Bijlage 1 (Definities) bij Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam Vastgesteld op 12 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 (Definities) bij Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014"

Transcriptie

1 Bijlage 1 (Definities) bij Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam Vastgesteld op 12 maart 2014

2 Definities bij Ontwerp-PvE Concessie Rail Rotterdam Vastgesteld op 12 maart 2014 In het Concessiebesluit, in alle Concessiedocumenten, in het Biedingsdocument en alle bijbehorende Bijlagen, waaronder het Programma van Eisen en de Financiële Paragraaf wordt verstaan onder A-activiteit ALARP Anonieme OV-chipkaart Areaal Artikel Aspecteis Asset Asset Management Asset Manager Metro Asset Manager Tram Asset Management Organisatie Asset Manager Asset Owner Asset Register Assetportfolio A-storing Railinfrastructuur A-storing Railvoertuigen Een activiteit in het kader van het Beheer en Onderhoud van Strategische Assets zoals beschreven in Bijlage N (Onderverdeling activiteiten Beheer en Onderhoud). As Low As Reasonably Practicable (wenselijk, haalbaar en betaalbaar), een principe dat gebruikt wordt om het effect van veiligheidsmaatregelen te wegen en te optimaliseren. OV-Chipkaart zonder geregistreerde klantgegevens die opgeladen kan worden met Saldo maar niet geblokkeerd kan worden. Begrensd gebied rond de Railinfrastructuur, de Railinfrastructuur zelf meegerekend. Een artikel van het betreffende document. Eis ten aanzien van een specifieke eigenschap van een systeem die niet direct bijdraagt aan de primaire functie van dat systeem. Alles met een commerciële en -of vervangingswaarde, dat onder de Concessie Rail Rotterdam valt. Alle activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van beheer van de Strategische Assets van de Concessieverlener Een Sleutelfunctionaris die namens de Concessiehouder eindverantwoordelijk is voor het Beheer van de Strategische Assets betreffende de Metro respectievelijk de Tram. Een organisatie binnen de Concessiehouder die uitvoering geeft aan het optimaal beheren van de Strategische Assets en de daarmee verbonden prestaties, risico s en investeringen gedurende de gehele levenscyclus, met als doel het realiseren van de Beheervisie en bijbehorende Beheerplan. De persoon die verantwoordelijk is voor het Asset Management. Partij die van rechtswege rechthebbende van de Strategische Assets is, zijnde de Concessieverlener. Een systeem waarmee data en informatie over Assets en de Asset Management Organisatie beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd, geconditioneerd en gepresenteerd wordt. Sommatie van alle Strategische Assets inclusief bijhorende systeemdocumentatie. Een Storing van de Railinfrastructuur waarbij de Exploitatie is verhinderd, er kan niet normaal worden gereden en/of er moet worden omgereden en/of over enkelspoor moet worden gereden. Uitgangspunt hierbij is dat de stilstand meer dan 5 minuten bedraagt. Een Storing aan een Railvoertuig waarbij de veiligheid in Stadsregio Rotterdam 1

3 Audit Auto Automatisch Opladen B-activiteit Bak Basisdienst Basistarief Bedieningsperiode Bedrijfsdeur Bedrijfsvoering Beginpunt Beheer Beheerder Beheer en Onderhoud Beheerovereenkomst Beheerplan Beheervisie gevaar is of waardoor een Railvoertuig niet verder kan rijden. Toetsing van product of bedrijfsproces aan de gestelde voorwaarden in het Programma van Eisen Motorrijtuig ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, in de zin van artikel 1 sub f van de Wp2000. Een handeling waarbij zonder tussenkomst van een persoon Saldo op een OV-chipkaart wordt geladen. Een activiteit in het kader van het Beheer en Onderhoud van Strategische Assets zoals beschreven in Bijlage N (Onderverdeling activiteiten Beheer en Onderhoud). Het starre gedeelte van een Railvoertuig. Een Railvoertuig kan uit meerdere Bakken bestaan. De Dienstregeling die geldt tijdens het gehele Dienstregelingjaar, eventueel met uitzondering van de periode waarin de Vakantiedienstregeling geldt. Het tarief dat bij een Reiziger altijd in rekening wordt gebracht ongeacht het aantal tijdens zijn Reis afgelegde Tariefkilometers. De periode waarin het Openbaar Vervoer per Metro en Tram openstaat voor Reizigers. Deur die onder normale omstandigheden door de Reizigers wordt gebruikt terwijl de bestuurder op zijn zitplaats zit. Tactische en operationele processen, procedures en activiteiten waaraan de Asset Management Organisatie invulling geeft De eerste Halte van een Rit waar Reizigers volgens de Geldende Dienstregeling kunnen instappen. Het geheel van activiteiten, op korte, middellange en lange termijn, die er op gericht zijn om de Prestaties van de Strategische Assets gedurende de levensduur te waarborgen. Partij die op grond van lid 1 van artikel 18 van de Wet lokaal spoor is aangewezen om de lokale spoorweginfrastructuur te beheren. Alle uitgevoerde en uit te voeren activiteiten ten behoeve van de instandhouding van de Strategische Assets Overeenkomst tussen de Concessieverlener en omringende beheerders ten behoeve van de uitvoering van onderhoud binnen de Concessie. Een plan op basis van de Beheervisie ten behoeve van de uitvoering van Beheer en Onderhoud aan de Assets met betrekking tot een periode van een jaar. Een door de Concessieverlener in het kader van de Wet lokaal spoor vast te stellen of vastgesteld document dat de visie van de Concessieverlener bevat ten aanzien van kwalitatief goed en doelmatig beheer. Deze visie bevat 2

4 Beleidslijn Sociale Veiligheid Beleidslijn Tarieven Openbaar Vervoer Beschikbaar Railvoertuig Beschikbaarheid (Availability) Beschikbare Halte Beschikbare Railinfrastructuur Betrouwbaarheid (Reliability) ten minste de Kritische Prestatie Indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de lokale spoorweginfrastructuur. Door de Concessieverlener vast te stellen en/of vastgesteld beleid dat als uitgangspunt dient voor het sociale veiligheidsbeleid van de Concessiehouder. Door de Concessieverlener vast te stellen en/of vastgesteld beleid dat als uitgangspunt dient voor een door de Concessiehouder in te dienen Tariefvoorstel. Een Railvoertuig dat volgens het Biedingsdocument, dan wel ingevolge daartoe verleende toestemming van de Concessieverlener en/of Beheerder, kan worden gebruikt bij de uitvoering van de Concessie. Het vermogen van een Asset in een toestand te zijn om de vereiste functie onder bepaalde omstandigheden op een bepaald moment of gedurende een bepaald tijdsinterval uit te voeren, ervan uitgaande dat de vereiste externe hulpbronnen functioneren. Halte die volgens het Biedingsdocument, dan wel ingevolge daartoe verleende toestemming van de Concessieverlener en/of Wegbeheerder, kan worden gebruikt bij de uitvoering van de Concessie. Railinfrastructuur die volgens het Biedingsdocument, dan wel ingevolge daartoe verleende toestemming van de Concessieverlener en/of beheerder, kan worden gebruikt bij de uitvoering van de Concessie. De waarschijnlijkheid dat een Asset of activiteit een vereiste functie kan uitvoeren onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. Biedingsdocument Het Biedingsdocument Concessie Rail Rotterdam van inclusief alle Bijlage(n) en Standaardformulier(en) en de Nota s van Inlichtingen. Bijlage Bijwoonmoment Bijzonder Vervoerbewijs Boete BOM Bovenbouw Een bijlage bij het betreffende document. Moment waarop de Asset Management Organisatie met de betreffende projectorganisatie de voortgang van projecten gericht op Waardetoevoeging, Vervangingsprojecten en Geoormerkte Projecten aanschouwt en bespreekt. Een door de Concessieverlener voor specifieke gelegenheden en/of doelgroepen voor de duur van ten hoogste één Kalenderjaar vastgesteld Vervoerbewijs. Een bedrag aan geld dat de Concessiehouder dient te voldoen aan de Concessieverlener overeenkomstig het bepaalde in de Financiële Paragraaf, indien de Concessiehouder verplichtingen voortvloeiende uit het Concessiebesluit en/of het Programma van Eisen niet nakomt. Brand onderzoek Metro. Alle primaire infrastructurele voorzieningen nodig voor de exploitatie van een tramverbinding waaronder begrepen spoorconstructie en de bevestigingen voor de 3

5 spoorconstructie, bovenleidingen, energievoorziening en tractie, seinen, beveiliging en beheersing, telecommunicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfsvoering en van reizigers, verhoogde haltes geen kunstwerk zijnde en standaard haltevoorzieningen op de haltes in de openbare ruimte, een en ander met uitzondering van de verkeersregelinstallaties. Bp2000 Besluit personenvervoer 2000 van 14 december 2000, Staatsblad 536, inclusief alle nadien doorgevoerde wijzigingen. Bron Een door een erkende instantie of persoon geldig verklaard document (nota, rapport, ontwerp, memo) dat een rechtvaardiging voor een of meer eisen bevat. B-storing Railinfrastructuur Een Storing van de Railinfrastructuur waarbij de Exploitatie is verhinderd, de bestuurder van een Railvoertuig hinder ondervindt, maar de Exploitatie wel door kan gaan. Er behoeft niet te worden omgereden of over enkelspoor te worden gereden. B-storing Railvoertuigen Een Storing van een Railvoertuig waarbij Reizigers en/of de bestuurder in ernstige mate worden belast of gehinderd, maar waarbij het Railvoertuig, al dan niet met aangepaste snelheid, nog wel naar het Eindpunt kan rijden. Bus Motorrijtuig, al dan niet voorzien van een aanhangwagen, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, in de zin van artikel 1 sub e van de Wp2000. Businesscase Een voorstel voor een investering met daarbij uitwerking van de (maatschappelijke) kosten en baten voor Exploitatie, Dagelijks Beheer en Onderhoud, Waardetoevoeging en Vervangingsonderhoud over de restlevensduur van de Assets. C-activiteit Een activiteit in het kader van het Beheer en Onderhoud van Strategische Assets zoals beschreven in Bijlage N (Onderverdeling activiteiten Beheer en Onderhoud). Calamiteit Grote ramp of maatschappelijk gevaar waarbij: a. de fysieke gezondheid van één of meerdere personen direct gevaar loopt en hulp noodzakelijk is; en/of b. er sprake is van dermate grote schade aan goederen dat direct en professioneel ingrijpen noodzakelijk is; en/of c. bedrijfsprocessen worden verstoord; waaronder (natuur)rampen, brand, ontploffing of overstroming. Calamiteitenbestrijdingsplan Een plan zoals genoemd in lid 1 van Artikel 87 (Calamiteiten) van het Programma van Eisen. Capaciteitsverdeler Functionaris die aangesteld is ten behoeve van de coördinatie van beschikbaarheid van de Railinfrastructuur voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden. Capaciteitsverdelingsplan Een plan waarin de verdeling van de capaciteit van de 4

6 Centraal Informatieloket Centrale Verkeersleiding Concessie Beschikbare Railinfrastructuur voor de komende twee jaar is vastgelegd. Een door de Concessiehouder in te richten loket waar Reizigers gevonden voorwerpen kunnen afhalen en terecht kunnen voor hulpvragen die niet bij een Verkoop- en Informatiepunt kunnen worden afgehandeld. Een door de Concessiehouder ingestelde of aangewezen afdeling of organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering van het Openbaar Vervoer overeenkomstig de Geldende Dienstregeling. Het recht van de Concessiehouder om a. met uitsluiting van anderen, Openbaar Vervoer per Metro en Tram te verrichten in het Concessiegebied, in de zin van artikel 1 sub 1 van de Wp2000; en b. alle daaraan verwante activiteiten uit te voeren, waaronder begrepen activiteiten in het kader van het Beheer en Onderhoud van de Strategische Assets; een en ander als nader omschreven in het Concessiebesluit en het Programma van Eisen. Concessie Rail Haaglanden De door het dagelijks bestuur van het Stadsgewest 2026 Haaglanden verleende concessie Rail Haaglanden Concessiebesluit Het besluit, met Bijlagen, van het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam genaamd "Concessiebesluit Rail Rotterdam ". Concessiedocument(en) Concessiedocument behorend bij het Concessiebesluit Rail Rotterdam , bevattende (1) Definities, (2) Programma van Eisen (met Bijlagen), (3) Inschrijving Concessiehouder (met Bijlagen), (4) Financiële Paragraaf (met Bijlagen), (5) Bankgarantie en/of volmacht bankrekening. Concessiegebied Het gebied zoals is beschreven in Artikel 2 (Domein van de Concessie) van het Programma van Eisen en weergegeven in Bijlage A (Kaart Concessiegebied en de Uitloper) bij het Programma van Eisen. Concessiehouder De partij aan wie de Concessie is verleend, in de zin van artikel 1 sub n van de Wp2000. Concessieoverleg Een overleg tussen de Concessiehouder en de Concessieverlener zoals bedoeld in Artikel 95 (Concessieoverleg) het Programma van Eisen. Concessieperiode De periode als bedoeld in Artikel 3 (Aanvang en duur van de Concessie) van het Concessiebesluit. Concessieverlener Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam dat conform artikel 20 van de Wp2000 bevoegd gezag is om concessies te verlenen. Consumentenorganisaties De consumentenorganisaties als bedoeld in artikel 31 5

7 C-storing Railinfrastructuur C-storing Railvoertuigen Dag Dagdeel Dagelijks Beheer en Onderhoud (ook wel procesmatig onderhoud genoemd) Dagelijks Beheer en Onderhoudsplan Dashboard Deming cycle Derde(n) Dienst Dienstregeling Dienstregelingjaar Dienstregelingkilometer (ook: DiRK) Dienstregelinguur (ook: DRU) Display van de Wp2000 en die voldoen aan de bij of krachtens de Wp2000 gestelde eisen. Een Storing van de Railinfrastructuur waarbij de Exploitatie geen gevaar loopt en een minimale hinder ondervindt of een Storing, waarvan verwacht kan worden dat deze op termijn kan leiden tot een A-storing Railinfrastructuur. Een kleine technische schade aan een Railvoertuig of klacht die geen direct gevaar of grote overlast oplevert en waarbij het Railvoertuig zijn Omloop zonder onderbreking kan vervolgen. De periode tussen 6:00 uur en 01:00 van de daaropvolgende kalenderdag. Een aaneengesloten periode van 5 uur. Alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de Strategische Assets boven de gestelde technische kwaliteitsnormen te behouden, het storingsniveau te minimaliseren en versnelde degeneratie te voorkomen. Het plan zoals bedoeld in lid 3 van Artikel 69 (Meerjaren investerings- en onderhoudsplan Railinfrastructuur) van het Programma van Eisen. Een weergave van de status en ontwikkeling van Kritische Prestatie Indicatoren en managementinformatie uit het Asset Register Een cirkel die vier activiteiten (plan-do-check-act) beschrijven die van toepassing zijn op alle verbeterprocessen in de Asset Management Organisatie. Deze stappen leiden tot een verbeterde kwaliteit. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde de Concessieverlener of de Concessiehouder. Niet-fysieke goederen die door een Derde geleverd worden. Voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin zijn aangeduid de Haltes waartussen en de tijdstippen waarop Openbaar Vervoer wordt verricht, zo nodig onder de vermelding dat de Haltes of tijdstippen door de Reiziger zijn te beïnvloeden, in de zin van artikel 1 lid g van de Wp2000. Een aaneengesloten periode waarin de Dienstregeling geldig is, overeenkomstig de data als vermeld in het Concessiebesluit. Eenheid waarin de afstand gemeten wordt waarover een vervoerproduct openstaat voor het vervoeren van Reizigers. Eenheid waarin de tijd gemeten wordt waarin een vervoerproduct openstaat voor het vervoeren van Reizigers zoals gepubliceerd in de Dienstregeling, in de Geldende Dienstregeling gepubliceerde stilstandtijden van Railvoertuigen bij Haltes langer dan 3 minuten niet meegerekend. Een beeldscherm in een Railvoertuig of op een Halte 6

8 waarop actuele en dynamische reisinformatie getoond wordt. Distributiepunt Een automaat en/of balie waar in ieder geval Saldo tegen betaling geladen kan worden en een Propositie tegen betalen geladen kan worden of opgehaald kan worden. Distributieplan Een plan zoals bedoeld in lid 4 van Artikel 35 (Verkrijgbaarheid Vervoerbewijzen) van het Programma van Eisen. DRIS-systeem Een systeem ten behoeve van het tonen van dynamische reisinformatie op Haltes. Duurzaamheidplan Het plan bedoeld in lid 4 van Artikel 93 (Duurzaamheid) van het Programma van Eisen. Economische levensduur 1 De periode waarin de Strategische Asset economisch verantwoord kan worden gebruikt. De periode eindigt op het moment dat de kosten welke nodig zijn om de Strategische Asset in stand te houden de geraamde kosten overeenkomstig het Beheerplan overtreffen; of 2: De afschrijvingsperiode waarin kapitaallasten in rekening mogen worden gebracht. Eigendom Het recht van een partij om over een Asset te beschikken. Eindbestemming Een aanduiding van de laatste bestemming van een Lijn die wordt aangedaan in gevolge van de Geldende Dienstregeling. Eindpunt De laatste Halte van een Rit waar Reizigers volgens de Geldende Dienstregeling kunnen uitstappen. Eis Een beschrijving van een verplichte eigenschap van een te leveren product of dienst. Elektromagnetische Compatibiliteit Het in staat zijn van een onderdeel, apparaat, of systeem om in zijn elektromagnetische omgeving naar wens te functioneren, zonder hierbij zelf storingen toe te voegen aan zijn eigen elektromagnetische omgeving. Elektronisch Vervoerbewijs Het Vervoerbewijs waarmee de Reiziger zich na elektronische registratie toegang kan verschaffen tot het Openbaar Vervoer. Het Elektronisch Vervoerbewijs wordt in het dagelijks taalgebruik als OV-chipkaart aangeduid. EN50126 De specificatie en het bewijs van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid EN50129 (RAMS) Communicatie- signalerings- en processystemen met betrekking tot veiligheid van elektronische systemen voor het signaleren. ESCROW Een overeenkomst waarbij een softwareleverancier of distributeur en de Concessiehouder overeenkomen dat de leverancier de broncode van een softwareproduct ten behoeve van de Concessiehouder deponeert en actueel houdt bij een gespecialiseerd ESCROW agent. Evenement Een bijzondere attractie of gelegenheid waarbij extra 7

9 Exploitatie Exploitatiebeheersysteem Exploitatiesubsidie Externe raakvlakeis Extra Rit Extreme Omstandigheden Feestdag Financieel Overzicht Financiële Paragraaf FMECA Functiewijzigingsprojecten Functionele eis/specificatie Geldende Dienstregeling Geleding Geografische scope Geoormerkt project Gerealiseerde Reizigersopbrengsten Geschillencommissie Openbaar vraag naar Openbaar Vervoer verwacht kan worden. De uitvoering van het Openbaar Vervoer per Metro en Tram. Een door de Concessiehouder gehanteerd systeem voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van de Geldende Dienstregeling. De aanspraak op financiële middelen van de Concessiehouder per Kalenderjaar voor het verrichten van Openbaar Vervoer per Metro en Tram. Een eis die wordt gesteld aan de interactie op het grensvlak van het Railvervoersysteem met de gedefinieerde externe raakvlakken: Reizigers, bevoegd gezag, omringende beheerders, vervoerders, nooddiensten en omgeving. Een Rit ter versterking van in de Geldende Dienstregeling opgenomen Ritten die zelf niet in de Geldende Dienstregeling is gepubliceerd. Uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet vooraf door de Concessiehouder zijn te voorzien. Een algemeen erkende feestdag in de zin van lid 1 van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. Een overzicht van alle financiële gegevens van alle Assets, waaronder begrepen investeringen en boekwaarde. Een Concessiedocument met de financiële afspraken tussen de Concessieverlener en de Concessiehouder. Failure Mode (faalvorm), Effects (effecten), and Criticality Analysis (kwantitatieve analyse van het risico). Programma s waarbij significante verandering in de functionaliteit van de infrastructuur optreedt (uitbreiding Areaal, aanpassing infrastructuur aan nieuw materieel). Een beschrijving van de gewenste eigenschap aangaande de primaire functie van een functievervuller (Asset). De laatste Dienstregeling zoals die aan het publiek bekend is gemaakt en zoals die van kracht is. Het deel van een Railvoertuig dat zich voor of na een scharnierpunt bevindt en, in geval er geen scharnierpunt is, het Railvoertuig in zijn geheel. De geografische afbakening van de Railinfrastructuur die beheerd wordt door de Concessiehouder. Een projecten, niet zijnde een Waardetoevoegings- of Vervangingsproject, die als investeringsprogramma door een projectorganisatie wordt uitgevoerd. De werkelijk gerealiseerde reizigersopbrengsten zoals die worden toegerekend aan de Concessie, waaronder begrepen opbrengsten uit regionale Vervoerbewijzen, netto opbrengsten missing check-outs, SOV-derving en SOV-groei, maar exclusief BTW. De geschillencommissie openbaar vervoer, gevestigd te 8

10 Vervoer Global Reporting Initiative Goederen Goedkeuring (ook: goedgekeurd) Groot onderhoud Grootschalig Waardetoevoegingsproject Grootschalig Evenement Gunningscriterium Halte Haltepaal Handbagage Hardwareconfiguratie Hazard log Hoofdrailnet s- Gravenhage Internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Lading van een goederentrein. Beoordeling door de Concessieverlener of aan de eisen wordt voldaan en of sprake is van voldoende aansluiting bij de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de Concessieverlener. Een samenhangende set van B-activiteiten in het kader van Beheer en Onderhoud die: - direct in relatie staan met C-activiteiten; en/of - waarvan de bijbehorende kosten meer dan 5 miljoen bedragen; en/of - leiden tot Waardetoevoeging; en/of - in relatie tot het gebruik zichtbaar gemaakt kunnen worden in een meerjaren onderhoudsplanning met een horizon van ten minste vijf (5) jaar. Een Waardetoevoegingsproject met een waarde van ten minste ,- Een Evenement dat ten minste bezoekers per Dagdeel trekt. Criterium op basis waarvan de Concessieverlener de Inschrijving beoordeelt om te bepalen of de Inschrijving voor gunning in aanmerking komt. Een daartoe ingerichte of opgestelde infrastructurele voorziening om wachtende Reizigers de gelegenheid te geven van het Openbaar Vervoer per Metro en Tram gebruik te maken, waaronder uitdrukkelijk begrepen abri s, Haltepalen, bushokjes, stationsgebouwen en dergelijke. Een voorziening ter aanduiding van een Halte, waaronder begrepen de naam van de Halte, de straatnaam, de naam van de zijstraat of huisnummer en voor zover deel uitmakend van de openbare weg aangeduid door een rechtsgeldig verkeersteken. Bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, vouwfietsen, kinderwagens, alsmede voorwerpen die door de Concessiehouder als handbagage worden toegelaten. De hardware matige samenstelling van een product op basis van verschillende bouwstenen alsmede de keuze en schikking van componenten die samen een systeem met de gewenste functionaliteit moeten vormen. Gevarenlogboek om details over mogelijke ongevallen en gevaren te verzamelen en om de veiligeidsdocumentatie samen te stellen, met als doel de bewijslevering van het veiligheidsmanagement. Spoorvervoerdiensten die als zodanig zijn aangewezen bij het koninklijk besluit, bedoeld in lid 1 van artikel 65 van de Wp

11 Hoofdstuk Hulpdiensten IL&T Implementatieplan Incident Incident Sociale Veiligheid Independent Safety Assessor (ISA) Inschrijver Inschrijving Instandhouding Instandhoudingsconcept Integrale Veiligheidsmanager Interne raakvlakeis Interval Jaar Kaartlezer Een hoofdstuk van het betreffende document. Een instantie met een hulpverlenende taak bij ongevallen, rampen en andere Calamiteiten. Inspectie Leefomgeving en Transport, een overheidsorganisatie belast met het bewaken en stimuleren van de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Het plan van de Concessiehouder zoals opgenomen in zijn Inschrijving, strekkende tot nakoming van de Concessiehouders verplichtingen en tot implementatie van de nodige maatregelen om met ingang van 11 december 2016 de Concessie uit te voeren. Onvoorziene gebeurtenis, al dan niet binnen de invloedssfeer van de Concessiehouder, die de uitvoering van de Concessie negatief beïnvloedt. Aan sociale veiligheid gerelateerd Incident dat geregistreerd wordt zoals voorgeschreven door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ABCmethodiek). Een functionaris belast met het onafhankelijk beoordelen of een systeem voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door middel van een Inschrijving aanbiedt de Concessie uit te voeren. De offerte van de Concessiehouder, zoals gedaan in het kader van de concessieverlening van de Concessie Rail Rotterdam De activiteiten die benodigd zijn om de kwaliteit van de Railinfrastructuur volgens de technische minimum normen Functionele, Raakvlak- en Aspecteisen te waarborgen. Een beschrijvend schema ten behoeve van de instandhouding van Assets zoals genoemd in Artikel 53 (Instandhoudingsmanagement) van het Programma van Eisen. Functionaris binnen de Asset Management Organisatie die verantwoordelijk is voor de integrale veiligheid tijdens de uitvoering van de Concessie. Een eis die wordt gesteld aan de interactie op het grensvlak tussen twee subsystemen. Bijvoorbeeld, tussen subsysteem Railinfrastructuur Voorzieningen en subsysteem Haltes (voorbeeld is de spleetbreedte). Het verschil in vertrektijden van twee opeenvolgende Ritten van één Lijn vanaf een en dezelfde Halte. Aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden. Apparatuur waarbij de Reiziger kan in- en uitchecken in het Railvoertuig, of voor zover van toepassing, op de Halte. 10

12 Kadernota Openbaar Vervoer KAR Kennisborging Kilometertarief Klantenbarometer Kleinschalig Waardetoevoegingsproject Klimaatbeheersing Knooppunt Kostenefficiëntie Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) Kunstwerk Landelijk Tarievenkader (LTK) Landelijke Backoffice Het door de Concessieverlener vast te stellen en/of vastgestelde beleid ten aanzien van het openbaar vervoeraanbod in de stadsregio Rotterdam. Korteafstandsradio, waarmee door middel van een radiosignaal prioriteit wordt aangevraagd bij verkeerslichten of waarmee een voertuig zich bij aankomst op of vertrek vanaf een Halte meldt. Kennis vasthouden en beschikbaar stellen voor hergebruik zodat producten en/of diensten voortdurend kunnen worden aangeboden op een hoog kwaliteitsniveau Het tarief dat voor één met het Openbaar Vervoer afgelegde kilometer bij Reizigers in rekening wordt gebracht. Onderzoek onder Reizigers in opdracht van het Kennisplatform Verkeer Vervoer, of diens opvolger(s), naar de waardering voor en ervaringen met het Openbaar Vervoer. Een Waardetoevoegingsproject met een waarde van ten hoogste ,-. Systeem voor kunstmatig handhaven van de temperatuur, vochtigheid, ventilatie enz. in besloten ruimtes. Halte die in de Kadernota Openbaar Vervoer als regionaal knooppunt is benoemd, te weten: - Rotterdam Centrum (de Haltes Beurs en Centraal Station); - Rotterdam Alexander; - Rotterdam Kralingse Zoom/Capelse Brug; - Rotterdam Zuidplein/Ahoy; en - Schiedam Schieveste. Het minimaliseren van de totale kosten bij het optimaliseren van de resultaten op de andere KPI s genoemd in Bijlage B (Doelstellingen en Kritische Prestatie Indicatoren) bij het Programma van Eisen. De arbeidsbelasting en de kosten welke de uitvoering van activiteiten met zich brengen, moeten in verhouding staan tot het belang van de nagestreefde resultaten. Een meetbare eenheid die een maat is voor de prestatie van de Concessiehouder en een basis vormt voor het bepalen van verbeteringen en het monitoren van de hiermee bereikte prestaties. Een locatiespecifieke constructie die de bovenliggende Assets dragen en geleiden. Het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009, zoals vastgesteld in de vergadering van de Stuurgroep OV-chipkaart van 2 april 2009, of diens opvolger, inclusief alle bijlagen en steeds geldend in de actueel vastgestelde situatie. Een landelijk systeem voor het verwerken van transacties met de OV-chipkaart. 11

13 Levenscyclus (Life Cycle) Leverancier Levering Life Cycle Cost Life Cycle Management Lijn Lijnennetkaart Lijnfolder Lijnnummer Het proces dat een systeem of Assets doorloopt van conceptie tot en met sloop, dat bestaat uit een serie activiteiten en gebeurtenissen vanaf het moment dat een systeem/asset wordt bedacht tot en met de buitengebruikstelling wanneer het systeem niet langer inzetbaar is. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in opdracht van de Concessiehouder Diensten, Leveringen en/of Werken levert dan wel uitvoert. Het geheel aan handelingen dat tot doel heeft om het goed van het vermogen van een vervreemder (leverancier) in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. De totale kosten, waaronder begrepen investeringskosten, beheer en sloopkosten van een Asset gedurende de hele levenscyclus. Ook wel restlevensduurkosten genoemd. Een methodiek voor het beheersen van de financiële kosten en baten van een product (onderdeel van de infrastructuur) of dienst die investeringskosten, de kosten voor Beheer en Onderhoud en sloopkosten onderling vergelijkbaar maakt. Een vaste route die een Voertuig dat voor de uitvoering van Openbaar Vervoer wordt ingezet, rijdt met bepaalde Intervallen, tijdens een bepaalde Bedieningsperiode en halterend bij bepaalde stations of Haltes zoals aangegeven in een Dienstregeling. Een plattegrond met een overzicht van alle Lijnen in het Concessiegebied die door de Concessiehouder zelf en/of andere concessiehouders worden gereden volgens een Dienstregeling. Een overzicht van de Dienstregeling van een of meerdere specifieke Lijnen. Een aanduiding van een Lijn door middel van een getal of een letter. Loket Een locatie zoals bedoeld in lid 8 van Artikel 52 (Omgevingsmanagement) van het Programma van Eisen voor het melden, registreren en afhandelen van Storingen aan de Strategische Assets. Maintenance Engineering Het toepassen van technische concepten en het inbrengen van verbeterprocessen om het onderhoud en de onderhoudbaarheid van Assets te optimaliseren. Manager Asset Management Een Sleutelfunctionaris die verantwoordelijk is voor het coördineren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het Beheer van de Strategische Assets. Marketingplan Het plan zoals bedoeld in lid 2 van Artikel 38 Marketingplatform (Marketing) van het Programma van Eisen. Een platform dat in opdracht van de Concessieverlener namens de desbetreffende concessiehouders belast is met de uitvoering van concessiegrensoverschrijdende marketingactiviteiten. 12

14 Marktconformiteitstoets Materieel Meerjaren investeringsplan Railinfrastructuur Meerjaren onderhoudsplan Railinfrastructuur Meerwerk Meetpunt Metro Metrolijn Metronetwerk Metrostation Minderwerk Mobiel Verkooppunt Nacht Nachtlijn Nachtnet Normenkader Ontwerp, Aanleg, Beheer & Onderhoud Nota van Inlichtingen Nutsbedrijven OHD Omgeving Een door of in opdracht van de Concessieverlener uit te voeren onderzoek naar de marktconformiteit van de omvang van de Exploitatiesubsidie, zoals bedoeld in de Verordening EG 2007/1370 (PSO-verordening). Alle voertuigen die over lokale spoorwegen kunnen rijden, waaronder begrepen Railvoertuigen en Werkmaterieel. Het plan zoals bedoeld in lid 1 van Artikel 69 (Meerjaren investerings- en onderhoudsplan Railinfrastructuur) van het Programma van Eisen. Het plan zoals bedoeld in lid 2 van Artikel 69 (Meerjaren investerings- en onderhoudsplan Railinfrastructuur) van het Programma van Eisen. In schriftelijke opdracht van de Concessieverlener extra gereden Dienstregelingkilometers ten opzichte van het aantal Dienstregelingkilometers dat nodig is om de Dienstregeling uit te voeren die op het moment van opdrachtverlening geldig is. Beginpunt, Tijdhalte of Knooppunt. Een Railvoertuig dat uitsluitend gebruik maakt van een volledig van het overige verkeer afgescheiden baan. Een Lijn die met een Metro wordt uitgevoerd. Het geheel van Metrolijnen. Een Halte gelegen aan een Metrolijn die bedoeld is voor het laten uit- en instappen van Reizigers. In schriftelijke opdracht van de Concessieverlener minder gereden Dienstregelingkilometers ten opzichte van het aantal Dienstregelingkilometers dat nodig is om de Dienstregeling uit te voeren die op het moment van opdrachtverlening geldig is. Een door de Concessiehouder verplaatsbaar Distributiepunt De periode tussen 01:00 en 06:00 uur. Een Lijn die tijdens de Nacht wordt aangeboden. Het netwerk van Nachtlijnen. Een stelsel van normen die gehanteerd dienen te worden ten behoeve van ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van Assets. Document dat de antwoorden op vragen van geïnteresseerden bevat, evenals eventuele wijzigingen van de Offerteaanvraag en/of andere aanbestedingsdocumenten. De Nota( s) van Inlichtingen maakt/maken deel uit van de Offerteaanvraag en prevaleert/prevaleren boven het overige deel van de Offerteaanvraag en de daarbij behorende Bijlagen. Bedrijven welke elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening aan het vervoersysteem leveren. Overheidshulpdienst Omliggende overheidsinstellingen, instanties, 13

15 organisaties en natuurlijke personen welke invloed hebben op het vervoersysteem en welke worden beïnvloed door het vervoersysteem. Omgevingsbeleving De perceptie van de door de gebruiker / bewoner / Reiziger van de omgeving waarin hij/zij zich bevindt, welke wordt beïnvloed door visuele aspecten van die omgeving, beoordeelt op een schaal van (zeer) prettig tot (zeer) onprettig Omgevingsmanager Functionaris die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de Asset Management Organisatie en (partijen in de) de omgeving Omloop Een verzameling aaneengesloten Ritten die door één Railvoertuig op één Dag en/of Nacht wordt verricht. Onderbouw De draagconstructie en alle onderdelen die nodig zijn om te kunnen functioneren als draagconstructie van de Bovenbouw zoals viaducten, bruggen, tunnels en onderdoorgangen met inbegrip van het zandbed/cunet, de (rol-)trappen, liften, pompkelders en overige technische voorzieningen nodig voor het gebruik van de Railinfrastructuur. Onderhoud Alle technische activiteiten, die nodig zijn om functievervulling van de constructie gedurende de levensduur mogelijk te houden. Onderhoudbaarheid De waarschijnlijkheid dat een bepaalde activiteit voor actief Onderhoud van een item onder gegeven gebruiksomstandigheden kan worden uitgevoerd binnen een vastgestelde tijd wanneer het Onderhoud wordt uitgevoerd volgens vastgestelde voorwaarden en aan de hand van vastgestelde procedures en hulpbronnen. Onderhoudsvisie Een beschrijving van het onderhoudsplan met daarin de relevante en/of belangrijke factoren en actoren. Belangrijke factoren en actoren zijn de organisatie(vorm), de grootte van de organisatie, de verantwoordelijkheid van de organisatie, het aanwezig zijn van financiële middelen en de aanwezigheid van reserveonderdelen. Ongewenste Gebeurtenis Gebeurtenis of handeling die de uitvoering van de Concessie negatief beïnvloedt Ontwikkelplan Het plan zoals bedoeld in lid 2 sub b van Artikel 5 (Ontwikkelfunctie) van het Programma van Eisen. Openbaar Vervoer Voor een ieder openstaand personenvervoer zoals bedoeld in artikel 1 sub h van de Wp2000. Ophaalautomaat Een automaat waar de Reiziger een via internet aangeschaft Product of Propositie op het Elektronisch Vervoerbewijs kan laden. Oplaadautomaat Een automaat waar de Reiziger Saldo en Producten en Proposities op het Elektronisch Vervoerbewijs kan laden. Opstelterreinen 1. Een locatie waar Materieel dat niet in gebruik is voor vervoers-, Onderhouds- of reinigingsproces gestald kan worden. Of: 2. Het geheel aan (menselijke) activiteiten en Assets 14

16 dat ervoor zorgt dat Materieel gestald kan worden. Organisational Breakdown Een hiërarchisch model van de organisatie (het Structure opbreken van de organisatie in delen) OV-chipkaart Het landelijke Elektronische Vervoerbewijs en wettig betaalmiddel voor het Openbaar Vervoer, in de vorm van de persoonlijke en anonieme oplaadbare en contactloze chipkaart en Wegwerpchipkaart; OV-chipkaartsysteem Alle apparatuur die nodig is voor het functioneren van (ook: OV-chipkaartapparatuur) de OV-chipkaart, waaronder begrepen: Kaartlezers, Verkoopautomaten, Oplaadautomaten, Ophaalautomaten, Oplaad- en Ophaalautomaten en het verwerkingssysteem. Overige Strategische Assets Strategische Assets, niet zijnde de Railinfrastructuur en de Railvoertuigen, zoals beschreven in Bijlage M (Overige Strategische Assets). Overmacht(situatie) Een situatie zoals beschreven in Artikel 101 (Overmacht) van het Programma van Eisen. Overstapmogelijkheid Aan de Reizigers geboden mogelijkheid om binnen een bepaalde tijd van een Lijn op een andere Lijn over te stappen, waarbij de in de Geldende Dienstregeling opgenomen overstaptijd is afgestemd op de loopafstand tussen de Haltes/stations van de betreffende Lijnen en afhankelijk is van de vraag of de Concessiehouder een overstapgarantie biedt. Overstappunt Een Halte waar de Concessiehouder volgens de Geldende Dienstregeling aan Reizigers een Overstapmogelijkheid biedt, of waar dit uit de Geldende Diensregeling kan worden afgeleid. OV-loket Ombudsman van het openbaar vervoer, gevestigd te Amersfoort, opgericht en beheerd door ROVER. Partij De Concessiehouder of de Concessieverlener. Personeel Al die personen die in dienst of in opdracht van de Concessiehouder werkzaam zijn ten behoeve van het uitvoeren van de Concessie. Personeelsmonitor Sociale Onderzoek onder het Personeel in opdracht van het Veiligheid Kennisplatform Verkeer Vervoer, of diens opvolger(s), naar de waardering voor en ervaringen met sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer. Persoonlijke OV-chipkaart OV-Chipkaart voor geregistreerde klanten met mogelijkheden als automatisch laden, het laden van persoonlijke reisproducten en het laten (de)blokkeren van de kaart. Prestatie Product Profiel van Vrije Ruimte Het volbrengen van een gesteld doel of verplichting. Een kortingsregeling, een abonnement of een ander aanbod van de Concessiehouder dat betrekking heeft op een of meerdere diensten, waarvan gegevens op de OV-chipkaart opgeslagen kunnen worden. Afgebakende ruimte waarbinnen zich geen vaste en tijdelijke voorwerpen mogen bevinden die de Exploitatie hinderen of in gevaar kunnen brengen. Het profiel van vrije ruimte is gekoppeld aan het dynamisch 15

17 Programma van Eisen (ook: PvE) Project Projectorganisatie Propositie PROV Raakvlak (Interface) Raakvlakeisen Railinfrastructuur Railvervoersysteem Railvoertuig RAMSHE-LCC Reclame Reis voertuigomgrenzingsprofiel van het Railvoertuig. Het door de Concessieverlener ingevolge artikel 44 van de Wp2000 vastgestelde programma van eisen Concessie Rail Rotterdam Een eenmalige in tijd en middelen begrensde activiteit om Strategische Assets aan te schaffen, te muteren, te vervangen of te verwijderen. Organisatie die is opgericht om een Project ten uitvoering te brengen. Een vorm van een OV-abonnement op de OV-chipkaart, die een combinatie vormt van (i) een Vervoerbewijs en (ii) een Tarief dat is gebaseerd op kilometers of tariefgebieden, recht gevend op gebruik van Openbaar Vervoer met korting of zonder dat een prijs per Reis in rekening wordt gebracht (afgekocht reisrecht). Het Platform Reizigersbelangen Openbaar Vervoer, een door de Concessieverlener ingesteld adviesorgaan van Consumentenorganisaties dat zowel de Concessieverlener als de Concessiehouder adviseert over het Openbaar Vervoer, een en ander overeenkomstig artikel 31 van de Wp2000. De functionele en fysieke eigenschappen die dienen te bestaan voor het in samenhang functioneren van deelsystemen, processen of Assets op een gemeenschappelijke grens. 1. Externe raakvlakeisen gaan op het systeemniveau over de externe raakvlakken van de Railinfrastructuur met de externe omgeving en op de andere niveaus ook over de externe raakvlakken met andere subsystemen. 2. Interne raakvlakeisen betreffen raakvlakken binnen een vervoersysteem, systeem, etc. Het samenstel van fysieke Assets binnen het Areaal dat ervoor zorgt dat het Materieel zich van Halte naar Halte kan verplaatsen en/of van de Opstelterreinen naar de werkplaats. In de Wet lokaal spoor wordt Railinfrastructuur aangeduid als lokale spoorweginfrastructuur Het samenhangend geheel van Assets en alle daaraan verwante activiteiten ten behoeve van het Openbaar Vervoer per Metro en Tram. Materieel dat de Concessiehouder voor het Openbaar Vervoer per Metro en Tram inzet of in laat zetten. RAMSHE is de samenhang tussen de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid en omgeving. De combinatie met Life Cycle Cost wordt RAMSHE-LCC genoemd. Middelen die worden ingezet om de verkoop van producten of het gebruik van diensten te bevorderen. Eén Rit of een aaneengesloten verzameling van meerdere Ritten. 16

18 Reisinformatieplan Een plan zoals bedoeld in Artikel 26 (Reisinformatieplan) van het Programma van Eisen. Reiziger Een natuurlijk persoon die gebruik maakt of van wie redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze aangeeft gebruik te willen maken van het vervoer dat wordt verricht ter uitvoering van de Concessie. Reizigershandvest Een door de Concessiehouder gepubliceerd document waarin hij aan de Reizigers duidelijk maakt welke kwaliteit van het Openbaar Vervoer behorende tot de Concessie gegarandeerd wordt, en welke rechten Reizigers hebben indien niet aan deze kwaliteit voldaan wordt. Reizigersmonitor Sociale Veiligheid Onderzoek onder Reizigers in opdracht van Kennisplatform Verkeer Vervoer, of diens opvolger(s) naar de waardering voor en ervaringen met sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer, al dan niet als onderdeel van de Klantenbarometer. Risico Ongewenste of onverwachte gebeurtenis die wordt uitgedrukt als kans maal gevolg. Rit Volgens een Dienstregeling gepland vervoer op een Traject tussen het Beginpunt en Eindpunt van een Lijn. Safety Safety case Saldo Scootmobiel Sleutelfunctionaris SMART Sneeuwplan Sociaal Veiligheidsplan Softwareconfiguratie Spitsperiode Zie Veiligheid. Het gedocumenteerde bewijs dat een Asset of onderdeel van een Asset aan de gespecificeerde veiligheidseisen voldoet. Het tegoed dat op het Elektronisch Vervoerbewijs is opgeslagen. Een scooter met drie of meer wielen en een elektrische aandrijving die is bestemd voor gebruik door mensen met een mobiliteitsbeperking. Een persoon die namens de Concessiehouder zitting heeft in de Asset Management Organisatie. Een principe voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van afspraken en doelstellingen, waarbij de letters staan voor: Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het plan zoals bedoeld in lid 5 van Artikel 13 (Rituitval) van het Programma van Eisen. Het plan zoals bedoeld in Artikel 30 (Sociaal Veiligheidsplan) van het Programma van Eisen. De softwarematige samenstelling van een product op basis van verschillende bouwstenen alsmede de keuze en schikking van componenten die samen een systeem met de gewenste functionaliteit moeten vormen. De periode op Werkdagen tussen 7.00 en 9.00 uur in de ochtend en tussen in principe en in de middag, met die kanttekening dat de Concessiehouder na goedkeuring van de Concessieverlener per Lijn de Spitsperiode in de middag eerder mag laten aanvangen wanneer dit beter aansluit op de vraag van Reizigers. 17

19 Stakeholders Alle belanghebbenden bij het uitvoeren van het Beheer van Strategische Assets, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: omwonenden, Reizigers, beheerders, vervoerders en overheidshulpdiensten. Standaard Dienstregelingjaar Een Dienstregelingjaar bestaande uit 255 Werkdagen, 52 zaterdagen en 58 zon- en Feestdagen. Statische informatie Informatie met betrekking tot de Assets die in de loop der tijd niet wijzigt, waaronder begrepen de aanschafdatum en waarde, de vervangingsdatum en -waarde en Technische specificaties. Stopmanagement Coördinatie van activiteiten in een buitendienststelling ten einde deze te voltooien binnen de gestelde planning Storing Een gebeurtenis die het functioneren van apparatuur negatief beïnvloedt en die een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening veroorzaakt. Strategische Assets Alle activa binnen de Concessie welke overdraagbaar zijn naar de volgende concessie. In deze Concessie betreffen dit de Railinfrastructuur, Materieel en Overige Strategische Assets. Systeemarchitectuur De manier waarop een systeem is opgebouwd: het geheel aan samenhangende onderdelen die samen het systeem laten functioneren. Systeemscope De systeemgebonden afbakening van de Railinfrastructuur die beheerd wordt door de Concessiehouder. Systeemeisen De uitwerking in Bijlage J (Systeemeisen) van de Kritische Prestatie Indicatoren in Functionele-, Aspecten Raakvlakeisen waaraan de Strategische Assets moeten voldoen. Tarief Een geldbedrag dat een Reiziger voor een Reis, al dan niet in combinatie met de aanschaf van een Vervoerbewijs, aan de Concessiehouder dient te betalen. Tariefgebied Een door de Concessieverlener vast te stellen gebied waar een bepaald Tarief van toepassing is. Tariefvoorstel Een voorstel zoals bedoeld in lid 7 van Artikel 33 (Tarieven) van het Programma van Eisen. Technische levensduur De periode tussen datum van instroming, aanleg of installatie van een Strategische Asset en het moment dat de desbetreffende Strategische Asset niet meer voldoet aan zijn Technische minimumnorm. Technische minimumnorm Specificatie van fysiek meetbare eisen waaraan de technische kwaliteit minimaal dient te voldoen Technische specificatie Beschrijving, al dan niet in combinatie met tekeningen, van Assets met status to-build, as-built en was-build. TLS De organisatie Trans Link Systems, dan wel de rechtsgeldige opvolger daarvan, die verantwoordelijk is voor onder meer de dataverzameling en verwerking van de OV-chipkaart en de productie en uitgifte van de OV-chipkaarten. 18

20 Toegankelijkheid Toegankelijkheidsplan Toetsing Toetsingscriterium Toewijzingscriterium Toezichthouder Traject Tram Tramlijn Tramnetwerk Tropische dag Uitgevallen Rit Uitloper Uitvoeringsplan Vakantiedienstregeling Veiligheid Veiligheidsbeheersysteem (VBS) Veiligheidsfunctionaris De mate waarin voorzieningen effectief bereikbaar, begrijpbaar en bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking zodat zij in staat zijn om zelfstandig gebruik te maken van het Openbaar Vervoer. Het plan zoals bedoeld in lid 2 van Artikel 89 (Algemene eisen Toegankelijkheid) van het Programma van Eisen. Beoordeling door de Concessieverlener of aan de eisen wordt voldaan. Criterium op basis waarvan de Concessieverlener de Inschrijvingen toetst om voor gunning van de Concessie in aanmerking te komen. Een criterium aan de hand waarvan een deel van de capaciteit van de Railinfrastructuur wordt toegekend aan belanghebbende actoren en activiteiten. Een functionaris of instantie die in de gaten houdt of de Concessiehouder aan de gestelde normen en eisen van de Wet Lokaal Spoor voldoet. In deze Concessie is de Toezichthouder IL&T. Een deel van een Lijn. Een Railvervoertuig dat in staat is gebruik te maken van in de openbare weg gelegen of vrij liggende Railinfrastructuur. Een Lijn die met een Tram wordt uitgevoerd. Het geheel van Tramlijnen. Een dag waarop de maximumtemperatuur 30,0 o C of hoger is. Een Rit die volgens de Geldende Dienstregeling in de relevante periode door de Concessiehouder aangeboden moest worden maar die niet of niet volledig aangeboden is. Een in Bijlage A weergegeven Traject vanaf de grens van het Concessiegebied waarop de Concessiehouder Openbaar Vervoer verricht in aanvulling op het grondgebied als omschreven in Artikel 2 (Domein van de Concessie) van het Programma van Eisen. Het plan zoals bedoeld in Artikel 16 (Uitvoeringsplan) van het Programma van Eisen. De Dienstregeling zoals die eventueel geldt in de periode van de algemeen erkende zomervakanties en Kerstvakanties van het voortgezet onderwijs in de regio midden zoals voorgeschreven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Afwezigheid van een onaanvaardbaar Risico of gevaar voor Personeel, Reizigers, overige weggebruikers en omwonenden. Een systeem dat zorg draagt voor de Veiligheid zoals beschreven in de Wet lokaal spoor. Een functie binnen het lokale spoorwegverkeersysteem die van aanmerkelijke invloed is op de veiligheid van het spoorvervoer over de lokale spoorweg, waaronder 19

Ontwerp Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014

Ontwerp Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014 Ontwerp Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 267 2389 Fax: 010 267 7347 e-mail: info@sr.rotterdam.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 0.4 17-06-2015 Baseline 1 Inhoudsopgave Toelichting bij

Nadere informatie

Concessiedocument 1: Definitielijst Railconcessie

Concessiedocument 1: Definitielijst Railconcessie Concessiedocument 1: Railconcessie 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline Inhoudsopgave 1.... 3 2 1. Aanbieder Aanschaf ALARP Algemeen Beheer Algemene

Nadere informatie

De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH.

De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH. Nieuwsflits De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH. Inleiding De Wet lokaal spoor is vanaf 1 december 2015 formeel van kracht.

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. 28 oktober 2011 Vastgesteld door IPO op 8 december 2011 en SkVV op 2 december 2011, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op 23 februari

Nadere informatie

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Rotterdam 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 1.0 7 december 2015 1.0 Inhoudsopgave 1. Doelen... 11

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - December 2015

Concessiemonitor MRDH - December 2015 Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Beslissende over Regels in het belang van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Tussen NS Reizigers B.V. en Gemeente Haarlem De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling 16 maart 215 Stiptheid beginpunt

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Beleidsregels. Innovatieve particuliere initiatieven. Aanvullend personenvervoer

Beleidsregels. Innovatieve particuliere initiatieven. Aanvullend personenvervoer Beleidsregels Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Vastgesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam van 6 december 2012 Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Haaglanden

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Haaglanden Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Haaglanden 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 1.0 7 december 2015 1.0 Inhoudsopgave 1. Doelen... 10

Nadere informatie

Bijlagen bij ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014

Bijlagen bij ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014 Bijlagen bij ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Rotterdam 2016-2026 Vastgesteld op 12 maart 2014 Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 267 2389 Fax: 010 267 7347 e-mail: info@sr.rotterdam.nl

Nadere informatie

Verklaring van namen en begrippen

Verklaring van namen en begrippen Abonnementsvoorwaarden Aquabus B.V. Geldig vanaf: 1 juni 2014 Aquabus abonnementsvoorwaarden Algemeen Aquabus BV is de exploitant van de Waterbus en Aqualiner veerdiensten. Aquabus kent abonnement(en)

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Haaglanden

Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Haaglanden Concessiedocument 2: Programma van Eisen Rail Haaglanden 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 0.4 17-06-2015 Baseline 1 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016 Concessiemonitor MRDH - Mei 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Programma van Eisen Bus Rotterdam e.o. 2012-2019 Vastgesteld op 28 september 2011

Programma van Eisen Bus Rotterdam e.o. 2012-2019 Vastgesteld op 28 september 2011 Programma van Eisen Bus Rotterdam e.o. 2012-2019 Vastgesteld op 28 september 2011 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 267 2389 Fax: 010 267 7347 e-mail: info@sr.rotterdam.nl

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Reizigershandvest. Welke kwaliteit bieden wij u? Punctualiteit. Beschikbaarheid vervoer

Reizigershandvest. Welke kwaliteit bieden wij u? Punctualiteit. Beschikbaarheid vervoer Dit is het gezamenlijke reizigershandvest van de HTM en HTMbuzz. Het handvest geldt voor al het openbaar vervoer dat wordt uitgevoerd door de HTM en HTMbuzz in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam

Nadere informatie

Beschrijvend document

Beschrijvend document Beschrijvend document Concessie Treindienst Zwolle - Enschede en Concessie Treindienst Zwolle - Kampen ZWENZWOKA 2018 Deel E. Begrippenlijst Deel F. Overzicht van bijlagen Zaaknr.: EDO 2630044 Doc. Nr.

Nadere informatie

Centrum Ondergronds Bouwen

Centrum Ondergronds Bouwen Metro en Tram Centrum Ondergronds Bouwen Tunnels en ondergrondse stations in de Wet Lokaal Spoor Hugo de Jong en Harm Akse CEB/OVG/04498 Lokaal spoor tot halverwege 20 e eeuw 2 Stadstram Interlokale tramlijntjes

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 17 813 Uniforme regelen inzake de vervoersvoorwaarden van het openbaar vervoer (Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Naam abonnement Arriva Dal Korting is een reisproduct dat in verschillende varianten besteld kan worden: - voor de regio( s) waar het van toepassing is (uitsluitend

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 houdende invoering van een geldige verblijftitel voor uitsluitend de bij het openbaar vervoer behorende voorzieningen Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 216 Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet, strekkende tot invoering van een concessiestelsel voor het personenvervoer

Nadere informatie

Overzicht Eindbeeldstudies OV-chipkaart. Titel en beschrijving van de studie Landelijke dekking OV-chipkaart

Overzicht Eindbeeldstudies OV-chipkaart. Titel en beschrijving van de studie Landelijke dekking OV-chipkaart Overzicht Eindbeeldstudies OV-chipkaart Titel en beschrijving van de studie Landelijke dekking OV-chipkaart Uitgangspunt voor de OV-chipkaart is landelijke dekking in het openbaar vervoer. Het beleid ten

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

NS Business Services T 030-300 11 11 F 030-235 80 44 E businessservices@ns.nl www.ns.nl DX18-316/03.07

NS Business Services T 030-300 11 11 F 030-235 80 44 E businessservices@ns.nl www.ns.nl DX18-316/03.07 NS Business Services T 030-300 11 11 F 030-235 80 44 E businessservices@ns.nl www.ns.nl DX18-316/03.07 Geldig vanaf 1 maart 2007 Algemene Voorwaarden Business Services van NS Reizigers B.V., afdeling Business

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage maart 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 april 2016 Levering datastromen brondata vervoerders Dit overzicht geeft

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - mei 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 30 juni 2016 Levering datastromen brondata

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Nieuwsflits tweede bijdrage vergunning artikel 12 (16305-v3B )

Nieuwsflits tweede bijdrage vergunning artikel 12 (16305-v3B ) Nieuwsflits tweede bijdrage vergunning artikel 12 (16305-v3B-160118) De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de Metropoolregio Rotterdam

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas Veelgestelde vragen Productvoorwaarden Goede Zaakpas Versie: 1.1 Datum: 26 februari 2014 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Goede Zaakpas van Arriva. Met de Goede Zaakpas reist U

Nadere informatie

Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011

Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011 Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011 Algemeen Inleiding De concessieverleners voor het openbaar vervoer verbinden volgens artikel 32 lid 2 sub d van de

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract 1

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract 1 Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren: http://simap.europa.eu Aankondiging

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost Inhoud Algemeen- P 1 Productvoorwaarden Altijd Voordeel Oost P 2 Productvoorwaarden Dal Voordeel Oost P 4 Productvoorwaarden Dal Vrij Oost P 6 Productvoorwaarden

Nadere informatie

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden Nr. : UAW/CAV/05/102048/07 DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart De OV-chipkaart, die de komende jaren landelijk wordt ingevoerd, kan het openbaar vervoer

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 95 Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur Raadsvoorstel Onderwerp Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 Zaaknummer -2015-000694 Documentnummer DOC-2015-005157 Versie Auteur Gemeentesecretaris dhr. E.P. Kroet e.p.kroet@zoetermeer.nl

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NS Zakelijk. van NS Reizigers B.V., afdeling NS Zakelijk, statutair gevestigd te Utrecht

Algemene voorwaarden NS Zakelijk. van NS Reizigers B.V., afdeling NS Zakelijk, statutair gevestigd te Utrecht Algemene voorwaarden NS Zakelijk van NS Reizigers B.V., afdeling NS Zakelijk, statutair gevestigd te Utrecht 2 Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden en de Overeen komsten waarop deze algemene

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 683 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

SabiMIS. Prestaties OV inzichtelijk dankzij DRIS. [ing K. Pot, Keypoint Consultancy, korne@keypointonline.nl]

SabiMIS. Prestaties OV inzichtelijk dankzij DRIS. [ing K. Pot, Keypoint Consultancy, korne@keypointonline.nl] SabiMIS Prestaties OV inzichtelijk dankzij DRIS [ing K. Pot, Keypoint Consultancy, korne@keypointonline.nl] Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006, 23 en 24 november 2006, Amsterdam

Nadere informatie

Concessiebesluit Rail Rotterdam

Concessiebesluit Rail Rotterdam Concessiebesluit Rail Rotterdam 2016-2026 Naam Paraaf Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd Versie Datum Project-baseline 6.0 6 juli 2016 6.0 Inhoudsopgave 01 Overwegingen... 5 01.01 Concessieverlener

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013 Dienstregeling 2013 Haarlem-IJmond Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer VW Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer Regeling van 1 december 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1685, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december 2016 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3 Strategische

Nadere informatie

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart >

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart > < Reizen met de ] [ OV-chipkaart > Waar kan ik terecht voor meer informatie? Alles over de OV-chipkaart Klantenservice OV-chipkaart: via internet: www.ov-chipkaart.nl Hier vindt u ook filmpjes die u precies

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Bijlage H.1 - Begrippenlijst

Bijlage H.1 - Begrippenlijst Bijlage H.1 - penlijst Aanbestedingsleidraad Aansluitingen Auto Bak Bestek BOA Boete Boeteregeling Brondata Bus Business case Het document dat het verloop van de aanbesteding beschrijft. De Aanbestedingsleidraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 397 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS 21 oktober 2005 Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer en

Nadere informatie

Vraagspecificatie voor het Werk..

Vraagspecificatie voor het Werk.. Vraagspecificatie voor het Werk.. Document 01 Eisenspecificatie Van Verantwoordelijke instantie Auteur Aanbestedingszaken, kostenmanagement en inkoop AKI/ Sector ontwikkeling AKI/ Sector ontwikkeling Kenmerk

Nadere informatie

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Datum: 13-12-2015 Artikel 1. Omschrijving en geldigheid a. U-OV Gemak Utrecht Stad geeft recht op vrij reizen met bus of tram van U-OV of treinen 2e klas van

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

TARIEFVERORDENING WP2000 STADSREGIO AMSTERDAM. Vastgesteld bij besluit van de Regioraad. van de Stadsregio Amsterdam van [ ] ST\ASD\

TARIEFVERORDENING WP2000 STADSREGIO AMSTERDAM. Vastgesteld bij besluit van de Regioraad. van de Stadsregio Amsterdam van [ ] ST\ASD\ TARIEFVERORDENING WP2000 STADSREGIO AMSTERDAM Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam van [ ] ST\ASD\3075551.6 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Aanbod: het

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden,

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden, (briefpapier C Mooij) Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer Betreft: Voortgang introductie OV-chipkaart Geachte leden, Op 7 mei jl. heeft uw commissie gesproken over de OV-chipkaart,

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - november 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 december 2015 Inleiding NDOV

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie