraat 1, Overdikel

16 Erkede Kideropvag Ee waarborg voor deskudige e vertrouwde opvag 16 Gastouderopvag / BSO / kideropvag Algemee Erkede kideropvag beteket ee vakbekwame, veilige e zekere opvag voor uw baby, dreumes, peuter e schoolgaad kid. Elke leeftijd heeft zij eige eise. De kleiste, va 0 tot 4 jaar, zij gebaat bij ee regelmatig dagritme i ee huiselijke sfeer. Voor he is gastouderopvag bij uitstek kideropvag op maat: kleischalig e flexibel e ooit meer da 6 kidere tegelijk. Er wordt rekeig gehoude met de leeftijdsopbouw om hiermee te voldoe aa ee gezissituatie. Deze opvag is vertrouwd e bija et als thuis! Stichtig Cluster opet i de Lutte i het voorjaar va 2012 ee kidcetrum ( opvag voor kidere va 0 t/m/12 jaar)e streve is dit ook i Losser e Overdikel te realisere: ouders kue da kieze uit de opvagvorm die het beste past bij hu gezissituatie. Voor schoolgaade kidere i de leeftijd 4 tot e met 12 jaar, die a school iet metee aar huis kue, is buiteschoolse opvag ee goed alteratief: oder professioele leidig worde kidere otvage i ee huiselijke sfeer, waara ze hu vrij tijd zelf kue ivulle. I vakaties is er ee extra programma: de dage zij da lager e same met de kidere wordt per dag ee activiteit bedacht. Deze vorme va opvag biedt ouders de mogelijkheid zorg voor kidere e werk goed te kue combiere e Stichtig Cluster kideropvag helpt he graag hier bij. Koste kideropvag Toeslag kideropvag De Belastig regelt de fiacierig va de kideropvagkoste : via de Toeslag Kideropvag kue ouders die werk of studie combiere met de zorg voor kidere weer ee deel va de koste terugotvage. Ouders sluite ee overeekomst af met Stichtig Cluster kideropvag e vrage bij de Belastig de Toeslag Kideropvag aa. De hoogte va de eige bijdrage is afhakelijk va het etto belastbare gezisikome. Gastouderopvag De vraagouder betaalt bij ischrijvig eemalig ischrijfkoste. De opvagkoste worde bereked per uur per kid e maadelijks gefactureerd. Tegelijkertijd otvage ouders de tegemoetkomig i de koste via de Toeslag Kideropvag. Gastouders worde uitbetaald door Stichtig Cluster e hiermee heeft Stichtig Cluster ee kassiersfuctie. Buiteschoolse opvag Ouders betale het aatal dagdele zoals is overeegekome i het cotract ( vaste dage e / of vakatiedage, flexibel of icideteel). Maadelijks wordt gefactureerd e tegelijkertijd otvage ouders de tegemoetkomig i de koste via Toeslag Kideropvag. Vrijblijvede berekeig va uw koste: Behalve dat u de opvag va uw kid(ere) goed geregeld wilt hebbe, wordt uw keuze ook bepaald door de hoogte va de koste. Wij zij u graag behulpzaam bij de berekeig hierva. Gastouderopvag (GOB) Voor ouders met kidere i de leeftijd tusse 0 e 12 jaar, die door werk of studie opvag zoeke voor hu kid(ere), is gastouderopvag ee goed alteratief: persoolijk, op maat, flexibel e kleischalig. Het gastouderbureau adviseert e bemiddelt tusse gastouders (diegee die opvag biede) e vraagouders ( diegee die opvag zoeke). De opvag is i pricipe bij de gastouder thuis (gastouderopvag), maar ka ook i het huis va de kidere gerealiseerd worde. Het Gastouderbureau geeft advies aa vraag e gastouders, selecteert gastouders, zorgt voor de bemiddelig tusse gast e vraagouders e zorgt voor begeleidig tijdes de opvagperiode. Gastouders moete voldoe aa alle eise die de Wet Kideropvag stelt. Pas da kue zij igeschreve worde i het Ladelijk Register Kideropvag. Voor iformatie hierover kut u ee afspraak make of het iformatie boekje aavrage. Ook op de website va Stichtig Cluster vidt u alle iformatie. De vraag aar gastouderopvag eemt weer toe e daarom zij er ook meer gastouders odig! Iets voor U? Iformeer vrijblijved aar de mogelijkhede. Aameldig e ischrijvig GOB Gastouders moete beschikke over het juiste diploma: Na telefoische of modelige aameldig wordt ee afspraak gemaakt voor ee iformatief gesprek bij de gast of vraagouder thuis. Na het iformatieve gesprek bij de gastouder wordt aa de had va selectiecriteria bepaald of me i het bestad va het gastouderbureau ka worde opgeome. Gastouders e iwoede meerderjarige kidere moete i het bezit zij va ee Verklarig Omtret Gedrag. Teves wordt ee risico ivetarisatie va de woig gedaa. Ook moet de gastouder beschikke over ee erked kider-ehbo diploma. Bij het iformatieve gesprek bij de vraagouder wordt uitgelegd wat de mogelijkhede e evetuele koste zij. Daara wordt gezocht aar de geschikte gastouder bij de desbetreffede vraag. Buiteschoolse opvag (BSO) Voor kidere va 4 tot 12 jaar (basisschoolleeftijd), biedt Stichtig Cluster professioele buiteschoolse opvag i Losser e i De Lutte. Deze vorm va opvag is bedoeld voor ouders die door werk of studie iet thuis kue zij als de kidere uit school kome of i vakaties moete werke. I Losser worde de kidere opgevage i het woohuis aa de Letfertstraat 20 met uitwijk aar De Muchte. I De Lutte i de ieuwe Brede school opet Stichtig Cluster ee Kidcetrum met kiderdagopvag ( 0-4 jaar), ee peuterspeelzaal(2-4 jaar) e buiteschoolse opvag( 4-12 jaar). De verwachtte opeig is voorjaar Groepsleidig e grootte: De kidere worde begeleid door ee vaste pedagogische mede werkster, evetueel aagevuld met ee stagiaire. Zij biede uw kid aadacht e zorg e geve ruimte voor spel e plezier. Er wordt gezorgd voor ee vertrouwde e veilige omgevig. De grootte va de groep is maximaal 10 kidere per pedagogisch medewerkster. Afsprake over de kidere worde schriftelijk vastgelegd. Kidere kue meedoe met de speciale kideractiviteite / cursusse die door de clubhuize aagebode worde ( zie ook i deze krat) Vast of flexibel: U kut uw kid(ere) opgeve voor vaste of flexibele ( i overleg) middage i de week, voor opvag tijdes vakaties of voor beide. Waeer de groepsgrootte dat toe laat, is het bovedie mogelijk te wissele va dag of kidere extra dagdele te late kome. Ook icidetele opvag tijdes schoolweke of vakaties is mogelijk. Opeigstijde va de BSO: I pricipe zij de locaties i schoolweke ope voor school : uur uur e a school tot uur e i vakaties va Afhakelijk va het aatal kidere kue de opeigstijde aagepast worde. Vervoer Mogelijkhede i schoolweke: - de kidere kome zelf aar de locatie (loped of met de fiets) - de kidere worde per taxi vervoerd va school aar de locatie - de kidere worde door de pedagogisch medewerkster opgehaald va school e lope aar de locatie U haalt zelf de kidere op aa het eid va de middag of ze gaa zelf aar huis. Mogelijkhede i vakaties: - de kidere kome zelf aar de locatie of u bregt ze e de kidere gaa zelf aar huis of worde door u opgehaald. Aameldig e ischrijvig BSO Voordat u besluit gebruik te make va de BSO, kut u de locatie eerst bekijke. Hiervoor maakt u ee afspraak via katoor De ischrijvig vidt plaats op het katoor i Losser Voor kidere die overwege om gebruik te gaa make va de buiteschoolse opvag, bestaat de mogelijkheid om eerst ee middagje mee te draaie. Ee combiatie va gastouderopvag e buiteschoolse opvag is ook mogelijk. Kidcetrum i de Brede school te De Lutte I de ieuwe Brede school i de Lutte opet Stichtig Cluster ee Kidcetrum met Kiderdagopvag ( 0-4 jaar), ee Peutergroep ( 2-4 jaar) e Buiteschoolse opvag ( 4-12 jaar). De verwachte opleverigsdatum va het kidcetrum is voorjaar Kiderdagopvag, peutergroep e buiteschoolse opvag krijge ieder ee eige groepsruimte. Deze kome uit op ee gezamelijke speelgag e zij oderlig verbode. Zo otstaat extra speelruimte als ee lokaal iet bezet is. De peuterspeelzaal e buiteschoolse opvag i De Lutte verhuize va de huidige locatie aar de Brede school. Het kiderdagverblijf is ieuw e maakt het aabod va kideropvag compleet. Ouders kue zich u al aamelde e de aameldigsdatum bepaalt of uw kid direct geplaatst ka worde of op de wachtlijst komt. Tusseschoolse opvag Als professioele orgaisatie is Stichtig Cluster i staat om producte op maat te levere. Zo verzorgt Stichtig Cluster sids april 2007 de orgaisatie, coördiatie e uitvoerig va de Tusse Schoolse Opvag te behoeve va de RK Basisschool Pax Christi i Overdikel. Iformatie Stichtig Cluster Kideropvag Vlasakker 2 ( de Muchte) 7582 AS Losser Telefoo: Op de website clusterlosser.l/kideropvag vidt u uitgebreide iformatie. Opeigstijde katoor: Iedere ochted tusse uur uur Coördiatie: Reée Kestes e Christia te Klooster

17 -koploper i Voor- e Vroegschoolse Educatie (VVE)- PEUTERSPEELZALEN VAN STICHTING CLUSTER - alle leidsters VVE-gecertificeerd Cetrale admiistratie door het CITO De Muchte, Vlasakker 2 Losser - op alle speelzale wordt gewerkt Postbus 4, 7580 AA Losser met de VVE-erkede Tel (Ria Bos) Piramidemethode, iclusief tutorig - speciale tarieve voor doelgroepkidere voor vier dagdele per week! I Losser, Overdikel, Beuige e de Lutte beschikt Stichtig Cluster u over 5 speelzale, met i totaal 26 vakbekwame, gediplomeerde leidsters. Deze leidsters probere uw kid te stimulere i taal- e spelotwikkelig. De meeste kidere kome uit kleie gezie, daarom krijgt ook de sociale otwikkelig veel aadacht. uw kid krijgt op de speelzaal ee goede voorbereidig op de basisschool. Geef uw kid tijdig op bij ee va de oderstaade adresse. Peuterspeelzaal Ot e Sie Peuterspeelzaal tkloosterhöfke Peuterspeelzaal Dreumeshoes Hoofdstraat 70, Overdikel Tel Keizerskroo 1, Losser Plechelmusstraat 1, Lutte (Gaby Wolkotte) (Thea Hesselik) Tel Tel (Mariae Saathof) Peuterspeelzaal Roezemoes Peuterspeelzaal de Notedop Tel Beuigerstraat 63 Diepebrocklaa 39, Losser Depedace t Kloosterhofke (Beradet Klumper) Tel (As Oude Nijeweme / Sadra Koopmas) / peuterspeelzale Kiderwerkofietjetjeptop12cesmlxw35y Kiderwerkofietjetjeptop12cesmlxw35y Kiderwerkofietjetjeptop12cesmlxw35y Kiderwerkofietjetjeptop12cesmlxw35y Kiderwerkofietjetjeptop12cesmlxw35y Bij alle speelzale geldt ee speciale regelig te aazie va de breg- e haaltijde. Door middel de aaschaf va ee strippekaart kut u tege ee gerige vergoedig gebruik make va de mogelijkheid uw kid te brege vaaf uur e op te hale tot uur. Steuput opvoedigsodersteuig Voor ouders va kidere va 2 tot 16 jaar Opvoedig is vazelfspreked: dat doe je op basis va ituïtie e eige izichte. Maar soms is dat iet voldoede e wil je er wel ees met adere over prate. Als odersteuig voor ouders met kidere i de leeftijd 0 tot e met 16 jaar, biedt Stichtig Cluster i samewerkig met GGD regio Twete, cursusse over opvoedig e themabijeekomste per leeftijdsgroep. De opbouw va de verschillede cursusse is gelijk: u praat met adere ouders over opvoede e wisselt ervarige uit. Er wordt gewerkt met video materiaal, verschillede werkvorme e folders. De cursusse worde begeleid door speciaal geschoolde docete. zoeke greze op. Voor ouders is het iet altijd worde op basis va sigale e vrage vauit eevoudig hoe zij hier mee om kue gaa. de cursusse. Let hiervoor op publicaties i Vrage als: hoe laat moet je thuis zij? dag- e weekblade. Waarom otstaat er altijd ruzie als je afsprake Aatal lesse: wilt make? Peutercursus : 4 bijeekomste va 2 uur I deze cursus krijge ouders iformatie Opvoede & zo: 6 bijeekomste va 2 uur over maiere waarop zij ee goed cotact met Pubercursus : 6 bijeekomste va 2 uur hu puber kue bevordere, waarbij respect Verdiepigsbijeekomste: 2 uur voor verschillede maiere va opvoerde het uitgagsput is. Er zij gee koste aa de cursusse ver- Verdiepigsbijeekomste met als bode thema: alcohol e drugs / seksuele opvoedig / pubers op school Voor adere iformatie e aameldig kut u zich wede tot de admiistratie va Stichtig Opvoede va kidere is leuk, maar soms Waeer e waar? Cluster i de Muchte, Vlasakker 2 te Losser. ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel ees De data waarop de cursusse gegeve Tel: behoefte aa steu of advies. worde zij og iet vastgesteld. De bedoelig Deze oudercursus ka u helpe om same Peuters i zicht (2-3 jaar) is dat bij voldoede aameldig de cursusse met adere ouders oplossige te vide zo spoedig mogelijk va start gaa: zowel i het voor uw Situatie. Door het uitwissele va ajaar 2011 ervarige zult u merke dat u iet de eige e voorjaar U kut de folder u Voor peuters wordt de wereld steeds ouder bet die zich soms ozeker voelt over aavrage voor uitgebreidere iformatie. groter e zij otwikkele zich razedsel. de opvoedig va kidere. Belagstellede kue zich opgeve e Stichtig Cluster werkt aa realisatie Kidcetra Ispeled op de ieuwe wet Oderwijs, Kase e Educatie gericht op de harmoisatie tusse peuterspeelzale e kideropvag werkt Stichtig Cluster aa haar plae tot realisatie va zogeaamde Kidcetra. Dit cocept voorziet i het i éé accommodatie oderbrege va ee kiderdagverblijf, ee voorzieig voor Buite Schoolse e evetueel Tusseschoolse Opvag e ee peuterspeelzaal. I de Lutte zal deze voorzieig i oktober 2011 geoped worde i de ieuwe Brede School e Overdikel (realisatie Kulturhus) krijge de plae ook steeds meer gestalte. Voor Losser geldt dat deze plae aa de orde zulle worde gesteld bij het haalbaarheidsoderzoek va de gemeete Losser aar de mogelijkhede va ee gezamelijke accommodatie, al da iet i combiatie met ee Brede School, aa of i de directe omgevig va de Vlasakker. Opvoede & Zo (3-10 jaar) Dat is voor ouders boeied om te zie, krijge da persoolijk bericht. maar ook wel ees lastig. Alle ouders va Verdiepigsbijeekomste met als De cursusse zulle worde uitgevoerd (al peuters thema: iet luistere / ruzie / boos e opsta- aar gelag de herkomst va de deelemede dig gedrag ouders) i de Muchte i Losser, het Trefput i kome voor vrage te staa e zoeke aar oplossige. Dat ka je allee doe, maar je ka ook meedoe aa ee oudercursus om gezamelijk over de opvoedig va peuters te prate. I de oudergroep wordt geprobeerd ee atwoord te Beter omgaa met pubers (12-16 jaar) vide dat bij u, uw kid e uw situatie past. met als thema: druk ete,slape e kerkdorpe va de gemeete Losser. Voor zelf samegestelde groepe (bijvoorbeeld ouders va ee peuterspeelzaal of ee basisschool) ka de cursus verzorgd I deze cursus wordt aadacht besteed aa worde i hu eige accommodatie. de veraderige va kidere i de pubertijd. dwars Daarbij kome de prettige maar ook de lastige Voor de verdiepigsbijeekomste geldt dat zidelijkheid. kate va omgaa met pubers aa bod. Pubers deze mede geplad e georgaiseerd zulle Verdiepigsbijeekomste gedrag, Overdikel of i accommodaties i de overige e 17 opvoedigsodersteuig KOMT U OOK GERUST EENS KIJKEN INFORMEREN NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN!

18

19 Welzij Oudere Uw parter i zelfstadigheid Het Welzij Oudere heeft als doel: de bevorderig va de zelfstadigheid e de maatschappelijke itegratie va oudere. Het Welzij Oudere tracht dit zoveel mogelijk i samespraak e samewerkig met oudere te realisere. Kertake: - voorlichtig, iformatie e advies - opspore va behoefte va oudere e otwikkele ieuwe iitiatieve - odersteue va vrijwilligerswerk te behoeve va oudere. Het belagrijkste hierbij is de voorlichtig e iformatie. Met de juiste iformatie kut u betere keuzes make e daardoor de regie over uw eige situatie behoude. Daarmee is het Welzij Oudere uw parter i zelfstadigheid. Ifoput 55+ Voor vrage kut u terecht bij het Ifoput 55+. Heeft u ee vraag, maar weet u iet goed waar u het atwoord kut vide Heeft u ee probleem, maar weet u iet bij welke istatie u hiervoor moet zij Heeft u het gevoel dat u met uw vraag va het kastje aar de muur wordt gestuurd Heeft u ee igewikkeld formulier om i te vulle, waar u iet goed uit komt Neem da gerust cotact op met het Ifoput 55+. De medewerkers zulle graag same met u aar het atwoord op zoek gaa. Kut u moeilijk aar het Ifoput toekome, da wordt u thuis bezocht. iedere vraag mag gesteld worde gratis oafhakelijk Bij de uitvoerig va het CbO Losser werke meerdere orgaisaties same: Stichtig Cluster/Welzij Oudere, Carit, Zorggroep Sit Maarte, woigcorporatie Domij, Gemeete Losser e de GGD Regio Twete. Elke orgaisatie draagt expertise aa op het eige werkterrei. Zo is ee degelijke basis gelegd voor afstemmig, samewerkig e doorverwijzig. De cosulte worde uitgevoerd door ervare (wijk)verpleegkudige. Het cosultatiebureau wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie va de Provicie Overijssel. Voorwaarde voor deze subsidie is o.a. dat de Losserse expertise ook aar adere gemeete overgedrage ka worde. Ee gezodheidscosult is gratis. Na ee jaar ka me desgewest, opgeroepe worde voor ee tweede cosult om opieuw te kijke hoe het gaat. Voorlichtig valprevetie: val iet thuis De vrijwillige veiligheidscosulete va Welzij Oudere geve voorlichtig over het voorkome va valle i de thuissituatie. De voorlichtig wordt zowel idividueel bij de mese thuis, als aa groepe gegeve. Gratis veiligheids-check thuis Same met de veiligheidscosulet loopt u uw huis door e krijgt u advies over het veiliger make va uw woig ter voorkomig va valle. Presetaties voor groepe De veiligheidscosulete verzorge ook presetaties aa groepe. De voorlichtig wordt gegeve aa oudere, maar ook aa adere die veel met oudere i cotact kome, zoals vrijwilligersorgaisaties, matelzorgers e.d. Aasprekede diapresetatie Mogelijkheid va zelfteste door deelemers Doordat de sociale kaart u ook op de website va Stichtig Cluster staat, is deze voor iederee toegakelijk geworde. Kijk op: www. clusterlosser.l, oderdeel Welzij Oudere. Culturele soos (cuso 55+) Elke laatste disdag va de maad wordt er ee iteressate middag georgaiseerd voor 55-plussers. Ook voor dit seizoe is de Werkgroep er weer i geslaagd ee gevarieerd programma same te stelle. Op het programma staa de volgede oderwerpe: 28 september 2010: Chopi, de grote piaist e compoist door Cees va Zutphe. 19 oktober 2010: De adreszijde va ee poststuk Rasverteller Willy Ahlers over wat er allemaal komt kijke om de post op het juiste adres te krijge. Iteressat è humoristisch! 30 ovember 2010: Bouwe i Twete door Harry Abels, directeur IAA-Architecte 25 jauari 2011: Natuur e Fauabeheer i Nederlad door Herma Zwijeberg 01 maart 2011: Breekbaar, maar iet gebroke. Herdeke moet. Welzij Oudere Seiorevoorlichtig / oudereadviseur Seiorevoorlichters zij zelf ook oudere - vrijwilligers, die oudere voorzie va iformatie e advies. Hierbij zij zij voor de oudere ee vaste vertrouwespersoo. Zij biede ee luistered oor e iformere, advisere, wijze de weg of helpe zo odig bij het aavrage va hulp of voorzieige. De vrijwilligers zij hiervoor speciaal getraid e werke oder veratwoordelijkheid va de beroepskracht (oudereadviseur), die bie Stichtig Cluster met Welzij Oudere is belast. Bij complexe situaties kue zij terugvalle op de oudereadviseur. Gezod e actief blijve met het Cosultatiebureau voor Oudere Het CbO i Losser is bedoeld voor oudere die wille wete hoe het met hu gezodheid is e actief wille werke aa ee gezode leefstijl. Het CbO is i eerste istatie bedoeld voor oudere tusse de 65 e 75 jaar. Wie joger of ouder is, ka eveees ee afspraak make. Wie tusse de 65 e 75 jaar is otvagt vazelf ee uitodigig va de gemeete om voor ee gezodheidscosult aar het Cosultatiebureau voor Oudere te kome. Adere belagstellede diee zelf iitiatief te eme. Hoe werkt het? U kut zich voor het CbO aamelde bij Leuke spelvorme De voorlichtig is gratis. Val iet thuis Jaarlijks overlijde i os lad gemiddeld seiore va 55 jaar of ouder aa de gevolge va ee valogeval e worde er oudere a ee val behadeld op ee Spoedeisede Hulpafdelig va ee ziekehuis. Daaraast worde maar liefst oudere i het ziekehuis opgeome met ee heupfractuur. De vaak erstige gevolge va valogevalle bij 55-plussers kue leide tot ee vermiderde zelfsta- door Be Nijkamp, lid va het Auschwitzcomité. 29 maart 2011: Het Ruslad va Poeti, ee bedreigig? door Rusladdeskudige Marie Thérèse Terhaar. Waar: Galerie t Nie-ed, Sportlaa 46, Losser Aavag: uur (zaal ope uur) Etree: 4,-- (iclusief koffie/thee) Bet u 55+ e i ee oderwerp geïteresseerd, da bet u welkom. U hoeft gee lid te zij. 19 Wilt u ees prate met ee seiorevoorlichter, da kut u deze via het Ifoput 55+ bereike. De seiorevoorlichter komt u da thuis bezoeke. Huisbezoek 75+ I het kader va het Huisbezoek 75+, bezoeke de seiorevoorlichters alle 75-plussers i de gemeete Losser. Stichtig Cluster/Welzij Oudere. Na aameldig eemt de verpleegkudige telefoisch cotact op om ee afspraak te make. Het cosult duurt ogeveer drie kwartier. Tijdes het cosult wordt ee uitgebreide vragelijst doorgeome. I deze vragelijst kome veel oderwerpe aa de orde, zoals bewege, voedigsgewoote, zelfredzaamheid, ziekte, medicijgebruik, valle, maar ook hoe me zich de laatste tijd heeft gevoeld, vrijetijdsbestedig e sociale cotacte. digheid e zelfredzaamheid va de slachtoffers. De meeste ogevalle gebeure thuis. Seiore actueel Seiore Actueel is ee wekelijkse rubriek Het doel hierva is: a) het biede va iformatie, toegesede op de persoolijke situatie va de betrokke oudere e b) het verkrijge va izicht i de woo- e leefsituatie va 75-plussers i de gemeete. De meeste 75-plussers stelle deze huisbezoeke zeer op prijs. Het huisbezoek voorziet i ee behoefte, vooral omdat tijdes de bezoeke blijkt dat oudere bepaalde vrage hebbe, waarmee ze daadwerkelijk verder geholpe kue worde Bovedie wordt ee aatal metige verricht: legte e gewicht, bloeddruk, cholesterol e bloedsuiker. Al deze gegeves geve ee totaalbeeld va gezodheid e welzij va de cliët. Op basis hierva ka de verpleegkudige ee leefstijladvies geve. Bijvoorbeeld om wat af te valle, wat meer te gaa bewege of deel te gaa eme aa ee bepaalde activiteit of hobby. I sommige gevalle wordt me verweze aar de huisarts, de diëtiste of het maatschappelijk werk e ee ekele keer krijgt me het drigede advies om oge of ore a te late kijke. i het Losser Jouraal. Kopij is welkom bij de redactie: Sociale kaart ouderewerk Welzij Oudere houdt ee actuele sociale kaart bij va het ouderewerk i de gemeete Losser. Deze sociale kaart was i eerste istatie bedoeld voor verwijzers, zoals huisartse, wijkverpleegkudige e adere hulpverleers, vrijwilligers(orgaisaties) die veel bij oudere kome, etc.

20

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

vip-arrangementen voor relatiemarketing

vip-arrangementen voor relatiemarketing vip-arrangementen voor relatiemarketing 11 TRAKTEER UW RELATIES OP EUROPA S GROOTSTE INDOORMUZIEKEVENEMENT Night of the Proms, het uieke huwelijk va klassiek e pop, stelt opieuw ee zeer gevarieerd e boeied

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Deventer Nu. In gesprek over reclamebeleid. Subsidie voor begeleiding van jongeren naar leer- en werkplek

Deventer Nu. In gesprek over reclamebeleid. Subsidie voor begeleiding van jongeren naar leer- en werkplek Deveter Nu I gesprek over reclamebeleid De gemeete wil ee ieuw reclame- e uitstalligebeleid. Dat beleid moet beter aasluite bij de wese va oderemers. Zoder daarbij de belage va omwoede of het behoud va

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Medisch Centrum Oude Singel

Medisch Centrum Oude Singel E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Noord. Wester. Nationale Week van Zorg en Welzijn. De Spreeuw vs puber... o.a. in dit nummer: W O

Noord. Wester. Nationale Week van Zorg en Welzijn. De Spreeuw vs puber... o.a. in dit nummer: W O Noord N Z Wijkkrat voor Vlashoek, W O Wester Heihoek & Usse Natioale Week va Zorg e Welzij Va 14 tot e met 19 maart vidt voor de vierde keer de Natioale Week va Zorg e Welzij plaats. Duizede zorg- e welzijsorgaisaties

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

GRATIS Jubileumworkshops

GRATIS Jubileumworkshops Muziekschool Gerard Boedij Noorderstraat 3, 1621 HV Hoor 0229-238189 ifo@muziekschoolboedij.l Blad 1 va 5 volwassee ka zich ischrijve voor ee va de 28 gratis workshops die u door de docete va de muziekschool

Nadere informatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie 42 km Zaterdag 28 maart 2015 Deelemersiformatie HARTELIJK WELKOM IN ZANDOORT! Jij doet op 28 maart mee aa de stradrace va Zadvoort aar Katwijk e weer terug aar Zadvoort. Deze 42 km lage race over het strad

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie