ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten"

Transcriptie

1 beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische context is het geen sinecure om een beleggingsformule te vinden die tegelijkertijd relatieve veiligheid en uitzicht op een potentieel aantrekkelijk rendement biedt. Veiligheid en mooie rendementsvooruitzichten gaan immers zelden hand in hand. AXA bekijkt het anders en stelt u life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. voor, hierna life opportunity selection 5 dynamic genoemd. Life opportunity selection 5 dynamic is een belegging op lange termijn die na 9 jaar en 11 maanden mikt op een potentiële storting die aan de eventuele prestaties van gerenommeerde gemengde fondsen gekoppeld is. Na 9 jaar en 11 maanden, dit wil zeggen op 28 februari 2025, geeft deze belegging u, behoudens in gebreke blijven of faillissement van AXA Bank Europe N.V., recht op: de waarde van de eenheid, gelijk aan 90 euro, 120% van de eventuele aangroei van een korf die voor gelijke delen is samengesteld uit twee gerenommeerde gemengde fondsen, met name Arty (Financière de l Echiquier) en Ethna Global Dynamisch (T). In deze commerciële fiche vindt u alle nuttige informatie inzake de manier waarop de betaling wordt berekend, een algemene presentatie van de fondsen waaruit de korf is samengesteld, evenals de technische eigenschappen van life opportunity selection 5 dynamic, en alle daaraan verbonden risico s. De intekenperiode van life opportunity selection 5 dynamic loopt van 12/01/2015 tot 20/03/2015. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Instappen kan al vanaf euro (kosten en taks inbegrepen). Aarzel niet om uw verzekeringstussenpersoon te raadplegen. Hij staat tot uw beschikking om u alle informatie over life opportunity selection 5 dynamic te verstrekken. Hij zal nagaan of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring. Wanneer hij advies geeft, zal hij zich er ook van verzekeren dat het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstelling en met uw financiële middelen.

2 Hoe ziet life opportunity selection 5 dynamic eruit? Life opportunity selection 5 dynamic is een tak 23 beleggingsverzekering van AXA Belgium die belegt in het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic van AXA Belgium, dat uit twee beleggingsperiodes bestaat. eerste beleggingsperiode Het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic belegt de nettopremies gedurende negen jaar en elf maanden in een Euro Medium Term Note (EMTN). Deze EMTN is uitsluitend voorbehouden voor institutionele beleggers. Ze is dus niet toegankelijk voor privébeleggers. Deze EMTN (ISIN-code: BE ) wordt uitgegeven door AXA Bank Europe N.V. De beleggingsdoelstelling van het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic van AXA Belgium is dat op de einddatum van de EMTN, d.i. 28 februari 2025, de waarde van de eenheid nog altijd 90 euro bedraagt, eventueel verhoogd met 120% van de evolutie van een korf die voor gelijke delen uit twee beleggingsfondsen bestaat: Arty en Ethna Global Dynamisch (T) (zie hierna de rubriek hoe wordt deze eventuele aangroei berekend? ), behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. tweede beleggingsperiode Vanaf 28/02/2025 wordt de reserve van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic integraal gestort in het monetaire fonds AXA Trésor Court Terme voor de duur van 3 maanden. Op dit moment bedraagt de waarde van de eenheid 90 euro, eventueel verhoogd met 120% van de evolutie van de korf die voor gelijke delen bestaat uit Arty en Ethna Global Dynamisch (T), behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Deze waarde van de eenheid is de startwaarde voor de her investering in het monetaire fonds. Na de storting van de reserve in het monetaire fonds, kan de belegger de terugbetaling van zijn reserve vragen, of deze herbeleggen in een ander product van de verzekeringsmaatschappij, zonder betaling van uitstapkosten. AXA verbindt zich ertoe om u op de einddatum van de EMTN te informeren over uw situatie en meer bepaald over de mogelijkheid om de terugbetaling van uw reserve te vragen. Op de vervaldag van het contract life opportunity selection 5 dynamic, d.i. op 31/05/2025, wordt bij leven van de verzekerde het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de eenheden van de reserve op dat moment, uitgekeerd aan de begunstigde(n) van het contract. Voordelen van life opportunity selection 5 dynamic Op de einddatum van de EMTN, storting in het monetaire fonds van 120% van de eventuele aangroei van een korf die in gelijke delen samengesteld is uit de gemengde fondsen Arty en Ethna Global Dynamisch (T), behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Storting van 90% van de startwaarde van de eenheid, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN waarin het interne fonds volledig wordt belegd. Toegang tot twee gerenommeerde gemengde fondsen die zelfs in moeilijke perioden hun sporen hebben verdiend dankzij een flexibel beheer en een diversificatie van de activacategorieën.

3 Twee vermaarde fondsen om het groeipotentieel te stimuleren Deze twee fondsen werden geselecteerd omwille van hun regelmatige historische prestaties van de afgelopen jaren en de manier waarop het risico zelfs in vaak uitzonderlijk moeilijke marktomstandigheden onder controle bleef. Hun beheer staat los van elke referentie-index, waardoor de respectieve beheerders de activaselectie en -verdeling aan de marktschommelingen kunnen aanpassen, om in een groeimarkt aantrekkelijke prestaties te kunnen neerzetten enerzijds, en in periodes van onzekerheid de risico s te beheersen anderzijds. Bovendien profiteert u met deze kapitalisatiefondsen maximaal van het inkomsten op inkomsten -effect, want de ontvangen interesten, dividenden en meerwaarden worden herbelegd in het fonds. Arty (Financière de l Echiquier): Strategie ARTY is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) met de classificatie Gediversifieerd. Het streeft naar prestaties op middellange termijn door middel van een discretionair en opportunistisch beheer op de rentemarkten en de aandelenmarkten. Het fonds hanteert een bond picking -benadering voor de obligaties en een stock picking -benadering voor de aandelen. Spreiding per activatype Ethna Global Dynamisch (T): Strategie Ethna Global Dynamisch (T) is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) met de classificatie Gemengd en de nadruk op aandelen. Het fonds streeft voornamelijk naar de realisatie van een interessante meerwaarde in euro, rekening houdend met de criteria van de waardestabiliteit, de veiligheid van het kapitaal en de liquiditeit van de activa van het fonds. Met dit doel wegen de portefeuille beheerders en hun team de aandelencategorieën volgens de marktsituatie, een strategie die al sinds meer dan een decennium haar waarde heeft bewezen. Voor de aandelen leiden deze keuzen tot de aanschaf van Franse en Europese aandelen in alle activiteitensectoren, met de nadruk op waarden met een aantrekkelijk rendement. Het fonds is tot maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan aandelen, door middel van directe beleggingen of beleggingen in financiële instrumenten. Voor de renteproducten is het fonds voor minimaal 40% van zijn activa blootgesteld aan obligaties of verhandelbare schuldpapieren. Ten minste 65% van het rentegedeelte moet een rating Investment Grade hebben (minimaal BBB- van S&P of equivalent). Het fonds wordt belegd in obligaties van de OESO-zone, met maximaal 10% buiten de OESO. Evolutie van de netto-inventariswaarde van Arty Geldmarkt 0-100% Aandelen 0-70% Obligaties 0-100% Termijn contracten en opties Het fonds belegt zijn activa in alle soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere fondsen en termijndeposito s. De aandelen, aandelenfondsen en aan aandelen gelijkgestelde effecten kunnen tot 70% van de totale activa van het fonds vertegenwoordigen. Evolutie van de netto-inventariswaarde van het fonds Ethna Global Dynamisch (T) Bron en prospectus van het fonds Arty: www. fin-echiquier.fr. Bron en prospectus van het fonds Ethna Global Dynamisch(T): Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de evolutie van de waarde van het product en die van de onderliggende waarde waaraan de voorwaarden van het product refereren. Bron: Bloomberg Het genoemde rendement is een historisch rendement. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. ISIN-code: FR Beheerder: Financière de L Echiquier Oprichtingsdatum: 30 mei 2008 Valuta: EUR Kapitalisatiefonds ISIN-code: LU Beheerder: Ethenea Independent investors sa Oprichtingsdatum: 16 november 2009 Valuta: EUR Kapitalisatiefonds

4 Op de einddatum van de EMTN, uitkering van 120% van de eventuele aangroei van de fondsenkorf. Op de einddatum van de EMTN kan een bedrag dat gelijk is aan 120% van de eventuele aangroei van de fondsenkorf waaraan het potentiële rendement van life opportunity selection 5 dynamic gekoppeld is, in het monetaire fonds worden gestort. De korf bestaat voor gelijke delen uit twee fondsen: Arty en Ethna Global Dynamisch (T). Deze storting van 120% van de eventuele aangroei van de korf komt bovenop de 90% van de startwaarde van uw eenheid, behoudens in gebreke blijven van de emittent van de EMTN. Dit betekent dat u tot maximaal 10% van de startwaarde van uw eenheid zult moeten inleveren indien de twee fondsen waaruit de korf is samengesteld, tijdens de looptijd van de EMTN verlieslatend zijn of ondermaats presteren. Eventuele negatieve resultaten van de fondsenkorf zullen echter met 0% worden gelijkgesteld, zodat ze geen bijkomende negatieve impact op het resultaat op de einddatum van de EMTN kunnen hebben. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de impact van de prestaties van de fondsenkorf op het bedrag dat op de einddatum van de EMTN in het monetaire fonds kan worden gestort. Deze voorbeelden zijn louter illustratief en uitsluitend bedoeld om de manier van berekening toe te lichten. Ze bieden bijgevolg geen enkele garantie voor het uiteindelijke resultaat. Illustratie van de impact van de prestaties van de fondsenkorf Prestatie van de fondsenkorf op de eindvervaldag van de EMTN, d.i. 28 februari Waarde van de op de eindvervaldag van de EMTN in het monetaire fonds gestorte eenheid tegenover de oorspronkelijke waarde van de eenheid Prestatie van de korf gebruikt voor de berekening van de 120% van de positieve stijging van de korf. 120% van de positieve stijging van de korf, bovenop de 90 euro van de oorspronkelijke waarde van de eenheid Totaal percentage gestort in het monetaire fonds op de vervaldag van de EMTN ten opzichte van de oorspronkelijke waarde van de eenheid -15% 90% 0% 0% 90% -5% 90% 0% 0% 90% Break-even +8,33% 90% 8,33% 10% 100% +15% 90% 15% 18% 108% +25% 90% 25% 30% 120% +35% 90% 35% 42% 132% Concreet komt het erop neer dat de prestaties van de betrokken fondsenkorf minstens 8,33% moeten bedragen opdat op de einddatum van de EMTN 100% van de startwaarde van uw eenheid in het monetaire fonds zou worden gestort. Bijgevolg, indien op de einddatum van de EMTN de prestaties van de korf lager zijn dan 8,33%, is er geen rendement en zal minder dan 100% van de startwaarde van uw eenheid (dit percentage zal evenwel nooit lager dan 90% zijn) in het monetaire fonds worden gestort. Door eventuele negatieve prestaties van deze korf met 0% gelijk te stellen, kunt u er echter op rekenen dat op de einddatum van de EMTN steeds minstens 90% van de startwaarde van uw eenheid in het monetaire fonds zal worden gestort, behoudens in gebreke blijven van de emittent en/of de garant van de EMTN waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic integraal belegt. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen.

5 Streven naar een optimaal rendement op een gegeven ogenblik De eventuele aangroei die de waarde van de eenheid op de vervaldag van de EMTN kan doen stijgen, komt overeen met 120% van de evolutie van de fondsenkorf, samengesteld uit Arty en Ethna Global Dynamisch (T), allebei voor 50% gewogen. hoe wordt deze eventuele aangroei berekend? De eindwaarde van de EMTN van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de 39 laatste maandelijkse observaties van de NIW van de fondsen tussen 31/12/2021 en 25/02/2025. De prestatie op de einddatum van de EMTN neergezet door elk fonds wordt berekend door het verschil te nemen van de eindwaarde zoals hierboven berekend en de initiële NIW, gedeeld door de initiële NIW. Aangezien de korf uit twee gelijke delen bestaat, wordt het eindrendement ervan verkregen door de prestaties van de twee fondsen waaruit hij is opgebouwd door twee te delen. Tot slot, en in geval de evolutie van de korf een resultaat neerzet dat hoger is dan de startwaarde, wordt 120% van het eindrendement van de fondsenkorf in het monetaire fonds gestort. Deze manier van berekenen die rekening houdt met het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de twee betrokken fondsen, maakt het bovendien mogelijk om de invloed van een negatieve beweging van de beleggingsfondsen op het rendement op einddatum te beperken. Merk ook op dat de invloed van een positieve beweging bijgevolg beperkt blijft. Illustratie De onderstaande voorbeelden zijn louter illustratief voor de berekeningswijze van de eventuele aangroei en van het actuariële rendement op de einddatum van de EMTN. Ze geven geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties. Negatief scenario Ethna Global Dynamisch (T) Arty Initiële waarde Waarde op de einddatum ,5 van de EMTN* Prestatie op de einddatum -10% -15% van de EMTN (-10% + -15%)/2 = -12,5% Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN: 90% van de startwaarde van de eenheid, maar geen storting gekoppeld aan de prestaties van de onderliggende fondsen, wat overeenstemt met een actuarieel rendement van -1,36% (zonder taksen en rekening houdend met max. 3% instapkosten). Neutraal scenario Ethna Global Dynamisch (T) Arty Initiële waarde Waarde op de einddatum van de EMTN* Prestatie op de einddatum 34% 28% van de EMTN (34% + 28%)/2 = 31% Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN: 120% x 31% + 90%, dit wil zeggen 127% van de startwaarde van de eenheid, wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 2,14% (zonder taksen en rekening houdend met max. 3% instapkosten). Positief scenario Ethna Global Dynamisch (T) Arty Initiële waarde Waarde op de einddatum van de EMTN* Prestatie op de einddatum 79% 63% van de EMTN (79% + 63%)/2 = 71% Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN: 120% x 71% + 90%, dit wil zeggen 175% van de startwaarde van de eenheid, wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 5,48% (zonder taksen en rekening houdend met max. 3% instapkosten). (*) De waarde op de einddatum van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de fondsen tussen 31/12/2021 en 25/02/2025. Als er op de einddatum van de EMTN geen aangroei is, dit wil zeggen als de waarde van de fondsenkorf lager is dan of gelijk aan de oorspronkelijke waarde, bedraagt de waarde van de eenheid 90 euro, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Het financiële risico wordt uitsluitend door de verzekeringsnemer gedragen.

6 Wat u ook moet weten Wat is een EMTN? Een EMTN is een gestructureerd schuldinstrument waarvan de eigenschappen door de emittent (en de garant) in een uitgifteprogramma worden vastgelegd. In het geval van life opportunity selection 5 dynamic is de emittent AXA Bank Europe N.V. Wat is een monetair fonds? Een monetair fonds (of cash fonds) is een beleggingsfonds dat belegt in instrumenten op korte termijn met een maximale looptijd van 12 maanden. Ook al is dit type fonds onderhevig aan schommelingen, omhoog of omlaag, in zijn netto-eenheidswaarde, bestaat het beleggingsbeleid van het interne fonds AXA Trésor Court Terme erin een stabiel kapitaal te behouden, door uitsluitend te beleggen in schuldeffecten met een hoge waarde, die op korte termijn inwisselbaar zijn. Gelieve echter te noteren dat een monetair fonds over het algemeen enkel geschikt is voor een beperkte beleggingsperiode. Risicoklasse Life opportunity selection 5 dynamic, waarvan de risicoklasse 4 op een schaal van 0 tot 6 bedraagt (waarbij 6 het hoogste risico is), is bestemd voor beleggers met een dynamisch profiel. Dit wil zeggen, beleggers die bereid zijn om risicobeleggingen te doen (tak 23), wanneer zij een hoog rendement kunnen verwachten, en die ermee instemmen om hun totaal gestorte kapitaal niet integraal te recupereren. Het risico werd bepaald bij de lancering van life opportunity selection 5 dynamic, op basis van de productkenmerken. Meer informatie over deze classificatie vindt u op AXA Bank Europe N.V. verbindt zich ertoe om elke wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren. Uw verzekeringstussenpersoon zal nagaan of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring. Wanneer hij advies geeft, zal hij zich er ook van verzekeren dat het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstelling en met uw financiële middelen. Bij (gedeeltelijke of volledige) opneming of overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de EMTN zal het gestorte bedrag afhangen van de waarde van de eenheden van het contract op dat ogenblik. Deze waarde kan lager zijn dan de startwaarde. De garantie van de waarde van de eenheid op 90 euro en de 120% van de eventuele aangroei zijn immers enkel gewaarborgd op de eindvervaldag van de EMTN waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic belegt, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Vooraleer te beleggen wordt aan de beleggers die geïnteresseerd zijn in life opportunity selection 5 dynamic aangeraden om kennis te nemen van: de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 6 januari 2015 (in het Engels) het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe S.A. Notes Issuance Programme - EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 10 september 2014 goedgekeurd door de FSMA, de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun financiële toestand en beleggingsdoelstellingen. U vindt deze documenten bij uw verzekeringstussenpersoon en op onder de rubriek Sparen en Beleggen. Ratings: AXA Bank Europe heeft twee publieke ratings van onafhankelijke ratingbureaus ontvangen: Standard&Poor s: A/A-1: met positief vooruitzicht Moody s: A2/P-1: met stabiel vooruitzicht Dit zijn ratings op 06/01/2015. Gelieve te noteren dat deze ratings regelmatig worden herbekeken en kunnen worden aangepast. Om de huidige rating te kennen, surft u naar https:// algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules.aspx.

7 Technische eigenschappen Minimumstorting: euro (kosten en taks inbegrepen). Intekenperiode: van 12 januari 2015 tot 20 maart 2015; vervroegde afsluiting is mogelijk. Uiterste stortingsdatum: de storting moet ten laatste op 25 maart 2015 op de bankrekening van AXA Belgium N.V. toekomen. Startdatum van het contract: 30 maart Einddatum van de EMTN: 28 februari Einddatum van het contract: 31 mei Looptijd van het financiële product: 10 jaar en 2 maanden. Aanbevolen beleggingshorizon: 9 jaar en 11 maanden. Eenheidswaarde bij de start: 100 euro. Marktwaarde: vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op Fiscaliteit(*): fiscaal regime toepasbaar op particuliere klanten in de hoedanigheid van natuurlijke personen. De inkomsten van life opportunity selection 5 dynamic zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze voorheffing wordt door AXA Belgium N.V. ingehouden op het ogenblik dat de intekenaar de inkomsten ontvangt. Deze inkomsten moeten door de belasting plichtige natuurlijke persoon niet opgenomen worden in zijn aangifte aan de personenbelasting. Er zal evenwel geen enkele belasting van de inkomsten plaatsvinden, indien deze inkomsten meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract worden toegekend. Kosten Kosten of instaptoeslag: maximaal 3% van het gestorte bedrag. Eenmalige taks op de stortingen: 2% (tarief voor natuurlijke personen) Nettopremie: Aanvankelijke betaling - 2% taks - maximale instapkosten 3% van het gestorte bedrag Vergoeding ten laste van de EMTN: AXA Belgium ontvangt elk kwartaal van de emittent (AXA Bank Europe N.V.) een terugkerende vergoeding die per jaar maximaal 1,00% op de netto-inventariswaarde bedraagt. Opnemingsvergoeding: 1% gedurende de eerste 4 jaren. Risico s Het financieel risico van de verrichting wordt volledig door de inschrijver gedragen. De onderstaande risico s zijn eveneens verbonden aan de inschrijving op life opportunity selection 5 dynamic: Kredietrisico: Indien de emittent van life opportunity selection 5 dynamic (AXA Bank Europe N.V.) in gebreke blijft, bijvoorbeeld wegens faillissement, is het mogelijk dat u als belegger een gedeelte of het geheel van uw kapitaal verliest. Dit geldt ook voor de eventuele verhoging die gekoppeld is aan de aangroei van de uit twee fondsen samengestelde korf. Risico op schommelingen van de prijs van het effect: Indien u uw eenheden van life opportunity selection 5 dynamic voor de einddatum verkoopt, zal de verkoopprijs op dat ogenblik worden beïnvloed door verscheidene factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten (in het geval van een stijging van de marktrenten, zal de prijs lager zijn dan de uitgifteprijs van de obligatie), de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent. Afhankelijk van deze factoren is het mogelijk dat de afkoopprijs lager is dan de nominale aankoopwaarde. Pas op de einddatum hebt u recht op de terugbetaling van 90% van de startwaarde van de eenheid, onder voorbehoud van het kredietrisico (zie boven). Liquiditeitsrisico: Deze obligatie is niet op een gereglementeerde markt genoteerd, maar AXA Bank Europe N.V. zal dagelijks een afkooprijs voorstellen, onder voorbehoud van uitzonderlijke marktomstandigheden. De belegger die zijn eenheden voor de einddatum wenst te verkopen, zal dat dus moeten doen tegen een afkoopprijs die lager zou kunnen liggen dan het belegde kapitaal (voor taksen en kosten). Kapitaalrisico: het is mogelijk dat het belegde kapitaal (zonder kosten) op de einddatum niet volledig wordt terugbetaald. Afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarden is tot 10% verlies mogelijk. (*) De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

8 Uw bevoorrechte gesprekspartner Uw verzekeringstussenpersoon is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u op de hoogte te houden over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij ons te ondernemen. Hij staat u eveneens terzijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen. Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Volledige informatie: wij nodigen u uit de informatiefiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden beschikbaar op de site te raadplegen. AXA Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, het interne beleggingsfonds voor de geplande einddatum te vereffenen of het beheersreglement te wijzigen. Meer informatie inzake de eigenschappen van het product life opportunity selection 5 dynamic vindt u in de infofiche en het beheersreglement van het fonds, gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon en op de website V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium Vorstlaan Brussel AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

BELEGGINGEN Millesimo Carmignac

BELEGGINGEN Millesimo Carmignac BELEGGINGEN Millesimo Carmignac Een toonaangevend kwintet Intekenperiode van 16 juni tot 5 september 8. Ook in beleggingen zijn het de beste die slagen. Het uitzonderlijke vermogen om te groeien en tevens

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie