Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September)"

Transcriptie

1 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Inleiding Inleiding: student Dit is de online studiewijzer van de module Netwerktechniek en -beheer. Sinds de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie, iets wat nu een vijftal decennia aan de gang is, is door een groot aantal leveranciers een nog veel groter aantal ICT-producten en -diensten op de markt gebracht. En nog steeds komen er, bij wijze van spreken, dagelijks nieuwe producten en diensten bij. Producten die een aantal jaren geleden de oplossing leken, blijken korte tijd later alweer hopeloos verouderd. Voor al deze producten zijn mensen nodig om deze producten te beheren en te exploiteren. Een goede exploitatie vraagt onder andere om inzicht in de eisen van de organisatie die de ICT-diensten afneemt, de kwaliteit van de ICT-infrastructuur waarmee de diensten worden geleverd, de kosten die deze ICTinfrastructuur heeft en de mogelijkheden die er zijn om de infrastructuur te vernieuwen. Een goed beheer vereist dat de operationele ICT-werkprocessen (denk onder andere aan incident- en probleemmanagement) goed zijn georganiseerd en natuurlijk, vooral ook goed zijn afgestemd op de eisen van de klant, dat wil zeggen van de organisatie die de ICT-diensten voor haar werk nodig heeft. De module Netwerktechniek en -beheer is opgebouwd uit 6 lessen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Introductie netwerken TCP/IP Netwerk services Sercice Level Management Organisatie en SLM SLM rollen en verantwoordelijkheden Algemene leerdoelen De algemene leerdoelen vormen het (inhoudelijke) kader van de opleiding. Ze zijn een beschrijving van wat u moet kennen en kunnen, en vormen het uitgangspunt van de toetsing. Voor deze module zijn de volgende algemene leerdoelen opgesteld. Pagina 1

2 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie: Kunt u een analyse maken van het functioneren van Local Area Netwerken en Wide Area Netwerken; kunt u aan de hand van het Osi model een voorstel doen voor de infrastructuur van bedrade en Wifi netwerken; Kunt u een voorstel ontwikkelen voor de implementatie en beheers opzet voor service level management; Kunt u op basis van het aanwezige netwerk in een organisatie een advies geven over de inrichting van een passend Service Level Management. Studiemateriaal Tijdens deze module maakt u gebruik van het volgende studiemateriaal: Gambrel, B., e.a. (2011). Networking Fundamentals. Hoboken: Wiley & Sons. ISBN: Redmond, W. (2013). Service level management and the Service Manager. Norwich: TSO. ISBN: Daarnaast maakt u gebruik van deze online studiewijzer. Opzet online studiewijzer Volgt u de avondopleiding, dan omvat de module Netwerktechniek en -beheer 6 lessen van 3 uur. Tijdens de dagopleiding, die bestaat uit 3 dagen, worden per dag 2 lessen behandeld. Voor de dagopleiding bereidt u dan ook elke keer 2 lessen voor. Let op: ook voor de eerste les dient u zich voor te bereiden. Volgt u de dagopleiding, dan maakt u dus ter voorbereiding op dag 1 de eerste 2 lessen van deze studiewijzer. Volgt u de e-learningvariant, dan telt deze module 6 lessen, die u volledig via e-connect doorloopt. Elke les in deze studiewijzer is op dezelfde wijze opgebouwd. In het grote middenvenster vindt u alle algemene informatie over de les. U kunt daarbij denken aan de inleiding, de onderwerpen, de leerdoelen en de voorbereidingen die u dient te treffen om de les te volgen. In de balk aan de linkerkant vindt u de vragen en opdrachten die bij de les horen. De balk aan de rechterkant is gereserveerd voor communicatie en mededelingen. Bij praktijkgerichte opdrachten wordt regelmatig gesproken over uw organisatie. Hieronder wordt een organisatie verstaan in een voor u bekende omgeving. Dit kan zijn het bedrijf waar u werkt, een vereniging waar u lid van bent of uw eigen woning. Ook kunt u denken aan een bedrijf dat u goed kent, maar waar u niet per definitie werkt. Het uitvoeren van dit soort opdrachten met uw eigen woning in gedachten heeft niet de voorkeur, maar is een noodoplossing voor het geval de andere alternatieven niet mogelijk zijn. Het is verstandig gedurende de module telkens dezelfde organisatie te kiezen. Portfolio In deze online studiewijzer zijn twee praktijkopdrachten aangewezen als portfolio-opdracht. Als u een volledige Bacheloropleiding volgt, is deze opdracht verplicht en wordt de uitkomst beoordeeld. Verzamel de uitkomsten van de portfolio-opdrachten van de module in één document. U gaat vervolgens naar de online leeromgeving van uw portfolio. U kunt daar het document uploaden via de knop documenten uploaden. Voor meer informatie over het portfolio verwijzen we u graag naar uw portfolio op e-connect. Indien u geen volledige Bacheloropleiding volgt, adviseren we u deze praktijkopdrachten voor uzelf op te slaan onder Mijn documenten op e-connect. Mocht u in de toekomst willen doorstromen naar de volledige Bachelor, dan kunt u uw portfolio vullen met reeds gemaakte opdrachten. Heeft u vragen of opmerkingen? Raadpleeg in het geval van inhoudelijke vragen uw docent. Hij is immers uw eerste aanspreekpunt, zowel in de Pagina 2

3 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) les als in de online leeromgeving. Praktische vragen kunt u stellen via het online contactformulier. Dit is te vinden op e-connect of op Heeft u de opleiding die u momenteel volgt bijna afgerond en bent u geïnteresseerd in een van de vele vervolgmogelijkheden van NCOI Opleidingsgroep? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier op e-connect. Mocht u persoonlijk advies willen, bel dan met een van de opleidingsadviseurs ( ). Veel plezier en succes met het volgen van de module Netwerktechniek en -beheer. NCOI Opleidingsgroep Pagina 3

4 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Exameninformatie Exameninformatie Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht. Als de moduleopdracht met een voldoende wordt beoordeeld, heeft u aangetoond dat u de algemene leerdoelen van deze module beheerst. Deze moduleopdracht kunt u maken op basis van uw eigen organisatie of aan de hand van een van de fictieve bedrijven van NCOI. NCOI heeft voor u drie fictieve bedrijven beschreven. U kunt deze fictieve bedrijven vinden onder Mijn downloads op e-connect. In de beschrijvingen vindt u de basisinformatie die u nodig heeft om de opdracht uit te voeren. Het is mogelijk dat u meer informatie nodig heeft om de opdracht uit voeren. U kunt dan fictieve informatie toevoegen, bijvoorbeeld aanvullende informatie uit uw omgeving of van internet, of geanonimiseerde informatie vanuit een organisatie. Opdracht Voor deze moduleopdracht stelt u een verbeterplan op voor de ICT-infrastructuur van de gekozen organisatie. In uw moduleopdracht komen in ieder geval de volgende onderwerpen uit deze module aan bod: Als uitgangspunt formuleert u een probleemstelling rondom een probleem/uitdaging in het netwerk, alle overige onderwerpen zijn aan deze probleemstelling gerelateerd; Analyse van relevante componenten, protocollen en diensten, met betrekking tot de probleemstelling; Analyse functie en communicatie van dat deel van het netwerk waarop de probleemstelling van toepassing is; Analyse van Service Level Management, van dat deel van het netwerk waarop de probleemstelling van toepassing is; Conclusie en aanbeveling, met betrekking tot de probleemstelling. Bij het uitwerken van de opdracht dient u in de inleiding de situatie te schetsen, in de vorm van een probleemstelling. Ook als u de opdracht uitvoert op basis van een fictief bedrijf, behandelt u al deze onderwerpen in uw moduleopdracht. Let op: onderdelen kunnen soms zo omvangrijk zijn dat het raadzaam is ze uit te werken in een bijlage. De kern (conclusie, aanbeveling enzovoort) hoort wel altijd in de opdracht zelf te staan. Zorg er altijd voor dat een bijlage betrekking heeft op de kern van de opdracht. Eisen moduleopdracht De moduleopdracht bevat minimaal de volgende onderdelen: voorblad; voorwoord; samenvatting (maximaal 1 pagina); Pagina 4

5 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) inhoudsopgave; inleiding; hoofdtekst (genoemde onderdelen bij de opdrachtbeschrijving); literatuuroverzicht; eventuele bijlagen. De moduleopdracht bestaat uit maximaal 7 pagina s hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina s (A4- formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina s. Indien u het aantal pagina s overschrijdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling, namelijk in de vorm van puntenaftrek. Het is aan de onafhankelijke beoordelaar of de overschrijding van het aantal pagina s relevant is voor de opdracht. Logische opbouw Een moduleopdracht leest makkelijker als in de inleiding staat vermeld hoe de opdracht verder wordt uitgewerkt (leeswijzer). Kies een duidelijke structuur per hoofdstuk. Laat alle onderdelen van de opdracht aan bod komen. Leg een duidelijk verband tussen de theorie en de praktijk. Neem een literatuurlijst op (overzicht van alle schriftelijke bronnen die u heeft geraadpleegd, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur). Voeg eventueel (een) andere relevante bijlage(n) toe. Voorzie uw moduleopdracht van een voorpagina waarop u linksonder de volgende informatie zet: Voorletters en naam Studentnummer Datum NCOI Opleidingsgroep Naam van de opleiding die u volgt Naam module Rechtsonder zet u: De naam van de docent Literatuur In uw moduleopdracht koppelt u de theorie van de module aan de praktijk. Het is belangrijk dat u de theorie op een verantwoorde manier weet toe te passen en dat u correct en consequent naar de literatuur verwijst. Bij de beoordeling wordt gelet op de diepgang en het niveau van de theoretische onderbouwing. Verwijs daarom naar de bij de module behorende literatuur daar waar u die gebruikt heeft. De gebruikte literatuur mag beperkt blijven tot de literatuur die is aangereikt in de module. De informatie die u uit de literatuur gebruikt, beschrijft u altijd in uw eigen woorden en voorziet u van een literatuurverwijzing. Indien u tekst letterlijk overneemt, maakt u zich schuldig aan plagiaat. Het is wel toegestaan een zin of korte passage letterlijk uit de literatuur te citeren. Voorwaarde is dat u die tekst tussen dubbele aanhalingstekens plaatst en van een literatuurverwijzing voorziet. Verwijs altijd correct in uw tekst naar anderen wanneer u hun gegevens, illustraties en formuleringen overneemt. Als u dit niet doet, is er ook sprake van plagiaat. U heeft verschillende mogelijkheden om te verwijzen: Pagina 5

6 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) 1. Naam auteur, jaartal, pagina (s). Voorbeeld: (Mintzberg, 1999, p. 75). Dit voegt u toe na een zin of alinea waarin u informatie geeft die u gebaseerd heeft op de literatuur. 2. Alleen het jaartal tussen haakjes: Mintzberg (1999) stelt dat Dit gebruikt u als u liever in de lopende zin verwijst dan na afloop van de zin of alinea. 3. Als u het originele werk waarnaar u verwijst niet zelf heeft gelezen (bijvoorbeeld wanneer u citeert uit een reader), dan kunt u dat als volgt duidelijk maken: Volgens Mintzberg (geciteerd in de reader Management en Organisatie NCOI, 2004, p. 16). Gebruik geen voetnoten voor uw literatuurverwijzingen. Voetnoten zijn enkel geschikt voor opmerkingen of kleine verduidelijkingen. U kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om een vertaling van een citaat te geven. U dient er steeds voor te zorgen dat de literatuur van uw literatuurverwijzingen ook opgenomen is in de literatuurlijst. Inleveren moduleopdracht We raden u aan zo snel mogelijk te beginnen met uw moduleopdracht. De uiteindelijke beoordeling van de moduleopdracht wordt gedaan door een onafhankelijke beoordelaar, niet door uw docent. Alle informatie over het inleveren van uw moduleopdracht vindt u op e-connect onder Mijn examens en Help. Beoordelingscriteria moduleopdracht De onafhankelijke beoordelaar beoordeelt uw moduleopdracht en gebruikt hierbij een beoordelingsformulier. De beoordelingscriteria (niveau en structuur) zijn hieronder uitgewerkt, zodat u weet waarop de onafhankelijke beoordelaar uw opdracht beoordeelt. Het beoordelingsformulier vindt u als download onder aan deze pagina. Niveau (maximaal 9 punten) Is de opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de exameninformatie? Bevat de uitgewerkte opdracht alle verplichte onderdelen? Weet de student uit de theorie van de module relevante zaken (theorieën, modellen enzovoort) te selecteren en toe te passen? Onderbouwt de student zijn uitwerkingen met de behandelde theorie? Weet de student de theorie op correcte wijze toe te passen? Structuur (maximaal 1 punt) (Aan alle onderstaande criteria moet worden voldaan om 1 punt te behalen.) Is de uitwerking van de opdracht leesbaar en begrijpelijk? Is het taalgebruik helder, correct en aantrekkelijk? Heeft de student een heldere structuur aangebracht? Heeft de student zich gehouden aan het maximumaantal pagina s? Verwijst de student op de juiste manier naar de literatuur? De opdracht wordt beoordeeld met één afgerond totaalcijfer en een onderbouwing hiervan. De beoordeling van uw moduleopdracht vindt u op e-connect onder Mijn examens. Download Beoordelingsformulier moduleopdracht Pagina 6

7 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Introductie Netwerken 1 Introductie Netwerken 1.1 Inleiding Inleiding student Het vakgebied netwerktechniek en -beheer van ICT-infrastructuur omvat heel erg veel. Het vakgebied ontwikkelt zich bovendien nog steeds fors. In deze module is het dus van groot belang de hoofdlijnen, de trends en ontwikkelingen in zicht te krijgen. (Te veel) aandacht voor details kan het eindresultaat negatief beïnvloeden. In deze eerste les staan de volgende vragen centraal: Hoe ziet een ICT-infrastructuur er anno het eerste decennium in de 21e eeuw uit? Hoe werkt de ICT-infrastructuur tecnologie globaal. Anders gezegd: we bouwen een zeker referentiekader op. Dit kader is nodig voor een goede structurering van de komende lessen. Dit kader is ook nodig om de infrastructuur van uw eigen organisatie te inventariseren en te beoordelen, en dus ook voor uw moduleopdracht. 1.2 Onderwerpen De volgende onderwerpen komen aan bod: Doelstelling, opbouw en organisatie van deze module Rollen van student en docent Keuze en afbakening van de moduleopdracht Koppeling tussen de moduleopdracht en de gang van zaken in deze module Lan, Netwerk topologieen, Ethernet standaarden, Client-server, Peer to peer, Osi model, Tcp/ip, Bekabeling, Wifi. 1.3 Leerdoelen Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u aan de hand van een bestaand lan een netwerk tekening maken 2. Kunt u diverse netwerk topologieën en standaarden herkennen 3. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen peer to peer netwerken en client server netwerken. Pagina 7

8 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Introductie Netwerken 4. Kunt u het doel en de werking van de verschillende OSI-lagen verklaren 5. Kunt u in een gegeven situatie een advies geven over het meest geschikte bedrade of wifi netwerk 1.4 Voorbereiding Voor deze les: leest u Hoofdstuk 1 tot en met 3 uit Networking fundamentals maakt u de voorbereidings-opdrachten bij deze les. Pagina 8

9 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Kennismaking E-Learningopdrachten Kennismaking U volgt uw module via e-learning. Het is van belang te weten wie uw docent is en wie uw (eventuele) medestudenten zijn. Zorg er daarom voor dat uw e-connectgegevens zo volledig mogelijk zijn ingevuld. U kunt via Mijn profiel uw instellingen wijzigen of aanvullen. Maak een alias aan en upload een foto. Dat communiceert prettig met uw docent en medestudenten, niet alleen bij deze kennismaking, maar ook tijdens de andere opdrachten die u gezamenlijk via e-connect uitvoert. Plaats voor deze kennismakingsopdracht een bericht op e-connect en schrijf een introductie aan de hand van de volgende vragen: Bij welke organisatie werkt u of wilt u graag werken? Geef de link naar de website van de organisatie. Waarom heeft u gekozen voor deze module? Wat zijn uw verwachtingen van deze module? Wat zijn uw verwachtingen van uw medestudenten? Pagina 9

10 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Inventariseren componenten Inventariseren componenten Het begrip component definiëren we in deze module als een hardware- en/of softwareonderdeel van de ICTinfrastructuur, dat een goed afgebakende, voor de IT-beheerder herkenbare, functie heeft. Voorbeelden van componenten zijn (ontleend aan Networking Fundamentals) Multiplexer Repeater Hub Bridge Router Gateway Straalzender Maak een inventarisatie van ICT-componenten die relevant zijn voor u(w organisatie). Bepaal de relevantie vanuit: de functie van de component. Sommige componenten kunnen domweg niet worden gemist. het belang van de component in de ICT-infrastructuur van de organisatie in uw keuze, de fase (denk aan pas opkomend (pas geïntroduceerd), proven technology, outdated) in de life cycle waarin de component verkeert. Anders gezegd: wordt de component in toenemende mate toegepast of staan veel bedrijven op het punt de componenten te vervangen door een nieuwer, moderner product? Voorbeeld 1: migreren netwerken/componenten in uw organisatie van draadgebonden naar draadloos/mobiel? Voorbeeld 2: migreert de telecomvoorziening van analoog naar digitaal? Of zelfs naar VOIP? Opmerking: Streef dus niet naar een volledige lijst van ICT-componenten. Streef wel naar een lijst van alle voor u, of voor de organisatie van uw keuze, relevante, componenten. Tip: Bladert u door het boek Networking Fundamentals om meer voorbeelden van componenten te vinden. Werk deze opdracht zelfstandig uit. Wanneer u de opdracht op voltooid zet, verschijnen de antwoordindicaties. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die natuurlijk aan uw docent stellen. Pagina 10

11 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Inventariseren protocollen Inventariseren protocollen Het begrip protocol definiëren we in deze module als een set van regels die nodig zijn voor de communicatie tussen twee (of meer) componenten. Voorbeelden van protocollen zijn (ontleend aan Networking Fundamentals): IP (Internet Protocol) TCP (Transmission Protocol) PPP (Point-to-Point Protocol) Maak een inventarisatie van de protocollen die relevant zijn voor u(w organisatie). Bepaal de relevantie vanuit: de functie van de component die dit protocol gebruiken. Sommige componenten kunnen domweg niet worden gemist. En dus geldt hetzelfde voor het protocol dat deze component gebruikt. het belang van de componenten die dit protocol gebruiken in de ICT-infrastructuur van de organisatie van uw keuze. Werk deze opdracht uit op 1/4 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 11

12 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Vragen over de theorie Vragen over de theorie In deze opdracht gaat u vragen maken uit de theorie. Maak de volgende opdrachten: Deel a, Multiple Choice vragen van pagina 26 en 27 uit Networking Fundamentals; Deel b, Multiple Choice vragen van pagina 46 en 47 uit Networking Fundamentals; Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerking te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Indien u geen medestudenten heeft, reageert uw docent op uw bijdrage. Pagina 12

13 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Praktijkopdracht: Componenten en Protocollen (portfolio opdracht) Praktijkopdracht: Componenten en Protocollen (portfolio opdracht) De praktijkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de module. Tijdens het uitvoeren van de praktijkopdrachten past u de bestudeerde theorie concreet toe in de praktijk. Tijdelijk geen werk- of stageplek? Of een werkplek die niet direct aansluit op uw opleiding? Dan is het voor u lastig om de praktijkopdrachten (en de eventuele moduleopdracht) uit te werken. Om ervoor te zorgen dat u uw opleiding toch kunt voortzetten, heeft NCOI voor studenten zonder passende werkplek drie fictieve bedrijven beschreven: JobsFashion (een commercieel bedrijf), Pieka (een zorgbedrijf) en De nieuwe stad (een zelfstandige gemeente). Afhankelijk van de door u gekozen studierichting kunt u een passend bedrijf kiezen. Alle bedrijven zijn beschreven op 20 tot 30 pagina s en voorzien van relevante bijlagen. U vindt de fictieve bedrijven op e- Connect onder de algemene downloads. Bij het maken van de opdrachten stelt u zich voor dat u werkzaam bent bij een van de fictieve bedrijven, in een rol die past bij de opdracht. U kunt ook op internet op zoek gaan naar een geschikte organisatie waarover voldoende informatie beschikbaar is om de opdracht uit te voeren. Ook is het mogelijk de opdrachten uit te voeren bij bijvoorbeeld een sportclub of vereniging waar u lid van bent. Opdracht Maak voor de ICT-infrastructuur van de organisatie van uw keuze: een inventarisatie van componenten die in deze infrastructuur zijn opgenomen; een inventarisatie van protocollen die in de communicatie tussen deze componenten worden gebruikt; een overzichts tekening van het netwerk; een inventarisatie van diensten die op basis van deze infrastructuur aan de organisatie van uw keuze wordt geleverd; Werk deze opdracht uit op 1 A4. Upload uw praktijkopdracht via e-connect, zodat uw docent deze kan beoordelen. BELANGRIJK: dit is een portfolio-opdracht Als u een volledige Bacheloropleiding volgt, is deze opdracht verplicht en wordt de uitkomst ervan beoordeeld. Verzamel de uitwerkingen van de portfolio-opdrachten van de module daarom in één document. Vervolgens gaat u naar de online leeromgeving van uw portfolio. U kunt het document daar uploaden via Documenten uploaden. Voor meer informatie over het portfolio verwijzen wij u graag naar de online leeromgeving van uw portfolio op e-connect. Indien u geen volledige Bacheloropleiding volgt, adviseren we u deze praktijkopdrachten voor uzelf op te slaan onder Mijn documenten op e-connect. Mocht u in de toekomst willen doorstromen naar de volledige Bacheloropleiding, dan kunt u uw portfolio vullen met de al gemaakte portfolio-opdrachten. Pagina 13

14 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Praktijkopdracht: Componenten en Protocollen (portfolio opdracht) Pagina 14

15 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) TCP/IP 2 TCP/IP 2.1 Inleiding Inleiding student Internet Protocol Versie 4, bestaat al jaren. Lang werd gevreesd dat het IPv4 protocol rond 2011 tekort zou schieten. Gezien de lopende ontwikkelingen bestond de indruk dat de IPv4 adressen op zouden raken. Echter, door de economische recessie is dit nog niet gebeurd. Met de ontwikkeling rondom domotica en robotica, komt de vraag van IP adressen, niet alleen meer uit de hoek van PC's en smartdevices. Wanneer ook koffiezetapparaten en gordijnen een IP adres nodig hebben zal IPv4 zeker tekort gaan schieten. Jaren geleden is er al een technologische opvolger bedacht, namelijk IPv6. Veel moderne routers en computers kunnen al werken met IPv6. Theoretisch bevat IPv6 voldoende IP adressen voor iedere zandkorrel op aarde. IPv6 zou dus toekomst bestendig moeten zijn. Ware het niet dat de nano technologie in opkomst is en het toch wel erg handig zou zijn wanneer we een nano robot een IP adres zouden kunnen geven. In deze les worden de Internet protocollen IPv4 en IPv6 behandeld. 2.2 Onderwerpen De volgende onderwerpen komen aan bod: IPv4, IPv6, TCP/IP, TCP/IP op de commandline en tools. 2.3 Leerdoelen Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. Heeft u inzicht in het functioneren van IPv4; 2. Heeft u inzicht in het functioneren van IPv6; 3. Kunt u TCP/IP commando's toepassen op de commandline; 4. Kunt u TCP/IP netwerkverkeer analyseren met een tool zoals: pathping, tracert, nslookup. 2.4 Voorbereiding Voor deze les: leest u Hoofdstuk 4 en 5 uit Networking fundamentals maakt u de opdrachten bij deze les. Pagina 15

16 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) TCP/IP Pagina 16

17 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Het IP adres van uw werkstation E-Learningopdrachten Het IP adres van uw werkstation Ook de computer waar u dagelijks op werkt heeft een IP adres en een subnetmasker. Zoek op wat het IP adres en subnetmasker is van uw pc. Zoek ook op wat het IP adres is van uw default gateway. Werk deze opdracht uit op 1/4 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 17

18 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerktools Netwerktools In de literatuur worden diverse tools besproken waarmee u het netwerk kunt analyseren. Tools zoals ipconfig, netstat, nslookup, etc. Experimenteer met tenminste drie van deze tools en maak screenshots van uw resultaten. Geef aan of u onverklaarbare zaken bent tegengekomen. Werk deze opdracht uit op 3 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 18

19 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Koppelen van protocollen aan componenten Koppelen van protocollen aan componenten ICT-infrastructuurcomponenten wisselen langs de elektronische weg gegevens uit. Tegelijkertijd communiceren zij met elkaar om deze uitwisseling in goede banen te leiden. Daarnaast is er ook elektronische communicatie tussen de componenten en de netwerkmanagementsystemen. Om al deze redenen zijn protocollen bedacht en gerealiseerd. Geef aan, in een lijst, welk protocol(len) de componenten in uw ICT infrastructuur gebruiken. Maakt u gebruik van de lijst van protocollen die u in les 1 heeft gemaakt. Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 19

20 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Subnetten Subnetten Een organisatie heeft bedacht dat ze subnetten op IPv4 willen gaan toepassen. Een beheerder heeft gekozen voor het subnetmask Geef aan welke subnetten binnen dit netwerk te herkennen zijn. Werk deze opdracht uit op 1/4 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken zodat uw docent feedback geven. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 20

21 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Praktijkopdracht: IPv4 of IPv6 Praktijkopdracht: IPv4 of IPv6 IPv4 of IPv6, dat is de vraag. Ga voor een deel van het door u gekozen netwerk na, welke apparaten gebruik maken van IPv4 en welke van IPv6. Wat is voor uw organisatie de consequentie van uw bevindingen? Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Upload uw praktijkopdracht via e-connect, zodat uw docent deze kan beoordelen. Pagina 21

22 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerk services 3 Netwerk services 3.1 Inleiding Inleiding student Binnen een netwerk wordt een enorm scala aan diensten geleverd. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van IP adressen, of het krijgen van toegang tot het netwerk. Er zijn legio services die een rol binnen het netwerk spelen. In deze les worden deze services behandeld. Daarnaast wordt er uitgebreid stil gestaan bij security. 3.2 Onderwerpen De volgende onderwerpen komen aan bod: DHCP, Terminal Services, RRAS, IPsec, DNS, WINS, Routing, WAN, packet switching, Security, Firewalls, DMZ. 3.3 Leerdoelen Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. Kunt u voor een specifieke organisatie een voorstel maken met betrekking tot de DHCP pool 2. Kunt u het doel, de werking en de configuratie van TS uitleggen 3. Kunt u adviseren welke Netwerk services voor een organisatie geschikt zijn. 4. kunt u aan iemand anders uitleggen hoe dynamic en static routing werkt. 5. Kunt u een advies uitbrengen met betrekking tot netwerken en security 6. Kunt u een advies geven met betrekking tot de toepassing van firewalls, een DMZ, VPN's en Ports 3.4 Voorbereiding Voor deze les: leest u Hoofdstuk 6 tot en met 8 uit Networking fundamentals Pagina 22

23 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerk services maakt u de opdrachten bij deze les. Pagina 23

24 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Linux distributie Digitale opdrachten Linux distributie U gaat op internet op zoek naar meerdere Linux distributies. De linux distributie moet voldoen aan de volgende eisen: ondersteuning DHCP server ondersteuning OpenLDAP SaMBa server aanwezig Mail server aanwezig WLAN ondersteuning Fileserver aanwezig Geef aan waarom de door u gevonden Linux distributies geschikt zijn. Upload uw bevindingen via e-connect. Reageer ook op de bijdragen van uw medestudenten. Voor e-learningstudenten: Indien u geen medestudenten heeft, reageert uw docent op uw bijdrage. Pagina 24

25 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Firewalls E-Learningopdrachten Firewalls In de bestudeerde literatuur zijn firewalls beschreven. Ga na welke firewalls er in uw organisatie te vinden zijn. Wat is het soort/merk van de Firewall? Waarop selecteert de firewall? Welk advies kunt u omtrent firewalls aan uw organisatie geven? Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken zodat uw docent feedback kan geven. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 25

26 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Security Security In de literatuur heeft u een en ander kunnen lezen over security. Ga aan de hand van de informatie uit het boek na, in hoeverre de security voor het door u gekozen deel van het netwerk, overeenkomt met de besproken theorieën. Met andere woorden, welke gebreken bent u tegen gekomen? Welke adviezen kunt u geven? In hoeverre wordt er aandacht besteedt aan het sociale aspect van security. Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Indien u geen medestudenten heeft, reageert uw docent op uw bijdrage. Pagina 26

27 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Beschrijven communicatie voor een dienst Beschrijven communicatie voor een dienst De hogere lagen in een (OSI-)structuurmodel houden zich bezig met de communicatie die nodig is voor het leveren en gebruiken van diensten. Maak een beschrijving met behulp van de communicatie (protocollen) die nodig is voor de levering en het gebruik van diensten. Laat door deze beschrijving zien dat u begrijpt wat de essenties zijn in (de communicatie voor) het leveren van digitale diensten. Denk bij een dienst bijvoorbeeld aan of aan internet. Bij deze diensten moet er gecommuniceerd worden tussen computers. Daarvoor hebben computers een technische taal nodig, een protocol. Denk bijvoorbeeld ook aan SMTP en HTTP. Het is de bedoeling dat u nagaat hoe de communicatie tussen computers verloopt, welke berichten de computers elkaar op basis van de protocollen zenden en daarmee beter begrijpt wat er inhoudelijk in het netwerk gebeurt. Werk deze opdracht uit op 1 A4 en upload uw uitwerkingen, zodat uw docent deze kan beoordelen. Pagina 27

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Verbeterplan. De strijd om IP-adressen

Verbeterplan. De strijd om IP-adressen Verbeterplan De strijd om IP-adressen Naam: **Studentnaam** Studentnummer: **Studentnummer** Datum: 14 december 2013 Hogeschool NCOI HBO Bedrijfskundige Informatica 1 jaar Netwerktechniek en beheer **Docentnaam**

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Risico's en firewalls

Risico's en firewalls Risico's en firewalls Bevindingen van een exploratief onderzoek naar risico-analyses van en aanvalsmethodieken op firewalls Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen,

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie