Jaarstukken Gemeente Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening Waarderingsgrondslagen Algemeen Waarderingsgrondslagen Grondslagen voor resultaatbepaling Balans Algemeen Balans per 31 december Toelichting op de balans Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen op korte termijn Liquide middelen Overlopende activa Eigen vermogen Voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Overlopende passiva Overzicht van baten en lasten (programmarekening) Algemeen Overzicht van baten en lasten (programmarekening)...46 Jaarverslag Paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid Paragraaf lokale heffingen Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf dienstverlening Paragraaf veiligheid gemeentebreed

4 Paragraaf vastgoed Bijlagen bij de jaarrekening Staat van reserves en voorzieningen Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA) Specificatie algemene reserve Specificatie reserve overlopende projecten Specificatie over te boeken kredieten Staat van investeringen en kapitaallasten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden" WNT SISA-bijlage Treasury Controleverklaring

5 Inleiding Met deze concernjaarstukken over het jaar 2014 leggen wij zowel in financiële als in beleidsmatige zin verantwoording af over het door ons gevoerde beleid. Net als vorig jaar hebben we naast dit reguliere boekwerk een afzonderlijk document Jaarstukken in vogelvlucht opgesteld. Hiermee beogen we voor uw raad en de Apeldoornse inwoners op een beknopte wijze inzicht te bieden in de bereikte prestaties. De nota van aanbieding, die voorheen in dit boekwerk was opgenomen, treft u aan in de jaarstukken in vogelvlucht. In dit boekwerk staan alle details en kan worden gezien als naslagwerk. Dit boekwerk bestaat uit de jaarrekening en het jaarverslag. In de jaarrekening treft u naast de balans en programmarekening op beleidsproductniveau een analyse aan van de financiële afwijkingen. Daarnaast geven de diverse bijlagen onder andere inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en het verloop van reserves en voorzieningen. Voorts bieden wij u in de bijlagen inzicht in de projecten die in 2014 nog niet geheel zijn afgerond en waarvoor gelden naar 2015 worden overgeheveld. De overheveling van budgetten voldoet aan de Kaderstelling overlopende budgetten en kredieten (bijlage bij de nota reserves en voorzieningen), die uw raad in december 2010 heeft vastgesteld. In het jaarverslag vindt u de bereikte maatschappelijke effecten en geleverde prestaties. Deze worden vergeleken met de in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) gemaakte afspraken. Aan de prestaties zijn net als vorig jaar kleuren gegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien of de prestatie is gehaald (groen), onderhanden is (blauw) of nog niet gestart (rood). De kleuren zijn bepaald ten opzichte van de planning Daarnaast rapporteren wij ook over de voortgang van de bezuinigstaakstellingen. Op advies van de rekenkamercommissie in het onderzoeksrapport Jaarstukken 2012 betrekken wij hierbij ook de maatschappelijke effecten. Ten slotte treft u in de concernjaarstukken van 2014 een aantal paragrafen aan, die deels op grond van landelijke regelgeving verplicht zijn voorgeschreven. In de paragraaf financiering is zoals aangekondigd in de MPB een analyse op de houdbaarheid van onze financiën toegevoegd. Dit op basis van een model dat is ontwikkeld door de VNG. Bij het vaststellen van de MPB hebben wij u toegezegd invulling te gaan geven aan de motie Reserves over de reserves. In de motie werd ons college opgeroepen om bij de jaarrekening over 2014 een compleet beeld te geven van de financiële risico s van de gemeente met daarbij een voorstel over de gewenste omvang van de financiële reserves, gezien de richtlijnen van provincie en Rijk, het risicoprofiel van de gemeente en het weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben wij invulling gegeven aan deze motie. In de paragraaf zijn alle risico s meegenomen die we op dit moment voor onze gemeente in beeld hebben. In 2012 heeft uw raad de Zomernota 2012 en het financieel herstelplan vastgesteld. Volgens het financieel herstelplan verwachtten wij in 2022 een positieve algemene reserve van 15 miljoen en een weerstandsvermogen > 1. 5

6 6

7 Jaarrekening 2014 Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 7

8

9 1.1 Waarderingsgrondslagen Jaarrekening 2014 Gemeente Apeldoorn 9

10

11 1.1 Waarderingsgrondslagen Algemeen De gemeentewet schrijft voor dat het College van Burgemeester en Wethouders middels een jaarrekening, jaarverslag en de bijbehorende controleverklaring verantwoording dient af te leggen aan de raad over het gevoerde financiële beheer in een bepaald begrotingsjaar. Alle eenheden van de Gemeente leveren een bijdrage aan de jaarrekening en het jaarverslag. In 2014 hebben twee stelselwijzigingen plaats gevonden door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Stelselwijzigingen moeten met terugwerkende kracht worden verwerkt. Dit betekent dat voor beide wijzigingen de beginbalans is aangepast. De eerste wijziging heeft betrekking op de materiële vaste activa. De categorie economisch nut waarvan de kapitaallasten doorgerekend kunnen worden naar tarieven is toegevoegd. De materiële vast activa is nu ook zo ingedeeld. De tweede wijziging heeft betrekking op riolering. Voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen hebben wij op basis van de gewijzigde regelgeving een voorziening ingesteld. Deze voorziening is gevoed vanuit de reserve riolering. Dit houdt in dat in de beginbalans 2 miljoen is verschoven van de reserve riolering naar de nieuw gevormde voorziening riolering Waarderingsgrondslagen Algemeen De concernjaarrekening 2014 is opgesteld conform het Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus de cumulatieve afschrijving. Bij nieuwe investeringen met een waarde groter dan 2,5 miljoen wordt tevens bouwrente aan het actief toegerekend. Deze bouwrente wordt samen met de kostprijs van het actief geactiveerd. De af te stoten onroerende goederen (het voormalige oneigenlijke woningbezit van het Grondbedrijf) worden gewaardeerd tegen de gecorrigeerde historische kostprijs van Erfpachtterreinen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs of registratiewaarde. Als de contante waarde van de toekomstige canons voor deze terreinen lager is, vindt waardering tegen deze lagere waarde plaats. De afschrijvingen worden maandelijks per investering berekend op basis van de looptijd, het rentepercentage en de afschrijvingsmethode die aan de betreffende investering is toegekend. Het rentepercentage is daarbij gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van het activum. Daarbij geldt dat een langere levensduur ook een hoger rentepercentage tot gevolg heeft. Immers, hoe langer de looptijd hoe groter de onzekerheid over de te verwachten renteontwikkeling. Verder wordt voor nieuwe investeringen in beginsel de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Uitzondering hierop zijn de investeringen in onderwijshuisvesting. Deze worden lineair afgeschreven. De levensduur van een activum kan variëren van 3 jaar (voor bepaalde automatiseringsmiddelen) tot 60 jaar (voor bijvoorbeeld de stichtingskosten van onderwijsgebouwen). 11

12 Investeringen met economisch nut* Investeringen met een economisch nut (verplicht activeren): Stichtingskosten onderwijsgebouwen (excl. grond) 60 Uitbreiding onderwijsgebouwen 60 Stichtingskosten gymnastieklokalen en sporthallen onderwijs 60 Stichtingskosten nieuwbouw woningen en gebouwen 40 Rioleringen (aanleg, vervanging en herstel) 40 Parkeergarages 40 Gymnastieklokalen en sporthallen (excl. onderwijs) 40 Aanleg sportvelden 40 Woonwagenlocaties 30 Lichtinstallaties sportaccommodaties 25 Onderlaag/fundering kunstgrasveld 25 Renovatie sportaccommodaties 20 Uitbreiding, verbouwing woningen en gebouwen 20 Algemene technische installaties (inclusief onderwijs) 20 Inrichtingskosten sportaccommodaties 20 Liftinstallatie 20 Centrale verwarmingsinstallatie 20 Installaties klimaatbeheersing 20 Semi-permanente bebouwing 20 Renovatie onderwijsgebouwen 20 Telefooncentrale 10 Noodgebouwen (oude bouwstijl) 15 Gymnastiekmateriaal (excl. onderwijs) 10 Kunstgrasvelden (toplaag) 10 Meubilair, inventaris, diverse kleine voorzieningen 10 Stemmachines 10 Tijdelijke noodgebouwen/huisvesting 5 Transportmiddelen, auto s, aanhangwagens, motorvoertuigen 5 à 15 Automatiseringsapparatuur 3 à 5 Gereedschappen, verbindingsmiddelen 5 Software 5 * investeringen met een economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn of bijdragen in de mogelijkheid tot het verwerven van middelen. Investeringen met maatschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut (onder andere de aanleg van parken) worden in de meeste gevallen niet geactiveerd. Dit is overeenkomstig het BBV waarin wordt verzocht om investeringen met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet te activeren. De uitgaven voor deze investeringen worden direct verrekend met de exploitatie. Alleen bij hoge uitzondering kan van deze regel afgeweken worden. Voor een uitgebreide beschrijving van het afschrijvingsbeleid van de Gemeente Apeldoorn kunt u de kadernotitie afschrijvingsbeleid en waardering van activa raadplegen die op 17 oktober 2013 door uw raad is vastgesteld. Financiële vaste activa De belangen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Langlopende leningen worden opgenomen tegen de nominale waarde of lagere marktwaarde. 12

13 Voorraden (exclusief Grondbedrijf) De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffing- of vervaardigingsprijs. Alleen als de marktwaarde lager ligt, zal waardering tegen de marktwaarde plaatsvinden. Voorraden grond De onder de voorraden in exploitatie genomen complexen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Hierbij geldt dat indien de boekwaarde (het saldo van de gemaakte kosten minus ontvangen opbrengsten) niet meer goed gemaakt kan worden vanuit het positieve saldo van de toekomstige opbrengsten en kosten, er een verliesvoorziening wordt gevormd. Voor de niet in exploitatie genomen complexen geldt de volgende werkwijze: als er sprake is van een reëel en stellig voornemen tot bouwrijp maken mogen er kosten geactiveerd worden tot aan de (laagste denkbare) verwachte marktwaarde. Waardering vindt plaats tegen vervaardigingsprijs. Indien de boekwaarde hoger is dan de verwachte marktwaarde, wordt het verschil als verlies genomen via een verliesvoorziening. Er hoeft echter niet meer afgeboekt te worden dan tot aan de huidige marktwaarde; als er geen sprake (meer) is van een reëel en stellig voornemen tot bouwrijp maken mogen er kosten geactiveerd worden tot aan de huidige marktwaarde (bijvoorbeeld agrarische waarde). Waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs. Indien de boekwaarde hoger is dan de huidige marktwaarde, wordt het verschil als verlies genomen ten laste van de reserve grondbedrijf. De voorraad grond- en hulpstoffen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde Vorderingen Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor (eventuele) oninbaarheid. Overlopende activa De overlopende activa is opgenomen tegen de nominale waarde. Algemene reserve Algemene reserves zijn reserves waar de raad geen specifieke bestemming aan heeft gegeven. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan de raad wel een specifiek doel heeft gegeven. Binnen de bestemmingsreserves is een onderscheid mogelijk tussen wettelijke reserves, egalisatiereserves en overige bestemmingsreserves. De Algemene reserve van het Grondbedrijf wordt bijvoorbeeld in dit kader ook gezien als een bestemmingsreserve. Rentetoevoeging reserves Met uitzondering van de reserves overlopende projecten geldt dat jaarlijks rente over de reserves wordt berekend. De rente wordt aan bestemmingsreserves toegevoegd, als een reserve concrete bestedingsverplichtingen kent en waarbij rentetoevoeging noodzakelijk is, om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. De berekende rente over de overige reserves wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het rentepercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor 2014 is dit rentepercentage vastgesteld op 1,75 %, met uitzondering van de kapitaallastenreserves. De rentes van deze reserves zijn gekoppeld aan de rente van het actief waarop de kapitaallastenreserve betrekking heeft. Voor de reserves van het grondbedrijf is een afwijkend rentepercentage vastgesteld. Dit rentepercentage (2014 = 4%) komt overeen met het rentepercentage dat wordt gebruikt bij het berekenen van de rente over de voorraad per 1 januari van het betreffende jaar. 13

14 Voorzieningen Voorzieningen kunnen (conform de BBV) worden gevormd als sprake is van: verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs ingeschat kunnen worden; op balansdatum bestaande risico s, die kunnen leiden tot verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang reeds redelijkerwijs ingeschat kan worden; toekomstige kosten, mits de oorsprong ligt voorafgaande aan de balansdatum en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden gevormd tegen nominale waarde. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Van langlopende schulden is sprake indien de oorspronkelijke looptijd één jaar of langer is. Kortlopende schulden en vlottende passiva Kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde Grondslagen voor resultaatbepaling lasten-baten stelsel De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen geleverd zijn (lasten-baten stelsel). De baten en lasten waartussen een causaal verband bestaat, zijn in hetzelfde jaar verantwoord. De verliezen en in redelijkheid te berekenen risico s, die hun oorsprong vinden in of vóór het verslagjaar zijn verwerkt in de jaarrekening. Winstneming grondbedrijf Wij nemen tussentijds winst voor het deel dat de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan het totaal van de gerealiseerde kosten en de nog te maken kosten, naar beneden afgerond op Bij afsluiting van een complex wordt het saldo van het complex ten gunste of eventueel ten laste van de reserve grondbedrijf gebracht. Resultaatbestemming Conform het BBV worden de mutaties in de reserves, zowel bij de begroting als de rekening, separaat verantwoord (via functie 980 in de programmarekening). Het jaarrekeningresultaat is hierdoor zowel vòòr als na bestemming* inzichtelijk. * Met bestemming wordt hier de verrekening (storting in/onttrekking uit) met de reserves bedoeld. 14

15 1.2 Balans Jaarrekening 2014 Gemeente Apeldoorn 15

16

17 1.2 Balans Algemeen De balans is een momentopname en geeft inzicht in de vermogenstoestand op een specifieke datum. Aan de debetzijde van de balans zijn de activa / bezittingen opgenomen. Onder deze bezittingen vallen niet alleen tastbare zaken zoals gebouwen en voorraden maar ook de vorderingen die de gemeente op derden heeft. De creditzijde van de balans geeft de passiva / financieringsbronnen weer. Dit betreft onder andere de gevormde voorzieningen en reserves en de schulden op lange en korte termijn. De indeling van de balans zoals deze hieronder is toegepast is overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De kolom mutatie is aanvullend opgenomen om meer inzicht te geven in de mutaties die in 2014 hebben plaatsgevonden. Bij de toelichting op de balans is per post een toelichting opgenomen waarin de grote mutatie in het jaar nader wordt verklaard Balans per 31 december Balans Gemeente Apeldoorn per 31 december 2014 (bedragen x 1.000) Mutatie Activa Vaste activa 01 Materiële vaste activa - Economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Overige langlopende leningen Bijdrage aaan activa in eigendom van derden Overige uitzettingen Totaal vaste activa Vlottende activa 03 Voorraden - Niet in exploitaitie genomen bouwgronden Overige grond en hulpstoffen In exploitatie genomen boouwgronden/onderhanden werk Vooruitbetalingen Vorderingen korte termijn (< 1 jaar) - Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen Overige overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal Activa

18 Mutatie Passiva Vaste passiva 07 Eigen vermogen - Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal reserves Rekeningresultaat Voorzieningen Schulden met een looptijd > 1 jaar - Obligatieleningen Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen Onderhandse leningen van medeoverheden Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) Waarborgsommen Totaal vaste passiva Vlottende passiva 10 Schulden met een looptijd < 1 jaar - Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden Overlopende passiva - Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen Vooruit ontvangen bedragen overig Overige overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal Passiva Gewaarborgde geldleningen

19 1.3 Toelichting op de balans Jaarrekening 2014 Gemeente Apeldoorn 19

20

21 1.3 Toelichting op de balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa geven de boekwaarde (aanschafwaarde minus cumulatieve afschrijvingen) weer van alle activa die eigendom zijn van de Gemeente Apeldoorn. Per 31 december 2014 is de stand van de materiële vaste activa als volgt: 01 Materiële vaste activa Mutatie 01.1 Gronden en terreinen - economisch nut Woonruimten - economisch nut Bedrijfsgebouwen - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Grond-, weg- en waterbouwk. werken - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag maatschappelijk nut Vervoermiddelen - economisch nut Machines, apparaten en installaties - economisch nut Overige materiële vaste activa - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Totaal materiële vaste activa De mutatie in materiële vaste activa is het gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In onderstaand overzicht is per categorie inzichtelijk gemaakt hoe de mutatie is verdeeld over deze onderdelen. 21

22 Nieuwe Desinvesteringen investeringen Afschrijving Mutatie Mutatie materiële vaste activa 01.1 Gronden en terreinen - economisch nut Woonruimten - economisch nut Bedrijfsgebouwen - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Grond-, weg- en waterbouwk. werken - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag maatschappelijk nut Vervoermiddelen - economisch nut Machines, apparaten en installaties - economisch nut Overige materiële vaste activa - economisch nut economisch nut, met heffingsgrondslag Totaal mutatie materiële vaste activa Toelichting (des-)investeringen In 2014 zijn geen grote investeringen opgeleverd. Het gros van de investeringen heeft betrekking op routine-investeringen (vervanging) en lang lopende projecten zoals beken en sprengen. Wel heeft er bij het oneigenlijk woningbezit één verkoop plaatsgevonden. Tenslotte is er voor 0,5 miljoen activa overgedragen aan het Grondbedrijf. Bijdragen van derden Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen bijdragen van derden in mindering worden gebracht op de te activeren investeringen. Investeringen waarop een bijdrage van derden in mindering wordt gebracht, worden daardoor voor een lager bedrag geactiveerd dan waarvoor deze eigenlijk zijn aangeschaft of vervaardigd. In 2014 zijn voor de beken en sprengen bijdragen van derden ontvangen. Investeringen met een maatschappelijk nut De investeringen met een maatschappelijk nut die op de balans staan (01.4) betreffen voor het grootste deel investeringen die betrekking hebben op de aanleg en reconstructie van wegen. Rotondes worden daarbij afgeschreven in 40 jaar. De overige investeringen hebben voor het grootste deel een afschrijvingstermijn van 20 of 25 jaar. Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag In 2014 heeft in de BBV een wijziging plaatsgevonden. De categorie investeringen met een economisch nut met een heffingsgrondslag is toegevoegd. Onder deze categorie worden de investeringen geactiveerd waarvan de kapitaallasten is de tarieven kunnen worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de investeringen in riolering. Toegerekende rente aan activa In de vermeerderingen van de materiële vaste activa van 2014 is in totaal voor een bedrag van aan toegerekende rente opgenomen. Dit betreft bouwrente die wordt toegerekend aan investeringen groter dan 2,5 miljoen. 22

23 Activa in erfpacht Onder de gronden en terreinen (01.1) zijn gronden voor 2,3 miljoen opgenomen die in erfpacht zijn uitgegeven via het Grondbedrijf dit betreft name ondergrond benzinestations. Daarnaast is er voor een bedrag van 3,3 miljoen aan gronden van een woonwagenlocatie in erfpacht. In totaal bedragen de activa in erfpacht 5,5 miljoen. In het boekjaar hebben zich hierin geen mutaties voorgedaan Financiële vaste activa De financiële vaste activa geven de waarde weer van de verstrekte kort- en langlopende geldleningen aan derden. Per 31 december 2014 is de stand van de financiële vaste activa als volgt: 02 Financiële vaste activa Mutatie Kapitaalverstrekkingen 02.1 Overige verbonden partijen Verstrekte leningen 02.2 Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige langlopende leningen Vorderingen > 1 jaar 02.5 Vordering opbr. aandelen Nuon Bijdragen aan activa in eigendom van derden 02.6 Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal financiële vaste activa De mutaties in financiële vaste activa zijn het gevolg van nieuw verstrekte langlopende leningen en aflossingen die door derden op de uitstaande leningen zijn gedaan. In onderstaand overzicht is per categorie inzichtelijk gemaakt hoe de mutatie is verdeeld over deze onderdelen. Mutatie financiële vaste activa (alleen leningen) Verstrekte Ontvangen Leningen Aflossingen Mutatie Kapitaalverstrekkingen 02.1 Overige verbonden partijen Verstrekte geldleningen 02.2 Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige langlopende leningen Vorderingen > 1 jaar 02.5 Vordering opbr. aandelen Nuon Totaal financiële vaste activa

24 Woningbouwcorporaties (02.2) In 2014 hebben de woningbouwcorporaties voor 0,3 miljoen afgelost. Deelnemingen (02.3) Dit betreft de restant aflossing van de verstrekte leningen aan Orpheus. Overige langlopende leningen (02.4) De Stichting Wereld Natuurhuis heeft zijn lening vervroegd afgelost, 0,6 miljoen. Wij hebben van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) per saldo een aflossing van 0,2 miljoen ontvangen. De overige aflossingen betreffen reguliere aflossingen op verstrekte leningen. In het kader van het kunstgrasfonds hebben wij 0,6 miljoen verdeeld over 2 leningen verstrekt aan sportverenigingen. Vordering opbrengst aandelen Nuon (02.5) In 2009 zijn de aandelen Nuon verkocht. De betaling wordt over een aantal jaren uitgespreid Bijdragen aan activa in eigendom van derden Op bijdragen aan activa in eigendom van derden is alleen regulier afgeschreven Voorraden De stand van de voorraden per 31 december 2014 is als volgt (x 1.000): 03 Voorraden Mutatie Niet in exploitatie genomen gronden 03.1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden Voorziening niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk 03.3 In exploitatie genomen bouwgronden Voorziening in exploitatie genomen bouwgronden Overige grond-en hulpstoffen Totaal voorraden Grondbedrijf Overige onderhanden werk Overigen 03.7 Vooruitbetalingen Totaal voorraden Het verloop van de exploitatie genomen bouwgronden ziet er als volgt uit: Mutatie in exploitatie genomen bouwgronden Vermeerdering Vermindering Mutatie in exploitatie genomen bouwgronden

25 Niet in Exploitatie genomen bouwgronden (03.1 en 03.2) Voor de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEG) heeft uw raad wel het voornemen om er in de toekomst nog wat mee te doen (stellig voornemen) maar deze zijn nog niet door uw raad in exploitatie genomen. Hierin zijn per 31 december 2014 opgenomen gronden in de complexen Kieveen, Markstraat-Beekstraat en Kanaalzone Remeha. De gronden zijn gewaardeerd tegen vervaardigingskosten dan wel lagere huidige marktwaarde (HMW). Indien de bruto boekwaarde (03.1) hoger ligt dan de HMW dan is voor het verschil een verliesvoorziening gevormd (03.2). De bruto boekwaarde (03.1) is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (- 0,2 miljoen). De mutatie in de verliesvoorzieningen (03.2) (1,9 miljoen) wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van de huidige marktwaarde van 1,4 miljoen in het complex Beekstraat/Marktstraat. In exploitatie genomen bouwgronden (03.3 en 03.4) De boekwaarde van de gronden die in exploitatie zijn genomen en veelal in uitvoering zijn, neemt jaarlijks toe met het saldo van kosten en opbrengsten. Voor het deel van de boekwaarde dat in de toekomst niet meer zal worden terugverdiend, is een verliesvoorziening getroffen. De bruto boekwaarde (03.3) van de in exploitatie genomen gronden (IEG) is in 2014 met 4,3 miljoen toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door reguliere kosten en opbrengsten en door winstnames op complexniveau. De grootste mutaties zijn (in miljoen euro): Kosten (boekwaarde verhogend) Bouw en woonrijp maken + 6,3 Rente + 6,0 Apparaatskosten + 3,5 Exploitatiekosten panden/percelen + 1,1 Overige kosten + 1,5 Opbrengsten (boekwaarde verlagend) Verkoop bouwrijpe grond - 10,9 Bijdragen reserves - 1,6 Exploitatieopbrengsten panden/percelen - 1,5 Subsidies - 0,7 Overige opbrengsten - 2,1 Winstnames (boekwaarde verhogend) Winstnames ,7 (m.n. Erfpacht, Beekpark, Ov. Eigendommen) Voor een uitgebreide toelichting op de gemaakte kosten en opbrengsten wordt verwezen naar de toelichting op het product Bouwgrondexploitatie (830) waar voor het totaal van het Grondbedrijf (IEG + NIEG) een toelichting per kostensoort is opgenomen. De omvang van de verliesvoorzieningen (03.4) bij de IEG is met 9,0 miljoen toegenomen. Dit wordt allereerst veroorzaakt door een (reguliere) rentetoevoeging van 3,6 miljoen per Daarnaast is er in 2014 een algemene verliesvoorziening van 2,8 miljoen gevormd als gevolg van bijstelling van het kwalitatieve woningbouwprogramma en zijn er mutaties verwerkt in verliesvoorzieningen bij diverse complexen (waarvan de grootste: Zuidbroek toename 3,2 miljoen, Ecofactorij I toename 1,8 miljoen en afname 1,0 mln Haven Centrum). 25

26 Overige grond- en hulpstoffen (03.5) Onder de overige grond- en hulpstoffen zijn de gronden (inclusief opstallen) opgenomen waar geen ontwikkeling meer op is voorzien. Met uitzondering van eventuele aankopen mag de boekwaarde niet worden gemuteerd met overige kosten en opbrengsten. Zowel rente als beheers- en exploitatielasten worden jaarlijks ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf gebracht. Als gevolg van de herziening van het woningbouw- en bedrijvenprogramma is de omvang van de overige grond- en hulpstoffen de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2014 is de voorraad voor 2,8 miljoen afgewaardeerd (m.n. Beekbergsebroek 0,9 miljoen, Kanaalzone Overig 0,6 miljoen). Van de afwaardering heeft 1,2 miljoen betrekking op rentekosten en 1,4 miljoen op afwaardering als gevolg van een lagere marktwaarde. Er is 1,0 miljoen aan aankopen toegevoegd a.g.v. contractuele verplichtingen voor restantbetalingen. 26

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarrekening A Staat van reserves en voorzieningen B Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)...

Bijlagen bij de jaarrekening A Staat van reserves en voorzieningen B Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)... Jaarstukken 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding...4 Jaarrekening 2015... 9 1.1 Waarderingsgrondslagen... 13 1.2 Balans... 19 1.3 Toelichting op de balans... 24 1.4 Overzicht van baten en

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Concept. Jaarstukken 2015

Concept. Jaarstukken 2015 Concept Jaarstukken 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding...4 Jaarrekening 2015... 9 1.1 Waarderingsgrondslagen... 13 1.2 Balans... 19 1.3 Toelichting op de balans... 24 1.4 Overzicht van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Het totaal van de lasten in de jaarrekening bedraagt 678,6 miljoen en het totaal van de baten bedraagt 668,7 miljoen, waarmee de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn ' NG K 7 23^ Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2002 Alphen aan den Rijn, 3 maart 2003 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015/2016

Jaarrekening 2015/2016 Jaarrekening 2015/2016 van Algemene Nederlandse Sjoelbond Statutaire vestigingsplaats: Groesbeek Adres: Jonkershof 9 6561 AN Groesbeek Balans per 31 mei 2016 (na bestemming van het resultaat) Activa (in

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 671.149 656.749 671.149 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie