Tweede Kamer der Staten Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1 heeft op 2 juni 1988 mondeling overleg gevoerd met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen over de Evaluatie van de decentrale inning van lesgelden in het cursusjaar 1987/1988. De commissie heeft de eer als volgt van het overleg verslag uit te brengen. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter, Kraaijeveld-Wouters (CDA), Braams (VVD), Niessen (PvdA), Van der Vlies (SGP), Wallage (PvdA), Franssen (VVD), Jorritsma-Lebbink (VVD), Kamp (VVD), ondervoorzitter, Janmaat-Abee (CDA), Leijnse (PvdA), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Huys (PvdA), Lilipaly (PvdA), Wolffensperger (D66), Tuinstra (CDA), Van Gelder (PvdA), Frissen (CDA) en Van de Camp (CDA). Plv. leden: Lankhorst (PPR), Lansink (CDA), Reitsma (CDA), Roosen-van Pelt (CDA), De Boer (CDA), Hermans (VVD), Vermeend (PvdA), Schutte (GPV), Verspaget (PvdA), Korthals (VVD), Van Rey (VVD), Van Es (PSP), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Groenman (D66), Netelenbos (PvdA), Buurmeijer (PvdA), Ter Veld (PvdA), Kohnstamm (D66), Boers-Wijnberg (CDA), Van lersel (CDA) en Oomen-Ruijten (CDA). De heer Leijnse (P.v.d.A.) herinnerde aan eerdere gedachtenwisselingen over de decentrale inning van het lesgeld, waarbij hij op een aantal problemen had gewezen. Uit de evaluatie blijkt dat er toen inderdaad sprake was van een aantal probleemgroepen. Voor kinderen van ouders die nog maar kort in Nederland gevestigd zijn en op grond daarvan niet kwalificeren voor de TS-regeling gaat het zelfs om een fundamenteel probleem, maar ook bij andere groepen kunnen technische problemen een belemmering vormen voor deelname aan het onderwijs. Overigens was de heer Leijnse er niet van overtuigd dat door het systeem van centrale inning die problemen nu zijn opgelost. Dan is er het probleem van de internaatskinderen, waarvan het levensonderhoud in belangrijke mate door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt betaald, waardoor zij niet kwalificeren voor de TS-regeling. Daarvoor is wel een ad-hoc oplossing gevonden, maar geen sluitende regeling getroffen, meende dit lid, dat daarover nadere informatie vroeg. De tweede groep betreft de kinderen van vluchtelingen, waarvan de ouders nog zo kort in Nederland gevestigd zijn, dat ze nog geen aanspraak kunnen maken op de TS-regeling. De kinderen gaan wel naar school, moeten ook lesgeld betalen, maar kunnen dat niet. Wat voor oplossing is voor deze kinderen gevonden? In de notitie wordt opgemerkt, dat de problemen zijn toegenomen omdat meer MAVO/LBO-leerlingen bij de lesgeldinning betrokken zijn. Dat zou een indicatie kunnen zijn, dat de problemen met de lesgeldinning milieugebonden zijn, want in Nederland bestaat nog steeds een verband tussen het milieu van herkomst en de onderwijssoort die een kind volgt. In de tweede plaats wordt gezegd, dat tussen de eerste en de tweede Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

2 teldatum relatief weinig uitval heeft plaatsgevonden, wat betekent dat feitelijk het verwijderen van leerlingen niet vaak aan de orde is geweest. Het zou echter ook een indicatie kunnen zijn, aldus de heer Leijnse, dat een aantal relatief zwak gemotiveerde leerlingen zich dit jaar maar niet heeft ingeschreven en daardoor al bij de eerste teldatum ontbrak. Het zou ook kunnen zijn dat het feit dat lesgeld geïnd werd daarbij een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De heer Leijnse had dan ook behoefte aan meer gegevens hierover. Beperkt het lesgeld de toegankelijkheid van het onderwijs? Spelen sociale, milieufactoren daarbij een rol? Wat is de positie van etnische minderheden? Hij vroeg of de minister kans ziet binnen de begroting een onderzoek te laten verrichten naar de effecten van de lesgeldheffing op de toegankelijkheid van het onderwijs. De heer Leijnse miste vervolgens een kosten-batenanalyse in de evaluatie. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn schattingen verstrekt van de opbrengst van deze maatregel. Wat heeft hij in de praktijk opgeleverd, verdeeld naar schooltype en leeftijdsklasse? Welk deel van de bruto-opbrengst hebben de gemeente- en schoolbesturen voor hun rekening genomen? Wat heeft de operatie aan inningskosten en dergelijke gekost? Naar aanleiding van de notitie over de centrale inning 1988/1989 uitte de heer Leijnse zijn bezorgdheid over eventuele administratieve fouten, zeker in de aanloopfase, waardoor weer nieuwe problemen kunnen ontstaan. Is daarmee rekening gehouden? Hoe zullen die door het centrale inningssysteem worden opgevangen? Een niet-technisch probleem bij de centrale inning geldt het speciaal onderwijs. Het lijkt niet juist, dat de ouders van die kinderen al een onderwijskaart krijgen toegezonden, zolang het desbetreffende wetsvoorstel nog niet door de Kamers is aanvaard. De heer Leijnse vroeg de minister indien hij deze verzending moest bevestigen, zijn handelwijze te verklaren. Tijdens de eerdere gedachtenwisselingen is ook uitgebreid gesproken over het verwijderen van leerlingen als ultimum remedium. Daarbij heeft de minister steeds verklaard, dat deze sanctie in de wet is opgenomen en ook nodig is om het lesgeld te kunnen afdwingen. Bij de centrale inning is die mogelijkheid echter vervallen. Op de onderwijskaart moet een schuldbekentenis worden getekend. Dan staat het ministerie een groot aantal middelen ter beschikking om het schoolgeld ook werkelijk te innen. De scholen kunnen de leerling vervolgens inschrijven, die dan ook voor bekostiging in aanmerking komt. Het verbaasde dit lid dat bij een systeem van decentrale inning verwijderen een noodzakelijk onderdeel is, gefundeerd in de wet, terwijl door een puur technische wijziging naar centrale inning die mogelijkheid principieel verdwijnt. Is dan de interpretatie van artikel 5, lid 1 van de wet «er kan tot inschrijvingen worden overgegaan en de leerling komt voor bekostiging in aanmerking wanneer er een schuldbekentenis is getekend»? Moet die interpretatie dan niet in de wet worden vastgelegd? De heer Korthals (V.V.D.) had uit de evaluatie de indruk gekregen dat zich in de praktijk maar weinig problemen hebben voorgedaan met de decentrale inning. Wat hij in de evaluatie had gemist waren de ervaringen van gemeente- en schoolbesturen. Hebben zich administratieve problemen voorgedaan? Dit lid had verwacht dat door de decentrale inning het vertrouwen tussen leerlingen en leraren ondermijnd had kunnen worden en dat bepaalde leerlingen, geconfronteerd met de inning van lesgeld, zouden afhaken. Is dat in de praktijk ook gebeurd? Er zou ambtelijk overleg plaatsvinden over leerlingen wier ouders pas kort in Nederland verblijven. Tot welke resultaten heeft dit overleg geleid? De liquiditeitsproblemen van de scholen schijnen ook mee te vallen, of kunnen scholen alsnog een beroep op een aanvullend exploitatievoorschot doen? Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr

3 Hoewel de heer Korthals verheugd was over het systeem van de schuldbekentenis bij de centrale inning, vroeg hij zich af of daarmee wel aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Is in het nieuwe systeem onder omstandigheden gespreide betaling mogelijk? Een laatste vraag was of de invoerings- en exploitatiekosten van het nieuwe systeem ook juist waren begroot. De heer Tuinstra (C.D.A.) vond het vooral belangrijk door de evaluatie de systematiek van de lesgeldinning te kunnen bezien, en niet zozeer of de wet naar behoren is ingevoerd. Uit vergelijking van de teldata in het schooljaar '87/'88 blijkt dat op 1 februari 1988 een kleiner aantal leerlingen was uitgeschreven dan gebruikelijk. Gebruikelijk is een verloop tijdens een schooljaar van 1 a 2%. De heer Tuinstra ging ervan uit dat het schooljaar '87/'88 met meer dan één van de voorgaande jaren is vergeleken en kwam dan tot de conclusie dat van een aantoonbare drempel in de inschrijving van leerlingen bij de decentrale inning geen sprake is. Gelukkig konden problemen met de inning ook door uitstel van de fatale betalingstermijn tot 1 februari worden opgelost. Is er inzicht in het aantal lesgeldincasso's dat in alle redelijkheid na 1 februari aan de scholen moest worden kwijtgescholden? Wat betreft de verrekening van TS en lesgeld wilde de heer Tuinstra weten hoeveel aanvragen TS te laat waren ingediend. Dat zou het komend schooljaar immers opnieuw kunnen gebeuren. Minder draagkrachtige ouders die aanspraak op de TS-regeling kunnen maken, moeten wel eerst het lesgeld betalen en ontvangen later de TS in termijnen. In verband met de TS-regeling vroeg dit lid ook naar de overgangsbepaling voor 17-jarigen voor het komende schooljaar voor het zogenaamde 1000 gulden onderwijskostenelement. De heer Tuinstra stond voorshands positief tegenover de invoering van centrale inning. Daardoor verandert ook de sanctie van verwijdering van de leerling in een betalingsplicht van de ouders. Hoe denkt de minister het probleem van weigerachtige en onvindbare ouders op te lossen? Wat gebeurt er met een leerling die geen getekende onderwijskaart als schuldbekentenis kan overleggen? Zal hiervoor een voorziening worden getroffen, bij voorbeeld door deze leerling gelijk te stellen met een leerling met niet-draagkrachtige ouders? Een voorlopige verrekening tussen TS en lesgeld zou een oplossing kunnen bieden. Vervolgens suggereerde de heer Tuinstra bij betaling van het lesgeld na 15 september aanmaningskosten in rekening te brengen overeenkomstig de regeling die door de overheid bij het betalen van premies en belastingen wordt toegepast. Dat zou dan wel tevoren aan de ouders bekend moeten worden gemaakt. Mocht na twee aanmaningen nog steeds niet zijn betaald, dan zouden ook de incassokosten in rekening gebracht kunnen worden. Ouders die tijdig betalen worden op deze wijze feitelijk beloond, terwijl nalatige betalers een hogere rekening gepresenteerd krijgen. Antwoord van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen De minister was van mening dat uit de evaluatie juist bleek dat de sombere verwachtingen van de heer Leijnse niet bewaarheid waren. De minister schatte dat zich in hooguit 150 a 200 gevallen problemen hebben voorgedaan met kinderen van vluchtelingen. Op dit moment houdt een interdepartementale werkgroep zich bezig met de opvang van vluchtelingen en de wijze waarop die moet worden gefinancierd. Een probleem is dat op het moment dat aan die kinderen een TS-regeling wordt toegekend, hen in feite ook een verblijfstitel wordt verstrekt door het ministerie van onderwijs en wetenschappen. Van het ministerie wordt Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

4 echter verwacht het toelatingsbeleid van het ministerie van justitie te volgen. In de praktijk wordt de nodige soepelheid betracht in afwachting van de oplossing van de interdepartementale werkgroep. Internaatskinderen kunnen weliswaar aanspraak maken op een TSregeling, maar daarbij is het probleem dat de ouders soms weigeren een aanvraag in te dienen. Ook in verband daarmee vindt interdepartementaal overleg plaats. Het overleg met WVC is echter nog niet voltooid. De minister meende dat wat betreft een mogelijk milieu-effect MAVO/ LBO de heer Leijnse enigszins heeft overdreven. In het verleden werd lesgeld geïnd via de belastingdienst, waarbij in een aantal gevallen ook na een aantal jaren moest worden vastgesteld dat het oninbaar was. Bij een centrale inning door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden die gevallen wat meer zichtbaar. Doordat het MAVO en LBO in de beschouwing is betrokken is het aantal problemen kwantitatief wat groter geworden. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan voorlichting over de overgang van het oude systeem van inning via de belastingdienst naar het nieuwe van centrale inning door het ministerie. De aanleiding daarvoor is een eventuele verrekening met de TSregeling mogelijk te maken, de hoger wordende les- en collegegelden, eventuele compensatie via studiefinancieringsregelingen, per saldo om tot een zeer nauwe en effectieve afstemming te komen met uiteindelijk een minimaal effect voor diegenen die terug moeten vallen op studiefinanciering. Daarbij speelt ook een rol dat een aantal jaren geleden is besloten in één keer tot inning over te gaan, waardoor degenen met een voorfinanciering in extra problemen zouden kunnen geraken. De minister meende dat er geen sprake is van een verhoogde drempelwerking door de centrale inning van het lesgeld. Op de vraag of nader onderzoek daarnaar nodig en eventueel ook mogelijk is, wilde hij nog niet ingaan. In de afgelopen twee jaar heeft decentrale inning plaatsgevonden, die wordt nu omgezet in centrale inning. De minister wilde dan ook eerst het effect van de werking van de centrale inning afwachten, ook al omdat van de bevoorschotting in verband met de exploitatie door de scholen eigenlijk geen gebruik is gemaakt. Kennelijk zijn de scholen erin geslaagd de kortingen die zijn toegepast, totaal ongeveer f 550 milj.. te realiseren. Het uiteindelijke totaal-bedrag zal uit de afrekening moeten blijken. In hoeverre scholen zelf moeilijk inbare lesgelden hebben opgevangen via een schoolfonds of anderszins, kon de minister niet zeggen. Onderzoek zou nu leiden tot resultaten waarmee in de sfeer van het beleid niets meer kan worden gedaan, nu het systeem van inning toch verandert. Decentrale inning is voor het departement in administratief opzicht eenvoudiger dan centrale inning, omdat daarbij via de bevoorschotting kan worden gekort. Aangezien het idee van decentrale inning echter op groot verzet stuitte, ook in de Kamer, is met voortvarendheid aan de centrale inning gewerkt. Dan verdwijnt ook het bevoorschottingselement. In de tweede plaats wordt een nauwe band gelegd in het nieuwe systeem tussen de studiefinancieringsvergoedingen en de gelden die moeten worden betaald. Dat geldt zowel voor 18 als voor 18 + leerlingen. Wat de uitval van leerlingen tussen de eerste en de tweede teldatum betreft, merkte de minister het volgende op. In '85/'86 en in '86/'87 lag de daling tussen de 1 en 2%, afhankelijk van de onderwijssector. In '87/'88 bedraagt dat ongeveer 3/4%. Statistisch gaat het dus om een niet-significante daling, het is echter te vroeg om in positieve zin conclusies te trekken. Wel maakt dit cijfer duidelijk dat er voor het vermoeden dat er een drempelverhogende werking vanuit is gegaan waardoor leerlingen de school hebben verlaten, geen grond bestaat. Aangezien het een zeer beperkte cijferreeks betreft, moet met het trekken van conclusies wel grote voorzichtigheid worden betracht. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

5 Wat de kosten-batenanalyse betreft merkte de minister op, dat het bedrag dat via de decentrale inning moest worden bespaard, ook is opgebracht en wel door de kortingen. Hoe hoog het bedrag uiteindelijk is, zal blijken uit de afrekening. De afrekening heeft dan betrekking op de definitieve vaststelling van de gegevens en de cijfers. Dan zal ook blijken wat de kosten zijn geweest van de inning voor het Rijk door de schoolbesturen. Ook de ouders van leerlingen in het speciaal onderwijs hebben een onderwijskaart ontvangen. De reden is dat de onderwijsbegroting is aanvaard en dat daarin wordt uitgegaan van inning van de desbetreffende lesgelden. Wel is er bij het verzenden van de kaarten nadrukkelijk melding van gemaakt, dat het betreffende wetsvoorstel nog door de Kamer moet worden aanvaard. Technisch is het niet mogelijk de kaarten pas na aanvaarding van het wetsvoorstel te verzenden en tijdig te verwerken. Het alternatief zou dan weer decentrale inning zijn, hetgeen de minister niet verstandig leek. Een jaar uitstel zou weer spanning oproepen met de onderwijsbegroting. In het oude systeem was de sanctie van het verwijderen van leerlingen nodig door de decentrale inning. De schoolbesturen kregen onder meer vergoed op basis van het aantal leerlingen dat lesgeld had betaald. Indien de leerlingen niet hadden betaald, konden zij niet meer worden toegelaten. De school moest daarop toezien, want hij was verantwoordelijk voor het lesgeld. In het nieuwe systeem met de schuldbekentenis, kan wanneer die is getekend en de onderwijskaart aan het ministerie is verzonden, toelating door de school plaatsvinden. Met andere woorden, indien de ouders niet tekenen en er dus geen schuldbekentenis is, of de betrokken meerderjarige leerling niet tekent, dan wordt de leerling in het geheel niet toegelaten. Verwijdering in een later stadium is dan ook niet meer relevant. In het nieuwe systeem zijn de scholen ook geen risicodragers meer, maar ligt het risico bij het Rijk. In een aantal gevallen zal de inning ook nu problematisch kunnen zijn, zonder dat het om minderdraagkrachtige ouders gaat. In verband daarmee is het nodig een aanvullende wettelijke voorziening te treffen om aan de formele vereisten van de schuldbekentenis te voldoen. Een wetsvoorstel parate executie lesgelden ligt thans ter advisering bij de Raad van State. Indien rechtsmiddelen moeten worden gehanteerd, zullen die kosten ten laste worden gebracht van de desbetreffende ouders, dat zal ook bekend gemaakt worden. De minister zegde toe bij de belastingdienst over het aantal kwijtscheldingen, aanmaningen en dergelijke gegevens op te vragen en de Kamer daarover ook tijdig te informeren. In het wetsvoorstel parate executie is dus niet de verwijdering als uiterste sanctie opgenomen. Naar aanleiding van een interruptie van de heer Leijnse over de oude situatie, legde de minister uit, dat bij de behandeling van het betreffende wetsvoorstel was toegezegd dat het ministerie van de schoolbesturen niet het onmogelijke zou verwachten. Uit de evaluatie kan worden opgemaakt, dat dit ook niet is gebeurd. Waar sprake is van een overmachtsituatie heeft vrijstelling plaatsgevonden, bij voorbeeld bij vluchtelingen. Ook voor internaatskinderen is een voorlopige oplossing gevonden. De minister had geen indicatie dat de vertrouwensrelatie tussen leerlingen en leraren, daar waar zich problemen hebben voorgedaan, is verstoord. Hij sloot niet uit, maar kon dat in kwantitatieve zin niet bevestigen, dat in een enkel geval het lesgeld uit een schoolfonds of anderszins is voldaan. In het systeem van de centrale inning is voor de moeilijk inbare gevallen dus een aanvullende voorziening nodig, de parate executie van lesgelden, waarbij de inningskosten ten laste komen van de betrokken ouders. Dat betekent dat in consistentie met het oude systeem van verwijdering een harde lijn wordt gevolgd. Gespreide betaling van het lesgeld is niet mogelijk. De betaling moet begin oktober plaatsvinden, Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr

6 enkele aanmaningen zullen volgen en een sommatie eind december. Is dan nog niet betaald dan vindt overdracht aan de incasso plaats. Wat de mogelijke administratieve fouten van 5 a 10% betreft, merkte de minister het volgende op. Op dit moment betrekt het ministerie de gegevens van de scholen, en vindt controle plaats op het bestaande gegevensbestand. Op basis daarvan kon een vervuiling van slechts 0,06% worden geconstateerd. Tot 1 februari is souplesse betracht met de aanvragen van ouders voor een TS-regeling. In de praktijk heeft dat niet tot problemen aanleiding gegeven. Wat de regeling tegemoetkoming overige studiekosten betreft, is wat in de onderwijsbegroting is opgemerkt automatisch in het systeem verwerkt. Het gaat dan om continuanten. Wanneer een aanvraag voor de TS-regeling wordt gedaan en het gaat om continuering, dan gaat dat ook automatisch. Gedachtenwisseling in tweede termijn De heer Leijnse vond het antwoord van de minister ten aanzien van de onderwijskaarten die reeds naar de ouders van de leerlingen in het speciaal onderwijs zijn verzonden niet helemaal bevredigend en was voornemens hierop bij de behandeling van het wetsvoorstel terug te komen. Daar waar belangen van burgers uitdrukkelijk in het geding zijn, zou het in de uitvoering op een wet vooruitlopen slechts in uitzonderingsgevallen moeten plaatsvinden. Voorts ging de heer Leijnse ervan uit dat het kosten-baten-overzicht ook aan de Kamer zal worden verstrekt wanneer de afrekeningen hebben plaatsgevonden. De heer Leijnse had aangedrongen op een onderzoek naar de drempelwerking van het lesgeld, omdat het een van de meest wezenlijke kwesties is bij het beoordelen van de eigen besluitvorming van de Kamer. Nu lesgeld is ingesteld is het van belang te weten of daardoor drempeleffecten voor de toegankelijkheid van het onderwijs ontstaan. Hoewel de minister eerst de effecten van de centrale inning wil afwachten, zou het onderzoek naar een mogelijke drempelwerking parallel kunnen verlopen met het inningsproces. Tot slot vroeg de heer Leijnse nog of artikel 5, lid 1 van de Les- en cursusgeldwet moet worden gewijzigd, of dat de interpretatie anderszins onomstotelijk wordt vastgelegd. De minister antwoordde dat indien het wetsvoorstel Lesgeld speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wordt aanvaard, de voorbereiding van de administratieve uitvoering tijd vergt. Daarop wordt alvast geanticipeerd, onder het voorbehoud dat de wet zal worden aanvaard, ten einde financiële problemen te voorkomen. Wordt de wet niet aanvaard, dan wordt de uitvoering onmiddellijk gestaakt. Er is dus geen sprake van een onherroepelijke situatie. Hij verwachtte rond de jaarwisseling het kosten-baten-overzicht gereed te hebben. De minister wilde eerst nagaan wat er de afgelopen jaren is gepubliceerd, alvorens tot een onderzoek naar een mogelijke drempelwerking te besluiten. Het is in ieder geval van belang de vinger aan de pols te houden. Overigens had de minister geen aanwijzingen, ook gelet op de wijze waarop de TS-regeling werkt, dat de eigen bijdrage drempelverhogend werkt. Hij zegde toe uitsluitsel te geven in de memorie van toelichting op de begroting voor Wat de interpretatie van artikel 5, lid 1 van de Les- en cursusgeldwet betreft, merkte de minister op dat het uitvoeringsbesluit, artikel 3, ervoor zorgdraagt dat de schuldbekentenis juridisch verantwoord is. Het voorstel vermeldt dat «tot inschrijving niet wordt overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd dat het lesgeld wordt voldaan aan onze minister Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr

7 met inachtneming van het bepaalde krachtens het vierde lid». Er wordt dus voldaan aan die verplichting door inlevering van de onderwijskaart. In het bezit van de schuldbekentenis kan de school de leerling zonder probleem inschrijven. De voorzitter van de commissie, Van Leijenhorst De griffier van de commissie, Janssen Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 96 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20863 Studiefinanciering Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14februari 1990 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 961 Opleiding verplegende beroepen Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment

Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment Regelingen en voorzieningen CODE 10.1.3.331 Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment bronnen Tweede Kamer Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011 2012

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad ÜT? R>2 3 Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad Aan de minister van onderwijs en wetenschappen, de heer drs. W.J. Deetman, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Nassaulaan 6 2514 JS 's-gravenhage

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 997 Plan van spreiding en situering SVIVI Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 22 mei 1991 De vaste Commissie voor onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 24 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling normen tegemoetkoming

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Gelet op artikel 5, vierde lid, en artikel 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Gelet op artikel 5, vierde lid, en artikel 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet; Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 in verband met onder meer het aanpassen van het moment van de jaarlijkse vaststelling van het cursusgeld en van de termijnbedragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende:

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende: Geachte mevrouw Stembor, U heeft mij een aantal stellingen/vragen voorgelegd. Ik heb daaruit opgemaakt dat u kritiek heeft op de onduidelijkheid over de verhouding tussen de Wbtv en de wet van 8 mei 1878,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 2010 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

No.W05.13.0145/I 's-gravenhage, 13 juni 2013

No.W05.13.0145/I 's-gravenhage, 13 juni 2013 ... No.W05.13.0145/I 's-gravenhage, 13 juni 2013 Bij Kabinetsmissive van 21 mei 2013, no. 13.001016, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij de Afdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19258 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) Nr. 8 EINDVERSLAG Vastgesteld 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 240 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet en de Wet economische delicten betreffende de bepalingen aangaande de procedure

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (onderdeel Milieubeheer)

Nadere informatie

Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen.

Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen. Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen. Beklaagde heeft eerst voor klagers vader en later voor klager zelf het beheer over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.021 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIE-KAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

vra2001ocw.022 Bekostigingsbesluit WHW in verband met het kunstonderwijs

vra2001ocw.022 Bekostigingsbesluit WHW in verband met het kunstonderwijs vra2001ocw.022 Bekostigingsbesluit WHW in verband met het kunstonderwijs Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben enkele fracties de behoefte over de brief van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Afgesproken Werk Groep Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, zijn of haar vertegenwoordiger, gemachtigde en erfgenaam of erfgenamen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013 Rapportnummer: 2013/054 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK slordig te werk is gegaan bij het innen van de eigen

Nadere informatie

Notitie. Gemeente Utrecht. Georg Huith en Robin Aerts. Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn. 1 Inleiding

Notitie. Gemeente Utrecht. Georg Huith en Robin Aerts. Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn. 1 Inleiding Notitie voor Gemeente Utrecht cc van Georg Huith en Robin Aerts datum 10 maart 2016 betreft Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn zaaknr 11002455 1 Inleiding 1.1 U verzocht ons een second opinion

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroon (AIDS) Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 7 november 1985 Ter voorbereiding van het mondeling overleg

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 ... No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 Bij Kabinetsmissive van 18 maart 2015, no.2015000453, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20672 Ontwerp Plan van Scholen 1989-1991 Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 18 oktober 1988 De vaste Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Best is voor haar financiële middelen afhankelijk van enerzijds de maandelijkse ouderbijdrage en anderzijds van de door de gemeente te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal Vergaderjaar VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar Nr. VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 834 Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 24 april 1991

Nadere informatie

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD 31 januari 2014 Opdrachtgever Gemeente Drimmelen Auteurs Jan Littink, mba-me Mr. drs. Klaas te Bos Kenmerk Project RAP003343/JLI/KVO 001712.004.01

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19160 Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 maart 1986 De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 724 Studiefinanciering Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 1998 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK op het beroep van de Stichting X te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur IMr. 158 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder. Zaaknummer: 2008/008 Rechter(s): mrs. Loeb, Lubberdink, Mollee Datum uitspraak: 20 juni 2008 Partijen: appellant tegen college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18441 Hoofdlijnen voor een nieuw stelsel van studiefinanciering Nr. 4 De vroegere stukken zijn gedrukt in het vergaderjaar 1983-1984 LIJST VAN

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 vra2005vws-10 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 17 649 Taakverdeling en concentratie in het w.o. Nr. 57 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 27 juni 1985 De vaste Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie