Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties"

Transcriptie

1 Medische technologie & life sciences Zorginnovaties

2

3

4 Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, Samengesteld door Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Wendy Persoon Eindredactie Hans van Eerden, Van Eerden Tekst In opdracht van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij NV Economische Impuls Zeeland NV Industriebank LIOF Kamer van Koophandel Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Wendy Persoon, Concept en grafisch ontwerp Something New Djordi Luymes en Marc Buijs Oplage 150 exemplaren Rechten De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige eventueel geleden schade door foutieve vermelding in deze roadmap. Copyright 2014, BOM. Niets aan deze uitgave mag worden overgenomen in welke vorm dan ook zonder nadrukkelijke toestemming van de uitgever. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties

5 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 De veranderende eindgebruiker 8 2 De actoren De zorgsector Het MKB Het onderwijs 14 3 Samenwerking Ketenpartners Netwerken Regionaal of (inter)nationaal Cross-overs 20 4 Implementatie 22 5 Proeftuinen Noord-Brabant Limburg Zeeland 26 6 Aanbevelingen 28 7 Referenties 30 Bijlage 1: Contactpersonen 32 Bijlage 2: Inventarisatie zorginnovaties 34 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties

6 Inleiding 4 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties

7 Al jaren houden de toenemende zorgkosten de politieke en maatschappelijke gemoederen bezig. Krimpende budgetten, de groeiende zorgvraag door vergrijzing en de toename van het aantal chronische patiënten en de arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg (minder handen aan het bed) compliceren het vraagstuk. Er moet wat gebeuren, zoveel is duidelijk; niemand heeft echter dé oplossing voorhanden. Een van de zaken die kunnen leiden tot een verbetering van de situatie, is zorginnovatie. Niet voor niets zijn overal in het land initiatieven, projecten en pilots in alle vormen en fasen gaande. Veel aandacht gaat daarbij uit naar technologische innovaties. In zorginstellingen moeten slimme technologische oplossingen de patiënt of cliënt en zorgverlener ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. En ook in de thuissituatie is er behoefte aan intelligente oplossingen voor praktische problemen die samenhangen met een afnemende (fysieke) gezondheid. Niet alleen voor ouderen, ook voor de groeiende groep chronisch zieken. Daarnaast werken steeds meer zorginstellingen aan sociale innovatie, waarbij nieuwe manieren van werken moeten leiden tot betere zorg en gemotiveerde medewerkers. Onduidelijk is echter wat er waar gebeurt. Het risico bestaat dat het wiel op meerdere plaatsen wordt uitgevonden, terwijl er wellicht nog witte gebieden zijn waarin niets wordt ondernomen. Augustus 2013 publiceerde het Zorgeconomie-team van Innovatie Zuid daarom een eerste inventarisatie van tachtig zorginnovaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Met zorginnovaties worden die vernieuwingen bedoeld die een patiënt, cliënt, zorgprofessional of mantelzorger betreffen. Het doel was om aan de hand van het verkregen overzicht waar mogelijk te leren van elkaar, te inspireren, krachten te bundelen, dubbele ontwikkelingen te voorkomen en wellicht oplossingen te bieden die elders direct toegepast kunnen worden. Al snel bleek dat er bij de zorgorganisaties, het MKB, kennisinstellingen, overheden en andere betrokkenen in de drie zuidelijke provincies ook behoefte is aan een roadmap op dit gebied: wat is de huidige gang van zaken rond zorginnovaties, wie houden zich ermee bezig, waar ontbreekt het aan en welke kansen liggen er? Deze publicatie gebaseerd op interviews met de projectteamleden Innovatie Zuid, aangevuld met informatie van provinciale beleidsambtenaren en vakliteratuur komt aan die behoefte tegemoet. Aanvullend zijn als bijlage zorginnovaties uit de drie provincies opgenomen, bij wijze van actualisering van de inventarisatie uit Allereerst wordt gekeken naar de cliënt, patiënt en oudere als eindgebruikers. Dat zijn vaak de mensen voor wie de zorginnovaties uiteindelijk bedoeld zijn. Niet de doelgroep zal veranderen, wel de mensen zelf. Zij worden mondiger en handiger in het omgaan met nieuwe, digitale ontwikkelingen. Voor het ontwikkelen van zorginnovaties is samenwerking tussen het MKB en de zorgorganisaties onontbeerlijk. Het is duidelijk dat technologie die zonder inbreng van de zorginstellingen en de eindgebruiker wordt ontwikkeld, niet of heel moeilijk te implementeren is in de zorg. Voor een succesvolle innovatie in de zorg blijkt ook intensieve samenwerking met kennisleveranciers van belang te zijn. Keteninnovatie doet inmiddels ook in de zorgeconomie opgang. In die samenwerking zijn wel enkele hobbels te nemen. De zorgsector is over het algemeen naar binnen gericht. Zorgorganisaties staan nog lang niet allemaal open voor het ondernemerschap Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties 5

8 binnen de eigen structuur en voor samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Het MKB heeft moeite om de zorgsector met zijn specifieke financieringsstructuur, certificering en diverse schotten te doorgronden. Ook heeft het MKB te weinig kennis van de dagelijkse problemen waar de zorgsector mee worstelt. Duidelijk is dat beide partijen elkaar onvoldoende kennen en dat er geen natuurlijke ontmoetingsmomenten zijn (netwerken). Hier ligt een rol voor de drie zuidelijke ontwikkelingsmaatschappijen LIOF, BOM en Impuls, samen met de nieuwe Kamer van Koophandel. Zij zullen de verbindingsprocessen faciliteren en de voortgang stimuleren. Ook de beleidsambtenaren van de provincies zien het belang en de urgentie van de koppelingen en blijvende contacten tussen het MKB en de zorg. Inmiddels wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van cross-overs tussen de verschillende (top)sectoren. Als het lukt om met enkele vooruitstrevende zorgorganisaties goede voorbeeldtrajecten neer te zetten, wordt het voor andere instellingen eenvoudiger te volgen. Actueel zijn de ontwikkelingen rond proeftuinen (of living labs ) waar gedurende een langere periode integraal in een praktijkopstelling wordt gewerkt aan zorginnovaties. Alle drie de provincies hebben een of meerdere van dergelijke proeftuinen lopen. Waar mogelijk wordt gekeken naar cross-overs in de breedste zin van het woord: deelname van bedrijven uit meerdere disciplines, maar ook zorginnovatieprojecten die aanhaken in andere sectoren. Thema s voor nieuwe ontwikkelingen zijn onder meer: dementie, zorg op afstand, preventie en chronische ziekten als COPD en obesitas. Een belangrijk aandachtspunt bij alle innovaties ook in de proeftuintrajecten is de opschaling en implementatie van geslaagde pilots. Nog te vaak gebeurt het dat een proefproject op een afdeling slaagt en vervolgens op de plank blijft liggen. Of bij een algehele invoering niet de gewenste resultaten behaalt omdat de organisatie er nog niet klaar voor is (ook hier komt sociale innovatie om de hoek kijken). Of zoals iemand verzuchtte: met zoveel niet-ingevoerde zorginnovaties is er nauwelijks behoefte aan nieuwe ontwikkelingen. Zo erg zal het niet zijn en er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande, ook waar het de opschaling en implementatie betreft. Zorginnovaties alleen zullen de geschetste problemen echter niet oplossen. Het is zelfs de vraag of innovaties niet leiden tot een nieuwe vraag van de cliënt, patiënt en/of zorgverlener. Ons collectieve financieringsstelsel waarbij de individuele zorgvrager niet rechtstreeks met de reële kosten wordt geconfronteerd, geeft geen prikkels af voor zuinigheid of matiging. 1 Voortschrijdende technieken kunnen leiden tot een meer verfijnde diagnostiek. En brengen meer afwijkingen bij mensen aan het licht, die eventueel om extra behandelingen vragen. Dergelijke overwegingen geven aan hoe complex ons zorgstelsel is en hoe veelzijdig de invloed van zorginnovaties kan zijn. Met dit in het achterhoofd zullen BOM, LIOF, Impuls en Kamer van Koophandel de komende jaren waar mogelijk in Zuid-Nederland de zorginnovaties stimuleren, verbindingen leggen, budgetten proberen vrij te maken en resultaten publiceren. Namens Innovatie Zuid, werkgroep Zorgeconomie, Wendy Persoon, BOM Paulette Wauben, LIOF Arend Roos, Impuls Cees Hogendoorn, Kamer van Koophandel 6 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties

9 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties 7

10 1 De veranderende eindgebruiker 8 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties Service en Logistiek

11 De toekomstige cliënt, patiënt of oudere zal anders in de zorg staan dan de huidige. Waar mensen nu nog vaak speelbal zijn van zorgaanbieder en zorgverzekeraar, neemt de cliënt of patiënt in toenemende mate het initiatief of stelt zich te weer. Enerzijds daalt in de maatschappij het ontzag voor het oordeel van een arts, specialist of zorgverzekeraar, anderzijds maken internet en zelfdiagnoses de mensen mondiger. Dit hoeft niet automatisch te betekenen dat de vergaarde kennis correct is. Ook is het niet vanzelfsprekend dat de veranderde eindgebruiker technisch veel beter onderlegd is. Wel zullen meer mensen basale computerkennis (toegang tot internet) hebben en zorg op afstand gemakkelijker oppakken. De veranderde attitude vraagt om een andere benadering; mensen willen meepraten en meer autonoom functioneren in plaats van dat er over hun hoofd heen wordt beslist. De nieuwe ouderen De komende generaties ouderen worden ouder, zijn meer mobiel, kapitaalkrachtiger en langer vitaal. Naar verwachting groeit het aantal Nederlandse 65-plussers van 16 procent in 2012 tot 25 procent in Met name het aantal oudere ouderen neemt aanzienlijk toe: in 2040 is 14 procent van de Nederlandse bevolking 75 jaar of ouder. 2 De nieuwe oudere biedt kansen op het gebied van zorginnovaties omdat het huidige aanbod niet of onvoldoende aansluit op de nieuwe vraag. Het is dan ook zaak om de eindgebruiker te koppelen aan het MKB, zodat duidelijk wordt waar behoefte aan is. Een voorbeeld is de rollator die eenmaal uit de AWBZ door fabrikanten beter werd afgestemd op de vraag van de eindgebruiker (en zelfs iets goedkoper werd). Als het MKB goed op dergelijke ontwikkelingen inspeelt, dan ligt er ook Europees gezien veel potentie. De nieuwe oudere heeft immers over het algemeen meer te besteden én is bereid te betalen als het product voldoet. Nieuwe eindgebruikers passen steeds meer zelfdiagnose toe en gebruiken zelfmanagementproducten. Daar komt een enorme hoeveelheid aan meetgegevens (big data) uit voort. De vraag is hoe die gegevens van het individu bij de arts of specialist komen. Dergelijke ict-zaken moeten goed aansluiten op bestaande, centrale systemen. Ook hier ligt een uitdaging voor het MKB om samen met de zorg en met kennisinstellingen tot bruikbare oplossingen te komen. Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties 9

12 2 De actoren 10 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties Service en Logistiek

13 Het onderwerp zorginnovaties leeft bij het MKB en de zorgsector. Zowel in ondernemerschap als in ideeën is er voldoende potentie. Er is, zeker vanuit het MKB, grote belangstelling om samen te werken. In Zuid-Nederland lopen tal van samenwerkingsprojecten in verschillende stadia. 3 Soms lijkt het vooral een kwestie de projecten concreet in te vullen. Wel blijkt het niet voor iedereen eenvoudig om projectvoorstellen goed te formuleren. Provincies, ontwikkelingsmaatschappijen, de Kamer van Koophandel en de diverse platforms als Brainport 2020 kunnen hier ondersteunend in werken. Samenwerking tussen het MKB en de zorgsector is overigens lang nog niet altijd evident; cultuurverschillen, onvoldoende bekendheid met elkaar en de gecompliceerde structuur van de zorgsector vormen belemmeringen. Beide partijen komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen, zij zijn geen natuurlijke partners. 2.1 De zorgsector De transitie die de zorgsector ondergaat, gecombineerd met stringente bezuinigingen, vraagt veel tijd en aandacht, en zorgt voor onrust op de werkvloer. Aan de andere kant liggen er ook kansen. Er komt een verschuiving: laagopgeleide zorgverleners worden (groten)deels vervangen door mantelzorgers en technologie. Ict-toepassingen kunnen administratieve handelingen vereenvoudigen en verkorten en bieden mogelijkheden voor zorg op afstand. Vanuit grote, internationale bedrijven komt een enorme toevloed aan algemene e-healthproducten van hoge kwaliteit en met veel potentie. De zorgsector heeft behoefte aan de kennis van het MKB om deze producten geschikt te maken voor specifieke doeleinden. De zorg is een bijzondere sector. Enerzijds belemmert de regelgeving snelle veranderingen. Zo moeten nieuwe therapieën eerst evidence based zijn voordat ze toegepast kunnen worden. Anderzijds is de financiering ingewikkeld en zijn er veel belanghebbenden betrokken bij het invoeringsproces; van cliënten en directe zorgverleners tot verzekeraars en niet te vergeten de publieke opinie. In het algemeen geldt dat de zorgsector nog sterk naar binnen is gericht en er vaak onvoldoende grensverkenning plaatsvindt. Wie voor de zorg is opgeleid, blijft er in hangen, ook waar het netwerken betreft. De inbreng van frisse ideeën is dan beperkt, terwijl een bredere blik juist nodig is om tot de noodzakelijke nieuwe businessmodellen te komen en tot een herinrichting van de organisatie (sociale innovatie). Daarnaast zijn zorgverleners vooral opgeleid om mensen te helpen en minder om ze zelfredzaam te maken. Meer flexibiliteit Zorginstellingen hebben vaak een starre houding waar het gaat om de logistiek rond de kamerbezetting. Nu ouderen langer thuis blijven wonen en verzorgingshuizen leeglopen, ligt er een kans om flexibel om te gaan bij noodgevallen. Dit kan worden gecombineerd met een inmiddels opgezet online platform voor het uitlenen/inhuren van medewerkers. De zorg is bovendien sterk opgedeeld in ziektes en aandoeningen, waarbij er niet altijd oog is voor elkaar (onderlinge samenwerking) of voor een meer holistische benadering. Wel groeit het besef dat mensen vaak niet één ziekte hebben, maar meerdere gerelateerde aandoeningen die om een coherente aanpak vragen. Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties 11

14 Sociale innovatie is daarom voor de zorgsector minstens zo belangrijk als technologische vernieuwingen en daar schort het nog vaak aan, al zijn er ook voorbeelden van zorgorganisaties en -instellingen die dit gestructureerd oppakken. 4 Branchevereniging ActiZ voert hier actief beleid in. Ketensamenwerking Zorgnetwerk Midden-Brabant, een samenwerkingsverband van zorgaanbieders voor transmurale zorg, laat zien dat samenwerking in een keten rond een aandoening goed werkt. Lopende projecten en programma s zijn onder meer Experiment Ketenzorg Dementie en Diabetesprogramma. Innoveren gaat niet vanzelf; daar moet de zorgorganisatie strategisch beleid op voeren, tijd voor vrijmaken (coördinatie en structureren) en kennis vergaren. Ervaringen met innovatieve icttoepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen 5 laten zien dat veel directeur-bestuurders ict-innovaties niet als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zien en dat er in hun organisatie te weinig ict-kennis beschikbaar is. Met als gevolg dat de leverancier vooral oplossingen vanuit de techniek bedenkt, met onvoldoende aandacht voor (en kennis van) het uiteindelijke doel: de dienstverlening verbeteren en de bedrijfsvoering van de zorgorganisatie vergemakkelijken. De zorg is geldstroomgedreven, wat de efficiëntie niet bevordert en evenmin de cliëntvriendelijkheid. Omdat er uiteindelijk onder de streep wel zwarte cijfers moeten komen, zou de zorg zich zakelijker kunnen opstellen. Dat vindt lang niet iedere organisatie even eenvoudig. Voor veel zorgverleners staat het begrip zorgondernemer ver van hen vandaan of heeft het zelfs een negatieve connotatie. Zorgondernemers Nieuwe toetreders in de zorg zijn commerciëler ingesteld en weten succesvol te ondernemen. Bijvoorbeeld The Operators, een samenwerkingsverband van Facilicom en Strukton Worksphere voor de facilitaire dienstverlening in ziekenhuizen. Ook Joost Nauta (Joost Zorgt) en Jos de Blok (Buurtzorg) zijn voorbeelden van geslaagde zorgondernemers. Aan de andere kant worden zorgorganisaties overspoeld met aanbodgerichte oplossingen van bedrijven, vooral in relatie tot kostenverlaging en vaak gericht op een deel(tje) van het probleem. Een goede vraagarticulatie vanuit de zorgsector kan duidelijk maken waar nu precies behoefte aan is. 2.2 Het MKB Er zijn drie soorten ondernemers actief in de zorgsector: De ontwikkelaar uit frustratie, niet zelden iemand uit de zorg zelf. Deze categorie heeft het niet gemakkelijk, want zij beschikt meestal over (te) weinig ondernemingszin en (te) veel idealisme. Geslaagde voorbeelden zijn er overigens wel, bijvoorbeeld MemorieCare (producten die de kwaliteit van leven van dementerenden verbeteren). Ook Litsano weet met zijn kabelmanage ment rond het ziekenhuisbed de markt succesvol te betreden. 12 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties

15 Grotere bedrijven die iets met zorg willen doen (nieuwe markt betreden) en kennisinstellingen die hun kennis willen valoriseren. Het uitgangspunt is op dat moment aanbodgericht, er moet vervolgens nog een flinke slag richting de zorgsector worden gemaakt. Cordian, dat innovatieve technologie inzet om zorgoplossingen en werkprocessen te verbeteren, is een geslaagd voorbeeld van een spin-out van Philips Research. (Nieuwe) bedrijven die met (integrale) oplossingen komen voor een vraag uit de zorg. Zo kwam Pillbox4U met een betrouwbare registratie en signalering van medicijnuitgifte in antwoord op de vraag naar therapietrouw bij het slikken van medicijnen. Arion bedacht onder meer de Easy-Slide, een slim hulpmiddel voor het zelfstandig aantrekken van therapeutische elastische kousen. Voor ondernemers is de zorg een lastig te doorgronden sector. Het MKB heeft weinig inzicht in de werking van deze markt, de rol van gemeenten en zorgverzekeraars, en zaken als financiering, regelgeving en certificering. E-health Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) stelt vanuit de noodzaak om de kostenkant te beheersen als eis dat zorg die in de oorspronkelijke vorm geen verzekerde zorg was, dit ook niet is in een e-healthvorm. En een e-healthvorm van reeds verzekerde zorg mag niet iets toevoegen; de samenstelling en effectiviteit van de zorg mogen niet wezenlijk wijzigen. 6 Kortom, beter met minder. Het MKB moet zich vooraf dus gedegen voorbereiden op de gang van zaken binnen de zorgsector. Daarnaast is het van belang om zich te oriënteren op wat er al gebeurt op het innovatieve vlak om new-to-me bij innovaties te voorkomen. De Inventarisatie Zorginnovaties 3 uit 2013 kan hierbij helpen. Innovatiedatabase Aimpact uit Utrecht heeft een innovatiedatabase opgesteld met circa onderwerpen. Het MKB kan hier vrij businesscases plaatsen. Een premium database geeft nadere informatie over de stand van zaken van een innovatie. Het kost het MKB moeite om bij de zorg binnen te komen. De ondernemer kan vaak niet de juiste contactpersoon binnen een zorgorganisatie vinden. Informele contacten via netwerkbijeenkomsten zijn lastig omdat deze lang niet altijd op én het MKB én de zorg zijn gericht. De provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en de Kamer van Koophandel kunnen vanuit hun kennis van beide werelden ondersteunen in het leggen van verbindingen. Zorgorganisaties zijn vooral inkoopgericht met een focus op grote bedrijven die een standaardaanbod of -pakketten leveren. Dat het (lokale) MKB tegen een redelijke prijs (innovatief) maatwerk kan bieden, is lang niet altijd bekend. 7 Bovendien kent de inkoper de innovatievraag van de werkvloer niet. De ondernemer moet daarom zijn marketing expliciet richten op personen en investeren in persoonlijke contacten die als referentie kunnen dienen. Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties 13

16 Wie slaagt bij zorgorganisatie A heeft geen garantie dat dit automatisch ook bij B gebeurt. Zelfs binnen dezelfde koepel blijken managers of bestuurders niet op de hoogte te zijn van geslaagde innovaties bij andere vestigingen, blijven ze afhoudend tegenover eerder behaalde resultaten en willen ze eerst bewijs zien door middel van een proef binnen hun eigen instelling. Ondernemers moeten daarom over een lange adem beschikken en bereid zijn te investeren in langlopende trajecten. Zeker als de innovatie op medisch terrein ligt, is certificering (CE-markering) verplicht, ook bijvoorbeeld voor medische apps. 8 Slimme ondernemers innoveren in stapjes, zodat het traject financieel haalbaar blijft. Daarnaast moet het MKB leren integraler te denken en bereid zijn om in clusters (open innovatie) samen te werken. Waar het MKB nog te veel uitgaat van deeloplossingen, zoekt de zorg juist naar integrale antwoorden. Bedrijven die alert reageren met innovaties op de vraag uit de zorgsector, hebben meer kans van slagen, vooral als zij samenwerking zoeken met zorgorganisaties en kennisleveranciers, en zorgverleners betrekken bij hun ontwikkelingen. Brede samenwerking Into D mentia heeft een uniek simulatieprogramma voor dementie ontwikkeld waarin gezonde mensen kunnen ervaren hoe het is om met dementie te leven. De ontwikkeling en realisatie kwamen tot stand door brede samenwerking tussen zorgorganisaties, kennisleveranciers en MKB ers uit diverse branches. Specialisatie op aandachtsgebieden binnen de zorg biedt kansen voor het MKB. Denk aan (preventie van) overgewicht, dementie, zorg op afstand, tijdige diagnose. Het MKB zal zich vervolgens bewust moeten richten op de toepassing door de eindgebruiker (cliënt, patiënt, oudere of zorgverlener); er komt maar één kans. 2.3 Het onderwijs De rol van het onderwijs wordt door niemand onderschat. Zo is het Limburgse Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) ondergebracht bij Zuyd Hogeschool. Het Centre for Care Technology Research (CCTR) is een gezamenlijk onderzoekscentrum van de Universiteit Maastricht, de Universiteit Twente, TNO en het NIVEL in Utrecht; het is een van de initiatieven die op de Health Campus Maastricht vorm hebben gekregen. Brainport 2020, met een werkgebied dat van Midden-Brabant tot Zuid-Limburg loopt, richt zich op vraaggestuurd beroepsonderwijs met doorlopende leerlijnen van vmbo tot wetenschappelijk onderwijs met nadruk op innovatief vakmanschap (mbo) en centres of expertise (hbo). Daarbij is expliciet aandacht voor de homecare en zorgtechnologie in de Limburgse Zorgacademie en het opschalen naar zorgonderwijs 2.0 in heel Zuidoost-Nederland. Mensen worden opgeleid in de zorg én de technologie om te komen tot verbinding van de vraag en kennis (co-creatie). Ook het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) wil zorginnovaties en zorginitiatieven voor het onderwijs toegankelijk maken. Met als expliciet doel mensen al tijdens hun opleiding tot zorgprofessional te interesseren voor en te laten werken met zorginnovaties. Partners van het CIC op onderwijsgebied zijn het Kellebeek College (mbo) en het Da Vinci College (vmbo en praktijkonderwijs), beiden uit Roosendaal. 14 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties

17 Senioren als ervaringsdeskundigen Mbo-opleider Summa Zorg uit Eindhoven heeft samen met Fontys (hbo) een onderwijsproject opgezet. Het doel is senioren als ervaringsdeskundigen actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsconcepten rond zorg en technologie. Ouderen kunnen bijvoorbeeld meedoen aan simulaties en direct hun ervaringen terugkoppelen aan de studenten. Studenten leren onder meer dat hoor en wederhoor belangrijk is. Fontys onderzoekt momenteel (begin 2014) hoe de senioren op een verantwoorde manier ingezet kunnen worden, Summa Zorg gaat dit in de praktijk brengen. Dit project maakt deel uit van het meerjarenproject Verpleeghuis van de Toekomst (VETO) dat het Fontys Expertisecentrum Gezondheid en Technologie (EGT) heeft opgezet. 9 Bijscholing van zorgverleners is noodzakelijk. De ontwikkelingen op het gebied van e-health zorgen ervoor dat de capaciteiten (kunnen en willen omgaan met technologische vernieuwingen) van medewerkers tegen het licht moeten worden gehouden. Er komt een cultuuromslag op de zorgsector af. Niet alleen door ontwikkelingen op het gebied van e-health, maar ook door de transitie van heerlijk verzorgen naar wat kunt u zelf nog?. Dat benadrukt de urgentie van sociale innovatie voor deze sector, maar roept bijvoorbeeld ook de vraag op waar het laagste niveau van opgeleide medewerkers gaat blijven. Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties 15

18 3 Samenwerking 16 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties Service en Logistiek

19 Samenwerken en verbinden zijn essentieel voor succesvolle zorginnovaties. Open innovatie, of co-creatie, in de vorm van clusters van ondernemers uit diverse sectoren, aangevuld met kennisleveranciers en het onderwijs, heeft zich de afgelopen jaren al in tal van sectoren bewezen. De partijen laten zien dat samenwerking de kwaliteit van innovaties ten goede komt. Toch zijn er ook voorbeelden van niet-effectieve samenwerking tussen bedrijven: het delen van kennis moet dan ook geen doel op zich worden of worden afgedwongen. Aan ondernemerschap en ideeën ontbreekt het niet. Wel is het zaak om ook die innovatieve ondernemers te interesseren die zelf niet aan de zorgsector denken. Het is een uitdaging om dergelijke matches te maken. De vele kleine initiatieven waar zorginnovaties toch ook door gekenmerkt worden, zouden in ketens verbonden moeten worden om meer volume en slagkracht te krijgen. Er is in alle drie de provincies echter onvoldoende zicht op lopende initiatieven binnen zorginstellingen. Verbindingen leggen Een Limburgse zorginstelling was op zoek naar een innovatief ontwerp voor hun badkamers. LIOF legde de verbinding met dertig MKB ers uit verschillende disciplines die samen ideeën ontwikkelen en oplossingen aandragen. 3.1 Ketenpartners Vooral met de lastige financieringsstructuur die de zorgsector heeft, is het voor het MKB van belang om de hele keten te kennen en zo mogelijk te betrekken bij innovaties. Binnen de keten heeft elke partner zijn eigen rol, waarbij vooral die van de eindgebruiker niet te overschatten is. Het is echter goed te realiseren dat niet elke ketenpartner ook vanzelfsprekend een innovatiepartner is. Dat geldt bijvoorbeeld voor zorgverzekeraars, die overigens wel over een Innovatiefonds Zorgverzekeraars beschikken, en voor gemeenten. Gemeenten zien veel op zich afkomen: jeugdzorg en een deel van de AWBZ komen per 1 januari 2015 onder hun verantwoording, evenals de Participatiewet. Bovendien krijgen zij daar minder geld voor dan nu beschikbaar is. Gemeenten zijn zich vanuit hun toekomstige verantwoordelijkheden aan het oriënteren. Zo ziet de Zeeuwse netwerkbijeenkomst Santé meer afgevaardigden uit de Zeeuwse gemeenten verschijnen. Mensen aan de onderkant van de maatschappij, have nots, zijn de grootste zorgvragers. Door hun gedrag om te buigen, onder meer door te investeren in preventie en het stimuleren van een gezonde(re) levensstijl, valt er winst in de vorm van minder aanvragen te behalen. Gemeenten kunnen dit alleen bereiken door binnen de keten aan verbeteringen te werken. Vergeet niet de ZZP ers als ketenpartner te zien. Zij zijn niet productgericht maar verlenen zorg (proces). Het is van belang om hen te verbinden met gemeenten. Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties 17

20 Buurtzorgpension Buurtzorg Nederland heeft laten zien hoe ZZP ers gezamenlijk met een vernieuwend zorgaanbod kunnen komen. Met als gevolg dat twee Zeeuwse ondernemers het Buurtzorgpension geïnitieerd hebben in Zierikzee; een concept dat nu in heel Nederland aan een opmars bezig is. In Zeeland is Stichting Ketenzorg Midden- en Noord-Zeeland actief. Deze zet zich in voor een goede samenhang in de ketenzorg voor onder meer dementie en wordt gedragen door nagenoeg alle zorgaanbieders in het werkgebied, het ziekenhuis en de huisartsen. 3.2 Netwerken Om goed te kunnen samenwerken, moet men elkaar eerst leren kennen en vertrouwen. De zorgsector en het MKB komen elkaar niet snel tegen en kennen elkaar niet of slecht, waardoor samenwerken niet voor de hand ligt. Netwerken zijn onontbeerlijk om de informele link te leggen, maar het is nog zo niet eenvoudig vertegenwoordigers van beide groepen te bundelen. Waar MKB ers gewend zijn om zich geregeld te profileren tijdens (netwerk)bijeenkomsten, maakt de zorg nog weinig tijd vrij om te netwerken en komt nauwelijks op bijeenkomsten buiten de eigen sector. Naast deze netwerkbijeenkomsten, samenwerkingsverbanden en fora heeft de ervaring geleerd dat ook proeftuinen of living labs een vliegwiel kunnen zijn voor (nieuwe) netwerken en relaties. Limburg Het meest relevante netwerk in Limburg is het in 2013 opgerichte Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT), ondergebracht bij Zuyd Hogeschool. De verwachtingen omtrent EIZT zijn hooggespannen. LED (Limburg Economic Development) is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Het doel is het Brainport 2020 programma voor Zuid-Limburg te realiseren. LED richt zich onder meer op de kruisverbanden tussen technologie en zorg, en verleent subsidies met een maximum van euro op basis van minimaal 50 procent cofinanciering. Het integrale stimulerings- en ondersteuningsprogramma LimburgMakers organiseert voor het onderdeel Healthcare cross-sectorale inspiratietafels voor het vinden van creatieve oplossingen voor concrete vragen uit de zorg. Een gelegenheid waar het MKB uit diverse sectoren (industrie, bouw, mechanica, elektro- en installatietechniek, metaal, procestechniek), de zorg, welzijn, onderwijs en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. De vereniging LifetecZONe richt zich op ondernemers in de lifetec (life sciences en medische technologie) in Zuidoost-Nederland en omvat daarmee zowel Limburg als Noord-Brabant. De bijeenkomsten zijn niet specifiek voor zorginnovaties. Wel wordt geregeld samenwerking gezocht met onder meer Health Valley. Noord-Brabant De Coöperatie Slimmer Leven 2020 een breed samenwerkingsverband dat de invoering van innovatieve technologie in de zorg wil stimuleren organiseert geregeld netwerkbijeenkomsten. Het Tilburg Innovatie Centrum (TIC) richt zich op ict en de zorg en het Care Innovation Centrum (CIC) in Roosendaal op zorg en onderwijs. Ook hier vinden vaak kruisbestuivingen plaats. 18 Innovatie Zuid - Roadmap Zorginnovaties

De verdienste van Innovatie. Zuid-Nederland

De verdienste van Innovatie. Zuid-Nederland De verdienste van Innovatie Samenwerking in Zuid-Nederland Eindrapportage 2007-2014 De verdienste van Innovatie Samenwerking in Zuid-Nederland Eindrapportage 2007-2014 Colofon Innovatie Zuid December

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur.

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur. 2 foto s Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie