Afval recycleren, binnen welk regelgevend kader? Antwerpen, 19/3/2015. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afval recycleren, binnen welk regelgevend kader? Antwerpen, 19/3/2015. Inleiding"

Transcriptie

1 Afval recycleren, binnen welk regelgevend kader? Antwerpen, 19/3/ Inleiding FEBEM Werner Annaert, Anita Cosaert, Baudouin Ska, Cedric Slegers, Mireille Verboven Werkgeversfederatie Doelstelling: sector verdedigen leden informeren 180 leden (240 exploitatiezetels) Ophaling, valorisatie en verwijdering van afvalstoffen, Industriële reiniging, Centra voor grondreiniging, Energieopwekking uit afvalstoffen. Samenwerking met COBEREC, Feredeco, Koepelorganisatie UMiO (FEBEM, OVB, VEB, VMx) 2 1

2 Inhoudstafel 1. Juridische hiërarchie Kringloop 4. Selectieve inzameling 5. Transport 3 Europees niveau Verordeningen Richtlijnen Beschikkingen Gewestelijk niveau Juridisch Wetteksten en uitvoeringsbesluiten Milieubeleidsovereenkomsten Uitvoeringsplannen Federaal niveau Wetteksten Koninklijke besluiten Gemeentelijk niveau Politiereglement 4 2

3 Juridisch EUROPEES NIVEAU Europese Verordeningen (Regulations) WSR of EVOA (Europese verordening inzake overbrenging afvalstoffen) 1013/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 1907/2006 CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) 1272/2008 Europese Richtlijnen (Directives) WFD of Europese kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG IED of Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU Stortplaatsenrichtlijn ADR richtlijn Europese Beschikkingen (Decisions) LoW of Europese Afvalstoffenlijst => EURAL codes (besluit 2014/955/EU) Europese beschikking over de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen 5 Juridisch FEDERAAL NIVEAU Weinig relevantie voor onze sector Wel productbeleid en coördinatie naar EU toe. - Vooral focus op energie - Maar recyclage is ook beperking CO 2 -emissies! Marie-Christine MARCHEM (MR) Koninklijke Besluiten Ministeriële Besluiten Geluid, radioactief afval, lucht, klimaat, biodiversiteit, producten, chemische stoffen,... FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd voedselketen en leefmilieu 6 3

4 Juridisch REGIONAAL NIVEAU Decreten/ordonnanties parlement (wetgevend) Bvb decreet milieuvergunningen, materialendecreet, bodemdecreet, Besluiten regering (uitvoerend) Bvb VLAREM, VLAREMA, VLAREBO,... Milieubeleidsovereenkomsten (MBO) Ministeriële Besluiten / Omzendbrieven Beleidsplannen en uitvoeringsplannen Codes van Goede Praktijk ministers Joke Schauvliege (CD&V), Carlo Di Antonio (CDH), Celine Fremault (CDH) en staatssecretaris Fadila Laanan (PS) 7 Juridisch GEMEENTELIJK NIVEAU Zorgplicht gemeenten op niveau van huishoudelijk afval 308 gemeenten in Vlaams Gewest 339 containerparken Retributiereglementen voor plaatsing container op openbaar domein Boetes: wie is verantwoordelijk? 8 4

5 Inhoudstafel 1. Juridische hiërarchie Kringloop 4. Selectieve inzameling 5. Transport 9 Definitie «afvalstof»: «elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen» Hoe zit dat met: a) gassen? b) Dierlijke mest? c) (afval)water? d) (on)uitgegraven bodem? e) radioactief afval? 10 5

6 Afvalstof? Ja EURAL - code Europese Afvalstoffenlijst (EURAL of CED of LoW) = geharmoniseerde lijst om afvalstoffen te coderen 6-delige code XX. XX. XX 20 hoofdstukken ifv herkomst van de afvalstof (met uitzondering van Hfst ) Gebruik OVAM handleiding om juiste keuze te maken tussen - stofgeoriënteerde insteek en - sector/proces-georiënteerde insteek 11 Huishoudelijk en Bedrijfsafval Huishoudelijk afval (HA): zorgplicht gemeente Afval afkomstig van de gebruikelijke activiteit van huishoudens en afval dat daarmee gelijkgesteld is. Bedrijfsafval (BA): contract inzameling gemengd bedrijfsafval Afval dat geen huishoudelijk afval is, ook met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval. «gelijkgesteld» is niet hetzelfde als «vergelijkbaar» Straat- en veegvuil 12 6

7 Gemengd stedelijk afval (GSA) Huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval Principe van zelfvoorziening Lidstaten moeten adequaat geïntegreerd netwerk tot stand brengen ivm Afvalverwijderingsinstallaties Nuttige toepassing van GSA Gevolg in Vlaams Gewest: Strenge interpretatie bij gezamenlijke inzameling/stockage HA met BA Grenzen gesloten voor GSA (= bescherming van eigen verwerking) Uitzondering: voldoende uitgesorteerd - fluff of pellet >15MJ/kg en <30mm of - mechanisch-biologische behandeling (IOK) én «wezenlijke verandering» ondergaan 13 Gevaarlijk afval (GA) Afval met een gevaarseigenschap Verschillende interpretatie in 3 gewesten Bvb Minerale Olie Bijlage III van WFD: hazard property codes HP1 tem HP15 Harmonisatie met GHS-CLP, vanaf 1 juni 2015 De R- en S-zinnen (Risk en Safety) worden vervangen door H- en P-zinnen (Hazard en Precautions) Steeds een EURAL-code met * Opgelet geen één op één relatie met ADR Kwaliteitsborgingsysteem als IHM 14 7

8 HP 1 Ontplofbaar HP 2 Oxiderend HP 3 Ontvlambaar HP 4 Irriterend huidirritatie en oogletsel HP 5 Specifieke doelorgaantoxiciteit/aspiratietoxiciteit HP 6 Acute toxiciteit Gevarenklasse en Code(s) voor HP 7 Kankerverwekkend categoriecode gevarenaanduidingen Kank.1A HP 8 Corrosief Kank.1B H350 0,1% HP 9 Infectueus Kank. 2 H351 1,0% HP10 Vergiftig voor de voortplanting HP11 Mutageen HP12 Afgifte van een acuut toxisch gas HP13 Sensibiliserend HP14 Ecotoxisch Op EU-niveau nog onduidelijkheid over M-factor HP15 Afvalstoffen die één van de hierboven genoemde gevaarlijke eigenschappen doen ontstaan die de oorspronkelijke afvalstof niet bezat Concentratiegrens 15 Bijzondere afvalstoffen Afvalstoffen die wegens hun aard, samenstelling, herkomst of verwerking een bijzondere regeling behoeven, bvb UPV, CvGP, Beleidsplan, 1. drukwerkafval; 2. afgedankte voertuigen; 3. afvalbanden; 4. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; 5. afgedankte batterijen en accu s; 6. afgewerkte olie; 7. oude en vervallen geneesmiddelen; 8. gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën; 9. gebruikte wegwerpluiers; 10.afvallandbouwfolies; 11.zwerfvuil; 12. afval van de zee- en binnenvaart; 13. gebruikte injectienaalden; 14.afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen; 16 8

9 15.baggerspecie en ruimingsspecie; 16. afval van onderhoud, herstel of sloop van motorvoertuigen e.d.; 17.klein gevaarlijk afval; 18.papier- en kartonafval; 19.asbesthoudend afval; 20.pvc-afval; 21. afgedankte apparatuur/recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten; 22.gebruikte pcb s; 23.medisch afval; 24.bouw- en sloopafval; beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen' 25.dierlijke bijproducten die voldoen aan de definitie van afvalstof; 26.afvalstoffen van de titaandioxide-industrie; 27.landbouwafvalstoffen; 28.mijnbouwafvalstoffen; 29.slib van de drinkwaterproductie, de reiniging van riolen, septische putten en vetvangers, en van waterzuiveringsinstallaties Juridische hiërarchie Kringloop 4. Selectieve inzameling 5. Transport Inhoudstafel 18 9

10 Kringloop Natuurlijke grondstoffen Productie Energie Bijproducten Extractie Energie Recyclage afvalstoffenbeheer Gebruik van product Energie en materialen Afval Ontdoen 19 Kringloop Exportrestricties Toegang en beschikbaarheid in EU Natuurlijke grondstoffen Productie Energie Duurzame processen Ecodesign Levensduur Bijproducten Afval=>grondstofstatuut Extractie Energie Recyclage afvalstoffenbeheer Biomassa Efficiente recycling Legaal transport Gebruik van product Energie en materialen Efficient gebruik Afval Valorisatie / Verwijdering Ontdoen Selectieve ophaling 20 10

11 Kringloop End-of-Waste (EoW): einde afvalfase op Europees niveau, Als het materiaal voldoet aan 4 voorwaarden: 1. Wordt toegepast voor specifieke doelen 2. Voldoet aan technische voorschriften, geldende wetgeving, normen 3. Er bestaat een markt voor / er is vraag naar 4. Geen ongunstige effecten voor milieu of menselijke gezondheid Bepaalde soorten metaalschroot (Fe, staal en Al) Publicatie op Verordening n 333/2011 Kringloopglas Publicatie op Verordening n 1179/2012 Koper Publicatie op Verordening n 715/2013 Criteria Conformiteitsverklaring Beheersysteem Verificatie 1x/3j 21 Kringloop Einde afvalfase op Vlaams niveau, volgens Hoofdstuk 2 van VLAREMA Bestemd voor gebruik als bodemverbeterend middel /meststof (VLACO-attest ; soms grondstofverklaring ) Bestemd voor gebruik als bouwstof (COPRO/CERTIPRO-certificaat volgens eenheidsreglement ; soms grondstofverklaring ) Bestemd voor gebruik als bodem (verwijzing naar VLAREBO) Bestemd voor gebruik in kunstmatige afdichtingslagen met waterglas op stortplaatsen Afkomstig van en bestemd voor metallurgische productieprocessen voor non-ferrometalen Afkomstig van metallurgische productieprocessen voor ferrometalen Materialen volgens conformiteitsattest van bodemsaneringsproject Niet vermelde materialen <=> grondstofverklaring afgeleverd door OVAM VLAREMA Bijlage

12 Kringloop CONCLUSIE: Wanneer géén afvalstatuut? End of Waste op Europees niveau Einde afvalfase op Vlaams niveau Geen Eural-code Bijproduct (nooit afval geweest) Wel in materialenregister met materiaalcode zowel grondstoffenproducent als -gebruiker Uitgegraven bodem die voldoet aan voorwaarden voor gebruik volgens VLAREBO - als bodem - als bouwkundig bodemgebruik of vormvast product 23 Inhoudstafel 1. Juridische hiërarchie Kringloop 4. Selectieve inzameling 5. Transport 24 12

13 VOOR BURGERS 1. Klein gevaarlijk afval; 2. Glazen flessen en bokalen; 3. Papier- en kartonafval; 4. Grofvuil; 5. Groenafval; 6. Textielafval; 7. AEEA; 8. Afvalbanden; 9. Puin; 10. Asbestcementhoudend afval; 11. PMD; 12. Houtafval*; 13. Metaalafval*. Selectieve inzameling Verplichting voor burgers (HA) én voor bedrijven (BA) Via gemeentelijke infobladen VOOR BEDRIJVEN 1. Klein gevaarlijk afval; 2. Glasafval; 3. Papier en karton; 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten; 5. Groenafval; 6. Textielafval; 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA); 8. Afvalbanden; 9. Puin; 10. Afgewerkte olie; 11. Gevaarlijke afvalstoffen; 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen; 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten; 14. Afvallandbouwfolies; 15. Afgedankte batterijen en accu s; 16. PMD; 17. Houtafval; 18. Metaalafval (mede) verantwoordelijkheid van de IHM 25 Selectieve inzameling VLAREMA art : bijkomende taken voor IHM 1. Informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten 2. Bij bedrijfsrestafval: contract met afvalstoffenproducent => zie voorbeeldcontract op OVAM-website Restafval dat geen van 18 selectieve stromen meer bevat! Samengevoegde niet-gevaarlijke droge afvalstromen (te preciseren), afgevoerd naar sorteerinrichting waar de fracties volledig worden uitgesorteerd; 26 13

14 Inhoudstafel 1. Juridische hiërarchie Kringloop 4. Selectieve inzameling 5. Transport 27 Transport Registraties en Erkenningen : Niet-gevaarlijk afval versus Gevaarlijk afval IHM / Collecteur Vervoerder /Transporteur Gevaarlijk Gevaarlijk Nietgevaarlijk Nietgevaarlijk Brussel Erkenning Registratie / Registratie Vlaanderen Registratie Registratie Registratie (*) Registratie (*) Wallonië Erkenning Registratie Erkenning Registratie Kwaliteitsborgingssysteem voor «IHM» inzamelaar/handelaar/makelaar van GA (*) Vervoerder: geregistreerd in andere regio of ander EU-land? => oké voor Vlaams gewest 28 14

15 Transport Identificatieformulier (NGA en GA) 1. uniek volgnummer; 2. datum van vervoer; 3. naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen; 4. naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenmakelaar of - handelaar, indien van toepassing; 5. naam, adres en registratienummer van de vervoerders; 6. naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerk er, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code, vermeld in afdeling 4.2) en de gebruikte techniek van de verwerking; 7. omschrijving, hoeveelheid in ton, chemische samenstelling en de EURAL-codes van de afvalstoffen, vermeld bijlage 2.1; 8. fysische eigenschappen van de afvalstoffen; 9. type en aantal verpakkingen; 10.speciale instructies voor het transport, indien van toepassing. 29 Geen identificatieformulier vereist 1. Bij inzameling in één ophaalronde van HA, met HA vergelijkbaar BA of niet-gevaarlijk BA; 2. De particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt; 3. De zelfstandige of kleine ondernemer, die geen afvalstoffenverwerker is, met minder dan tien werknemers, die de afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt; 4. De afvalstoffenproducent van afvalstoffen die zijn ontstaan uit verleende onderhoudsdiensten bij derden, die de afvalstoffen naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt; 5. De leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht/aanvaardingsplicht/vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt; 6. De houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht/aanvaardingsplicht/ vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen; 7. Het kringloopcentrum of het hergebruikcentrum voor EEA dat de ingezamelde afgedankte EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding voor hergebruik; 8. De afvalstoffenproducenten die hun afvalstoffen via pijpleidingen vervoeren. 9. De IHM die NGA van een containerpark naar een inzamelpunt van afvalstoffen of naar een verwerkingsinrichting brengt. Transport + indien transportdoc. volgens EVOA 30 15

16 Tenslotte Waar kan ik wat vinden? de federatie van bedrijven voor milieubeheer Vlaanderen (uitvoeringsplannen, CvGP, ) Vlaamse wetteksten (via navigator) Wallonië Brussel Europa milieu globaal samenwerking milieu-industrie 31 16

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

16 oktober 2014. Antwerpen, SGS HOUSE

16 oktober 2014. Antwerpen, SGS HOUSE 16 oktober 2014 Antwerpen, SGS HOUSE 1 Timing Voormiddag - Mireille Inleiding 10u 10u15 Begrippen en definities 10u15 11u15 PAUZE 11u15 11u30 Juridische onderbouwing Selectieve inzamelplichten en transport

Nadere informatie

Materialendecreet: grondstofverklaring. Meg Scheppers OVAM-Dienst Beleidsinnovatie Symbioseworkshop te Melle, 25.11.2014

Materialendecreet: grondstofverklaring. Meg Scheppers OVAM-Dienst Beleidsinnovatie Symbioseworkshop te Melle, 25.11.2014 Materialendecreet: grondstofverklaring OVAM-Dienst Beleidsinnovatie Symbioseworkshop te Melle, 25.11.2014 Wetgevend kader Materialendecreet en VLAREMA Materialendecreet (van kracht van 1/06/2012) Omzetting

Nadere informatie

Handleiding bij de afbakening van de afvalfase: materialen, afvalstoffen en grondstoffen in de kringloop

Handleiding bij de afbakening van de afvalfase: materialen, afvalstoffen en grondstoffen in de kringloop Handleiding bij de afbakening van de afvalfase: materialen, afvalstoffen en grondstoffen in de kringloop Handleiding bij de afbakening van de afvalfase: materialen, afvalstoffen en grondstoffen in de

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of makelaars conform art. 6.1.1.5. van het VLAREMA Code

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen 1 Situering Voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen geldt een aanvaardingsplicht.

Nadere informatie

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Kenniscentrum InfoMil Bianca Schijven Opbouw IPPC-installatie Nieuwe categorieën Wat betekent voor omgevingsvergunning Enkele casussen 2 IPPC-installatie Definitie

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende

Nadere informatie

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Studiedag Bouw- en sloopafval Antwerpen 24 februari 2015 Koen De Prins OVAM Afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeleid team Bouw INHOUD 1. Bouwen in

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Wim Vanden Auweele Vlaco vzw Interreg Biorefine Workshop 15 januari 2015 Inleiding: Vlaco Wetgevend kader Inhoud Inhoud kwaliteitscontrole Onderzoek

Nadere informatie

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V.

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 02 01 afval van landbouw,

Nadere informatie

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging 1. Exporteur - Kennisgever Registratienr.: 3. Kennisgeving nr.

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging 1. Exporteur - Kennisgever Registratienr.: 3. Kennisgeving nr. NL NL NL Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging 1. Exporteur - Kennisgever Registratienr.: 3. Kennisgeving nr.: Kennisgeving inzake A.i) Eenmalige overbrenging: ii) Meerdere

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 178. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 274 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 178. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 274 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

Staat u ook als aan de grond genageld door de problematiek van asbest? Grondwijzer helpt u. Cindy Ydens-Bogaert Inhoud Inleiding Wettelijk kader Voorkomen van asbest in het grondverzet Hoe kijkt Grondwijzer

Nadere informatie

Wijzigingen VLAREMA en de RECUPERATIE

Wijzigingen VLAREMA en de RECUPERATIE Wijzigingen VLAREMA en de RECUPERATIE 17/11/11 FEBEM-COBEREC info-avond Jan Vermoesen 1 Grondstof afvalstof - 3 mogelijkheden: - bijproduct - «End-of-Waste» - Grondstofverklaring OVAM 2 bijproduct 1

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Beheer van afvalstoffen

Beheer van afvalstoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VERWIJZINGEN... 3 5 UITGANGSPUNTEN... 4 6 VERANTWOORELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN... 4 6.1 Klassieke afvalstromen... 4 6.2 Projectgebonden afvalstromen:...

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Inleiding OVAM staat sinds 1981 in voor de uitvoering van het afvalstoffenbeleid; aangevuld in 1995

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Een auto: veel meer dan pk s... Afvalstoffen- & bodemwetgeving voor garages en carrosseriebedrijven

Een auto: veel meer dan pk s... Afvalstoffen- & bodemwetgeving voor garages en carrosseriebedrijven Een auto: veel meer dan pk s... Afvalstoffen- & bodemwetgeving voor garages en carrosseriebedrijven .02 Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met: In België rijden er ruim 6 miljoen voertuigen rond

Nadere informatie

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Studiedag Grondverzet en selectief slopen december 2010 - januari 2011 Philippe Van de Velde OVAM -Afvalstoffen en Materialenbeheer - dienst

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken

Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken Trends en evoluties van het beleid Philippe Van de Velde, AMB, team EBO INHOUD 1. Kader verder in opbouw 2. Waarheen met het beleid? 3. En

Nadere informatie

Milieuwetgeving rond asbest:

Milieuwetgeving rond asbest: Milieuwetgeving rond asbest: - De belangrijkste bepalingen rond asbest zijn in Vlarem II opgenomen in hoofdstuk 4.7 en 6.4 voor respectievelijk ingedeelde en niet-ingedeelde inrichtingen. Ze omvatten de

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE Directorate D - Institute for Reference Materials and Measurements Site management Technische specificaties voor een dienstencontract voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding 1. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Van afvalstoffen tot materialen

Van afvalstoffen tot materialen Van afvalstoffen tot materialen Implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen in de Wet milieubeheer Afvalstoffen worden, ook in juridisch opzicht, opgewaardeerd tot materialen. De EVOAblijft

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET DEELFORMULIER AFVALSTOFFENMELDING VOOR PRODUCENTEN

TOELICHTING BIJ HET DEELFORMULIER AFVALSTOFFENMELDING VOOR PRODUCENTEN Indien u enkel afval of grondstoffengegevens moet melden (meerderheid van de bedrijven) kan u in het loket eenvoudig inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u in het begeleidend schrijven

Nadere informatie

_ÉÜÉÉê=î~å=ãÉÇáëÅÜ=~Ñî~ä Ü~åÇäÉáÇáåÖ

_ÉÜÉÉê=î~å=ãÉÇáëÅÜ=~Ñî~ä Ü~åÇäÉáÇáåÖ _ÉÜÉÉê=î~å=ãÉÇáëÅÜ=~Ñî~ä Ü~åÇäÉáÇáåÖ Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Beheer van medisch afval - handleiding 2. Verantwoordelijke uitgever 3. Aantal blz. Henny De Baets, OVAM, Stationsstraat 110,

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows

CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN n.a.v. rapport The Dutch WEEE Flows INLEIDING: de Recast In 1999 startte in Nederland het eerste landelijke systeem voor inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten

Nadere informatie

Aalke Lida de Jong, Reststoffenunie. Ervaringen met REACH bij recycling van waardevolle grondstoffen

Aalke Lida de Jong, Reststoffenunie. Ervaringen met REACH bij recycling van waardevolle grondstoffen Aalke Lida de Jong, Reststoffenunie Ervaringen met REACH bij recycling van waardevolle grondstoffen Inhoud Even voorstellen: Reststoffenunie Bijproduct en einde-afvalstatus Reach in het kort Registratie

Nadere informatie

Over verminderen, bijhouden, sorteren en verwijderen van afval

Over verminderen, bijhouden, sorteren en verwijderen van afval Over verminderen, bijhouden, sorteren en verwijderen van afval DOSSIER AFVAL Afval is onvermijdelijk. Daarom is het nuttig na te denken over een afvalbeleid. Gelukkig hoef je het warm water niet uit te

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het verdrag inzake de verzameling,

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel LENTE 2013 Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Philippe Van de Velde OVAM -Gestion des déchets et des matériaux service Ketenbeer équipe

Nadere informatie

TL-buizen en -armaturen

TL-buizen en -armaturen TL-buizen en -armaturen Omschrijving Kwikdamp-verlichtingselementen kunnen opgesplitst worden in twee fracties: - Armaturen; - Lampen. De verwerking van kwikdamp-verlichtingselementen houdt risico s in

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

FIX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VASTE GEBRUIKSKOST

FIX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VASTE GEBRUIKSKOST FIX OVEREENKOMST BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VASTE GEBRUIKSKOST De ondertekenaars: 1/ De Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen hierna genoemd

Nadere informatie

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Auteur: Dimitri Strybos Met deze startnota wil de OVAM de betrokken partijen op de hoogte brengen van het initiatief om een milieubeleidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wat? Waarom? Dit zetten we even apart. Inrichten van een containerparkje op maat

Wat? Waarom? Dit zetten we even apart. Inrichten van een containerparkje op maat A1 Dit zetten we even apart Inrichten van een containerparkje op maat Wat? Waarom? Weet je binnen de eigen dienst ook geen blijf met verschillende soorten afval? Belandt alle afval bij gebrek aan oplossingen

Nadere informatie

Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval

Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval Vlaanderen is materiaalbewust Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE 1 ONTWERP UITVOERINGSPLAN VOOR HUISHOUDELIJK AFVAL

Nadere informatie

GHS - CLP. Tom Bieseman Product Expert

GHS - CLP. Tom Bieseman Product Expert GHS - CLP Tom Bieseman Product Expert Agenda Reach GHS CLP Historiek Inhoud - aandachtspunten Transportverpakking Leidingmarkering Etiketvoorbeelden Nuttige info GHS - CLP REACH - EU- verordening 1907/2006

Nadere informatie

Code van goed praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of

Code van goed praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of Code van goed praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of makelaars conform art. 6.1.1.5 van het VLAREMA en het

Nadere informatie

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Hans Delcourt Studiedag ASBEST, 28 september 2010, Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

Wat doe je met het afval dat je niet kan voorkomen?

Wat doe je met het afval dat je niet kan voorkomen? 5. Wat doe je met het afval dat je niet kan voorkomen? Op de eerste plaats tracht je natuurlijk zoveel mogelijk afval te vermijden. Preventie is immers het sleutelwoord. Voorkomen is beter dan genezen.

Nadere informatie

De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie

De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie 4 de Vlaamse afval- en materialencongres 06.04.11 Inhoud Voorstelling FEVIA / voedingsindustrie Voedingscyclus Huidige situatie Art

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Startnota afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Auteur: Dimitri Strybos Met deze startnota wil de OVAM de betrokken partijen op de hoogte brengen van het initiatief om een milieubeleidsovereenkomst voor

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

VLAREMA. Kwaliteitsborgingssystemen en certificatie voor bouwstoffen

VLAREMA. Kwaliteitsborgingssystemen en certificatie voor bouwstoffen VLAREMA Kwaliteitsborgingssystemen en certificatie voor bouwstoffen Johny De Nutte 21 juni 2012 VLAREMA - Kwaliteitsborgssysteem en certificatie voor bouwstoffen COPRO vzw MATERIALENDECREET - VLAREMA Kwaliteitsborgingssysteem

Nadere informatie

Dag 1.4 Getuigenis van een aannemer actief in de afvalindustrie

Dag 1.4 Getuigenis van een aannemer actief in de afvalindustrie VORMING DUURZAAM GEBOUW: BOUWAFVAL Dag 1.4 Getuigenis van een aannemer actief in de afvalindustrie Sven De Meuter, G&A De Meuter sven.demeuter@demeuter.be www.demeuter.be 3 INHOUDSTAFEL I. G&A DE MEUTER

Nadere informatie

Handleiding beheer medische afvalstoffen

Handleiding beheer medische afvalstoffen Handleiding beheer medische afvalstoffen Handleiding beheer medische afvalstoffen Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Handleiding beheer medische afvalstoffen 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Bedrijfskleding. Versie 8 april 2015

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Bedrijfskleding. Versie 8 april 2015 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Bedrijfskleding 1. Scope/afbakening De productgroep bedrijfskleding omvat zowel leveringen van bedrijfskleding als de diensten die met de

Nadere informatie

Sectorplan 26: Sectorplan 32: Cellenbeton

Sectorplan 26: Sectorplan 32: Cellenbeton TEKST SECTORPLAN 31 (onderdeel LAP) Sectorplan 31 Gips I Afbakening Gips komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken. Gips wordt aan de bron gescheiden (op de lokatie van de

Nadere informatie

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. manieren om recycling op te krikken

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. manieren om recycling op te krikken Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en andere manieren om recycling op te krikken IE-net Bouw- en Sloopafval 19 maart 2015 Niet-steenachtig afval: naar afvalvrij bouwen en kopen Mike Van Acoleyen,

Nadere informatie

Instructie aanvoerreglement containerpark

Instructie aanvoerreglement containerpark 1 van 6 Beoordeeld: Inge Makelberge Goedgekeurd: Fons Doms Geldig vanaf: 29/04/2015 Afdeling 1 - Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van mogelijk

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Raadsbesluit nr.14 Betreft: Afvalstoffenverordening 2014 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college 3 december 2013.. gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet Milieubeheer

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2015 I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt

Nadere informatie

Sectorplan 8 Afval van verlichting

Sectorplan 8 Afval van verlichting Sectorplan 8 Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten NVRD themadag 27-11-2014 Nicole Vervaet, Projectmanager 1 MVO vertegenwoordigt 95% van de gehele oliën- en vettenketen in Nederland 2 MVO zet zich in voor

Nadere informatie

de startnota s MBO AEEA en MBO zonnepanelen

de startnota s MBO AEEA en MBO zonnepanelen Advies de startnota s MBO AEEA en MBO zonnepanelen Startnota 3 de MBO afgedankte elektrische en elektronische apparaten en startnota MBO afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen Datum van goedkeuring 26

Nadere informatie

Waar kan ik als zachte vloerbekleder terecht met mijn afval? Een uitgave van:

Waar kan ik als zachte vloerbekleder terecht met mijn afval? Een uitgave van: Waar kan ik als zachte vloerbekleder terecht met mijn afval? Een uitgave van: KORT EN PRAKTISCH OVERZICHT VAN DE WETGEVING 1 De wetgeving rond milieu is (vaak) complex. Vergunningsplicht of meldingsplicht,

Nadere informatie