De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharne-goutum/ Loenga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wereldwerkgroep, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de boule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, H. Boonstra, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, J. Spitse, A. Sijszeling, S. Veenstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postbank o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Sneek- Zuid-Westfriesland Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 27 jannewaris. De kopij moat binnen wêze op freed 19 jannewaris foar oere op Swettewei 46 of per 1

2 Skearnegoutum 2007 Koartlyn hawwe pommeranten en gewoane lju meiïnoar yn petear west oer Fryske fiersichten. Hoe moat de (fiere) takomst fan Fryslân der útsjen, wie de fraach. Grutte en lytsere plannen, projekten en ideeën kamen oer de tafel. No wurdt de balâns opmakke. Wy hâlde ús yn de Doarpsomropper mar by de fiersichten fan Skearnegoutum yn it jier In tal pommeranten út ús doarp hawwe op fersyk fan de redaksje harren fiersicht yn dit gefal winsk foar it kommende jier jûn. Jim kinne dy hjirûnder lêze. Jan Luimstra, foarsitter fan muzykferiening Excelsior: "Wy wolle yn maart op it konkoers yn De Lawei graach op 'e nij mei de earste priis yn de tredde divyzje thúskomme en wy wolle dat de minsken fan Skearnegoutum yn juny noch lang neiprate sille oer it grut opsetten Disneykonsert dat yn de sporthal fan Sybrandabuorren hâlden wurdt". Piet Zijlstra, út namme fan keatsferiening De lytse Stuit: "We winskje dat it jier 2007 foar alle keatsers yn Skearnegoutum in boppeslach wurdt". Johannes Schilstra fan Shantykoar De Brûskoppen: "Foar 2007 gezondheid en krekt safolle nocht en wille as wy hawwe mei ús Shantykoar. In brûzjend 2007!!" Willem Atsma fan Dorpshuis Elim: "Elk minske hat syn eigen ferwachtings foar in nij jier. Ik hoopje dat it jier 2007 oan de ferwachtings fan elkenien foldwaan sil". Rients Jorna, foarsitter fan krite It Pompeblêd: "It is wer hast it ein fan it jier. Der rûgelje wer hiel wat winsken troch de brievebus. We binne der mar drok mei. Sommige minsken sjogge noch efkes werom, niks mis mei. Ik sjoch graach foarút nei in nij toanielstik mei in protte fleur en nei in nij stik jongereintoaniel. Mar earst winskje ik jim in sûn en lokkich 2007". Peter Huls namens Dorpsbelang: "Voor het komende jaar wens ik u een fijne leefgemeenschap voor en met elkaar". Johannes Schilstra, voorzitter vv Scharnegoutum'70: "Wij wensen alle vrijwilligers, leden, spelers, trainers, leiders, verzorger en supporters vooral een gezond en sportief 2007". Cathe Navis namens de Wereld Werkgroep: "Wij hopen in 2007 op uw betrokkenheid te kunnen rekenen en wensen u en jou ook persoonlijk alle goeds toe". Ruurd Lieuwes: "Nu de donkere dagen...maar straks natuurlijk volop sfeer met veel vlagvertoon, wimpels, muziek en vooral gezellige mensen. 2

3 Vanuit de Oranjevereniging wens ik u/jullie begrip en verdraagzaamheid voor elkaar in 2007". Fierderop yn it blêd kinne jim de nijjiersbrief fan de foarsitter fan de Oranjeferiening lêze ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ De Strikers op it nij. Doe t damklup De Stadige Strikers harren tsienjierrich jubileum fierden, ha se in damklokke-aksje holden. Doe kamen der hiel maklik sa mar tsien nije damklokken by sponsers wei. De nammen fan dy stipers steane noch altiten op prachtige, it liket wol sulver, plaatsjes,dy t op de damklokken fêstlime binne. Dit jier besteane de Strikers fiifentweintich jier en wat krije jo dan nei sa lang skowen op in boerd? Dy waarden wat suterich, der sieten sa hjir en dêr krassen op en oare buorden krigen ek wat krupskes. It like it bestjoer dan ek wol in aardich idee om in aksje te hâlden om nije buorden en hout te krijen. Krekt as fyftjin jier lyn wie dat no ek wer gjin inkeld probleem yn Skearnegoutum en omkriten en joegen de bedriuwen royaal. De Strikers kinne no fierder op nije buorden damje tanksij de folgjende bedriuwen en dêr is it bestjoer harren tige erkentlik foar. Undernimmersferiening Skearnegoutum; Boubedriuw De Vries; Tom de Boer, motorrevyzje; Wiersma interieurs; B. Boelens, laskbedriuw Nijlân; Boubedriuw D. Posthuma; Cyclus Klussen bedriuw Sint Jabik; Meksikaans restaurant El Pacho Snits; H. Boelens Koppesnellersbedriuw; Gerben de Vries Design. Fansels wiene der ek noch leden fan de klup dy t mei in royaal gebaar kamen. Soks is moai, dat betsjut dat foar sokken De Strikers mear is as allinne mar damjen. It moaiste wie noch it folgjende. De foarsitter rint net sa faak oer de Easterdyk yn Snits, mar in wykmannich lyn wol. Hy waard doe oansprutsen troch in echte Skearnegoutumer en dy sei: Jim besteane 25 jier ha ik lêzen. No dat fyn ik prachtich. Alle wiken lês ik de wederwaardichheden fan jim klup yn de Snitser. Asjeblyft hjir is in tientsje en ik hoopje dat jim noch lang damje sille. En as ik jim wie soe ik it bankrekkensnûmer mar yn de Doarpsomropper sette, want dat leveret jim fêst noch in hiel soad op. Dat wie uteraard in moai praatsje en it idee wat er ús oan de hân die, klonk ek wol aardich. Dêrom is hjir it banknûmer: m.f.f. De Stadige Strikers Skearnegoutum. De grutske foarsitter Cor Kooistra fffffffffffffffff Het loopt de hele dag, maar komt geen centimeter vooruit? De klok! 3

4 Donderdag 4 januari 2007 Dan zijn we als vanouds weer welkom bij Akke Algra L.Achte 33 voor de nijjiersborrel. Om HALF TIEN. 18 januari 2007 It mystearje fan it wetter is it ûnderwerp. Dhr. W. Tjerkstra út Snits hâldt hjir in lêzing oer. Gasten welkom De Hulk van Scharnegoutum Toen hij nog in Sneek woonde, meende hij op een zeker moment dat de sportschool een goede plek was om zijn gemakkelijk aankomende pondjes kwijt te raken. Daar raakte Jan Wagenaar verslaafd aan gewichten en apparaten, werd hij almaar sterker en ontwikkelde zijn lichaam zich tot een van de sterkste van Friesland. Hij is geboren in Nijland, opgegroeid in Tirns, getrouwd met Alie de Jong, die hij al heel lang kent. Ze hebben twee kinderen. Jan is 1 meter 87 lang en weegt 130 kilo, wat geen enkel bezwaar is om zijn beroep van dakdekker bij Dakgilde uit te oefenen. Op het moment van dit gesprek aan It String is hij aan het leien leggen op de oude huizen aan het Julianapark in Sneek, die gerenoveerd worden. Met zijn 30 jaar is hij een van de jongste senioren in de wereld van sterke mannen. Nu hij meedoet in het circuit van de sterkste man is hij elke dag te vinden in sportschool Prim. Zaterdags traint hij bij Wout Zijlstra in zijn boerderij in Folsgare. Dat gerichte krachttrainen op onderdelen van de sterkemanwedstrijd heeft hem de laatste jaren tweemaal een derde plek opgeleverd. Niet slecht met een deelnemersveld van 19 sterke mannen. In totaal traint Jan zo n 18 uren per week voor zijn grote hobby. Onlangs is hij kampioen bankdrukken geworden met 195 kilo, een nieuw Fries record. Volgens hem had hij meer kunnen drukken, maar dat was niet nodig om zich kampioen te kunnen noemen. Dat zijn lichaam goede voeding nodig heeft spreekt voor zich. s Morgens begint hij met eiwitten in poedervorm, opgelost in water, door te slikken. Muesli, kwark en kip staan dagelijks op het menu en veel pasta. Bananen en ander fruit zijn onmisbaar. Het gebruik van voedingssupplementen is in zijn 4

5 sport noodzakelijk, maar met verboden middelen zal hij zich niet inlaten. Een veeleter is hij niet, maar hij gebruikt wel zes keer per dag een maaltijd. Door zijn opvallende prestaties heeft hij inmiddels steun gekregen van een heuse fanclub. Het sportcentrum Prim, dat hem ook sponsort, zijn vrienden, ook die van Cambuur, waarvan hij een trouwe supporter is en zijn familie moedigen hem fanatiek aan bij de wedstrijden. Jan Wagenaar geniet van de belangstelling die hij krijgt en van de ondersteuning onder de wedstrijd. Hij wil zijn supporters niet teleurstellen en daarom is hij voor iedere wedstrijd erg zenuwachtig. De nachten ervoor doet hij bijna geen oog dicht en tot vlak voor de wedstrijd keert zijn maag om. Als het dan lukt het podium te halen, is dat het mooiste wat er is, ook voor de supporters die ik niet wil teleurstellen, vertelt hij. In de weekenden wordt hij door een beveiligingsbedrijf nog wel eens gevraagd voor portier. Ja, wat wil je nog meer als je beveiligingsman goed is in vrachtautotrekken, accutillen, boomstamdrukken, zakgooien en timberwalking (lopen met aan elke hand 100kg). In de toekomst zou Jan nog graag een keer de sterkste man van Friesland zijn om dan mee te kunnen doen aan de strijd om de sterkste man van Nederland. Daarvoor heeft hij gelukkig nog de tijd, want in zijn sport ben je pas met je 35 e op de top. Waardering in Scharnegoutum voor zijn sport en zijn prestaties krijgt hij nauwelijks. Tot sportman van het jaar in Scharnegoutum is hij nog nooit genomineerd, laat staan gekozen. Iemand die 18 uur per week traint en leeft voor zijn sport zou daar best eens wat erkenning in eigen omgeving van mogen ontvangen. Dat mist hij toch wel. Overladen met felicitaties vanuit het dorp na een topprestatie is hem nog niet overkomen. Gelukkig krijgt hij die erkenning en waardering wel van zijn familie en van zijn vrouw Alie. Zij steunt hem onvoorwaardelijk. Jan: Die steun heb ik nodig, anders kan ik wel ophouden. Zij zorgt voor mijn pasta, terwijl ze zelf vooral van aardappels houdt. Ze moet rekening houden met mijn trainingstijden met mijn verschillende maaltijden. Overdag ben ik aan het werk en s avonds in de sportschool. Ze zeggen wel eens tegen mij: Sjochsto dyn bern wolris?. Alie is trots op wat Jan presteert. Ze mist geen wedstrijd. Het is super wat hij doet. Jan kan niet thuisblijven, hij moet trainen. Voor een wedstrijd moet hij eigenlijk vier dagen rust nemen, niet naar de sportschool, maar dat kan hij niet, hij heeft ADHD, hij moet zijn energie kwijt. S.P. Het bestuur van de Oranjevereniging Scharnegoutum e.o wenst al haar leden een gelukkig en gezond 2007 toe! 5

6 Opleidingscursus E.H.B.O.(incl. hartreanimatie) In de basisschool Op e Hichte te Scharnegoutum Bij voldoende deelname wordt deze cursus gestart in januari Nadere informatie te verkrijgen bij: Symon Cnossen Tel: Martha Hoekstra Tel: Gré Broersma Tel: Berber Velthuis: Tel: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Foar ús is it normaal dat op âldjiersjûn om 12 oere de klok liedt. Mar dat hat net altyd sa west. Miskien is dy tradysje yn Skearnegoutum wol begûn nei dit foarfal. In âld-skearnegoutumer fertelt derfan. ******** In bysûndere aldjiersjûn fan 1953/54. Wy, as opslûpen jonges, wiene dy jûn al betiid op en paad, ek al om t der doedestiids noch hast hielendal gjin televyzje wie. Doe t wy by de tsjerke lâns kamen hearden wy it tsjerkefolk sjongen en in skoftke letter kaam de tsjerke út. Wy bleauwen noch wat by de yngong omhingjen oant alle minsken fuort wiene en de koster noch wat yn e tsjerke omskarrele. Ien fan ús maten sei: Sille wy ús frijwillich opslute litte? Ik wit dat de doar efteryn e tsjerke nea op slot is, sadat wy der altyd wer útkomme kinne. En sa barde it. Doe t de koster de doar efter him op slot dien hie, wie de tsjustere tsjerke foar ús. Ik sei: Sille wy ris yn e toer omheech? Dêr haw ik noch nea west. No, dat like de oaren ek wol aardich ta. Boppe yn e toer hinge de grutte klok en troch de galmgatten hiene we moai útsicht oer ús doarp. Ien fan ús oppere: Sille wy de klok ris liede? Nee, blikstiender, dat kin net jonge, dan ferriede wy ús ommers sels! Mar it soe fansels wol aardich wêze, om nei tolven de klok te lieden. 6

7 Doe kamen wy op t idee om it klokketou omheech te heljen en troch it galmgat nei bûten fiere te litten. Sadwaande koene wy moai op e grûn efter de hege hage stean te kloklieden. No, dat duorre fansels net al te lang en dêr kaam de koster op t aljemint. Hy die de tsjerkedoar fan t slot en raasde tsjin immen dy t der fansels net wie. Doe wist er dat der kweajonges boppe yn e toer wêze moasten. Wy hearden him nei boppen razen, dat wy as de wjerljocht der wei komme moasten! Mar hy doarst net allinne nei boppen ta te gean. Wy seagen him op in drafke rjochting it hûs fan e plysje gean. Dat it duorre mar in lyts skoftsje, dêr kamen se mei grutte passen oan, de plysje foarop fansels. En ja hear, tegearre de toer yn en ien fan ús gau de doar ticht op slot en de kaai yn e bûse. En de oaren dêr efter de hage om bar oan it tou: de klok liede dat it in lust wie. In lyts skoftsje dêrnei hâlde it op fansels, want dy twa dêr boppe yn e toer hiene it tou strak lutsen en earne omhinne slein fansels. Dat doe binne wy foar de tsjerkedoar stean gien om harren reaksje ôf te wachtsjen. No, dat wie net mis, doe t se foar t ferstân krigen dat de doar op slot wie en sy der net út koene. Der waard opnij raasd en balten. Yntusken wiene der al in protte minsken op it kabaal ôfkommen en hja fregen harren ôf wat der krekt bard wie en wêrom der noch guon yn tsjerke wiene en wêrom de klok let hie, dat wie dochs net de gewoante wol? Wy stiene der moai tusken en wiene fansels tige ferheard. Mar ynienen waard it stil efter de doar. Dy twa wiene no, koe men fan tinken wol ha, op wei nei de efterdoar. No, doe hawwe de opslûpen jonges harren taktysk weromlutsen. Wy hiene in bjusterbaarlike âldjiersjûn hân. Der is dagen dêrnei noch oer praat yn it doarp, mar fan de dieders ûntbrekt oant no ta elts spoar. Jan Bergstra, Snits Wist u dat wij een leuke peuterschool in ons dorp hebben? U kunt u peuter opgeven als hij/zij 2 jaar is geworden Wacht dus niet en schrijf uw peuter in!! Dit kan bij de leidsters Petrie en Berber, telefoon Langskomen mag ook op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag Wij zijn open van

8 Peuterspeelzaal it Hummeltsjes Honk te Scharnegoutum Zoekt een enthousiaste Hulpjuf/meester Voor de dinsdag en/of vrijdagochtend Wij zoeken vrijwilligers, die het leuk vinden om met kleine kinderen( 2 1/2-4 jaar ) te spelen en de leidster te assisteren met alle bezigheden, die gedaan moeten worden. Wil je meer informatie, bel dan naar: Berber Velthuis tel: De Omrop Tour d horizon door willem vlas Een platgeslagen wereldbol op een zacht verlichte glasplaat. Ons huisaltaar. Het zijn de prachtige woorden van Ede Staal. Leraar Engels, liedjesschrijver/zanger en taalkunstenaar in het Gronings dialect. ( ). Hij beschreef de Radio anno Kalundborg, Beromunster, het lag zeker wied achter Usquert. Door zijn bijdragen, zijn liedjes op de regionale zender Radio Noord, bracht hij de taal, het Gronings (Ede s Taal) van de stamtafel naar de huiskamer. Hij ontwierp nog een lesprogramma 8

9 Gronings voor de basisschool en ineens was het gebeurd met Ede. Ede Ulfert Staal overleed op 22 juli Zijn populariteit begon vanaf dat moment, die zomerse julimiddag, tot grote hoogte te stijgen. Alles wat hij aan taaljuweeltjes de afgelopen jaren op de band had gezet, vaak op een achternamiddag op zijn boerderij, werd op tape of cd uitgegeven en goed verkocht. De radio. Als kind merkte ik iets van een taalscheiding tussen Groningen en Friesland. Opa en oma luisterden, s avonds een half uurtje, naar het Gronings en Drents en mijn oom en tante in Sneek luisterden naar het Friese programma. Dit alles onder (technische) leiding van de RONO vanaf het Martinikerkhof in Groningen. De schemerlamp aan en de knop van de radio ging om. De verlichte glasplaat op Irnsum of Hoogezand. Goedenavond, hier is de regionale omroep Noord en Oost met een Fries programma. Als ik het terughaal doet het me denken aan de verhalen uit de tweede wereldoorlog en Radio Oranje. Een beetje clandestien. Luisteren naar iets wat niet helemaal zuiver was, maar wel gezellig. Na afloop werd er opgelucht gehoest en punten uitgedeeld: t Was weer mooi. Net af je d r zulf bie waren. En dat laatste is de kracht van de radio. De Omrop. Ze zijn onze vaste gasten geworden aan de keukentafel. Gurbe, Geert van Tuinen, Klaas Jansma. Inburgeren doe je met de radio op Omrop Fryslân. Het huisaltaar op Lit ús dêr op drinke! Oud papier: zaterdag 6 januari 9

10 IT S PRIM-TIME BY!! Openingstijden: Werkdagen uur Zaterdag Zondag U hebben we nog niet mogen begroeten in ons sportcentum!! Wij zijn het jongste Sportcentrum in Sneek, met de nieuwste fitnessapparaten. Met een naar wens aangepast fitness-schema en daarin wordt U persoonlijk begeleidt op een verantwoorde wijze. Wij bieden U: Fitness/ cardiofitness - Uitgebreide cardio-apparaten (loopbanden, crosstrainers e.d.) - Ook voor de zware krachttraining is er een apart krachthonk - Verschillende groepssporten w.o. Spinning, Body Pump, Fun & Defence, Streetdance en Kick & Punch, Aerobics, Stepaerobics, Bodyshape. - Fit kids; een speciaal schema voor kinderen met overgewicht - Verschillende krijgskunsten w.o. Pencak Silat, Kung Fu, Boksen, All Style Fight, Aikido, Muay Thai (kickboxing) en Capoeïra. Prijzen zijn per kwartaal. Tot 18 jaar/60+ Vanaf 18 jaar Fitness of groepssporten 1x per week ,00 Fitness of groepssporten onbeperkt ,50 Onbeperkt sporten (ex. Krijgskunsten) ,00 Krijgskunst ,00 Scholierenkorting tot 18 jaar: Onbeperkt Fitness voor slechts 22,50 per maand! Informeer naar de voorwaarden. Kom en ervaar dat wij anders zijn! Dr. Obe Postmastraat 1 (voormalig arbeidsbureau CWI) in Sneek. Telefoon: /

11 Snackservice Groenveld. Wij staan voor u klaar met patat, snacks en ijs. Elke zaterdag van uur tot uur. Op de hoek Ald Dyk, Dielakker. Voor bestellen even bellen: tel.: Wij gaan in de maand januari met vakantie. De zaterdagen 13, 20 en 27 januari zijn wij er niet. Vanaf zaterdag 3 februari staan wij weer voor u klaar. Foardrachten Groep 1 1 ste priis Alec Sealy Bimmel Bommel 11 Kritenijs Groep 2 1 ste priis Teun de Vries Bob de Bouwer en ik 2 de priis Naomi Banning Vyf lytse hekskes Groep 3 1 ste priis Frida Hoks Toverdrank 2 de priis Adrie Visser Lytse Broerkes Groep 4 1 ste priis Ilse Marije Sijpersma Klaverfjoure 2 de priis Rommy Oosterhaven Bêd Groep 5 1 ste priis Silke Zwart Justerjûn 2 de priis Janet Visser Fitnes Groep 6 1 ste priis Nynke Oosterhaven Myn klean Martina Hoks Sile 3 de priis Cilla Verbeek Blues op myn piano

12 Groep 7 1 ste priis Esther Talsma Myn leave, lytse knyntsje 2 de priis Ilse Verbeek Us mem en ik 3 de priis Iris beukens Lytse broerkes Groep 8 1 ste priis Marinke Bethlehem Swetser 2 de priis Fredou Dotinga Pizza 3de priis Ciara Hobbelink Optimist Play-back Groep 3 1 ste priis Michel Beukens & Remco Zeilstra Piet Piraat Groep 4 1 ste priis Ilse Marije Sijpersma Rood Groep 5 1 ste priis Daniël Stolte Radar 2 de priis Janet & Adrie Visser Tijd om op te staan Groep 6 1 ste priis Berber Dotinga Kat & Mûs 2 de priis Folkert de Vries The Lion sleep tonight Groep 7 1 ste priis Monique Reitsma Roodkapje 2 de priis Lianda Bokma & De zondebok en het Lyanne Lam 12 zwarte schaap Groep 8 1 ste priis Regina Reitsma Stand my ground 2 de priis Emése van der Steen Dan ben ik de baas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NIJIERSRESEPSJE 2007 Hjirby noegje wy jimme fan herte út foar de iepenbiere nijjiersresepsje De resepsje is op moandei 1 jannewaris 2007 fan oant oere yn it gemeentehûs yn Drylts. Ek dit jier sil der wer in priis útrikt wurde oan deferiening fan doarps- /stedsbelangen dy t yn it ôfrûne jier it meast opfallend, fernijend/kreatyf, profilearjend ensfh. dwaande west hat foar de lokale mienskip yn Wymbritseradiel. Wy hoopje jimme allegear te moetsjen op 1 jannewaris!

13 Schilderen In januari gaan we beginnen met een nieuwe serie schilderslessen. Het programma bestaat uit 12 lessen in de Ald Skoalle in Itens en natuurlijk een rondleiding in een galerie/museum. De nadruk tijdens de lessen zal liggen op acryl schilderen, aquarel (niet verplicht), kleur+toon en schilderen met paletmes. Ook besteden we aandacht aan moderne kunststromingen. Lesdata : ma 15 januari 9 april van Kosten: 125,- voor 12 lessen, exclusief doeken, verf en rondleiding Yvonne de Hoop / Wijkscan Scharnegoutum Mijn naam is Marianne Pruis en ik ben werkzaam op het politiebureau te Sneek. Momenteel ben ik bezig met het opzetten van een wijkscan in Scharnegoutum. Dit houdt in dat er een dorp of woongebied in kaart wordt gebracht met als doel de problematieken en onveiligheidsgevoelens nader te onderzoeken. 13

14 Nadat de wijkscan is afgerond wordt er een inventarisatie gemaakt van de problematieken en daarop wordt een plan geschreven om de problematieken aan te pakken. In de maanden december en januari wordt er een enquête gehouden onder een gedeelte van de dorpsbewoners. Graag zou ik uw medewerking hiervoor vragen. Wanneer u niet wordt gebeld en u wilt toch uw gevoelens kwijt bestaat de mogelijkheid om mij te mailen over de problematieken die u ondervindt in de wijk. U kunt mij de informatie sturen op het adres Alvast bedankt voor de medewerking Met vriendelijke groet, Marianne Pruis De redaktie van de Doarpsomropper wenst al haar lezers, medewerkers en adverteerders een Voorspoedig 2007 Stichting Sviatoslav Decembernieuwsbrief van Stichting Sviatoslav In het jaar 2006 is er weer veel gebeurd. Er zijn veel kinderen geholpen, mede dankzij uw hulp! Hieronder in het kort een overzicht van wat erafgelopen jaar gebeurd en gedaan is in onze projecten. Tadzjikistan Voor de kinderen uit het internaat in Tadzjikistan is er afgelopen jaar veel veranderd. Tot vorig jaar werd er mondjesmaat hulp geboden door een Duitse hulporganisatie, maar toen de Nederlandse medewerkers van Sviatoslav de situatie bekeken was iedereen het er mee eens dat de kinderen echt meer hulp nodig hadden. Daarom heeft de stichting in 2006 veel tijd en energie besteed aan de kinderen van Tadzjikistan. In het voorjaar zijn er vijf kinderen uit het internaat geholpen in Nederland, en zeven kinderen in Sint Petersburg. Ook op dit moment verblijven er weer drie kinderen in Nederland voor operaties. Parusa straatkinderen Het doet ons goed om te kunnen zeggen dat het goed gaat met de samenwerking tussen Parusa en Sviatoslav. Met de komst van Vadim, die nu de shelter en het straatkinderenwerk leidt, is vooruitgang goed te zien. De sfeer in de shelter is goed, ook al is het soms moeilijk om met vijf probleemkinderen in een flat te wonen. 14

15 Het straatkinderenwerk is uitgebreid met een tienerclub voor de straatkinderen, naast de patrol: het eten geven aan de kinderen op straat. Het doel van de club is om de kinderen beter te leren kennen om hen zo beter te kunnen helpen. De club wordt gehouden in een oude sporthal, zodat er genoeg ruimte is voor iedereen en dat er ook de mogelijkheid is voor de kinderen om aan teamsport te doen. De club is nu een maand bezig en er zijn al twee jongens aan een nieuw leven begonnen: na een paar goede gesprekken hebben zij de beslissing gemaakt om naar een rehabilitatiecentrum te gaan om af te kicken van hun verslavingen. Hier zijn wij heel blij mee. Kankerziekenhuis In het kankerziekenhuis is het nog steeds erg belangrijk om te komen met een luisterend oor, en een glimlach op je gezicht. Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het openhouden van de speelzaal, de enige plek op de afdeling waar kinderen kunnen komen om te ontspannen. Hier zijn de kinderen dan ook vaak te vinden als ze zich goed voelen, om te knutselen of om spelletjes te doen. In de zomer hebben verschillende jongeren van de Sviatoslav-jongerenreis de keuken van het kankerziekenhuis opgeknapt. Het is echt een prachtige keuken geworden en het personeel en de ouders zijn er erg blij mee! Tsjimbalina Wanneer we terugkijken op hoe de situatie in het Tsjimbalina kinderziekenhuis vijf jaar geleden was dan zien we dat het al een stuk opgeknapt is, letterlijk en figuurlijk. Gelukkig maar, dan heeft onze steun dus wel effect. Toch is het nog steeds nodig dat er medewerkers van de stichting zijn die de kinderen liefde en aandacht geven. Ook is er nog altijd een tekort aan pampers en dergelijke, dus onze hoofdmedewerkster koopt regelmatig pampers, fruit en yoghurt voor de kinderen. Helaas zien we ook steeds meer kinderen geïnfecteerd met het HIVvirus in het Tsjimbalina. Het aantal mensen met AIDS groeit erg snel in Rusland, en helaas worden ook veel kinderen hier de dupe van. Kindergastgezin In september 2006 zijn Ruben en Ilja Walinga, twee medewerkers van stichting Sviatoslav, begonnen met een nieuw project: het kindergastgezin. Het is de bedoeling dat zij in de weekenden weeskinderen op zullen vangen om hen te helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren, maar natuurlijk ook om hen de gezelligheid en de liefde van een gezin te laten voelen. Het neemt echter veel tijd om relaties met de directrices van verschillende weeshuizen op te bouwen, dus tot nu toe bezoeken zij de weeskinderen nog thuis in hun eigen weeshuis. Dit is ook erg belangrijk voor de kinderen omdat er verder niemand is die om hen geeft of die hen opzoekt. Wel komt er eens in de twee weken een groepje oudere weeskinderen (18 19 jaar) bij Ruben en Ilja slapen. Dit is ook erg waardevol, omdat deze tieners geen thuis hebben en het is mooi om hen een stukje warmte en gezelligheid te bieden. 15

16 Nieuwe bus In maart heeft de stichting een bus gekocht, die ondertussen alweer veel gebruikt is. De bus wordt gebruikt door stichting Sviatoslav en Parusa, de straatkinderenorganisatie. De oude bus van Parusa was erg oud en stond stil. Daarom besloot de stichting om in Nederland een nieuwe bus te kopen voor de werkzaamheden in Sint Petersburg. Elke dag wordt de bus gebruikt voor het vervoer van kinderen uit de shelter, wanneer er goederen voor het Tsjimbalina gekocht worden, of wanneer er gasten uit Nederland zijn. Bedankt voor uw steun en support van afgelopen jaar. Zonder u hadden we niet zoveel kunnen helpen als dat we nu gedaan hebben! Alle medewerkers van stichting Sviatoslav wensen u een gelukkig nieuwjaar toe! Hartelijk dank voor al het medeleven, de warmte en liefde, die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn, in welke vorm dat ook mocht zijn. Mede namens Jarig, hartelijk dank. Tevens wensen we alle dorpsgenoten gezegende kerstdagen en een voorspoedig Sjoedie Feenstra, P. A. Glastra van Loonstrjitte 11, Groenveld wint EL PACHO toernoai. Skearnegoutum. Freedtejûn waard it El Pacho damtoernoai organisearre troch de Stadige Strikers te Skearnegoutum ferdamd. Yn de eareklasse wûn Folkert Groenveld alle trije partijen en dat betsjutte dar er ta toernoaiwinner útroppen is. Oan dit stryk ta damjen diene 36 dammers mei, wêrûnder trije froulju. Yn de earste, twadde en tredde klasse spile men om it persoanlike kampioenskip. Allinne yn de tredde klasse is de kampioen bekend. Dat is foar de twadde kear op rige Jan Nauta fan Bitgumermole. De groepswinners yn de oare beide klassen sille om de heechste ear stride op de priisdammerij te Blauhûs. Utslaggen: Eareklasse: gr. I: 1 F.Groenveld, Jutryp wikselpriis., 2 C. Kooistra, Nijlân. Gr. II: 1 J. Wiersma, Wommels, 2 S. Couperus, Snits. HA gr. I: 1 M. Altena Blauhûs en B. Dijkstra, Nijbeets. Gr. II: 1 P. Hoogterp, De Gaastmar, 2 K. Wiersma, Nijbeets. Gr. III: 1 J.W. Visser, Snits wikselpriis, 2 T. Goedemoed, Ljouwert. HB: Noch gjin winner. Earste klasse gr. I: 1 P. Sikma, Hartwert, 2 T. Wiersma, Snits. Gr. II: 1 S. Brandsma, Blauhûs, 2 R. Winia, Rotstergaast. Twadde klasse gr. I: 1 M. Kooistra, Wolsum, 2 A. Popma, Blauhûs. Gr. II: 1 S. Attema, De Gaastmar, wikselpriis, 2 B. Bos, Sint Nyk. Tredde klasse: 1 J. Nauta Bitgumermole, kampioen en wikselpriis. Cor Kooistra 16

17 PARSEBERJOCHT Nije website foar heiten en memmen yn Fryslân online! Heiten en memmen yn Fryslân kinne fan no ôf oan ek op in regionale website terjochte foar ynformaasje oer yn ferwachting reitsjen, yn ferwachting wêzen en oer allerhande opfiedkundige saken. Se kinne surfe nei De site is meartalich; der steane likegoed Frysktalige as Nederlânsktalige artikels op. It doel is om de (oankommende) âlden foar te ljochtsjen oer it meartalich grutbringen fan bern. Mar ek is der omtinken foar bygelyks bertegedichtsjes en nammen. Ien fan de doelen fan de website is it foarljochtsjen fan (oankommende) âlden oer it meartalich grutbringen fan harren bern. In protte âlden tinke dat it net goed is om bern yn de Fryske taal grut te bringen. Ut ferskate ûndersiken blykt dat dat net wier is, mar de minsken moatte dat wol witte. De website jout de goeie ynformaasje oer meartaligens en lit sjen datst dyn bern gewoan yn it Frysk opfiede kinst, sa seit projektkoördinator Silvia Hania. En fansels stypje we de âlden mei praktyske saken. Fryske bertegedichtsjes steane der op en it adres wêr st terjochte kinst om dyn Frysktalige bertekaartsje neisjen te litten op taal. Ek in stikmannich Fryske foarnammen komt oan bod, mei betsjutting fansels. Ek oer allerhande oare saken dy t foar heiten en memmen nijsgjirrich binne, stiet der ynformaasje op. Yn it Frysk of yn it Nederlânsk, it is mar krekt wêr t it oer giet. Sa stiet der in artikel op oer hoe t it ek al wer sit mei it aaike en it sied en in artikel oer bern dy t mar net ite wolle. En fia it foarum kinne heiten en memmen en papa s en mama s erfarings diele en handige tips útwikselje. De regionale ynstek is wol wichtich, neffens Silvia Hania We besykje om foaral ek regionale ynformaasje te jaan. Sa is bygelyks te lêzen watfoar logopedisten spesjaal omtinken hawwe foar it Frysk en stiet der in list fan meartalige pjutteboartersplakken online. Yn de takomst sil der grif ek omtinken komme foar bygelyks útstapkes dy âlden yn Fryslân mei harren bern meitsje kinne. De artikels op de site wurde hieltyd ferfarske. It is gjin statyske side, mar oan de hân fan fragen dy t de âlden stelle, sille der wer nije artikels by komme. Gjin fraach is te gek, we beantwurdzje se graach. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei projektkoördinator Silvia Hania, telefoannûmer (058) , of , adres ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wie geen koeien kan schilderen, moet ze maar melken, dat leidt tenminste nog tot iets. 17

18 Sluiting centrale balie op vrijdagmiddag met ingang van januari 2007 Met ingang van 1 januari 2007 is op vrijdagmiddag de centrale balie van de gemeente Wymbritseradiel gesloten. Hierdoor is de gemeentelijke organisatie niet bereikbaar via het centrale telefoonnummer. Antwoorden op eenvoudige vragen kunt u vinden op de website Ook krijgt u als u het centrale nummer belt, via een keuzemenu informatie over een aantal producten en diensten van de gemeente. Ambtenaren (van andere afdelingen dan de centrale balie) die op vrijdagmiddag werken zijn bereikbaar via hun directe doorkiesnummers. U vindt deze nummers linksboven in gemeentelijke correspondentie. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nieuws van de Brûskoppen De Brûskoppen hebben het scheepsjournaal weer op orde. Speciaal voor het nageslacht wordt van al hetgeen de Brûskoppen jaarlijks meemaken een scheepsjournaal bijgehouden. Voor deze niet onbelangrijke taak is door de kapitein een schrijver aangesteld. Nu wil het geval dat schrijver Janmaat deze zomer voor een langere periode de wilde vaart heeft verruild voor de pleziervaart en een groot deel van de belevenissen van het shantykoor afgelopen zomer heeft gemist. Hij ging er vanuit dat volgens de geldende regels zijn assistent de taken zou overnemen. Niets is minder waar is gebleken. Bij zijn terugkomst was het scheepsjournaal een grote chaos. De verantwoordelijken zijn door de kapitein disciplinair gestraft (voorwaardelijke aanzegging tot kielhalen). Ondanks dat niet alles aan het papier is toevertrouwd heeft het jaar 2006 de piraten van het shantykoor weer vele wilde tochten opgeleverd met als stopplaatsen onder andere Hûns, Gau, Leeuwarden, Dearsum, Sneek, De Blesse, Joure en Akkrum. In al deze havensteden werd de plaatselijke bevolking getrakteerd op een uitbundig optreden van het piratenkoor. De nalatigheid van het bijhouden van het scheepsjournaal heeft de scheepsdirectie doen besluiten de touwtjes wat strakker aan te trekken en is over gegaan tot het organiseren van een teambuilding. Op zaterdag 25 november was het zover, de shantyzangers werden geblinddoekt aan boord gebracht van de Santa Maria. Onze vaste roerganger Pierke loodste het voertuig door vele smalle vaarwegen. Toen de stop daar was en wij de blinddoeken mochten verwijderen stonden wij in Akkrum voor eetcafé De Poort van Cleef en werden verwelkomd door (hoe kan het ook anders) een van de gebroeders Anker. Het feest kon beginnen. Muzikaal leider Egbert Woodhouse trok de accordeon en werd bijgestaan door pijpenist Catherinus Windblow. Na enige inleidende gezangen verscheen de scheepskok 18

19 ten tonele om ons te trakteren op een heerlijke maaltijd. Na het voorgerecht kregen we een bord voorgeschoteld met maar liefst twee schnitzels (en geen kleintjes, echte deurmatten). Een ieder zat te genieten van het hoofdgerecht, tot Jan Roppich het nodig vond om aan kapitein Ratelband te vragen of er als nagerecht ijs op het menu stond. Die opmerking had hij beter niet kunnen maken. Terwijl de meeste Brûskoppen bezig waren hun kopje koffie weg te werken kwam de scheepskok binnen met een steekwagen waarop een torenhoge schaal ijs (met slagroom) was geplaatst. De Mount Everest is makkelijker te beklimmen dan de ijsberg die heer Roppich voor zijn neus kreeg. Vol goede moet zette hij zich aan zijn toetje, na slechts enkele minuten werd zijn stoel al wat naar achteren geschoven en begonnen zijn ogen in de kassen te rollen. Uiteindelijk hebben zijn disgenoten zich solidair verklaard waarna de ijsberg verdween als sneeuw voor de zon. Maar dat was nog niet alles. Deze teambuilding was door een ieder goed doorstaan en kon direct in de praktijk getoetst worden tijdens een optreden in De Blesse. In het prachtige uitgaanscentrum Pieter Poot vierde de familie Bosma hun 30-jarig huwelijk. De Brûskoppen waren uitgenodigd om dit feest muzikaal te ondersteunen en dat zal de familie Bosma nog lang heugen. Het werd een schitterend optreden maar de discipline was nog niet optimaal. Aan kapitein Ratelband en zijn onderofficieren de schone taak om via nog meer teambuilding alles perfect te krijgen. Tot slot nog even aandacht voor de ziekenboeg. Gerard Haak heeft de laatste tijd verstek moeten laten gaan vanwege een defect aan de stembanden. Hij wordt hiervoor op deskundige wijze behandeld. Wij hopen dat het bakje vitamine van Jimte Eigenheimer een kleine bijdrage mag leveren aan een spoedig herstel. Gerard, alle bemanningsleden hopen op een goede afloop en zien je graag spoedig weer aan boord. Het jaar 2007 belooft een bijzonder jaar te worden want de Brûskoppen bestaan dan 10 jaar. Wij wensen alle dorpelingen in het jaar 2007 een behouden vaart. Uw schrijver 1e klas Jan Maat. Bothe makket him soargen oer ús doarpshûs. Om alle mensen in ons dorp te bereiken, doe ik het maar in het Nederlands. Wat mij opvalt als ik in het dorpshuis kom, dat is gemiddeld twee keer in de week, dan is dat meestal dezelfde ploeg. Dat zijn er ongeveer tachtig waarvan veertig op een biljartclub zitten. Tweehonderd vijftig die gaan wel eens naar een vergadering en drinken alleen de gratis consumpties op, om dan maar zo gauw mogelijk naar huis te gaan. 19

20 Dan blijven er nog zevenhonderd over die niet weten dat er een dorpshuis is waarschijnlijk. Dat is tweederde ongeveer, dat betekent dus, dat ons dorpshuis in deze vorm geen bestaansrecht meer heeft (hoogtijdagen uitgezonderd). Er is nu een nieuwe voorzitter heb ik in de wandelgangen gehoord, om eerlijk te zijn zou ik verder ook niet weten wie er nu allemaal in het bestuur zitting hebben genomen. Misschien wat meer naar buiten brengen. De dorpsbewoners wat meer op de hoogte houden zou niet verkeerd zijn. Een goed jaar geleden heeft de gemeente nog een onderzoek naar ons dorpshuis gedaan door een onderzoeksbureau, dat moest ,00 kosten, dat is volgens mij in de Zwette gegooid want een blinde kan wel zien dat een dorpshuis zo niet rendabel te maken is. Ze zijn nu nog bezig geloof ik, want ik heb nog niets gehoord. Er is de laatste jaren nogal wat verbouwd. Een heel mooi huis naar de kloten, is verbouwd tot zaal {wat ik persoonlijk zonde vind}, de daken zijn hersteld een nieuwe keuken er in, kosten ongeveer ,00 (Dit is een gokje). En nog moest er laatst met een stortbui met emmertjes gesjouwd worden om al het lekwater in de bar op te vangen. Hoe moeten al die kosten weer terug worden verdiend?? Niet met die anderhalve paardenkop die er nu zit, dan zal de gemeente wel weer tonnen subsidie in die bodemloze put moeten gooien. Wat ik wil voorstellen is de hele handel verkopen aan de hoogst biedende. Privatiseren die handel, hebben ze in Wommels ook gedaan en daar is het een hele verbetering. Als er niet weer een horecaman in komt, dan maar wat meer keten in het dorp zetten, voor elke groepering één, voor rokers en niet rokers en ook voor de hang- ouderen. Korps en zangverenigingen in de kerk, biljartclubs naar Schukken en Yme de Vries en verder nog wat garage s ombouwen tot cafe s en Groenveld de hele week open voor de snacks, een mooie staanplaats tussen al die keten. Dat kan nog best gezellig worden, maar het blijft zonde. Groetjes BOTHE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Snertactie SSS Wilt u niet koken met de ISU World Cup in Heerenveen op 27 januari? Koop dan warme snert in de snerttent op het terrein van bakkerij Feenstra. De opbrengst is t.g.v. onze gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren. Vanaf tot is de snerttent open. 1 liter warme snert kost 3,--. Tevens is het mogelijk om op het terras een lekkere kom snert, roggebrood 20

21 (van de warme bakker) met spek te nuttigen voor maar 2,00. Voor minder mobiele mensen bezorgen we de snert aan huis. Bestellingen kunt u inleveren bij: Aukje van Kalsbeek St. Maartensdyk 25 Marja v.d. Laan W. Santemastrjitte 24 Jelle Schrale Oergongswei Bestelling Ik wil graag..ltr snert à 3,00 Naam:. Adres: Telefoonnummer:.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Programma Kulturele Rie Wymbritseradiel jannewaris 2007 Woensdag 24 januari Mindert Wijnstra en Joop de Jong. Ferhaleferteller Mindert Wynstra fan Warns fertelt âlde Fryske folksferhalen, ôfwiksele mei muzyk en sjongen troch Joop de Jong, bekend as akkordeonist en sjonger fan Wiltsje fan Peasens. It is al mei al in fleurich programma mei de noadige fariaasje. Dorpshuis Us Boppeslach Tirns. Aanvang uur. Toegang 5,-- fffffffffffffffff Hoe Skearnegoutum stimde Op 22 novimber kamen 1153 minsken nei Elim om harrren stim út te bringen; 1349 hiene in oprop krigen. In opkomst fan 85,47%, yn hiel Wymbrits wie dat 86,12%. Skearnegoutum hie oare jierren gauris de leechste opkomst, dy wie no yn Easthim mei 80,48%. Fan de 1153 útbrochte stimmen gienen 479 nei it CDA, 205 nei de PvdA en 174 nei de SP. De VVD, foarhinne altyd de tredde partij, kaam no út op 95 stimmen. Rendert Algra fan it CDA krige hjir 54 foarkarstimmen, Joop Atsma moast tefreden wêze mei 46. De twastriid by de VVD eindige yn doarpshûs Elim yn 40 stimmen foar Mark Rutte en 39 foar Rita Verdonk. 21

22 Oare sifers dy t neamd wurde kinne: de SP krige totaal yn Wymbritseradiel 13,4% fan de stimmen, yn Skearnegoutum wie dat 15,1%. De Partij voor de Vrijheid van Wilders debutearde yn ús gemeente mei 2,9%, yn Skearnegoutum mei 2,5%; Nijlân wie mei 4,8% de heechste. De ChristenUnie hie yn Skearnegoutum mei 7,5% de grutste oanhang neffens de oare stimburo s, yn hiel Wymbrits krige dy partij 5,3% fan de stimmen. S.P. Biljarttoernooi 2007 Het biljarttoernooi 2007 wordt gehouden op donderdag 4 januari, vrijdag 5 januari en zaterdag 6 januari. Bij voldoende deelname is de indeling als volgt: Donderdagavond uur B-klasse en Dames Vrijdagmiddag uur 55+ klasse Vrijdagavond uur C- en D-klasse Zaterdagmorgen 9.30 uur A-klasse Zaterdagmiddag Vervolg A-klasse (Halve) finales overige klassen Om het toernooi tijdig te kunnen beëindigen is er mogelijk bij de A-klasse geen middagpauze. 22

23 Voor een goed verloop van het toernooi vragen wij de deelnemers tijdig aanwezig te zijn. Ieder die mee wil doen aan het toernooi kan zich tot en met maandag 1 januari 2007 opgeven bij: Folkert de Schiffart, telefoonnr Rinus de Schiffart, telefoonnr Sjoerd de Schiffart, telefooonnr Yme de Vries, telefoonnr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Beste dorpsgenoten en alle Oranjesupporters Zomaar een klein verhaal omtrent Oranje. Wist u dat wij en jullie over niet al te lange tijd, vandaag nog 237 nachtjes slapen, alweer volop in het dorpsfeestgebeuren staan? En dat het feest in Scharnegoutum is, weten we met z n allen, ook de pers, de radio en t.v.! De voorbereidingen zijn alweer volop bezig. Het grote werk rond bijvoorbeeld de data-tent-korpsen-muziek e.d. staan gelukkig al vast. Er moeten hier en daar nog verschillende puntjes op de i worden gezet, maar gezien de tijd komt dit goed. Bij zo n dorpsfeest is het natuurlijk ook aan u/jullie van wat gaan we doen. Welk thema gaan we voor dit feest gebruiken? Natuurlijk staat dit direct in verband met de optocht! Maar beste mensen, zoals het de laatste jaren het beeld is, gaat het goed. We zien een stijgende lijn met zowel de opgaves als de mensen die dit gewoon goed oppakken. De laatste optocht zestien wagens, prima resultaat. Als ik dat zo zie voorbijkomen en mee mag beleven, dan denk ik altijd maar weer: wat fantastisch dat dit hier zo goed gaat. Wat is er nu mooier dan een prachtig feest, met een geweldige optocht!! Het feest wordt gehouden d.d augustus en 1 september. Noteer deze data vast, zodat u/jullie niks hoeven te missen rondom dit feest. Maar toch ook vooral niet vergeten koninginnedag 30 april en 4 mei a.s. Dan zijn wij er ook en zien u daar. Tenslotte, als laatste, tot ziens allemaal, succes met de voorbereidingen en ik zie u/jullie in en rond ons huis: Huis van Oranje. Voor nu, voor u allen en jullie allemaal: Prettige feestdagen. Groeten, voorzitter Ruurd Lieuwes, namens de Oranjevereniging Scharnegoutum e.o. 23

24 Skarnepeople soap It is novimber, mar ik neam it de moanne fan it applaus. Ik bin it publyk, mei in protsje oaren fansels. Troch de wike fan de polityk op tillefisy en yn de wykeinen by gymwedstriden, fuotbalwedstriden, de foardrachtskriich, fan e middei by de yntocht fan Sinterklaas yn Nederlân en nije wike binne fansels ek fan de partij by de yntocht fan Sinterklaas yn Skearnegoutum. By dat lêste giet it net sa sear om applaus, mar om it sjongen. Lekker simpel liket dat, mar goed publyk weze falt net ta. Goed oplette en op it goeie momint klappe of sjonge. Ik bekin it earlik, der ûntgiet my gau ris in goal, yn de gymseal stomp ik myn buorfrou oan as sy myn dochters ek hingjen of balansearjen sjocht en by politike debatten fal ik gau ris yn sliep. Ik besykje ek noch faak in praatsje mei ien te meitsjen of ik lês in krantsje om t alles net safier is. Dan ûntkomt dy gau wat. Wol eefkes oplette, sizze we as publyk sa no en dan ek tsjininoar. By de foardrachtskriich bin ik leau k it bêste publyk. Sjoch der bart eins ek kontinu wat en we bliuwe klappen. Elke foardrager hat applaus fertsjinne, dat we ha de blieren hast op de hannen oan t ein fan e jûn. Gjin foardracht ferfeeld en de spreekstalmeester hâldt ús ek op skerp. Hy is eins dyjinge dy t stjoert wa t wanneer is. As hy de mikrofoan pakt, dan hâlde we ús koest. Wy klappe as hy oandacht freget foar de lûd- en ljochtman, de dekorman, de jury. We binne bliid dat wy dat net binne, liket ús freeslik dreech, lit ús mar klappe. En fansels kommentaar jaan op de foardrachten, tidens en nei it klappen. We binne ûnder de yndruk fan de prestaasjes fan ús eigen bern, mar ek fan oare bern. Elk wit hoe dreech dat weze kin, foar in grutte kloft minsken wat (op)sizze. De spreekstalmaster jout der sa te sjen neat om, hy praat mar in ein fuort. Soms eamelt er te lang. Freegje my net weroer, mar we (it publyk) wurdt ûnrêstich en sizze tsjininoar; Dit duorret te lang, we moatte jûn ek wer. Hysels trouens ek, dus in bytsje gang hâlde. t Wie oan it begjin en it ein en ik wit ek wer wer t it oer gie. Rients wie de kluts kwyt mei groep 1a en 1b en 2. Hoefolle groepen binne der eins net? No noch ien kear foar alle minsken dy t noch hieltyd yn klassen tinke. Hiel lang lyn hiest klas ien oantemei seis en twa jier beukers. No ha we groep trije oantemei acht (eartyds klas ien oantemei acht) en we ha ek groep ien en twa (beukers fan eartyds). Skearnegoutum wurdt grutter en grutter en hat 220 bern op ehichte, mei it swiertepunt by de leechst klassen. As t foar t earst op skoalle komst is t net aardich datst it tritigste bern bist of noch mear, dus ha de beukers trije groepen en dy groepen moatte in namme ha, sadwaande 1a en 1b. Wat in geëamel hjirboppe, mar ik lit it stean, dan wit elkenien it en dan hoeche we t net wer te hearren. 24

25 Fierders begûn de spreekstalmeester op t ein, it wie omtrint al hast âlve oere (of wie t oan t ein fan de middei?), út te plúzjen as de winnaars fan dit jier ôfrûne jier ek in priis wûn hienen. Der wurde de measte bern net bliid fan en it publyk ek net. Hy wist ek wol wat we tochten en brocht it sels ûnder wurden. Jim sil wol tinke, wat in rotfint Want dy medailles der wolle se allegear sa graach ien fan ha. Al wie t mar ien kear yn dy acht jier datst mei dochst. Ach, sizze we dan, it giet om it mei dwaan. En dat bringt my op in idee. Stel in bern docht acht jier achterelkoar mei, kinst dan yn groep acht net in medaille krije foar it acht (of oan myn part sân kear) mei dwaan? Want der giet it dochs om.? Kritysk publyk der by de Foardrachtskriich, mar alles byinoar optelt sa n hiele dei is twa of trije kear eamelje net folle. Fierders wie it praat fan de spreekstalmaster supergoeie lym, want somtiden tinkst wol ris, falt dit wol oaninoar te praten. Steane de kandidaten net op tiid klear, hat ien de cd thús lizze litten, docht in brânde cd it net. Rients bliuwt der rêstich ûnder, kundigt oare kandidaten oan en lit de boel trochgean en lit ús wer klappe foar elkenien dy t it probleem mei helpt op te lossen. We ha leau k ek noch foar ússels klapt. En sels foar de Poiesz dy t Duckse Duitenmappen wei joech, twa wiken foardat de aksje stoppet. Der is mar ien dy t net applaus hân hat en dat is de spreekstalmaster. Hoe losse we dit op? As jo dit lêze, lis dit boekje dan eefkes del om de hannen frij te hawwen en klap eefkes. As de spreekstalmaster dit lêst, kin er eefkes de eagen ticht dwaan en goed harkje. Applaus! Hast fertsjinne SYM. B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hazzen Hjir yn e omkriten fan Skearnegoutum sitte in protte hazzen yn e greide. Krekt foar de Kryst sette de jagers it lân wêr yn, om se efter de hazzesokken oan te sitten.de spanning slacht ta, soene we se wol sjen? Griene as brune klean oan, pet oer de earen en efter de hikke in plakje sykje en dan goed stil, want hazzen hearre alles. No ja alles?? Dit jier sit der gjin gang yn. De hazzen litte har oerrompelje,se hearre de jager net mear. Binne se wat doof as hingje de earen nei ûnderen as wurde se âld? Nee. Se binne sa went oan lawaai fan it oanlizzen fan de gaslieding en ek dat der dan in protte minsken dan yn it fjild omspane,sadat se hast net mear opsjogge fan in oar gelûd. De jagers fine hjir net safolle oan, sjogge se leaver wat skerper dan is der wat mear aksje. Mar it falt ek mei, mei de sjitterij, want it tilt noch op fan de hazzen. It is mei de Kryst allehjir wat dûbel, eins hoecht it jagen foar de measte minsken net, mar de measten hiene mei kryst wol in stikje fleis op tafel. Lokkich wurdt der 25

26 troch guon jagers selektyf jage. In echte jager kin sjen as it in mântsje- as in wyfkehazze is. De wyfkes wurde dan sparre en soargje it oare jier wêr foar mear haskes. En dat is fansels it moaiste wat der is. H. Panadero ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B.C. de Lakenkrakers Afscheid van Stephen Hendry Johan Wittermans heeft onze club halverwege het seizoen verlaten. Hij gaat zich nog wat meer toeleggen op het voetbal en hangt daarmee de keu aan de wilgen. Hij heeft vooral veel bekendheid buiten onze vereniging verkregen, door als secretaris rake bijnamen voor onze leden te bedenken. Deze werden verwerkt in kleurrijke stukjes in de Doarpsomropper. Het plezier in het biljarten ging wat weg bij hem en dan moet je er natuurlijk een punt achter zetten. Voor onze club jammer, ook omdat we hiermee weer een van onze betere spelers verliezen. Intussen werd er in de competitie fel gestreden om het herfstkampioenschap. Onze voorzitter kabouter Plop kwam er een carambole te kort voor en zag met lede ogen aan dat titel naar Richard Plankenkoorts gaan. Sinterklaas kwam voor onze biljarters een week later. Dat de goedheilig man wat laat was, kwam niet van zijn leeftijd, maar omdat we de ruimte met de pielkjesmieters moeten delen. Deze jongens zijn wel kampioen geworden en we wachten dus af of er een nieuwe Co Stompe in wording bij is. Maar goed, het kwam onze jonge vaders goed uit omdat deze thuis nog sokken moesten vullen met verantwoord fruit. Voor ons stond dus een rijkelijk gedekte tafel klaar. Henk Glasvol en Roelie zagen al snel dat er grote honger was naar voedsel en er ontwikkelde zich al snel een hoogstaand gesprek, wie zijn beurt het was te bestellen. Hierna gingen we met een extra bal biljarten. Hierin bleek Hessel zeer bedreven en A.Melkweg had zo n gang dat hij twee keer over de 100 punten scoorde en opnieuw moest beginnen. Voor de winnaars had onze penningmeester een mooie vleesprijs liggen.. Onze Engels sprekende biljarter The Greatest zit na 30 jaar lidmaatschap in een dal of liever gezegd in een vallei. We troosten hem dan ook met opbeurende teksten als: Stoot van een waanzinnige of mag het licht uit. Hier knapt de scharrelaar natuurlijk snel van op. Op onze club hoort men telkens meer kreten als vut en pensioen. En het is nog maar een kwestie van tijd, voordat de eerste rollater voor de deur staat. Dit mag de pret niet drukken en dan kunnen we altijd nog eens een rollater - race houden op het plein. Na deze toekomstvisie nog even serieus. 26

27 Het naderende biljarttournooi zorgt voor extra biljarters die zich prepareren op een goede klassering. Vooral in de hoogste klassen zijn we een beetje onder de maat gebleven. Tot slot nog even goede feestdagen gewenst, voor alle lezers. F.v.Roozemond. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dorpsbelang Skearnegoutum/Loaiingea Aan het eind van dit jaar graag nog enkele opmerkingen over zaken, die ons dit jaar hebben beziggehouden. 1. Ligplaatsen. Er zijn geen reacties meer binengekomen bij de gemeente, zodat er de komende maanden begonnen kan worden met de aanleg van ligplaatsen voor inwoners van ons dorp. De maximale lengte van de ligplaats wordt 6 meter. Deze plaatsen zullen gerealiseerd worden aan de Iisbaan aan zijde voetbalveld en een gedeelte aan de Ts.Claese Strjitte. We hebben inmiddels 29 aanvragen binnen. Zodra er met de aanleg begonnen wordt krijgt u bericht,om het een en ander met elkaar verder te regelen. Mooi, dat u het komende vaarseizoen hiervan gebruik zult kunnen maken 2. Bruggetjes Van de gemeente een brief ontvangen en een telefoontje met o.a. het volgende : We ( gemeente ) hebben, gezien de reacties van de bewoners, nu besloten om drie eenvoudige handbediende draaibruggetjes aan te leggen in het plan De Zwette. Door verschillende factoren heeft dit besluit langer geduurd dan verwacht. Onze excuses daarvoor. We zijn blij dat er nu een beslissing is genomen. Kunnen we daar ook een rondje wandelen. We wachten nader bericht af van de gemeente met o.a. wanneer dit zal worden gerealiseerd e.d. 3. Nieuwbouw U hebt inmiddels kunnen lezen hoe het zal gaan. Voor de vrije sector is sinds een half jaar door de Hoge Raad beslist, dat een ieder vrij is om in te schrijven op een kavel. Dus ook eventuele kopers buiten Scharnegoutum. Helaas zullen we dat moeten accepteren. Dit geldt niet voor de te bouwen huurwoningen. De gemeente en/of de woningbouwver. Welkom houden u op de hoogte. 27

28 4. Natuurproject Er was veel belangstelling voor de gehouden info-avond. Er waren duidelijke tekeningen e.d. De plannen kregen een goed onthaal. Met de realisatie (meet werkzaamheden) is al begonnen en hopelijk kan alles in 2007 gerealiseerd worden. Ook van de komende ontwikkelingen houden we u op de hoogte. Al met al positieve ontwikkelingen voor ons dorp het komende jaar! Met vr. groet en de beste wensen, voorzitter dorpsbelang, Peter Huls ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Na de succesvolle Tsjoch avond van 10 november werd het idee geopperd dit nog eens te doen. Ondertussen is dit bijna geregeld, in ieder geval staat vast dat het tweede Tsjoch dûbelkonsert georganiseerd wordt op vrijdag 2 maart. Ook dit is een avond waarop tevens een warm- en koud buffet geserveerd wordt. Wat de muziek betreft, onder voorbehoud (de afspraken zijn gemaakt, de definitieve bevestiging moet nog komen), zal dit verzorgd worden door Nanne Kalma en Ankie van der Meer, met voornamelijk Fries en Nederlands repertoire en de groep The Reel World met Ierse en Schotse muziek. Het belooft in ieder geval een avond te worden waarbij de geïnteresseerde luisteraar zeer zeker aan zijn/haar trekken zal komen en de meezinger kriget ek syn gerak. Ook de inwendige mens komt ruimschoots aanbod want tussen de muzikale sets in wordt een smaakvol buffet gepresenteerd. De prijs voor deze speciale avond bedraagt.22,- per persoon, inclusief de toegangsprijs. De avond begint om uur. Omdat deelname aan deze avond beperkt is tot 40 personen is het beslist noodzakelijk dat u zich z.s.m. opgeeft bij Roelie Westerhof, tel Wees er snel bij want vol is vol!!! Stichting Tsjochkonserten en A.K. Elim 28

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2018 Staat voor onderwijs dat meegroeit!

NIEUWSBRIEF juli 2018 Staat voor onderwijs dat meegroeit! AGENDA JULI SEPTEMBER 2018 Vrijdag 13 juli Woensdag 18 juli Donderdag 19 juli Donderdag 19 juli Vrijdag 20 juli Zomervakantie Eerste schooldag Eindmusical groep 8 : Spookie! Rapport mee De kinderen van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen. Thema 3 Familie en relaties. 1 Woorden. Familie

Herhalingsoefeningen. Thema 3 Familie en relaties. 1 Woorden. Familie Herhalingsoefeningen Thema 3 Familie en relaties 1 Woorden Familie Lees de zinnen over de familie van Simon en Els. Schrijf de volgende namen in de stamboom: Hans, Helena, Hester, Joke, Mark, Michiel,

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Onderduikers eren familie Easterwierrum.

Onderduikers eren familie Easterwierrum. 2009 Onderduikers eren familie Easterwierrum. Foto LC / Marcel van Kammen Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. Koen Pennewaard Sicco Bruinsma

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Nieuws Kindcentrum Wytgaard

Nieuws Kindcentrum Wytgaard Wytgaard, 18 januari 2018 Nieuws Kindcentrum Wytgaard De agenda staat vol leuke dingen! De schoolschrijvers komen binnenkort, het bouwvakkersfeest wordt een echte happening en dan ook nog 2 februari, de

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015 Oktober 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand oktober zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Jaylinn Meijering Luca Wildschut We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school. De

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november.

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november. Yntusken is de hjerstfakânsje alwer oer. Efkes in wike ûntspannen. Wa wit der wol efkes op út west as oars yn- en om hûs hinne rommele? De klok is ek alwer in oere tebeksetten wêrtroch wy no wer yn it

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Het nieuwe jaar is begonnen! We zijn blij dat juf Marieke gestart is in het lokaal naast groep. Thema Winter

Het nieuwe jaar is begonnen! We zijn blij dat juf Marieke gestart is in het lokaal naast groep. Thema Winter Thema Winter Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal Nieuwsbrief 5, januari 2015 instroomgroep en groep 1/2 Januari 2015 Nieuwe leerlingen: In de instroomgroep is Zuzanna Kok gestart en in

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens     oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra It boek fan Sinterklaas Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra Rollen Sinterklaas: De bernefreon, dy t eltsenien fansels wol kin Haadpiet:

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum, Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen

Nadere informatie

15. eten moet je toch

15. eten moet je toch GRATIS voorproefje 15. eten moet je toch Uitnodigen Ik zal zorgen dat ik honger heb. Hou het eenvoudig, hoor! Ik eet alles. Ik ben niet zo n moeilijke eter. Maar verder eet ik alles! Je ziet me wel verschijnen.

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 OBS De Lytse Mienskip Haulsterweg 2a 8506 BJ Haskerhorne Tel: 0513-416730 Mailadres: delytsemienskip@ogprimus.nl Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 No: 02 september Opbrengst flessen actie De opbrengst tot

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie