ALGEMENE VOORWAARDEN MIND2CREATE Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr Tevens integraal te downloaden op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN MIND2CREATE Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34264508. Tevens integraal te downloaden op www.mind2create."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN MIND2CREATE Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr Tevens integraal te downloaden op Artikel 1 : Definities 1. In deze algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voorwaarden : Deze Algemene Voorwaarden Mind2Create : Opdrachtnemer, zijnmind2create gevestigd te Wormerveer, Oranjestraat 35 Opdrachtgever Opdracht Deelnemer Training : De klant en/of wederpartij van Mind2Create : De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Mind2Create te bepalen werkzaamheden die door Mind2Create verricht dienen te worden en de Voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. : De natuurlijke persoon die namens de Opdrachtgever als persoon aan de Training deelneemt. : Training, event, clinic, verander-/ verbetertraject, workshop, seminar, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Artikel 2 : Toepasselijkheid 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en overeenkomsten van Mind2Create zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Opdrachten en overeenkomsten tussen Mind2Create en Opdrachtgever. 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door Mind2Create bevestigd. Toepasselijkheid van algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen. 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Mind2Create en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Artikel 3 : Inschrijving en bevestiging Training 1. Inschrijving voor de door Mind2Create te verzorgen Trainingen, kan door Opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post van het ingevulde inschrijfformulier, door mondelinge of telefonische aanmelding of aanmelding per /elektronische post(website). 2. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een door de Opdrachtgever aanvaarde aanbieding kan door Mind2Create binnen vijf werkdagen na aanvaarding kosteloos worden herroepen. 3. Mind2Create bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende Training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door beide partijen ook met andere middelen bewezen worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de factuur van Mind2Create, die voor de betreffende Training verstuurt wordt, ook als overeenkomst geldt. 4. Ter zake een ín-company Training zal de Opdrachtgever een offerte aanvragen bij Mind2Create. 5. Offertes van Mind2Create zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt. 6. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Mind2Create is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte. Artikel 4 : Ter beschikking stellen van informatie en medewerking De Opdrachtgever verstrekt Mind2Create tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht Mind2Create BV, Wormerveer, 31 maart

2 Artikel 5 : Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden daarbij 1. Mind2Create voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 2. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Mind2Create het recht (delen van) het werk door derde uit te laten voeren. Mind2Create zal dit in overleg met de Opdrachtgever doen. Mind2Create verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. 3. Mind2Create aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan dan wel werkzaamheden verricht buiten het kader van de aan Mind2Create verstrekte opdracht. 4. Mind2Create is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mind2Create is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mind2Create kenbaar hoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Mind2Create de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien door Mind2Create of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Artikel 6 : Prijzen van de Training 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de Trainingsprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente Trainingsbrochure die door de Mind2Create is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de Opdrachtgever of Deelnemer deze kent. 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier, verzending per /elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding in de brochure of op de website met betrekking tot deze Training zijn vermeld. 3. In de Trainingsprijzen of de offreerde Trainingsprijs zijn de kosten voor het Trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld. 4. De Trainingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. 5. Als op een Training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW regime en/of hoogte van de geldende BTW tarieven. Artikel 7 : Tarieven 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van Mind2Create vastgesteld aan de hand van een uurtarief. 2. In het tarief van de Mind2Create is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijke bestede tijd in rekening kan worden gebracht en dat bij overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met de Opdrachtgever. 3. Bedragen zijn, exclusief BTW 4. Indien Mind2Create met de Opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is Mind2Create niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. 5. Mind2Create heeft het recht om zonder voorafgaande schriftelijke mededeling per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. 6. Mind2Create is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Mind2Create BV, Wormerveer, 31 maart

3 7. Mind2Create zal de Opdrachtgever het voornemen van verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Mind2Create zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 8. Indien de Opdrachtgever de door Mind2Create kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de Opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Mind2Create genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden. Artikel 8 : Betalingsvoorwaarden 1. Na inschrijving voor een Training of na acceptatie van de offerte zoals vermeld in artikel 3, zendt Mind2Create een factuur met betrekking tot de Training aan de Opdrachtgever of de Deelnemer. 2. Betaling door de Opdrachtgever of Deelnemer dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van Mind2Create of door middel van storting op een door Mind2Create aangewezen bank- of girorekening. De enige uitzondering hierop is een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging hierop van de Mind2Create, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen. 3. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijnen heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 5% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. Een afspraak tot gespreide betaling die is aangegaan volgens lid 2 van dit artikel kent geen rente in de periode dat de gespreide betaling is afgesproken. 4. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer niet, dan wel niet tijdig betaald zijn de daaruit voor Mind2Create voortvloeiende kosten, voor rekening van de Opdrachtgever of Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat, gerechtelijke procedure. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van EUR 75,00 (exclusief BTW). Ingeval de Opdrachtgever een consument is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 5. Indien voor aanvang van de Training niet de volledige betaling van de Training door Mind2Create is ontvangen, dan is de Deelnemer niet gerechtigd aan de Training deel te nemen, zonder dat dit de Opdrachtgever of Deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige Trainingsprijs pluseventuele bijkomende kosten. 6. Inschrijving voor een Training, dan wel acceptatie van een offerte leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de Deelnemer de Training beëindigt dan wel afrondt. Ook bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Mind2Create op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Artikel 9 : Verplaatsing of annulering Training door Opdrachtgever of Deelnemer 1. Een Trainingsdeel kan tot vier (4) weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier (4) weken en langer dan één (1) week voor datum, wordt 50% van het Trainingsbedrag in rekening worden gebracht. Bij verplaatsing binnen één (1) week voor de afgesproken datum, is het volledige Trainingsbedrag verschuldigd. 2. Annulering door de Opdrachtgever of Deelnemer van de overeenkomst ter zake een open Training, is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste Trainingsdag. Bij annulering binnen vier (4) weken en de aanvangsdatum van de Training, is het volledige Trainingsbedrag verschuldigd. 3. Annulering door de Opdrachtgever of Deelnemer van de Trainingsovereenkomst na aanvang van de Training is niet mogelijk. Artikel 10 : Verhindering van de Deelnemer 1. Deelname aan de Training gebeurt op naam. Indien een Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Training, is vervanging door een andere Deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één (1) week voor Mind2Create BV, Wormerveer, 31 maart

4 de eerste Training dag wordt aangemeld bij Mind2Create en deze Deelnemer door Mind2Create ook geschikt bevonden wordt voor het volgen van de Training middels een intake gesprek. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever of Deelnemer geen extra kosten verschuldigd. 2. Een verhinderde Deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde Training op andere data of datum. Bij overboeking tot een week voor de eerste Training dag worden administratiekosten á 3. 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste Training dag bedragen deze kosten 25% van de Training prijs. Artikel 11 : Annulering, opschorting en ontbinding in het algemeen 1. Mind2Create behoudt zich het recht voor de Training te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste Trainingsdag. De Opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Mind2Create zal een andere startdatum van de Training aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is zal Mind2Create het door de Opdrachtgever of Deelnemer betaalde Trainingsgeld restitueren. 2. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Mind2Create het recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking gesteld worden aan de Opdrachtgever. 3. Bij voortijdige opzegging door Opdrachtgever zal Mind2Create desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden door derden. 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mind2Create extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Mind2Create is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt. b. Na het sluiten van de Opdracht Mind2Create ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 5. Voorts is Mind2Create bevoegd de Opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht. 6. Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mind2Create op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mind2Create de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Opdracht. 7. Mind2Create behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 12 : Wijziging van de Opdracht en meerwerk. 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de Opdrachtuitvoering, zal Mind2Create in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht Mind2Create is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 2. In afwijking van lid 1 zal Mind2Create geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Mind2Create kunnen worden toegerekend. Artikel 13 : Aansprakelijkheid 1. Enige en elke contractuele verplichting van Mind2Create zal hebben te gelden als een inspanningsverplichting. Mind2Create zal nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk zijn voor een specifiek te behalen resultaat. Mind2Create BV, Wormerveer, 31 maart

5 2. De totale wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van Mind2Create is te allen tijde beperkt tot haar toerekenbare tekortkomingen en tot de orderwaarde van de geleverde zaken en/of diensten welke aanleiding geven voor de betreffende aansprakelijkheid. 3. Alle aansprakelijkheid van Mind2Create voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, goodwillvermindering en aanspraken van afnemers is nadrukkelijk uitgesloten. 4. Alle aansprakelijkheid voor schade aan of veroorzaakt met door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken is uitgesloten. De Opdrachtgever is gehouden hiertoe adequate verzekering in stand te houden. 5. Alle door Mind2Create bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers. 6. Opdrachtgever vrijwaart Mind2Create van alle aanspraken welke de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen te boven gaan. Artikel 14 : Intellectuele eigendom Mind2Create behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte of geproduceerde zaken, zoals maar niet beperkt tot ontwerpen, recepten, afbeeldingen, tekeningen, modellen en programmatuur. Alle dragers van intellectuele eigendom blijven of worden eigendom van Mind2Create en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of verstrekking. Opdrachtgever is gehouden deze dragers op eerste verzoek van Mind2Create te retourneren. Artikel 15 : Vrijwaringen 1. Opdrachtgever vrijwaart Mind2Create voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt. 2. Indien Opdrachtgever aan Mind2Create informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Artikel 16 : Vervanging trainer 1. De Trainingen van Mind2Create worden gegeven door alle trainers en aanwezige assistent-trainers. Mind2Create draagt er zorg voor dat er steeds minimaal één gecertificeerde trainer aanwezig is. Voor een Training met meer dan 20 Deelnemers streeft Mind2Create ernaar om met twee (2) trainers aanwezig te zijn. Mind2Create is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met uitvoering van de Trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere trainer. Artikel 17 : Onderzoek, reclame en klachten 1. De Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de Trainingsovereenkomst of een met de Training samenhangende administratieve procedure, schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de Training en deze te richten aan de directie van Mind2Create. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen. 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 van dit artikel vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden. 3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Mind2Create. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mind2Create in staat is om adequaat te reageren. 4. Indien de klacht gegrond is, zal Mind2Create de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. 5. Indien het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mind2Create slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene Voorwaarden. Artikel 18 : Teruggave ter beschikking gestelde zaken 1. Indien Mind2Create aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijk verzoek binnen 14 dagen in Mind2Create BV, Wormerveer, 31 maart

6 oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft Mind2Create het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen. Artikel 19 : Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene Voorwaarden verstaan naast het geen daarom trend in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mind2Create geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mind2Create niet in staat is de verplichting na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mind2Create, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 3. Mind2Create heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Mind2Create zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover Mind2Create ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarden toekomt, is Mind2Create gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht. Artikel 20 : Toepasselijk recht 1. Het Nederlands recht is van toepassing. 2. De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Haarlem is exclusief bevoegd. Mind2Create BV, Wormerveer, 31 maart

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Koen Kock Advies & Interim-management

Algemene voorwaarden Koen Kock Advies & Interim-management Algemene voorwaarden Koen Kock Advies & Interim-management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies

Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies mipr aandacht & advies is een handelsnaam van MCM2100 BV Adres: Cypres 59, 1628 MP Hoorn KvK-nummer 60434759 Artikel 1 - Definities In

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1-3-2015

Algemene voorwaarden 1-3-2015 Algemene voorwaarden 1-3-2015 Copyright 2015 The Count Webdesign Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Voorzet Arbeid bv.

Algemene voorwaarden Voorzet Arbeid bv. Algemene voorwaarden Voorzet Arbeid bv. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voorzet:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden loonbureau.nl

Algemene voorwaarden loonbureau.nl Algemene voorwaarden loonbureau.nl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

De Hosson Consultancy - Algemene voorwaarden

De Hosson Consultancy - Algemene voorwaarden De Hosson Consultancy - Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

2. (Standaard) Voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. (Standaard) Voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech ALGEMENE VOORWAARDEN Ambitech Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDYGO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indygo

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Voorzet Begeleiding bv. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: MonumentPlus Jupiterstraat 25, 2957 HA te Nieuw-Lekkerland, Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WK Financial Management (4 november 2014)

Algemene voorwaarden WK Financial Management (4 november 2014) Algemene voorwaarden WK Financial Management (4 november 2014) Artikel 1 Algemeen 1. WK Financial Management is een eenmanszaak gericht op het geven van financieel advies, financieel (interim) management

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden pagina 2 / 11 Inhoudsopgave 1. ARTIKEL DEFINITIES... 2 2. ALGEMEEN... 3 3. OFFERTES... 3 4. TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING... 3 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mijn Bespaarspecialist

Algemene voorwaarden Mijn Bespaarspecialist Algemene voorwaarden Mijn Bespaarspecialist Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Adviesbureau Dubois. Herculesstraat 7, 1812 PD ALKMAAR. Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden We R Social Media

Algemene voorwaarden We R Social Media Algemene voorwaarden We R Social Media Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Algemeen... 3 Artikel 3 Offertes... 3 Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking... 4 Artikel 5 Uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemeen Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden Algemeen Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Algemeen In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening wordt onder Bureau Kuhlemeier verstaan Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier gevestigd te Den Haag. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven:

Nadere informatie

Versie 1. november 2011. Algemene voorwaarden dienstverlener. Artikel 1 Definities

Versie 1. november 2011. Algemene voorwaarden dienstverlener. Artikel 1 Definities Versie 1. november 2011. Algemene voorwaarden dienstverlener Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Offertes. Leidsevaart HT Haarlem

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Offertes. Leidsevaart HT Haarlem Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: * (naam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Partners RO

Algemene voorwaarden Partners RO Algemene voorwaarden Partners RO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Maten ICT te Surhuisterveen.

Algemene voorwaarden van Maten ICT te Surhuisterveen. Algemene voorwaarden van Maten ICT te Surhuisterveen. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek Deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp. Administratiekantoor Fronczek, gevestigd aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BRAM + Advies

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BRAM + Advies ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BRAM + Advies Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1. Definities

hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden van Jenneke Span Advies Begeleiding en Mediation Middenraai 16 7910 TK Nieuweroord E: info@jennekespan.nl T: 06 47 27 78 00 KvK nr. 66817862 BTW nr. 104527018B01 hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Offertes. Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Offertes. Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kvk: 51956373 / btw: NL 069702603B01. Algemene Voorwaarden

Kvk: 51956373 / btw: NL 069702603B01. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen istn hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Social Makelaar VOF d.d. 1 Maart 2017

Algemene Voorwaarden Social Makelaar VOF d.d. 1 Maart 2017 Algemene Voorwaarden Social Makelaar VOF d.d. 1 Maart 2017 Algemene voorwaarden Social Makelaar VOF Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jacobs Asbestos Solutions te Den Haag

Algemene voorwaarden Jacobs Asbestos Solutions te Den Haag Algemene voorwaarden Jacobs Asbestos Solutions te Den Haag Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zijlmans Pensioenadvies & Actuariaat B.V.

Algemene voorwaarden Zijlmans Pensioenadvies & Actuariaat B.V. Algemene voorwaarden Zijlmans Pensioenadvies & Actuariaat B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SanraH administratie dienstverlening B.V.

Algemene voorwaarden SanraH administratie dienstverlening B.V. Algemene voorwaarden SanraH administratie dienstverlening B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mijn Kiek fotografie

Algemene voorwaarden Mijn Kiek fotografie Algemene voorwaarden Mijn Kiek fotografie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes. 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes. 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda, no. 51174898 VAN: Human Impuls Zuiddijk 62 4771 RM Langeweg hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening O&O werkbedrijf

Algemene voorwaarden dienstverlening O&O werkbedrijf Algemene voorwaarden dienstverlening O&O werkbedrijf Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALJConsult

Algemene voorwaarden ALJConsult Algemene voorwaarden ALJConsult Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. ALJConsult: Het interim

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Van: Andre Smulders Consultancy, Hierna te noemen: ASC Margrietstraat 14 7481 GH Haaksbergen KvK nummer: 65250265 BTW nummer: NL094246051B01 Artikel 1: Definities 1. In deze

Nadere informatie

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking Advertentie- en partnershipvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Artikel 2

Nadere informatie

Van Dongen I C T C O N S U L T A N C Y. Algemene voorwaarden

Van Dongen I C T C O N S U L T A N C Y. Algemene voorwaarden Van Dongen ICT Consultancy Rooseveltstraat 56 5103 TD DONGEN The Netherlands T +31 (0)6-27161015 F +31 (0)84-8341179 E info@vandongenict.nl W www.vandongenict.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities

Nadere informatie

- Hilhorst Bouwkundig Adviesburo

- Hilhorst Bouwkundig Adviesburo ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: - Hilhorst Bouwkundig Adviesburo hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Bookelaar financieel adviesbureau b.v.

Bookelaar financieel adviesbureau b.v. Algemene voorwaarden dienstverlener Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Oostdam Advies ALGEMENE VOORWAARDEN

Oostdam Advies ALGEMENE VOORWAARDEN Risico Management Pensioenen Finance E: oostdam-advies@outlook.com M: +31 (0)6 53761283 T: +31 (0)181 337950 A: Uniceflaan 32 3223 PA Hellevoetsluis Nederland ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN : De Makelaar in Mantelzorg LIPPENHUIZEN KVK-nummer 66614368 Hierna te noemen : De Makelaar in Mantelzorg Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. CN Trading / depennenshop.nl, gevestigd te Hengelo aan de Turbinestraat 25, hierna te noemen opdrachtnemer, hanteert de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Taale Gas B.V.

Algemene voorwaarden Taale Gas B.V. Algemene voorwaarden Taale Gas B.V. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Leverancier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden training, groepsbegeleiding, teamcoaching en verandertrajecten

Algemene Voorwaarden training, groepsbegeleiding, teamcoaching en verandertrajecten Algemene Voorwaarden training, groepsbegeleiding, teamcoaching en verandertrajecten Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Amorim Webdesign, hierna te noemen: gebruiker

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Amorim Webdesign, hierna te noemen: gebruiker ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Amorim Webdesign, hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SECURO BEVEILIGING B.V. Securo Beveiliging

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SECURO BEVEILIGING B.V. Securo Beveiliging ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SECURO BEVEILIGING B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Marleen Timmer Consultancy

Algemene Voorwaarden Marleen Timmer Consultancy Algemene Voorwaarden Marleen Timmer Consultancy Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Marleen Timmer Consultancy, hierna te noemen

Nadere informatie

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: W. KANIS DIENSTVERLENING Graspieper 3 8271GX IJsselmuiden Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarde

Nadere informatie

Maatschappelijke Dienstverlening

Maatschappelijke Dienstverlening Algemene Voorwaarden Leef Maatschappelijke 5 februari 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SocialMediaMonteur

Algemene voorwaarden SocialMediaMonteur Algemene Voorwaarden SocialMediaMonteur BV d.d. december 2014 Algemene voorwaarden SocialMediaMonteur Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde

Nadere informatie

3. Aanbiedingen en offertes 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. Aanbiedingen en offertes 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van RocketPower

Nadere informatie

De Ontwerpsmid Zwolle Print- en webdesign, website hosting, realisatie, SEO, onderhoud, drukwerk ontwerpen, creatieve ondersteuning bedrijven.

De Ontwerpsmid Zwolle Print- en webdesign, website hosting, realisatie, SEO, onderhoud, drukwerk ontwerpen, creatieve ondersteuning bedrijven. De Ontwerpsmid Zwolle Print- en webdesign, website hosting, realisatie, SEO, onderhoud, drukwerk ontwerpen, creatieve ondersteuning bedrijven. Algemene voorwaarden De Ontwerpsmid - De Ontwerpsmid gevestigd

Nadere informatie