BTW en OFP. November Guido De Wit Advocaat-vennoot Linklaters Maître de conférences, ULB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW en OFP. November 2007. Guido De Wit Advocaat-vennoot Linklaters Maître de conférences, ULB"

Transcriptie

1 November 2007 Guido De Wit Advocaat-vennoot Linklaters Maître de conférences, ULB

2 1

3 Wet 27 oktober 2006 Artikel 8 : "Elke instelling voor bedrijfspensioenvoorziening wordt opgericht als een afzonderlijke, van de bijdragende onderneming rechtspersoon. Zij neemt de vorm aan van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen" (OFP) (vóór 1/1/2012). Omvorming tot OFP : in tegenstelling tot inkomstenbelasting, geen retroactiviteit inzake BTW (zie verder). 2

4 BTW statuut OFP Hangt af van de door de OFP verrichte handelingen. Pensioenuitkering = verzekeringsverrichting vrijgesteld van BTW, in principe zonder recht op aftrek van voorbelasting (artikel 44 3, 4 BTW Wetboek). Belegging in roerende waarden = financiële verrichting vrijgesteld van BTW, in principe zonder recht op aftrek van voorbelasting (artikel 44 3, 10 BTW Wetboek). OFP's kunnen dus in de regel input BTW niet aftrekken, bv. aankoop kantoormateriaal. Op een reeks goederen/diensten is geen BTW, bv. huur gebouw. 3

5 Hoe BTW input vermijden? Beslissing nr. E.T van 9 februari 2006 : BTW op beheerskosten van een pensioenfonds ten laste van de bijdragende onderneming is aftrekbaar. Bij doorrekening van deze beheerskosten aan het pensioenfonds, was deze BTW niet aftrekbaar voor het pensioenfonds. Quid bij niet doorrekening? Oplossing? Wet van 26 december 2006 voert vrijstelling in van het "beheer van de OFP" (nieuw artikel 44 3, 11 BTW Wetboek). Beheer van OFP's is vanaf 1 januari 2007 van BTW vrijgesteld, zoals - reeds lang - beheer van ICB's. Opgepast : vrijstelling beheer pas vanaf omvorming tot OFP. 4

6 Algemene context van de BTW vrijstelling beheer van OFP's Internationaal aantrekkelijk maken van België als vestigingsplaats van OFP's, zowel inzake prudentiële regels, als inzake fiscale en BTW regels. Europese context van de BTW vrijstelling beheer van OFP's De (BTW) Richtlijn (artikel g)) stelt dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, zoals omschreven door de lidstaten (cf. de arresten Abbey National dd. 4 mei 2006 en JP Morgan Fleming dd. 28 juni 2007 van EHJ). Op grond van deze bepaling hebben een aantal lidstaten in een vrijstelling van beheer van pensioenfondsen voorzien, bv. Luxemburg, Slowakije, Estland, Letland, Spanje en nu België. Niet echter in Nederland (onlangs nog bevestigd). 5

7 Gevolgen van de BTW vrijstelling beheer van een OFP Ten aanzien van de dienstverrichter die een vrijgesteld beheer voor een OFP doet : - dienstverrichter is in België gevestigd : geen BTW op factuur. Dienstverrichter wordt gemengd/vrijgesteld BTW plichtige; - dienstverrichter is buiten België gevestigd : geen BTW op factuur (artikel BTW Wetboek - verlegging van de heffing). Geen BTW verschuldigd door de OFP. De BTW vrijstelling van het beheer van een OFP is dus wel nadelig voor de (Belgische) beheerder, doch dit nadeel wordt meer dan gecompenseerd door het voordeel voor de OFP. Voorbeeld : beheersdienst aan OFP ten bedrage van 100 (indien BTW aftrekbaar voor dienstverrrichter). Indien hierop BTW van toepassing is dan factuur van 121. Indien geen BTW van toepassing, dan doorrekening door dienstverrichter aan OFP van niet aftrekbare BTW, bv. 8 (hypothese dat 38 kosten van dienstverrichter aan niet aftrekbare BTW zijn onderworpen), bijgevolg factuur van 108 (ivm 121). 6

8 De notie "beheer" Poging van de BVPI om deze notie te laten verduidelijken in een circulaire. De circulaire zou goedgekeurd worden tegen eind november In afwachting definitieve versie, brief van minister Reynders dd. 9 oktober 2007 : "Gelet op de onduidelijkheid nopens de draagwijdte van de BTW-vrijstelling zal mijn administratie geen kritiek uitoefenen op eventueel onjuiste aangiften. Belastingplichtigen zullen spontaan kunnen regulariseren zonder onderhevig te zijn aan sancties en zonder dat hiervoor boetes en nalatigheidsintresten verschuldigd worden tot op het ogenblik waarop iedereen in kennis wordt gesteld van de standpunten middels de administratieve aanschrijving." 7

9 De BVPI is pro-actief opgetreden om de notie "beheer" te laten verduidelijken. Verschillende vergaderingen hebben plaatsgehad met de BTW Administratie, het kabinet van minister Jamar en de CBFA. Doel van de BVPI : - creëren van rechtszekerheid; - concurrentiële positie van de OFP's versterken (m.n. tav Luxemburg). 8

10 De notie "beheer" Traditioneel standpunt van de BTW Administratie inzake beheer van beleggingsfondsen (ICB's) Zie de parlementaire vraag van de Clippele van 15 mei 2000 : Onderscheid tussen financieel beheer, administratief beheer en materieel beheer. Met (vrijgesteld) beheer wordt bedoeld het financieel en administratief beheer, niet het materieel beheer. 9

11 Traditioneel standpunt van de BTW administratie De diensten van de bewaarder, die een deel van het vrijgesteld beheer uitmaken, zijn ook vrijgesteld. Wanneer het beheer wordt uitgevoerd in onderaanneming, dan kan de vrijstelling van toepassing zijn op voorwaarde dat de handelingen van de onderaannemer globaal genomen een afzonderlijk geheel vormen dat de kenmerkende en essentiële functies van het beheer van instellingen voor collectieve belegging verricht (cf. het SDC arrest dd. 5 juni 1997 van het EHJ). 10

12 Traditioneel standpunt van de BTW administratie Adviesverlening is slechts vrijgesteld wanneer zij door de beheerder gebeurt en inherent en onmisbaar is voor het vrijgesteld (financieel of administratief) beheer. Dit is een toepassing van het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt. Het criterium hierbij is dat een dienstverrichting als een bijzaak wordt beschouwd wanneer zij voor de cliënt geen doel op zich is maar een middel om in de beste omstandigheden van de hoofddienst te kunnen genieten (cf. het Card Protection Plan arrest dd. 25 februari 1999 van het EHJ). De diensten van de commissaris van een ICB, van een bedrijfsrevisor en van een boekhouder zijn niet vrijgesteld (parlementaire vragen 15 en 20 van Fournaux dd. 1 september 2003). 11

13 De notie "beheer" Recente rechtspraak van het EHJ inzake ICB's Het arrest Abbey National dd. 4 mei 2006 van het EHJ. Algemeen beginsel : de vrijstelling is de uitzondering en dient strict te worden geïnterpreteerd. Het begrip "beheer" van een gemeenschappelijk beleggingsfonds (ICB) is een autonoom gemeenschapsrechtelijk begrip waarvan de lidstaten de inhoud niet kunnen wijzigen. 12

14 Valt binnen het vrijgestelde beheer het portefeuillebeheer en de taken van administratie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds zelf. De door een derde beheerder verleende diensten van administratie en verslaglegging van de fondsen vallen onder het begrip "beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen" wanneer zij over het geheel genomen een afzonderlijk geheel vormen, en kenmerkend en essentieel zijn voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (cf. de pv van de Clippele van 15 mei 2000). Niet de identiteit van de verrichter of begunstigde is van belang, maar de aard van de geleverde diensten. Onder die voorwaarden kan het beheer worden opgesplitst in verschillende diensten verricht door verschillende dienstverrichters. Maar : de taken van een bewaarder vallen niet onder het begrip "beheer" omdat een bewaarder van een ICB niet een beheer uitoefent, maar controle en toezicht. Eenvoudige materiële of technische diensten, zoals de terbeschikkingstelling van een systeem van gegevensverwerking, vallen niet onder het vrijgestelde beheer. 13

15 De voorstellen van de Europese Commissie inzake hervorming BTW regime van financiële - en verzekeringsdiensten Working Party No 1 dd. 13 Juli 2007 "Included investment funds : pension funds investing in equity and debt assets". Proposal for a Directive dd. 5 October 2007 "Management of investment funds means activities aimed at realising the investment objectives of the investment fund concerned". 14

16 Proposal for a Regulation dd. 5 October 2007 "Management of investment funds include : the provision of valuations, tax refund reclaims, calculation of NAV; fund order processing; performance measurement; safe custody services; security safekeeping and control; oversight of the fund by the depositary; strategic and tactical asset management and asset allocation, including currency and risk management; operational asset management, including decisions to buy and sell investments; guarantee provision; administration of shares of units; arranging and processing loans of stocks and bonds; market and company analysis; payment of income to customers and proxy voting". 15

17 Proposal for a Regulation dd. 5 October 2007 "Management of investment funds do not include : external audit of the fund, marketing and management of fund overheads; development of systems, such as planning and implementation of new technology, major enhancements to existing systems and systems maintenance; services relating to regulatory compliance". 16

18 De notie "beheer" Voorlopig resultaat besprekingen Rekening dient te worden gehouden met enkele algemene beginselen, zoals de bijzaak volgt de hoofdzaak en de BTW- neutraliteit Drie categorieën van (beheersdiensten) : A. diensten van financieel beheer; B. diensten van administratief beheer; C. materiële en technische diensten. 17

19 De notie "beheer" A. Diensten van financieel beheer Algemene regel : deze diensten zijn van BTW vrijgesteld. Het betreft beheer van de activa en de portefeuille van een OFP (diensten van een "investment manager"). Voorbeelden van vrijgestelde diensten van financieel beheer - beheer (discretionair of adviserend) van (een gedeelte van) de effectenportefeuille van een OFP; - selectie van "asset managers"/ structureren van hun mandaten; - verslaggeving omtrent portefeuillebeheer en evolutie van de markten/activa; - opvolging en analyse van de asset managers; 18

20 De notie "beheer" A. Diensten van financieel beheer Voorbeelden : - diensten inzake de SIP ("statement of investment principles"); - analyse en opvolging van de beleggingsrisico's; - analyse en opvolging van de spreiding (strategische en tactische) van de activa; - uitvoeren van ALM (Asset Liability Management) - studies; - diensten verstrekt door de bewaarnemer; - opstellen/bijhouden/verwerken van permanente inventaris 19

21 De notie "beheer A. Diensten van financieel beheer Inzake diensten van de bewaarnemer - in lijn met de voorstellen van de Europese Commissie; - in tegenstelling tot ICB's heeft de bewaarnemer in principe geen taak van controle en toezicht (wordt door de CBFA uitgeoefend) (cf. Abbey National arrest); - in Luxemburg maakt men opsplitsing tussen diensten van bewaarnemer inzake controle en toezicht (aan de BTW onderworpen) en andere diensten (van de BTW vrijgesteld); - in België is nog geen uitvoering gegeven aan het Abbey National arrest inzake diensten van bewaarnemer van een ICB. Op dit ogenblik zijn deze diensten dus nog steeds van BTW vrijgesteld in België. 20

22 De notie "beheer" B. Diensten van administratief beheer Deze diensten zijn van BTW vrijgesteld indien ze "kenmerkend en essentieel" zijn voor het beheer van een OFP en over het geheel genomen een afzonderlijk geheel vormen (cf. het SDC arrest van het EHJ). Inzake "kenmerkend en essentieel" kan worden verwezen naar de specifieke wetgeving en reglementering van toepassing op OFP's. Indien de diensten niet "kenmerkend en essentieel " zijn, dan is BTW in principe van toepassing tenzij het principe bijzaak volgt hoofdzaak of tenzij er een andere BTW vrijstelling van toepassing is. 21

23 De notie "beheer B. Diensten van administratief beheer Voorbeelden van vrijgestelde administratieve diensten : - financieringsplan; - berekening en verslaggeving solvabiliteitsmarge; - berekening etc. technische voorzieningen en uitvoeren waardering; - ALM studies met het oog op bepaling technische voorziening/financiering/belegginsbeleid; - verslaggeving en kennisgeving inzake de SIP; 22

24 De notie "beheer" B. Diensten van administratief beheer Voorbeelden : - opstellen jaarverslag; - inrichten/verwerken/opvolgen van afzonderlijke vermogens; - opstellen van de jaarrekeningen; - verslaggeving aan bevoegde autoriteiten (CBFA enz.); - opstellen van beleidsdocumenten betreffende beheer van werkzaamheden van OFP; - diensten van commissaris/revisoraatvennootschappen : factuur dient te worden opgesplitst tussen nazicht conformiteit van beheer van het OFP met de wetgeving (controle en toezicht) - aan de BTW onderworpen - en andere taken m.n. waardering pensioenverplichtingen/certifiëring van technische voorzieningen/ wettelijk verplichte en voor beheer vereiste verslaggeving - van de BTW vrijgesteld; 23

25 De notie "beheer" B. Diensten van administratief beheer Voorbeelden : - diensten van actuaris, bv. inzake de actuariële aspecten van het beheer van de activa en passiva van een OFP. Diensten aan de bijdragende onderneming door de actuaris zijn echter niet vrijgesteld, bv. inzake opstellen jaarrekeningen van de onderneming (IFRS-berekeningen), uitwerken pensioenregeling; - diensten in het kader van herstel- of saneringsplannen; 24

26 De notie "beheer" B. Diensten van administratief beheer - verslaggeving aan de aangeslotenen (pensioenfiches/ beheersverslagen/uittredingsformulieren/ uitbetalingsdocumenten ); - vertegenwoordiging in de beheersorganen van een OFP (door de bijdragende onderneming, vanwege de aangeslotenen ); - inzake ICT-diensten/adviesverlening/sociaal secretariaal/ controle en toezichtstaken/vormingen en andere : analyse geval per geval : -- geëigende, specifieke systemen van gegevensverwerking, eigen aan OFP's zijn vrijgesteld; andere ICT diensten en diensten sociaal secretariaat/terbeschikkingstelling en verkoop algemene systemen van gegevensverwerking zijn aan de BTW onderworpen; 25

27 De notie "beheer" B. Diensten van administratief beheer -- adviesverlening is in principe aan de BTW onderworpen tenzij het een essentieel en kenmerkend bestanddeel is van het beheer van een OFP en/of krachtens het principe bijzaak volgt hoofdzaak; -- diensten door "interne auditor" of "compliance auditor" van een OFP : aan de BTW onderworpen (taak van toezicht en controle); -- vormingen, studiedagen, seminaries : hangt ervan af : vrijgesteld zijn bv. vormingen met het oog op een "property fit vereiste voor de leden van een OFP; aan de BTW onderworpen zijn bv. algemene vormingen (vormingen inzake communicatievaardigheden bv.) (mogelijke vrijstelling eventueel op grond van artikel 44 2, 4 BTW Wetboek). 26

28 De notie "beheer" C. Materiële en technische diensten Zijn niet vrijgesteld krachtens artikel 44 3, 11 BTW Wetboek. Voorbeelden : - huur kantoorgebouw (maar vrijgesteld overeenkomstig artikel 44 3, 2 BTW Wetboek); - aankoop/leasing kantoormaterieel en meubilair; - drukwerk; - generieke IT-diensten; - onderhoudskosten van lokalen en materieel; - representatiekosten; - restaurantkosten; - diensten sociaal secretariaat voor loonadministratie van personeel van OFP. 27

29 Besluit OFP is vrijgestelde BTW plichtige in principe zonder recht op aftrek in principe. Om OFP aantrekkelijk te maken werd de BTW vrijstelling van beheer ingevoerd (concurrentieel voordeel tav bv. van Nederland). Wat onder beheer dient te worden verstaan in concreto staat op dit ogenblik nog niet definitief vast. In afwachting definitief standpunt terzake (circulaire) zullen geen boetes/interesten worden gevorderd indien BTW aangiften van dienstverrichters/ofp's onjuist zouden blijken inzake draagwijdte vrijstelling beheer OFP (brief Reynders van 9 oktober 2007). Pro-actief optreden BVPI zal leiden tot rechtszekerheid inzake draagwijdte beheer OFP's/versterking concurrentiële positie van OFP's. Circulaire inzake beheer OFP's is beloofd tegen einde van deze maand. Notie beheer zal vermoedelijk ruim worden ingevuld. NOG 9 DAGEN DUS 28

30 Guido De Wit Tel: (+32) Fax: (+32) Brederodestraat 13 B Brussel 29

31 30

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Private Equity fondsen en Omzetbelasting Door: mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Afkortingenlijst... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Private

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen. Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen 4 november 2014 Inhoudstafel Paragrafen A. Inleiding 01 tot 02 B. Categorieën van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel NV Delhaize Groep Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel OPENBAAR AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 2014 Corporate Governance Verklaring 4 Care Property Invest NV Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 1. Inleiding In overeenstemming met artikel

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD

VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD 22 juni 2007 VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD op alle Distributie-aandelen (coupon n 20 en volgende aangehecht) en alle Kapitalisatie-aandelen uitgegeven door de vennootschap IMMO-CROISSANCE Société

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011 Voorwoord De werking van BEAMA werd in 2010-2011 uitgediept door de oprichting van enkele nieuwe werkgroepen zoals particulier portfolio management (PAM) en institutioneel portfolio management (IAM). De

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie