Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Elk schooljaar verantwoorden wij ons over de opbrengsten van ons onderwijs in relatie tot de vastgestelde ontwikkelingsperspectieven. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit : op het gebied van Nederlandse taal, Rekenen en wiskunde en sociale competenties in het bijzonder. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat die er op dit moment niet zijn, vergelijken we de behaalde opbrengsten op grond van school-eigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties wij aan de uitkomsten van de evaluatie verbinden voor de inrichting van ons onderwijs. We doen dat eveneens ten aanzien van de bestendiging van onze leerlingen. In oktober doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing navraag naar onze oudleerlingen. In dit document worden daarom alleen de bestendigingsgegevens van de leerlingen die twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. Verantwoording VSO Het Mozaïek Almelo biedt een tweetal leerroutes aan: 1. De diplomagerichte leerroute (DGL)/leerroute vervolgonderwijs: deze leerroute biedt onderwijs op VMBO-basisberoeps, kaderberoeps en theoretisch niveau, afgekort tot respectievelijk VMBO-BB, VMBO-KB en VMBO-T. Doel van de diplomagerichte route is dat de leerling Het Mozaïek met een VMBO- diploma verlaat. Hiertoe wordt een symbiose met het regulier onderwijs aangeboden voor de leerniveaus VMBO-BB en VMBO-KB. Voor het niveau VMBO-T wordt gewerkt met het staatsexamen. Uitstroom vindt plaats naar vervolgonderwijs (bijvoorbeeld MBO) en naar de arbeidsgerichte route van het Voortgezet speciaal onderwijs (VSO AGL/leerwerktrajecten). 2. De arbeidsgerichte leerroute (AGL): deze leerroute biedt onderwijs aan leerlingen die behoefte aan afwisseling van praktijk- en theorievakken, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van arbeidsvaardigheden middels praktijkgerichte vakken. Daarnaast zijn de leerlingen gebaat bij oefening in algemeen dagelijkse levensvaardigheden (ADL). De arbeidsgerichte route biedt onderwijs aan pre-vmbo-bb en VMBO-BB niveau, waarbij het doel is dat de leerling uiteindelijk niveau 1 F behaalt. Uitstroom vindt plaats naar de bovenbouw van de arbeidsgerichte route van het VSO (VSO AGL/leerwerktraject) en incidenteel naar de (arbeidsmatige) dagbesteding. In dit document wordt middels de term niet- kortverblijf leerlingen verwezen naar leerlingen die onderwijs volgen binnen de diplomagerichte en arbeidsgerichte leerroute van VSO Het Mozaïek Almelo. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 1

2 Onze school biedt naast bovenstaande twee leerroutes onderwijs voor leerlingen die via plaatsbekostiging de school bezoeken. Het betreft hierbij leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst bij Karakter te Almelo in de vorm van een crisisopname, klinische opname of dagbehandeling. In twee speciale klassen wordt op verschillende didactisch niveaus invulling gegeven aan het adagium 1 kind, 1 plan gedurende de periode dat leerlingen via Karakter de school bezoeken. De verblijfsduur varieert van een aantal dagen tot maximaal vier maanden. Uitgangspunt is dat de leerling, zodra de crisisplaatsing of klinische opname bij Karakter is afgerond, terugkeert naar de school van herkomst. In dit document wordt middels de term kort verblijf leerlingen (RP) verwezen naar de leerlingen die via plaatsbekostiging VSO Het Mozaïek hebben bezocht. Tot slot heeft VSO Het Mozaïek tot en met augustus 2015 een onderwijsaanbod verzorgd aan leerlingen met langdurig schoolverzuim, waarbij de schoolgang is gestagneerd op basis van angst en vermijding. Deze leerlingen volgen onderwijs binnen de zogenaamde schoolverzuimklas, waarbij het primaire doel is om de schoolgang weer op te pakken en te normaliseren, schoolse vaardigheden weer op te pakken en het vertrouwen in eigen kunnen te versterken. Het didactisch niveau van de leerlingen loopt uiteen van Praktijkonderwijs t/m VWO. Streven is om na het oppakken van de schoolgang te zoeken naar aansluiting bij de school van herkomst. Indien dit op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling niet haalbaar wordt geacht, wordt een nieuw ontwikkelingsperspectief bepaald. De schoolverzuimklas is per augustus 2015 als tussenvoorziening opgenomen in het samenwerkingsverband VO onder de naam De Link. Didactische prestaties van leerlingen worden op VSO Het Mozaïek in kaart gebracht aan de hand van methodegebonden toetsen en het Cito Leerlingvolgsysteem. In de arbeidsgerichte route wordt daarnaast gebruik gemaakt van observatie- en registratie-instrumenten. In de diplomagerichte route wordt gewerkt conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het regulier onderwijs. Onze school zet momenteel lijnen uit om een zogenaamde schoolfoto te maken: een overzicht van de didactische prestaties van alle leerlingen. Aan de hand van dit totaalplaatje van de gehele school, zullen in november 2015 de schoolstandaarden op worden gesteld. Deze omschrijven de normen waaraan respectievelijk 25%, 75% en 90% van de leerlingen moet voldoen. 1. Totale uitstroom In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiële plaats bekostiging (RP) plaatsvindt. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober j.l. 123 Kort verblijf leerlingen op 1 oktober j.l. (RP) 9 Overige leerlingen op 1 oktober j.l. 114 Totaal aantal leerlingen dat de school dit 108 schooljaar heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat korter 0 dan zes weken de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 23 dan zes weken en korter dan twee jaren de school heeft verlaten Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 2

3 Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer dan twee jaren de school heeft verlaten Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit jaar verlaten heeft (RP) Uitstroom van kortverblijf leerlingen In deze paragraaf worden gegevens opgenomen over kort verblijf leerlingen. Hierbij gaat het om leerlingen die op basis van plaats bekostiging geplaatst waren op de school (Residentiele Plaatsen, RP). Kort verblijf leerlingen die de school hebben 31 verlaten, korter dan 6 weken op de school 6 weken 1 jaar op de school gezeten jaren op de school gezeten 1 Plaats van herkomst van de uitgestroomde leerlingen: BAO 2 BUITENLAND - THUIS 1 SBO - ONBEKEND - ANDERS - SO 1 PRO - MBO VSO DB - VMBO b/k 9 MBO VSO AGL - VMBO t/l 10 ARBEID - VSO b/k 4 HAVO/VWO 18 SOC WVZ - VSO g/t 1 ZORG ATC - zonder Arbm. DB - onderwijs - Actg. DB - VSO h/vso 2 Bel.g.DB - Waar zijn de leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten naartoe uitgestroomd? BUITENLAND - Thuis,niet lpl 1 ONBEKEND 1 THUIS lpl. - PRO - ANDERS** 2 VSO DB - VMBO b/k 2 MBO VSO AGL - VMBO g/t 2 MBO VSO b/k 1 HAVO/VWO 7 ARBEID - VSO g/t 1 ZORG zonder onderwijs* 1 SOC WVZ - ATC - Arbm. DB - VSO h/vwo - Bel.g. DB - Actg. DB - * Het betreft 1 leerling die is uitgestroomd naar een zorgboerderij ** Het betreft 1 leerling die is uitgestroomd naar de volwassenenpsychiatrie en 1 leerling die is uitgestroomd naar het HBO Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 3

4 Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten. > Geschat Geschat < Onbekend 8 Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 4 Bestendiging van leerlingencohort 2 jaren geleden: Hoeveel leerlingen, die langer dan zes weken de school bezochten en die in zijn uitgestroomd, zitten na twee jaar nog steeds op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau? Totaal aantal uitgestroomd in : 35 Nog steeds op uitstroombestemming van hetzelfde niveau: De bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 zullen, zodra beschikbaar, hier worden vermeld 3. Uitstroom van niet-kort verblijf leerlingen Uitstroom van leerlingen die langer dan 6 weken op de school verbleven, zowel tussentijdse als einduitstroom: a. Uitstroombestemming (UB): aantal leerlingen uitgestroomd naar: UB Leerroute Vervolgonderwijs Leerroute Arbeid BUITENLAND - - ONBEKEND 1 (plaatsing drie-milieu voorziening) - ZORG zonder ond. - 1 (zorgboerderij) THUIS niet leerpl. - - THUIS wel leerpl. - - ANDERS - 1 (VSO cluster 3) MBO MBO ARBEID - - SOC WVZ - - ATC - - Arbm. DB - 1 Actg. DB - 2 Bel.g. DB - - VSO DB - - VSO AGL 20* 15* VSO b/k 3 - VSO g/t - - VSO havo/vwo - - Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 4

5 PRO - - VMBO b/k 3 - VMBO g/t 1 - HAVO/VWO - - TOTAAL * Leerlingen die uitgestroomd zijn naar een VSO-afdeling met een MBO niveau zijn opgenomen in de tabel bij VSO AGL. b. Uitstroomniveau (UN) UN Leerroute Leerroute Arbeid Vervolgonderwijs Lager dan 1 F F - 18 Tussentijdse uitstroom VMBO-BB niveau 6 - Tussentijdse uitstroom VMBO-KB niveau 6 - Tussentijdse uitstroom VMBO-T niveau 4 - VMBO-BB diploma 4 - VMBO-KB diploma 7 - VMBO-T diploma 5 - VMBO-BB certificaten 1 - VMBO-KB certificaten 1 - VMBO-T certificaten 1 - Anders 1 - Totaal c. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen IQ Leerroute Leerroute Arbeid Vervolgonderwijs Geschat Geschat < Onbekend 4* 1* TOTAAL NB: de IQ gegevens moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien het hierbij regelmatig verouderde gegevens betreft. * IQ is bekend, maar er is geen Totaal IQ bekend in verband met een disharmonisch IQ profiel. Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 19 Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 5

6 20 Vergelijking van de uitstroom met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wordt het oorspronkelijke OPP in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Wanneer een leerling tussentijds is uitgestroomd en dit niet het oorspronkelijke OPP was, wordt dit tweeërlei geïnterpreteerd: positief indien de uitstroom hoger is dan het oorspronkelijke OPP, negatief indien de uitstroom is naar een leerroute lager dan het OPP. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Lager dan OPP 12 (11 DGL, 1 AGL) 21,4% OPP behaald 37 (20 DGL, 17 AGL) 66,1% Hoger dan OPP 7 (5 DGL, 2 AGL) 12,5% Totaal % 21 Analyse van de opbrengsten Kort-verblijf leerlingen: - Als gevolg van de korte opnames en de grote doorloop bij de kortverblijf leerlingen, zijn er op de teldatum van 1 oktober 2014 minder leerlingen geteld (9) dan het daadwerkelijke aantal dat gedurende het schooljaar onderwijs op de school ontvangt (52). Dit brengt veel extra werkzaamheden met zich mee. - Van de 52 leerlingen verbleven er 31 (59,6%) minder dan 6 weken op VSO Het Mozaïek. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat het hier leerlingen betreft die zijn opgenomen op de crisisafdeling van Karakter. Het betreft hier in de regel (zeer) korte opnames, variërend van een aantal dagen tot een aantal weken, aangezien primair doel het stabiliseren van de toestand van de jongere is en er gestreefd wordt naar zo snel mogelijk een terugkeer naar de woonsituatie voorafgaand aan de crisisopname. - Een positieve constatering is dat het overgrote deel van de leerlingen die langer dan 6 weken op Het Mozaïek verbleven, na opname is (terug)geplaatst op het regulier onderwijs. - Opvallend is dat een relatief groot deel van de jongeren (33,3%) is uitgestroomd naar het regulier onderwijs op Havo/VWO niveau. Het aantal jongeren dat op Havo/VWO niveau functioneert is binnen de groep kort-verblijf leerlingen dan ook oververtegenwoordigd. - 4 leerlingen die langer dan 6 weken op VSO Het Mozaïek verbleven, zijn niet uitgestroomd naar een onderwijsvoorziening. Dit kan verklaard worden vanuit de leeftijd van betreffende leerlingen (18 jaar of ouder en daarmee niet meer leerplichtig) en vanuit de zwaarte van de problematiek: bij 1 leerling bleek voortzetting van intensieve hulp (volwassenenpsychiatrie) noodzakelijk, bij 1 leerling bleken de ontwikkelingskansen te gering om onderwijs voort te kunnen zetten en vond doorplaatsing naar een zorgboerderij plaats. - Bij 8 van de 21 kort-verblijf leerlingen (38,1%) is er geen IQ bekend. Verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat 3 van deze 8 jongeren zijn opgenomen op de crisisafdeling van Karakter. Hierbij staat stabiliseren van de toestand van de jongere op de voorgrond en is diagnostiek derhalve niet aan de orde danwel niet het primaire doel van de opname. Bij 5 van de 8 jongeren was er sprake van een klinische opname bij Karakter: hierbij wordt per casus bekeken of intelligentieonderzoek zinvol is en is derhalve bij 5 jongeren geen intelligentieonderzoek afgenomen. Diplomagerichte route/leerroute vervolgonderwijs: Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 6

7 - 16 leerlingen hebben het schooljaar een volledig VMBO-diploma behaald. Hiervan zijn 8 leerlingen (50%) uitgestroomd naar een MBO. De andere 8 (50%) zijn uitgestroomd naar een leerwerktraject, waarbij bij 4 leerlingen het advies van Het Mozaïek was om aan te melden bij een MBO, maar ouder(s)/leerling er zelf voor hebben gekozen om aan te melden bij een leerwerktraject. - Van de leerlingen die met een VMBO-diploma zijn uitgestroomd naar een MBO, is het leerniveau in lijn der verwachting: allen zijn uitgestroomd naar een MBO niveau 2 of hoger. - Een positieve ontwikkeling is dat 4 van de 36 uitgestroomde leerlingen (11,1%) eerder tussentijds zijn uitgestroomd naar het regulier onderwijs, dan bij start door Het Mozaïek werd ingeschat. - Van de totale uitstroom (36 leerlingen) zijn 16 leerlingen (44,4%) tussentijds uitgestroomd. De oorzaak hiervoor lag met name in overstap naar een andere VSO school (12,5%), overstap naar het regulier onderwijs (25%) en tussentijdse uitstroom naar een leerwerktraject omdat de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling als gevolg van een autisme spectrum stoornis danwel angst met als gevolg voortdurend schoolverzuim, te gering bleken om een VMBOdiploma te behalen (50%). Het betreft hierbij leerlingen met een IQ hoger dan 70: derhalve lijken met name de niet-cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden mee te spelen in het niet behalen van een (volledig) diploma. - 1 leerling met een IQ lager dan 70 heeft een VMBO-diploma behaald. 1 leerling met een IQ lager dan 70 heeft VMBO-certificaten behaald. - Van de 12 leerlingen met het resultaat lager dan OPP betreft het 11 leerlingen (91,7%) uit de diplomagerichte route. Bij alle 11 leerlingen was bij de start op Het Mozaïek de inschatting dat zij uit zouden stromen naar het MBO, maar vond daadwerkelijke uitstroom plaats naar VSO AGL (leerwerktraject). Bij 5 van deze 11 leerlingen was advies van Het Mozaïek aanmelding bij het MBO, maar kozen ouder(s)/leerling ervoor om aan te melden bij een leerwerktraject. Bij 6 van de 11 leerlingen bleek gedurende het traject op Het Mozaïek uitstroom naar een MBO te hoog gegrepen. - Van de 12 leerlingen met het resultaat lager dan OPP betreft het 5 leerlingen (41,7%) die vanuit de schoolverzuimklas zijn ingevoegd op Het Mozaïek. Betreffende leerlingen behalen de verwachte uitstroombestemming veelal niet, omdat er sprake is/blijft van schoolverzuim en/of de belastbaarheid van de jongere w.b. volledige schoolgang beperkt blijkt. - Aansluitend op bovenstaande punt kan genoemd worden dat er 2 leerlingen uit de diplomagerichte route naar een hogere bestemming zijn uitgestroomd (MBO) dan aanvankelijk werd ingeschat (leerwerktraject). Arbeidsgerichte leerroute: - De intelligentieniveaus van de leerlingen in de arbeidsgerichte route liggen gemiddeld genomen lager dan in de diplomagerichte route. Dit is conform verwachting, aangezien in de arbeidsgerichte route onderwijs op een lager niveau wordt aangeboden. - Een positieve constatering is dat 18 van de 20 leerlingen (90%) in de arbeidsgerichte route het eindniveau 1 F hebben behaald. - Van de 12 leerlingen met het resultaat lager dan OPP betreft het 1 leerlingen (8,3%) uit de arbeidsgerichte route. Derhalve wordt de verwachte uitstroombestemming binnen de arbeidsgerichte leerroute vrijwel altijd behaald. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 7

8 - 3 van de 20 leerlingen (15%) stroomt uit naar een dagbestedingsplek. Het betreft hierbij leerlingen die veel structuur, individuele begeleiding, inhoudelijke afstemming van het programma op hun mogelijkheden en afwisseling tussen in- en ontspanning behoeven. Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Kort-verblijf leerlingen: - In de opbrengstbevraging over zowel als is geconstateerd dat jongeren met Havo/VWO niveau zijn oververtegenwoordigd. Het aanbod VSO-scholen op Havo/VWO is echter (zeer) beperkt. Het blijft dan ook van groot belang dat in het bijzonder deze groep jongeren na plaatsing bij Karakter uitgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs. Intensieve samenwerking met het regulier onderwijs blijft dan ook van groot belang. Korte lijnen tussen de docent van de Paletklas en de docent van de school van herkomst worden voortgezet. Onderwijsbehoeften van de jongere worden vanuit de Paletklas overdragen naar de school van herkomst. Er wordt een overleg gepland met de dienst O&E (SWV 23.01) om te bespreken wat zij kunnen betekenen om passend onderwijs aan deze groep jongeren te (blijven) bieden. - In de opbrengstbevraging over zowel als is geconstateerd dat er op de teldatum (oktober) aanzienlijk minder leerlingen worden geteld dan het daadwerkelijke aantal dat gedurende het schooljaar onderwijs op de school ontvangt. Inmiddels zijn overleggen gaande met de diverse samenwerkingsverbanden, waarbij gestreefd worden naar een constructie waarbij de leerlingen ingeschreven blijven bij de school van herkomst. Aandachtspunt is dat hierin onderlinge verantwoordelijkheden omtrent de leerlingzorg worden verhelderd. Intussen worden de volgende zaken voortgezet: de school van herkomst van kortverblijf leerlingen wordt middels een brief op de hoogte brengen van Het Mozaïek, de school van herkomst wordt uitgenodigd voor groot overleggen over het perspectief van de leerling, zowel docent als coördinator van Het Mozaïek onderneemt actie richting de school van herkomst om onderling af te stemmen over het perspectief van de leerling. - Voor de gehele groep kort-verblijf leerlingen geldt dat per september 2014 in de bestendigingsprocedure van Het Mozaïek is opgenomen dat zij 1 en 2 jaar na uitstroom op worden gevolgd. Dit maakt het mogelijk om over grotere groepen leerlingen analyses te maken en waar noodzakelijk op grond van deze analyses oplossingsgerichte gesprekken te initiëren met de diverse samenwerkingsverbanden. - Korte lijnen met Karakter om de intelligentiegegevens van kort-verblijf leerlingen in kaart te krijgen, worden voortgezet. Als reminder hiertoe is het intelligentieniveau vermeld op de leerlingdocument van kort-verblijf leerlingen. Tevens wordt gedurende het gehele schooljaar een overzicht bijgehouden met daarin opgenomen: niveau bij binnenkomst, IQ-gegevens, niveau van uitstroom, school van uitstroom met niveau en bestendiging (1 jaar en 2 jaar na uitstroom). Diplomagerichte leerroute/leerroute vervolgonderwijs: - Gezien de constatering dat meerdere leerlingen met een VMBO-diploma uitstromen naar een leerwerktraject, zal met betreffende trajecten afgestemd worden hoeveel leerlingen via een leerwerktraject een MBO diploma halen (bestendigingsprocedure). In de eindevaluatie van het OPP, dat wordt overgedragen naar de vervolgschool, vermeldt Het Mozaïek of de leerling wel/niet potentie heeft om een MBO-diploma via een leerwerktraject te behalen. - Gezien de uitstroom van leerlingen met een VMBO-diploma naar leerwerktrajecten, zal een overleg georganiseerd worden met de entreeopleiding van het ROC van Twente. Hierbij staat de Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 8

9 vraag centraal wat zij voor deze doelgroep kunnen betekenen, evenals voor leerlingen die Het Mozaïek zonder (volledig) diploma verlaten. - Gewenst is dat er Attendiz-breed duidelijkheid komt of leerwerktrajecten voor leerlingen met een VMBO-diploma in een aanbod mogen voorzien, gegeven het feit dat leerwerktrajecten de bovenbouw van de arbeidsgerichte route beslaan en gegeven het feit dat er jongeren met een VMBO-diploma en dus potentie om een MBO-diploma te behalen, doorstromen naar leerwerktrajecten. - In de jaarplanner van Het Mozaïek wordt een jaarlijks overleg met het ROC van Twente opgenomen, waarin onderwijsbehoeften van VMBO-examenleerlingen besproken zullen worden, afgestemd zal worden over leerpunten voor de leerlingen gedurende de periode op Het Mozaïek en afgestemd zal worden met het ROC hoe een passende overstap naar daar vormgegeven kan worden. Lijnen met het MBO Landstede zijn hiertoe in zowel tijd als inhoud reeds uitgezet. - Gezien de constatering dat niet alle oud-leerlingen uit de schoolverzuimklas hun verwachte uitstroombestemming behalen, wordt een overleg gepland met De Link. Centraal hierbij staat: doel plaatsing Mozaïek, wat is een reëel perspectief w.b. eindniveau en bestemming en hoe brengen we in kaart wat reëel is, hoe wordt de nazorg vormgegeven. - Jaarlijks wordt er reeds in samenwerking met het ROC van Twente en MBO Landstede een informatieve ouderavond georganiseerd. Deze zal voorbesproken worden met het ROC van Twente, zodat ouder(s) en leerling een volledig beeld krijgen van de mogelijkheden. - Ambitie is dat meer leerlingen vanuit de diplomagerichte route tussentijds uitstromen naar het regulier onderwijs. Bij de start op Het Mozaïek zal bij het opstellen van het OPP kritischer gekeken worden naar de verwachte uitstroomdatum. Tevens zal uitstroom naar het regulier onderwijs een vast gespreksonderwerp worden tussen mentor en Commissie van Begeleiding tijdens de tweejaarlijkse evaluaties van het OPP. Tot slot wordt een overleg over de overgang van het VSO naar VO georganiseerd met de dienst O&E van het samenwerkingsverband Het nazorg-traject vanuit Het Mozaïek wordt aangescherpt en vastgelegd in een draaiboek: na uitstroom wordt er door de oud-mentor minimaal drie keer contact opgenomen met de vervolgsetting. Bijzonderheden worden door de oud-mentor gemeld bij de Commissie van Begeleiding van Het Mozaïek, die nadere acties bepaalt. - Getracht wordt om schooluitval van oud-leerlingen van Het Mozaïek op het MBO te voorkomen door aan het einde van ieder schooljaar de leerplichtambtenaar van het MBO preventief op de hoogte te stellen van betreffende leerlingen. Wanneer uit de bestendigingsgegevens naar voren komt dat er sprake is van verzuim, zal Het Mozaïek in samenwerking met het MBO zorgen voor een melding bij het Portaal. Deze stappen worden opgenomen in de bestendigingsprocedure van Het Mozaïek. Arbeidsgerichte leerroute: - Aangezien er vanuit Het Mozaïek reeds een aantal jaren uitstroom plaatsvindt naar de dagbesteding, maar Het Mozaïek geen specifieke leerroute dagbesteding aanbiedt, zal een gesprek gepland worden met het samenwerkingsverband over dergelijke casussen: wanneer is VSO cluster III een passend alternatief voor leerlingen met perspectief dagbesteding? Aangezien betreffende leerlingen voornamelijk afkomstig zijn van Het SO Mozaïek, zal deze school hierbij betrokken worden. - Van de 15 leerlingen die uitstromen naar VSO AGL (leerwerktraject) stromen er 14 (93%) uit naar MOTA. Aangezien deze leerlingen zich op Het Mozaïek breed hebben georiënteerd, groepsstages Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 9

10 hebben gevolgd en een sector hebben gekozen, kan de vraag gesteld worden of een ander leerwerktraject dat specifieker dan Mota gericht is op 1 vakgebied (tevens) een passende vervolgplek kan zijn. Dit zal nader in kaart worden gebracht door leerlingen in de arbeidsgerichte route frequenter externe stages te laten lopen. Wanneer deze positief verlopen, kan dit richtinggevend zijn voor een inhoudelijk passend leerwerktraject. - Het overgrote deel van de leerlingen binnen de arbeidsgerichte route behaalt het ontwikkelingsperspectief. Om in beeld te brengen of hun positieve ontwikkeling zich voortgezet, is van groot belang is dat op wordt gevolgd of deze jongeren uiteindelijk een positief traject binnen een leerwerktraject doorlopen. Hiertoe zal ook mee worden genomen welke/hoeveel jongeren via een leerwerktraject een MBO-diploma behalen. Voor zowel de diplomagerichte als de arbeidsgerichte route geldt dat nadere analyse van de OPP s en het wel/niet behalen ervan plaats zal vinden. Hierbij wordt niet alleen gekeken of de uitstroombestemming is behaald, maar tevens of het eindniveau en de uitstroomdatum zijn behaald, of OPP s tussentijds zijn aangepast en zo ja, of er een aanpassing naar boven of beneden plaatsvond. Daarnaast is het gewenst dat er Attendiz-breed antwoord komt op de vraag: wat is leidend voor plaatsing van een leerling in de diplomagerichte route en arbeidsgerichte route? Is dit hetgeen cognitief/didactisch gezien het hoogst haalbare is, of is dit hetgeen voor de toekomst en maatschappelijke participatie van de leerling het best passend is? Deze vraag is van belang om te beantwoorden met het oog op plaatsing van met name (hoog)intelligente leerlingen met forse onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in een passende leerroute. 22 Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, c.q. de arbeid, c.q. de dagbesteding, al dan niet met extra ondersteuning, op de uitstroombestemming te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit, ofwel is doorverwezen naar een plek die in lijn ligt met de uitstroomplek (bijv. uitgestroomd naar groep 8 bao en vervolgens doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs, of bijv. vanwege een verhuizing naar een andere, vergelijkbare school gegaan). Als school spannen we ons in om er voor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de uitstroombestemmingen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. We doen dit, zoals gezegd in de Inleiding, jaarlijks in oktober. Dat doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing. In dit document worden daarom alleen de bestendigingsgegevens van de leerlingen die twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. In oktober / november worden de gegevens van de leerlingen die ruim een jaar geleden zijn uitgestroomd en geanalyseerd. In het managementgesprek 2, dat in januari plaatsvindt, worden daaruit eventuele consequenties voor de inrichting van het onderwijs besproken tussen directeur en divisiedirecteur. In onderstaande tabellen staan gegevens opgenomen over andere leerling-cohorten dan tot dusver: het gaat om het cohort van twee jaren geleden. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 10

11 De bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 zullen, zodat beschikbaar, hieronder worden vermeld. Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden: Aantal Percentages schooljaar Nog op de uitstroombestemming (incl. verhuizing of vervolgschool die in lijn ligt met uitstroombestemming) Niet meer op de vervolgbestemming (incl. opstroom) Onbekend / anders Totaal % 23 Analyse van de bestendiging De analyse van de bestendiging zal hier worden vermeld, zodra de bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 beschikbaar zijn. 24 Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs De consequenties van de bestendigingsgegevens voor de inrichting van ons onderwijs zullen bepaald worden zodra de bestendigingsgegevens van oktober/november 2015 beschikbaar zijn. Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 11

12 Opbrengsten schooljaar VSO Het Mozaïek Almelo Pagina 12

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten SO Hengelo

Opbrengsten SO Hengelo Opbrengsten SO Hengelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Opbrengsten Het Meerik schooljaar

Opbrengsten Het Meerik schooljaar Opbrengsten Het Meerik schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar 0-0 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar 2014-2015 Augustus 2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Datum vaststelling Attendiz: 07-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Datum vaststelling Attendiz: okt. 2016 Datum instemming MR: okt. 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje ONZE OPBRENGSTEN SCHOOLGIDS deel C 2016 2017 Het Reliëf Het Sloepje 1 Inhoudsopgave schoolgids Deel C Inleiding... 3 1. Opbrengstgericht werken... 3 2. Opbrengsten van onze school... 5 2.1 Verantwoording

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording onderwijsverbetering 6 Onze standaarden en ambities

Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording onderwijsverbetering 6 Onze standaarden en ambities Schoolgids 2016/2017 deel C De Huifkar Datum vaststelling Attendiz: okt. 2016 Datum instemming MR: okt. 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven,

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 215-216 Uitstroomcohort 215-216 Bestendiging uitstroomcohort 214-215 Els Westerhuis 21 maart 217 (gecorrigeerd juni 217) Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C

Schoolgids 2016/2017 deel C Schoolgids 2016/2017 deel C SO Het Mozaïek Almelo, onderbouw Datum vaststelling Attendiz: 11-10-2016 Datum instemming MR: 13-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 214-215 Uitstroomcohort 214-215 Bestendiging uitstroomcohort 213-214 Els Westerhuis 31 maart 216 Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2. Overzicht aantallen tussentijdse

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs. Van SO naar V(S)O

Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs. Van SO naar V(S)O Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs Van SO naar V(S)O informatiemiddag schoolverlaters DeSterrenkijker september 2016 en dan naar de GROTE school Naar de kleuterschool 2 Verloop van de middag Het schoolverlaterstraject

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Datum vaststelling Attendiz: 14-1016 Datum instemming MR: 14-1016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek VSO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 270712 Datum onderzoek : 13 februari 2014 Datum vaststelling : 4 maart 2014 Pagina 2

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek SO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 02 SO Onderzoeksnummer : 270713 Datum onderzoek : 11 maart 2014 Datum vaststelling : 27 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014 Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief 3 december 2014 Inhoud Verwachtingen en doelen Stand van zakenm.b.t. OPP Het kind en de ouders Van perspectief naar doel vooreenleerlingmet gedragsproblematiek?

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs 1 sfeer in het (v)so... 3 Opbrengsten cluster 3 (OV2008) In 92% van de onderzochte instellingen zijn de opbrengsten niet vast te stellen op

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers 106581/106582/106586 - Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden; VSO in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 287180 Datum onderzoek : 27 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze l 6 Verantwoording

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Latasteschool Plaats : Horn BRIN nummer : 00UT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 272208 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Determinatie e.v.

Determinatie e.v. Determinatie 2016-2017 e.v. Inhoud Inleiding op de determinatie MAVO XL 1.Plaatsing in MAVO XL 1 2.Overgang naar MAVO XL 2 3.Plaatsing in leerjaar 3 MAVO XL 4.Plaatsing in leerjaar 4 MAVO XL (16/17) 5.Doorstroom

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs

SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs School aan Zet 27 maart 2013 SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs Aleid Schipper, Jos Vinders en Kees Verweij Deze masterclass Opzet van het onderzoek Hoe

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids De Kapstok deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en ambities 8 2.3 Totale

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Welkomstwoordje (Peter en Klaas) Uitleg OPP/leerroute (Femke / Harry) CED-leerlijnen in Parnassys (Birgitte / Jelle) Welk document krijgt u mee naar

Welkomstwoordje (Peter en Klaas) Uitleg OPP/leerroute (Femke / Harry) CED-leerlijnen in Parnassys (Birgitte / Jelle) Welk document krijgt u mee naar Welkomstwoordje (Peter en Klaas) Uitleg OPP/leerroute (Femke / Harry) CED-leerlijnen in Parnassys (Birgitte / Jelle) Welk document krijgt u mee naar huis na het voortgangsgesprek? (Susan) Vragenronde Door

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie