1 september Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud"

Transcriptie

1 Inhoud Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas 1 Vermogensfondsen kiezen voor BNG Vermogensbeheer 2 BNG-beleggingsfondsen voldoen aan AIFMrichtlijn 3 Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas BNG Vermogensbeheer heeft de sprekers voor haar jaarlijkse seminar vastgelegd. Guy Verhofstadt, voormalig premier van België, leider van de liberalen in het Europees parlement en bekend voorstander van de Europese Unie zal ingaan op de economische en politieke ontwikkelingen in Europa en specifiek stilstaan bij de bankensector. Markt voor onderhandse leningen bloeit op 3 Workshop Beleggen in Obligaties groot succes en herhaald 4 Marc de Bruijn rondt Philantropic Studies af 4 BNG-fondsen laten eerste halfjaar 2014 prima performance zien 4 Guy Verhofstadt Trendwatcher Adjiedj Bakas vertelt over wat naar zijn mening de grote, wereldbepalende megatrends zijn en wat het effect ervan op Nederland in 2015 wordt. Bakas heeft in het verleden ook stellige uitspraken over de euro gedaan. Hoe kijkt hij er nu tegenaan? Adjiedj Bakas Daarnaast zal als ieder jaar Ronald Balk, portefeuillebeheerder bij BNG Vermogensbeheer ingaan op de visie en verwachtingen van BNG Vermogensbeheer voor economie en rente in van 5

2 Het seminar vindt woensdagmiddag 19 november a.s. plaats in het Muntgebouw, het voormalige Geldmuseum, in Utrecht. Blok deze datum alvast af in uw agenda. De uitnodigingen worden later deze maand verzonden. Meer informatie over het seminar kunt u krijgen via Miranda Stolze van Relatiebeheer ). en heden ten dage worden projecten voor kwetsbare jongeren in heel Nederland gesteund. De stichting behoort tot de oudste nog actieve stichtingen van Nederland en viert dit jaar haar 450-jarig bestaan. Vermogensfondsen kiezen voor BNG Vermogensbeheer Twee stichtingen met een rijke historie hebben besloten om het beheer van hun vastrentende waarden onder te brengen bij BNG Vermogensbeheer. Het gaat om de Stichting Boschuysen en de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te s-gravenhage. Deze twee stichtingen zijn al eeuwen aan elkaar gelieerd en de besturen vormen een personele unie. Orchestra Beheer heeft het bestuur van beide stichtingen begeleid in het selecteren van de beheerder. Circa 10 partijen waren in de race voor het mandaat. Het donatiebudget van gemiddeld 1,8 miljoen euro per jaar geeft een beeld van het totale vermogen van de beide stichtingen. Het bestuur heeft voor het beheer van de obligatieportefeuille voor BNG Vermogensbeheer gekozen omdat onze dienstverlening en beleggingsfilosofie het beste aansluit op de wensen en uitgangspunten. Burgerweeshuis Renswoudehuis Renswoudehuis In 1754 overleed Maria van Duyst van Voorhout. Een deel van haar vermogen werd ondergebracht in de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te s-gravenhage. Tot op heden wordt door de Fundatie een actief studiebeurzenbeleid gevoerd, waardoor vele jongeren die het werkelijk nodig hebben financieel gesteund worden bij hun opleiding. Logo van de gezamenlijke stichtingen, zie ook en Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rene Berenschot of Marc de Bruijn van Relatiebeheer via Het vermogen van de Stichting Boschuysen is in 1564 nagelaten door het Haagse echtpaar Crispijn en Agnyese van Boschuysen. Aanvankelijk werd uit deze nalatenschap het Burgerweeshuis in Den Haag gefinancierd, daarna het internaat Renswoudehuis 2 van 5

3 BNG-beleggingsfondsen voldoen aan AIFM-richtlijn Markt voor onderhandse leningen bloeit op Sinds 22 juli jl. voldoen alle beleggingsfondsen van BNG Vermogensbeheer aan de AIFM-richtlijn, nieuwe Europese wetgeving die geldt voor alle beleggingsinstellingen en aanbieders van beleggingsfondsen. BNG Vermogensbeheer heeft van de invoering van de richtlijn gebruik gemaakt om een aantal praktische aanpassingen door te voeren in de structuur van de BNG Fondsen, ook vanuit oogpunt van kostenbesparing en efficiency voordelen. Tevens zijn de namen van een aantal BNG-fondsen gewijzigd. Zo werd BNG Fido Geldmarktselect hernoemd in BNG Deposito Fonds en gebeurde hetzelfde met het BNG Kapitaalmarktselect Absoluut Rendement Tranche A en B, respectievelijk Relatief Rendement Tranche II, die verder gaan als BNG Financial Bond Fonds, BNG Covered Bond Fonds en BNG Government Bond Fonds. Voor de fondsen zijn er ook nieuwe prospectussen; dat is ook het geval bij de fondsen waarvoor er tot op heden fondsvoorwaarden waren als het Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds en het BNG APPA Fonds. Het beleggingsbeleid van alle fondsen blijft ongewijzigd. Tegelijkertijd hebben we per 22 juli ook onze website aangepast en is per die datum onze vergunning als beheerder van fondsen ook overgezet. Meer informatie over de AIFM en de nieuwe prospectussen vindt u op onze website Kantoor BNG Bank en BNG Vermogensbeheer in Den Haag Eind 2013 is het zogenaamde Schatkistbankieren ingevoerd: onder meer provincies en gemeenten dienen (tijdelijk) overtollige middelen onder te brengen in de schatkist. Zij ontvangen over deze tegoeden een vergoeding die gelijk is aan wat de Nederlandse Staat moet betalen om middelen in de markt aan te trekken. Hierop is echter een uitzondering: decentrale overheden mogen middelen ook aan elkaar uitlenen. Voordeel hiervan voor de uitlenende partij is dat de rentevergoeding hoger is dan die bij de Nederlandse Staat: op dit moment voor 5-jaars leningen circa 0,3% per jaar extra en voor 10-jaars leningen circa 0,4% per jaar. Hoewel veel overheden nog even aan de nieuwe situatie moeten wennen en organisatorisch een en ander opnieuw moeten inregelen, zien we dat een aantal partijen inmiddels middelen bij andere decentrale overheden uitzet. Dit doen ze zelf, of ze besteden het uit aan een vermogensbeheerder. Inmiddels hebben 5 partijen een deel van hun vermogen in beheer gegeven bij BNG Vermogensbeheer. BNG Vermogensbeheer neemt hierbij alle werkzaamheden omtrent het uitzetten van middelen van deze relaties over; ze worden volledig ontzorgd. Daartoe wordt van te voren een opdracht geformuleerd (op basis van uitgangspunten, richtlijnen en liquiditeitenplanning) en vastgelegd in een beheerovereenkomst. BNG Vermogensbeheer verzorgt de contacten met alle marktpartijen (brokers, geldmakelaars, gemeenten, etc.), waardoor de relatie zelf de contacten met de verschillende partijen in de markt niet zelf hoeft te regelen. Daarnaast worden alle operationele zaken geregeld, denk aan ondertekening en bewaring van de contracten, de incassering van de rentebetalingen enzovoorts. Maandelijks ontvangen de relaties een rapportage met daarin onder meer een overzicht van de uitstaande middelen en de (on) gerealiseerde resultaten. Gegeven de lage rente op Nederlandse en Duitse staatsleningen, zien we ook dat bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 3 van 5

4 geïnteresseerd raken in deze vorm van uitzetten: een rente van 1,2% op een 10-jaars Nederlandse staatslening of 1,6% op een lening aan een gemeente is relatief gezien een behoorlijk verschil, wat men name veroorzaakt wordt door het verschil in verhandelbaarheid. Meer informatie over onderhands lenen kunt u krijgen via Rene Berenschot of Marc de Bruijn van Relatiebeheer, financieren en beleggen door ANBI s (algemeen nut beogende instellingen). Marc ( prima opleiding, veel geleerd wat goed toepasbaar is in de praktijk ) krijgt eind september zijn diploma uitgereikt. Als u interesse hebt in de papers kunt u met hem contact opnemen via of Workshop Beleggen in Obligaties groot succes en herhaald BNG Vermogensbeheer organiseerde 11 juni in het kantoor van BNG Bank in Den Haag een workshop over beleggen in obligaties. Ruim vijftien deelnemers, afkomstig van decentrale overheden, onderwijs, zorginstellingen en goede doelen namen hieraan deel. Tijdens de workshop werd ingegaan op rendement en risico bij obligaties, hoe selecteer je, wanneer is het verstandig om geld uit te zetten op spaarrekeningen en wanneer kunnen obligaties interessant zijn. De deelnemers waren unaniem enthousiast. Daarom organiseren we de workshop opnieuw op maandag 6 oktober, s middags in Den Haag. Mocht u interesse hebben dan kunt u een mail sturen naar Marijke van der Jagt van Relatiebeheer, Voor meer achtergrondinformatie over de workshop kunt u contact opnemen met Marc de Bruijn ) of René Berenschot ). Marc de Bruijn rondt Philantropic Studies af Relatiebeheerder Marc de Bruijn rondde in juli de post-academische opleiding Philantropic Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam af. Deze opleiding is gericht op professionals binnen de filantropische sector. Tijdens deze studie, die een jaar duurt, schreef Marc diverse papers, onder andere over de veranderingen binnen het BNG Cultuurfonds van 1965 tot 2014 en over geefconcepten en Marc de Bruijn, relatiebeheer BNG Vermogensbeheer Prima resultaten BNG-fondsen in eerste halfjaar 2014 In het afgelopen halfjaar profiteerden de door BNG Vermogensbeheer beheerde fondsen van de daling van de rentes op de kapitaalmarkt. Vooral de rentes in de periferie van de eurozone daalden flink. BNG Kapitaalmarktselect Absoluut Rendement Tranche A, B, Limburg Liquiditeiten Fonds, Limburg Kapitaalmarkt Fonds, Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds en BNG APPA Fondsen behaalden rendementen van tussen de 0,98% en 2,16%, na aftrek van kosten. In het algemeen gold, hoe hoger de duration (maatstaf voor de rentegevoeligheid) was en hoe meer er in de periferie was belegd, hoe hoger het rendement. BNG Kapitaalmarktselect Relatief Rendement Tranche 2 had van alle fondsen de hoogste duration en behaalde vooral daardoor het hoogste rendement (4,33%). Ook de beleggingen in perifere landen als Ierland, Spanje en Italië droegen positief bij aan de performance. Omdat de duration van Relatief Rendement Tranche 2 in het begin van het jaar lager was dan die van de benchmark, werd deze niet verslagen. 4 van 5

5 Rendement fondsen BNG Vermogensbeheer eerste halfjaar 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect rendement 2014 gemiddeld jaarlijks over eerste halfjaar laatste 3 jaar laatste 5 jaar fonds benchmark Absoluut Rendement Tranche A 1,28% 2,2% 1,6% (nieuwe naam: BNG Financial Bond Fonds) Absoluut Rendement Tranche B 1,90% 2,9% 2,4% (nieuwe naam: BNG Covered Bond Fonds) Relatief Rendement Tranche II 4,33% 4,66% 4,3% 4,2% (nieuwe naam: BNG Government Bond Fonds) BNG APPA Fonds 1,49% 2,8% 3,1% Limburg Liquiditeiten Fonds 0,98% 2,1% Limburg Kapitaalmarkt Fonds 2,16% 3,8% Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds 1,81% Actuele rendementen vindt u op De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Netto cijfers, inclusief herbelegging en eventuele uitkering. Ter vergelijking: een belegging in de geldmarkt tegen 12-maands euribor levert op jaarbasis momenteel ca. 0,43% op. Disclaimer Deze nieuwsbrief is samengesteld door BNG Vermogensbeheer, een 100% dochter van BNG Bank (www.bngbank.nl). BNG Vermogensbeheer staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van art. 2:65 Wft. Het is BNG Vermogensbeheer toegestaan om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. BNG Vermogensbeheer is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De inhoud van deze nieuwsbrief is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief, waaronder eventuele berekende waardes en weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in/via deze nieuwsbrief verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van BNG Vermogensbeheer, noch is de informatie bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Voor de toepasselijke voorwaarden en risico s van de in deze nieuwsbrief vermelde beleggingsfondsen van BNG Vermogensbeheer wordt verwezen naar de prospectussen, fondsvoorwaarden en essentiële beleggersinformatie (EBI) van deze fondsen. Exemplaren hiervan zijn verkrijgbaar via waar ook alle gegevens van BNG Vermogensbeheer B.V. kunnen worden geraadpleegd. 5 van 5

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Productvoorwaarden NN Levensloopplan

Productvoorwaarden NN Levensloopplan Productvoorwaarden NN Levensloopplan Wegwijzer 1 Reglement NN Levensloopplan zie pagina 1 Reglement NN Levensloopplan 1 2 Productkaart beleggen 4 3 Fondsenoverzicht 5 4 Tarievenoverzicht NN Levensloopplan

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie