Tweede Kamer der Staten Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1 heeft op 2 juni 1988 mondeling overleg gevoerd met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen over de Evaluatie van de decentrale inning van lesgelden in het cursusjaar 1987/1988. De commissie heeft de eer als volgt van het overleg verslag uit te brengen. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter, Kraaijeveld-Wouters (CDA), Braams (VVD), Niessen (PvdA), Van der Vlies (SGP), Wallage (PvdA), Franssen (VVD), Jorritsma-Lebbink (VVD), Kamp (VVD), ondervoorzitter, Janmaat-Abee (CDA), Leijnse (PvdA), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Huys (PvdA), Lilipaly (PvdA), Wolffensperger (D66), Tuinstra (CDA), Van Gelder (PvdA), Frissen (CDA) en Van de Camp (CDA). Plv. leden: Lankhorst (PPR), Lansink (CDA), Reitsma (CDA), Roosen-van Pelt (CDA), De Boer (CDA), Hermans (VVD), Vermeend (PvdA), Schutte (GPV), Verspaget (PvdA), Korthals (VVD), Van Rey (VVD), Van Es (PSP), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Groenman (D66), Netelenbos (PvdA), Buurmeijer (PvdA), Ter Veld (PvdA), Kohnstamm (D66), Boers-Wijnberg (CDA), Van lersel (CDA) en Oomen-Ruijten (CDA). De heer Leijnse (P.v.d.A.) herinnerde aan eerdere gedachtenwisselingen over de decentrale inning van het lesgeld, waarbij hij op een aantal problemen had gewezen. Uit de evaluatie blijkt dat er toen inderdaad sprake was van een aantal probleemgroepen. Voor kinderen van ouders die nog maar kort in Nederland gevestigd zijn en op grond daarvan niet kwalificeren voor de TS-regeling gaat het zelfs om een fundamenteel probleem, maar ook bij andere groepen kunnen technische problemen een belemmering vormen voor deelname aan het onderwijs. Overigens was de heer Leijnse er niet van overtuigd dat door het systeem van centrale inning die problemen nu zijn opgelost. Dan is er het probleem van de internaatskinderen, waarvan het levensonderhoud in belangrijke mate door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt betaald, waardoor zij niet kwalificeren voor de TS-regeling. Daarvoor is wel een ad-hoc oplossing gevonden, maar geen sluitende regeling getroffen, meende dit lid, dat daarover nadere informatie vroeg. De tweede groep betreft de kinderen van vluchtelingen, waarvan de ouders nog zo kort in Nederland gevestigd zijn, dat ze nog geen aanspraak kunnen maken op de TS-regeling. De kinderen gaan wel naar school, moeten ook lesgeld betalen, maar kunnen dat niet. Wat voor oplossing is voor deze kinderen gevonden? In de notitie wordt opgemerkt, dat de problemen zijn toegenomen omdat meer MAVO/LBO-leerlingen bij de lesgeldinning betrokken zijn. Dat zou een indicatie kunnen zijn, dat de problemen met de lesgeldinning milieugebonden zijn, want in Nederland bestaat nog steeds een verband tussen het milieu van herkomst en de onderwijssoort die een kind volgt. In de tweede plaats wordt gezegd, dat tussen de eerste en de tweede Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

2 teldatum relatief weinig uitval heeft plaatsgevonden, wat betekent dat feitelijk het verwijderen van leerlingen niet vaak aan de orde is geweest. Het zou echter ook een indicatie kunnen zijn, aldus de heer Leijnse, dat een aantal relatief zwak gemotiveerde leerlingen zich dit jaar maar niet heeft ingeschreven en daardoor al bij de eerste teldatum ontbrak. Het zou ook kunnen zijn dat het feit dat lesgeld geïnd werd daarbij een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De heer Leijnse had dan ook behoefte aan meer gegevens hierover. Beperkt het lesgeld de toegankelijkheid van het onderwijs? Spelen sociale, milieufactoren daarbij een rol? Wat is de positie van etnische minderheden? Hij vroeg of de minister kans ziet binnen de begroting een onderzoek te laten verrichten naar de effecten van de lesgeldheffing op de toegankelijkheid van het onderwijs. De heer Leijnse miste vervolgens een kosten-batenanalyse in de evaluatie. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn schattingen verstrekt van de opbrengst van deze maatregel. Wat heeft hij in de praktijk opgeleverd, verdeeld naar schooltype en leeftijdsklasse? Welk deel van de bruto-opbrengst hebben de gemeente- en schoolbesturen voor hun rekening genomen? Wat heeft de operatie aan inningskosten en dergelijke gekost? Naar aanleiding van de notitie over de centrale inning 1988/1989 uitte de heer Leijnse zijn bezorgdheid over eventuele administratieve fouten, zeker in de aanloopfase, waardoor weer nieuwe problemen kunnen ontstaan. Is daarmee rekening gehouden? Hoe zullen die door het centrale inningssysteem worden opgevangen? Een niet-technisch probleem bij de centrale inning geldt het speciaal onderwijs. Het lijkt niet juist, dat de ouders van die kinderen al een onderwijskaart krijgen toegezonden, zolang het desbetreffende wetsvoorstel nog niet door de Kamers is aanvaard. De heer Leijnse vroeg de minister indien hij deze verzending moest bevestigen, zijn handelwijze te verklaren. Tijdens de eerdere gedachtenwisselingen is ook uitgebreid gesproken over het verwijderen van leerlingen als ultimum remedium. Daarbij heeft de minister steeds verklaard, dat deze sanctie in de wet is opgenomen en ook nodig is om het lesgeld te kunnen afdwingen. Bij de centrale inning is die mogelijkheid echter vervallen. Op de onderwijskaart moet een schuldbekentenis worden getekend. Dan staat het ministerie een groot aantal middelen ter beschikking om het schoolgeld ook werkelijk te innen. De scholen kunnen de leerling vervolgens inschrijven, die dan ook voor bekostiging in aanmerking komt. Het verbaasde dit lid dat bij een systeem van decentrale inning verwijderen een noodzakelijk onderdeel is, gefundeerd in de wet, terwijl door een puur technische wijziging naar centrale inning die mogelijkheid principieel verdwijnt. Is dan de interpretatie van artikel 5, lid 1 van de wet «er kan tot inschrijvingen worden overgegaan en de leerling komt voor bekostiging in aanmerking wanneer er een schuldbekentenis is getekend»? Moet die interpretatie dan niet in de wet worden vastgelegd? De heer Korthals (V.V.D.) had uit de evaluatie de indruk gekregen dat zich in de praktijk maar weinig problemen hebben voorgedaan met de decentrale inning. Wat hij in de evaluatie had gemist waren de ervaringen van gemeente- en schoolbesturen. Hebben zich administratieve problemen voorgedaan? Dit lid had verwacht dat door de decentrale inning het vertrouwen tussen leerlingen en leraren ondermijnd had kunnen worden en dat bepaalde leerlingen, geconfronteerd met de inning van lesgeld, zouden afhaken. Is dat in de praktijk ook gebeurd? Er zou ambtelijk overleg plaatsvinden over leerlingen wier ouders pas kort in Nederland verblijven. Tot welke resultaten heeft dit overleg geleid? De liquiditeitsproblemen van de scholen schijnen ook mee te vallen, of kunnen scholen alsnog een beroep op een aanvullend exploitatievoorschot doen? Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr

3 Hoewel de heer Korthals verheugd was over het systeem van de schuldbekentenis bij de centrale inning, vroeg hij zich af of daarmee wel aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Is in het nieuwe systeem onder omstandigheden gespreide betaling mogelijk? Een laatste vraag was of de invoerings- en exploitatiekosten van het nieuwe systeem ook juist waren begroot. De heer Tuinstra (C.D.A.) vond het vooral belangrijk door de evaluatie de systematiek van de lesgeldinning te kunnen bezien, en niet zozeer of de wet naar behoren is ingevoerd. Uit vergelijking van de teldata in het schooljaar '87/'88 blijkt dat op 1 februari 1988 een kleiner aantal leerlingen was uitgeschreven dan gebruikelijk. Gebruikelijk is een verloop tijdens een schooljaar van 1 a 2%. De heer Tuinstra ging ervan uit dat het schooljaar '87/'88 met meer dan één van de voorgaande jaren is vergeleken en kwam dan tot de conclusie dat van een aantoonbare drempel in de inschrijving van leerlingen bij de decentrale inning geen sprake is. Gelukkig konden problemen met de inning ook door uitstel van de fatale betalingstermijn tot 1 februari worden opgelost. Is er inzicht in het aantal lesgeldincasso's dat in alle redelijkheid na 1 februari aan de scholen moest worden kwijtgescholden? Wat betreft de verrekening van TS en lesgeld wilde de heer Tuinstra weten hoeveel aanvragen TS te laat waren ingediend. Dat zou het komend schooljaar immers opnieuw kunnen gebeuren. Minder draagkrachtige ouders die aanspraak op de TS-regeling kunnen maken, moeten wel eerst het lesgeld betalen en ontvangen later de TS in termijnen. In verband met de TS-regeling vroeg dit lid ook naar de overgangsbepaling voor 17-jarigen voor het komende schooljaar voor het zogenaamde 1000 gulden onderwijskostenelement. De heer Tuinstra stond voorshands positief tegenover de invoering van centrale inning. Daardoor verandert ook de sanctie van verwijdering van de leerling in een betalingsplicht van de ouders. Hoe denkt de minister het probleem van weigerachtige en onvindbare ouders op te lossen? Wat gebeurt er met een leerling die geen getekende onderwijskaart als schuldbekentenis kan overleggen? Zal hiervoor een voorziening worden getroffen, bij voorbeeld door deze leerling gelijk te stellen met een leerling met niet-draagkrachtige ouders? Een voorlopige verrekening tussen TS en lesgeld zou een oplossing kunnen bieden. Vervolgens suggereerde de heer Tuinstra bij betaling van het lesgeld na 15 september aanmaningskosten in rekening te brengen overeenkomstig de regeling die door de overheid bij het betalen van premies en belastingen wordt toegepast. Dat zou dan wel tevoren aan de ouders bekend moeten worden gemaakt. Mocht na twee aanmaningen nog steeds niet zijn betaald, dan zouden ook de incassokosten in rekening gebracht kunnen worden. Ouders die tijdig betalen worden op deze wijze feitelijk beloond, terwijl nalatige betalers een hogere rekening gepresenteerd krijgen. Antwoord van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen De minister was van mening dat uit de evaluatie juist bleek dat de sombere verwachtingen van de heer Leijnse niet bewaarheid waren. De minister schatte dat zich in hooguit 150 a 200 gevallen problemen hebben voorgedaan met kinderen van vluchtelingen. Op dit moment houdt een interdepartementale werkgroep zich bezig met de opvang van vluchtelingen en de wijze waarop die moet worden gefinancierd. Een probleem is dat op het moment dat aan die kinderen een TS-regeling wordt toegekend, hen in feite ook een verblijfstitel wordt verstrekt door het ministerie van onderwijs en wetenschappen. Van het ministerie wordt Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

4 echter verwacht het toelatingsbeleid van het ministerie van justitie te volgen. In de praktijk wordt de nodige soepelheid betracht in afwachting van de oplossing van de interdepartementale werkgroep. Internaatskinderen kunnen weliswaar aanspraak maken op een TSregeling, maar daarbij is het probleem dat de ouders soms weigeren een aanvraag in te dienen. Ook in verband daarmee vindt interdepartementaal overleg plaats. Het overleg met WVC is echter nog niet voltooid. De minister meende dat wat betreft een mogelijk milieu-effect MAVO/ LBO de heer Leijnse enigszins heeft overdreven. In het verleden werd lesgeld geïnd via de belastingdienst, waarbij in een aantal gevallen ook na een aantal jaren moest worden vastgesteld dat het oninbaar was. Bij een centrale inning door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden die gevallen wat meer zichtbaar. Doordat het MAVO en LBO in de beschouwing is betrokken is het aantal problemen kwantitatief wat groter geworden. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan voorlichting over de overgang van het oude systeem van inning via de belastingdienst naar het nieuwe van centrale inning door het ministerie. De aanleiding daarvoor is een eventuele verrekening met de TSregeling mogelijk te maken, de hoger wordende les- en collegegelden, eventuele compensatie via studiefinancieringsregelingen, per saldo om tot een zeer nauwe en effectieve afstemming te komen met uiteindelijk een minimaal effect voor diegenen die terug moeten vallen op studiefinanciering. Daarbij speelt ook een rol dat een aantal jaren geleden is besloten in één keer tot inning over te gaan, waardoor degenen met een voorfinanciering in extra problemen zouden kunnen geraken. De minister meende dat er geen sprake is van een verhoogde drempelwerking door de centrale inning van het lesgeld. Op de vraag of nader onderzoek daarnaar nodig en eventueel ook mogelijk is, wilde hij nog niet ingaan. In de afgelopen twee jaar heeft decentrale inning plaatsgevonden, die wordt nu omgezet in centrale inning. De minister wilde dan ook eerst het effect van de werking van de centrale inning afwachten, ook al omdat van de bevoorschotting in verband met de exploitatie door de scholen eigenlijk geen gebruik is gemaakt. Kennelijk zijn de scholen erin geslaagd de kortingen die zijn toegepast, totaal ongeveer f 550 milj.. te realiseren. Het uiteindelijke totaal-bedrag zal uit de afrekening moeten blijken. In hoeverre scholen zelf moeilijk inbare lesgelden hebben opgevangen via een schoolfonds of anderszins, kon de minister niet zeggen. Onderzoek zou nu leiden tot resultaten waarmee in de sfeer van het beleid niets meer kan worden gedaan, nu het systeem van inning toch verandert. Decentrale inning is voor het departement in administratief opzicht eenvoudiger dan centrale inning, omdat daarbij via de bevoorschotting kan worden gekort. Aangezien het idee van decentrale inning echter op groot verzet stuitte, ook in de Kamer, is met voortvarendheid aan de centrale inning gewerkt. Dan verdwijnt ook het bevoorschottingselement. In de tweede plaats wordt een nauwe band gelegd in het nieuwe systeem tussen de studiefinancieringsvergoedingen en de gelden die moeten worden betaald. Dat geldt zowel voor 18 als voor 18 + leerlingen. Wat de uitval van leerlingen tussen de eerste en de tweede teldatum betreft, merkte de minister het volgende op. In '85/'86 en in '86/'87 lag de daling tussen de 1 en 2%, afhankelijk van de onderwijssector. In '87/'88 bedraagt dat ongeveer 3/4%. Statistisch gaat het dus om een niet-significante daling, het is echter te vroeg om in positieve zin conclusies te trekken. Wel maakt dit cijfer duidelijk dat er voor het vermoeden dat er een drempelverhogende werking vanuit is gegaan waardoor leerlingen de school hebben verlaten, geen grond bestaat. Aangezien het een zeer beperkte cijferreeks betreft, moet met het trekken van conclusies wel grote voorzichtigheid worden betracht. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

5 Wat de kosten-batenanalyse betreft merkte de minister op, dat het bedrag dat via de decentrale inning moest worden bespaard, ook is opgebracht en wel door de kortingen. Hoe hoog het bedrag uiteindelijk is, zal blijken uit de afrekening. De afrekening heeft dan betrekking op de definitieve vaststelling van de gegevens en de cijfers. Dan zal ook blijken wat de kosten zijn geweest van de inning voor het Rijk door de schoolbesturen. Ook de ouders van leerlingen in het speciaal onderwijs hebben een onderwijskaart ontvangen. De reden is dat de onderwijsbegroting is aanvaard en dat daarin wordt uitgegaan van inning van de desbetreffende lesgelden. Wel is er bij het verzenden van de kaarten nadrukkelijk melding van gemaakt, dat het betreffende wetsvoorstel nog door de Kamer moet worden aanvaard. Technisch is het niet mogelijk de kaarten pas na aanvaarding van het wetsvoorstel te verzenden en tijdig te verwerken. Het alternatief zou dan weer decentrale inning zijn, hetgeen de minister niet verstandig leek. Een jaar uitstel zou weer spanning oproepen met de onderwijsbegroting. In het oude systeem was de sanctie van het verwijderen van leerlingen nodig door de decentrale inning. De schoolbesturen kregen onder meer vergoed op basis van het aantal leerlingen dat lesgeld had betaald. Indien de leerlingen niet hadden betaald, konden zij niet meer worden toegelaten. De school moest daarop toezien, want hij was verantwoordelijk voor het lesgeld. In het nieuwe systeem met de schuldbekentenis, kan wanneer die is getekend en de onderwijskaart aan het ministerie is verzonden, toelating door de school plaatsvinden. Met andere woorden, indien de ouders niet tekenen en er dus geen schuldbekentenis is, of de betrokken meerderjarige leerling niet tekent, dan wordt de leerling in het geheel niet toegelaten. Verwijdering in een later stadium is dan ook niet meer relevant. In het nieuwe systeem zijn de scholen ook geen risicodragers meer, maar ligt het risico bij het Rijk. In een aantal gevallen zal de inning ook nu problematisch kunnen zijn, zonder dat het om minderdraagkrachtige ouders gaat. In verband daarmee is het nodig een aanvullende wettelijke voorziening te treffen om aan de formele vereisten van de schuldbekentenis te voldoen. Een wetsvoorstel parate executie lesgelden ligt thans ter advisering bij de Raad van State. Indien rechtsmiddelen moeten worden gehanteerd, zullen die kosten ten laste worden gebracht van de desbetreffende ouders, dat zal ook bekend gemaakt worden. De minister zegde toe bij de belastingdienst over het aantal kwijtscheldingen, aanmaningen en dergelijke gegevens op te vragen en de Kamer daarover ook tijdig te informeren. In het wetsvoorstel parate executie is dus niet de verwijdering als uiterste sanctie opgenomen. Naar aanleiding van een interruptie van de heer Leijnse over de oude situatie, legde de minister uit, dat bij de behandeling van het betreffende wetsvoorstel was toegezegd dat het ministerie van de schoolbesturen niet het onmogelijke zou verwachten. Uit de evaluatie kan worden opgemaakt, dat dit ook niet is gebeurd. Waar sprake is van een overmachtsituatie heeft vrijstelling plaatsgevonden, bij voorbeeld bij vluchtelingen. Ook voor internaatskinderen is een voorlopige oplossing gevonden. De minister had geen indicatie dat de vertrouwensrelatie tussen leerlingen en leraren, daar waar zich problemen hebben voorgedaan, is verstoord. Hij sloot niet uit, maar kon dat in kwantitatieve zin niet bevestigen, dat in een enkel geval het lesgeld uit een schoolfonds of anderszins is voldaan. In het systeem van de centrale inning is voor de moeilijk inbare gevallen dus een aanvullende voorziening nodig, de parate executie van lesgelden, waarbij de inningskosten ten laste komen van de betrokken ouders. Dat betekent dat in consistentie met het oude systeem van verwijdering een harde lijn wordt gevolgd. Gespreide betaling van het lesgeld is niet mogelijk. De betaling moet begin oktober plaatsvinden, Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr

6 enkele aanmaningen zullen volgen en een sommatie eind december. Is dan nog niet betaald dan vindt overdracht aan de incasso plaats. Wat de mogelijke administratieve fouten van 5 a 10% betreft, merkte de minister het volgende op. Op dit moment betrekt het ministerie de gegevens van de scholen, en vindt controle plaats op het bestaande gegevensbestand. Op basis daarvan kon een vervuiling van slechts 0,06% worden geconstateerd. Tot 1 februari is souplesse betracht met de aanvragen van ouders voor een TS-regeling. In de praktijk heeft dat niet tot problemen aanleiding gegeven. Wat de regeling tegemoetkoming overige studiekosten betreft, is wat in de onderwijsbegroting is opgemerkt automatisch in het systeem verwerkt. Het gaat dan om continuanten. Wanneer een aanvraag voor de TS-regeling wordt gedaan en het gaat om continuering, dan gaat dat ook automatisch. Gedachtenwisseling in tweede termijn De heer Leijnse vond het antwoord van de minister ten aanzien van de onderwijskaarten die reeds naar de ouders van de leerlingen in het speciaal onderwijs zijn verzonden niet helemaal bevredigend en was voornemens hierop bij de behandeling van het wetsvoorstel terug te komen. Daar waar belangen van burgers uitdrukkelijk in het geding zijn, zou het in de uitvoering op een wet vooruitlopen slechts in uitzonderingsgevallen moeten plaatsvinden. Voorts ging de heer Leijnse ervan uit dat het kosten-baten-overzicht ook aan de Kamer zal worden verstrekt wanneer de afrekeningen hebben plaatsgevonden. De heer Leijnse had aangedrongen op een onderzoek naar de drempelwerking van het lesgeld, omdat het een van de meest wezenlijke kwesties is bij het beoordelen van de eigen besluitvorming van de Kamer. Nu lesgeld is ingesteld is het van belang te weten of daardoor drempeleffecten voor de toegankelijkheid van het onderwijs ontstaan. Hoewel de minister eerst de effecten van de centrale inning wil afwachten, zou het onderzoek naar een mogelijke drempelwerking parallel kunnen verlopen met het inningsproces. Tot slot vroeg de heer Leijnse nog of artikel 5, lid 1 van de Les- en cursusgeldwet moet worden gewijzigd, of dat de interpretatie anderszins onomstotelijk wordt vastgelegd. De minister antwoordde dat indien het wetsvoorstel Lesgeld speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wordt aanvaard, de voorbereiding van de administratieve uitvoering tijd vergt. Daarop wordt alvast geanticipeerd, onder het voorbehoud dat de wet zal worden aanvaard, ten einde financiële problemen te voorkomen. Wordt de wet niet aanvaard, dan wordt de uitvoering onmiddellijk gestaakt. Er is dus geen sprake van een onherroepelijke situatie. Hij verwachtte rond de jaarwisseling het kosten-baten-overzicht gereed te hebben. De minister wilde eerst nagaan wat er de afgelopen jaren is gepubliceerd, alvorens tot een onderzoek naar een mogelijke drempelwerking te besluiten. Het is in ieder geval van belang de vinger aan de pols te houden. Overigens had de minister geen aanwijzingen, ook gelet op de wijze waarop de TS-regeling werkt, dat de eigen bijdrage drempelverhogend werkt. Hij zegde toe uitsluitsel te geven in de memorie van toelichting op de begroting voor Wat de interpretatie van artikel 5, lid 1 van de Les- en cursusgeldwet betreft, merkte de minister op dat het uitvoeringsbesluit, artikel 3, ervoor zorgdraagt dat de schuldbekentenis juridisch verantwoord is. Het voorstel vermeldt dat «tot inschrijving niet wordt overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd dat het lesgeld wordt voldaan aan onze minister Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

7 met inachtneming van het bepaalde krachtens het vierde lid». Er wordt dus voldaan aan die verplichting door inlevering van de onderwijskaart. In het bezit van de schuldbekentenis kan de school de leerling zonder probleem inschrijven. De voorzitter van de commissie, Van Leijenhorst De griffier van de commissie, Janssen Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 96 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20863 Studiefinanciering Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14februari 1990 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesgeldplicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20391 Buitenlandse militaire dienstplicht Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 17 december 1987 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment

Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment Regelingen en voorzieningen CODE 10.1.3.331 Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment bronnen Tweede Kamer Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011 2012

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19123 Invoering van lesgeld voor boven 17-jarigen in het voortgezet onderwijs Nr. 4 VOORLOPIG VERSLAG Vastgesteld 7 november 1985 De vaste Commissie

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad ÜT? R>2 3 Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad Aan de minister van onderwijs en wetenschappen, de heer drs. W.J. Deetman, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Nassaulaan 6 2514 JS 's-gravenhage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19 218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroom (AIDS) Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 oktober 1989 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 961 Opleiding verplegende beroepen Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 317 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 55 Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal

Nadere informatie

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8.

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8. Algemene toelichting 1 Inleiding In de onderwijswetten is opgenomen dat gemeenten op basis van een verordening voor nader te omschrijven voorzieningen extra middelen (boven de reguliere rijksvergoedingen)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling normen tegemoetkoming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 497 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2000:AA7143

ECLI:NL:RVS:2000:AA7143 ECLI:NL:RVS:2000:AA7143 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-08-2000 Datum publicatie 04-07-2001 Zaaknummer 199900390/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Rapport Een waarschuwing van de leerplichtambtenaar Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Gemeente Hoorn gegrond.

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:7213

ECLI:NL:RBOBR:2014:7213 ECLI:NL:RBOBR:2014:7213 Instantie Datum uitspraak 27-11-2014 Datum publicatie 13-01-2015 Zaaknummer 14 _ 2026 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend. Zaaknummer: 1995/147 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, dr Brommer Datum uitspraak: 4 maart 1996 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden: Fatale datum, bekendmaking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen.

Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen. Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen. Beklaagde heeft eerst voor klagers vader en later voor klager zelf het beheer over

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2009-2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 Nota van wijziging Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Notitie. Gemeente Utrecht. Georg Huith en Robin Aerts. Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn. 1 Inleiding

Notitie. Gemeente Utrecht. Georg Huith en Robin Aerts. Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn. 1 Inleiding Notitie voor Gemeente Utrecht cc van Georg Huith en Robin Aerts datum 10 maart 2016 betreft Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn zaaknr 11002455 1 Inleiding 1.1 U verzocht ons een second opinion

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003

Rapport. Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003 Rapport Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003 2 Klacht Op 1 juli 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Nijverdal, ingediend door de heer S. te Nijverdal, met

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19879 Uitbreiding van de lesgeldregeling tot de groep 16- tot 18-jarigen, vervanging van en intrekking van de Lesgeldwet voor boven 17-jarigen

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Best is voor haar financiële middelen afhankelijk van enerzijds de maandelijkse ouderbijdrage en anderzijds van de door de gemeente te

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 2010 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Onderwerp Nadere berichtgeving over foto's van buitenlandse kentekenhouders

Onderwerp Nadere berichtgeving over foto's van buitenlandse kentekenhouders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 10-04-2009 Datum publicatie 15-06-2009 Zaaknummer AWB 07/1049 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen, artikelen en onderdelen

Aangenomen en overgenomen amendementen, artikelen en onderdelen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap datum 14 september 2016 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Uit de toelichting op het aangenomen amendement blijkt dat met woonkosten, naast huur, ook gedoeld wordt op kosten eigen woning.

Uit de toelichting op het aangenomen amendement blijkt dat met woonkosten, naast huur, ook gedoeld wordt op kosten eigen woning. Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met woonkosten (art. 475d lid 5 onder b Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 1996 1 Van 1 januari 1996 tot 29 juni 1996 6 Van

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/204 en 204.1

Zaaknummer : 2014/204 en 204.1 Zaaknummer : 2014/204 en 204.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 28 december 2014 Partijen : Appellant en Radboud Universiteit Nijmegen Trefwoorden : Aanmaning ter voldoening Betalingsverplichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 615 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 januari 1998 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Gelet op artikel 5, vierde lid, en artikel 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Gelet op artikel 5, vierde lid, en artikel 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet; Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 in verband met onder meer het aanpassen van het moment van de jaarlijkse vaststelling van het cursusgeld en van de termijnbedragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008

VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld door het bestuur d.d. 17 mei 2017 snf.div.14216520-1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Stichting Normering Flexwonen kent een aantal organen waaronder het Bestuur, de Raad

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal i Zitting 1979-1980 Nr. 44e 15 800 VIM Hoofdstuk VIII (Departement van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1980; begroting

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

Afschaffing ouderbijdrage in Besluit Ouderbijdrage Jeugdwet

Afschaffing ouderbijdrage in Besluit Ouderbijdrage Jeugdwet Regelingen en voorzieningen CODE 7.1.6.34 Afschaffing ouderbijdrage in Besluit Ouderbijdrage Jeugdwet bronnen VNG nieuwsbericht Besluit ouderbijdrage Jeugdwet in Staatsblad gepubliceerd, d.d. 3.6.2016

Nadere informatie