de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices;"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: Afgesplitste Klanten betekent alle Afgesplitste PC BE Klanten (als omschreven in Annex I) en Afgesplitste ID&JG BE Klanten (als omschreven in Annex II); Afgesplitste Onderneming bestaat uit alle volgende vermogensbestanddelen die tezamen worden afgesplitst van de Splitsende Vennootschap: (i) (ii) (iii) de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices; de Afgesplitste ID&JG BE Onderneming als omschreven in Annex II, waaronder alle daartoe behorende appendices; de overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen voortkomende uit deze overeenkomsten, aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, en geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap als omschreven in Annex III; (iv) alle inventarissen, waaronder mede begrepen meubilair, afwerking en kantoorbenodigdheden, gelegen in of verband houdende met alle onroerende goederen gehuurd door de Splitsende Vennootschap en geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap, met uitzondering van alle inventarissen gelegen op de verdiepingen 1 en 2 van Kanselarijstraat 17A/B, Brussel; (v) alle IT applicaties (waaronder mede begrepen software) en systemen geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap als omschreven in Annex IV; alsmede alle andere activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap die daartoe behoren, daarmee verband houden of daaraan gerelateerd zijn (al het vorenstaande voor zoveel als mogelijk onder de desbetreffende toepasselijke rechtstelsels); Gedingvoering betekent alle procedures en/of processen verband houdende met het oplossen, beslechten of vaststellen van enige vordering, kwestie en/of conflict, waaronder mede begrepen alle gerechtelijke procedures (zij het ex parte, inter-partes, voorlopige en/of bodemprocedures), arbitrage procedures, bemiddeling procedures, bindend advies procedures, en/of klachtprocedures, en/of strafrechtelijke procedures (gezamenlijk genoemd Procedures), waaronder alle procedures verband houdende met dergelijke Procedures, die op enig moment worden ingeleid in het kader van dergelijke Procedures, en/of verband houdende met hetzelfde feitencomplex en/of juridische kwesties in het kader van deze Procedures, daaronder mede begrepen: (i) (ii) (iii) procedures verband houdende met beslagprocedures, waaronder mede begrepen procedures tot het opheffen van beslagen en/of procedures met betrekking tot derdenverklaringen; tegenvorderingen, verzoeken tot voorlopige maatregelen en/of incidenten opgeworpen in het kader van de Procedures; procedures tegen derden die betrokken zijn/worden bij de Procedures, zij het als gevolg van samenvoeging, tussenkomst en/of vrijwaring; Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 1 / 16

2 (iv) (v) (vi) procedures ten behoeve van bewijsgaring met het doel Procedures te beginnen en/of voort te zetten; gerechtelijke procedures die verband houden met arbitrage, bemiddeling en/of bindend advies; en procedures die verband houden met de uitkomst van Procedures, waaronder mede begrepen schadestaatprocedures, hoger beroep en cassatie procedures, verzetprocedures, executieprocedures, vernietigingsprocedures en/of procedures met betrekking tot de interpretatie van een schikking of bindend advies; Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede begrepen alle rechten ten aanzien van merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, auteursrechten, (internet/intranet) domeinnamen (waaronder inhoud en/of data geplaatst en/of gebruikt op de desbetreffende websites), octrooien, know-how (waaronder geheimhoudingsverplichtingen) en alle rechten van vergelijkbare aard; Klantrelatie betekent alle activa, passiva en rechtsverhoudingen tussen de Splitsende Vennootschap en haar klant en/of ten aanzien van haar klant en alle activa, passiva en rechtsverhoudingen daarmee verband houdende, waaronder mede begrepen: (i) (ii) alle overeenkomsten aangegaan met of ten aanzien van voornoemde klant, zoals onder meer bankrekeningovereenkomsten, derivatenovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, kredietovereenkomsten, leningsovereenkomsten, DPM overeenkomsten, adviesovereenkomsten, spaarovereenkomsten, e-banking overeenkomsten, bewaargevingsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, meerpartijen krediet- of leningsovereenkomsten, pari passu overeenkomsten, en alle toepasselijke algemene voorwaarden, waaronder alle toepasselijke algemene voorwaarden op deze overeenkomsten (zoals onder meer de Algemene Bankvoorwaarden van de Splitsende Vennootschap), en rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, zoals onder meer vorderingen van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant en/of gerelateerde derde en vice versa; alle Risk Allocation Rights ten aanzien van voornoemde klant; (iii) alle rechtsverhoudingen, waaronder rechten en verplichtingen voortkomende uit deze verhoudingen, nauw verbonden met of toe te rekenen aan de funding van voornoemde klant, zoals onder meer derivatenovereenkomsten, FX-rate overeenkomsten, aandelenoptie overeenkomsten; (iv) alle activa en/of passiva, waaronder mede begrepen vorderingen en/of aanspraken jegens voornoemde klant en/of met voornoemde klant verband houdende derden op of tegen de Splitsende Vennootschap of vice versa welke voortkomen uit cognossementen, wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en/of kredietbrieven; (v) alle Zekerheidsrechten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, door de Splitsende Vennootschap ten behoeve van een derde op verzoek van de klant, of door een derde aan de Splitsende Vennootschap ter zekerheidsstelling van verplichtingen van de klant jegens de Splitsende Vennootschap; (vi) alle (notariële) volmachten, mandaten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, of een derde indien en voor zover op verzoek van de klant; (vii) alle legal opinions verstrekt aan de Splitsende Vennootschap door een derde indien en voor zover op verzoek van de klant en/of nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan een transactie waar voornoemde klant partij bij is; Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 2 / 16

3 (viii) alle Know-how met betrekking tot voornoemde klant (waaronder alle toegangs- en wijzigingsrechten voor dergelijke Know-how); (ix) alle derdebedingen in contractuele relaties waarbij voornoemde klant partij is die zijn opgenomen ten gunste van de Splitsende Vennootschap, waaronder alle rechten die uit deze derdebedingen voortkomen; (x) alle derdenbeslagen (waaronder alle rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap die daarmee verband houden) gelegd onder de Splitsende Vennootschap ten aanzien van of verband houdende met voornoemde klant, zoals onder meer beslagen op bankrekeningen die door de klant bij de Splitsende Vennootschap worden aangehouden alsmede alle daarmee verband houdende mededelingen die door de Splitsende Vennootschap zijn gegeven uit hoofde van artikel 1452 van het Belgische Gerechtelijk Wetboek; en (xi) alle beslagleggingen gelegd ten gunste of op verzoek van de Splitsende Vennootschap, ongeacht of dit beslag is gelegd op goederen die eigendom zijn van (of worden gehouden door) een derde of voornoemde klant, voor zover deze beslagen gelegd zijn in verband met aanspraken van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant; Know-how betekent alle know-how waaronder mede begrepen alle standaard formulieren, sjablonen, modellen, werkinstructies, handleidingen, procesbeschrijvingen, methodologieën, analyses, dashboards, programma s, gedrags- en beleidslijnen en (historische) data aanwezig in fysieke vorm dan wel beschikbaar in elektronische vorm op onder meer servers, (zak)computers en laptops (ten aanzien van Know-how die gedeeld zal worden tussen de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hebben de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap onderling afgesproken alleen een kopie van de desbetreffende Know-how af te splitsen en het origineel bij de Splitsende Vennootschap te laten of, in voorkomende gevallen, het origineel af te splitsen en een kopie achter te laten); Risk Allocation Rights betekent alle letters of comfort, intentieverklaringen (letters of intent), risk allocation letters, letters of awareness en vrijwaringsbrieven (indemnification letters); Splitsende Vennootschap betekent ABN AMRO Bank N.V.; Splitsing betekent de afsplitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de Afgesplitste Onderneming onder algemene titel overgaat op de Verkijgende Vennootschap; Werknemersrelatie betekent alle activa, passiva en rechtsverhoudingen tussen de Splitsende Vennootschap in haar hoedanigheid als werkgever en haar werknemer (zowel actief als inactief) en/of ten aanzien van haar werknemer en alle activa, passiva en rechtsverhoudingen die daarmee verband houden, waaronder mede begrepen: - alle overeenkomsten, zoals onder meer arbeidscontracten, employee benefits (bijvoorbeeld ziekenhuisopnameverzekering, overlijdensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering), aandelenoptieregelingen, leningsovereenkomsten (waaronder alle Zekerheidsrechten), specifieke werknemersregelingen, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, zoals onder meer (vakantie) rechten; - rechten en verplichtingen die voortkomen uit toepasselijke en voormalige collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals onder meer CAO regelingen en richtlijnen, Sociaal Plan, Expat regelingen, TEG regelingen, reiskosten en vergoedingen; - alle wettelijke (betalings)verplichtingen van de Splitsende Vennootschap in verband Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 3 / 16

4 met sociale zekerheid en wettelijk verplichte verzekeringen; - alle opleidings- en trainingsovereenkomsten en inschrijvingen bij externe opleidingsinstituten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten en inschrijvingen voortkomen, voor zover goedgekeurd door de Splitsende Vennootschap; - voor zover mogelijk, alle persoonlijke rechten (met uitzondering van volmachten) gevestigd ten behoeve van of verstrekt door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van voornoemde werknemer; - alle pensioenafspraken; - alle bedragen op spaarrekeningen, bankrekeningen, hypothecaire leningen en personeelsleningen (als geadministreerd door My bank); - alle beslagen gelegd onder de Splitsende Vennootschap ten aanzien van of verband houdende met voornoemde werknemer, zoals onder meer loonbeslag; - alle in de balans opgenomen voorzieningen en budgetten, indien en voor zover toe te rekenen aan voornoemde werknemer, waaronder mede begrepen voorzieningen voor een bonuspool, GKERP/KEEP Betalingen en opleidingsbudgetten; - alle Know-how met betrekking tot voornoemde werknemer (waaronder alle toegangsen veranderingsgrechten tot die Know-how); Zekerheidsrechten betekent alle zekerheidsrechten en andere overeenkomsten of afspraken met een soortgelijk effect, waaronder mede begrepen beperkte rechten, zakelijke zekerheden, persoonlijke zekerheden ongeacht abstract, onafhankelijk of afhankelijk en ongeacht bank- of kredietzekerheid en alle hoofdelijkheidsstellingen, borgtochten, vermogensverklaringen (net worth statements), begunstigderechten onder verzekeringspolissen, bankgaranties, contragaranties, bedrijfsgaranties, meerwaarde garanties (surplus guarantees), achterstellingen, (notariële) volmachten, benoemingsrechten, patronagebrieven, nettings-, schuldvergelijkingsen vergoedingsovereenkomsten. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 4 / 16

5 ALGEMENE BEPALINGEN De Afgesplitste Onderneming, evenals (i) (ii) (iii) (iv) al het onderhanden werk dat wordt uitgevoerd als onderdeel van de Afgesplitste Onderneming, alle overeenkomsten en afspraken (bijvoorbeeld dienstverlenings-, (transitional) service level- en raamwerkovereenkomsten) aangegaan door en tussen die onderdelen van de Splitsende Vennootschaps onderneming die deel uitmaken van de Afgesplitste Onderneming, alle posten, zowel balansposten als niet uit de balans blijkend, waaronder mede begrepen alle voorzieningen, financiële activa en/of passiva, belasting gerelateerde activa en/of passiva nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming, alle BRTs (bedrijfsrekeningen) en CRCs (centrale rekeningen-courant), waaronder alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan, nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig worden geadministreerd, gaat op de Verkrijgende Vennootschap over als gevolg van de Splitsing. Eveneens gaan over op de Verkrijgende Vennootschap alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig geadministreerd, welke zijn opgekomen tussen 31 juli 2009 en het effectief worden van de onderhavige Splitsing. Daarentegen zal, indien enig actief, passief, recht, verplichting of rechtsverhouding (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap dat thans onderdeel is van de Afgesplitste Onderneming in de periode die loopt vanaf 31 juli 2009 tot het moment waarop de onderhavige Splitsing van kracht wordt, het vermogen van de Splitsende Vennootschap verlaat, niet het desbetreffende vermogensbestanddeel conform het vorenstaande overgaan, maar hetgeen voor dat vermogensbestanddeel in de plaats zal zijn getreden. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 5 / 16

6 ANNEX I AFGESPLITSTE ONDERNEMING PRIVATE CLIENTS BELGIË DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste PC BE Externe Werknemers betekent alle mensen die nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van PC België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, en die werkzaam zijn op basis van andere regelingen dan een arbeidscontract aangegaan met de Splitsende Vennootschap, waaronder mede begrepen uitzendkrachten, consultants, inleners en stagiairs; Afgesplitste PC BE Klanten betekent alle individuele private klanten van PC België en, voor zover niet reeds inbegrepen, alle klanten van PC België die zijn geadministreerd door PC België en worden bediend door een van de Splitsende Vennootschaps kantoren in Antwerpen, Kortrijk, Hasselt en/of Lichtaert; Afgesplitste PC BE Werkenemers betekent de actieve werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van PC België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, zowel degene met een tijdelijk als met een vast contract, parttime of fulltime, als omschreven in Appendix PC BE I; BUPC betekent de Business Unit Private Clients Global van de Splitsende Vennootschap; PC België betekent de Belgische vestiging van BUPC bekend als Private Clients Belgium verantwoordelijk voor private clients; Voormalige PC BE Werknemers betekent alle voormalige werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van PC België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing als omschreven in Appendix PC BE II. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN PC BELGIË DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door PC België geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste PC BE Onderneming): A. alle Klantrelaties met de Afgesplitste PC BE Klanten; B. de nostro accounts met corresponderende banken in gebruik door en/of verband houdende met en/of beheerd door PC België als omschreven in Appendix PC BE III, waaronder mede begrepen alle rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan deze accounts, zoals onder meer debet/credit saldo s; C. de loro accounts in gebruik door en/of verband houdende met en/of beheerd door PC België als omschreven in Appendix PC BE IV, waaronder mede begrepen alle rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen nauw verbonden met en/of toe te Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 6 / 16

7 rekenen aan deze accounts, zoals onder meer debet/credit saldo s; D. alle Intellectuele Eigendomsrechten en Know-how ten aanzien van de databases als omschreven in Appendix PC BE V; E. alle Intellectuele Eigendomsrechten en Know-how ten aanzien van de internet domeinnamen geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap als omschreven in Appendix PC BE VI; F. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van PC België, indien en voor zover dergelijke Know-how nauw verbonden is met en/of toe te reken is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, waaronder mede begrepen de document sjablonen onder de Belgische PSP; G. de participaties in het aandelenkapitaal van de rechtspersonen als omschreven in Appendix PC BE VII; H. alle Belgische staatsleningen (government bonds) (OLO 12 en OLO 35) gehouden door de Splitsende Vennootschap en geadministreerd onder klantidentiteitsnummer ; I. alle Werknemersrelaties ten aanzien van de Afgesplitste PC BE Werknemers en Voormalige PC BE Werknemers; J. alle overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, aangegaan door de Splitsende Vennootschap en de Afgesplitste PC BE Externe Medewerkers; K. alle Gedingvoering nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (zoals onder meer de Klantrelaties ten aanzien van Afgesplitste PC BE Klanten en de Werknemersrelaties ten aanzien van Afgesplitste PC BE Werknemers), waaronder mede begrepen de Gedingvoering als omschreven in Appendix PC BE VIII. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 7 / 16

8 ANNEX II AFGESPLITSTE ONDERNEMING INTERNATIONAL DIAMOND & JEWELRY GROUP BELGIË DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste ID&JG BE Externe Werknemers betekent alle mensen die nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van ID&JG België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, en die werkzaam zijn op basis van andere regelingen dan een arbeidscontract aangegaan met de Splitsende Vennootschap, waaronder mede begrepen uitzendkrachten, consultants, inleners en stagiairs; Afgesplitste ID&JG BE Klanten betekent alle klanten van de Splitsende Vennootschap die financiële diensten afnemen nauw verbonden met de diamanten-, juwelen- en horlogeindustrie indien en voor zover geadministreerd door ID&JG België en bediend vanaf Pelikaanstraat 70/76, Antwerpen, België; Afgesplitste ID&JG BE Werknemers betekent de actieve werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van ID&JG België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, zowel degene met een tijdelijk als met een vast contract, parttime of fulltime, als omschreven in Appendix ID&JG BE I; Voormalige ID&JG BE Werknemers betekent alle voormalige werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van ID&JG België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing als omschreven in Appendix ID&JG BE II; ID&JG België betekent de Belgische vestiging van de business unit van de Splitsende Vennootschap bekend als International Diamond & Jewelry Group Belgium die financiële diensten aanbiedt aan de diamanten-, juwelen- en horloge-industrie. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN ID&JG BELGIË DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door ID&JG België geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste ID&JG BE Onderneming): L. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Klanten, waaronder mede begrepen alle activa, passiva, rechten en verplichtingen en rechtsverhoudingen voortkomend uit en/of nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de activa securitisatie transacties (asset securitisation transactions) indien en voor zover direct of indirect verband houdende met de Afgesplitste ID&JG BE Klanten; M. alle Intellectuele Eigendomsrechten en Know-how in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van ID&JG België, indien en voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 8 / 16

9 Splitsing; N. alle Werknemersrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Werknemers en de Voormalige ID&JG BE Werknemers; O. alle overeenkomsten, alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit deze overeenkomsten, aangegaan tussen de Splitsende Vennootschap en de Afgesplitste ID&JG BE Externe Werknemers; P. alle Gedingvoering nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (zoals onder meer de Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Klanten en de Werknemersrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Werknemers), waaronder mede begrepen de Gedingvoering als omschreven in Appendix ID&JG BE III. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 9 / 16

10 Annex III Overeenkomsten met derden Contracts: Ernst & Young (AA Active Invest): External audit Ernst & Young (AA Finance): External audit Ernst & Young (AALC) : External audit Ernst & Young (Alleasehold): External audit Pricewaterhouse (AA Active invest): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Pricewaterhouse (AA AMB): ongoing tax Consulting service Pricewaterhouse (AA Finance): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Pricewaterhouse (AALC): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Pricewaterhouse (Alleasehold): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Alphabet Belgium NV: Leasecar Admin Easypay Group NV: Time registration Receptel: Hiring Temporary staff Belgacom: Belgacom Belgacom SKYNET: Internet Clear2Pay (Previously EFT): EFTCTR001 - software licence agreement - Netbank Clear2Pay (Previously EFT): EFTCTR002 - software maintenance agreement - Netbank Clear2Pay (Previously EFT): EFTCTR sofware license agreement - HTML channel Coms mail - Statement printing: dienstencontract Coms mail - TOF/Triple A staten: dienstencontract CSS Telecom Antwerpen: Telephone Centrale CSS Telecom Hasselt: Telephone Centrale CSS Telecom Kanselarij: Telephone Centrale CSS Telecom Kasterlee: Telephone Centrale CSS Telecom Kortrijk: Telephone Centrale CSS Telecom Veldekens: Telephone Centrale FRS Fenics Software (FICS REPORTING SYSTEMS N.V.): Financial Maintenance software Abacus. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 10 / 16

11 G4S: Total back Up security Odyssey Solutions: Licenties Triple A/Mirage writer Recomatics N.V.: Sign scanning Reuters Wealth Manager: information provider IBM Belgium NV: IBM Outsourcing contract (Infrastructure + IT Operations) Verizon: Outsourcing TNS Consultancy agreement regarding diamonds market Mumbai research Jewelers Board of Trade: Company information Tacy: ID&JG Service Agreement Provision of international Diamond Market information. Credit Suisse: non-swiss franc bonds trading BNP Paribas: Custody contract Citibank: Global Custodial Service Agreement Euroclear: Security Clearing and Trading Fortis Bank (Nederland) NV: Brokerage Agreement Skandinaviska enskilda banken: Custody Agreement HSBC Bank PLC: Custody agreement Iris: Iris Cleaning Airco Sys: Buizenpost (Antwerpen Pelikaan) Alma Consulting Group: Kadastraal Inkomen Any Green: Planting Rental and Maintenance Argina Technics NV: Maintenance Agreement Axima Contracting (Suez): Building Maintenance/Onderhoudscontract technieken Cityparking: Parking Pacheco Cleaning Masters: Ongedierte bestrijding Coca Cola Enterprises Belgium BVBA: Soda machines Coditel Brabant: TV-Distribution Everaert Professional Systems BVBA: Rental Copiers huur en onderhoud Lexmark printers. Fithuis: Fitness ABN AMRO Kanselarij Building, dienstverlening = huur toestellen en begeleiding. Flora tuinarchitectuur: Maintenance gardening Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 11 / 16

12 G4S: Security Hasselt - interventie na alarm G4S: Kanselarij, Permanent, mobiele, preventieve bewaking G4S: Alarm system Kasterlee ITS Pelikaan: sanitary fittings Merak: Archivering Corluy Otis: Maintenance Elevator Perfomatic NV: Maintenance geldtelmachines Pelikaan Antwerpse Waterwerken: drinkwaterbevoorrading Securilink NV: Alarming Servipark Voucher: Parking Servipark Park & shop: Parking Servipost: Mail Service Telenet: 0800 nummer Telindus: video Surveillance Thalys International N.V.: Ticket service thalys - corporate program The Diners Club Benelux NV: Travel Card TQ3 Travel Solutions Belgium NV: Travel agent/ticketting Trilog: Facturatie system UPS systems: Service Agreement Van Gansewinkel: Ophaling huisvuil en confidentieel papier Wuydts & fils: Cleaning Gsh: Maintenance contract for Kanselarij Gsh: Maintenance contract for Kortrijk Gsh: Maintenance contract for Kasterlee Gsh: Maintenance contract for Belgielei Indi: Abonnement TV Integan: TV Distributie Antwerp Interparking Centraal: parking Centraal Interparking Grote Markt: parking Grote Markt Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 12 / 16

13 Intertuin Berchem: Planting maintenance Intertuin Pelikaan: Planting maintenance ITS Brussel: sanitary fittings ITS Kasterlee Kortrijk: sanitary fittings Stabel: Verzekeringen BA Belgiëlei Kone: Onderhoudscontract Liften kantoor Belgiëlei ABN AMRO Bank - Capital Invest NV: Investment Management Agreement Distriplan nv: Software Vermogensbeheer Sgam Index: placement and distribution agreement Hockey Club KHC: Hockey Club sponsoring ING Investment Management Belgium: OVK Financial SGAM (Société Générale Asset Management): placement and distribution agreement Finodis: agreements regarding borrowing base application Dun & Bradstreet Belgium NV: provision of trade information Property lease: Commercial Real Estate N.V.: Hasselt, Kattegatstraat 8 (Ground floor) Wereldhave belgium cva: Antwerp, Roderveldlaan 5 (3rd & part of 4th floor) Alleasehold (België) N.V.: Antwerp, Pelikaanstraat 70/76 VNM Beheer N.V.: Kortrijk, Kennedypark 31c (Ground floor) Alleasehold (België) N.V.: Kortrijk, Kennedypark 31d (Ground floor) Hansa Invest N.V.: Brussels, Kanselarijstraat 17A Immocor: Antwerp, Belgielei 153 Immocor: Antwerp, Belgielei 155 R&R bvba: Lichtaert, Kasterleesteenweg 95 Alleasehold (België) N.V.: Schilde, Zevenster 26 N. Chorine: Woluwe St. Pierre, Rue Bémel 5 Parkimmob: Antwerpen, Everdijstraat 37 Sodefin BVBA: Antwerpen, Leopoldstraat 57, b51 A. Jaffe: Antwerpen, Rubenslei 7 Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 13 / 16

14 Investment funds: NV/SA: distribution agreement Carmignac Gestion Luxembourg: distribution agreement Dexia Asset Management Belgium SA: distribution agreement Fortis Investment Management Belgium NV: subdistribution agreement ING Investment Management Belgium: distribution agreement ED&F MAN Management AG: intermediary agreement Morgan Stanley Investment Management Limited: subscription agreement Permal Investment Management Services Limited: distribution agreement Société Générale Asset Management (SGAM), Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI), SGAM Index : placement & distribution agreement Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 14 / 16

15 Annex IV it applicaties en systemen Accon Banksys Interface C.A. Service desk E-Account ( Exact ) E-blox Electron Electron - Boson Eximius Finodis Fire (BRS, BLIW, CKO) Fix engine FundSettle Guarantees ('Garantiefiche') IBBA Archive I-Custody Intranet ISMS2 Jurisoft Kredietcentrale Mirage Writer Multimax Netbank - HTML Netbank - Java Netbank - NSU Netcontent Novabank & Trilog - Economat ODM 400 Open Order Tool PC Gateway Pensioensparen Prospect Recomatics (Signature scanning) Reuters IOE Reuters Wealth Manager SASI Online Reporting Tool SD Salary Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 15 / 16

16 Surety Survey Telekurs Fin XS Telekurs pricefeed Time Web Touch Of Finance Trade Innovation Triple A UL3 World Check Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 16 / 16

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V.

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden hun

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE Versie 1-2013 you can canon.nl Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel geboden en door de Contractant bestelde Diensten. Algemene

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie