Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. highlights 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. highlights 2013"

Transcriptie

1 Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus highlights 2013

2 Lay-out: Jenny de Koning

3 voorwoord Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat (ook) 2013 een economisch zwaar jaar is geweest, voor de bouw, GWW, ruimtelijke ordening en dus ook voor ingenieursbureaus. Ondanks dat zullen meerdere grote en kleine ingenieursbureaus door innovatief te ondernemen toch zwarte cijfers laten zien. Maar ook voor hen geldt: de markt in Nederland is krimpend. En met die krimp wordt het grootste pijnpunt zichtbaar: de prijs is Koning en innovatie komt steeds meer tot stilstand. Sterker: te veel opdrachtgevers gedragen zich feitelijk als verwende kinderen. Ze willen alles: de laagste prijs, de beste kwaliteit en ze willen het snel. Heel snel, zonder zelf ook maar enig risico te willen dragen. Met alle gevolgen van dien. Marktpartijen hebben zich genoodzaakt gevoeld tot een veel te lage inschrijfprijs, alleen maar om toch maar wat werk binnen te halen. We kennen vele voorbeelden met een dramatische kwaliteit en soms zelfs met sociale uitbuiting tot gevolg. Was het allemaal kommer en kwel in 2013? Nee, ik ben er allereerst trots op dat onze Deltawerken door de Internationale Federatie van Ingenieursbureaus (FIDIC) uitgeroepen zijn tot een van de 10 belangrijkste waterbouwprojecten van de afgelopen 100 jaar. De Deltawerken vormen bij uitstek een voorbeeld van waartoe wij in staat zijn bij goede samenwerking. Tijdens de Dag van de Ingenieur op 20 maart mocht ik voor een uitverkochte zaal bij Tata Steel de Vernufteling overhandigen aan Arcadis. En mede doordat NLingenieurs samen met UNETO-VNI drie jaar geleden de Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie heeft opgericht, is er in 2013 een Energieakkoord gekomen. Ook vermeldingswaardig is dat via onze bijdrage aan de Actie-agenda Bouw private kwaliteitsborging eindelijk voet aan de grond krijgt. Waar het nu vooral om gaat, is om door te gaan met ondernemend innoveren. Daar moeten we samen met onze klanten stevig op inzetten. Zo is met name de GWW geen vrije markt. De klanten zijn vooral publieke opdrachtgevers die voor marktpartijen vaak tot de groep van grootste klanten behoren. Er is derhalve een hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid. Maar in een goed bouwproces zijn gelijkwaardige partners nodig. Dat besef dringt gelukkig bij steeds meer klanten en ketenpartners door. Dit zien we bijvoorbeeld duidelijk bij de partijen die participeren in Vernieuwing Bouw en het Netwerk Conceptueel Bouwen. Ook ontwikkelingen als Systems Engineering (SE) en Building Information Management (BIM) -die in goede coproductie gestalte krijgengetuigen hiervan. Samen optrekken om te innoveren voor een betere kwaliteit/prijs verhouding, met respect voor elkaars competenties. Ik hoop en verwacht werkelijk dat meerdere uitvoeringsorganisaties en met name lokale- en semi overheden dit goede voorbeeld zullen volgen. Blijft men louter voor de laagste prijs kiezen, dan kán er simpelweg niet meer geïnnoveerd worden, met alle negatieve gevolgen voor onze maatschappij én onze internationale concurrentiepositie. Dus mijn oproep is: durf voor kwaliteit te gaan en samen te innoveren! Hierbij hoort voor mij ook dat partijen moeten stoppen met eenzijdig regels op te leggen, maar in goed overleg afspraken gaan maken voor wederzijds passende voorwaarden. Ed Nijpels Voorzitter NLingenieurs

4 brancheontwikkeling Een sterke branche heeft sterke leden. NLingenieurs faciliteert daarom op diverse fronten het professioneel ondernemen voor haar leden. Best Value Procurement Gunnen op waarde wordt steeds belangrijker gevonden om de juiste kwaliteit voor de juiste prijs te krijgen. In oktober heeft NLingenieurs voor de leden een workshop Best Value Procurement (BVP) georganiseerd met professor Dean Kashiwagi; dé goeroe op dit gebied. Ook is er een expertnetwerk gevormd die ervaringen uitwisselt en aan verdere professionalisering werkt. NLingenieurs verwacht dat steeds meer opdrachtgevers gebruik gaan maken van BVP. We dragen het gedachtengoed via EFCA ook verder in Europa uit. DNR 2011 herzien De DNR was ook in 2013 de meest gehanteerde regeling bij de levering van ingenieursdiensten. In het Burgerlijk Wetboek zijn enkele wijzigingen opgenomen met betrekking tot de betalingstermijn en de incassokosten. Artikel 56 van de DNR is in verband hiermee aangepast. De betalingstermijn is nu maximaal 30 dagen (voor overeenkomsten met bedrijven) en incassokosten kunnen niet meer zomaar bij consumenten in rekening worden gebracht. Expertnetwerk Asset Management Er is in 2013 een nieuw netwerk gevormd voor asset management in de GWW. Experts op dit gebied komen bij elkaar en ontwikkelen een gezamenlijke aanpak richting opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat. Onderwerpen zijn de rol van ingenieursbureaus in asset management, contractvormen en verkennen van nieuwe markten. Bouwend Nederland heeft NLingenieurs inmiddels benaderd met de vraag om op het onderwerp asset management gezamenlijk op te trekken. Leidraad Systems Engineering Leden van NLingenieurs hebben intensief bijgedragen aan de vernieuwde Leidraad Systems Engineering binnen de GWW-sector die in november werd gepresenteerd. De Leidraad SE is inmiddels volwassen geworden en niet meer weg te denken uit het ontwerpproces. Regiobijeenkomsten De regiobijeenkomsten van NLingenieurs, gecoördineerd door de commissie MKB, zijn open bijeenkomsten waarbij ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staan. In 2013 heeft NLingenieurs drie series regiobijeenkomsten georganiseerd met als onderwerpen: bedrijfsstrategieën, de aanbestedingswet en invloed van managementstijl op innovatie. Uit de enthousiaste discussies bleek dat de onderwerpen goed gekozen waren en op een goed moment aan de orde kwamen. Regisserend opdrachtgeverschap Uit recente praktijkonderzoeken is gebleken dat marktpartijen effectiever en efficiënter kunnen werken als de opdrachtgever zich niet met het proces, maar vooral met het eindresultaat bezig houdt. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de oproep van Aedes aan haar leden voor een meer regisserend opdrachtgeverschap. NLingenieurs heeft aangegeven hier in mee te willen participeren. Vakregisters In samenwerking met KIVI zijn er twee werkgroepen geformeerd die werken aan maatwerkplannen voor twee nieuwe vakregisters. Door het uitwerken van een vakregister voor infra ontwerpers/ adviseurs en een vakregister voor installatieadviseurs wordt de professionaliteit van de beroepsuitoefening vergroot en bevorderd. Voor een derde vakregister wordt met de BNA onderzocht of er een gecertificeerd systeem kan worden ontwikkeld in het kader van private kwaliteitsborging in de bouw. Verenigingstuchtrecht Cohesie binnen een vereniging is van belang voor een sterk geluid. Toezicht houden op de naleving van de gedragscode en bureaus hiervoor de verantwoordelijkheid laten dragen hoort hier bij. Momenteel ligt er een notitie met een concreet voorstel voor het invoeren van verenigingstuchtrecht bij de commissie Verenigingszaken. Deze wordt begin 2014 besproken in het Algemeen Bestuur.

5 marktverruiming De crisis duwt ons met de neus op de feiten dat de Nederlandse markt beperkt is. NLingenieurs verkent daarom met haar leden mogelijkheden om de markt te vergroten. commissie industrie _en energie In 2013 is de nieuwe commissie Industrie & Energie van start gegaan. Deze commissie behartigt de belangen van de leden die werkzaam zijn in deze sectoren. Innovatie en transitie naar duurzame energie hebben bijzondere aandacht. Het behelst een primaire private markt met bijbehorende spelregels en belangen. Industriële bedrijven investeren nog redelijk veel in gebouwen, omgeving en processen. Expertise van ingenieursbureaus is hier gewenst en nodig, en verdient een zorgvuldige inschakeling. internationaal De DG voor de buitenlandse economische betrekkingen en de DG van politieke zaken brachten in december 2013 een bezoek aan Japan. Dit jaar had dit bezoek voor het eerst een economisch component. Een van de onderwerpen op de agenda is de steun van Japan voor de derde markten. De leden van de commissie Internationaal hebben de DG s een aantal aanbevelingen meegegeven om hierbij ook Nederlandse bedrijven te betrekken. energieakkoord Investeren in duurzame energie en energiebesparing is cruciaal. De stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE) is door NLingenieurs en UNETO-VNI opgericht, en is de initiator geweest van het Energieakkoord. Sinds 15 oktober is Ed Nijpels voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Deze commissie monitort en bewaakt de voortgang van het Energieakkoord voor duurzame groei. Uit onderzoek blijkt dat het akkoord voor extra werk voor de ingenieursbureaus zorgt. International Market Overview &en Key Issues FIDIC, de wereldwijde koepel organisatie, heeft een onderzoek gedaan naar de omvang en de impact van de ingenieursmarkt en de belangrijkste (toekomstige) onderwerpen. Het onderzoek geeft een inzicht in de omvang, samenstelling en impact van de branche. Het rapport is op de ALV van 8 juli gepresenteerd en is op de site van NLingenieurs te downloaden. Private kwaliteitsborging Het Actieteam Private kwaliteitsborging waar NLingenieurs in de persoon van Harrie Nieman de rol van trekker vervulde heeft in 2013 een plan van aanpak ontwikkeld waarbij het toezicht op de kwaliteit van bouwplannen en bouwwerken verhuist van Bouw- en Woningtoezicht naar de private partijen. Als de plannen zoals ze er nu liggen doorgaan, heeft dit grote impact op de verantwoordelijkheid en bevoegdheid en de werkzaamheden van de ingenieursbureaus. Taskforce Deltatechnologie Afgelopen zomer werd de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) opgericht. De taskforce is een initiatief van NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland. Het doel is om binnen de gouden driehoek van het nhwbp, het Deltaprogramma en de overige waterveiligheidsprojecten van Rijkswaterstaat en waterschappen te werken aan snellere, betere en goedkopere oplossingen. Verschillende medewerkers van onze leden werken in-kind mee aan de diverse projecten zoals Markerwadden, MultiWaterWerken, nhwbp en Markermeerdijken.

6 lobby Wetgeving, regels en afspraken hebben een directe invloed op omzet, marge en manier van werken. Om de diverse maatregelen voor haar leden een zo gunstig mogelijke uitwerking te geven, oefent NLingenieurs invloed uit. Veel gebeurt achter de schermen en in rechtstreekse gesprekken. Gesprekspartners waren onder andere RWS, ProRail, UvW, Aedes, IPO, VNG en diverse departementen. Enkele resultaten zijn hieronder gepresenteerd. aanbestedingswet Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet met de Gids Proportionaliteit in werking getreden waarin belangrijke verbeteringen voor met name de positie van het MKB zijn gerealiseerd. Zo is er het proportionaliteitsbeginsel, waar NLingenieurs hard voor heeft gestreden en waarin wordt bepaald dat de eisen in verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de opdracht. Wij zijn erin geslaagd om ook de contractvoorwaarden onder dit proportionaliteitsbeginsel te laten vallen. Aedes-= neprom model Contracteren wordt er niet gemakkelijker op met de eigen algemene voorwaarden van de brancheorganisaties van projectontwikkelaars (NEPROM) en woningcorporaties (Aedes). Belangrijke juridische pijnpunten in dit contract zijn de ruime aansprakelijkheid, het taakstellend budget, de fatale termijnen en de beëindiging van de opdracht. Ook gaat het model er vanuit dat het Programma van Eisen helemaal op orde is, terwijl dat in de praktijk vaak juist niet het geval is. Beide partijen hebben inmiddels toegezegd mee te willen werken aan nieuwe, paritair opgestelde algemene voorwaarden. concept abaa dnr NLingenieurs heeft, samen met de BNA, gereageerd op de nieuwe concept-abaa-dnr van de Rijksgebouwendienst. Volgens ons zet deze ABAA-DNR een valse toon voor de toekomst. De uitvragen van de Rijksgebouwendienst vragen goede samenwerking en bijbehorend partnerschap wat uitmondt in een samenwerkingsovereenkomst, niet in een veredeld koopcontract. Eind december was nog niet bekend hoe de RgD met onze kritiek zal omgaan. Convenant Intellectueel Eigendom RWS en NLingenieurs hebben enige tijd terug samen met CROW, Bouwend Nederland en het Octrooicentrum, het Convenant Intellectueel Eigendom afgesloten. Hierover is een CROW-publicatie verschenen Samen werken aan innovatie. RWS heeft nu aangegeven pilots te gaan draaien als uitwerking van dit convenant. We zullen dit traject volgen en evalueren met de achterban. Europese aanbestedingsrichtlijn In Brussel is hard gewerkt aan een nieuwe EU richtlijn aanbesteden. Deze komt begin 2014 voor stemming in het Europese parlement. De modernisering van de huidige richtlijn moet een einde maken aan de verschillen in interpretatie en toepassing in de nationale wetgeving binnen de EU. NLingenieurs leverde hier via twee wegen input voor aan: via VNO-NCW, die namens de Nederlandse ondernemers lobbyt, en via EFCA, de Europese koepel die de belangen van ingenieursbureaus behartigt. We focussen met name op eerlijke, duurzame en proportionele aanbestedingseisen die zowel deelname van grootbedrijf als MKB aan overheidsaanbestedingen mogelijk maken. Klachtenmeldpunt NLingenieurs heeft afgelopen jaar 14 serieuze klachten behandeld, ten aanzien van oneerlijke concurrentie en inzake het optreden van aanbestedende diensten. Er zijn dit jaar via de klachtenbemiddelingsprocedure drie klachten behandeld over leden van NLingenieurs. Voorts hebben we contact opgenomen met onder andere de volgende opdrachtgevers: de gemeente Emmen, politie Den Haag, Rijkswaterstaat, VNG en UvW, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, IPO, Provincie Limburg, Agentschap-NL. In 60% van de gevallen waren deze genegen om aan onze klachten deels of geheel tegemoet te komen. Paritaire voorwaarden BNA en NLingenieurs streven ernaar eind 2014 een concept op te leveren van paritaire voorwaarden. We hebben het initiatief genomen om samen met opdrachtgevers tot dergelijke voorwaarden te komen. Het concept dat eind 2014 wordt verwacht zal mogelijk anders van aard zijn dan regelingen als de DNR, ABAA DNR en het Aedes-NEPROM-model. We verwachten meer flexibiliteit en minder dichtgeregeld en daardoor wellicht meer onzekerheid en meer losse eindjes. Social Return On Investments Hoe SROI nu door het Rijk en decentrale overheden via het inkoopbeleid wordt toegepast is moeilijk door te voeren binnen onze branche. Het is daarom belangrijk dat het Rijk en de decentrale overheden overtuigd raken om een andere koers in te slaan bij de inkoop van ingenieursdiensten. De lobby loopt via deelname aan diverse evaluaties en groepsgesprekken van het Rijk en via het publiek maken van onze standpunten teneinde medestanders te vinden.

7 Topsector Water NLingenieurs is op verschillende posities in de topsector Water vertegenwoordigd. Hierdoor is het mogelijk om als branche mee te praten en te beslissen en daardoor werk voor ingenieursbureaus te genereren. Wie doet wat: Karin Sluis (Witteveen+Bos) Topsector team; Frank Goossensen (Arcadis) Kernteam Deltatechnologie; Waldo Molendijk (Lievense) Kernteam deltatechnologie namens MKB bureaus; Henk Nieboer (Witteveen+Bos) programmacommissie Deltatechnologie, Tom Vereijken (Grontmij) TKI Deltatechnologie; Bertrand van Ee (HaskoningDHV) voorzitter kernteam Export en Promotie; Peter van Essen (NLingenieurs) coördinator Taskforce Deltatechnologie. verzoek tot aanpassing model inkoopvoorwaarden In mei heeft NLingenieurs de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzocht hun algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot het verpanden van huidige en toekomstige vorderingen aan te passen. De VNG wil het model niet aanpassen en meldt dat de individuele gemeenten zelf maatwerk t.a.v. dit punt kunnen doen bij afzonderlijke opdrachten. De Unie van Waterschappen heeft aangegeven dit punt wel te willen aanpassen conform de AWVODI. Momenteel loopt de evaluatie van de AWVODI. in gesprek met Inkopers van het Rijk NLingenieurs heeft in 2013 een tweetal gesprekken gehad met hoge geplaatste vertegenwoordigers vanuit de verschillende departementen van de Rijksoverheid. Onderwerp van gesprek waren de Rijks-inkoopvoorwaarden (ARVODI, ARIV, ARBIT). NLingenieurs zoekt naar paritaire opgestelde voorwaarden en heeft dat ook duidelijk gemaakt tijdens de bijeenkomst. Het Rijk heeft aangegeven dat niet te kunnen of te willen, maar toegezegd de bestaande regelingen paritair te evalueren. Er is ook afgesproken dat er een regulier overleg komt tussen het Rijk en het bedrijfsleven, via VNO-NCW. Daar zullen voorwaarden, sociale criteria en andere elementen van het inkoopbeleid van het Rijk in het vervolg regulier aan bod komen. Enkele zaken die in de ARVODI moeten worden aangepast liggen op het vlak van intellectueel eigendom en aansprakelijkheid. NLingenieurs heeft, samen met Nederland ICT, MKB Nederland en de NBA (accountants) aangegeven welke bezwaren we hebben tegen de bestaande regelingen. Het Rijk heeft aangegeven bijzondere aandacht te zullen hebben voor IE-rechten en gaat verder onderzoeken hoe hiervoor een praktisch werkbare oplossing kan worden gevonden. Minister Blok Behalve onze voorzitter Ed Nijpels heeft een zevental directeuren van de grotere bureaus individueel met minister Blok gesproken over diverse aangelegenheden, waaronder de stagnatie in de bouwsector en de reorganisatie van de rijksdienst. Er is bij de minister een goed beeld gevormd over de kansen en de belangen van onze branche. Tijdelijke Tweede Kamercommissie Huizenprijzen NLingenieurs heeft een rondetafelgesprek gevoerd met de tijdelijke Tweede Kamercommissie Huizenprijzen over de kostenontwikkeling en prijsvorming op de huizenmarkt. Dit gesprek diende als input voor besluiten over eventuele hervormingen op de woningmarkt. NLingenieurs heeft aangegeven dat er een tussenweg tussen volledige marktwerking en volledige overheidssturing moet komen. Het bedrijfsleven mag daarbij zelf verantwoordelijk worden gesteld voor proces en kwaliteit. De Unie van Waterschappen NLingenieurs heeft enkele overleggen gevoerd met de Unie van Waterschappen over de vergaande integriteits- en geheimhoudingsverklaringen die door waterschappen worden gehanteerd, over hun inkoopvisie, hoe de waterschappen hun (toekomstige) rol zien en wat zij verwachten van ingenieursbureaus. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de Unie een nieuwe opzet geschreven voor de integriteits- en geheimhoudingsverklaringen. NLingenieurs staat achter het concept dat er nu ligt. Tevens is er een overleg geweest tussen directies van ingenieursbureaus en dijkgraven. Dit overleg zal jaarlijks herhaald worden.

8 onderzoek Statistische gegevens kunnen helpen om een beter inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering of in de economische staat van een regio, branche of sector. NLingenieurs voert diverse onderzoeken uit om haar leden in staat te stellen hun performance te verbeteren en marktontwikkelingen te volgen en daarop te anticiperen. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt voor PR en lobby. bouwkennis maandrapportage Bouwkennis levert iedere maand een overzicht van diverse branchecijfers, zowel terugkijkend als de verwachtingen. Dit overzicht is voor gebruik binnen NLingenieurs en kan in de diverse commissies gebruikt worden om eventuele acties te ondernemen. branchevergelijkend onderzoek Het BVO wordt in opdracht van NLingenieurs uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia Stratus. Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen een rapportage en een webtool waarin het functioneren van hun bedrijf wordt afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare bureaus. Hiermee wordt inzicht gegeven in hoe het bedrijf er voor staat, waar goed wordt gepresteerd en waar verbeterpunten liggen. Tevens ontvangen de deelnemers een uitgebreid rapport waarin de branche als geheel wordt geanalyseerd. Sturing op bepaalde kenmerken wordt hierdoor vergemakkelijkt en helpt de bedrijfsvoering van de onderneming. conjunctuurenquete Ieder kwartaal houdt NLingenieurs een conjunctuurenquête onder haar leden. De enquête heeft betrekking op het kwartaal dat net is afgerond en vraagt naar verwachtingen voor het kwartaal dat net is begonnen. Deze gegevens helpen de ondernemingen sturing te geven en dragen direct bij aan de versterking van de lobby voor de branche. De resultaten van de conjunctuurenquête in april en oktober worden ook gebruikt voor de Monitor Bouwketen en de EFCA Barometer. monitor bouwketen Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: BNA, Bouwend Nederland, FOSAG, Hibin, NLingenieurs en UNETO-VNI. De bouwketen beslaat circa 5% van het BBP en is goed voor arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1500 bedrijven, verschijnt twee keer per jaar en ondersteund lobby punten. trends en behoeften In samenwerking met Deltek wordt er door Synnovate onderzoek gedaan naar de trends en toekomstverwachtingen van onze branche. We hebben onderzocht hoe er met een andere aanpak meer business gemaakt kan worden. Een belangrijke bevinding was dat bij een algemeen optimisme in de meeste onderzochte landen, Nederlandse bureaus in 2013 een marktkrimp van 2% verwachtten. Het rapport is op onze website te downloaden. cijfers 2012 De omzet bedroeg ongeveer 1,8 miljard met een operationeel resultaat van ongeveer 5%. In vier jaar tijd is de business in Nederland met ruim 20% gekrompen en is de marge gehalveerd. Ruim 20% van de bedrijven presteerde in 2012 in de rode cijfers De markt kromp in 2013 verder en staat in Nederland beduidend sterker onder druk dan in andere landen, zowel in Europa als in andere werelddelen.* In Europa werd voor 2013 een groei verwacht met gemiddeld 4%, met Denemarken als koploper met 8% en Nederland als hekkensluiter met -2%. De Nederlandse advies- en ingenieursbureaus spelen in die internationale markt een belangrijke, en in sommige sectoren zelfs een vooraanstaande rol. De top-3 in Nederland behoort tot de top-25 wereldwijd.** * Bron: Trends en behoeften ingenieursbranche 2013, IPSOS Synovate / Deltek / NLingenieurs, juni 2013 ** Bron: ENR Top 150 Global design firms 2012

9 waar wij zijn aangesloten NLingenieurs is namens haar leden bij diverse (koepel) organisaties aangesloten. Redenen hiervoor zijn versterken van de lobby, kennisdeling, verbeteren marktomstandigheden of helpen professionaliseren van de branche. Naast onderstaande lidmaatschappen is NLingenieurs ook aangesloten bij MVO Nederland en het vernieuwingsplatform Vernieuwing Bouw. efca De eerste bruikbare cijfers over onze branche op Europese schaal zijn gepubliceerd Met goed resultaat is er invloed uitgeoefend op de nieuwe Procurement Directive Onderzoek is in uitvoering naar de situatie van aansprakelijkheid en verzekerbaarheid voor onze diensten in 20 EU landen Promoten van Value Based Selection met Best Value Procurement als voorbeeld vno-ncw Begeleiding Implementatie aanbestedingswet en gids proportionaliteit Meewerken aan het Techniekpact Bevorderen van een krachtig innovatie instrumentarium, onder andere voor het EU Horizon 2020 programma Meewerken aan het tot stand brengen van het Energieakkoord Afspraak tot regulier overleg met AZ/BZK over de rijks-inkoopvoorwaarden fidic mkb nederland Viering van 100 jaar FIDIC - Toekenning van een award voor de Deltawerken als een van de 10 meest prestigieuze civiele projecten ter wereld in de laatste 100 jaar Overeenkomst met EFCA om de representatie in Europa via EFCA te versterken Publicatie (ism EFCA) van het Sustainability Pack waaronder het rapport Rethink Cities en het Project Sustainability Logbook Afronding van de 1e fase van de herziening van het FIDIC White Book NLingenieurs heeft zich medio 2013 aangesloten bij MKB-Nederland in combinatie met het lidmaatschap van VNO-NCW. Door ons lidmaatschap kunnen we meer invloed uitoefenen op het MKB beleid en kunnen de leden van NLingenieurs maximaal gebruik maken van de faciliteiten die MKB Nederland ons kan bieden. Nadere informatie hieromtrent zal begin 2014 met de leden worden gecommuniceerd.

10 profilering Een van de taken van NLingenieurs is het profileren van de branche; de waarde van de branche breder bekend maken en het imago van de branche verbeteren. Ed Nijpels en Paul Oortwijn geven regelmatig interviews voor de media en treden op als spreker bij diverse bijeenkomsten. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende evenementen georganiseerd waar NLingenieurs in diverse gedaanten haar gezicht liet zien. betondag Op 21 november 2013 werd de jaarlijkse Betondag door De Betonvereniging georganiseerd. Dit evenement, dat plaats heeft gevonden in de Doelen in Rotterdam, trok vooral aannemers. Op het ingenieursplein stonden leden met een eigen stand. Daar konden zij door middel van presentaties laten zien hoe zij hun unieke kennis toepassen in spraakmakende projecten van nu. deltawerken winnen fidic centenary award De Deltawerken behoren wereldwijd tot de tien belangrijkste waterbouwprojecten van de afgelopen 100 jaar. NLingenieurs heeft de Deltawerken samen met Rijkswaterstaat voor de FIDIC Centenary Award voorgedragen. In Barcelona wonnen de Deltawerken afgelopen september deze internationale waterbouwprijs. bnr Ed Nijpels heeft enkele keren als gast opgetreden bij BNR Nieuwsradio. Diverse thema s en onderwerpen werden aangestipt, waaronder de ingenieursbranche. Ook is hij boegbeeld van de Green Quest. Dit is een initiatief van Het Financiële Dagblad en BNR dat zoekt naar oplossingen om groener en winstgevender te ondernemen. bouwkennis jaarbijeenkomst Dit congres over trends in bouwmarketing, werd op 19 september georganiseerd door Bouwkennis. Dit jaarlijkse evenement voor de bouw-top werd dit jaar niet alleen getekend door tradities, maar vooral ook door innovatie. Innoveren is namelijk dé uitdaging voor de bouw, om te overleven in de snel veranderende wereld. bouwpoort NLingenieurs organiseerde samen met NVTB, Cobouw, Buza en de vereniging Conceptueel Ontwerpen op 18 april en 3 oktober Bouwpoort. In Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag kwamen overheid, investeerders, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus bijeen om elkaar het goede en het minder goede te laten zien, te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten. building holland Op 19 september vond het 5e Green Buildings Congres in de Amsterdam RAI plaats. Dit jaarlijkse evenement is hét jaarlijkse platform voor beslissers in de woning- en utiliteitsbouw. Tijdens het congres gaven diverse vooraanstaande sprekers hun visie op het gebied van winstgevende duurzaamheid in een internationale context. André Kuipers, Wiebe Draijer en Prins Carlos de Bourbon de Parme -erkend voorvechter van duurzaamheidsinitiatievenwaren als keynote sprekers aanwezig op het congres. deltek NLingenieurs heeft een samenwerkingsovereenkomst met Deltek. Dit leidt tot interessante rapporten, evenementen en financiën voor onze leden. In 2013 hebben we samen de bijeenkomst Sociale Innovatie in de Ingenieursbranche georganiseerd en is het rapport Nieuwe projecten in de ingenieursbranche ontwikkeld. interviews In 2013 publiceerden we met grote regelmaat in Cobouw, NEN-magazine, Facilitair & Gebouwbeheer, TVVL-magazine, ROM-magazine, Technische Weekblad en VVA-magazine. Verder is er een bijdrage geleverd aan de marktverkenningen van Waterforum. waterdebat NLingenieurs organiseerde samen met Unie van Waterschappen, VEWIN en De Vereniging van Waterbouwers het debat over de politieke en financiële keuzes die voor ons liggen op het gebied van water. Aansprekende vertegenwoordigers uit de waterwereld, zoals Kamerleden en prominente waterdeskundigen, legden stellingen voor aan de deelnemers. dag van de ingenieur Samen met KIVI NIRIA en mediapartners Technisch Weekblad en De Ingenieur, maakte NLingenieurs tijdens de Dag van de Ingenieur op 20 maart 2013 het maatschappelijk belang van technologie zichtbaar. Tijdens deze dag, dat plaatsvond bij Tata Steel, werd Pieter Kool Head 3D Design bij G-star Raw- benoemd tot Ingenieur van het Jaar en ontving Arcadis met het project Winterharde Wissel De Vernufteling. Voor en op de dag werden er verschillende evenementen georganiseerd door andere partijen.

11 secretariaat Directeur Paul Oortwijn Beleidsmedeweker economische & juridische zaken Vicky van Egmond Beleidsmedewerker Simone van der Holst Communicatie- en marketingmanager Peter van Essen Communicatieadviseur Jenny de Koning Hoofd secretariaat Henny Tom Verenigingsmedewerker & secretaresse Ed Nijpels Janine Boezelijn Secretaresse Tamara Tom dagelijks Bestuur Voorzitter Ed Nijpels Vice-voorzitter Johan van den Elzen Penningmeester Gerard Doos Lid Dagelijks Bestuur Keimpe Stroop Secretaris Paul Oortwijn Algemeen Bestuur Voorzitter Ed Nijpels Secretaris Paul Oortwijn Vertegenwoordigers MKB Gerard Doos Keimpe Stroop Martijn Geurts Steven Mast Wim Dankelman Vertegenwoordigers grootbedrijf Annemieke Nijhof Eugene Grüter Johan van den Elzen Mark Phelig Rob van Dongen Bijzondere leden Arjen van den Ouden jongnlingenieurs Nico van der Schuit commissie Verenigingszaken

12 contact NLingenieurs Casuariestraat VB Den Haag T +31(0) E W NLingenieurs.nl Voor meer informatie over het lidmaatschap, bezoek de website of neem contact op met het secretariaat van NLingenieurs. T +31(0) E W NLingenieurs.nl

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>>

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>> CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges Industry Day 08.10.2009 >>> Colofon Rapportage Centre for Process Innovation in Building & Construction (CPIBC) Postbus 134 2600 AC Delft Phone: +31 (0) 15 278

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Forte#14. PIANOo omhelst marktplaats 07

Forte#14. PIANOo omhelst marktplaats 07 PIANOo omhelst marktplaats 07 Forte#14 Toegevoegde waarde van Innovatiegerichte inkopers 08 Duurzaamheidkeurmerken als gunningscriterium 11 Gemeente Heerlen scherpt integriteitsbeleid aan na omkopingsaffaire

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Redactie: Prof. Dr. Jack A.A. van der Veen Ir. F.W.J. Zuthof regiodirecteur BVGO Zuid Volker Wessels Claudia Reiner

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie