Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Elk schooljaar verantwoorden wij ons over de opbrengsten van ons onderwijs in relatie tot de vastgestelde ontwikkelingsperspectieven. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit : op het gebied van Nederlandse taal, Rekenen en wiskunde en sociale competenties in het bijzonder. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat die er op dit moment niet zijn, vergelijken we de behaalde opbrengsten op grond van school-eigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties wij aan de uitkomsten van de evaluatie verbinden voor de inrichting van ons onderwijs. We doen dat eveneens ten aanzien van de bestendiging van onze leerlingen. In oktober doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing navraag naar onze oudleerlingen. In dit document worden daarom alleen de bestendigingsgegevens van de leerlingen die twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. Verantwoording VSO Het Mozaïek Almelo biedt een tweetal leerroutes aan: 1. De diplomagerichte leerroute (DGL)/leerroute vervolgonderwijs: deze leerroute biedt onderwijs op VMBO-basisberoeps, kaderberoeps en theoretisch niveau, afgekort tot respectievelijk VMBO-BB, VMBO-KB en VMBO-T. Doel van de diplomagerichte route is dat de leerling Het Mozaïek met een VMBO- diploma verlaat. Hiertoe wordt een symbiose met het regulier onderwijs aangeboden voor de leerniveaus VMBO-BB en VMBO-KB. Voor het niveau VMBO-T wordt gewerkt met het staatsexamen. Uitstroom vindt plaats naar vervolgonderwijs (bijvoorbeeld MBO) en naar de arbeidsgerichte route van het Voortgezet speciaal onderwijs (VSO AGL/leerwerktrajecten). 2. De arbeidsgerichte leerroute (AGL): deze leerroute biedt onderwijs aan leerlingen die behoefte aan afwisseling van praktijk- en theorievakken, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van arbeidsvaardigheden middels praktijkgerichte vakken. Daarnaast zijn de leerlingen gebaat bij oefening in algemeen dagelijkse levensvaardigheden (ADL). De arbeidsgerichte route biedt onderwijs aan pre-vmbo-bb en VMBO-BB niveau, waarbij het doel is dat de leerling uiteindelijk niveau 1 F behaalt. Uitstroom vindt plaats naar de bovenbouw van de arbeidsgerichte route van het VSO (VSO AGL/leerwerktraject) en incidenteel naar de (arbeidsmatige) dagbesteding. In dit document wordt middels de term niet- kortverblijf leerlingen verwezen naar leerlingen die onderwijs volgen binnen de diplomagerichte en arbeidsgerichte leerroute van VSO Het Mozaïek Almelo. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 1

2 Onze school biedt naast bovenstaande twee leerroutes onderwijs voor leerlingen die via plaatsbekostiging de school bezoeken. Het betreft hierbij leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst bij Karakter te Almelo in de vorm van een crisisopname, klinische opname of dagbehandeling. In twee speciale klassen wordt op verschillende didactisch niveaus invulling gegeven aan het adagium 1 kind, 1 plan gedurende de periode dat leerlingen via Karakter de school bezoeken. De verblijfsduur varieert van een aantal dagen tot maximaal vier maanden. Uitgangspunt is dat de leerling, zodra de crisisplaatsing of klinische opname bij Karakter is afgerond, terugkeert naar de school van herkomst. In dit document wordt middels de term kort verblijf leerlingen (RP) verwezen naar de leerlingen die via plaatsbekostiging VSO Het Mozaïek hebben bezocht. Tot slot heeft VSO Het Mozaïek tot en met augustus 2015 een onderwijsaanbod verzorgd aan leerlingen met langdurig schoolverzuim, waarbij de schoolgang is gestagneerd op basis van angst en vermijding. Deze leerlingen volgen onderwijs binnen de zogenaamde schoolverzuimklas, waarbij het primaire doel is om de schoolgang weer op te pakken en te normaliseren, schoolse vaardigheden weer op te pakken en het vertrouwen in eigen kunnen te versterken. Het didactisch niveau van de leerlingen loopt uiteen van Praktijkonderwijs t/m VWO. Streven is om na het oppakken van de schoolgang te zoeken naar aansluiting bij de school van herkomst. Indien dit op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling niet haalbaar wordt geacht, wordt een nieuw ontwikkelingsperspectief bepaald. De schoolverzuimklas is per augustus 2015 als tussenvoorziening opgenomen in het samenwerkingsverband VO onder de naam De Link. Didactische prestaties van leerlingen worden op VSO Het Mozaïek in kaart gebracht aan de hand van methodegebonden toetsen en het Cito Leerlingvolgsysteem. In de arbeidsgerichte route wordt daarnaast gebruik gemaakt van observatie- en registratie-instrumenten. In de diplomagerichte route wordt gewerkt conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het regulier onderwijs. Onze school zet momenteel lijnen uit om een zogenaamde schoolfoto te maken: een overzicht van de didactische prestaties van alle leerlingen. Aan de hand van dit totaalplaatje van de gehele school, zullen in november 2015 de schoolstandaarden op worden gesteld. Deze omschrijven de normen waaraan respectievelijk 25%, 75% en 90% van de leerlingen moet voldoen. 1. Totale uitstroom In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiële plaats bekostiging (RP) plaatsvindt. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober j.l. 123 Kort verblijf leerlingen op 1 oktober j.l. (RP) 9 Overige leerlingen op 1 oktober j.l. 114 Totaal aantal leerlingen dat de school dit 108 schooljaar heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat korter 0 dan zes weken de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 23 dan zes weken en korter dan twee jaren de school heeft verlaten Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 2

3 Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer dan twee jaren de school heeft verlaten Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit jaar verlaten heeft (RP) Uitstroom van kortverblijf leerlingen In deze paragraaf worden gegevens opgenomen over kort verblijf leerlingen. Hierbij gaat het om leerlingen die op basis van plaats bekostiging geplaatst waren op de school (Residentiele Plaatsen, RP). Kort verblijf leerlingen die de school hebben 31 verlaten, korter dan 6 weken op de school 6 weken 1 jaar op de school gezeten jaren op de school gezeten 1 Plaats van herkomst van de uitgestroomde leerlingen: BAO 2 BUITENLAND - THUIS 1 SBO - ONBEKEND - ANDERS - SO 1 PRO - MBO VSO DB - VMBO b/k 9 MBO VSO AGL - VMBO t/l 10 ARBEID - VSO b/k 4 HAVO/VWO 18 SOC WVZ - VSO g/t 1 ZORG ATC - zonder Arbm. DB - onderwijs - Actg. DB - VSO h/vso 2 Bel.g.DB - Waar zijn de leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten naartoe uitgestroomd? BUITENLAND - Thuis,niet lpl 1 ONBEKEND 1 THUIS lpl. - PRO - ANDERS** 2 VSO DB - VMBO b/k 2 MBO VSO AGL - VMBO g/t 2 MBO VSO b/k 1 HAVO/VWO 7 ARBEID - VSO g/t 1 ZORG zonder onderwijs* 1 SOC WVZ - ATC - Arbm. DB - VSO h/vwo - Bel.g. DB - Actg. DB - * Het betreft 1 leerling die is uitgestroomd naar een zorgboerderij ** Het betreft 1 leerling die is uitgestroomd naar de volwassenenpsychiatrie en 1 leerling die is uitgestroomd naar het HBO Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 3

4 Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten. > Geschat Geschat < Onbekend 8 Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 4 Bestendiging van leerlingencohort 2 jaren geleden: Hoeveel leerlingen, die langer dan zes weken de school bezochten en die in zijn uitgestroomd, zitten na twee jaar nog steeds op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau? Totaal aantal uitgestroomd in : 35 Nog steeds op uitstroombestemming van hetzelfde niveau: De bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 zullen, zodra beschikbaar, hier worden vermeld 3. Uitstroom van niet-kort verblijf leerlingen Uitstroom van leerlingen die langer dan 6 weken op de school verbleven, zowel tussentijdse als einduitstroom: a. Uitstroombestemming (UB): aantal leerlingen uitgestroomd naar: UB Leerroute Vervolgonderwijs Leerroute Arbeid BUITENLAND - - ONBEKEND 1 (plaatsing drie-milieu voorziening) - ZORG zonder ond. - 1 (zorgboerderij) THUIS niet leerpl. - - THUIS wel leerpl. - - ANDERS - 1 (VSO cluster 3) MBO MBO ARBEID - - SOC WVZ - - ATC - - Arbm. DB - 1 Actg. DB - 2 Bel.g. DB - - VSO DB - - VSO AGL 20* 15* VSO b/k 3 - VSO g/t - - VSO havo/vwo - - Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 4

5 PRO - - VMBO b/k 3 - VMBO g/t 1 - HAVO/VWO - - TOTAAL * Leerlingen die uitgestroomd zijn naar een VSO-afdeling met een MBO niveau zijn opgenomen in de tabel bij VSO AGL. b. Uitstroomniveau (UN) UN Leerroute Leerroute Arbeid Vervolgonderwijs Lager dan 1 F F - 18 Tussentijdse uitstroom VMBO-BB niveau 6 - Tussentijdse uitstroom VMBO-KB niveau 6 - Tussentijdse uitstroom VMBO-T niveau 4 - VMBO-BB diploma 4 - VMBO-KB diploma 7 - VMBO-T diploma 5 - VMBO-BB certificaten 1 - VMBO-KB certificaten 1 - VMBO-T certificaten 1 - Anders 1 - Totaal c. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen IQ Leerroute Leerroute Arbeid Vervolgonderwijs Geschat Geschat < Onbekend 4* 1* TOTAAL NB: de IQ gegevens moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien het hierbij regelmatig verouderde gegevens betreft. * IQ is bekend, maar er is geen Totaal IQ bekend in verband met een disharmonisch IQ profiel. Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 19 Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 5

6 20 Vergelijking van de uitstroom met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wordt het oorspronkelijke OPP in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Wanneer een leerling tussentijds is uitgestroomd en dit niet het oorspronkelijke OPP was, wordt dit tweeërlei geïnterpreteerd: positief indien de uitstroom hoger is dan het oorspronkelijke OPP, negatief indien de uitstroom is naar een leerroute lager dan het OPP. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Lager dan OPP 12 (11 DGL, 1 AGL) 21,4% OPP behaald 37 (20 DGL, 17 AGL) 66,1% Hoger dan OPP 7 (5 DGL, 2 AGL) 12,5% Totaal % 21 Analyse van de opbrengsten Kort-verblijf leerlingen: - Als gevolg van de korte opnames en de grote doorloop bij de kortverblijf leerlingen, zijn er op de teldatum van 1 oktober 2014 minder leerlingen geteld (9) dan het daadwerkelijke aantal dat gedurende het schooljaar onderwijs op de school ontvangt (52). Dit brengt veel extra werkzaamheden met zich mee. - Van de 52 leerlingen verbleven er 31 (59,6%) minder dan 6 weken op VSO Het Mozaïek. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat het hier leerlingen betreft die zijn opgenomen op de crisisafdeling van Karakter. Het betreft hier in de regel (zeer) korte opnames, variërend van een aantal dagen tot een aantal weken, aangezien primair doel het stabiliseren van de toestand van de jongere is en er gestreefd wordt naar zo snel mogelijk een terugkeer naar de woonsituatie voorafgaand aan de crisisopname. - Een positieve constatering is dat het overgrote deel van de leerlingen die langer dan 6 weken op Het Mozaïek verbleven, na opname is (terug)geplaatst op het regulier onderwijs. - Opvallend is dat een relatief groot deel van de jongeren (33,3%) is uitgestroomd naar het regulier onderwijs op Havo/VWO niveau. Het aantal jongeren dat op Havo/VWO niveau functioneert is binnen de groep kort-verblijf leerlingen dan ook oververtegenwoordigd. - 4 leerlingen die langer dan 6 weken op VSO Het Mozaïek verbleven, zijn niet uitgestroomd naar een onderwijsvoorziening. Dit kan verklaard worden vanuit de leeftijd van betreffende leerlingen (18 jaar of ouder en daarmee niet meer leerplichtig) en vanuit de zwaarte van de problematiek: bij 1 leerling bleek voortzetting van intensieve hulp (volwassenenpsychiatrie) noodzakelijk, bij 1 leerling bleken de ontwikkelingskansen te gering om onderwijs voort te kunnen zetten en vond doorplaatsing naar een zorgboerderij plaats. - Bij 8 van de 21 kort-verblijf leerlingen (38,1%) is er geen IQ bekend. Verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat 3 van deze 8 jongeren zijn opgenomen op de crisisafdeling van Karakter. Hierbij staat stabiliseren van de toestand van de jongere op de voorgrond en is diagnostiek derhalve niet aan de orde danwel niet het primaire doel van de opname. Bij 5 van de 8 jongeren was er sprake van een klinische opname bij Karakter: hierbij wordt per casus bekeken of intelligentieonderzoek zinvol is en is derhalve bij 5 jongeren geen intelligentieonderzoek afgenomen. Diplomagerichte route/leerroute vervolgonderwijs: Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 6

7 - 16 leerlingen hebben het schooljaar een volledig VMBO-diploma behaald. Hiervan zijn 8 leerlingen (50%) uitgestroomd naar een MBO. De andere 8 (50%) zijn uitgestroomd naar een leerwerktraject, waarbij bij 4 leerlingen het advies van Het Mozaïek was om aan te melden bij een MBO, maar ouder(s)/leerling er zelf voor hebben gekozen om aan te melden bij een leerwerktraject. - Van de leerlingen die met een VMBO-diploma zijn uitgestroomd naar een MBO, is het leerniveau in lijn der verwachting: allen zijn uitgestroomd naar een MBO niveau 2 of hoger. - Een positieve ontwikkeling is dat 4 van de 36 uitgestroomde leerlingen (11,1%) eerder tussentijds zijn uitgestroomd naar het regulier onderwijs, dan bij start door Het Mozaïek werd ingeschat. - Van de totale uitstroom (36 leerlingen) zijn 16 leerlingen (44,4%) tussentijds uitgestroomd. De oorzaak hiervoor lag met name in overstap naar een andere VSO school (12,5%), overstap naar het regulier onderwijs (25%) en tussentijdse uitstroom naar een leerwerktraject omdat de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling als gevolg van een autisme spectrum stoornis danwel angst met als gevolg voortdurend schoolverzuim, te gering bleken om een VMBOdiploma te behalen (50%). Het betreft hierbij leerlingen met een IQ hoger dan 70: derhalve lijken met name de niet-cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden mee te spelen in het niet behalen van een (volledig) diploma. - 1 leerling met een IQ lager dan 70 heeft een VMBO-diploma behaald. 1 leerling met een IQ lager dan 70 heeft VMBO-certificaten behaald. - Van de 12 leerlingen met het resultaat lager dan OPP betreft het 11 leerlingen (91,7%) uit de diplomagerichte route. Bij alle 11 leerlingen was bij de start op Het Mozaïek de inschatting dat zij uit zouden stromen naar het MBO, maar vond daadwerkelijke uitstroom plaats naar VSO AGL (leerwerktraject). Bij 5 van deze 11 leerlingen was advies van Het Mozaïek aanmelding bij het MBO, maar kozen ouder(s)/leerling ervoor om aan te melden bij een leerwerktraject. Bij 6 van de 11 leerlingen bleek gedurende het traject op Het Mozaïek uitstroom naar een MBO te hoog gegrepen. - Van de 12 leerlingen met het resultaat lager dan OPP betreft het 5 leerlingen (41,7%) die vanuit de schoolverzuimklas zijn ingevoegd op Het Mozaïek. Betreffende leerlingen behalen de verwachte uitstroombestemming veelal niet, omdat er sprake is/blijft van schoolverzuim en/of de belastbaarheid van de jongere w.b. volledige schoolgang beperkt blijkt. - Aansluitend op bovenstaande punt kan genoemd worden dat er 2 leerlingen uit de diplomagerichte route naar een hogere bestemming zijn uitgestroomd (MBO) dan aanvankelijk werd ingeschat (leerwerktraject). Arbeidsgerichte leerroute: - De intelligentieniveaus van de leerlingen in de arbeidsgerichte route liggen gemiddeld genomen lager dan in de diplomagerichte route. Dit is conform verwachting, aangezien in de arbeidsgerichte route onderwijs op een lager niveau wordt aangeboden. - Een positieve constatering is dat 18 van de 20 leerlingen (90%) in de arbeidsgerichte route het eindniveau 1 F hebben behaald. - Van de 12 leerlingen met het resultaat lager dan OPP betreft het 1 leerlingen (8,3%) uit de arbeidsgerichte route. Derhalve wordt de verwachte uitstroombestemming binnen de arbeidsgerichte leerroute vrijwel altijd behaald. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 7

8 - 3 van de 20 leerlingen (15%) stroomt uit naar een dagbestedingsplek. Het betreft hierbij leerlingen die veel structuur, individuele begeleiding, inhoudelijke afstemming van het programma op hun mogelijkheden en afwisseling tussen in- en ontspanning behoeven. Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Kort-verblijf leerlingen: - In de opbrengstbevraging over zowel als is geconstateerd dat jongeren met Havo/VWO niveau zijn oververtegenwoordigd. Het aanbod VSO-scholen op Havo/VWO is echter (zeer) beperkt. Het blijft dan ook van groot belang dat in het bijzonder deze groep jongeren na plaatsing bij Karakter uitgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs. Intensieve samenwerking met het regulier onderwijs blijft dan ook van groot belang. Korte lijnen tussen de docent van de Paletklas en de docent van de school van herkomst worden voortgezet. Onderwijsbehoeften van de jongere worden vanuit de Paletklas overdragen naar de school van herkomst. Er wordt een overleg gepland met de dienst O&E (SWV 23.01) om te bespreken wat zij kunnen betekenen om passend onderwijs aan deze groep jongeren te (blijven) bieden. - In de opbrengstbevraging over zowel als is geconstateerd dat er op de teldatum (oktober) aanzienlijk minder leerlingen worden geteld dan het daadwerkelijke aantal dat gedurende het schooljaar onderwijs op de school ontvangt. Inmiddels zijn overleggen gaande met de diverse samenwerkingsverbanden, waarbij gestreefd worden naar een constructie waarbij de leerlingen ingeschreven blijven bij de school van herkomst. Aandachtspunt is dat hierin onderlinge verantwoordelijkheden omtrent de leerlingzorg worden verhelderd. Intussen worden de volgende zaken voortgezet: de school van herkomst van kortverblijf leerlingen wordt middels een brief op de hoogte brengen van Het Mozaïek, de school van herkomst wordt uitgenodigd voor groot overleggen over het perspectief van de leerling, zowel docent als coördinator van Het Mozaïek onderneemt actie richting de school van herkomst om onderling af te stemmen over het perspectief van de leerling. - Voor de gehele groep kort-verblijf leerlingen geldt dat per september 2014 in de bestendigingsprocedure van Het Mozaïek is opgenomen dat zij 1 en 2 jaar na uitstroom op worden gevolgd. Dit maakt het mogelijk om over grotere groepen leerlingen analyses te maken en waar noodzakelijk op grond van deze analyses oplossingsgerichte gesprekken te initiëren met de diverse samenwerkingsverbanden. - Korte lijnen met Karakter om de intelligentiegegevens van kort-verblijf leerlingen in kaart te krijgen, worden voortgezet. Als reminder hiertoe is het intelligentieniveau vermeld op de leerlingdocument van kort-verblijf leerlingen. Tevens wordt gedurende het gehele schooljaar een overzicht bijgehouden met daarin opgenomen: niveau bij binnenkomst, IQ-gegevens, niveau van uitstroom, school van uitstroom met niveau en bestendiging (1 jaar en 2 jaar na uitstroom). Diplomagerichte leerroute/leerroute vervolgonderwijs: - Gezien de constatering dat meerdere leerlingen met een VMBO-diploma uitstromen naar een leerwerktraject, zal met betreffende trajecten afgestemd worden hoeveel leerlingen via een leerwerktraject een MBO diploma halen (bestendigingsprocedure). In de eindevaluatie van het OPP, dat wordt overgedragen naar de vervolgschool, vermeldt Het Mozaïek of de leerling wel/niet potentie heeft om een MBO-diploma via een leerwerktraject te behalen. - Gezien de uitstroom van leerlingen met een VMBO-diploma naar leerwerktrajecten, zal een overleg georganiseerd worden met de entreeopleiding van het ROC van Twente. Hierbij staat de Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 8

9 vraag centraal wat zij voor deze doelgroep kunnen betekenen, evenals voor leerlingen die Het Mozaïek zonder (volledig) diploma verlaten. - Gewenst is dat er Attendiz-breed duidelijkheid komt of leerwerktrajecten voor leerlingen met een VMBO-diploma in een aanbod mogen voorzien, gegeven het feit dat leerwerktrajecten de bovenbouw van de arbeidsgerichte route beslaan en gegeven het feit dat er jongeren met een VMBO-diploma en dus potentie om een MBO-diploma te behalen, doorstromen naar leerwerktrajecten. - In de jaarplanner van Het Mozaïek wordt een jaarlijks overleg met het ROC van Twente opgenomen, waarin onderwijsbehoeften van VMBO-examenleerlingen besproken zullen worden, afgestemd zal worden over leerpunten voor de leerlingen gedurende de periode op Het Mozaïek en afgestemd zal worden met het ROC hoe een passende overstap naar daar vormgegeven kan worden. Lijnen met het MBO Landstede zijn hiertoe in zowel tijd als inhoud reeds uitgezet. - Gezien de constatering dat niet alle oud-leerlingen uit de schoolverzuimklas hun verwachte uitstroombestemming behalen, wordt een overleg gepland met De Link. Centraal hierbij staat: doel plaatsing Mozaïek, wat is een reëel perspectief w.b. eindniveau en bestemming en hoe brengen we in kaart wat reëel is, hoe wordt de nazorg vormgegeven. - Jaarlijks wordt er reeds in samenwerking met het ROC van Twente en MBO Landstede een informatieve ouderavond georganiseerd. Deze zal voorbesproken worden met het ROC van Twente, zodat ouder(s) en leerling een volledig beeld krijgen van de mogelijkheden. - Ambitie is dat meer leerlingen vanuit de diplomagerichte route tussentijds uitstromen naar het regulier onderwijs. Bij de start op Het Mozaïek zal bij het opstellen van het OPP kritischer gekeken worden naar de verwachte uitstroomdatum. Tevens zal uitstroom naar het regulier onderwijs een vast gespreksonderwerp worden tussen mentor en Commissie van Begeleiding tijdens de tweejaarlijkse evaluaties van het OPP. Tot slot wordt een overleg over de overgang van het VSO naar VO georganiseerd met de dienst O&E van het samenwerkingsverband Het nazorg-traject vanuit Het Mozaïek wordt aangescherpt en vastgelegd in een draaiboek: na uitstroom wordt er door de oud-mentor minimaal drie keer contact opgenomen met de vervolgsetting. Bijzonderheden worden door de oud-mentor gemeld bij de Commissie van Begeleiding van Het Mozaïek, die nadere acties bepaalt. - Getracht wordt om schooluitval van oud-leerlingen van Het Mozaïek op het MBO te voorkomen door aan het einde van ieder schooljaar de leerplichtambtenaar van het MBO preventief op de hoogte te stellen van betreffende leerlingen. Wanneer uit de bestendigingsgegevens naar voren komt dat er sprake is van verzuim, zal Het Mozaïek in samenwerking met het MBO zorgen voor een melding bij het Portaal. Deze stappen worden opgenomen in de bestendigingsprocedure van Het Mozaïek. Arbeidsgerichte leerroute: - Aangezien er vanuit Het Mozaïek reeds een aantal jaren uitstroom plaatsvindt naar de dagbesteding, maar Het Mozaïek geen specifieke leerroute dagbesteding aanbiedt, zal een gesprek gepland worden met het samenwerkingsverband over dergelijke casussen: wanneer is VSO cluster III een passend alternatief voor leerlingen met perspectief dagbesteding? Aangezien betreffende leerlingen voornamelijk afkomstig zijn van Het SO Mozaïek, zal deze school hierbij betrokken worden. - Van de 15 leerlingen die uitstromen naar VSO AGL (leerwerktraject) stromen er 14 (93%) uit naar MOTA. Aangezien deze leerlingen zich op Het Mozaïek breed hebben georiënteerd, groepsstages Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 9

10 hebben gevolgd en een sector hebben gekozen, kan de vraag gesteld worden of een ander leerwerktraject dat specifieker dan Mota gericht is op 1 vakgebied (tevens) een passende vervolgplek kan zijn. Dit zal nader in kaart worden gebracht door leerlingen in de arbeidsgerichte route frequenter externe stages te laten lopen. Wanneer deze positief verlopen, kan dit richtinggevend zijn voor een inhoudelijk passend leerwerktraject. - Het overgrote deel van de leerlingen binnen de arbeidsgerichte route behaalt het ontwikkelingsperspectief. Om in beeld te brengen of hun positieve ontwikkeling zich voortgezet, is van groot belang is dat op wordt gevolgd of deze jongeren uiteindelijk een positief traject binnen een leerwerktraject doorlopen. Hiertoe zal ook mee worden genomen welke/hoeveel jongeren via een leerwerktraject een MBO-diploma behalen. Voor zowel de diplomagerichte als de arbeidsgerichte route geldt dat nadere analyse van de OPP s en het wel/niet behalen ervan plaats zal vinden. Hierbij wordt niet alleen gekeken of de uitstroombestemming is behaald, maar tevens of het eindniveau en de uitstroomdatum zijn behaald, of OPP s tussentijds zijn aangepast en zo ja, of er een aanpassing naar boven of beneden plaatsvond. Daarnaast is het gewenst dat er Attendiz-breed antwoord komt op de vraag: wat is leidend voor plaatsing van een leerling in de diplomagerichte route en arbeidsgerichte route? Is dit hetgeen cognitief/didactisch gezien het hoogst haalbare is, of is dit hetgeen voor de toekomst en maatschappelijke participatie van de leerling het best passend is? Deze vraag is van belang om te beantwoorden met het oog op plaatsing van met name (hoog)intelligente leerlingen met forse onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in een passende leerroute. 22 Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, c.q. de arbeid, c.q. de dagbesteding, al dan niet met extra ondersteuning, op de uitstroombestemming te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit, ofwel is doorverwezen naar een plek die in lijn ligt met de uitstroomplek (bijv. uitgestroomd naar groep 8 bao en vervolgens doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs, of bijv. vanwege een verhuizing naar een andere, vergelijkbare school gegaan). Als school spannen we ons in om er voor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de uitstroombestemmingen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. We doen dit, zoals gezegd in de Inleiding, jaarlijks in oktober. Dat doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing. In dit document worden daarom alleen de bestendigingsgegevens van de leerlingen die twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. In oktober / november worden de gegevens van de leerlingen die ruim een jaar geleden zijn uitgestroomd en geanalyseerd. In het managementgesprek 2, dat in januari plaatsvindt, worden daaruit eventuele consequenties voor de inrichting van het onderwijs besproken tussen directeur en divisiedirecteur. In onderstaande tabellen staan gegevens opgenomen over andere leerling-cohorten dan tot dusver: het gaat om het cohort van twee jaren geleden. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 10

11 De bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 zullen, zodat beschikbaar, hieronder worden vermeld. Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden: Aantal Percentages schooljaar Nog op de uitstroombestemming (incl. verhuizing of vervolgschool die in lijn ligt met uitstroombestemming) Niet meer op de vervolgbestemming (incl. opstroom) Onbekend / anders Totaal % 23 Analyse van de bestendiging De analyse van de bestendiging zal hier worden vermeld, zodra de bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 beschikbaar zijn. 24 Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs De consequenties van de bestendigingsgegevens voor de inrichting van ons onderwijs zullen bepaald worden zodra de bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 beschikbaar zijn. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 11

12 Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 12

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers 106581/106582/106586 - Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden; VSO in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014 Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief 3 december 2014 Inhoud Verwachtingen en doelen Stand van zakenm.b.t. OPP Het kind en de ouders Van perspectief naar doel vooreenleerlingmet gedragsproblematiek?

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dynamica Onderwijs Plaats : Koog aan de Zaan BRIN nummer : 16KI OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 283415 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 11 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs NOVEMBER 2010 Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Wetsvoorstel Het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so zal volgens de laatste berichten van het Ministerie van OCW vanaf 2012 gaan gelden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2016

Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Algemeen Inleiding CSG Kluiverboom is een kleine school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een school met circa 200 leerlingen bij de aanvang

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 monitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 29 december 2014 1 Introductie In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Basisdocument Wereldbol. A. Waar staat de Wereldbol voor

Basisdocument Wereldbol. A. Waar staat de Wereldbol voor Basisdocument Wereldbol A. Waar staat de Wereldbol voor Inleiding: Dit document dient als basis voor de inrichting van de onderwijs-zorgsetting op de Wereldbol. Realisering vindt plaats door een intensieve

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW De lat omhoog wetgeving kwaliteit (v)so Marjan Zandbergen OCW Onderwerpen Introductie; Doel; Inhoud wetgeving; Flankerend Beleid. Introductie Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de

Nadere informatie

Track 013, samen werken aan nieuwe kansen

Track 013, samen werken aan nieuwe kansen Track 013, samen werken aan nieuwe kansen Iedere jongere in Tilburg heeft recht op een diploma of op het beste alternatief als een diploma niet mogelijk blijkt. Daarom is er Track 013, het onderwijszorg

Nadere informatie

Observatieklas. samen een eigen wijze weg vinden

Observatieklas. samen een eigen wijze weg vinden Observatieklas samen een eigen wijze weg vinden Observatieklas De Rotonde In de Plusvoorziening realiseren wij een Observatieklas, die na het schooljaar 2010-2011 wordt geëvalueerd. Plusvoorziening De

Nadere informatie

Verantwoording herziening leerlijnen VSO. Uitstroom dagbesteding en arbeid. Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman

Verantwoording herziening leerlijnen VSO. Uitstroom dagbesteding en arbeid. Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman Verantwoording herziening leerlijnen VSO Uitstroom dagbesteding en arbeid Tim Micklinghoff Laura Meijer Linda Jonkman CED-Groep, juli 2012 Inleiding Veel VSO-scholen werken met de leerlijnen die de CED-Groep

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015 Routes voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - Let op: Wanneer geschreven wordt over TLV wordt de toelaatbaarheidsverklaring bedoeld. Een CVI-indicatie kan nog een tijd doorlopen,

Nadere informatie

Een mooie toekomst voor ieder kind

Een mooie toekomst voor ieder kind Een mooie toekomst voor ieder kind www.altra.nl Sanne Pronk Esme van der Ley Doelgroep School2Care Externaliserende gedragsproblemen Grensoverschrijdend / risicovol gedrag Geen acceptatie van gezag Ontbrekende

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

1.2. Onderzoek(pakket) 1. Aanbod

1.2. Onderzoek(pakket) 1. Aanbod 1.2. Onderzoek(pakket) 1 Aanbod 1 - Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. - Op basis van de specifieke hulpvraag

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 31 mei 2015 1 Introductie In de eerste maanden van 2015 zijn door de scholen voor

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Handleiding Invullen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Handleiding Invullen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Handleiding Invullen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)? Een OPP geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Op basis van het

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Monitoring Utrechtse School: Tweede meting

Monitoring Utrechtse School: Tweede meting Monitoring Utrechtse School: Tweede meting R. Kennis M. Roelofs T. Eimers E. Keppels 29 augustus 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

kwaliteitskaart Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so

kwaliteitskaart Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so kwaliteitskaart Omgaan met verschillen SO & SBO Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so Deze kwaliteitskaart gaat in op het verband tussen uitstroombestemmingen, uitstroomprofielen, tussendoelen,

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Rapportage resultaten Quick scan Kwaliteitsverbetering VSO. Tilburg, januari 2004

Rapportage resultaten Quick scan Kwaliteitsverbetering VSO. Tilburg, januari 2004 Rapportage resultaten Quick scan Kwaliteitsverbetering VSO Tilburg, januari 2004 1 2004 IVA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Uitstroomprofielen vso: afsluiting en overgang

Uitstroomprofielen vso: afsluiting en overgang Uitstroomprofielen vso: afsluiting en overgang 1 Voorwoord De nieuwe wetgeving voor het voortgezet speciaal onderwijs houdt onder meer in dat het onderwijs wordt ingericht in drie uitstroomprofielen. Als

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie