de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices;"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: Afgesplitste Klanten betekent alle Afgesplitste PC BE Klanten (als omschreven in Annex I) en Afgesplitste ID&JG BE Klanten (als omschreven in Annex II); Afgesplitste Onderneming bestaat uit alle volgende vermogensbestanddelen die tezamen worden afgesplitst van de Splitsende Vennootschap: (i) (ii) (iii) de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices; de Afgesplitste ID&JG BE Onderneming als omschreven in Annex II, waaronder alle daartoe behorende appendices; de overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen voortkomende uit deze overeenkomsten, aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, en geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap als omschreven in Annex III; (iv) alle inventarissen, waaronder mede begrepen meubilair, afwerking en kantoorbenodigdheden, gelegen in of verband houdende met alle onroerende goederen gehuurd door de Splitsende Vennootschap en geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap, met uitzondering van alle inventarissen gelegen op de verdiepingen 1 en 2 van Kanselarijstraat 17A/B, Brussel; (v) alle IT applicaties (waaronder mede begrepen software) en systemen geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap als omschreven in Annex IV; alsmede alle andere activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap die daartoe behoren, daarmee verband houden of daaraan gerelateerd zijn (al het vorenstaande voor zoveel als mogelijk onder de desbetreffende toepasselijke rechtstelsels); Gedingvoering betekent alle procedures en/of processen verband houdende met het oplossen, beslechten of vaststellen van enige vordering, kwestie en/of conflict, waaronder mede begrepen alle gerechtelijke procedures (zij het ex parte, inter-partes, voorlopige en/of bodemprocedures), arbitrage procedures, bemiddeling procedures, bindend advies procedures, en/of klachtprocedures, en/of strafrechtelijke procedures (gezamenlijk genoemd Procedures), waaronder alle procedures verband houdende met dergelijke Procedures, die op enig moment worden ingeleid in het kader van dergelijke Procedures, en/of verband houdende met hetzelfde feitencomplex en/of juridische kwesties in het kader van deze Procedures, daaronder mede begrepen: (i) (ii) (iii) procedures verband houdende met beslagprocedures, waaronder mede begrepen procedures tot het opheffen van beslagen en/of procedures met betrekking tot derdenverklaringen; tegenvorderingen, verzoeken tot voorlopige maatregelen en/of incidenten opgeworpen in het kader van de Procedures; procedures tegen derden die betrokken zijn/worden bij de Procedures, zij het als gevolg van samenvoeging, tussenkomst en/of vrijwaring; Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 1 / 16

2 (iv) (v) (vi) procedures ten behoeve van bewijsgaring met het doel Procedures te beginnen en/of voort te zetten; gerechtelijke procedures die verband houden met arbitrage, bemiddeling en/of bindend advies; en procedures die verband houden met de uitkomst van Procedures, waaronder mede begrepen schadestaatprocedures, hoger beroep en cassatie procedures, verzetprocedures, executieprocedures, vernietigingsprocedures en/of procedures met betrekking tot de interpretatie van een schikking of bindend advies; Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede begrepen alle rechten ten aanzien van merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, auteursrechten, (internet/intranet) domeinnamen (waaronder inhoud en/of data geplaatst en/of gebruikt op de desbetreffende websites), octrooien, know-how (waaronder geheimhoudingsverplichtingen) en alle rechten van vergelijkbare aard; Klantrelatie betekent alle activa, passiva en rechtsverhoudingen tussen de Splitsende Vennootschap en haar klant en/of ten aanzien van haar klant en alle activa, passiva en rechtsverhoudingen daarmee verband houdende, waaronder mede begrepen: (i) (ii) alle overeenkomsten aangegaan met of ten aanzien van voornoemde klant, zoals onder meer bankrekeningovereenkomsten, derivatenovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, kredietovereenkomsten, leningsovereenkomsten, DPM overeenkomsten, adviesovereenkomsten, spaarovereenkomsten, e-banking overeenkomsten, bewaargevingsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, meerpartijen krediet- of leningsovereenkomsten, pari passu overeenkomsten, en alle toepasselijke algemene voorwaarden, waaronder alle toepasselijke algemene voorwaarden op deze overeenkomsten (zoals onder meer de Algemene Bankvoorwaarden van de Splitsende Vennootschap), en rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, zoals onder meer vorderingen van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant en/of gerelateerde derde en vice versa; alle Risk Allocation Rights ten aanzien van voornoemde klant; (iii) alle rechtsverhoudingen, waaronder rechten en verplichtingen voortkomende uit deze verhoudingen, nauw verbonden met of toe te rekenen aan de funding van voornoemde klant, zoals onder meer derivatenovereenkomsten, FX-rate overeenkomsten, aandelenoptie overeenkomsten; (iv) alle activa en/of passiva, waaronder mede begrepen vorderingen en/of aanspraken jegens voornoemde klant en/of met voornoemde klant verband houdende derden op of tegen de Splitsende Vennootschap of vice versa welke voortkomen uit cognossementen, wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en/of kredietbrieven; (v) alle Zekerheidsrechten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, door de Splitsende Vennootschap ten behoeve van een derde op verzoek van de klant, of door een derde aan de Splitsende Vennootschap ter zekerheidsstelling van verplichtingen van de klant jegens de Splitsende Vennootschap; (vi) alle (notariële) volmachten, mandaten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, of een derde indien en voor zover op verzoek van de klant; (vii) alle legal opinions verstrekt aan de Splitsende Vennootschap door een derde indien en voor zover op verzoek van de klant en/of nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan een transactie waar voornoemde klant partij bij is; Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 2 / 16

3 (viii) alle Know-how met betrekking tot voornoemde klant (waaronder alle toegangs- en wijzigingsrechten voor dergelijke Know-how); (ix) alle derdebedingen in contractuele relaties waarbij voornoemde klant partij is die zijn opgenomen ten gunste van de Splitsende Vennootschap, waaronder alle rechten die uit deze derdebedingen voortkomen; (x) alle derdenbeslagen (waaronder alle rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap die daarmee verband houden) gelegd onder de Splitsende Vennootschap ten aanzien van of verband houdende met voornoemde klant, zoals onder meer beslagen op bankrekeningen die door de klant bij de Splitsende Vennootschap worden aangehouden alsmede alle daarmee verband houdende mededelingen die door de Splitsende Vennootschap zijn gegeven uit hoofde van artikel 1452 van het Belgische Gerechtelijk Wetboek; en (xi) alle beslagleggingen gelegd ten gunste of op verzoek van de Splitsende Vennootschap, ongeacht of dit beslag is gelegd op goederen die eigendom zijn van (of worden gehouden door) een derde of voornoemde klant, voor zover deze beslagen gelegd zijn in verband met aanspraken van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant; Know-how betekent alle know-how waaronder mede begrepen alle standaard formulieren, sjablonen, modellen, werkinstructies, handleidingen, procesbeschrijvingen, methodologieën, analyses, dashboards, programma s, gedrags- en beleidslijnen en (historische) data aanwezig in fysieke vorm dan wel beschikbaar in elektronische vorm op onder meer servers, (zak)computers en laptops (ten aanzien van Know-how die gedeeld zal worden tussen de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hebben de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap onderling afgesproken alleen een kopie van de desbetreffende Know-how af te splitsen en het origineel bij de Splitsende Vennootschap te laten of, in voorkomende gevallen, het origineel af te splitsen en een kopie achter te laten); Risk Allocation Rights betekent alle letters of comfort, intentieverklaringen (letters of intent), risk allocation letters, letters of awareness en vrijwaringsbrieven (indemnification letters); Splitsende Vennootschap betekent ABN AMRO Bank N.V.; Splitsing betekent de afsplitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de Afgesplitste Onderneming onder algemene titel overgaat op de Verkijgende Vennootschap; Werknemersrelatie betekent alle activa, passiva en rechtsverhoudingen tussen de Splitsende Vennootschap in haar hoedanigheid als werkgever en haar werknemer (zowel actief als inactief) en/of ten aanzien van haar werknemer en alle activa, passiva en rechtsverhoudingen die daarmee verband houden, waaronder mede begrepen: - alle overeenkomsten, zoals onder meer arbeidscontracten, employee benefits (bijvoorbeeld ziekenhuisopnameverzekering, overlijdensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering), aandelenoptieregelingen, leningsovereenkomsten (waaronder alle Zekerheidsrechten), specifieke werknemersregelingen, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, zoals onder meer (vakantie) rechten; - rechten en verplichtingen die voortkomen uit toepasselijke en voormalige collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals onder meer CAO regelingen en richtlijnen, Sociaal Plan, Expat regelingen, TEG regelingen, reiskosten en vergoedingen; - alle wettelijke (betalings)verplichtingen van de Splitsende Vennootschap in verband Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 3 / 16

4 met sociale zekerheid en wettelijk verplichte verzekeringen; - alle opleidings- en trainingsovereenkomsten en inschrijvingen bij externe opleidingsinstituten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten en inschrijvingen voortkomen, voor zover goedgekeurd door de Splitsende Vennootschap; - voor zover mogelijk, alle persoonlijke rechten (met uitzondering van volmachten) gevestigd ten behoeve van of verstrekt door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van voornoemde werknemer; - alle pensioenafspraken; - alle bedragen op spaarrekeningen, bankrekeningen, hypothecaire leningen en personeelsleningen (als geadministreerd door My bank); - alle beslagen gelegd onder de Splitsende Vennootschap ten aanzien van of verband houdende met voornoemde werknemer, zoals onder meer loonbeslag; - alle in de balans opgenomen voorzieningen en budgetten, indien en voor zover toe te rekenen aan voornoemde werknemer, waaronder mede begrepen voorzieningen voor een bonuspool, GKERP/KEEP Betalingen en opleidingsbudgetten; - alle Know-how met betrekking tot voornoemde werknemer (waaronder alle toegangsen veranderingsgrechten tot die Know-how); Zekerheidsrechten betekent alle zekerheidsrechten en andere overeenkomsten of afspraken met een soortgelijk effect, waaronder mede begrepen beperkte rechten, zakelijke zekerheden, persoonlijke zekerheden ongeacht abstract, onafhankelijk of afhankelijk en ongeacht bank- of kredietzekerheid en alle hoofdelijkheidsstellingen, borgtochten, vermogensverklaringen (net worth statements), begunstigderechten onder verzekeringspolissen, bankgaranties, contragaranties, bedrijfsgaranties, meerwaarde garanties (surplus guarantees), achterstellingen, (notariële) volmachten, benoemingsrechten, patronagebrieven, nettings-, schuldvergelijkingsen vergoedingsovereenkomsten. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 4 / 16

5 ALGEMENE BEPALINGEN De Afgesplitste Onderneming, evenals (i) (ii) (iii) (iv) al het onderhanden werk dat wordt uitgevoerd als onderdeel van de Afgesplitste Onderneming, alle overeenkomsten en afspraken (bijvoorbeeld dienstverlenings-, (transitional) service level- en raamwerkovereenkomsten) aangegaan door en tussen die onderdelen van de Splitsende Vennootschaps onderneming die deel uitmaken van de Afgesplitste Onderneming, alle posten, zowel balansposten als niet uit de balans blijkend, waaronder mede begrepen alle voorzieningen, financiële activa en/of passiva, belasting gerelateerde activa en/of passiva nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming, alle BRTs (bedrijfsrekeningen) en CRCs (centrale rekeningen-courant), waaronder alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan, nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig worden geadministreerd, gaat op de Verkrijgende Vennootschap over als gevolg van de Splitsing. Eveneens gaan over op de Verkrijgende Vennootschap alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig geadministreerd, welke zijn opgekomen tussen 31 juli 2009 en het effectief worden van de onderhavige Splitsing. Daarentegen zal, indien enig actief, passief, recht, verplichting of rechtsverhouding (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap dat thans onderdeel is van de Afgesplitste Onderneming in de periode die loopt vanaf 31 juli 2009 tot het moment waarop de onderhavige Splitsing van kracht wordt, het vermogen van de Splitsende Vennootschap verlaat, niet het desbetreffende vermogensbestanddeel conform het vorenstaande overgaan, maar hetgeen voor dat vermogensbestanddeel in de plaats zal zijn getreden. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 5 / 16

6 ANNEX I AFGESPLITSTE ONDERNEMING PRIVATE CLIENTS BELGIË DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste PC BE Externe Werknemers betekent alle mensen die nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van PC België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, en die werkzaam zijn op basis van andere regelingen dan een arbeidscontract aangegaan met de Splitsende Vennootschap, waaronder mede begrepen uitzendkrachten, consultants, inleners en stagiairs; Afgesplitste PC BE Klanten betekent alle individuele private klanten van PC België en, voor zover niet reeds inbegrepen, alle klanten van PC België die zijn geadministreerd door PC België en worden bediend door een van de Splitsende Vennootschaps kantoren in Antwerpen, Kortrijk, Hasselt en/of Lichtaert; Afgesplitste PC BE Werkenemers betekent de actieve werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van PC België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, zowel degene met een tijdelijk als met een vast contract, parttime of fulltime, als omschreven in Appendix PC BE I; BUPC betekent de Business Unit Private Clients Global van de Splitsende Vennootschap; PC België betekent de Belgische vestiging van BUPC bekend als Private Clients Belgium verantwoordelijk voor private clients; Voormalige PC BE Werknemers betekent alle voormalige werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van PC België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing als omschreven in Appendix PC BE II. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN PC BELGIË DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door PC België geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste PC BE Onderneming): A. alle Klantrelaties met de Afgesplitste PC BE Klanten; B. de nostro accounts met corresponderende banken in gebruik door en/of verband houdende met en/of beheerd door PC België als omschreven in Appendix PC BE III, waaronder mede begrepen alle rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan deze accounts, zoals onder meer debet/credit saldo s; C. de loro accounts in gebruik door en/of verband houdende met en/of beheerd door PC België als omschreven in Appendix PC BE IV, waaronder mede begrepen alle rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen nauw verbonden met en/of toe te Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 6 / 16

7 rekenen aan deze accounts, zoals onder meer debet/credit saldo s; D. alle Intellectuele Eigendomsrechten en Know-how ten aanzien van de databases als omschreven in Appendix PC BE V; E. alle Intellectuele Eigendomsrechten en Know-how ten aanzien van de internet domeinnamen geadministreerd door de Belgische vestiging van de Splitsende Vennootschap als omschreven in Appendix PC BE VI; F. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van PC België, indien en voor zover dergelijke Know-how nauw verbonden is met en/of toe te reken is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, waaronder mede begrepen de document sjablonen onder de Belgische PSP; G. de participaties in het aandelenkapitaal van de rechtspersonen als omschreven in Appendix PC BE VII; H. alle Belgische staatsleningen (government bonds) (OLO 12 en OLO 35) gehouden door de Splitsende Vennootschap en geadministreerd onder klantidentiteitsnummer ; I. alle Werknemersrelaties ten aanzien van de Afgesplitste PC BE Werknemers en Voormalige PC BE Werknemers; J. alle overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, aangegaan door de Splitsende Vennootschap en de Afgesplitste PC BE Externe Medewerkers; K. alle Gedingvoering nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (zoals onder meer de Klantrelaties ten aanzien van Afgesplitste PC BE Klanten en de Werknemersrelaties ten aanzien van Afgesplitste PC BE Werknemers), waaronder mede begrepen de Gedingvoering als omschreven in Appendix PC BE VIII. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 7 / 16

8 ANNEX II AFGESPLITSTE ONDERNEMING INTERNATIONAL DIAMOND & JEWELRY GROUP BELGIË DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste ID&JG BE Externe Werknemers betekent alle mensen die nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van ID&JG België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, en die werkzaam zijn op basis van andere regelingen dan een arbeidscontract aangegaan met de Splitsende Vennootschap, waaronder mede begrepen uitzendkrachten, consultants, inleners en stagiairs; Afgesplitste ID&JG BE Klanten betekent alle klanten van de Splitsende Vennootschap die financiële diensten afnemen nauw verbonden met de diamanten-, juwelen- en horlogeindustrie indien en voor zover geadministreerd door ID&JG België en bediend vanaf Pelikaanstraat 70/76, Antwerpen, België; Afgesplitste ID&JG BE Werknemers betekent de actieve werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van ID&JG België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, zowel degene met een tijdelijk als met een vast contract, parttime of fulltime, als omschreven in Appendix ID&JG BE I; Voormalige ID&JG BE Werknemers betekent alle voormalige werknemers van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van ID&JG België die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing als omschreven in Appendix ID&JG BE II; ID&JG België betekent de Belgische vestiging van de business unit van de Splitsende Vennootschap bekend als International Diamond & Jewelry Group Belgium die financiële diensten aanbiedt aan de diamanten-, juwelen- en horloge-industrie. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN ID&JG BELGIË DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door ID&JG België geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste ID&JG BE Onderneming): L. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Klanten, waaronder mede begrepen alle activa, passiva, rechten en verplichtingen en rechtsverhoudingen voortkomend uit en/of nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de activa securitisatie transacties (asset securitisation transactions) indien en voor zover direct of indirect verband houdende met de Afgesplitste ID&JG BE Klanten; M. alle Intellectuele Eigendomsrechten en Know-how in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van ID&JG België, indien en voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 8 / 16

9 Splitsing; N. alle Werknemersrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Werknemers en de Voormalige ID&JG BE Werknemers; O. alle overeenkomsten, alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit deze overeenkomsten, aangegaan tussen de Splitsende Vennootschap en de Afgesplitste ID&JG BE Externe Werknemers; P. alle Gedingvoering nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (zoals onder meer de Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Klanten en de Werknemersrelaties ten aanzien van de Afgesplitste ID&JG BE Werknemers), waaronder mede begrepen de Gedingvoering als omschreven in Appendix ID&JG BE III. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 9 / 16

10 Annex III Overeenkomsten met derden Contracts: Ernst & Young (AA Active Invest): External audit Ernst & Young (AA Finance): External audit Ernst & Young (AALC) : External audit Ernst & Young (Alleasehold): External audit Pricewaterhouse (AA Active invest): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Pricewaterhouse (AA AMB): ongoing tax Consulting service Pricewaterhouse (AA Finance): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Pricewaterhouse (AALC): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Pricewaterhouse (Alleasehold): preparation corporate income tax return 2006, 2007, Alphabet Belgium NV: Leasecar Admin Easypay Group NV: Time registration Receptel: Hiring Temporary staff Belgacom: Belgacom Belgacom SKYNET: Internet Clear2Pay (Previously EFT): EFTCTR001 - software licence agreement - Netbank Clear2Pay (Previously EFT): EFTCTR002 - software maintenance agreement - Netbank Clear2Pay (Previously EFT): EFTCTR sofware license agreement - HTML channel Coms mail - Statement printing: dienstencontract Coms mail - TOF/Triple A staten: dienstencontract CSS Telecom Antwerpen: Telephone Centrale CSS Telecom Hasselt: Telephone Centrale CSS Telecom Kanselarij: Telephone Centrale CSS Telecom Kasterlee: Telephone Centrale CSS Telecom Kortrijk: Telephone Centrale CSS Telecom Veldekens: Telephone Centrale FRS Fenics Software (FICS REPORTING SYSTEMS N.V.): Financial Maintenance software Abacus. Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 10 / 16

11 G4S: Total back Up security Odyssey Solutions: Licenties Triple A/Mirage writer Recomatics N.V.: Sign scanning Reuters Wealth Manager: information provider IBM Belgium NV: IBM Outsourcing contract (Infrastructure + IT Operations) Verizon: Outsourcing TNS Consultancy agreement regarding diamonds market Mumbai research Jewelers Board of Trade: Company information Tacy: ID&JG Service Agreement Provision of international Diamond Market information. Credit Suisse: non-swiss franc bonds trading BNP Paribas: Custody contract Citibank: Global Custodial Service Agreement Euroclear: Security Clearing and Trading Fortis Bank (Nederland) NV: Brokerage Agreement Skandinaviska enskilda banken: Custody Agreement HSBC Bank PLC: Custody agreement Iris: Iris Cleaning Airco Sys: Buizenpost (Antwerpen Pelikaan) Alma Consulting Group: Kadastraal Inkomen Any Green: Planting Rental and Maintenance Argina Technics NV: Maintenance Agreement Axima Contracting (Suez): Building Maintenance/Onderhoudscontract technieken Cityparking: Parking Pacheco Cleaning Masters: Ongedierte bestrijding Coca Cola Enterprises Belgium BVBA: Soda machines Coditel Brabant: TV-Distribution Everaert Professional Systems BVBA: Rental Copiers huur en onderhoud Lexmark printers. Fithuis: Fitness ABN AMRO Kanselarij Building, dienstverlening = huur toestellen en begeleiding. Flora tuinarchitectuur: Maintenance gardening Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 11 / 16

12 G4S: Security Hasselt - interventie na alarm G4S: Kanselarij, Permanent, mobiele, preventieve bewaking G4S: Alarm system Kasterlee ITS Pelikaan: sanitary fittings Merak: Archivering Corluy Otis: Maintenance Elevator Perfomatic NV: Maintenance geldtelmachines Pelikaan Antwerpse Waterwerken: drinkwaterbevoorrading Securilink NV: Alarming Servipark Voucher: Parking Servipark Park & shop: Parking Servipost: Mail Service Telenet: 0800 nummer Telindus: video Surveillance Thalys International N.V.: Ticket service thalys - corporate program The Diners Club Benelux NV: Travel Card TQ3 Travel Solutions Belgium NV: Travel agent/ticketting Trilog: Facturatie system UPS systems: Service Agreement Van Gansewinkel: Ophaling huisvuil en confidentieel papier Wuydts & fils: Cleaning Gsh: Maintenance contract for Kanselarij Gsh: Maintenance contract for Kortrijk Gsh: Maintenance contract for Kasterlee Gsh: Maintenance contract for Belgielei Indi: Abonnement TV Integan: TV Distributie Antwerp Interparking Centraal: parking Centraal Interparking Grote Markt: parking Grote Markt Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 12 / 16

13 Intertuin Berchem: Planting maintenance Intertuin Pelikaan: Planting maintenance ITS Brussel: sanitary fittings ITS Kasterlee Kortrijk: sanitary fittings Stabel: Verzekeringen BA Belgiëlei Kone: Onderhoudscontract Liften kantoor Belgiëlei ABN AMRO Bank - Capital Invest NV: Investment Management Agreement Distriplan nv: Software Vermogensbeheer Sgam Index: placement and distribution agreement Hockey Club KHC: Hockey Club sponsoring ING Investment Management Belgium: OVK Financial SGAM (Société Générale Asset Management): placement and distribution agreement Finodis: agreements regarding borrowing base application Dun & Bradstreet Belgium NV: provision of trade information Property lease: Commercial Real Estate N.V.: Hasselt, Kattegatstraat 8 (Ground floor) Wereldhave belgium cva: Antwerp, Roderveldlaan 5 (3rd & part of 4th floor) Alleasehold (België) N.V.: Antwerp, Pelikaanstraat 70/76 VNM Beheer N.V.: Kortrijk, Kennedypark 31c (Ground floor) Alleasehold (België) N.V.: Kortrijk, Kennedypark 31d (Ground floor) Hansa Invest N.V.: Brussels, Kanselarijstraat 17A Immocor: Antwerp, Belgielei 153 Immocor: Antwerp, Belgielei 155 R&R bvba: Lichtaert, Kasterleesteenweg 95 Alleasehold (België) N.V.: Schilde, Zevenster 26 N. Chorine: Woluwe St. Pierre, Rue Bémel 5 Parkimmob: Antwerpen, Everdijstraat 37 Sodefin BVBA: Antwerpen, Leopoldstraat 57, b51 A. Jaffe: Antwerpen, Rubenslei 7 Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 13 / 16

14 Investment funds: NV/SA: distribution agreement Carmignac Gestion Luxembourg: distribution agreement Dexia Asset Management Belgium SA: distribution agreement Fortis Investment Management Belgium NV: subdistribution agreement ING Investment Management Belgium: distribution agreement ED&F MAN Management AG: intermediary agreement Morgan Stanley Investment Management Limited: subscription agreement Permal Investment Management Services Limited: distribution agreement Société Générale Asset Management (SGAM), Société Générale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI), SGAM Index : placement & distribution agreement Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 14 / 16

15 Annex IV it applicaties en systemen Accon Banksys Interface C.A. Service desk E-Account ( Exact ) E-blox Electron Electron - Boson Eximius Finodis Fire (BRS, BLIW, CKO) Fix engine FundSettle Guarantees ('Garantiefiche') IBBA Archive I-Custody Intranet ISMS2 Jurisoft Kredietcentrale Mirage Writer Multimax Netbank - HTML Netbank - Java Netbank - NSU Netcontent Novabank & Trilog - Economat ODM 400 Open Order Tool PC Gateway Pensioensparen Prospect Recomatics (Signature scanning) Reuters IOE Reuters Wealth Manager SASI Online Reporting Tool SD Salary Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 15 / 16

16 Surety Survey Telekurs Fin XS Telekurs pricefeed Time Web Touch Of Finance Trade Innovation Triple A UL3 World Check Bijlage BE Algemeen Raamwerk en Annexen 16 / 16

BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES:

BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: Afgesplitste Dochtervennootschappen betekent de juridische entiteiten

Nadere informatie

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN 1 BESCHRIJVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:334F LID 2 SUB D BURGERLIJK WETBOEK Bijlage bij het voorstel tot splitsing van N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Dit document is een beschrijving in de zin van

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

sectorfoto 2012 Financiële instellingen

sectorfoto 2012 Financiële instellingen sectorfoto 2012 Financiële instellingen Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 64.1 Geldscheppende

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 64.1 Geldscheppende

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING 1 TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende te 9405 BL Assen, Lauwers

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1218/ Econocom-EDS Product Services I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A FW. 2. Cool Capital B.V. en Cool Impact B.V. (formeel) De volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A FW. 2. Cool Capital B.V. en Cool Impact B.V. (formeel) De volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. Rechtbank s-gravenhage Insolventie unit De Edelachtbare Heer Rechter-commissaris mr J.M.J. Keltjens Postbus 20302 2500 EH S-GRAVENHAGE Amsterdam, 3 maart 2004 Inzake : CoolCapital / Fail. Onze ref. : 2030418/DvD

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3903/21 Betreft

Nadere informatie

IJisberg Real Estate.

IJisberg Real Estate. Kastanjelaan 69 1161 VB Zwanenburg www.ijisbergrealestate.com info@ijisbergrealestate.com Mobiel: +31646280649 ASN BANK Rekening: NL 33 ASNB 09 42 43 94 73 BTW nummer: NL 067738011 B01 KvK nummer: 56259077

Nadere informatie

Unified by Invoicing Jan Druppel

Unified by Invoicing Jan Druppel Unified by Invoicing Jan Druppel Audio = kanaal 8 De elektronische factuur - Dagelijkse confrontatie - - Hoe proberen we op te lossen? - - Wat is elektronische factuur? - - De elektronische community -

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Virtuele Gebouwentechniek 27 en 28 september 2016

Virtuele Gebouwentechniek 27 en 28 september 2016 Virtuele Gebouwentechniek 27 en 28 september 2016 R.M. de Gruijter MSSM RSE Virtuele Gebouwentechniek Agenda 1 Digitalisering van gebouwen 2 Techniek in de cloud 3 Abonneren in plaats van investeren 4

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME Promoting Trade and Investment Globally PRESENTATOR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR (JULY 10, 2013) Who We Are Caribbean Export Development Agency

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

CHECKLIST0009A. Checklist inbreng onderneming in BV. Datum vaststelling model: 26 maart 2016 Datum laatste wijziging: 3 september 2016

CHECKLIST0009A. Checklist inbreng onderneming in BV. Datum vaststelling model: 26 maart 2016 Datum laatste wijziging: 3 september 2016 CHECKLIST0009A Checklist inbreng onderneming in BV Datum vaststelling model: 26 maart 2016 Datum laatste wijziging: 3 september 2016 Deze checklist bevat meer dan 50 checks NB!! Deze checklist is niet

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Banking & finance. Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld

Banking & finance. Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld Banking & finance Banking & finance Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld Het team Banking & Finance van Kennedy Van der Laan is actief op het gebied

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 CONSULTANCY SECTOR

SECTORFOTO 2014 CONSULTANCY SECTOR SECTORFOTO 2014 CONSULTANCY SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 69.1 Rechtskundige dienstverlening 69.2

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.P.G. VASTGOED B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7151

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van: -HEIJLOO & MOLKENBOER B.V.; -HEIJLOO & MOLKENBOER VERMOGENSBEHEER B.V. -SNIJDERS HYPOTHEKEN-ASSURANTIËN B.V.; -HEIJLOO

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director

eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director Agenda Thomson Reuters eximius Overzicht Hoe eximius de zelfstandinge vermogensbeheerder kan ondersteunen met de regel

Nadere informatie

Risico s beheren in een veranderende wereld

Risico s beheren in een veranderende wereld GRAS SAVOYE I BELGIË Risico s beheren in een veranderende wereld Advies, bescherming en risicobeheer: Van ondernemingen en hun werknemers Van vrije beroepen Van particulieren Wij willen u kennen u begrijpen

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager.

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager. Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager 27 november 2013 Workshop Privacy en Security Issues voor de contractmanager

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/482 NL:TZ:0000008000:F001 13-09-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Financieringsvoorstel aan:

Financieringsvoorstel aan: Financieringsvoorstel aan: Debiteur/kredietnemer (Statutaire) naam (Stat.) vestigingsplaats Handelsregisternr Tennisvereniging Overbos WARMOND H404461810000 hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen MULTI TANK CARD B.V. en Pagina 1 PARTIJEN: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTI TANK CARD B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. 1. HBN Law Holding B.V. ( HBN ) is een op Curaçao gevestigde besloten vennootschap, opgericht naar het recht van Curaçao, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3620/21 Betreft

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2656/PinkRoccade - Commit Information Systems

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Pagina 1. Presentatie CIC. Bedrijfsprofiel. By: Team CIC

Pagina 1. Presentatie CIC. Bedrijfsprofiel. By: Team CIC Pagina 1 Presentatie CIC Bedrijfsprofiel By: Team CIC 2017 Introductie CIC Historie bedrijf Pagina 2 Gestart in 1989 Focus op ICT markten met een internationale scope 1997, fundament CIC wordt gebouwd

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 5 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : a. Loerakker Holding B.V. b. Green Energy Holding B.V. c. Green Energy Licence B.V. d. Green Energy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie