Jaarstukken Gemeente Apeldoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening Waarderingsgrondslagen Algemeen Waarderingsgrondslagen Grondslagen voor resultaatbepaling Balans Algemeen Balans per 31 december Toelichting op de balans Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen op korte termijn Liquide middelen Overlopende activa Eigen vermogen Voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Overlopende passiva Overzicht van baten en lasten (programmarekening) Algemeen Overzicht van baten en lasten (programmarekening)...46 Jaarverslag Paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid Paragraaf lokale heffingen Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf dienstverlening Paragraaf veiligheid gemeentebreed

4 Paragraaf vastgoed Bijlagen bij de jaarrekening Staat van reserves en voorzieningen Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA) Specificatie algemene reserve Specificatie reserve overlopende projecten Specificatie over te boeken kredieten Staat van investeringen en kapitaallasten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden" WNT SISA-bijlage Treasury Controleverklaring

5 Inleiding Met deze concernjaarstukken over het jaar 2014 leggen wij zowel in financiële als in beleidsmatige zin verantwoording af over het door ons gevoerde beleid. Net als vorig jaar hebben we naast dit reguliere boekwerk een afzonderlijk document Jaarstukken in vogelvlucht opgesteld. Hiermee beogen we voor uw raad en de Apeldoornse inwoners op een beknopte wijze inzicht te bieden in de bereikte prestaties. De nota van aanbieding, die voorheen in dit boekwerk was opgenomen, treft u aan in de jaarstukken in vogelvlucht. In dit boekwerk staan alle details en kan worden gezien als naslagwerk. Dit boekwerk bestaat uit de jaarrekening en het jaarverslag. In de jaarrekening treft u naast de balans en programmarekening op beleidsproductniveau een analyse aan van de financiële afwijkingen. Daarnaast geven de diverse bijlagen onder andere inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en het verloop van reserves en voorzieningen. Voorts bieden wij u in de bijlagen inzicht in de projecten die in 2014 nog niet geheel zijn afgerond en waarvoor gelden naar 2015 worden overgeheveld. De overheveling van budgetten voldoet aan de Kaderstelling overlopende budgetten en kredieten (bijlage bij de nota reserves en voorzieningen), die uw raad in december 2010 heeft vastgesteld. In het jaarverslag vindt u de bereikte maatschappelijke effecten en geleverde prestaties. Deze worden vergeleken met de in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) gemaakte afspraken. Aan de prestaties zijn net als vorig jaar kleuren gegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien of de prestatie is gehaald (groen), onderhanden is (blauw) of nog niet gestart (rood). De kleuren zijn bepaald ten opzichte van de planning Daarnaast rapporteren wij ook over de voortgang van de bezuinigstaakstellingen. Op advies van de rekenkamercommissie in het onderzoeksrapport Jaarstukken 2012 betrekken wij hierbij ook de maatschappelijke effecten. Ten slotte treft u in de concernjaarstukken van 2014 een aantal paragrafen aan, die deels op grond van landelijke regelgeving verplicht zijn voorgeschreven. In de paragraaf financiering is zoals aangekondigd in de MPB een analyse op de houdbaarheid van onze financiën toegevoegd. Dit op basis van een model dat is ontwikkeld door de VNG. Bij het vaststellen van de MPB hebben wij u toegezegd invulling te gaan geven aan de motie Reserves over de reserves. In de motie werd ons college opgeroepen om bij de jaarrekening over 2014 een compleet beeld te geven van de financiële risico s van de gemeente met daarbij een voorstel over de gewenste omvang van de financiële reserves, gezien de richtlijnen van provincie en Rijk, het risicoprofiel van de gemeente en het weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben wij invulling gegeven aan deze motie. In de paragraaf zijn alle risico s meegenomen die we op dit moment voor onze gemeente in beeld hebben. In 2012 heeft uw raad de Zomernota 2012 en het financieel herstelplan vastgesteld. Volgens het financieel herstelplan verwachtten wij in 2022 een positieve algemene reserve van 15 miljoen en een weerstandsvermogen > 1. 5

6 6

7 Jaarrekening 2014 Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 7

8

9 1.1 Waarderingsgrondslagen Jaarrekening 2014 Gemeente Apeldoorn 9

10

11 1.1 Waarderingsgrondslagen Algemeen De gemeentewet schrijft voor dat het College van Burgemeester en Wethouders middels een jaarrekening, jaarverslag en de bijbehorende controleverklaring verantwoording dient af te leggen aan de raad over het gevoerde financiële beheer in een bepaald begrotingsjaar. Alle eenheden van de Gemeente leveren een bijdrage aan de jaarrekening en het jaarverslag. In 2014 hebben twee stelselwijzigingen plaats gevonden door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Stelselwijzigingen moeten met terugwerkende kracht worden verwerkt. Dit betekent dat voor beide wijzigingen de beginbalans is aangepast. De eerste wijziging heeft betrekking op de materiële vaste activa. De categorie economisch nut waarvan de kapitaallasten doorgerekend kunnen worden naar tarieven is toegevoegd. De materiële vast activa is nu ook zo ingedeeld. De tweede wijziging heeft betrekking op riolering. Voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen hebben wij op basis van de gewijzigde regelgeving een voorziening ingesteld. Deze voorziening is gevoed vanuit de reserve riolering. Dit houdt in dat in de beginbalans 2 miljoen is verschoven van de reserve riolering naar de nieuw gevormde voorziening riolering Waarderingsgrondslagen Algemeen De concernjaarrekening 2014 is opgesteld conform het Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus de cumulatieve afschrijving. Bij nieuwe investeringen met een waarde groter dan 2,5 miljoen wordt tevens bouwrente aan het actief toegerekend. Deze bouwrente wordt samen met de kostprijs van het actief geactiveerd. De af te stoten onroerende goederen (het voormalige oneigenlijke woningbezit van het Grondbedrijf) worden gewaardeerd tegen de gecorrigeerde historische kostprijs van Erfpachtterreinen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs of registratiewaarde. Als de contante waarde van de toekomstige canons voor deze terreinen lager is, vindt waardering tegen deze lagere waarde plaats. De afschrijvingen worden maandelijks per investering berekend op basis van de looptijd, het rentepercentage en de afschrijvingsmethode die aan de betreffende investering is toegekend. Het rentepercentage is daarbij gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van het activum. Daarbij geldt dat een langere levensduur ook een hoger rentepercentage tot gevolg heeft. Immers, hoe langer de looptijd hoe groter de onzekerheid over de te verwachten renteontwikkeling. Verder wordt voor nieuwe investeringen in beginsel de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Uitzondering hierop zijn de investeringen in onderwijshuisvesting. Deze worden lineair afgeschreven. De levensduur van een activum kan variëren van 3 jaar (voor bepaalde automatiseringsmiddelen) tot 60 jaar (voor bijvoorbeeld de stichtingskosten van onderwijsgebouwen). 11

12 Investeringen met economisch nut* Investeringen met een economisch nut (verplicht activeren): Stichtingskosten onderwijsgebouwen (excl. grond) 60 Uitbreiding onderwijsgebouwen 60 Stichtingskosten gymnastieklokalen en sporthallen onderwijs 60 Stichtingskosten nieuwbouw woningen en gebouwen 40 Rioleringen (aanleg, vervanging en herstel) 40 Parkeergarages 40 Gymnastieklokalen en sporthallen (excl. onderwijs) 40 Aanleg sportvelden 40 Woonwagenlocaties 30 Lichtinstallaties sportaccommodaties 25 Onderlaag/fundering kunstgrasveld 25 Renovatie sportaccommodaties 20 Uitbreiding, verbouwing woningen en gebouwen 20 Algemene technische installaties (inclusief onderwijs) 20 Inrichtingskosten sportaccommodaties 20 Liftinstallatie 20 Centrale verwarmingsinstallatie 20 Installaties klimaatbeheersing 20 Semi-permanente bebouwing 20 Renovatie onderwijsgebouwen 20 Telefooncentrale 10 Noodgebouwen (oude bouwstijl) 15 Gymnastiekmateriaal (excl. onderwijs) 10 Kunstgrasvelden (toplaag) 10 Meubilair, inventaris, diverse kleine voorzieningen 10 Stemmachines 10 Tijdelijke noodgebouwen/huisvesting 5 Transportmiddelen, auto s, aanhangwagens, motorvoertuigen 5 à 15 Automatiseringsapparatuur 3 à 5 Gereedschappen, verbindingsmiddelen 5 Software 5 * investeringen met een economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn of bijdragen in de mogelijkheid tot het verwerven van middelen. Investeringen met maatschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut (onder andere de aanleg van parken) worden in de meeste gevallen niet geactiveerd. Dit is overeenkomstig het BBV waarin wordt verzocht om investeringen met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet te activeren. De uitgaven voor deze investeringen worden direct verrekend met de exploitatie. Alleen bij hoge uitzondering kan van deze regel afgeweken worden. Voor een uitgebreide beschrijving van het afschrijvingsbeleid van de Gemeente Apeldoorn kunt u de kadernotitie afschrijvingsbeleid en waardering van activa raadplegen die op 17 oktober 2013 door uw raad is vastgesteld. Financiële vaste activa De belangen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Langlopende leningen worden opgenomen tegen de nominale waarde of lagere marktwaarde. 12

13 Voorraden (exclusief Grondbedrijf) De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffing- of vervaardigingsprijs. Alleen als de marktwaarde lager ligt, zal waardering tegen de marktwaarde plaatsvinden. Voorraden grond De onder de voorraden in exploitatie genomen complexen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Hierbij geldt dat indien de boekwaarde (het saldo van de gemaakte kosten minus ontvangen opbrengsten) niet meer goed gemaakt kan worden vanuit het positieve saldo van de toekomstige opbrengsten en kosten, er een verliesvoorziening wordt gevormd. Voor de niet in exploitatie genomen complexen geldt de volgende werkwijze: als er sprake is van een reëel en stellig voornemen tot bouwrijp maken mogen er kosten geactiveerd worden tot aan de (laagste denkbare) verwachte marktwaarde. Waardering vindt plaats tegen vervaardigingsprijs. Indien de boekwaarde hoger is dan de verwachte marktwaarde, wordt het verschil als verlies genomen via een verliesvoorziening. Er hoeft echter niet meer afgeboekt te worden dan tot aan de huidige marktwaarde; als er geen sprake (meer) is van een reëel en stellig voornemen tot bouwrijp maken mogen er kosten geactiveerd worden tot aan de huidige marktwaarde (bijvoorbeeld agrarische waarde). Waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs. Indien de boekwaarde hoger is dan de huidige marktwaarde, wordt het verschil als verlies genomen ten laste van de reserve grondbedrijf. De voorraad grond- en hulpstoffen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde Vorderingen Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor (eventuele) oninbaarheid. Overlopende activa De overlopende activa is opgenomen tegen de nominale waarde. Algemene reserve Algemene reserves zijn reserves waar de raad geen specifieke bestemming aan heeft gegeven. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan de raad wel een specifiek doel heeft gegeven. Binnen de bestemmingsreserves is een onderscheid mogelijk tussen wettelijke reserves, egalisatiereserves en overige bestemmingsreserves. De Algemene reserve van het Grondbedrijf wordt bijvoorbeeld in dit kader ook gezien als een bestemmingsreserve. Rentetoevoeging reserves Met uitzondering van de reserves overlopende projecten geldt dat jaarlijks rente over de reserves wordt berekend. De rente wordt aan bestemmingsreserves toegevoegd, als een reserve concrete bestedingsverplichtingen kent en waarbij rentetoevoeging noodzakelijk is, om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. De berekende rente over de overige reserves wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het rentepercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor 2014 is dit rentepercentage vastgesteld op 1,75 %, met uitzondering van de kapitaallastenreserves. De rentes van deze reserves zijn gekoppeld aan de rente van het actief waarop de kapitaallastenreserve betrekking heeft. Voor de reserves van het grondbedrijf is een afwijkend rentepercentage vastgesteld. Dit rentepercentage (2014 = 4%) komt overeen met het rentepercentage dat wordt gebruikt bij het berekenen van de rente over de voorraad per 1 januari van het betreffende jaar. 13

14 Voorzieningen Voorzieningen kunnen (conform de BBV) worden gevormd als sprake is van: verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs ingeschat kunnen worden; op balansdatum bestaande risico s, die kunnen leiden tot verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang reeds redelijkerwijs ingeschat kan worden; toekomstige kosten, mits de oorsprong ligt voorafgaande aan de balansdatum en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden gevormd tegen nominale waarde. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Van langlopende schulden is sprake indien de oorspronkelijke looptijd één jaar of langer is. Kortlopende schulden en vlottende passiva Kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde Grondslagen voor resultaatbepaling lasten-baten stelsel De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen geleverd zijn (lasten-baten stelsel). De baten en lasten waartussen een causaal verband bestaat, zijn in hetzelfde jaar verantwoord. De verliezen en in redelijkheid te berekenen risico s, die hun oorsprong vinden in of vóór het verslagjaar zijn verwerkt in de jaarrekening. Winstneming grondbedrijf Wij nemen tussentijds winst voor het deel dat de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan het totaal van de gerealiseerde kosten en de nog te maken kosten, naar beneden afgerond op Bij afsluiting van een complex wordt het saldo van het complex ten gunste of eventueel ten laste van de reserve grondbedrijf gebracht. Resultaatbestemming Conform het BBV worden de mutaties in de reserves, zowel bij de begroting als de rekening, separaat verantwoord (via functie 980 in de programmarekening). Het jaarrekeningresultaat is hierdoor zowel vòòr als na bestemming* inzichtelijk. * Met bestemming wordt hier de verrekening (storting in/onttrekking uit) met de reserves bedoeld. 14

15 1.2 Balans Jaarrekening 2014 Gemeente Apeldoorn 15

16

17 1.2 Balans Algemeen De balans is een momentopname en geeft inzicht in de vermogenstoestand op een specifieke datum. Aan de debetzijde van de balans zijn de activa / bezittingen opgenomen. Onder deze bezittingen vallen niet alleen tastbare zaken zoals gebouwen en voorraden maar ook de vorderingen die de gemeente op derden heeft. De creditzijde van de balans geeft de passiva / financieringsbronnen weer. Dit betreft onder andere de gevormde voorzieningen en reserves en de schulden op lange en korte termijn. De indeling van de balans zoals deze hieronder is toegepast is overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De kolom mutatie is aanvullend opgenomen om meer inzicht te geven in de mutaties die in 2014 hebben plaatsgevonden. Bij de toelichting op de balans is per post een toelichting opgenomen waarin de grote mutatie in het jaar nader wordt verklaard Balans per 31 december Balans Gemeente Apeldoorn per 31 december 2014 (bedragen x 1.000) Mutatie Activa Vaste activa 01 Materiële vaste activa - Economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Overige langlopende leningen Bijdrage aaan activa in eigendom van derden Overige uitzettingen Totaal vaste activa Vlottende activa 03 Voorraden - Niet in exploitaitie genomen bouwgronden Overige grond en hulpstoffen In exploitatie genomen boouwgronden/onderhanden werk Vooruitbetalingen Vorderingen korte termijn (< 1 jaar) - Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen Overige overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal Activa

18 Mutatie Passiva Vaste passiva 07 Eigen vermogen - Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal reserves Rekeningresultaat Voorzieningen Schulden met een looptijd > 1 jaar - Obligatieleningen Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen Onderhandse leningen van medeoverheden Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) Waarborgsommen Totaal vaste passiva Vlottende passiva 10 Schulden met een looptijd < 1 jaar - Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden Overlopende passiva - Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen Vooruit ontvangen bedragen overig Overige overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal Passiva Gewaarborgde geldleningen

19 1.3 Toelichting op de balans Jaarrekening 2014 Gemeente Apeldoorn 19

20

21 1.3 Toelichting op de balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa geven de boekwaarde (aanschafwaarde minus cumulatieve afschrijvingen) weer van alle activa die eigendom zijn van de Gemeente Apeldoorn. Per 31 december 2014 is de stand van de materiële vaste activa als volgt: 01 Materiële vaste activa Mutatie 01.1 Gronden en terreinen - economisch nut Woonruimten - economisch nut Bedrijfsgebouwen - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Grond-, weg- en waterbouwk. werken - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag maatschappelijk nut Vervoermiddelen - economisch nut Machines, apparaten en installaties - economisch nut Overige materiële vaste activa - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Totaal materiële vaste activa De mutatie in materiële vaste activa is het gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In onderstaand overzicht is per categorie inzichtelijk gemaakt hoe de mutatie is verdeeld over deze onderdelen. 21

22 Nieuwe Desinvesteringen investeringen Afschrijving Mutatie Mutatie materiële vaste activa 01.1 Gronden en terreinen - economisch nut Woonruimten - economisch nut Bedrijfsgebouwen - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Grond-, weg- en waterbouwk. werken - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag maatschappelijk nut Vervoermiddelen - economisch nut Machines, apparaten en installaties - economisch nut Overige materiële vaste activa - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Totaal mutatie materiële vaste activa Toelichting (des-)investeringen In 2014 zijn geen grote investeringen opgeleverd. Het gros van de investeringen heeft betrekking op routine-investeringen (vervanging) en lang lopende projecten zoals beken en sprengen. Wel heeft er bij het oneigenlijk woningbezit één verkoop plaatsgevonden. Tenslotte is er voor 0,5 miljoen activa overgedragen aan het Grondbedrijf. Bijdragen van derden Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen bijdragen van derden in mindering worden gebracht op de te activeren investeringen. Investeringen waarop een bijdrage van derden in mindering wordt gebracht, worden daardoor voor een lager bedrag geactiveerd dan waarvoor deze eigenlijk zijn aangeschaft of vervaardigd. In 2014 zijn voor de beken en sprengen bijdragen van derden ontvangen. Investeringen met een maatschappelijk nut De investeringen met een maatschappelijk nut die op de balans staan (01.4) betreffen voor het grootste deel investeringen die betrekking hebben op de aanleg en reconstructie van wegen. Rotondes worden daarbij afgeschreven in 40 jaar. De overige investeringen hebben voor het grootste deel een afschrijvingstermijn van 20 of 25 jaar. Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag In 2014 heeft in de BBV een wijziging plaatsgevonden. De categorie investeringen met een economisch nut met een heffingsgrondslag is toegevoegd. Onder deze categorie worden de investeringen geactiveerd waarvan de kapitaallasten is de tarieven kunnen worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de investeringen in riolering. Toegerekende rente aan activa In de vermeerderingen van de materiële vaste activa van 2014 is in totaal voor een bedrag van aan toegerekende rente opgenomen. Dit betreft bouwrente die wordt toegerekend aan investeringen groter dan 2,5 miljoen. 22

23 Activa in erfpacht Onder de gronden en terreinen (01.1) zijn gronden voor 2,3 miljoen opgenomen die in erfpacht zijn uitgegeven via het Grondbedrijf dit betreft name ondergrond benzinestations. Daarnaast is er voor een bedrag van 3,3 miljoen aan gronden van een woonwagenlocatie in erfpacht. In totaal bedragen de activa in erfpacht 5,5 miljoen. In het boekjaar hebben zich hierin geen mutaties voorgedaan Financiële vaste activa De financiële vaste activa geven de waarde weer van de verstrekte kort- en langlopende geldleningen aan derden. Per 31 december 2014 is de stand van de financiële vaste activa als volgt: 02 Financiële vaste activa Mutatie Kapitaalverstrekkingen 02.1 Overige verbonden partijen Verstrekte leningen 02.2 Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige langlopende leningen Vorderingen > 1 jaar 02.5 Vordering opbr. aandelen Nuon Bijdragen aan activa in eigendom van derden 02.6 Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal financiële vaste activa De mutaties in financiële vaste activa zijn het gevolg van nieuw verstrekte langlopende leningen en aflossingen die door derden op de uitstaande leningen zijn gedaan. In onderstaand overzicht is per categorie inzichtelijk gemaakt hoe de mutatie is verdeeld over deze onderdelen. Mutatie financiële vaste activa (alleen leningen) Verstrekte Ontvangen Leningen Aflossingen Mutatie Kapitaalverstrekkingen 02.1 Overige verbonden partijen Verstrekte geldleningen 02.2 Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige langlopende leningen Vorderingen > 1 jaar 02.5 Vordering opbr. aandelen Nuon Totaal financiële vaste activa

24 Woningbouwcorporaties (02.2) In 2014 hebben de woningbouwcorporaties voor 0,3 miljoen afgelost. Deelnemingen (02.3) Dit betreft de restant aflossing van de verstrekte leningen aan Orpheus. Overige langlopende leningen (02.4) De Stichting Wereld Natuurhuis heeft zijn lening vervroegd afgelost, 0,6 miljoen. Wij hebben van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) per saldo een aflossing van 0,2 miljoen ontvangen. De overige aflossingen betreffen reguliere aflossingen op verstrekte leningen. In het kader van het kunstgrasfonds hebben wij 0,6 miljoen verdeeld over 2 leningen verstrekt aan sportverenigingen. Vordering opbrengst aandelen Nuon (02.5) In 2009 zijn de aandelen Nuon verkocht. De betaling wordt over een aantal jaren uitgespreid Bijdragen aan activa in eigendom van derden Op bijdragen aan activa in eigendom van derden is alleen regulier afgeschreven Voorraden De stand van de voorraden per 31 december 2014 is als volgt (x 1.000): 03 Voorraden Mutatie Niet in exploitatie genomen gronden 03.1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden Voorziening niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk 03.3 In exploitatie genomen bouwgronden Voorziening in exploitatie genomen bouwgronden Overige grond-en hulpstoffen Totaal voorraden Grondbedrijf Overige onderhanden werk Overigen 03.7 Vooruitbetalingen Totaal voorraden Het verloop van de exploitatie genomen bouwgronden ziet er als volgt uit: Mutatie in exploitatie genomen bouwgronden Vermeerdering Vermindering Mutatie in exploitatie genomen bouwgronden

25 Niet in Exploitatie genomen bouwgronden (03.1 en 03.2) Voor de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEG) heeft uw raad wel het voornemen om er in de toekomst nog wat mee te doen (stellig voornemen) maar deze zijn nog niet door uw raad in exploitatie genomen. Hierin zijn per 31 december 2014 opgenomen gronden in de complexen Kieveen, Markstraat-Beekstraat en Kanaalzone Remeha. De gronden zijn gewaardeerd tegen vervaardigingskosten dan wel lagere huidige marktwaarde (HMW). Indien de bruto boekwaarde (03.1) hoger ligt dan de HMW dan is voor het verschil een verliesvoorziening gevormd (03.2). De bruto boekwaarde (03.1) is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (- 0,2 miljoen). De mutatie in de verliesvoorzieningen (03.2) (1,9 miljoen) wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van de huidige marktwaarde van 1,4 miljoen in het complex Beekstraat/Marktstraat. In exploitatie genomen bouwgronden (03.3 en 03.4) De boekwaarde van de gronden die in exploitatie zijn genomen en veelal in uitvoering zijn, neemt jaarlijks toe met het saldo van kosten en opbrengsten. Voor het deel van de boekwaarde dat in de toekomst niet meer zal worden terugverdiend, is een verliesvoorziening getroffen. De bruto boekwaarde (03.3) van de in exploitatie genomen gronden (IEG) is in 2014 met 4,3 miljoen toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door reguliere kosten en opbrengsten en door winstnames op complexniveau. De grootste mutaties zijn (in miljoen euro): Kosten (boekwaarde verhogend) Bouw en woonrijp maken + 6,3 Rente + 6,0 Apparaatskosten + 3,5 Exploitatiekosten panden/percelen + 1,1 Overige kosten + 1,5 Opbrengsten (boekwaarde verlagend) Verkoop bouwrijpe grond - 10,9 Bijdragen reserves - 1,6 Exploitatieopbrengsten panden/percelen - 1,5 Subsidies - 0,7 Overige opbrengsten - 2,1 Winstnames (boekwaarde verhogend) Winstnames ,7 (m.n. Erfpacht, Beekpark, Ov. Eigendommen) Voor een uitgebreide toelichting op de gemaakte kosten en opbrengsten wordt verwezen naar de toelichting op het product Bouwgrondexploitatie (830) waar voor het totaal van het Grondbedrijf (IEG + NIEG) een toelichting per kostensoort is opgenomen. De omvang van de verliesvoorzieningen (03.4) bij de IEG is met 9,0 miljoen toegenomen. Dit wordt allereerst veroorzaakt door een (reguliere) rentetoevoeging van 3,6 miljoen per Daarnaast is er in 2014 een algemene verliesvoorziening van 2,8 miljoen gevormd als gevolg van bijstelling van het kwalitatieve woningbouwprogramma en zijn er mutaties verwerkt in verliesvoorzieningen bij diverse complexen (waarvan de grootste: Zuidbroek toename 3,2 miljoen, Ecofactorij I toename 1,8 miljoen en afname 1,0 mln Haven Centrum). 25

26 Overige grond- en hulpstoffen (03.5) Onder de overige grond- en hulpstoffen zijn de gronden (inclusief opstallen) opgenomen waar geen ontwikkeling meer op is voorzien. Met uitzondering van eventuele aankopen mag de boekwaarde niet worden gemuteerd met overige kosten en opbrengsten. Zowel rente als beheers- en exploitatielasten worden jaarlijks ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf gebracht. Als gevolg van de herziening van het woningbouw- en bedrijvenprogramma is de omvang van de overige grond- en hulpstoffen de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2014 is de voorraad voor 2,8 miljoen afgewaardeerd (m.n. Beekbergsebroek 0,9 miljoen, Kanaalzone Overig 0,6 miljoen). Van de afwaardering heeft 1,2 miljoen betrekking op rentekosten en 1,4 miljoen op afwaardering als gevolg van een lagere marktwaarde. Er is 1,0 miljoen aan aankopen toegevoegd a.g.v. contractuele verplichtingen voor restantbetalingen. 26

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie