doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

2 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN Focus op lange termijn Beleggingsverzekeringen Zorgplicht Toezichthouders De kredietcrisis Opnieuw: vertrouwen 21 3 thema 2 SOLIDAriteit Inleiding Uitvoeren overheidsbeleid Acceptatie, tarifering, premiedifferentiatie Eigen verantwoordelijkheid Ondermijning van solidariteit Wel of niet solidair zijn? Solidariteit organiseren is een vak 27 4 thema 3 PREVENtie Inleiding Schadepreventie Preventie in de Zorg Sociale zekerheid Alleen verzekeren wat er toe doet 34 2 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

3 5 thema 4 VERNIEUWING EN VERBETERING WERELDWIJD Inleiding Microverzekeringen Eureko Achmea Foundation Initiatieven overal in de organisatie 38 6 thema 5 KLIMAAt Inleiding Verzekerbaar maken klimaatrisico's Kennisopbouw: onderzoek en projecten Klimaat in producten en diensten Eigen bedrijfsvoering 47 7 thema 6: DUURZAAM BELEGGEN Duurzaam vermogensbeheer ten tijde van de kredietcrisis Enhanced engagement Duurzaamheid in Vastgoed Duurzaam vermogensbeheer voor klanten 5 8 DUURZAME INTERNE ORGANISAtie Inleiding MVO-organisatie Milieubeleid Duurzaam bouwen Duurzaam inkopen 56 9 MEDEWerkers Sociale innovatie Kwantitatieve gegevens Training en opleiding Toonaangevend werkgever Evaluatie Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

4 1 COMPLIANce Ambities van de compliance-organisatie Invoering wetgeving en intern beleid Compliance en awareness bij medewerkers Fraude en bestrijding van fraude Compliance bij Syntrus Achmea Vastgoed PROFIEL EN KERNCIJFers Profiel Veranderingen in de organisatie Kerncijfers VERANTWOORDINg Opzet van dit verslag Assurance Rapport 87 Bijlage: GRI tabellen COLOFON 95 4 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

5 voorwoord doen we Waar zijn we mee bezig? Crisis alom, niet alleen een kredietcrisis, maar ook een milieucrisis, een klimaatcrisis, een armoedecrisis en een energiecrisis. Misschien moeten we wel spreken van een beschavingscrisis of van een ethische crisis. We kunnen zo niet doorgaan met onze samenleving en onze planeet. We zullen het spel anders moeten spelen. Dat zijn we verplicht aan toekomstige generaties. De kredietcrisis heeft iets weg van de orkaan Katrina. Die hield genadeloos huis in New Orleans. Net als een orkaan is de kredietcrisis in korte tijd op volle sterkte gekomen. Ze heeft wereldwijd door het financiële landschap rondgeraasd en heeft daarbij ongenadig hard toegeslagen. Veel harder dan we voor mogelijk hadden gehouden. De vergelijking met een natuurramp gaat echter slechts ten dele op. Anders dan een orkaan is de kredietcrisis geen van buiten komend onheil. We hebben deze crisis uiteindelijk met z n allen zèlf veroorzaakt. Wij allen, die tesamen de gaandeweg dolgedraaide consumptiemaatschappij vormen. 5 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

6 Tot voor kort leefden we in een moderne variant van de Gouden Eeuw. Neem de 2ste eeuw en daarbinnen vooral de tweede helft. Een historisch unicum: niet eerder in de geschiedenis heeft de samenleving een zo lange periode van welvaartsgroei meegemaakt. Daar moest wel een keer een einde aan komen. Een stap terug lijkt daarom realistisch. Het heeft er alles van dat we nu middenin die omslag zitten. Aan het einde van de èchte Gouden Eeuw vond er ook zo n vrij plotselinge omslag plaats. Die kennen we o.a. van het ineenstorten van de windhandel in tulpenbollen. In de huidige tijd is sprake van een vergelijkbare situatie: het in korte tijd pijnlijk instorten van de markten voor aandelen, olie, huizen en grondstoffen. Heeft het nadeel in dit geval ook z n voordeel? Dat zou best kunnen. Misschien vormt deze pijnlijke omslag voor ons allen tegelijkertijd wel een geluk bij een ongeluk: wat voor drama zou het verder uitdijen van die windhandels hebben betekend voor de samenleving, voor ons allen? Het vertrouwen in de financiële bedrijfstak heeft hierdoor wel ernstige schade opgelopen. De verzekeringsbedrijfstak kampte bovendien al met het issue van de beleggingspolissen, dat het consumentenvertrouwen nadelig heeft beïnvloed. Verzekeraars staan nu voor de collectieve opgaaf om als bedrijfstak het vertrouwen van de verzekeringsconsument te herwinnen. Daarvoor is een sterkere consumentenfocus nodig, met een versterkte dienstbaarheid aan klant en samenleving. Dat is geen eenvoudige opgave, maar als verzekeraars hun onmisbare maatschappelijke functie naar behoren vervullen, mogen zij verwachten dat de consumenten hun vertrouwen aan hun verzekeraar zullen schenken. Waar zijn wij zèlf ondertussen mee bezig? Wij spannen ons ervoor in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wat dat is? Wij kunnen ons uitstekend vinden in de omschrijving van de commissie Burgmans, die in oktober 28 een advies over MVO en corporate governance heeft uitgebracht aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Volgens de commissie betekent MVO niets meer of minder dan ondernemen op een manier die fatsoenlijk en netjes is en als zodanig door de samenleving wordt ervaren. [ ] Integratie van MVO in de bedrijfsvoering zorgt voor een betere binding met klanten, investeerders en werknemers. [ ] MVO verhoogt de kwaliteit van de bedrijfsvoering en daarmee ook de totale waarde van het bedrijf, aldus de commissie. Die binding is iets wat ons bijzonder aanspreekt. Wij onderscheiden sinds enkele jaren vier stakeholders: klanten, distributiepartners, medewerkers en aandeelhouders. We willen de belangen van deze vier stakeholders op evenwichtige wijze behartigen. In deze gebalanceerde stakeholder-benadering ligt de kern van het coöperatieve karakter dat ons bedrijf kenmerkt en waarmee wij ons in onze markten onderscheiden. Het zit dan ook in onze genen om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. En dat doen we. We organiseren de dialoog met klanten, businesspartners, medewerkers en aandeelhouders over de vraag waar zijn we mee bezig? en zoeken nieuwe wegen en vernieuwende oplossingen. We geven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid primair vorm via integratie van MVO in onze kernprocessen, want dat beschouwen wij als het meest wezenlijke van MVO. Zorgplicht is hierbij een kernbegrip. Verder participeren we in maatschappelijke debatten, integreren we MVO in onze fysieke bedrijfsvoering (binnen drie jaar willen we CO 2 -neutraal zijn) en we tonen onze maatschappelijke betrokkenheid via een grote variatie aan maatschappelijke initiatieven, o.a. via de Eureko Achmea Foundation en op het vlak van microverzekeringen. Dit Maatschappelijk Jaarverslag geeft een indruk van onze vele MVOgerelateerde activiteiten. We hebben gekozen voor een andere structuur van het verslag dan voorheen. Als vertrekpunt hebben we nu genomen welke onderwerpen of thema s onze stakeholders graag in het verslag behandeld zouden willen zien. Deze keer dus niet voor elk bedrijfsonderdeel een eigen MVO-hoofdstuk. We tekenden de stakeholderwensen op in bijzonder waardevolle gesprekken met een aantal zorgvuldig geselecteerde vertegenwoordigers van onze stakeholders. Deze versterkte stakeholderbenadering heeft de volgende zes thema s opgeleverd: Vertrouwen, Solidariteit, Preventie, Vernieuwing en Verbetering Wereldwijd, Klimaat en Duurzaam beleggen. Aan elk van deze thema s hebben we in dit verslag een hoofdstuk gewijd. Wij hopen van harte dat deze benadering u aanspreekt. Namens Achmea wens ik u veel plezier bij het lezen van dit verslag. Misschien wilt u reageren op deze publicatie. Ik zou dat erg op prijs stellen. Ik zie uw reactie graag tegemoet via Willem van Duin Voorzitter Raad van Bestuur Zeist, 7 april 29 6 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

7 1. achmea in de samenleving 1.1 Wie willen we zijn Visie: waardecreatie voor stakeholders Achmea heeft coöperatieve aandeelhouders. Ons doel en bestaansrecht is evenwichtige waardecreatie voor stakeholders: klanten, distributiepartners, aandeelhouders en medewerkers. Elke stakeholder kiest de dimensies waarop hij ons de maat neemt. En dat is meer dan het financiële resultaat. Wij zijn er - met onze stakeholders - van overtuigd dat waarde niet eendimensionaal is. Daarbij geldt de randvoorwaarde van een financieel gezond bedrijf. Zonder dat gaat het niet. We opereren immers in een wereld waarin financiële performance leidend is voor toegang tot de kapitaalmarkt, toezicht, rating, etc. Daarnaast is het een basisvoorwaarde ook in de toekomst waarde te kunnen creëren voor stakeholders, die veelal een lange-termijncontract met ons aangaan. In de huidige turbulente tijden wordt eens te meer duidelijk hoezeer een gezonde financiële basis nodig is om klappen te kunnen opvangen. We streven niet naar maximalisatie van ons financiële resultaat, maar leggen wel een ondergrens. En dat is slechts een deel van onze uitdaging. Daarbovenop komt onze uitdaging om waarde te creëren voor stakeholders, (eind)klanten voorop. 7 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

8 Ambitie We willen de trend zetten in de Nederlandse markt. We willen niet zozeer de grootste zijn, maar de meest klantgerichte en innovatieve financiële dienstverlener. We streven ernaar voorop te lopen in maatschappelijk verantwoord ondernemen en een hoofdrol te spelen in het gesprek met overheid en belangenorganisaties. Daarbij hoort ook dat we voor onze mensen één van de beste werkgevers in de branche zijn. Hoger doel en kernwaarden Vanuit deze achtergrond zijn we een proces gestart om onze identiteit te herontdekken. Het hoge doel van onze organisatie vatten we samen in de woorden: Wij vormen een gemeenschap van betrokken mensen waar klanten zich goed verzekerd weten. Samen creëren we innovatieve oplossingen voor klanten en voor de samenleving. Vanuit een coöperatief gedachtegoed is onze groep resultaatgericht en klantgestuurd. Christiaan Buitenhuis Marktonderzoeker Intermediairpanel Avéro Achmea Intermediairpanel Met het Intermediairpanel richten wij ons op de prestaties van Avéro Achmea zelf en hoe wij deze kunnen verbeteren. Ik vind het een uitdaging om op deze manier samen met diverse regieteams aan het stuur te zitten van verbetertrajecten. Naast tevredenheid vragen we intermediairs ook naar hun mening over verschillende marktontwikkelingen. De terugkoppeling van deze laatste resultaten is een belangrijke incentive voor de deelnemers. Zij leren zo bijvoorbeeld hoe andere intermediairs omgaan met de marktsituaties van dit moment. We weten waar onze klanten van wakker liggen We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen Inleven Waar maken Vernieuwen We bieden voortdurend betere oplossingen We willen de best presterende, klantgestuurde verzekeraar in Nederland zijn. Centraal hierbij staan de klanten. Zij vormen immers de legitimatie van ons bestaan. We stellen hen in staat om de keuzes te maken die bij hen passen. We vertalen dat in: klanten begrijpen, kiezen en bepalen risico s en producten. Daarbij hanteren we een drietal kernwaarden: inleven: we staan midden in onze omgeving, vernieuwen: we durven onze nek uit te steken en waarmaken: daar mag je ons op aanspreken. Deze kernwaarden komen in toenemende mate tot uitdrukking in cultuurdragers als managementstijl, werkomgeving, personeelsbeleid en communicatie. 8 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

9 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Onze diensten zijn - als het ware per definitie - maatschappelijk relevant. Het zit in onze genen om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. We organiseren de dialoog met klanten, distributiepartners, medewerkers en aandeelhouders over de vraag waar zijn we mee bezig? en zoeken nieuwe wegen en vernieuwende oplossingen. We geven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als volgt vorm. Wopke de Jong Business Development Manager Avéro Achmea Business Excellence Programma Bij het Business Excellence Programma zijn wij partner van het intermediair en zijn we op gelijk niveau in gesprek. Het gaat er om hoe de intermediair zijn totale dienstverlening aan de klant kan verbeteren en niet specifiek om de producten van Achmea. Uit de pilot blijkt dat de intermediairs vaak kampen met gelijksoortige bedrijfsmatige problemen, en ook gebaat zijn bij gelijksoortige oplossingen. Dit biedt mogelijkheden om deze ervaringen te delen met een bredere groep intermediairs.» MVO in kernprocessen We herijken onze kernprocessen met zorgplicht en transparantie als uitgangspunt. We gaan in gesprek met verzekerden over hun risico s, het beheersen daarvan en de wenselijkheid om die risico s te verzekeren. We beleggen ons vermogen in aandelen duurzaam en brengen duurzaamheid ook bij businesspartners en klanten onder de aandacht.» Maatschappelijk debat We zetten ons in om bij te dragen aan beleidsontwikkeling. We stellen onze deskundigheid beschikbaar in institutionele verbanden. We organiseren themabijeenkomsten en betrekken maatschappelijke organisaties daarbij.» MVO in bedrijfsvoering We stellen doelen om het werkklimaat verder te verbeteren en de belasting op onze omgeving te reduceren. Binnen drie jaar willen we CO 2 -neutraal zijn. We streven naar een positie in de top drie van beste werkgevers.» Maatschappelijke initiatieven We faciliteren medewerkers die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de samenleving. Dat ondersteunen we met menskracht en met middelen. We maken een half procent van onze winst vrij voor de Eureko Achmea Foundation. Daarnaast nemen we initiatieven voor microverzekeringen. 9 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

10 Wat verwachten onze stakeholders Wat moet er in ons maatschappelijk jaarverslag staan? De onderwerpen die uit maatschappelijk oogpunt voor Achmea het meest van belang zijn. We hebben hiervoor externe partijen geraadpleegd. In de verantwoording op pagina 84 wordt uitgelegd hoe we deze materialiteitstoets hebben uitgevoerd. Betty van Arenthals Voorzitter van de Europese Vereniging van Fashion Retailers namens Mitex en Voorzitter van de Raad van Advies van de Divisie Sociale Zekerheid van Achmea Achmea is een groot en coöperatief bedrijf en moet alleen al daarom zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Hiervoor is een duidelijk MVO beleid nodig met harde en feitelijke resultaten waarop Achmea kan worden afgerekend. Ik verwacht een duidelijke visie waar Achmea met de maatschappij naar toe wil en wat haar bijdrage daaraan is. Naast zelf het goede voorbeeld te geven op alle aspecten van MVO, kan ze maatschappelijk verantwoord gedrag bij klanten stimuleren door bijvoorbeeld een korting te geven op de verzekerings premie. Rob van den Ende Directeur van Rabobank Tilburg Zorgplicht is een belangrijk thema voor nu en de toekomst en niet alleen omdat de wet dit voorschrijft. Door haar coöperatieve grondslag heeft Achmea, en natuurlijk ook de Rabobank, de verantwoor delijkheid zorg te dragen voor een toekomstvaste bediening van onze klanten, de deelnemers in de coöperatie. Ik verwacht dan ook dat Achmea haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt; heldere en eerlijke producten ontwikkelt en die op een transparante manier in de markt zet. Daarnaast is er ook een commercieel belang: het rendement van een goede en duurzame relatie door de zorg voor je klant. Op deze manier maakt Achmea de beweging van de wettelijke zorgplicht naar een collectieve zorgmentaliteit. Adriaan Sirks Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Achmea (COR) Achmea moet laten zien dat het een groot hart heeft. Naast het formele personeelsbeleid moet dat zich ook uiten in de manier waarop Achmea in de praktijk met mensen omgaat. Hierbij zijn zachte zaken ook van belang, zoals het uitdelen van complimenten, het vieren van successen en het tegengaan van ongewenste omgangs vormen. Bij organisatieveranderingen is het ook erg belangrijk dat mensen op een goede manier afscheid nemen en niet met een negatieve wrok blijven zitten. Het Achmea Transfer Centrum (ATC) is hierin een belangrijk instrument gebleken. Sinds 23 heeft het ATC al velen succesvol begeleid bij het vinden van een andere baan. Daar heb ik bewondering voor. 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

11 Rob Metz Wethouder in Apeldoorn Achmea is een van de grootste werkgevers in Apeldoorn. Als Achmea zou vertrekken, zou dat ten koste gaan van de levendigheid van de stad. We hebben regelmatig contact met Achmea, bijvoorbeeld over de mobiliteit rondom de nieuwbouwlocatie. Dat gaat altijd op zeer constructieve wijze, met respect voor de wederzijdse standpunten en belangen. Die open houding illustreert de bedrijfscultuur van Achmea. Benne van Popta Directeur financiën en interne zaken van MKB Nederland Als financiële dienstverlener kan Achmea een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Voor Achmea is een grotere betrokkenheid bij kennis- en opleidingsinstituten in dit kader zeer waardevol. Door een degelijke en praktische bijdrage te leveren in de driehoek overheid-bedrijven-universiteiten/hogescholen laat Achmea zien dat ze haar maatschappelijke verantwoor delijkheid neemt. Dit kan ook een positieve wisselwerking hebben voor Achmea als (toekomstige) werkgever. Werknemers willen bedrijven met een goede reputatie, zowel zakelijk als maatschappelijk. Peter Gortzak Vice-voorzitter/algemeen secretaris van de FNV Er is geen heldere maatstaf voor wat MVO inhoudt. We moeten inzoomen op wat er relevant is voor een concrete bedrijfstak. Achmea spreekt de bedrijven waarin wordt belegd aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Analoog hieraan moet Achmea zelf ook het goede voorbeeld geven. Als goede werkgever, maar ook door milieu-aspecten van de eigen bedrijfsvoering serieus te nemen: zoals bijvoorbeeld de CO 2 uitstoot, de inkoop en het wagenpark. Milieu- en sociale onderwerpen zijn nevengeschikt. 11 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

12 Ahmet Azdural Directeur Inspraakorgaan van Turken in Nederland (IOT) In Nederland wonen een miljoen migranten en het aantal wijken waar allochtonen in de meerderheid zijn neemt sterk toe. Deze veranderingen in de bevolkingssamenstelling zouden zichtbaar moeten zijn in de producten en diensten van Achmea. Bij dit laatste kun je bijvoorbeeld denken aan zorgverlening in herkomstlanden. Daarnaast kan Achmea een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van werken in de zorg, ook onder allochtonen. De werkloosheid onder Turken in Nederland is hoog, terwijl de zorg juist mensen nodig heeft. Atie Schipaanboord Adjunct-directeur van de NPCF Het contact tussen Achmea en de patiënten organisaties is sterk verbeterd. Achmea investeert in zorg en initieert interessante innovaties. In het kader van preventie ben ik benieuwd hoe Achmea omgaat met het elektronisch patiënten dossier. Hiermee kunnen artsen mensen uit risicogroepen gericht benaderen met hulp, bijvoorbeeld tegen roken of overgewicht. Wat ik ook graag wil terugzien, is hoe Achmea inzage heeft in de kwaliteit van de zorg, en hoe klanten daarover worden geïnformeerd. Transparantie over de keuzes en de voordelen voor de klant. Dat is voor mij MVO. Bouwe Taverne Hoofd Duurzame Ontwikkelingen van het directoraat MVO Rabobank Nederland MVO hoort geen add-on te zijn bij de strategie van de onderneming, maar moet daarmee verweven zijn. Bij de Rabobank hebben we gemerkt dat dat een kwestie is van lange adem. Juist daardoor echter, treedt diepe verankering op. In goede klantbediening en innovatieve producten, in het beheersen van risico s, in positieve impact op mens en milieu en goede relaties met stakeholders. Het lange-termijnkarakter van MVO maakt stevig commitment van de top noodzakelijk. Daarnaast is een bestendige formatie van specialisten nodig die vanuit een stafomgeving de lijn helpen om MVO in alle commerciële activiteiten en de bedrijfs voering een vaste plek te geven. Ten nutte van klant, onderneming en samenleving. Nu en later. 12 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

13 Intermediairpanel Avéro Achmea Om beter te kunnen reageren op de markt heeft Avéro Achmea een intermediairpanel ingericht waarin 48 intermediairs zijn vertegenwoordigd. De resultaten uit de panelonderzoeken zijn hiermee een betrouwbare afspiegeling voor de intermediaire markt. De metingen worden verricht via online-vragenlijsten. In 28 zijn acht panelmetingen gehouden. Zes daarvan gingen over de de performance van Avéro Achmea, twee over de verkoopondersteunende middelen zoals brochures, het fiscaal adviesbureau en het extranet. Op basis van de uitkomsten van de panelonderzoeken werken we nu onder meer de volgende verbetermaatregelen uit:» maatregelen om de deskundigheid en pro-activiteit van de buitendienst te verbeteren» procesoptimalisatie op diverse afdelingen, met als doel een snellere verwerking met minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau» vergroten van de online gebruiksmogelijkheden voor intermediairs» verbeteren van de kwaliteit van de commerciële binnendienst (bijvoorbeeld opleidingen ter verbetering van de deskundigheid van medewerkers en maatregelen om de acceptatiebevoegdheden te verruimen) Zorgvisie ontwikkeld met stakeholders In 27 heeft Achmea Zorg een nieuwe visie ontwikkeld. Hierbij is intensief samengewerkt met externe partijen waaronder zorgaanbieders, politici, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, sociale partners en multinationals. Er is een hoger doel geformuleerd en de strategie is uitgewerkt tot en met Kritische Succesfactoren en Key Performance Indicatoren. De KSF en zijn gekozen vanuit perspectieven van onder andere de maatschappij, klanten, financiën en partners. Interne ketenbeheersing In de organisatie van Achmea Zorg lopen processen en procesketens over verschillende organisatieonderdelen en afdelingen heen. Er is een grote complexiteit van processen, die we efficiënter en beter beheersbaar willen maken. Tegelijkertijd dient het serviceniveau structureel naar een hoog niveau gebracht te worden. De directie Zorg had zich ten doel gesteld om tussen juli 26 en eind 28 de interne beheersorganisatie 2% efficiënter te maken. Dit doel is behaald: de kwaliteit is hoger (er zijn 3% minder klachten) en de personeelskosten zijn sinds 26 met 2% gedaald. Hiervoor is een praktische methodiek ontwikkeld om processen en hun onderlinge samenhang te beschrijven, en zijn verantwoordelijkheden voor procesketens belegd. Elke procesketen heeft een keteneigenaar en een ketenmanager. De keteneigenaar is een lid van de directie en zorgt ervoor dat de randvoorwaarden worden ingevuld en de ruimte wordt gecreëerd voor operationeel ketenmanagement. De ketenmanager is een manager die van begin tot eind eerstverantwoordelijk is voor de effectiviteit en eefficiëntie van het integrale proces in de beheerfase. Externe ketenbeheersing Maar liefst 74 procent van het budget van zorgverzekeringen wordt gebruikt voor vijf ziekten: diabetes, hartfalen, COPD (ademhalingsaandoeningen zoals astma), kanker en depressie. Samen met partners werken we aan zorgketens om deze ziekten en hun bijwerkingen zo goed mogelijk te voorkomen en te behandelen. Hiervoor staan binnen Achmea Zorg ketenmanagers opgesteld, die integrale segmentplannen maken om de processen binnen Achmea en met de zorgpartners zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In het hoofdstuk Preventie leest u hier meer over. 13 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

14 Context Innovatie binnen de divisie Directe Distributie Context Innovatie is een methodiek om te innoveren vanuit het perspectief (de beleving, de leefwereld, de context) van de klant. Uitgangspunt hierbij is dat de klant expert is van zijn eigen belevingswereld met daarin specifieke behoeften en wensen. Hij is zich hier echter niet altijd van bewust. Met behulp van diepgaand onderzoek wordt achterhaald wat de context van de klant is en waar hij ècht behoefte aan heeft. Samen met de klant worden producten of diensten ontwikkeld die inspelen op zijn leefwereld. Een bijkomend voordeel is dat over het algemeen minder tijd en middelen nodig zijn bij de ontwikkeling en de uitrol van nieuwe producten en diensten omdat de klant vanaf het begin betrokken is. Context Innovatie maakt het voor Centraal Beheer Achmea mogelijk om, in het klein zakelijke segment, partner te worden van ondernemers door samen met hen dienstverle-ning te ontwikkelen die écht aansluit op hun specifieke behoefte. Om stap voor stap de organisatie te leren duurzaam te innoveren vanuit klantperspectief en te bouwen aan de klantrelatie is in 28 de Mini Company gestart. In de Mini Company werken vertegenwoordigers van alle afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het totale klantproces van kleine ondernemers, voor het eerst samen aan het verbeteren van dienstverlening vanuit de context van de klant. In 28 heeft dit geresulteerd in een team van enthousiaste medewerkers dat zich samen sterk, verantwoordelijk en betrokken voelt om verbeteringen vanuit klantperspectief te signaleren en te implementeren. En in een aantal concrete procesverbeteringen waardoor niet alleen de klant beter bediend wordt, maar ook kosten worden bespaard. In 29 wordt vanuit de Mini Company de volgende stap gezet om te innoveren vanuit klantperspectief. Vanuit de context van de kleine ondernemer wordt gekeken welke risico s de ondernemer in een aantal specifieke situaties ervaart en wil beperken en hoe het productaanbod van Centraal Beheer Achmea hier succesvol op kan aansluiten. 14 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

15 thema 1 2. vertrouwen Als direct gevolg van vooral de kredietcrisis was vertrouwen in 28 onder financiële dienstverleners een van de meest besproken issues. En eigenlijk ging het in de discussies meestal om het gebrek aan vertrouwen en de noodzaak tot het herstel van vertrouwen. Achmea wil de discussie over dit onderwerp graag voeren, juist omdat vertrouwen raakt aan de kern van onze business. De vraag die centraal staat is hoe het vertrouwen in financiële dienstverleners hersteld kan worden. Om antwoord te geven op die vraag gaan we in dit hoofdstuk in op vijf thema s:» De discussie over de veel te sterke focus op korte termijnresultaten» De afwikkeling van de kwestie rond beleggingsverzekeringen» De manier waarop wij onze zorgplicht invullen» Onze relatie met toezichthouders, en de naleving van gedragscodes» De kredietcrisis 15 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

16 We behandelen deze thema s en geven de visie van Achmea hierop. We behandelen het onderwerp vertrouwen relatief uitgebreid, omdat we graag willen laten zien dat Achmea in al zijn activiteiten zijn best doet om te werken op een manier die we in het dagelijkse taalgebruik gewoon fatsoenlijk zakendoen noemen, of met andere woorden: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2.1 Focus op lange termijn Bij veel beursgenoteerde financiële dienstverleners is de ontwikkeling van de beurskoers sterk bepalend voor de hoogte van de variabele beloning van het topmanagement. Dit korte termijn perspectief, waarbij het accent vooral ligt op het creëren van aandeelhouderswaarde, leidt gemakkelijk tot gebrek aan aandacht voor het brede publieke belang en de stabiliteit op lange termijn. Door de kredietcrisis en het omvallen van enkele gerenommeerde financiële dienstverleners worden opnieuw vraagtekens gezet bij deze wijze van belonen. Benne van Popta Directeur financiën en interne zaken van MKB Nederland Aandacht voor de klant De aandeelhouders van Achmea zijn gericht op doelen als continuïteit, vernieuwing en meerwaarde. Ik vind dat verzekeraars weleens meer aandacht voor de klant mogen hebben. Waarom zeurt de woekerpolis zo lang? Hier is meer transparantie nodig: een goed en helder antwoord. Centraal moet staan: de klant niet verkopen waar hij geen belang bij heeft. Verzekeraars moeten eerst de situatie van de klant onderzoeken en hun producten daarop toesnijden. Als coöperatieve verzekeraar heeft Achmea minder last van deze focus op de korte termijn. Wij zijn niet aan de beurs genoteerd en hoeven ons dus geen zorgen te maken over de dagkoersen van ons bedrijf. De variabele beloningen van het management van Achmea zijn niet uitsluitend gebaseerd op de waarde die gecreëerd wordt voor aandeelhouders, maar op Stakeholder Value Management (SVM). Dat houdt in dat eventuele bonussen afhankelijk zijn van de waarde die gecreeerd wordt voor elk van de vier expliciet benoemde stakeholdergroepen: klanten, distributiepartners, aandeelhouders en medewerkers. Voor het SVM worden doorlopend verschillende zaken gemeten, zoals medewerkersbetrokkenheid, klanttevredenheid en rendement. De uitkomsten van die metingen worden enerzijds vertaald in speerpunten voor beleid en bepalen anderzijds de hoogte van het variabele inkomen van het management. Vanuit de betrokkenheid bij hun bedrijf hebben de leden van de coöperatie veel minder de neiging om van de ene aanbieder naar de andere over te stappen. Dat houdt dus ook in dat de focus bij Achmea veel meer bij de lange termijn kan liggen dan bij beursgenoteerde ondernemingen. Een evenwichtige waardecreatie voor álle stakeholders is daarom in onze organisatie ingebakken. Zelf zijn we ervan overtuigd dat deze coöperatieve manier van denken en werken op langere termijn in alle opzichten leidt tot betere resultaten, zowel voor de stakeholders als voor de maatschappij als geheel. 2.2 Beleggingsverzekeringen In Nederland leidde de verkoop van beleggingsverzekeringen tot commotie in de media en verlies aan vertrouwen in financiële dienstverleners. Sommige beleggingsverzekeringen werden achteraf beoordeeld door consumentenorganisaties als te duur en niet transparant in de communicatie van de productvoorwaarden. De Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke voegde daar in zijn aanbeveling in maart 28 aan toe dat de kosten over de hele looptijd niet meer mochten zijn dan tussen de 2,5 en 3,5% van de opbrengst aan het 16 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

17 einde van de looptijd. In zijn advies meldde hij tevens de gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie door betrokken partijen als de verzekeraars (kosten), de overheid (fiscale regelgeving), de intermediair (provisie) en de klant (eigen vrije keuze) te wijzen op hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Door de brede verankering in de Nederlandse samenleving, 6,5 miljoen polissen, is het dossier woekerpolissen in 28 verder op de maatschappelijke agenda gekomen. Paul Brandt Hoofd Juridische Zaken, Achmea Bank Gevolgen van de kredietcrisis voor de dagelijkse werkzaamheden De kredietcrisis heeft ertoe geleid dat er strengere juridische eisen worden gesteld wanneer Achmea Bank geld wil lenen in de internationale kapitaalmarkt en dat ook de eisen van regelgeving en toezicht zijn toegenomen. Het is dan ook een uitdaging om er voor te zorgen dat Achmea Bank aan die toegenomen eisen kan blijven voldoen. Evengoed willen we natuurlijk een betrouwbare partner blijven voor onze klanten, met redelijke tarieven en voorwaarden. Ook schenken we veel aandacht aan de begeleiding van klanten die door de recessie in problemen komen. Een belangrijke conclusie van de door het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen Commissie De Ruiter is dat de voorlichting aan klanten verbeterd moet worden. Meer transparantie over kosten en opbrengsten van financiële producten moet ertoe leiden dat klanten meer dan voorheen een weloverwogen keuze kunnen maken. Achmea onderschrijft de aanbevelingen van de commissie en onderkent haar zorgplicht. Bij Achmea zijn de voor dit doel omschreven Modellen de Ruiter in 28 doorgevoerd in haar gehele portefeuille. Achmea stelt eveneens dat zij zich heeft gehouden aan de vigerende wet- en regelgeving die ten tijde van de verkoop van het product van toepassing was, maar dat er daarnaast incidenteel momenten zijn geweest dat de geldende regelgeving te laat, of niet geheel juist is ingevoerd. Achmea neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappelijke discussie over beleggingsverzekeringen en heeft zich dan ook gecommitteerd aan een tegemoetkoming in de kosten van tot 1 januari verkochte beleggingsverzekeringen. Bij het schrijven van dit verslag is Achmea nog in onderhandeling met consumentenorganisaties over de voorwaarden hiervan. Deze tegemoetkoming zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de andere overeenkomsten die in 28 zijn gesloten met andere verzekeringsmaatschappijen. Achmea biedt sinds april 28 geen beleggingsverzekeringen aan met een kostenpercentage van meer dan 2,5%, behalve als speciale omstandigheden daar reden toe geven en altijd in overleg met de klant. Op allerlei manieren, waaronder nieuwe wetgeving op dit gebied (Wft, Bgfo) is inmiddels vastgelegd dat de informatie over financiële producten moet verbeteren. Achmea gaat in een aantal gevallen een heel stuk verder dan dat: Interpolis hanteert vertrouwen in de klant als principieel vertrekpunt en heeft dit compromisloos verankerd in haar kernprocessen (verkoop, acceptatie, schaderegeling). Dit leidt tot glasheldere polisvoorwaarden en een uiterst klantgedreven schaderegeling. Interpolis zegt inmiddels ook: verzeker alleen wat er echt toe doet. Hierbij krijgt de klant eerst een helder inzicht in de werkelijke risico's en hoe hij die via preventie kan verminderen of zelfs opheffen. Verzekeren is zo slechts één van de opties, niet de enige. 17 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

18 2.3 Zorgplicht Sinds het uitbreken van de kredietcrisis wordt er openlijk aan getwijfeld of financiële dienstverleners wel altijd te goeder trouw hebben gehandeld. Met andere woorden: of ze hun zorgplicht wel voldoende serieus nemen. De zorgplicht van financiële dienstverleners is wettelijk vastgelegd en houdt in dat banken en verzekeraars verplicht zijn hun klanten goed te adviseren, bijvoorbeeld door het verstrekken van een financiële bijsluiter. Zo moet voorkomen worden dat klanten producten aanschaffen die niet bij hen passen. Achmea wil een stap verder gaan dan de wettelijke verplichtingen. We illustreren dat met enkele voorbeelden uit 28. Willem Noordman Penningmeester van FNV Bondgenoten Afkoop kleine pensioenen De FNV verzet zich tegen de afkoop van kleine pensioenen. Jonge mensen hebben vaak meerdere korte contracten na elkaar. Het lijkt aantrekkelijk om de pensioenaanspraken daarvan af te kopen, maar dat levert samen een flink pensioengat op. Fondsen en Achmea zouden afkoop daarom niet moeten aanbieden. Dat hebben we hen gevraagd en dit heeft tot goede resultaten geleid. Massale afkoop is stopgezet. Maar de discussie is nog niet afgelopen. Nu moet de overheid ervoor zorgen, dat de kleine pensioenen gemakkelijk kunnen worden overgedragen. Nu duurt dat nog drie tot zes maanden. In deze tijd! Toezicht Intermediair zorgplicht voor klanten Avéro Achmea heeft in 28 te maken gehad met de faillissementsgolf onder het intermediair. Als een intermediair failliet gaat kan deze de eisen die worden gesteld aan zijn advies- en zorgplicht voor klanten, niet langer invullen. Concreet betekent dit dat een klant bij zijn bestaande tussenpersoon geen advies meer kan inwinnen; of dit nu een mutatie van een bestaande polis, of het afsluiten van een nieuwe polis betreft. De afdeling Intermediair Toezicht van Avéro Achmea neemt bij faillissementen waarbij haar klanten betrokken zijn een coördinerende rol op zich om zo haar verantwoordelijkheid richting klant en intermediair in te vullen. Zo stelt Avéro Achmea bijvoorbeeld bij elk faillissement als noodvoorziening een telefoonnummer van de centrale klantenservice beschikbaar, waar klanten met vragen of mutaties van hun bestaande polis terecht kunnen. Omdat Avéro Achmea niet de rol van bemiddelaar op zich kan en wil nemen, wordt de klant voor de advisering over de verzekering doorverwezen naar een ander intermediair dat de Avéro-producten kent, zich in de buurt bevindt en klanten goed kan informeren. Wij hebben de indruk dat dit door klanten op prijs wordt gesteld. De afdeling Intermediair Toezicht van Avéro Achmea heeft een model ontwikkeld waarmee signalen van een aankomend faillissement tijdig worden onderkend. Indien deze situatie zich voordoet wordt bij de betreffende intermediair een onderzoek ingesteld om te bepalen of een hersteloperatie zinvol is. In dat geval wordt samen met de intermediair de bedrijfsvoering en financiële huishouding geanalyseerd. Er worden preventiemaatregelen geformuleerd die door de intermediair ingezet kunnen worden om een daadwerkelijk faillissement te voorkomen. Resultaat van deze aanpak is dat er rust komt in de gefailleerde portefeuille, dat de zorgplicht aan klanten geborgd is en dat het intermediair de kans krijgt de noodzakelijke transformatie vorm te geven. 18 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

19 Modernisering van het intermediair Per 1 januari 29 zijn de aanpassingen in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) ingevoerd. Vooralsnog is dit een laatste stap in de transformatie van de financiële branche. De nieuwe Bgfo wordt wel gezien als een revolutie in de financiële wereld, die vooral het intermediair van karakter zal doen veranderen. De doelen van het besluit zijn:» Waarborgen dat de consument gefundeerd besluiten neemt over het product dat hij afneemt.» Bewerkstelligen dat de adviseur het klantbelang voor ogen heeft bij zijn advies. Dit gebeurt onder meer door de beloning voor de dienstverlening los te koppelen van het belang van de aanbieder.» Bevorderen van de kwaliteit van het advies. Dat moet toegevoegde waarde hebben en in verhouding staan met de verkregen vergoeding. De beloning moet bovendien transparant zijn voor de klant, in exacte bedragen. Het Nederlandse intermediair is nog niet helemaal op deze nieuwe situatie aangepast en heeft vooral behoefte aan extra tijd. Achmea s Divisie Intermediaire Distributie (DID, merknaam: Avéro Achmea) wil de intermediairs ondersteunen in de transformatie. We hebben in 28 een scherpe segmentering aangebracht in intermediairs die op de nieuwe manier kunnen en willen gaan werken. Uitgangspunten hierbij zijn: onze primaire doelgroep bestaat uit de top-5 professioneel intermediairs en wij brengen het aantal intermediair relaties fors terug, naar circa 2.. Om als verzekeraar bij te dragen aan een eerlijke en transparante financiële markt hebben wij ook de afgelopen jaren al een groot aantal maatregelen genomen. Zo hebben wij bij de introductie van de WFD informatiebijeenkomsten voor intermediairs georganiseerd, hanteren we een strikt aanstellingsbeleid en toetsen wij intermediairs periodiek op onder meer het hebben van de juiste vergunningen. Business Excellence Programma: zorgplicht voor intermediair Met het Business Excellence Programma (BEP) wil Avéro Achmea de dienstverlening van het intermediair naar een hoger niveau tillen en zo een zorgvuldige financiële dienstverlening aan klanten bevorderen. Het Business Excellence Programma is gericht op bedrijfskundige en marketingtechnische ondersteuning. In 28 is een pilot met zes intermediairs doorlopen. In workshops wordt samen met het intermediair vastgesteld wat dit voor zijn organisatie betekent en wat geschikte maatregelen zijn om zijn advisering beter aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van zijn klanten. Uit een kwalitatief onderzoek onder de deelnemers aan de pilot blijkt dat het BEP uitstekend aansluit op de ontwikkelingen in de markt. Je wordt hierdoor een soort van financiële huisarts voor iemand, aldus één van de pilot-deelnemers. Een andere reactie: Avéro Achmea is met het BEP een echte partner in business en sluit aan bij de ontwikkelingen in de markt. Transparantie producten Verzekeraars zullen meer activiteiten moeten ontplooien om het adviestraject voor intermediairs te vergemakkelijken. DID ontwikkelt alleen nog transparante producten, pakketten en bijbehorende voorwaarden. Onze eigen provisiemodellen worden aangepast en wij gaan netto-pricing van producten faciliteren. Het aantal bonusdeals hebben wij in 28 al flink teruggebracht en vanaf 1 januari 29 zullen wij geen bonusdeals meer sluiten. Bonusdeals die voor 1 januari 29 gesloten zijn, zullen voor het einde van 29 worden afgewikkeld. 19 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

20 Procedures tekorten AWBZ 26 en 27 In 26 was er door de Nederlandse Zorgautoriteit te weinig budget beschikbaar gesteld om de door de zorgaanbieders geleverde zorg te vergoeden. Achmea heeft het standpunt, dat zorg die met een rechtsgeldige indicatie geleverd wordt aan een AWBZ-verzekerde, ook betaald moet worden aan de zorgaanbieder. Achmea heeft hierover eerst overleg gepleegd met het Ministerie van VWS en met de NZa, maar toen dat niet tot het gewenste resultaat leidde, is de kwestie aan de rechter voorgelegd. Over het jaar 26 is vanuit Achmea gezien één procedure aanhangig bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Voor 26 resteert nog een tekort van 12 miljoen, waarvoor een aantal instellingen wel zorg hebben verleend, maar nog geen betaling hebben ontvangen. Ook de instellingen hebben beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven ingesteld. De bestuursrechtelijke procedures hierover lopen nog. In de loop van 28 is gebleken dat er feitelijk wel voldoende budget was voor het jaar 27, maar dat dit niet goed verdeeld was over de instellingen. Gedurende het kalenderjaar bestaat de mogelijkheid om budgetten tussen instellingen te herverdelen, maar na afloop van een jaar bestaat die mogelijkheid niet meer. Achmea Zorg zal een hoger beroep nog overwegen. Ondertussen is gebleken dat het door de NZa voor 28 aan Achmea Zorgkantoor toegekende budget toereikend was. Achmea kiest voor laagste prijsgarantie Verzekeraars zoeken naar manieren om voor medicijnen niet meer te betalen dan nodig is. Veel verzekeraars hebben in het jaar 28 voor een labelpreferentiebeleid gekozen. Achmea ziet hierin echter nadelen. Labelpreferentie beperkt de keuzevrijheid van klanten en artsen en bemoeilijkt ook de relatie met apotheekhouders, groothandels en de farmaceutische industrie. Achmea heeft daarom gekozen voor laagste prijsgarantie. We zien dat de kosten zich in de markt zo ontwikkelen, dat de laagste prijsgarantie lagere kosten oplevert. Een verklaring hiervoor is dat de laagste prijsgarantie voor de medicijnen die niet onder het regime van labelpreferentie zijn te plaatsen, kwalitatief en financieel voor alle betrokken partijen (verzekerden, apothekers en zorgverzekeraars) de gunstigste uitwerking heeft. Aan de andere kant profiteert de laagsteprijsgarantie ook van de effecten van labelpreferentie. Afkoop kleine pensioenen Er zijn veel Nederlanders die een klein aanvullend pensioen hebben opgebouwd in een vroeger (kort) dienstverband. Als zij niet langer werkzaam zijn in dat bedrijf, worden ze slaper voor het pensioenfonds. Dat betekent dat het opgespaarde pensioentegoed wordt bewaard totdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De nieuwe pensioenwet maakt het mogelijk dit kleine pensioentegoed nu direct te incasseren. Dat levert voordeel op voor de pensioenfondsen en bespaart de uitvoerder Syntrus Achmea (waar in totaal circa 2,7 miljoen slapers staan geregistreerd!) veel administratieve ongemakken en kosten. Maar het dossier afkoop kleine pensioenen is controversieel: in plaats van het laten incasseren van de opgebouwde slapersrechten kun je ook waardeoverdracht stimuleren. Dat wil zeggen dat je mensen het opgebouwde pensioen uit een eerder dienstverband mee laat nemen naar het pensioen van het actuele dienstverband. Dat geeft per saldo uiteindelijk recht op een hoger pensioen. Syntrus Achmea heeft samen met de pensioenfondsen een zorgplicht: het doel moet zijn dat deelnemers aan het eind van de rit een pensioenuitkering krijgen die hoog genoeg is. Dat betekent meestal stimuleren van waardeoverdracht. Bovendien houdt zorgplicht ook in dat we deelnemers wijzen op de risico s van een uitkering nú. Want daardoor kan een bedrag vrijkomen dat huursubsidie, bijstandsuitkering, zorgtoeslag en dergelijke in gevaar brengt. Tegen deze achtergrond hebben we het thema hoog op de agenda gezet. We hebben een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor de pensioenfondsen waarvan wij de administratie verzorgen om met elkaar van gedachten te wisselen en per fonds goed afgewogen besluiten te nemen. We bespraken het thema ook in de Raad van Advies. Tenslotte hebben we een proefproject gedaan om fondsen een goed beeld te kunnen bieden over de respons van de slapers. Verschillende bestuurders doen de review van dit proefproject. Een en ander heeft bijgedragen aan een gebalanceerde aanpak van de afkoop. Mensen die kiezen voor afkoop kennen nu de voordelen en risico s daarvan. 2.4 Toezichthouders Om het vertrouwen in Achmea een solide basis te geven hebben we in 28 stappen gezet om het toezicht verder te verbeteren. Daarbij is vooral de relatie met de toezichthouders van belang, maar we gaan ook in op de manier waarop we zelf waarborgen dat de medewerkers van Achmea zich houden aan de regels. Relatie met toezichthouders In tijden van crisis is het vanzelfsprekend dat toezichthouders meer informatieverzoeken richten aan onder hun toezicht staande instellingen. Zo vraagt DNB in de regel een keer per jaar een rapportage over de dekkingsgraad van pensioenfondsen, maar in 28 heeft DNB dit met een hogere frequentie aan pensioenfondsbesturen gevraagd. Achmea heeft in deze een 2 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Kop in het zand óf snel vooruit?

Kop in het zand óf snel vooruit? Benchmark Verantwoord Beleggen door Nederlandse verzekeraars 2009 Kop in het zand óf snel vooruit? Postbus 504 4100 AM Culemborg T +31 (0) 345 532 653 F +31 (0) 842 218 746 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Benchmark

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Beleid in uitvoering 2013-2014

Beleid in uitvoering 2013-2014 Beleid in uitvoering 2013-2014 Beleid in Uitvoering 2013-2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 10 2 Schade 16 3 Leven 22 4 Zorg/inkomen 28 5 Bestrijding verzekeringscriminaliteit 32 6 Arbeidsvoorwaarden 36

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie