Per asset class in Liquiditeiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Per asset class in 2009. Liquiditeiten 0 5 10 15 20 25"

Transcriptie

1 B E L EG G I N G FO N D E N TO P V E E T I G pectaculai hetel IEX De beleggingfoneninex IEX heeft een comeback volgen het boekje laten zien. in 1 uai boekte e gepeie foneninex een enement van 1,%. enementen in euo' pe i Bon: Lippe FMI In het maat/il numme van IEX magazine intouceee IEX met enige choom e IEX. Die choom kwam vooal voot uit het lechte enement van e inex, -,5% pe maat. Die peilatum wa, zoal we nu weten, wel heel icht naat e boem van e makt gepikt. Inmiel taat e IEX op een enement van +1,%. Peilatum i, michien achteaf wel e piek van e Wijzigingen In e inex zijn alle enementen nu teuggeeken naa euo. Een eel van e fonen ha in e voige eitie nog het enement in eigen valuta (UD, GBP en NOK) achte e naam. De koegafieken taan oveigen wel in eigen valuta. Op vezoek van ING Invetment Management i e Luxembuge vaiant van het Global eal Etate Fun vevangen oo e Neelane vaiant. Het Foti Global Liuiity Fun Euo i vevangen oo N Euo Liuiiteiten omat van Foti Global Liuiity Fun Euo geen ata vekegen konen woen. enement IEX Pe aet cla in Aanelen Thema Onoeen Goe Obligatie Liuiiteiten 5 ally. Bijna alle veetig fonen in e inex hebben een kachtige put omhoog laten zien, in ie boem. Alle aet clae binnen e IEX taan an ook in e plu, tewijl in maat alleen Liuiiteiten oveein bleven. Logichewij zijn e liuiiteitfonen nu e achteblijve. in maat von volgen UB en Ceit uie e gootte tijlaai ooit plaat, van efenief naa offenief en at vinen we teug in e inex. Zo oen emeging maket-aanelenfonen het t bet, amen met gontoffenfonen, Aziatich vatgoe en emeging maket ebt. owieo heeft ook het veel geplaage onoeen goe zich pima uit e neten weten te weken, waabij opvalt at e global fun hun wegingen voo Azië hebben vehoog, ten kote van Noo-Ameika. Niet vewonelijk, gezien e enementen van Aziëvatgoefonen. Heneon Aia Pacific Popety ton meio maat nog op %, nu op +%. Bij ie tijging moet wel een kanttekening woen gemaakt. Bij e eete publicatie van e IEX ween alle enementen nog in lokale valuta bijgehouen, inmiel zijn alle enementen en aamee ook het uiteinelijke enement van e inex omgeeken naa euo. Blackock Wol Mining i met een coe van 52,% e abolute numme één binnen e inex. Binnen het obligatieegment van e inex valt e tevige pefomance op van e emeging maket ebt-fonen. Zo tekt ING enta Emeging Maket Debt met een enement van 2,% e coe van eze aet cla fo omhoog. Bet peteene fonen Blackock Wol Mining +52,% choe IF BIC +,5% kagen Kon-Tiki +,% Foti Obam +,% Fielity AEAN +1,% JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE 1

2 FO N D VAN DE MAAND IEX Inex De IEX Inex i e nieuwe benchmak voo (fon)belegge. De inex betaat uit veetig topbeleggingfonen in twintig vechillene categoieën, vepei ove vijf aetclae. Daamee i het e pefecte maattaf voo belegge met een bee gepeie potefeuille. Heneon Hoizon Pan Euopean Euity Opbouw IEX Inex Achteblijve met kanen De IEX Inex i opgebouw uit vie aetclae: aanelen, obligatie, onoeen goe en liuiiteiten, plu een vijfe poot, e zogenoeme thema waain fonen zitten ie bijvoobeel ook in futue hanelen. De weging binnen e inex i al volgt: % aanelen % obligatie % thema % onoeen goe 5% liuiiteiten Heneon Pan Euopean Euity fon aakte tijen e voojaaally achteop bij e benchmak. Dat i jamme voo belegge, maa biet wel kanen voo e toekomt, enkt fonbeheee Tim tevenon. oo Pete van Kleef M et een enement van,1% voo it jaa (peilatum i, in euo ) heeft Tim tevenon weinig een zich op e bot te kloppen. Euopee aanelen zijn owieo niet e bet peteene, maa met zijn pefomance ligt het Heneon Pan Euopean Euity Fun ook net iet achte op e FTE Wol Inex, ie al benchmak fungeet. De achtetan i vooal opgelopen ooat tevenon tug onewogen i blijven zitten in financial. Toch blijft tevenon poitief. De waaeing van e aanelen in zijn potefeuille zijn nog nooit zo aantekkelijk geweet en e goeivoouitzichten op lange temijn van zijn electie zijn bete an ie van e makt al geheel, telt tevenon. Dat tevenon e banken goteneel link laat liggen, betekent niet at hij puu efenief enkt. Zo chuilt hij niet in Nutbeijven en Telecom, twee klaieke veilige haven. Voo zijn fon zoekt e Bite fonbeheee vooal beijven met een goee maktpoitie, een management at zich bewezen heeft en mooie goeivoouitzichten. Daa zitten ook mee cycliche beijven bij en high bèta-aanelen. Zo cheef het fon in op e aanelenemiie van Acelo Mittal. Voozichtig met financial Ook na e ally i tevenon nog altij eg voozichtig met financiële aanelen. Het i nog maa e vaag of het egte achte e ug i, enkt tevenon. De onzekeheen zijn nog enom. Zo zouen e poblemen electie fonen AXA, Zuich Financial evice en Munich e zijn e gootte financiële belangen, niet toevallig vooal vezekeaa. Deze aanelen konen e afgelopen maanen goekoop woen opgepikt en tevenon vewacht at e noozaak om mee te paen goe zal uitpakken voo eze ecto. TOP Capita,2% eckitt Benckie,% yngenta 2,% Deutche Pot 2,% Muenchne uck 2,% Zuich Financial evice 2,% Eilo Int. 2,% Feeniu 2,% Feiniu Meical Cae 2,5% oche in Letlan ovelaan naa Zweee banken. Bovenien enkt tevenon at e toekomtige goei van e bankenecto aan banen geleg kan gaan woen oo tengee eguleing oo oveheen en toezichthoue. Met een weging van 1% hebben financial wel e gootte poitie van e afgelopen twee jaa, in het fon. Ove e Euopee aanelenmakt in zijn geheel i tevenon niet al te optimitich. De hoannatemming ie e eete geen hoot teweegbachten, kan wel een pematuu blijken te zijn, veet hij. Conumptie en economiche goei taan nog tee op exteem lage niveau. Dat lijkt in elk geval een genoeg te zijn om te veonetellen at e bantof voo e op maat ingezette ally poeig opgebuikt i. Een aempauze lijkt an het meet optimitiche cenaio. HENDEON HOIZON PAN EUOPEAN E 1 De fonen woen binnen hun categoie geelectee op vechillene citeia: petatie ove ie en vijf jaa fonomvang eputatie fonbeheee en aanbiee agelijke pijvoming maximaal ie fonen pe aanbiee in e inex en moeten zowel op het punt van petatie al op volume tot e bete % van e pee goup zitten. De IEX Inex i niet een vezameling van e bete fonen weelwij, maa een uitgebalanceee electie van fonen ie in hun eigen peelvel tot e top behoen. Elke aetcla betaat uit vechillene categoieën ie elk wee twee fonen bevatten. Alle fonen wegen gelijk mee in e inex, voo 2,5% van het totaalgewicht. De inex beoogt an ook niet een zo hoog mogelijk enement te halen, maa geeft het enement van e makt al geheel aan (aanelen, obligatie, onoeen goe en cah), gebaee op e bovengenoeme wegingen. Elk jaa, pe 1 uai, wot gekeken of e fonen nog aan e electieciteia voloen en zullen e eventueel mutatie plaatvinen. Ove het fonovezicht Behalve enementen, topholing en peiing vint u in het ovezicht: Total expene atio, het totaal kotenpecentage at het fon in ekening bengt De coe waamee het fon bij uw bank of boke te vinen i 1 2 IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU iico Kanen i i aug t okt maat mei i AANDELEN NOOD-AMEIKA Pionee U eeach 2,2 -,1 2,5 1,5 F1 Eoua Camignac 5,5-1, -2, 1, LU5252 John Peckham KOE AFGELOPEN MAANDEN EU,5,5 2,5,%,%,5%,%,% 2,% chlumbege Fit ola Kino Gol Feepot McMoan Golcop Apple Chevon Hewlett-Packa Veizon Google ECTOPEIDING ECTOPEIDING Gontoffen (2%) IT (%) Oveig (%) Oveig (%) Ka (%) Gezonheizog (%) Banken (21%) Financial (%) Enegie (%) Enegie (%) AANDELEN WEELDWIJD AANDELEN NOOD-AMEIKA Foti Obam Theaneele Ameican elect Inexkaakteitieken AANDELEN WEELDWIJD Camignac Invetiement 1= zee laag, 2= laag, = beneengemiel, = bovengemiel, 5= hoog, = zee hoog, -2, -,2 NL2 olf tout, -,2-1, 1, GB Comac Welon KOE AFGELOPEN MAANDEN IN GBP 5 5 5,5%,%,2%,%,5%,% 2,% 2,% Well Fago K+ AG Alapi ING ABB Oacle Pfize Micooft Tavele JPMogan Chae LANDENPEIDING Euopa ex-euo (%) ECTOPEIDING Oveig (1%) IT (2%) Oveig (%) Euozone (2%) Noo-Ameika (2%) Opkomene makten (2%) Niet-uuzame conumentengoeeen (%) Financial (%) Inutial (1%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

3 B E L EG GINGFONDEN TOP VEETIG,5 -,5 2, 2, LU5 Alan Conway KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD ,5 -, -, 1,1 IE5 DW Top Diviene 21,1-2, -1, 1,51 F1 Joan Cvetaki , -2, -1, Alex Otto 1,1 NL2 Jack Jonk 1 AANDELEN HOOG DIVIDEND DW Invet Top Aia 1 AANDELEN AZIË Delta Deelnemingen 1 AANDELEN NEDELAND Camignac Euo - Entepeneu 1 Lauent Doble,5,5,5,5,5 2 AANDELEN EUOPA MALLCAP AANDELEN EUOPA Comget Gowth Euope AANDELEN OPKOMENDE LANDEN choe IF BIC,5 -,, 1, LU Thoma Gehat, -2,2 -, 1, DE 5 5 5,% 5,2%,%,2%,%,%,%,% 5,%,%,%,%,% Imtech,% mit,% TKH,% Acai.2% Gontmij,%,%,1%,% Petoba China Mobile Gazpom CVD CNOOC Capita Danone oche eckitt Benckie H&M LANDENPEIDING Nighthawk Enegy Puecicle Lt K+ AG Voloh AG Yaa Intenational LANDENPEIDING Inia (1%) Oveig (2%) China (%) ECTOPEIDING Fankijk (2%) ECTOPEIDING Gontoffen (21%) Oveig (%) embcop Maine Taiwan emi CNOOC Hon Hai Peciion eliance Inutie Gezonheizog (%) Duitlan (%) AANDELEN OPKOMENDE LANDEN Inutie (21%) Veenig Koninkijk (1%) Zwitelan (%) AANDELEN EUOPA AANDELEN EUOPA MALLCAP Enegie (1%) Telecom (1%) Nut (%) ingapoe (%) Inutie (%) Conumentengoeeen (%) China (%) AANDELEN NEDELAND AANDELEN AZIË AANDELEN HOOG DIVIDEND Heneon Pan Euopean Euity Pictet mall Cap Euope N Neelan Aanelenfon Fielity AEAN Oange Euopean High Divien Fun, -1,2,5 2,5 NO Kitoffe tenu KOE AFGELOPEN MAANDEN IN NOK 2 2 1, -1, -, 2, LU Tim tevenon Aylin untay 5 2 1,5-1, -2,2 2, LU12,1 -, -1, 1 NL2 Coné van Zeijl 1, -1,2,2 1, LU Gillian Kwek KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 2 2 1, -, -, 1, NL2,5%,%,% 5,%,5%,2%,% 2,% 2,%,% oyal Dutch,% Unileve,% Acelo Mittal,% KPN,% Philip 5,1%,%,%,% 2,% 2,% 1,% ECTOPEIDING Pamalat Gifol Tygveta Pemie Oil Telenet goup LANDENPEIDING Financial (1%) Oveig (%) Capita Goup eckitt Benckie yngenta Deutche Pot Münchene uck Oveig (1%) ECTOPEIDING Duitlan (2%) ingapoe Telecom Unite Oveea Bank DB Goup Telekomunikai Inoneia Oveea Chinee Banking ECTOPEIDING Inutie (%) Oveig (2%) Oveig (%) Oveig (%) Thailan (%) ampo Oy Eon Zuich Financial evice Baf BHP Billiton LANDENPEIDING Enegie (%) Joik van en Bo,5,5 5,5 5,5,5 amung Electic Electoba Pie Int. itema JFC LG Electonic ECTOPEIDING kagen Kon-Tiki Inia (%) Conumentenienten (%) Conumentengoeeen (1%) Oveig (%) IT (%) Bazilië (2%) Hongkong (%) Oveig (2%) Voeing (%) ulan (%) Diamon Offhoe Dilling Eon Novati Taiwan emi Fance Telecom LANDENPEIDING Oveig (1%) Thoma chüle ECTOPEIDING ingapoe (%) Baimateialen (1%) Oveig (2%) Financial (1%) Enegie (%) Conumentengoeeen (%) Telecom (%) IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU Fankijk (1%) Financial (%) Zwitelan (%) Veenig Koninkijk (21%) Conumentengoeeen (%) Gezonheizog (%) Inoneië (%) Baimateialen (%) Financial (%) Conumentengoeeen (%) Maleiië (2%) Enegie (%) Nut (%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

4 B E L EG GINGFONDEN TOP VEETIG ENEGIE GONDTOFFEN EDELMETALEN DUUZAAM VATGOED WEELDWIJD VATGOED EUOPA ING Enegy obeco Commoitie Blackock Wol Gol Fun Dexia utainable Wol ING Global eal Etate Foti A Euopa Vatgoe 2, -, -, 1, LU1 Feeic Van Paij KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 1, -,2 NL2 Pete van e pek, -2, -,1 1, BE olan Kölch -, -1,1-1, 1,5 NL Michael Lipch,1 -,5-2, 1, LU Exxon,% BG Goup,% Chevon,% Total 5,2% outhweten Enegy,1%,1%,1%,%,%,%,%,% 5,% 2,% 1,% 1,% 1,%,% 5,% 5,%,%,2%,2%,% 5,% Olie Benzine Aaga Gou Zilve LANDENPEIDING ECTOPEIDING Oveig (%) Canaa (%) Newcet Mining Kino Gol Newmont Mining Golcop Mina Buenaventua LANDENPEIDING Enegie (%) Agi (%) IBM Veizon Accentue Lt CV Copoation Pocte & Gamble LANDENPEIDING Oveig (1%) Oveig (%) Unibail-oamco Bitih Lan Lan ecuitie Coio Icae LANDENPEIDING Financial (%) Euopa (%) Euozone (1%) Mitubihi Etate Bitih Lan Public toage Unibail-oamco Libety Popety ECTOPEIDING Oveig (%) Menno loteijk 5 1 Gaham Bich KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD,5-5,2,1 1, LU1 Oveig (1%) Veenige taten (%) Veenig Koninkijk (%) Gezonheizog (%) Wet-Euopa (%) Zui-Afika (%) Zween (%) Enegie (%) Veenig Koninkijk (1%) Veenige taten (5%) Metalen (%) ENEGIE Noo-Ameika (52%) Autalië (%) GONDTOFFEN Azië (%) IT (%) EDELMETALEN Neelan (1%) Japan (1%) DUUZAAM VATGOED WEELDWIJD VATGOED EUOPA Inveco Enegy choe Commoity Blackock Wol Mining Fun Tioo Goenfon Inveco Global eal Etate Petecam eal Etate Euope,1 -, -,2 1, LU1 Anew Lee Tyle Dann II 2,2-2,2-5,5 2,5 LU KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 1 obet Howell KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD,1,2, NL Daniël Povel Joe oiguez KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD,5 -, -,2 Olivie Hetoghe 1, BE511,%,%,%,%,% 2,%,%,%,1%,%,2%,% 5,2% 5,%,%,%,%,1% 5,%,%,2% Weathefo Int Occiental Petoleum Hallibuton Total empa Enegy Olie Kope Ga oja Gou LANDENPEIDING BHP Billiton CVD io Tinto Impala Xtata ECTOPEIDING LANDENPEIDING Cah (2%) Oveig (1%) Oveig (21%) Wetfiel un Hung Kai Unibal-oamco Mitubihi Etate imon Popety ECTOPEIDING Oveig (2%) Unibal-oamco Lan ecuitie Bitih Lan Weelhave Klepiee LANDENPEIDING Duuzaam bouwen (%) Euopa (%) Enegie (%) Metalen (2%) - Damian Maichal , -, -, 1,1 IEBH1D 1 1 Evy Hambo KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD , -, -,5 1, LU55 Fankijk (%) LANDENPEIDING Veenige taten (%) Oveig (%) Fankijk (%) Natuu/lanchap (21%) Fankijk (%) Zui-Afika (1%) Veenig Koninkijk (%) België (%) Autalië (%) Zwitelan (5%) Veenige taten (%) IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU Agicultuu (2%) Noo-Ameika (1%) Duuzame enegie (%) Biologiche lanbouw (2%) Japan (1%) Hongkong (%) Neelan (%) Veenig Koninkijk (2%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

5 B E L EG GINGFONDEN TOP VEETIG OBLIGATIE WEELDWIJD OBLIGATIE OPKOMENDE LANDEN OBLIGATIE EUOPA OBLIGATIE HIGHYIELD GELDMAKT ING enta EM Debt AXA WF Euo Ceit Plu Petecam Bon Highe Yiel N Euo Liuiiteiten,5 -, -1,2 2, LU5 Chi eilly,5,2 2, 1, LU KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD Michael Haentab Goky Uuieta,1,, 1, LU Eléonoe Bunel,5 Bena Laliee, -2,1-1,2 1,1 LU11 1,5,,,5 NL2 N Aet Management BV 2 2, 2, 2, 2,2 2,,,, ,5, , -, -1, 1, LU151 KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 1 Templeton Global Bon VATGOED AZIË Heneon Aia-Pacific Popety O,%,%,%,% 5,%,% 5,% 2,% 2,%,% Banken,% Telecom,% Nut,% Niet-uuzame Conumentengoeeen,% Vezekeaa 1,% 1,%,% N Bank antane 5,% Banco Epiito anto,5% GE Capital Euo Funing,% Pohjola Bank Koean 1 Zween 5,% Mexico % 2 Koea,5% ulan,5% LANDENPEIDING Oveig (%) U 5y Kazmunaigaz,5% uian Feeation,5% Bazil,5% Bazil,5% LANDENPEIDING KEDIETWAADIGHEID KEDIETWAADIGHEID Oveig (%) Zui-Koea (1%) Japan (%) Oveig (%) KEDIETWAADIGHEID AAA (%) A (%) AA (2%) AAA (%) Mexico (%) LANDENPEIDING Oveig (2%) Oveig (%) BBB (%) ingapoe (%) Unity Meia GmbH Teeo Euope Boat Inv Kvenelan AA Lottomatica pa o un Hung Kai Mitui Fuoan Mitubihi Etate Heneon Lan Development umitomo ealty B (%) Zween (%) China (%) Inoneië (%) Hongkong (2%) VATGOED AZIË BB (1%) OBLIGATIE WEELDWIJD OBLIGATIE OPKOMENDE LANDEN 2, -,5 -, 1, LU1 Angeline Ho KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD JP Mogan U Dolla Teauy Liuiity -,, 5, 1, GB5 Pete Allwight KOE AFGELOPEN MAANDEN IN GBP,5, 5,5 1, GB25 icha Houe KOE AFGELOPEN MAANDEN IN GBP GELDMAKT obeco High Yiel Obligatie OBLIGATIE HIGHYIELD,,5,2 1,2 LU Aam Coey 2 ane Bu P okt -,,2-2,,5 LU12 1 O,% Mitubihi Etate,% Mitui Fuoan,% Wetfiel Goup,5% un Hung Kai 5,1% China Oveea Lan,1% U,% 2,% Long Gilt Futue June,% Japan Y Bon,% New outh Wale 1,% Japan CPI-linke 1,% 1,%,1%,%,5% 1,2% 1,2% 1,% Conumenten cyclich,% Communicatie,% Financial,% Conumenten niet-cyclich,% Baiinutie LANDENPEIDING China (%) uia,5% Mexico,5% U,5% 1 Bazil 1 Venezuela,% 2 KEDIETWAADIGHEID Japan (%) AA (%) BNP Paiba,% EF,% 21 Teco Fance Telecom,5% Munich e 1% 2 ECTOPEIDING LANDENPEIDING Oveig (1%) BBB (%) BBB (2%) Oveig (2%) John Tobin KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD , -, -1, NL Oveig (%) AA (%) choe Euo Copoate Bon A (%) Theaneele EM Bon 5 1 OBLIGATIE EUOPA EMU (%) Noo-Ameika (%) Theaneele Global Bon Mogan tanley Aian Popety Euopee Unie ex EMU (%) BBB (2%) CCC (%) o - ECTOPEIDING Fankijk (21%) KEDIETWAADIGHEID Oveig (5%) Teauy bill (%) BBB (1%) AAA (5%) B (%) Autalië (1%) Veenig Koninkijk (%) Cah (%) Hongkong (%) IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU AAA (%) BB (2%) Veenige taten (%) Neelan (%) BB (1%) B (1%) epuchae ageement (%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

Black-Scholes op de TI-83

Black-Scholes op de TI-83 Een van e plenaire lezingen op NWD 007 ging over e Black-Scholeformule; een formule waarmee e waare van optie op aanelen bepaal kan woren. De lezing wer oor velen al bijzoner ingewikkel ervaren, waarchijnlijk

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16 Newton wo deel Uitwekingen Hoofdstuk 7 Ruiteaat 7 Ruiteaat 7. Inleiding Vookennis Ruiteaat a De baan an een satelliet heeft de o an een ellips (een cikel is een bijzondee ellips). b De wijing is ewaaloosbaa,

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen!

Be on track met indexbeleggen! Be on track met indexbeleggen! Parworld Track Indexfondsen van BNP Paribas Investment Partners Be on track met indexbeleggen! I Vierde kwartaal 2012 I 2 Indexbeleggen: mis de trend niet! Indexbeleggen

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag

Zorgkosten van ongezond gedrag Zorgkosten van ongezon gerag Kosten van ziekten notities 2012-2 Marjanne in t Panhuis - Plasmans Guus Luijben Ruolf Hoogenveen A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Wyndham Worldwide is eigenaar van ketens als Ramada en Travelodge, vakantiehuizen

Wyndham Worldwide is eigenaar van ketens als Ramada en Travelodge, vakantiehuizen nr. 43 25 oktober 2013 5,95 AKZONOBEL houdt zich goed staande POSTNL blijft te veel een speelbal van externe omstandigheden BINCKBANK mag zich opmaken voor zeer stevige concurrentie IBM verhult zijn omzetprobleem

Nadere informatie

Het Duitse Bayer haalt bijna de helft van de omzet met farmaceutische producten.

Het Duitse Bayer haalt bijna de helft van de omzet met farmaceutische producten. nr. 41 11 oktober 2013 5,95 VOORAL KANSRIJKE BELEGGINGEN ONDER DE KLEINERE CONCERNS ASML biedt goede vooruitzichten maar is behoorlijk duur geworden CORBION (CSM) heeft de transformatie naar biotech nu

Nadere informatie

Zoals veel bedrijven in de halfgeleiderindustrie is K&S gevoelig voor schommelingen

Zoals veel bedrijven in de halfgeleiderindustrie is K&S gevoelig voor schommelingen nr. 49 6 december 2013 5,95 PHILIPS richt zich volledig op gezondheidszorg en verlichting CRYO-SAVE verschaft geen duidelijkheid over overnameplan HP, IBM EN CISCO hoeven voorlopig niet op omzetgroei te

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven?

3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? -1- Artsen zonder grenzen, 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Eur 57,138 miljoen 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen 0 - bedrijfsobligaties 0 - staatsobligaties

Nadere informatie

Analisten denken dat komend jaar de vraag naar staal in Europa en de VS met

Analisten denken dat komend jaar de vraag naar staal in Europa en de VS met nr. 45 8 november 2013 5,95 DSM laat een krachtige winststijging zien in het derde kwartaal MACINTOSH zet in op een sterkere link tussen winkels en internetverkoop LUFTHANSA handhaaft zijn doelen ondanks

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

De onderneming beschikt over eigen nationale netwerken en heeft voor de

De onderneming beschikt over eigen nationale netwerken en heeft voor de nr. 151/ 452 januari 20 december 2013 5,75 2013 5,95 OVERNAMEKANDIDATEN SNOWWORLD maakt een valse zijn er start genoeg; wij presenteren er tien. BOSKALIS heeft de transformatie ARCADIS voltooid maar heeft

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Actief aandeelhouderschap en PGGM

Actief aandeelhouderschap en PGGM Verantwoord Beleggen Kwartaalverslag Actief Aanelhourschap Twee kwartaal 2010 Actief aanelhourschap en PGGM PGGM biedt haar klanten een breed scala aan diensten van pensioenadministratie tot integraal

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Beleggen in leningen met meer risico

Beleggen in leningen met meer risico beleggingsfondsen Bed Tekst Koos Henning Voor high yield obligaties,ook wel junk bonds genoemd, zijn de mooiste jaren voorbij. Toch bieden deze obligaties flink hogere rente dan veilige staatsobligaties.

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie