Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR)"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Construction All Risks-verzekering (CAR) Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: a. de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan), b. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, c. de hoofdaannemer(s), d. de onderaannemer(s), e. de architect(en), de constructeur(s), alsmede de adviseur(s). Artikel 2: Verzekeraar N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, statutair gevestigd te Paramaribo, hierna te noemen Self Reliance. Artikel 3: Premieberekening Indien de in het polisblad vermelde premie(s) is (zijn) gebaseerd op de geschatte eindwaarde van een verzekerd werk, dan zal (zullen) de definitieve premie(s) worden berekend aan het einde van de verzekeringstermijn. Hiertoe dient verzekeringnemer de definitieve eindwaarde(n) als omschreven in de hierop betrekking hebbende rubriek(en) binnen twee maanden na het einde van de verzekeringstermijn aan verzekeraars op te geven. Bedraagt de definitieve eindwaarde meer dan 100% van de geschatte eindwaarde, dan zal de overeengekomen premie tevens verschuldigd zijn over het meerdere tot maximaal 120%. In geval de definitieve eindwaarde minder dan 100% van de geschatte eindwaarde bedraagt, zal restitutie van premie worden verleend op basis van de overeengekomen premie over het mindere, doch ten hoogste over 20%. lndien verzekeringnemer in gebreke blijft om de opgave te verstrekken, heeft Self Reliance het recht de eindwaarde vast te stellen op 150% van de geschatte eindwaarde en op basis daarvan de definitieve premie te berekenen waaraan verzekeringnemer gebonden zal zijn. Artikel 4: Eigen risico In geval van schade onder meer rubrieken als gevolg van één gebeurtenis, zal slechts éénmaal het eigen risico en wel het hoogst toepasselijke op het totaal der schadebedragen in mindering worden gebracht. Artikel 5: Risicowijziging Verzekerde dient Self Reliance onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van enige wijziging in bestek, tekeningen, de bouw, de aard van de werkzaamheden, de methoden van uitvoering, inrichting of anderszins, alsmede alle andere gewijzigde omstandigheden. Indien door een wijziging het risico voor Self Reliance wijzigt, heeft zij het recht de premie en de voorwaarden met ingang van de wijziging aan te passen. 1

2 Artikel 6: Verplichtingen bij schade Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht: a. Self Reliance zo spoedig mogelijk - doch binnen zeven dagen kennis te geven van iedere vordering of omstandigheid, waaruit voor Self Reliance een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; b. Self Reliance zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken; c. desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan Self Reliance over te leggen; d. zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling, waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid; e. de aanwijzingen van Self Reliance stipt op te volgen; f. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich te onthouden van alles wat de belangen van Self Reliance zou kunnen schaden. Ieder recht op schadevergoeding vervalt, indien verzekerde een onvolledige of onware opgave doet. Artikel 7: Toegang tot het bouwterrein De verzekerden zijn verplicht de door Self Reliance aangewezen personen toegang te verlenen tot het bouwterrein, de verlangde inlichtingen te verschaffen en alle verlangde medewerking te verlenen. Artikel 8: Algemene uitsluitingen Artikel 8.1.: Confiscatie Uitgesloten is schade veroorzaakt door of ontstaan uit confiscatie, naasting, rekwisitie of opvordering door enige militaire macht of burgerlijke autoriteit. Artikel 8.2: Opzet Niet gedekt is schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten. Artikel 8.3: Molest Niet gedekt is de schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Artikel 8.4: Atoomkernreacties Niet gedekt is de schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Artikel 9: Verval van rechten Self Reliance deelt de verzekeringnemer schriftelijk mee, indien vergoeding van schade wordt afgewezen. Ieder recht op vergoeding van schade vervalt, indien de verzekeringnemer niet binnen 12 maanden na de afwijzing schriftelijk tegen de beslissing in verzet komt, dan wel binnen een jaar, nadat de verzekeringnemer de betaling van de schadevergoeding door Self Reliance heeft geweigerd. Artikel 10: Premiebetaling Verzekeringnemer dient de premie, kosten en omzetbelasting te betalen binnen 14 dagen nadat zij verschuldigd worden. 2

3 Bij niet-betaling wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Nadere ingebrekestelling door Self Reliance is daarbij niet nodig. De verzekering wordt weer van kracht na de dag waarop de premie, kosten en omzetbelasting door Self Reliance zijn ontvangen. Er wordt geen premie terugbetaald als Self Reliance de verzekering beëindigt omdat een verzekerde een opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet. Artikel 11: Faillissement In geval van faillissement van verzekeringnemer eindigt de verzekering uiterlijk 30 dagen na dit faillissement, met inachtneming van het volgende: gedurende deze (maximale) 30 dagen termijn loopt de verzekering uitsluitend ten behoeve van de overige genoemde verzekerden; tijdens deze periode heeft een verzekerde of een andere bij het werk betrokken partij het recht een verzekering voor het betreffende werk voor de resterende bouwtermijn op nader overeen te komen premie en voorwaarden af te sluiten. Artikel 12: Algemeen Verhaalsrecht Self Reliance is gerechtigd een vergoede schade te verhalen op de veroorzakende (mede)-verzekerde partij die de normale zorgvuldigheid niet in acht heeft genomen of de verplichtingen uit de polis niet is nagekomen. Artikel 13: Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij Self Reliance bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt. Artikel 14: Geschillen Een verzekerde kan geschillen over deze verzekering voorleggen aan de Directeur van Self Reliance. Als de uitkomst niet bevredigend is voor verzekerde, kan hij zich alsnog wenden tot de bevoegde rechter te Paramaribo. 3

4 CAR-verzekering Rubriek I Het Werk Artikel 1: Dekking Rubriek I dekt de schade als gevolg van beschadiging van het werk ongeacht door welke oorzaak, inclusief eigen gebrek. Onder beschadiging wordt verstaan een fysieke aantasting, die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur. Artikel 2: Extra dekking De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag, ook al overschrijdt de schadevergoeding hierdoor het verzekerde bedrag. Artikel 3: Het werk Het onder deze rubriek verzekerde werk omvat: de in de polis omschreven objecten, in aanbouw en/of gereed; de bouwcomponenten die voor rekening en risico van een verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn en eventueel ter beschikking zijn gesteld; de bouwcomponenten dienen bestemd te zijn om blijvend in het in de polis omschreven object te worden verwerkt; de hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, bekistingen, damwanden, die op het bouwterrein aanwezig zijn en die nodig zijn om het in de polis omschreven object op de in het bestek of aannemingsovereenkomst aangegeven wijze te bouwen. Artikel 4: Onderhoudstermijn Indien blijkens het polisblad de onderhoudstermijn is medeverzekerd, dekt deze verzekering schade: veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de onderhoudsverplichtingen van het bouwcontract; die zich gedurende de onderhoudstermijn openbaart en het gevolg is van een gedekte oorzaak, ontstaan vóór de aanvang van de onderhoudstermijn. Artikel 5: Verzekerd bedrag Per gebeurtenis wordt ten hoogste vergoed de eindwaarde van het werk, maar nooit meer dan 120% van de geschatte eindwaarde, onverminderd het bepaalde in artikel 2. Indien reparatie en/of vervanging plaatsvindt, zal de schadevergoeding zijn gebaseerd op de reparatie- en/of vervangingskosten. Indien reparatie en/of vervanging niet plaatsvindt, zal de schadevergoeding geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als maximum de reparatie- en/of vervangingskosten. 4

5 Artikel 6: Schaderegeling Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer die geacht zal worden door alle andere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij verlening van voorlopige surséance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt. Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt. Artikel 7: Bijverzekering na schade Met betrekking tot gedekte schaden, die in de verzekerde bouwtermijn worden hersteld, zal de verzekering ongeacht de uitbetaalde bedragen aan schade en/of kosten zonder bijbetaling van premie voor het oorspronkelijk verzekerd bedrag van kracht blijven. Artikel 8: Verzekeringstermijn De verzekering vangt aan op de op het polisblad vermelde ingangsdatum en eindigt: ten aanzien van de bouwtermijn op de op het polisblad vermelde einddatum of zoveel eerder als het werk overeenkomstig de bepalingen van het bestek aan de opdrachtgever c.q. toekomstige eigenaar is opgeleverd; ten aanzien van de onderhoudstermijn, indien medeverzekerd, op de dag na het verstrijken van het voor deze termijn genoemde aantal maanden na de in het vorig lid bedoelde oplevering. Indien het werk op de op het polisblad vermelde einddatum van de bouwtermijn nog niet is opgeleverd, heeft verzekeringnemer het recht de verzekering te verlengen tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden, mits Self Reliance vóór deze einddatum van de wens tot verlenging in kennis is gesteld. Mocht op de einddatum van de bouwtermijn of indien verlengd, op de einddatum van de verlengde termijn nog geen oplevering hebben plaatsgevonden en over verdere verlenging geen overeenstemming wordt bereikt dan vervalt de eventuele medeverzekering van de onderhoudstermijn. Artikel 9: Specifieke uitsluitingen Van deze verzekering is/zijn uitgesloten: 1. schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten; 2. kosten en/of uitgaven in verband met verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, constructie of bouwmethode; 3. extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde; 4. extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen; 5. diefstal van bouwcomponenten; 6. schade aan het werk of enig deel daarvan, dat vóór de oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het gevolg is van zodanig gebruik. 7. beschadigingen die bestaan uit normale slijtage, corrosie, oxidatie of een andere normale geleidelijke achteruitgang. 8. schade door brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn van het werk. 5

6 CAR-verzekering Rubriek II Aansprakelijkheid Artikel 1: Dekking Rubriek II dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun in de polis omschreven hoedanigheid voor zaak- en/of personenschade van partijen die niet bij de bouw zijn betrokken, veroorzaakt door uitvoering van het werk op het bouwterrein of directe omgeving daarvan, mits de schade is ontstaan gedurende de bouw- c.q. onderhoudstermijn. Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke objecten, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder personenschade wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Artikel 2: Ondergeschikten Deze verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van de ondergeschikten van de verzekerden. Artikel 3: Schadevergoeding Self Reliance vergoedt per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen: a. de schade; b. de kosten van verweer en rechtsbijstand overeenkomstig artikel 3.1, in totaal tot maximaal het verzekerd bedrag. Art 3.1 Kosten van verweer Self Reliance vergoedt met inachtneming van artikel 3 ingeval van een gedekte schade: de kosten van verweer, mits dat met instemming van Self Reliance wordt gevoerd, óók in een eventuele procedure die een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig heeft gemaakt; de kosten van rechtsbijstand mits die op verzoek van Self Reliance wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakte strafrechtelijke procedure. Deze kosten zullen bij een vordering die het verzekerde bedrag te boven gaat, worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot de uiteindelijk te betalen schadevergoeding. Artikel 4: Schaderegeling Indien deze verzekering dekking biedt, belast Self Reliance zich - voor vorderingen boven het eigen risico tot maximaal het verzekerde bedrag - met de behandeling van de vordering en de eventueel daaruit voortvloeiende regeling en vaststelling van de schade. Self Reliance heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen. 6

7 Artikel 5: Specifieke uitsluitingen N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Artikel 5.1: Motorrijtuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht met of door een motorrijtuig, vaartuig of een luchtvaartuig dat: een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt; een verzekerde als werkgever doet of laat gebruiken; een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer. Artikel 5.2: Opzicht Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die betrekking heeft op goederen; - die aan verzekerde toebehoren; - die de verzekerde of een ander voor hem, in bewaring, in huur, in gebruik, in behandeling of om welke reden ook onder zich had, met inbegrip van de schade wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van die goederen. Artikel 5.3: Het werk Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan het werk als genoemd in rubriek I. Artikel 5.4: Bestaande eigendommen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als genoemd in rubriek III. Artikel 5.5: Bedrijfsschade Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die betrekking heeft op tijdverlet en/of winstderving en/of bedrijfsschade van welke aard ook waarvoor een verzekerde tegenover de toekomstige gebruiker van het werk aansprakelijk mocht zijn. Artikel 5.6: Aansprakelijkheidsverhogende bedingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid die wordt gegrond op een boete-, schadevergoeding-, garantie-, vrijwaringbeding of een ander beding van soortgelijke strekking, tenzij en voor zover ook zonder zulk een beding verzekerde aansprakelijk zou zijn. Artikel 5.7: Milieuaantasting Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze gebeurtenis niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. Artikel 5.8: Asbest Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken. Artikel 5.9: Seksuele gedragingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook. Artikel 6: Verzekeringstermijn Deze verzekering geldt voor de zelfde termijn als die onder rubriek I van kracht is. 7

8 Artikel 7: Elders lopende verzekeringen Schade, die onder enige andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt, indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, is uitdrukkelijk van deze rubriek uitgesloten. CAR-verzekering Rubriek III Bestaande Eigendommen Opdrachtgever Artikel 1: Dekking Rubriek III dekt de schade die de opdrachtgever lijdt door beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever, mits de beschadiging direct wordt veroorzaakt door de uitvoering van het werk en is veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van een verzekerde. Artikel 2: Extra dekking De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag, ook al overschrijdt de schadevergoeding hierdoor het verzekerd bedrag. Artikel 3: Verzekerde zaken De onder deze rubriek verzekerde zaken omvatten roerende en onroerende goederen, met uitsluiting van door de opdrachtgever ten behoeve van het werk te gebruiken of beschikbaar gestelde bouwcomponenten, die vanaf het begin van de bouwtermijn: eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij krachtens overeenkomst verantwoordelijk is en liggen binnen de invloedssfeer van het werk. Artikel 4: Verzekerd bedrag Self Reliance zal per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het op het polisblad onder rubriek III vermelde verzekerd bedrag vergoeden, onverminderd het bepaalde in artikel 2. Self Reliance zal geen beroep doen op onderverzekering. Het onder rubriek III vermelde verzekerd bedrag geldt als maximum per gebeurtenis te vergoeden bedrag, ongeacht de hogere werkelijke waarde en onverminderd het bepaalde in artikel 2. Artikel 5: Schaderegeling Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer, die geacht zal worden door alle andere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij verlening van voorlopige surséance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt. 8

9 Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt. Artikel 6: Schadevergoeding Self Reliance vergoedt ingeval van schade: a) de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast. b) indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten méér bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden. Artikel 7: Specifieke uitsluitingen Van deze verzekering is uitgesloten: schade aan motorrijtuigen, werkmaterieel (z.a. kranen en draglines), gereedschap, machines en werktuigen; schade door brand, ontploffing en blikseminslag, vliegtuigschade, diefstal en storm; schade aan het werk, voorzover nog niet opgeleverd; schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten; extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen; extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde; schade aan geld en geldswaardig papier. Artikel 8: Verzekeringstermijn Deze verzekering geldt voor de zelfde termijn als die onder rubriek I van kracht is. 9

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering)

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Polisvoorwaarden Polismantel 650-92 (Beurs-Rubriekenpolis Constructieverzekering voor bouwwerken

Nadere informatie

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Montageverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 654-96 Algemene voorwaarden Artikel A.1 Begripsomschrijvingen A.1.1 Maatschappij A.1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Artikel 20 Oversluiting van aandelen Artikel 21 Opzegging door één of meer Verzekeraars Artikel 22 Onzekerheidsbepaling Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Doorlopende Verzekering Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering Art. 3 Van toepassing

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Omschrijving van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Verplichtingen verzekerde

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9 VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.06 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD RUBRIEK A ALGEMEEN 2 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.06 C Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen Art.

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

Werk- en landbouwmaterieelverzekering

Werk- en landbouwmaterieelverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 14 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Technische Verzekeringen

Technische Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0606.CSR ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Allianz Nederland Schadeverzekering Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering voor kantoor- en winkelelektronica Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Algemene voorwaarden Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

MODULE(S) MODULE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN

MODULE(S) MODULE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN VOORWAARDEN Aansprakelijkheid particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.6.01 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 3 Artikel

Nadere informatie

Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Aanpassing van premie en/of voorwaarden

Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Aanpassing van premie en/of voorwaarden Computer Simple Risk verzekering Algemene voorwaarden VE 9903.CSR inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Inzittenden Algemene voorwaarden Amlin ALG021 d.d. 20 augustus 2009

Schadeverzekering voor Inzittenden Algemene voorwaarden Amlin ALG021 d.d. 20 augustus 2009 Schadeverzekering voor Inzittenden Algemene voorwaarden Amlin ALG021 d.d. 20 augustus 2009 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer Degene met wie de

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Verzekeringsvoorwaarden VRA 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden PM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam

Nadere informatie

Personenauto verzekering

Personenauto verzekering Personenauto verzekering Heinenoord ssuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen EGON RG rdanta véro chmea S elta Lloyd Mondial ssistance e Europeesche Fortis SR Goudse

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING

MOTORRIJTUIGVERZEKERING MOTORRIJTUIGVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n): 1. de verzekeringsnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de met het motorrijtuig vervoerde

Nadere informatie

Vervoerdersverzekering

Vervoerdersverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Vervoerdersverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 637-97 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijving 1.1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.7 Uitsluitingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1 Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen geregeld:

Nadere informatie

Aanvullende begripsomschrijvingen

Aanvullende begripsomschrijvingen algemene Voorwaarden Computer- en elektronicaverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV ModeL V 1006.CEV onderdeel technische Verzekeringen Inhoud ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie