Hotelvastgoed. Management Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hotelvastgoed. Management Samenvatting"

Transcriptie

1 Hotelvastgoed Exploitatie in Eigendom? Sale & Leaseback, of Sale & Manageback? Welke strategische keuze voegt de meeste waarde toe aan de onderneming van de hotelketenexploitant? Management Samenvatting Masterscriptie definitieve versie 22 mei 2013 TiasNimbas Business School, Master of Real Estate Tilburg University In association with: Eindhoven University of Technology Auteur Alexander Barentsen MBA Eerste begeleider Prof. dr. Dirk Brounen Professor of Real Estate Economics TiasNimbas Business School Tilburg University Tweede begeleider Ir. Monique H. Arkesteijn MBA Assistant Professor Corporate Real Estate Management and development Department of Real Estate & Housing Faculty of Architecture Delft University of Technology

2 Onderstaande centrale probleemstelling is in deze scriptie onderzocht: Kan een hotelexploitant zijn vastgoed het beste zelf in eigendom hebben of zou dit vastgoed het best kunnen worden afgestoten om vervolgens via een huur- en/of managementcontract de exploitatie van het hotel te behouden? Welke keuze voegt de meeste waarde toe aan de onderneming van de hotelexploitant?. Afgebakend tot hotelketenexploitanten, met vastgoed vooral in eigendom, actief op de Nederlandse markt. Waarde is afgebakend tot aandeelhouderswaarde. EEN NIEUW / UITGEBREID CONCEPTUEEL MODEL De centrale onderzoeksvraag is een strategische afweging, die elke hotelketenexploitant via een cyclisch en continu strategisch proces moet maken. Om dit strategisch denkproces inzichtelijk te maken wordt op basis van combinaties en aaneenschakeling van bestaande wetenschappelijke modellen en inzichten hoe Corporate Real Estate ( CRE ) aandeelhouderswaarde kan toevoegen in figuur 1 hieronder een nieuw /uitgebreid conceptueel model gepresenteerd. Shareholder Return Share holder Wealth Vision / Mission Lindholm, Gibler & Leväinen (2006) Dividends Capital gains Rappaport (1998) Corporate Strategy Driving Force Competitive forces Strategic Implementation Products/Markets 1 Threat of new entrance Horizontal diversification 1 Products offered 2 Threat of substitute products 1 Vertical integration 2 Market Needs 3 Bargaining power of buyers 2 Total Quality Management 3 Capabilities 4 Bargaining power of suppliers 3 Downsizing / productivity enhancement 4 Technology 5 Rivalry among competitors 4 Major capacity expansion 5 Entry into new markets Production capability 6 Divestment of declining businesses 5 Method of sale 7 Aggressive financial risk 6 Method of distribution Generic Strategy 8 Geographic expansion 7 Natural resources 1 Cost :Leadership 9 Geographic concentration 2 Differentiation 10 Product line extension Results Focus 11 Financial retrenchment by sale of profitable business 8 Size/growth 9 Return/Profit (applying Porter) Core competences Sustainable Competitive Advantage Contributions by: Resources 1 Create and retain customers Capabilities 2 Attract and retain outstanding people Rare Does the particular 3 Contribute to effective business processes Valuable Operating decision support 4 Promote enterprise's values and culture imperfectly imitable corporate strategy? 5 Stimulate innovation and learning 6 Impact core competency Heywood & Kenley 2008 (Lewis 1993) 7 Enhance shareholder wealth Lindholm, Gibler & Leväinen (2006) Roulac (2001) Is the functional strategy consistent with and refinforcing corporate strategy and sustainable competitive advantage Value Added Valuation Components Value Drivers (macro) Value Drivers (micro) Operating / Management Decisions Operating / Management Decisions to be taken are influenced by other decisions taken or to be taken Is the particular Operating decision consistent with functional strategy? Functional strategies Real Estate Operating Decisions Real Estate strategies Shareholder Value Added Cash Flow from Operations 1 Tenancy / Duration 1 Minimise occupancy cost 2 Increase flexibility 1 Value Growth Duration 3 Promote HR objectives 4 Promote marketing message 2 Ownership rights 5 Promote sales and selling process Market size 6 Facilitate production, operations, service delivery 2 Sales growth Market share 3 Location 7 Facilitate managerial process and knowledge work Sales Mix 8 Capture Real Estate value creation of business etc 4 Quantity Staffing levels 3 Operating Profit Margin Wage rate 9 Capture financial value creation of business from real estate etc 5 Identity / Signage Heywood & Kenley 2008 Discount rate Debt Tax effective structures 6 Building size / character 4 Income Tax rate etc 7 Building amenities Replacement 5 Capital expenditure Plant life 8 Extrerior quality Maintenance scale etc 9 Company space Turnover ratios 6 Working capital investment etc 10 Mechanical systems All operating / management decisions could separately impact each of the value drivers Cost of Equity 11 Information / communication systems 7 Cost of capital Cost of Debt Leverage after Lindholm, Gibler & etc. Leväinen (2006) 12 Financing 13 Control Per applied real estate strategy all real estate operating / management decisions should be considered 14 Risk management Is the particular real estate operating decision supportive of other functional operating decisions? Is the particular real estate strategy supportive of other functional strategies? Other Functional Operating Decisions Other Functional strategies, Lindholm (2006) Value chain Support activities Firm infrastructure Human Resource Management Technology development Procurement Primary activities Inbound logistics Operations Outbound logistics Marketing & Sales Service Rappaport (1998) Porter (2004) Figuur 1: Nieuw / uitgebreid conceptueel model CREM in strategisch raamwerk (Barentsen, 2013) NB-1: Grijze vlakken zijn bouwstenen model Lindholm, Gibler & Leväinen (2006) NB-2: Verder gebaseerd op, Rappaport (1998), Roulac (2001), Porter (2004), Heywood & Kenley (2008), & Würdemann (2012a) 1

3 Met behulp van dit model kan voor elke strategische vastgoedkeuze ten opzichte van de voorhanden zijnde alternatieven in afstemming met de bedrijfsvisie en missie, de bedrijfsstrategie, Core Competences en Competitive Advantage, de diverse functionele strategieën en de diverse al genomen of te maken strategische managementbeslissingen worden bepaald hoe via het beïnvloeden van specifieke waardedrijvers, Value Drivers aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd. Het model combineert een business perspectief met een financieel perspectief, wat leidt tot een kapitaalmarktperspectief. Met behulp van het model kan één aspect van het model, bijvoorbeeld een strategische vastgoedkeuze, in isolatie geëvalueerd worden, zodat het relatieve belang van dit aspect binnen de context van het model getest kan worden. Uit de afgenomen interviews blijkt dat de beantwoording van de diverse vragen consistent is met de logica van het model, waarmee de validiteit van het model bevestigd kan worden. Het structureel doorlopen van een strategisch en cyclisch denkproces stelt de onderneming in staat elke strategische keuze bewuster en gestructureerder te maken. Deze focus leidt tot toegevoegde waarde op zich. Elke keuze, die consistent afgestemd is op de bedrijfsstrategie, de functionele strategieën, en de al genomen strategische keuzes in een context van de drijfveren van aandeelhouderswaarde zou tot aandeelhouderswaarde moeten leiden. Het in deze scriptie gepresenteerde nieuwe / uitgebreide conceptueel model heeft tot doel een hulpmiddel hierbij te zijn. De onderzoeksvraag is met behulp van het ontwikkelde model getest op een steekproef van hotelketenexploitanten, met hotelvastgoed in eigendom, actief op de Nederlandse markt. De steekproef is gebaseerd op de top 10 hotelketens samengesteld door Horwath (2011) op basis van aantal hotels en kamers. Vijf van de zes benaderde op de Nederlandse markt actief zijnde hotelketenexploitanten met vastgoed in eigendom (83% van de steekproef opgenomen hotelketens en 87% van de in de steekproef opgenomen hotels) heeft aan de interviews meegewerkt. Hiermee is 37% van de in Nederland als onderdeel van een hotelketen geëxploiteerde hotels via de interviews gedekt. Van de ene hotelketen, die niet gereageerd heeft op het verzoek tot een interview is via een alternatieve secundaire bron voldoende informatie beschikbaar. Hiermee komt het dekkingspercentage van het onderzoek op 42% van de in Nederland als onderdeel van een hotelketen geëxploiteerde hotels. Via de interviews is tevens het ontwikkelde model gevalideerd. HOTELVASTGOED IS CORPORATE REAL ESTATE Corporate Real Estate ( CRE ) is het bedrijfsmatig vastgoed dat aan de onderneming ten dienste staat, waarbij dit in eigendom verworven, gehuurde of geleased vastgoed primair als kapitaalintensief bedrijfsmiddel wordt gezien (Keeris, 2001). Corporate Real Estate Management ( CREM ) wordt door Keeris (2001) omschreven als het management van een bedrijfsvastgoedportefeuille door het afstemmen van deze portefeuille en de bijbehorende faciliteiten op de behoefte van het primaire bedrijfsproces ten behoeve van een optimale bijdrage aan het prestatieniveau van de betreffende onderneming. Hotelvastgoed behoort tot de categorie Corporate Real Estate vanwege het feit dat hotelvastgoed een primair bedrijfsmiddel is, dat een wezenlijk onderdeel vormt van de geleverde gastvrijheid en de beleving van de hotelgast, en daarmee direct bijdraagt aan de omzet- en rendementspotentie van de onderneming. De Property, Plant & Equipment ( PPE )-ratio s van de deelnemende hotelketenexploitanten, die dit wilden delen, zijn in alle gevallen hoger dan 40% en daarmee significant hoger dan de door de Würdemann (2012a) gerapporteerde gemiddelde PPE-ratio van 28% van de bedrijven opgenomen in de S&P Global Twee respondenten, met een groot deel van hun hotelvastgoed in eigendom, rapporteren respectievelijk 80% en 90% materiële vaste activa als percentage van totale activa. Dit hoge percentage, waarin naast hotelvastgoed ook inventaris en inrichting opgenomen is, onderstreept dat hotelvastgoed voor de Nederlandse hotelketenexploitanten een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering is en strategische aandacht rechtvaardigt. Drie van de zes hotelketenexploitanten in de steekproef hebben dit ook onderkend en geaccepteerd en behandelen hun CRE strategisch, waarvan twee door de bewuste keuze het hotelvastgoed in eigendom te blijven exploiteren en één door de bewuste strategische keuze dat CRE juist niet noodzakelijk is voor haar op haar distributiesysteem gebaseerde business model en op basis hiervan de strategische keuze gemaakt heeft het eigendom van hotelvastgoed te minimaliseren. Twee respondenten zitten in de Depressie -fase van CREM-ontwikkeling, want zijn genoodzaakt (een deel) van hun CRE aan te wenden als bron van liquide middelen, aangezien deze op een andere manier op dit moment niet beschikbaar zijn, terwijl naar eigen zeggen, dit op lange termijn niet leidt tot maximalisatie van aandeelhouderswaarde. 2

4 BEANTWOORDING CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG De vraag, welke keuze de meeste waarde toevoegt: het vastgoed in eigendom te behouden, of het te verkopen om het via een huurcontract of een managementcontract te blijven exploiteren, kan niet eenduidig beantwoord worden. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden en doelstellingen van de betreffende onderneming. In een efficiënte vastgoedmarkt zou het op de lange termijn echter geen financieel verschil moeten maken of het vastgoed in volledig eigendom of via een huurcontract wordt geëxploiteerd (Hordijk, 2006). Alle alternatieven hebben hun eigen voor- en nadelen. In het geval van eigendom zijn de belangrijkste voordelen de absolute controle over het vastgoed, de vergrote leencapaciteit van de onderneming en de mogelijkheid te profiteren van de waardeontwikkeling van het vastgoed. Hier staat tegenover dat door de kapitaalsintensiteit, grotere operationele en financiële leverage het bedrijfsrisico groter is. Het belangrijkste nadeel van exploitatie via een huurof een managementcontract is het verlies van controle over het vastgoed en de beslissing benodigde investeringen hierin te doen terwijl het vastgoed zelf een belangrijk onderdeel van het operationele proces is. Het is echter mogelijk om een huur- of managementcontract zo op te stellen dat de nadelen van deze vorm grotendeels vervallen, wat de hierboven genoemde stelling van Hordijk (2006) bevestigt. Het is echter belangrijk niet uit het oog te verliezen dat wanneer het contract te complex wordt dit op zich zelf risicoverhogend kan zijn door het beperken van de praktische uitvoerbaarheid van het contract. Het combineren van vastgoedeigendom en exploitatie verhoogt de volatiliteit, en daarmee het risico van de kasstromen (Mueller & Anikeeff, 2001). Hoe groter het belang van het vastgoed voor de onderliggende exploitatie des te groter is deze volatiliteit en daarmee het risico, waardoor het voor risico gecorrigeerde rendement relatief laag is. Een ander nadeel van vastgoedeigendom is het verslechteren van balansratio s. Het hogere percentage rentedragend vreemd vermogen, de hogere financiele leverage heeft het effect dat elke verandering in rendement, negatief of positief, een grotere invloed heeft op het rendement van eigenvermogen dan bij een lagere leverage. Deze grotere volatiliteit maakt dit meer ge leverage de bedrijf risicovoller, wat een negatief effect heeft op de waardering op de aandelenmarkten (Nappi-Choulet & Liow, 2008). Dit wordt bevestigd door de resultaten van afgenomen interviews. De keuze voor het combineren van Eigendom & Exploitatie van hotelvastgoed leidt volgens alle respondenten tot het laagste voor risico gecorrigeerde rendement. Dit zou betekenen dat deze keuze ook tot de laagste toegevoegde aandeelhouderswaarde ten opzichte van de overige twee onderzochte exploitatievormen zou moeten leiden. Ondanks het negatieve effect op aandeelhouderswaarde en het lage voor risico gecorrigeerde rendement kan CRE echter toch in eigendom worden gehouden wanneer totale controle van het vastgoed van strategisch belang voor de primaire processen is of wanneer in het vastgoed een strategische functie wordt gehuisvest (Nappi-Choulet & Liow, 2008). Ook dit wordt bevestigd door de resultaten van de interviews. Vier van de zes hotelketens uit de steekproef geven aan dat Eigendom & Exploitatie de meeste aandeelhouderswaarde op lange termijn creëert. Twee vanwege het feit dat de locatie, het vastgoed zelf en de specifieke investeringen hierin van groot strategisch belang zijn voor het bereiken van Competitive Advantage, waardoor maximale controle over het vastgoed belangrijk is en twee vanwege het feit dat de primaire processen zich in het vastgoed afspelen en dat een excellente executie van deze processen het daadwerkelijke risico verlaagt. De Driving Force, de drijfveer achter het business model en strategie, is van bepalende invloed op de keuze voor de exploitatievorm. Alle respondenten gaven aan dat hun primaire of secundaire Driving Force, de Method of Distribution was. Hierin is het distributiesysteem de basis van het business model, dat draait om het optimaliseren van dit systeem, qua locaties en/of IT-infrastructuur, zodat de markt de via het systeem aangeboden producten kan afnemen. Geen van de respondenten gaf aan dat het hiervoor noodzakelijk is het vastgoed in eigendom te hebben. Vier respondenten gaven aan dat met distributiesysteem vooral het reserveringssysteem werd bedoeld, waarmee de omzet voor de hotelexploitatie werd gegenereerd. Drie van de respondenten geven aan dat dit reden is het hotelvastgoed af te stoten. Één gaf aan dat specifiek de locaties zelf werden bedoeld en dat, hoewel niet strikt noodzakelijk, het vanwege de extra controle over het vastgoed het daarom de voorkeur had het vastgoed in eigendom te blijven exploiteren. Één respondent gaf bovendien aan dat de huidige continuïteitsproblemen de Driving Force tijdelijk van Method of Distribution naar Return/Profit heeft doen gaan en dat dit een reden was kapitaal vrij te maken via een Sale & Leaseback -constructie. 3

5 De keuze het hotelvastgoed in eigendom te blijven exploiteren of om Sale & Leaseback - of Sale & Manageback - transacties aan te gaan is afhankelijk van het type aandeelhouder, de locatie, de grootte en de faciliteiten van het hotel, en de fase van de vastgoedcyclus, maar ook van de fiscale voor- en nadelen gerelateerd aan de verkoop van het vastgoed. Dit betekent dat de keuze afhankelijk is van eerder gemaakte andere strategische keuzes en dat de nieuwe keuze dus met eerdere keuzes moet worden afgestemd, zoals het nieuwe / uitgebreide conceptueel model (Figuur 1 hierboven), in navolging van ook aangeeft. Een strategische keuze leidt alleen tot toegevoegde waarde wanneer (Louko, 2004): 1. de beslissing de bedrijfskosten verlaagt en het bedrijfsrisico onder invloed van de beslissing niet verhoogt; 2. de beslissing het bedrijf minder risicovol maakt vanuit het perspectief van de aandeelhouders, terwijl tegelijkertijd de kosten niet hoger worden; 3. de beslissing kapitaal beschikbaar maakt voor investering in projecten met een rendement, dat hoger is dan de huidige WACC (Weighted Average Cost of Capital). De Sale & Leaseback -transactie verlaagt het risico, bij gelijkblijvende kosten. De Sale & Manageback -transactie verlaagt zowel de kosten als het risico. Dit wordt bevestigd door de interviews, waarin alle vijf respondenten aangeven, dat de Sale & Manageback -transactie het hoogste voor risico gecorrigeerde rendement oplevert, direct gevolgd door (in vier gevallen) de Sale & Leaseback -transactie. De markt voor Sale & Manageback -transacties wordt in Nederland echter klein geacht, vanwege het beperkte aantal hotels, dat qua grootte wat betreft kamers of omzetvolume, groot genoeg is om in absolute termen een voldoende managementvergoeding op te leveren. Ook is er vanwege het feit dat het operationeel risico vooral bij de eigenaar van het hotelvastgoed en niet bij de exploitant ligt weinig animo bij investeerders via deze constructie hotelvastgoed te verwerven. De Sale & Leaseback is een instrument om fondsen te genereren om elders te investeren, uitstaande leningen af te lossen en/of terug te geven aan aandeelhouders. (Hordijk, 2006). Ook Rutherford (1990) en Rodriguez & Sirmans (1996) schrijven dat de theorie suggereert dat huurcontracten en financiering via vreemd vermogen als substituten van elkaar beschouwd zouden moeten worden. Brounen, Verschoor & Würdemann (2012) schrijven ook dat financiële theorie de waarde van een bedrijf niet beïnvloedt. De transactie is slechts een uitwisseling van de verkoopprijs voor een overeenkomstige serie toekomstige huurbetalingen. Zij stellen dat het belang van het vastgoed voor het bedrijf door de transactie onveranderd blijft. Rodriguez & Sirmans (1996) concluderen dat potentiële Sale & Leaseback - transacties moeten worden geëvalueerd op basis van het relevante fiscale regiem. De beslissing om te huren of in eigendom te houden kan bijvoorbeeld genomen worden op basis van het verschil in belastingvoordeel tussen de aftrekbaarheid van huurkosten ten opzichte van de aftrekbaarheid van afschrijvingkosten van het specifieke object. Dit wordt door alle respondenten bevestigd. Ook zij zien Sale & Leaseback - en Sale & Manageback -constructies als een financieringsmethode. Het vrijgekomen kapitaal wordt aangewend voor aflossing van financiering, uitkering aan aandeelhouders, investering in het distributiesysteem, investering in overblijvend hotelvastgoed en uitvoering van de groeistrategie. Het hierboven genoemde derde criterium om waarde te creëren was het kunnen investeren van het vrijgekomen kapitaal in projecten met een rendement hoger dan de WACC van de onderneming. Voor twee respondenten is dit niet zo en zij kiezen voor de combinatie van Eigendom & Exploitatie. Voor twee respondenten is dit wel zo en zij kiezen daarom voor het afstoten van hotelvastgoed. In één geval definitief om te groeien via ontwikkeling van het franchisesysteem en de herinvestering van het kapitaal in het hiervoor benodigde distributiesysteem. In het andere geval om de snelle groei van de onderneming via ontwikkeling van het distributiesysteem en het toevoegen van nieuwe locaties aan de hotelketenexploitatie mogelijk te maken. In de twee overige gevallen is echter geen beter renderend investeringsproject voor handen, maar bevindt de onderneming zich in de zogenaamde Depressie -fase van CREM-ontwikkeling en is daarom genoodzaakt (een deel) van het CRE aan te wenden als bron van liquide middelen, omdat deze op een andere manier op dit moment niet beschikbaar zijn, terwijl naar eigen zeggen, dit op lange termijn niet leidt tot maximalisatie van aandeelhouderswaarde. In dit geval voegt de strategische keuze voor Sale & Leaseback - en Sale & Manageback geen waarde toe en is slechts een financieringsmethode en een substituut voor financiering via vreemd vermogen. 4

6 De op komst zijnde veranderingen in IFRS IAS 17, lease accounting, waardoor de waarde van het operationele huurcontract geactiveerd moet worden en ook de huurverplichtingen op de balans moeten worden vermeld, met als gevolg het toenemen van het balanstotaal van de onderneming, waardoor balansratio s vergelijkbaar worden met de situatie van volledig eigendom, heeft alleen invloed op de verplicht onder IFRS rapporterende beursgenoteerde bedrijven, die hierdoor een grotere voorkeur krijgen voor de keuze Sale & Manageback, huurcontracten verder gaan flexibiliseren en gaan verkorten en wanneer hun business model dit toelaat de nadruk op groei via franchising vergroten. Geen van de niet-beursgenoteerde hotelketenexploitanten rapporteert vrijwillig onder IFRS, waardoor zolang de Nederlandse boekhoudregels, zoals bepaald door BW2, Titel 9, IFRS niet volgen, de boekhoudmethodiek niet van invloed is op de keuze voor de exploitatievorm van het hotelvastgoed. CONCLUSIE De vraag, welke keuze de meeste aandeelhouderswaarde toevoegt: het vastgoed in eigendom te behouden of het te verkopen om het via een huurcontract of een managementcontract te blijven exploiteren, kan niet eenduidig beantwoord worden. Het antwoord hangt af van de Driving Force van de betreffende onderneming, de doelstellingen van de aandeelhouders, de relevante specifieke fiscale situatie en van de specifieke omstandigheden, bij voorbeeld de beschikbaarheid van financiering voor de kernactiviteiten van de onderneming. Deze keuze moet daarom cyclisch via een strategisch denkproces gemaakt worden. Er kan echter gesteld worden dat de keuze voor Eigendom & Exploitatie de meeste aandeelhouderswaarde toevoegt wanneer de locatie, het vastgoed zelf en de specifieke investeringen hierin van groot strategisch belang zijn voor het bereiken van Competitive Advantage, waardoor maximale controle over het vastgoed belangrijk is en/of wanneer de primaire processen zich in het vastgoed afspelen en dat via een excellente executie van deze processen het daadwerkelijke risico verlaagd wordt, in combinatie met het niet voorhanden zijn van alternatieve investeringsprojecten, passend binnen de doelstellingen van de aandeelhouder en met een rendement hoger dan de WACC van de onderneming. Wanneer er wel alternatieve investeringsprojecten met een rendement hoger dan de WACC van de onderneming voor handen zijn is de keuze voor een Sale & Manageback -transactie, indien deze beschikbaar is in de markt, het meest aandeelhouderswaarde toevoegend, gevolgd door de keuze voor de Sale & Leaseback -transactie. In het laatste geval is het zaak de huurverplichting te flexibiliseren en te relateren aan de omzet en/of het resultaat. Deze conclusie wordt in hoofdlijnen ongenuanceerd samengevat in de vorm van onderstaand stroomschema (figuur 2). Uitgangspunt Strategisch Keuzeproces ter maximalisatie van de toegevoegde aandeelhouderswaarde van hotelvastgoed in Eigendom & Exploitatie Strategische Keuze Hotelvastgoed Controle Financiering in Eigendom & Ja Exploitatie Cyclisch doorlopen strategisch proces over locatie, vastgoed en specifieke investeringen hierin van groot strategisch belang voor het bereiken van 'Competitive Advantage'? voor continuiteit kernactiviteiten beschikbaar? Ja Hotelvastgoed in Eigendom en Exploitatie behouden Nee Nee Nee Alternatieve investeringsprojecten beschikbaar? -met rendement hoger dan WACC van de onderneming -passend binnen doelstellingen aandeelhouder -financiering kernactiviteiten beschikbaar Ja 'Sale & Manageback' Transactie beschikbaar in de markt? Ja 'Sale & Manageback'- transactie uitvoeren Figuur 2: Samenvattend stroomschema strategisch keuzeproces exploitatievorm hotelvastgoed Nee 'Sale & Leaseback'- transactie 5

7 BIJDRAGE EN RELEVANTIE De bijdrage van het onderzoek is dat hotelvastgoed en de exploitatie hiervan in de context van de Corporate Real Estate literatuur geplaatst wordt en dat aan de hand hiervan bestaande wetenschappelijke modellen hoe Corporate Real Estate en het management hiervan aandeelhouderswaarde toevoegen aan de onderneming, doorontwikkeld worden tot een nieuw / uitgebreid conceptueel model. Hiermee kan de vraag welke keuze de meeste aandeelhouderswaarde toevoegt gestructureerder en met meer zekerheid beantwoord worden en kan daarmee behulpzaam zijn voor hotelexploitanten, die overwegen hun vastgoed al dan niet af te stoten. Het structureel doorlopen van een strategisch cyclisch denkproces stelt de onderneming in staat elke strategische keuze bewuster te maken. Deze focus leidt tot toegevoegde waarde op zich. Elke keuze, die consistent afgestemd is op de bedrijfsstrategie, de functionele strategieën, en de reeds genomen strategische keuzes in een context van de drijfveren van aandeelhouderswaarde zou tot aandeelhouderswaarde moeten leiden. Het in deze scriptie gepresenteerde nieuwe / uitgebreide conceptueel model heeft tot doel een hulpmiddel hierbij te zijn. De bijdrage is verder dat via dit model een kwalitatieve holistische manier van het toetsen van een aantal mogelijke strategische vastgoedkeuzes ten opzichte van elkaar gepresenteerd wordt. Deze manier van besluitvorming zou een alternatief kunnen zijn voor het vaak ontbreken van harde en toekomstig gerichte data benodigd om een kwantitatieve afweging te maken, of zou een aanvulling op deze kwantitatieve analyse kunnen zijn. 6

8 LITERATUUR Ali, Z., McGreal, S., Adair, A., & Webb, J.R. (2008). Review articles: Corporate real estate strategy: A conceptual overview. Journal of Real Estate Literature, 16(1), 3-6,8-13, Opgehaald 5 januari 2013 van Bekke ter, T. (2012). Andere tijden, veranderde eisen. (MRE Master s Thesis, TiasNimbas, Tilburg, Nederland). Ter beschikking gesteld door auteur. Blumberg, B., Cooper, D., & Schindler, P. (2011). Business Research Methods 3 rd European Edition. Meadenhead, Berkshire, England: McGraw-Hill Education. Bol, N.J.T. (2009). Wetenschappelijke bouwstenen. Real Estate Magazine, juni, Brounen, D., & Eichholtz, P. M. A. (2005). Corporate real estate ownership implications: International performance evidence. Journal of Real Estate Finance and Economics, 30(4), doi: Brounen, D., Verschoor, W., & Würdemann, W. (2012). Corporate Real Estate Acceptance. (Working Paper, TiasNimbas, Tilburg, Nederland). Opgehaald 25 januari 2013 van Buijssen, J.P. (2001). Corporate Real Estate: shareholder value of noodzakelijk kwaad. (Bewerking van MRE scriptie, Master s Thesis, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam, Nederland). Opgehaald 26 januari 2013 van CB Richard Ellis. (2008). Understanding hotels in the Netherlands. Amsterdam, Nederland: CB Richard Ellis. De Vries, J. (2007). Presteren door vastgoed, onderzoek naar de gevolgen van vastgoedingrepen voor de prestatie van hogescholen. Delft, Nederland: Eburon Academic Publishers. De Jonge et al. (2009). DAS Framework Corporate Real Estate Management: Chapter 5: Methods of designing an accommodation strategy (parts) version Delft, Nederland: TU Delft, Faculty of Architecture, Department Real Estate & Housing. Den Heijer, A. (2011). Managing the university campus, information to support real estate decisions. Delft, Nederland: Eburon Academic Publishers. Detlefsen, H. & Glodz, M. (2013). Hotel Management Contracts: Historical Trends. Chicago, VS: Hospitality Valuation Systems. Opgehaald 11 maart 2013 van: 7

9 Driessen, B.M., & Kempen, C.M.C. (2007). Hotels en vastgoed de visie van hotelexploitanten. Den Haag, Nederland: Invast BV. Driessen, B.M., & Wubs, N.M. (2007). Hotels en vastgoed de visie van beleggers. Den Haag, Nederland: Invast BV. Eijnatten, van, F.M. (2010). Een bedrijfskundig Methodologisch Kader voor Real Estate Managers en Professionals - Mini Lecture 6. College Dictaat, 25 november 2010, Module Bedrijfskunde A, MRE programma. Tilburg, Nederland: TiasNimbas Business School. Fisher, L.M. (2004). The wealth effects of sale and leasebacks: New evidence. Real Estate Economics, 32(4), Opgehaald 24 februari 2013 van Gool, P. van, Brounen, D., Jager, P. & Weisz, R. (2007). Onroerend goed als belegging. Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers. Hamel, G., & Prahalad, C.K. (1996). Competing for the future. Bosten, MA, USA: Harvard Business School Press. Heezen, A.W.W., Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Nederland: Noordhoff. Heywood, C.,& Kenley, R. (2008). The sustainable competitive advantage model for corporate real estate. Journal of Corporate Real Estate, 10(2), ,145. Opgehaald 27 januari 2013 van Hordijk, P.C. (2006). The added Financial value of corporate real estate in the U.K. (Master s Thesis, University of Amsterdam, Amsterdam, Nederland). Opgehaald 24 februari 2013 van Horwath HTL. (2011). De opmars van hotelketens: Nederlands ketenhotelaanbod in kaart gebracht. Hilversum, Nederland: Horwath HTL. Horwath HTL. (2012). Hosta 2012: The Benelux Hotel Industry, 35 th edition. Hilversum, Nederland: Horwath HTL. Horwath HTL. (2012). Hotelvastgoed markt: contractvormen. Op 21 december 2012 verkregen van: ehotelvastgoedmarkt.pdf IFRS-normen. (2012, november 7). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 9 maart 2013 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=ifrs-normen&oldid=

10 ING Economisch Bureau. (2007). Hotelvastgoed, Thema studie: vastgoed in eigendom, lust of last? Amsterdam, Nederland: ING Economisch Bureau. Jansen, R. (2008). Europese hotels als alternatieve beleggingscategorie. (Master s Thesis, Technische universiteit, faculteit Bouwkunde, Real Estate Management & Development, Eindhoven, Nederland). Opgehaald 26 december 2012 van Keeris, W.G. (2001). Vastgoedbeheer Lexicon, begrippen omschrijving toelichting, 2e druk. Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff. KPMG. (2011). KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2011/2012. Nederland: Kluwer. Krumm, P.J.M.M., Vries, de J. (2003). Value creation through the management of corporate real estate. Journal of Property Investment & Finance, 21(1), Opgehaald 25 februari 2013 van Lindholm, A., Gibbler, K. M., & Leväinen, K.I. (2006). Modeling the value-adding attributes of real estate to the wealth maximization of the firm. The Journal of Real Estate Research, 28(4), Op 21 december 2012 verkregen van Lindholm, A. (2008). Identifying and measuring the success of corporate real estate management (Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland). Opgehaald 27 januari 2013 van https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/ /4433/isbn pdf?sequence=1 Lindner, F. (2012). Interview Maik Willems, Bastion Hotel Groep. Hospitality Management, (5), Liow, K.H, & Nappi-Choulet, I. (2008). A combined perspective of corporate real estate. Journal of Corporate Real Estate, 10(1), Opgehaald 5 januari 2013 van Louko, A. (2004). Competitive advantage from operational corporate real estate disposals. International Journal of Strategic Property Management, 8(1), Opgehaald 24 februari 2013 van Manning, C., & Roulac, S.E. (2001). Lessons from the past and future directions for corporate real estate research. The Journal of Real Estate Research, 22(1), Retrieved from Mintzberg, H., & Lampel, J. (1999). Reflecting on the strategy process. MIT Sloan Management Review, 40(3), Retrieved from 9

11 Muller, G.R., & Anikeef, M.A. (2001). Real estate ownership and operating businesses: Does combining them make sense for REITs? Journal of Real Estate Portfolio Management, 7(1), Opgehaald 5 januari 2013 van: Nijhoff, M. (2000). Lees maar, er staat niet wat er staat een keuze uit gedichten. Amsterdam, Nederland: Ooievaar. Nourse, H. O. (1990). Corporate real estate ownership as a form of vertical integration (abstract only). Real Estate Review, 20(3), Opgehaald 5 januari 2013 van Nourse, H.O. (1994). Measuring Business Real Property Performance. Journal of Real Estate Research, 9(4), Opgehaald 10 maart 2013 van Nourse, H.O. & Roulac, S.E. (1993). Linking real estate decisions to corporate strategy. Journal of Real Estate Research. 8(4): Otus Analytics. (2012). Otus Hotel Brand Database Overview report: Europe 2012: executive summary. Op verzoek verkregen via op 14 maart 2013 van Sarah Sangster van Hotel Analyst, Pernsteiner, C., & Gart, A. (2000). Why buyers pay a premium for hotels. Cornell Hospitality Quarterly, 41(5), Park, A., & Glascock, J. L. (2010). The performance impact of strategic corporate real estate in franchise organizations. Journal of Corporate Real Estate, 12(2), doi: Parrino, R. (1997). Spinoffs and wealth transfers: The Marriott case. Journal of Financial Economics, 43, Porter, M.E. (2004). Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance. New York, USA: Free Press. Prahalad, C.K. (1993). The role of core competencies in the corporation. Research Technology Management, 36(6), Retrieved from Prahalad, C.K., & Hamel, G. (1990, May-June). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review. Retrieved from on Rappaport, A. (1998). Creating shareholder value: a guide for managers and investors. New York, USA: The Free Press. Rodriguez, M., & Sirmans, C.F. (1996). Managing Corporate Real Estate: Evidence from the Capital Markets. Journal of Real Estate Literature, 4(1), Opgehaald 26 februari 2013 van 10

12 Roulac, S.E. (2001). Corporate property strategy is integral to corporate business strategy. The Journal of Real Estate Research, 22(1), Opgehaald 5 januari 2013 van Rushmore, S. (1994). Investment today: who needs an asset manager. Lodging hospitality, January, 20. Rutherford, R. C. (1990). Empirical evidence on shareholder value and the sale-leaseback of corporate real estate. AREUEA Journal, 18(4), Opgehaald 24 februari 2013 van Seiler, M.J, Chatrath, A., & Webb, J.R. (2001). Real asset ownership and the risk and return to stockholders. The Journal of Real Estate Research, 22(1), Retrieved from Vermeulen, M. & Wieman, M. (Eds). (2010). Handboek Vastgoedmanagement. Groningen, Nederland: Noordhoff Uitgevers. Wetgeving op de jaarrekening. (2012, november 3). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 9 maart 2013 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=wetgeving_op_de_jaarrekening&oldid= Würdemann, W. (2012a). Corporate Real Estate Performance: Added Value measured. (Master s Thesis, TiasNimbas Business School & Bradford University School of Management, Tilburg, Nederland). Verkregen 25 januari 2013 in concept via Prof Dr. D. Brounen (1 e Begeleider) & 25 april 2013 (definitieve versie) via ir. M. Arkesteijn MBA (2 e begeleider) Würdemann, W. (2012b). Corporate Real Estate Performance: Added Value measured - Summary. (Master s Thesis, TiasNimbas Business School & Bradford University School of Management, Tilburg, Nederland). Verkregen 25 april 2013 (definitieve versie) via ir. M. Arkesteijn MBA (2 e begeleider) Zeckhauser, S., & Silverman, R. (1983). Rediscover your company's real estate. Harvard Business Review, 61, Op 23 december 2012 Verkregen van 11

13 12

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

De rollen van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming

De rollen van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming Erasmus School of Accounting and Assurance Inzicht in Toezicht: Module Strategisch Management De rollen van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming 20 mei 2010 Prof. Dr. J. Strikwerda

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit Nyenrode Business Universiteit Marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessen (Marketing as value-leverage) Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat aan de Nyenrode Business Universiteit op gezag

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

Kritische succesfactoren voor de inzet van Big Data:

Kritische succesfactoren voor de inzet van Big Data: BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING Kritische succesfactoren voor de inzet van Big Data: is groot wel anders? Jan van den Belt en Charlotte Nillesen SAMENVATTING De digitalisering van de maatschappij heeft

Nadere informatie

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie)

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) 2 november 2009 DOOR: RUUD SMEULDERS FABIAN SPAARGAREN BIBI SCHMIDT registratie nr.: 2009.02.02 Disclaimer De conclusies

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde De Toegevoegde Waarde van Australische Real Estate Investment Trusts in de REIT Portefeuilles van Nederlandse Institutionele Beleggers Ilia

Nadere informatie

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Analyse van een actueel waarderingsvraagstuk, inclusief ontwikkeling van een Best Practice. Begeleider: Prof. dr. Peter van Gool FRICS Definitieve versie drs.

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

SALE & LEASEBACK VAN ZORGVASTGOED IN DE CARESECTOR. Implementatieondersteunend instrument. Ellen Olde Bijvank

SALE & LEASEBACK VAN ZORGVASTGOED IN DE CARESECTOR. Implementatieondersteunend instrument. Ellen Olde Bijvank Vastgoed wordt een steeds belangrijker middel dat bijdraagt om de ambities van een organisatie waar te maken. Er zijn tal van manieren om de vastgoedstrategie vorm te geven (waaronder eigendom, huur, lease).

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar 25 februari 2014 De gemeenschap van Zutphen streeft naar duurzaamheid en vanuit die gedachte in combinatie met herinvesteringen is vastgoedeigenaar Molkenboer

Nadere informatie

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement ARR 2009 BWK 4268 Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement Afstudeeronderzoek Technische Universiteit

Nadere informatie

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt E S G - I N T E G R A T I E T O E P A S S I N G E N B E S T - P R A C T I C E S B I N N E N D E N E D E R L A N D S E M A R K T 2

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Major Financieel Management

Rotterdam School of Management Major Financieel Management Waarom gebruiken olie en gas ondernemingen financiële hedging activiteiten? Master thesis PTO Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Major Financieel Management Auteur : Norman Meerkerk Studentnummer

Nadere informatie

Presteren onder druk

Presteren onder druk Presteren onder druk Overlevingsstrategieën van professionele dienstverleners in de periode 2002-2004 Auteur: Frank van Haagen Doctoraalscriptie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

De Waardering van Informatieactiva. als Productiemiddel

De Waardering van Informatieactiva. als Productiemiddel De Waardering van Informatie als Productiemiddel Methodologiëen en Voorstel van Aanpak Stelling Het is opmerkelijk dat er bij de opleidingen tot IT-auditor nog weinig aandacht wordt besteed aan het fenomeen

Nadere informatie