Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)"

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de heren A.J. Poelstra (voorzitter), de dames T.T. Antons, J.R. Brink- Rozema, A.C.M. Zeeman, J.P. Schrale en de heren G. Boksem, O.L. Keizer, F.J. Horstmeier, O. Huisman, K. Haan, G. Alssema, J.W. Stevenson, B. Hartholt, D.J. Klompe, H.E. Emmens, M. ter Veer, J. Pottjewijd, J.A.F. Coenen, J. Darwinkel, J.A. Koolen, J. Posthumus, W.J. Tienkamp, J. Dam en de heer R.J.E. Douma (plv. griffier) Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Aanwezig namens het College: de heren J.H. Van der Laan (burgemeester), J.E. Bakker, G. Wolters en J. Kemkers 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gezien het grote aantal agendapunten zal er enige spoed betracht moeten worden. 2. Vaststellen agenda Mevrouw Schrale stelt voor agendapunt 17 te schrappen en onder de ingekomen stukken te rubriceren. Omdat zich juist op punt 17 een inspreker (de heer Van der Meulen) heeft gemeld, trekt mevrouw Schrale haar voorstel in. De heer Dam stelt voor de vier punten (13, 15, 16 en 17) waarover de inspreker wil spreken, naar voren te halen. Besloten wordt de heer Van der Meulen, na agendapunt 10, aan het woord te laten. 3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op 5 februari 2003 De voorzitter deelt mee dat er geen tekstuele wijzigingen zijn binnengekomen. De heer Boksem heeft, zoals bekend, naar aanleiding van de opheffing van de lijn van Arriva bij Veenhuizen een brief naar de provincie gestuurd. Hij meldt dat hij hierop nu een reactie heeft gekregen. Het College heeft nog geen afschrift ontvangen van de provincie. Daarom zal dit onderwerp niet nu maar in de raadsvergadering verder besproken worden. De heer Hartholt komt terug op wat op 5 februari is besproken over het fietspad Roden- Lieveren. Hij wil graag weten hoe het ermee staat. Een daaraan gekoppelde vraag is wanneer er, in verband met de mitigerende maatregelen, aan de kant van Een/Overes/Steenbergen met de aanplant wordt begonnen. Wethouder Kemkers deelt mee dat de mitigerende maatregelen wel met de landinrichting te maken hebben, maar niet met het fietspad. Er moet nog een deel van deze maatregelen uitgevoerd worden. Het probleem met zowel de landinrichting als het fietspad is, dat de minister in eerste instantie behoorlijke bezuinigingen heeft doorgevoerd. Bovendien heeft de minister nog 20% gekort op de kasgelden voor het 1

2 landinrichtingsproject. Daarom is er geen geld om het fietspad Roden-Lieveren aan te leggen, zeker niet dit jaar. Met de provincie wordt overlegd of er een andere manier is om het fietspad te financieren, eventueel volgend jaar. Spreker zegt toe de Raad op de hoogte te zullen stellen zodra hij meer weet. De heer Ter Veer vult aan dat met betrekking tot de mitigerende maatregelen rond de gaslocatie de Commissie Clinee destijds ƒ ,00 beschikbaar heeft gesteld. Er is een ontwerp voor de besteding en de gelden zijn bij de gemeente gestald. De vraag wanneer de uitvoering zal plaatsvinden kan op dit moment niet beantwoord worden, maar er is bij dit onderwerp in ieder geval geen relatie met de tekorten die het rijk momenteel doorvoert. Wethouder Kemkers beaamt dit. Het gaat hier om geparkeerd geld. Het werk staat nadrukkelijk in het lijstje van nog uit te voeren werken. De heer Huisman wijst erop, dat het fietspad Roden-Lieveren niet om financiële redenen zou worden aangelegd, maar in verband met de veiligheid. Hij verzoekt de wethouder daarom maatregelen te nemen die de veiligheid van de weggebruikers, met name de fietsers, kunnen vergroten. Wethouder Kemkers benadrukt dat de aanleg van het fietspad zeker niet geschrapt wordt uit het lijstje met uit te voeren werken. Het Landinrichtingsplan bestrijkt een periode van 10 tot 15 jaar; binnen die periode worden allerlei werken uitgevoerd, onder anderen dit fietspad. Binnen de landinrichting heeft het een hoge prioriteit. Mevrouw Zeeman komt terug op de vraag die ze op 5 februari aan wethouder Bakker heeft gesteld. Naar aanleiding daarvan is een persbericht verschenen. Bewoners van de Koeleweg hebben daarop gereageerd met het bericht dat hen in september 2002 toegezegd is, dat zij een brief zouden krijgen. Die brief is er nog steeds niet. Wethouder Bakker zegt toe dat dit uitgezocht zal worden. 4. Mededelingen De voorzitter geeft wethouder Bakker eerst de gelegenheid twee mededelingen te doen. De eerste mededeling betreft de quickscan die vandaag gereed is gekomen en die ter informatie bij alle raadsleden op tafel ligt. De tweede mededeling betreft een nagekomen stuk van de provincie, dat vanmorgen in het College behandeld en uitgedeeld is, over de aanleg van de J.P. Santeeweg-rotonde in Nietap. Hij stelt voor dit laatste stuk in de raadsvergadering van maart verder af te handelen. De vergadering stemt hiermee in. a. Berichten van verhindering Geen berichten van verhindering b. Inventarisatie gebruikmakers spreekrecht op grond van artikel 18 Verordening Raadscommissie De voorzitter herhaalt dat de inspreker, de heer Van der Meulen, het woord wil voeren over de punten 13, 15, 16 en 17, waarbij 15 en 16 gecombineerd zullen worden. 2

3 c. Stand van zaken Veenhuizen Burgemeester Van der Laan deelt mee dat de stuurgroep voor de tweede keer bijeen is geweest en aan de begroting gewerkt heeft. De Raad van Aanbeveling moet nog bemenst worden. Naar aanleiding van publicaties rond de visie-ontwikkeling worden er allerlei initiatieven gemeld, zowel bij het ontwikkelingsbureau als het gemeentehuis. Wat betreft voetbal in Veenhuizen: de Raad heeft destijds besloten dat VV Veenhuizen een nieuwe kantine met kleedgelegenheid moet krijgen en dat de velden gerenoveerd moeten worden. Dit moet in onderlinge samenhang worden bezien. Er is een krediet beschikbaar gesteld, dat niet voldoende is. De heer Van der Laan stelt de Raad voor om het krediet, dat op het moment ongeveer ,00 bedraagt, voor een overzichtelijk deel, dus ongeveer ,00 nu te bestemmen voor de renovatie van de velden. De Raad weet nu dus alvast dat de rekening wat hoger wordt. VV Veenhuizen is zeer geduldig geweest. De heer Hartholt stelt dat het formeel zo is dat, als je weet dat er een hoger krediet beschikbaar moet komen, dat dit via een aanvullend krediet moet gebeuren. Hij stelt dus voor het resterende krediet erbij te vragen. De heer Van der Laan stemt hiermee in. De heer Boksem vraagt hoe groot het tekort is. De heer Van der Laan vermoedt dat de 8 ton in guldens die beschikbaar was gesteld, vervangen moet worden door 8 ton in euro s. Nieuwe inzichten in stedenbouwkundig opzicht zijn ook oorzaak van de noodzaak tot verhoging van het krediet. De heer Koolen deelt mee dat de fractie Gemeentebelangen achter het voorstel staat en vertrouwen in het College heeft. De heer Hartholt spreekt namens de CDA-fractie ook het vertrouwen in het College uit. De heer Pottjewijd is aangenaam verrast dit alles te horen. Hij sluit zich aan bij de wens van het CDA dat alles wel goed dichtgetimmerd wordt in de vorm van een aanvullend krediet. Mevrouw Schrale wil graag weten op welke termijn het College met een voorstel komt. De Van der Laan vindt een echt voorstel niet echt nodig. Het gaat erom inzicht te geven in het hele dossier en de Raad te informeren over de grote lijnen, zoals het nu vast aanwenden van een deel van het krediet. Hij zegt toe dat er een voorstel komt waarin precies aangegeven wordt wat er waarvoor uitgegeven wordt en wat erop schatting van nu in de toekomst nog nodig is om datgene te doen waarvoor de Raad al eens toestemming heeft gegeven. d. MaSTERplan De burgemeester deelt mee dat de Raad geïnformeerd is over de zegetocht bij de Provinciale Commissie, maar dat het bij de SNN wel wat genuanceerder ligt. Er wordt gewerkt aan de kritische vragen die er gesteld zijn. Op 26 maart komt de bestuurlijke commissie bij elkaar om het project uiteindelijk te beoordelen; het College ziet daar vol spanning naar uit. 3

4 5. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. De heer Boksem zegt dat al eens is afgesproken de regiovisie als vast punt op de agenda te zetten. Hij stelt voor de heer Dam (Gemeentebelangen) de gelegenheid te geven hier iets over te zeggen. De heer Dam zegt dat hij hier niets aan heeft toe te voegen. Het ging over de startnotitie, en die staat bij de volgende raadscommissievergadering op de agenda. Er wordt dan ambtelijk bekeken wat de bevoegdheid van de Raad is. De heer Dam is er niet voor de regiovisie als vast punt op de agenda te zetten. Als hij wat te melden heeft, doet hij dat wel. De voorzitter zegt dat hij heeft toegezegd dat hij eventuele stukken onmiddellijk ter inzage zal leggen en voor vragen telefonisch bereikbaar is. Meestal is er geen tijd genoeg om de Raad dan echt te consulteren. In april wordt hier op teruggekomen. De heer Horstmeier is het inhoudelijk eens met wat de heer Boksem naar voren brengt over de regiovisie als vast punt, maar hij vraagt zich af waarom zo n opmerking niet in de agendacommissie aan de orde komt. Hetzelfde geldt voor de opmerking van mevrouw Schrale over punt 17. De heer Boksem stelt dat hij de vergadering eraan mag herinneren dat zij een bepaald besluit genomen heeft. 6. Wijziging APV in verband met de uitvoering van de festiviteitenregeling De heer Van der Laan stelt dat de raadsleden, in het kader van transparant bestuur, alle informatie over dit proces toegestuurd hebben gekregen, maar dat er een vergissing is gemaakt met de vertaling hiervan in het conceptraadsvoorstel. Hij vraagt de raadsleden zich te richten op het laatste Collegeadvies (van 18 februari 2003). De heer Huisman gaat namens GroenLinks akkoord met het voorstel. Hij vraagt zich wel af in hoeverre aandacht wordt geschonken aan de handhaving. Worden er extra uren voor uitgetrokken? De heer Hartholt sluit zich bij de heer Huisman aan. De heer Haan is het oneens met het voorstel. De ChristenUnie vindt 2.00 uur laat genoeg, gezien de overlast voor de omwonenden. De heer Van der Laan vindt dat de Rodermarkt te vergelijken is met carnaval, en daar horen andere tijden en gewoonten bij, vandaar de uitbreiding naar 3.00 uur. Hij stelt zich voor dat er op de normale manier gehandhaafd zal worden. Excessen moeten bestraft worden, maar we moeten de mensen ook de gelegenheid geven feest te vieren. De heer Huisman zegt dat hij wat betreft de vraag over handhaving, niet zozeer op de Rodermarkt doelde, maar bijvoorbeeld op lichtinstallaties bij sportvelden. De handhaving bungelt er daar nog wel eens een beetje bij, zoals in Roderwolde. Hij wenst dus dat er met de handhaving actief omgegaan wordt. De heer Van der Laan is het daarmee eens. De voorzitter concludeert dat dit voorstel als B-stuk door kan naar de Raad. 4

5 7. Vaststellen Programma van Eisen definitieve centrale huisvesting en voteren voorbereidingskrediet De heer Boksem spreekt waardering uit voor de wijze waarop dit programma is ontwikkeld. Toch heeft hij wel enige kanttekeningen. De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat er altijd voldoende vergaderruimtes voor de fracties zijn. Daarom stelt de heer Boksem voor, dat ook de vergaderruimtes op de afdelingen bij het maken van de roosters worden meegenomen en dat de fracties vrije toegang tot die afdelingsruimtes hebben. Ook met de routing moet daar dan rekening mee worden gehouden. De tweede kanttekening betreft het aantal vierkante meters dat een kamer van een bepaalde functionaris beslaat. De PvdA wil dat de kamer van de griffier net zo groot is als die van de directeur, zo n 30 m 2. De derde kanttekening betreft de overdekte parkeerruimte. Gezien de hoge kosten zal daar nog weer eens naar gekeken moeten worden. Wat betreft het verwarmingssysteem in het nieuwe gebouw zou waterzijdig inregelen van de radiatoren in overweging genomen moeten worden. Uit een proef op zestien scholen in Groningen is gebleken dat dit zeker 16% besparing op de energiekosten oplevert. De heer Hartholt spreekt ook zijn waardering uit over de wijze waarop gediscussieerd is met de Raad over de ruimtes voor de fracties en de griffie. Het CDA heeft enige opmerkingen. De voorgestelde parkeerkelder is weliswaar duur, maar de gemeente moet zich ook realiseren dat zij een voorbeeldfunctie heeft: de gemeente verplicht ondernemers om op hun eigen terrein te parkeren, dus heeft zij zelf die verplichting ook. Het voorstel over de parkeerkelder moet dus goed uitgewerkt worden. Het CDA is het eens met de opmerkingen van de heer Boksem over de kamer voor de griffier. Het kan zich verder vinden in de uitgangspunten van het voorstel. De heer Horstmeier vraagt of in de uitbreiding van het gemeentehuis de Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid wel of niet is meegenomen. Verder doet de D66-fractie de suggestie om in de representatieve ruimte beneden ook een frontoffice in te stellen ten behoeve van het wijkbeheer (met name voor de twee in Roden aangewezen proefwijken). Wat betreft de huisvesting van het archief is de heer Horstmeier gestruikeld over de voorstelling van zaken alsof de archiefruimte, behoudens enkele kleine tekortkomingen (zuurvrij opbergen; gedateerde luchtbehandelingsinstallatie), zou voldoen aan de eisen. De archiefkelder is namelijk vol en er is een noodopslag van te vernietigen archiefstukken (nog 3 of 4 of 5 jaar te bewaren) in de oude BB-kelder, die aan allerlei zuurgraadeisen niet voldoet. Er is ook een flinke werkachterstand. Bovendien wordt er rekening gehouden met een toename van het archief van 80 meter per jaar (zie het concept-programma van Eisen, bladzijde tien). Het verwondert de heer Horstmeier daarom dat in dit concept geen enkele verdere aandacht aan de archiefruimte wordt geschonken. Alles wat digitaal opgeslagen wordt en bewaard moet blijven, wordt op papier afgedrukt. De heer Dam vindt dat de parkeerkelder in verhouding tot het vrij geringe aantal auto s heel veel geld kost, dat tenslotte door de burgers opgebracht moet worden. Gemeentebelangen zet vraagtekens bij de noodzaak van zo n ondergrondse parkeerkelder en nodigt het College uit met voorstellen te komen waarin verschillende oplossingen tegenover elkaar afgewogen worden. Een mogelijkheid is ook verstrekking van fietsen aan personeel. De fractie vindt niet, dat er nu al vast rekening gehouden moet worden met een eventuele huisvestingsbehoefte van de Afdeling Sociale Zaken en 5

6 Werkgelegenheid. Als de Sociale Dienst in Roden terugkomt, kan er altijd nog wel iets bijgebouwd worden. Soberheid, doelmatigheid en degelijkheid moeten de uitgangspunten zijn bij de bouw. Ook duurzaamheid van het gebouw is vanzelfsprekend. De fractie van Gemeentebelangen gaat in principe wel akkoord met het voorstel, maar heeft behoefte aan een overzicht van de procedure. Zodoende kan duidelijk worden op welke momenten de Raad nog aan zet is. De heer Dam ziet graag dat het nieuwe gemeentehuis inderdaad in 2005 geopend kan worden en dat de tijdelijke huisvesting afgebroken kan worden. Mevrouw Zeeman sluit zich aan bij de andere partijen wat betreft de kamer van de griffier en de bezwaren tegen de hoge kosten van de ondergrondse parkeerkelder (een achtste deel van het hele bedrag). Graag een eigen, afsluitbare kast in de fractiekamer en een (aansluiting voor een) computer. GroenLinks hoopt dat het College met betrekking tot de duurzaamheid van het bouwen zal kijken naar de kosten op de lange termijn, die zullen blijken mee te vallen. Verder gaat de fractie akkoord met het voorstel. De heer Haan sluit zich graag aan bij de opmerkingen van de heer Boksem over fractieruimtes en de kamer van de griffier. De ChristenUnie vindt het dwaasheid om een parkeerkelder van 1,1 miljoen euro te bouwen en ook om aansluitende percelen aan te kopen ten behoeve van parkeerruimte. Er is in de buurt een parkeervoorziening van waaraf het vier minuten lopen is naar het gemeentehuis. De gemeente heeft hierin ook een voorbeeldfunctie. Bovendien is wandelen heel gezond. De heer Haan vraagt zich af of er wettelijke voorschriften zijn over het wel of niet digitaal bewaren van stukken. De heer Ter Veer wijst erop dat er in het kader van de gemeentelijke herindeling besloten is de 30 ambtenaren die nu nog in Peize zitten, op den duur naar Roden te laten komen, maar dat het er nu op lijkt dat dit zeven miljoen tot negen miljoen euro gaat kosten. De VVD-fractie hikt hier tegenaan. Mevrouw Zeeman vindt dit een versimpeling van de feiten. Het gaat niet alleen om de verhuizing van 30 mensen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Ter Veer heeft er desondanks moeite mee, vooral omdat hij vindt dat er geen prioriteiten gesteld worden in de gemeente. Als voorbeeld noemt hij dat vrijwel alle extra middelen naar de Brede Scholen gaan. De gemeente moet zich volgens de VVD richten op de vraag wat zij voor de maatschappij kan doen, en niet op het oprichten van een geweldig gebouw. Met name het uitgangspunt dat eventuele overbodige ruimtes wel verhuurd kunnen worden, is verkeerd. Bouw voor de behoefte die er werkelijk is en doe dat op zo n manier dat eventuele uitbreidingen later verantwoord kunnen gebeuren. Er is een bestuursprogramma dat geresulteerd heeft in een College programma dat benoemd wordt als actief terughoudend. Hij heeft zijn twijfels bij die terughoudendheid. Franse grandeur gaat voor Roden te ver. De heer Pottjewijd deelt mee, dat de fractie van de ODN akkoord gaat met het voteren van een voorbereidingskrediet. Wat betreft het concept-programma van Eisen sluit de fractie zich aan bij de gemaakte opmerkingen over de kamer van de griffier. Ook deze fractie vindt de kosten voor de parkeerkelder erg hoog. Verder spreekt de heer Pottjewijd zijn twijfels uit over de hoge inkomsten die de architect uit dit project haalt: 6% van de totale aanneemsom ( ,00). De ODN is niet te spreken over de geplande verwarmingsinstallatie. Er zijn goede alternatieven, zoals vloerverwarming in combinatie met koeling door middel van een warmtepomp. De investering is in het begin wat hoger, maar er is subsidie voor. Bij dit alternatief is men verzekerd van een temperatuur van 20 à 21º in de winter en 20º in de zomer. De heer Pottjewijd wil desgevraagd graag 6

7 voorbeelden laten zien. In verband met de brandveiligheid raadt hij de aanleg van een sprinklerinstallatie aan; dure vluchtwegen en brandgangen kunnen zijn inziens dan achterwege blijven. De heer Huisman vraag in hoeverre de Milieuadviesraad geraadpleegd is. De heer Van der Laan beantwoordt de organisatorische vragen (wethouder Bakker zal op de technische punten ingaan). Hij sluit zich aan bij de voorstellen met betrekking tot ruimtes voor de fracties (dat is alleen een kwestie van uitwerking) en zegt toe dat de griffier een grotere kamer zal krijgen (5 m 2 erbij, zoals gevraagd door verschillende fracties). Ook een kast in de fractiekamer wordt toegezegd. Over het voorstel van een frontoffice voor wijkbeheer moet nog nagedacht worden. Volgens de heer Douma schrijft de Archiefwet nog steeds voor dat alle stukken uitgeprint moeten worden. Dat betekent echter volgens de betreffende ambtenaar (publieke tribune) niet, dat er meer archiefruimte gepland moet worden dan in het concept. De heer Van der Laan benadrukt naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Ter Veer dat er in het Programma van Eisen inderdaad voor soberheid en terughoudendheid wordt gekozen en niet voor Franse grandeur. Wat Noordenveld wil bouwen, is bescheidener dan andere nieuw gebouwde gemeentehuizen in Drenthe. Het College wil slechts fatsoenlijke werkruimtes voor de medewerkers en voldoende ruimte voor de Raad, zodat niet steeds uitgeweken hoeft te worden naar ruimtes waar computers staan en mensen van het werk gehouden worden. Wat betreft Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het College gaat uit van wat op dit moment te voorzien is. Fatsoenlijk werkgever zijn betekent dat je fatsoenlijke werkruimtes aanbiedt. De heer Ter Veer herhaalt dat er zodanig gebouwd moet worden dat het mogelijk is er een stuk bij aan te zetten. De heer Van der Laan zegt dat die flexibiliteit wel degelijk in het Programma van Eisen zit, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met alle werknemers die voorzienbaar in dienst van de gemeente zijn. Wat betreft verwarmingssystemen is grondwaterverwarming misschien ook een alternatief. Wethouder Bakker zegt toe dat technische vragen besproken zullen worden met de hier aanwezige medewerker van de vakgroep Bouwkunde. Na overleg zal de wethouder hier op terugkomen. Bepaalde keuzes zijn natuurlijk ook gemaakt in het kader van streven naar de laagst mogelijke kosten. De aanleg van een parkeerkelder staat nog helemaal niet vast. Het is niet uitgesloten dat er in de omgeving parkeerplaatsen zijn te vinden. Wel moet de gemeente zich houden aan de regels die stellen dat iedereen die in het centrum van Roden bouwt, in zijn eigen parkeervoorzieningen voorziet. De wethouder benadrukt dat het hier geen onomkeerbaar proces betreft. Overigens is zijn kamer ook slechts 22 m 2, en hij vindt dat geen probleem. Soberheid, doelmatigheid en degelijkheid zijn uitgangspunten. Het programma zal niet aan de Milieuadviesraad worden voorgelegd. De heer Boksem komt terug op het waterzijdig inregelen (verwarmingsinstallatie). Misschien zou dat ook iets zijn voor de scholen in Noordenveld. Informatie is te vinden op Internet. Wat betreft de parkeergarage stelt hij dat plannen daarvoor eerst maar op een laag pitje gezet moeten worden. We moeten voorlopig geen hogere architectenkosten hebben. De heer Hartholt zegt dat het CDA waarde hecht aan het integraal meenemen van een parkeerkelder in de bouw, zodat je daar voor de komende dertig jaar duidelijkheid over 7

8 hebt. Wellicht zou, in plaats van een parkeerkelder, de eerste verdieping benut kunnen worden voor auto s. De ervaring leert, dat er eerst vaak te krap gebouwd wordt. De heer Horstmeier vreest naar aanleiding van het antwoord van de wethouder op vragen van de heren Huisman en Pottjewijd, dat de plannen van het College over duurzaam bouwen niet erg serieus zijn. D66 vindt de voorgestelde uitgaven voor een parkeerkelder ook veel te hoog. Mevrouw Zeeman sluit zich aan bij de vorige spreker. De heer Dam wil dat de parkeervoorziening integraal meegenomen wordt en dat de Raad inzicht krijgt in mogelijke alternatieven. Dat mag eventueel een paar centen kosten. Hij wil dat de Raad allerlei alternatieve mogelijkheden op een rijtje gezet krijgt. Wat betreft de fractiekamers merkt hij op, dat zijn fractie midden in de samenleving staat en graag fractievergaderingen in kroegen houdt. Daarom staat de fractie wel achter dubbel gebruik van ruimtes, maar niet achter het creëren van aparte fractiekamers. Gemeentebelangen ziet graag het definitieve bedrag van het College tegemoet. De heer Haan zegt dat het aantal werknemers van de gemeente en de verkeersintensiteit in de toekomst niet sterk zullen toenemen, dus dat de in het conceptprogramma genoemde parkeermogelijkheid aan de Norgerweg zeker in gedachten gehouden moet worden (in plaats van een parkeerkelder). De heer Ter Veer is er niet van overtuigd dat het Programma van Eisen zo sober is als de VVD wenst. Hij is het niet met de burgemeester eens, dat het bouwplan van het gemeentehuis van Noordenveld soberder is dan dat van andere gemeentehuizen in Drenthe. Het kostenplaatje ligt veel te hoog. De heer Pottjewijd stelt dat duurzaam bouwen in vijf jaar terugverdiend wordt. Dan heb je winst. Goedkoop leidt vaak tot duurkoop. Wethouder Bakker informeert de Raad dat een van de uitgangspunten van dit stuk is dat in de ontwerpfase nader onderzoek gedaan zal worden naar de juiste wijze van verwarming, koeling en energiebeheer. Alternatieven zullen tegen elkaar afgewogen worden. Ook de alternatieven voor het parkeren, wat betreft ruimtebeslag en kosten, zullen aan de Raad voorgelegd worden. De heer Van der Laan stelt dat de heer Ter Veer en hij nog een paar weken de tijd hebben om het eens te worden over de mate van soberheid van verschillende gemeentehuizen in Drenthe. De voorzitter stelt naar aanleiding van de discussie voor om dit voorstel als B-stuk door te schuiven naar de Raad. De heer Ter Veer wil rustig de tijd hebben om na te denken of hij in de Raad het politieke element naar voren wil halen. Dat past bij een A-stuk. De heer Huisman herinnert aan de gemaakte afspraak dat, als er één fractie is die een onderwerp toch als A-stuk op de agenda wil hebben, dat dan moet gebeuren. De beslissing om iets een B-stuk te maken, moet unaniem zijn. De voorzitter stemt hiermee in. Het wordt een A-stuk. 8. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Noord Nederland Mevrouw Schrale maakt een opmerking over de gehanteerde termijnen. In de overwegingen bij dit punt staat dat gelet op de (wettelijk correcte) termijn van zes weken die ons gesteld wordt om te reageren, is het vanwege onze interne procedures niet 8

9 mogelijk om de Raad binnen die periode haar zienswijze kenbaar te laten maken. De fractie van de VVD vindt dat dit niet kan. De Raad heeft een budgetverantwoordelijkheid die hij moet kunnen waarmaken. Het kan dus niet zo zijn dat de Raad zo ver achter in de besluitvormingsperiode komt, dat zijn inbreng mosterd na de maaltijd is. We moeten er samen op letten, dat de Raad tijdig besluitvorming pleegt. De fractie heeft geen inhoudelijke aanmerkingen. Mevrouw Zeeman sluit zich bij de opmerking over de besluitvorming aan. Haar tweede opmerking betreft het feit dat de gemeenschappelijke regelingen constant over de budgetten heengaan, al gaat het hier slechts over 2.300,00. De heer Horstmeier sluit zich aan bij de opmerking van mevrouw Schrale en de irritatie van mevrouw Zeeman. Hij heeft begrepen dat de BANN een aflopende zaak is en op zal gaan in een nieuw op te richten instituut de BAON (Bestuursacademie Oost- en Noord- Nederland?). Wordt dat ook weer een gedwongen winkelnering en bestaat er al enig inzicht in de lasten die daaruit zouden voortvloeien? D66 heeft vernomen dat de gemeente Groningen eventueel met een concurrent in zee gaat. De heer Coenen sluit zich aan bij de opmerking van mevrouw Schrale. We moeten kritisch bekijken of we de procedures dusdanig kunnen ombuigen dat we op termijn wel aan de richtlijnen kunnen voldoen. De heer Pottjewijd sluit zich aan bij mevrouw Schrale en mevrouw Zeeman. Hij vraagt hoeveel gebruik wij van BANN maken. De heer Van der Laan zegt dat mevrouw Schrale ten principale gelijk heeft, maar de Raad moet wel bedenken dat het hier slechts om een begrotingsstijging van 150 euro gaat ( centen; 0,5 eurocent per inwoner). Hij nodigt de heren Horstmeier en Pottjewijd uit om het dossier eens te komen inzien. Dat bevat de antwoorden op al hun vragen. De voorzitter deelt mee dat dit voorstel als B-stuk doorgaat naar de Raad. 9. Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Noordenveld De heer Keizer zegt dat de PvdA van harte instemt met dit voorstel. Het is prima dat het College veel aandacht besteedt aan pro-actie en preventie. Bij herinrichting van wegen en dorpskernen moet goed nagedacht worden over de aanpak, zodat hulpdiensten (brandweer, ambulances) en het landbouwverkeer niet gehinderd worden in hun werk. De fractie van de PvdA is het ermee eens dat er geïnvesteerd wordt in preparatie en repressie, zodat de vrijwilligers zo realistisch mogelijk met goed materiaal kunnen oefenen en uitrukken. Het is ook goed dat de gemeentelijke diensten zo veel mogelijk samenwerken. De heer Hartholt deelt mee dat de fractie van het CDA akkoord gaat met dit beleidsplan. Hij beklemtoont dat haast geboden is met het op peil brengen van de handhaving van de gebruiksvergunningen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota zou nog eens gesproken moeten worden over de huisvesting. De nazorg voor het brandweerpersoneel bij calamiteiten is een punt van zorg. De fractie hecht er waarde aan dat aan de nazorg veel aandacht besteed wordt. De heer Huisman gaat namens de fractie van GroenLinks akkoord met het voorstel en is er content mee. Professionalisering van de overheid in rampenbestrijding en crisismanagement is een goede zaak. Destijds heeft de fractie een aantal vragen gesteld 9

10 die veel te maken hebben met dit beleidsstuk. Krijgen zij daar vóór de raadsvergadering nog antwoord op? Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen zouden misschien nog extra gegevens in het stuk opgenomen kunnen worden. De heer Huisman maakt zich zorgen over het aantal vrijwilligers dat actief is in de brandweer. Er moet bijzonder veel aandacht aan nazorg gegeven worden. Goede faciliteiten en huisvesting zijn essentieel, want het wordt steeds moeilijker om goede vrijwilligers te vinden. De heer Haan vindt dat het beleidsplan er goed uitziet. Er moet één goede oplossing gevonden worden voor de huisvestingsproblemen in Roden en Peize enerzijds en de aanrijdproblemen in Norg en Peize (niet altijd tijdig, dat wil zegge binnen vier minuten, aanwezig) anderzijds. Misschien kan daar in de Voorjaarsnota aandacht aan geschonken worden. De heer Dam gaat namens de fractie van Gemeente Belangen akkoord. Het is een goede zaak dat Noordenveld een goed geoutilleerde brandweer heeft. Hij heeft van de brandweercommandant gehoord, dat er stevig gewerkt wordt aan de instroom van vrijwilligers en aan de aanrijdtijden. De heer Dam heeft kritiek op de open einden in het voorliggende stuk. Het College zal terug moeten komen om nadere afspraken te maken over preventie, huisvesting en handhaving. De heer Pottjewijd kan zich vinden in de kritische noten van de vorige spreker. Wat betreft de passage in de aanbiedingsbrief over de gebruiksvergunningen vraagt de fractie van de ODN zich af waarom het voor twee extra mensen tot 2006 moet duren voordat de achterstanden weggewerkt zijn. De heer Van der Laan bedankt de Raad voor de positief-kritische woorden. Hij zegt dat integraal werken met betrekking tot veiligheid een van de valkuilen is van deze tijd. Het is namelijk moeilijker dan het lijkt. Het is overigens een terechte opmerking om bij de herinrichting van wegen ook het aspect hulpdiensten mee te wegen. Nazorg wordt steeds professioneler en daar moet de gemeente rekening mee houden. Naar aanleiding van de vraag van de heer Huisman: de vragen op de vorige raadsvergadering waren van een meer operationeel niveau en het is de vraag of je daarvoor het vaststellen van dit plan moet uitstellen en of dat kan. Dat moet de burgemeester eerst bespreken. De veiligheidsavond (uitlegvergadering) was voor vorige week (6 maart) gepland, maar een paar mensen die daar per se bij moesten zijn, konden geen tijd vrijmaken. Er is een nieuwe avond gepland op 15 mei. Er is inderdaad een spanningsveld tussen steeds grotere professionalisering van de brandweer en het gebruikmaken van vrijwilligers. Dit is dus een aandachtspunt. De discussie of de brandweerposten van Peize en Roden samengevoegd moeten worden, moet een keer gevoerd worden maar de burgemeester voelt er niet voor om dat nu aan te kaarten. De kritiek van de heer Dam over vervolgkosten en de vraag deze inzichtelijk te maken, is nauwelijks te beantwoorden. Vervolgkosten zijn heel moeilijk te ramen. De heer Dam merkt op dat hij meer doelt op het niet op orde zijn van de gebruiksvergunningen, ondanks de inzet van twee extra medewerkers, op het onbeschreven terrein van informatie en communicatie en op formatiekrapte. Dat kost allemaal geld dat niet in het stuk is verdisconteerd. Daardoor weet de Raad op dit moment niet waar hij aan toe is. De heer Van der Laan stelt dat het heel ingewikkeld is om het stuk op die punten heel goed dicht te timmeren. Als besloten wordt tot latere behandeling, kan de vraag van de heer Dam nog weer onder de loep genomen worden. 10

11 De heer Huisman stelt, naar aanleiding van de opmerking van de heer Pottjewijd, dat het fenomeen gebruiksvergunningen na de brand in Volendam weer zeer actueel is geworden. Dat nog niet alle nieuwe gebouwen gebruiksvergunningen hebben, is logisch. Er zit namelijk ontzettend veel werk in om dat op te zetten. Noordenveld loopt betrekkelijk voorop met het verstrekken van gebruiksvergunningen en het is belangrijk om dat even naar voren te brengen. De heer Pottjewijd is blij dat de heer Huisman zijn vraag beantwoordt. Zijn vraag moet beschouwd worden als een aandachtspunt. De heer Van der Laan wijst erop dat de berichtgeving in de pers over de stand van zaken met de gebruiksvergunningen wat geflatteerd is. We kunnen ons zeker nog niet op de borst slaan. Op de veiligheidsavond zal de deskundigen gevraagd worden wat meer uitleg over dit onderwerp te geven. De voorzitter stelt voor dit als A-stuk mee te nemen. De heer Van der Laan stelt voor de veiligheidsavond af te wachten. De financiële zaken kunnen dan meteen meegenomen worden. 10. Financiële Kaderbrief 2004 De voorzitter stelt wethouder Bakker in de gelegenheid eerst een toelichting te geven. De Financiële Kaderbrief werd in het verleden ter kennisgeving aan de Raad aangeboden, maar in het kader van het dualisme is het wenselijk dat de Raad de kaders ervan vaststelt. In de kaderbrief wordt een planning gegeven van wanneer alles aan de orde zou moeten en kunnen zijn (bladzijde 11). Met betrekking tot de Jaarrekening 2002 merkt de wethouder op, dat als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds het College niet in staat is bovengenoemde planning aan te houden. Daardoor wordt pas op 22 april de jaarrekening besproken in en aangeboden aan de gemeenteraad. Op 7 mei vindt de advisering aan het College plaats en op 22 mei 2003 de vaststelling van het jaarverslag en de rekening Dat betekent dat in de Raadscommissie van 7 mei 2003 de jaarrekening bediscussieerd kan worden, dus op dezelfde avond als de technische behandeling van de Voorjaarsnota Wat betreft de uitkomst van de Jaarrekening: het structurele rekeningoverschot van de afgelopen jaren (in 1998 nog 1 miljoen euro, omgerekend) is in 2001 voor het eerst omgebogen naar een structureel rekeningtekort (ongeveer ,00 euro). De Jaarrekening 2002 zal vermoedelijk opnieuw een gering, structureel tekort laten zien. Dat zijn de normale huishouduitgaven. In deze jaarrekening zal weer sprake zijn van enkele incidentele baten en lasten, zoals het rentevoordeel en de behoedzaamheidreserve. De behoedzaamheidsreserve zal vermoedelijk volledig tot uitkering komen en omstreeks ,00 euro bedragen. Andere incidentele baten zijn enkele voordelig afgesloten grondexploitaties en de verkoop van aandelen Bouwfonds (uit vorige jaren). Alles tezamen zal dit leiden tot een positief jaarresultaat. Het Meerjarenbeleidsplan tot en met 2006 staat in de steigers (hoofdstuk 5). Het Managementteam en het College zijn druk bezig zich hierover te buigen en van gedachten te wisselen. Bij het opstellen van zo n meerjarenbeleidsplan wil het College vooral uitvoering geven aan het Collegeprogramma. Dat zal verder geconcretiseerd worden. Over de vorm moet echter nog verder nagedacht worden. Het is nodig zich een beeld te vormen van de financiële positie waarin de gemeente Noordenveld thans verkeert. Normaal gesproken gebeurt dat in de Voorjaarsnota, waarin een overzicht 11

12 gegeven wordt van de budgettaire positie en de vermogenspositie van de gemeente. De wethouder zegt dat het op dit moment beter lijkt om dat, indien mogelijk, samen te laten vallen met een behandeling apart in de Raad of op een bepaald agendapunt van dit meerjarenprogramma. Het College wil het dus graag vooraf met de Raad bespreken en aan de Raad aanbieden. In verband met de geschatte financiële vooruitzichten vermeldt de wethouder dat hij bij de aanbieding van de Begroting 2003 gezegd heeft dat de gemeente voor het eerst rekening moet houden met een tekort en op eigen benen moet staan. De extra inkomsten als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn ingaande 2003 definitief verleden tijd. Het is nog maar net gelukt het huishoudboekje voor 2003 sluitend te krijgen. Daarom is gekozen voor een periode van bezinning. De begroting is onder meer sluitend geworden door het alvast inboeken van een deel van het jaarlijkse rentevoordeel, namelijk over de buffer en de algemene reserve. Ook is 50% van de zogenaamde behoedzaamheidsreserve van de algemene uitkering alvast als dekkingsmiddel gebruikt, tot temporisering van het opvullen van vacatures, en is er een taakstellende bezuiniging uitgevoerd. Het College voorziet een periode waarin keuzes gemaakt moeten worden. Voorzichtigheidshalve is het College in de begroting voor 2003 wat betreft de accressen in de algemene uitkering op de nullijn gaan zitten. De septembercirculaire bracht gelukkig een prettige verrassing voor het Gemeentefonds. De minister schreef dat er in de komende kabinetsperiode sprake zou zijn van een gemiddelde reële groei van 1,4% per jaar. Wel werd de waarschuwing meegegeven dat er in de begroting voor 2003 rekening mee moest worden gehouden dat het accres in latere jaren veel bescheidener zou zijn: dus het meest in 2003 en later teruglopend. Bij de Algemene Beschouwingen op 11 oktober en bij de begrotingsbehandeling is uitvoerige informatie verstrekt aan de Raad. De hogere algemene uitkering voor 2003 zou uitkomen op ,00. Geactualiseerd naar de feitelijke toestand op 1 januari 2003 loopt dat bedrag op tot ongeveer ,00. In de jaren daarna zal het echter aanzienlijk lager zijn, zij het wel gemiddeld 1,4% over die vier jaar. Vanaf de vaststelling van de Begroting 2003 heeft de Raad nog geen uitgaven gedaan voor structurele verplichtingen, maar ze komen wel. In de aanbiedingsbrief wordt een aantal ontwikkelingen geschetst: het verder rente-vrijmaken van de REGAS-reserves, uitvoering geven aan de Nota Handhaving, en het treffen van voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting. Er zijn echter ook andere zaken die, bij ongewijzigd beleid, tot een toename van kosten zullen leiden. Dat zijn bijvoorbeeld verhoging van het budget voor het leerlingenvervoer, afschaffing van de Zalmsnip (aangekondigd voor 2005), het handhaven van het huidige niveau van de Wvg-voorzieningen, budgetfinanciering Sociale Zaken en de verdere ontwikkeling van Veenhuizen. Gelukkig zijn er in de begroting geen structurele verplichtingen aangegaan. In het blad BNG staan artikelen waarin zwaar weer voorspeld wordt. De wethouder wil hier bij de behandeling van de Voorjaarsnota graag met de Raad over discussiëren. De aanstaande meicirculaire zal waarschijnlijk sombere vooruitzichten schetsen, echter niet aan de hand van concrete meerjarencijfers. In de meicirculaire zal nog niets over de begroting en de plannen bekend zijn omdat er nog geen nieuw kabinet is. Er zal waarschijnlijk tot september (Miljoenennota) gewacht moeten worden op duidelijkheid. De wethouder stelt nogmaals dat de gemeente zich in de komende jaren veel meer op de meerjarenbegroting dan op de jaarbegroting moet richten, accenten meer moet leggen op kwaliteitsverbetering dan op aanpakken van 12

13 nieuwe zaken, een minder hoog ambitieniveau moet nastreven en domweg keuzes moet maken. De komende tijd staan we financieel en beleidsmatig voor een uitdaging. De heer Coenen herkent de schets van de wethouder. Gemeentebelangen is er nooit voorstander van geweest de meevallers uit de septembercirculaire direct uit te geven. Hij geeft een compliment aan de financiële afdeling voor het opstellen van deze Financiële Kaderbrief. Het Meerjarenbeleidsplan wordt nu niet in maart aangeboden, maar de fractie hecht er wel waarde aan dat de aanbieding tijdig plaatsvindt. De wethouder heeft dat ook toegezegd. Wat betreft de Gemeenschappelijke Regelingen: bij het werkvoorzieningschap Novatec is geen getal ingevuld. Wat betekent dat? Wethouder Bakker kan de ongerustheid wegnemen: de gemeente hoeft in 2003 geen bijdrage te leveren aan Novatec, voorzover nu bekend. De heer Pottjewijd vraagt wat het betekent dat de Raad de Kaderbrief moet vaststellen. De ODN wil de Kaderbrief zien als algemeen richtinggevend document, waarover door de Raad nog gesproken kan worden in relatie tot uitvoeringsbesluiten van het College. Voorbeeld: wanneer moet de Raad een accountant aanstellen. In hoofdstuk 2 wordt gesproken over niet-gebruikte middelen die terugvloeien naar de algemene middelen (bladzijde 8). Geldt dat ook voor de vervangingsinvesteringen, overloopkredieten et cetera? Hoe verhoudt zich een en ander tot vrijvallende kapitaallasten en de besteding daarvan? Dit onttrekt zich aan het zicht van de Raad, zeker voor wat betreft de eenmalige uitgaven. De ODN komt nader terug op het aanbestedingenbeleid. Mevrouw Schrale zegt dat de toelichting van de wethouder haar fractie als muziek in de oren heeft geklonken. Het is alleen jammer dat dit agendapunt behandeld wordt na het agendapunt over de uitbreiding van het gemeentehuis. Het voorliggende stuk is helder. De VVD heeft een aantal kanttekeningen. De keuze van de accountant door de Raad (bladzijde 3): graag een goed aanbestedingsbeleid in dezen. Het is goed dat de doelmatigheidscontrole veel meer aandacht gaat krijgen. Bij de behandeling van de jaarrekening is namelijk tot nu toe te weinig de effectiviteit getoetst: is er bereikt wat we in een jaar met bepaalde uitgaven hebben willen bereiken en willen we ermee doorgaan? Mevrouw Schrale wil graag weten in welke verhouding de afdelingsplannen (bladzijde 4) staan tot de Voorjaarsnota. Dat de meerjarenraming (bladzijde 7) een afname van vrijblijvendheid betekent, spreekt voor zich. De VVD vindt dat Diftar wel geschrapt kan worden als financieel uitgangspunt. De fractie is geen voorstander van trendmatige verhoging van de lasten (bladzijde 8); verhogingen moeten alleen toegepast worden als uit je uitgavenpatroon blijkt dat extra gelden nodig zijn. Automatismen zijn uit den boze. Mevrouw Schrale merkt een discrepantie op tussen het aantal inwoners genoemd op bladzijde 9 van de kaderbrief en in het eerder behandelde programma van eisen voor het nieuwe gemeentehuis. Is de verwachting over de bevolkingsgroei van de gemeente wel realistisch? Verder wordt op bladzijde 9 uitgegaan van een personeelslastenstijging van 5,5% in 2004 en een prijsstijging van 4%. De VVD vindt dit een verkeerd signaal. Deze percentages moeten eerder dan 2005 omgebogen worden. De fractie stelt voor de behandeling van de Voorjaarsnota anders aan te pakken dan in het verleden. De eerste termijn zou niet langer schriftelijk moeten zijn; er zijn veel te uitgebreide schriftelijke stukken mee gemoeid, dit vermindert ook de levendigheid en, samen met de tweede en derde termijn, is men wel twee maanden bezig. Het stuk is dan niet eens meer actueel. De Voorjaarsnota zou tijdens een gewone, aparte vergadering in één keer afgehandeld moeten worden, desnoods vanaf uur. Dit past ook beter binnen het dualisme. Als 13

14 de Raad de Voorjaarsnota eind april krijgt, zou die vergadering begin mei of half mei gehouden moeten worden. Mevrouw Schrale stelt verder voor aan het lijstje op bladzijde 13 een post Incidentele bijdragen toe te voegen en denkt daarbij aan een bedrag van 10.00,00. Wat betreft de Gemeenschappelijke Regelingen stelt zij voor om de hantering ervan door de leden van het College als apart agendapunt te agenderen, zodat het College zich gesteund voelt en de Raad niet elke keer aan het eind van een traject geconfronteerd wordt met een voldongen feit. De heer Haan sluit zich betreffende de accountant, de doelmatigheidscontrole, de inschatting van de bevolkingsgroei en de meerjarenraming aan bij mevrouw Schrale. Pagina 4 en 5 vermelden dat in Drents verband al enige tijd overlegd wordt over de vorm en inhoud van de verplichte paragrafen. Wanneer wordt de Raad daarover geïnformeerd en wat kan de Raad daar verder mee doen? De heer Haan betwijfelt of het voorstel van mevrouw Schrale over de behandeling van de Voorjaarsnota wel zo goed is. Hij zou het nader uitgewerkt willen zien. Mevrouw Zeeman zegt dat de vragen die GroenLinks had al gesteld zijn en dat de fractie het voorstel van de VVD over de Voorjaarsnota ondersteunt. De heer Horstmeier beschouwt de opmerking van de wethouder over zwaar weer als een bevestiging van wat het vorige D66-raadslid de heer Wassenaar bij voortduring vorig jaar heeft gezegd. Hij verzoekt om een aangepast datalijstje, omdat hij aan de hand van de eerder opgegeven data zijn agenda heeft ingevuld. Wat betreft de OZB is het verstandig gewoon af te wachten wat de komende regering hiermee wil. De D66-fractie staat in principe achter het voorstel over de Voorjaarsnota; wil het in ieder geval wel eens proberen. De heer Hartholt maakt een paar kaderstellende opmerkingen over de kaderbrief. Naar aanleiding van de voorgestelde fondsvorming (bladzijde 7, vierde blokje) pleit hij voor terughoudendheid, omdat bij fondsvorming het geld vastgezet wordt en nergens anders voor gebruikt kan worden. Naar aanleiding van de opmerking op blz. 8 over de kostendekkendheid van tarieven en retributies wil het CDA dat in de Voorjaarsnota specifiek naar begraafrechten gekeken wordt. De heer Hartholt stelt dat overloopkredieten (bladzijde 13) soms veel langer lopen dan twee jaar; op een gegeven moment is het verstandig die kredieten weer terug te laten vloeien en een nieuw krediet aan te vragen. Hier zou met de Raad over gesproken moeten worden. Het CDA stelt voor om in de Agendacommissie over het voorstel van mevrouw Schrale te spreken. De bedoeling van de schriftelijke behandeling van de eerste termijn van de Voorjaarsnota was trouwens om de stukken te beperken tot één A4-tje. Als de fracties zich daaraan zouden houden, zou de procedure waarschijnlijk niet veranderd hoeven te worden. De heer Hartholt vreest dat er eindeloze schorsingen zullen zijn als de Raad alle termijnen mondeling behandelt, zodat een eventuele tijdwinst weer verloren gaat. De heer Boksem complimenteert de samenstellers van de kaderbrief met de opstelling ervan. Het stuk biedt een helder begrippenkader. Met betrekking tot de suggestie van de VVD-fractie over de behandeling van de Voorjaarsnota merkt de heer Boksem op, dat het er niet alleen om gaat dat men zijn verhaal kan houden, maar ook dat men graag antwoord wil hebben zowel van collega-fracties als van het College. In een éénmalige bijeenkomst is dat lastig. Hij nodigt de VVD-fractie uit om hierover met een doordacht voorstel in de Agendacommissie te komen. In de Kaderbrief valt op dat er allerlei zaken in beweging zijn. De Raad moet uitzoeken hoe hij moet omgaan met de in ontwikkeling 14

15 zijnde Rekenkamer en met bijvoorbeeld de accountantscontrole, ook in relatie tot het College. Ook de doelmatigheids- en doeltreffendheidscontroles staan nog in de steigers. Op dit moment is een werkgroep in opdracht van de Raad bezig met de opzet van een programmabegroting en met een meerjarenbegroting. De vraag is of de Voorjaarsnota nu gaat over de begroting zoals de Raad die gewend was, of dat zij de Raad instructies geeft om met de programmabegroting om te gaan. De PvdA wil hier wel een discussie in de Raad over. De PvdA-fractie denkt dat het om de programmabegroting gaat en om de eigen meerjarenbegroting. Dat is dus anders dan de Raad altijd gewend is geweest. Het probleem met de mei- en septembercirculaires is dat ze wel eens aan de late kant zijn. Wat voor zin heeft het om een Voorjaarsnota te behandelen als je niet over de juiste gegevens beschikt? De nota moet behandeld worden op basis van reële gegevens en prognoses. Wethouder Bakker wil het Meerjarenbeleidsplan inderdaad vóór de Voorjaarsnota, dus tijdig, aan de Raad aanbieden (de heer Coenen). Naar aanleiding van vragen van de heren Pottjewijd en Hartholt zegt de wethouder dat het normaal is dat niet-gebruikte middelen, ook de (investerings)kredieten, terugvloeien naar de algemene middelen; overloopkredieten worden na twee jaar afgestoten als er verder geen gebruik van gemaakt wordt en ze vloeien terug naar de jaarrekening. Het College zegt de Raad toe voldoende informatie te zullen geven over de stand van zaken met betrekking tot de openstaande kredieten en wat daarmee annex is. In dat verband verwijst de wethouder ook naar de maraps die altijd ter inzage liggen. Doelmatigheidscontroles (mevrouw Schrale) worden geregeld in de nieuwe artikelen 212, 213 en 213a; de tekst hiervan heeft ter inzage gelegen. De Raad kan een accountant benoemen. De artikelen gaan in per 1 januari De heer Ter Veer vraagt of de wethouder Diftar gaat schrappen in de tekst. Wethouder Bakker zegt dat de Raad de tekst naar eigen inzicht kan aanvullen; de Raad stelt de kaders vast. Het inwonertal van Noordenveld bedroeg per 1 januari 2003 bijna dus precies zoals in de kaderbrief gesteld wordt. Er zit echter een aantal asielzoekers in dat getal, dus als het correctie behoeft zal dat gebeuren. Met betrekking tot de lastenstijging van lonen en prijzen wijst de wethouder erop dat, als gevolg van de neergaande economie en de consequenties daarvan voor de pensioenlasten (die hoger zullen worden door de dalende aandelenkoersen) de loonkosten al 3% omhoog zijn gegaan in Er is dus nog maar 2½% van de loonkostenstijgingprognose over, terwijl de loononderhandelingen over de CAO nog moeten beginnen. Hij stelt dus voor de loonkostenstijgingprognose van 5½% voor 2004 te handhaven, evenals de 4% voor prijsstijgingen. Het inflatiepercentage ligt de laatste maanden boven de 3. De wethouder is niet tegen een geheel mondelinge behandeling van de Voorjaarsnota, maar wil het voorstel wel eerst kritisch laten bekijken. De wethouder stemt in met de invoering van een post Incidentele Bijdragen. De Raad zal een budget aan het College geven voor deze éénmalige uitgaven. Het College zal proberen in Drents verband over de gemeenschappelijke regelingen concrete en sluitende afspraken te maken met de portefeuillehouders Financiën. Als antwoord op vragen van de heer Haan zegt de wethouder dat in Drents verband slaat op het Drenthe-breed overleg met gemeenten in Drenthe, in verschillende werkgroepen gevormd vanuit de VDE, over welke verplichte paragrafen nodig zijn. Hoe vullen we dat in en wat is de beste manier om te rapporteren? Er moet in Drenthe uniform mee worden omgegaan. In antwoord op de opmerkingen van 15

16 de heer Horstmeier wijst de wethouder erop, dat er elke maand in de bijlagen bij de raadsstukken een overzicht staat van de actuele stand van de reserves; die bedragen op dit moment nog 27,3 miljoen euro. De heer Ter Veer vraagt naar de solvabiliteitspositie van de gemeente. Wethouder Bakker zegt dat hij die cijfers niet paraat heeft; er zijn méér financiële kengetallen die ertoe doen. De gemeente Noordenveld is wat betreft belastingen en tarieven bijvoorbeeld een van de goedkoopste in de provincie Drenthe. Wat het wel of niet heffen van OZB is het goed gebruik van de laatst bekende gegevens uit te gaan. De wethouder zegt de heer Hartholt toe dat het College uiteraard zeer kritisch zal kijken naar fondsvorming in het kader van onderhoud; de Raad beslist hier uiteindelijk over. Een discussie over wat een voldoende niveau van onderhoud is, is overigens wel interessant. In de Voorjaarsnota komt het College hierop terug. De wethouder zegt ook een duidelijk overzicht toe van afgesloten en nog openstaande kredieten (overlooptermijnen). De wethouder bevestigt de opmerking van de heer Boksem dat de Voorjaarsnota een iets andere vorm zal krijgen dan in het verleden: meer op de langere termijn gericht. De nota kan dan jaarlijks worden bijgesteld. Wat betreft de behandeling van de circulaires: ook hier moet altijd uitgegaan worden van de laatst bekende gegevens. De heer Coenen zegt dat zijn fractie sympathiek staat tegenover het voorstel van mevrouw Schrale over de Voorjaarsnota. Wel moet de praktische gang van zaken uitgewerkt worden, maar niet in de Agendacommissie. Die is er alleen voor de vaststelling van de agenda. Het College zou met een voorstel moeten komen; de Raad moet dat dan bespreken. De heer Pottjewijd kan zich vinden in wat de heer Coenen net gezegd heeft. Hij dankt de wethouder voor de beantwoording van de vragen, maar wil nog ruggespraak houden met de heer Oosterwijk. De fractie van de ODN wil dit stuk daarom als A-stuk agenderen. Mevrouw Schrale is bereid in samenwerking met de griffier en de wethouder van Financiën haar suggestie over de behandeling van de Voorjaarsnota concreet uit te werken vóór de Commissievergadering in april. Het gaat tenslotte om een goede, concrete en afgewogen besluitvorming. Er moeten niet te veel algemene beschouwingen aan de begrotingsbehandeling gehangen worden; de tijd van Raad en College moet effectief besteed worden. De heer Boksem vindt de suggestie van de VVD op zich best interessant en heeft in zijn eerdere opmerkingen vooral willen beklemtonen dat er eerst een goed uitgewerkt voorstel zou moeten komen. Wethouder Bakker zou zo graag eens uitvoerend bezig willen zijn. Het is simpel: de Raad doet voorstellen en het College is uitvoerend bezig. Als de Raad een mandaat geeft, kan het College vier jaar verder. Desondanks is hij graag bereid met mevrouw Schrale over het voorstel betreffende de Voorjaarsnota te spreken. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als A-stuk doorgaat naar de Raadsvergadering. De voorzitter wil, zoals eerder aangekondigd, de inspreker (de heer Van der Meulen) nu graag het woord geven. In verband met de tijd verzoekt hij hem echter niet te lang aan het woord te zijn. Het is aan de inspreker zelf om te beslissen of hij wil blijven tot de betreffende vier agendapunten (13, 15, 16 en 17) aan de orde zijn. De heer Horstmeier vraagt of de heer Van der Meulen beseft dat de vergadering hoogstwaarschijnlijk geschorst zal worden en morgen doorgaat. 16

17 De heer Van der Meulen wil er graag eerst de aandacht op vestigen, dat de vergadering vanavond een stuk behandelt waarvan hij als burger alleen kennis kan nemen als hij meer dan ƒ 100,00 betaalt. In de gemeente Peize was dat anders. Hij wil daarom graag iets zeggen over agendapunt 7. De voorzitter wijst dit af. De inspreker zegt dat hij het in ieder geval niet eens is met het Programma van Eisen. Wat betreft punt 13 (voorbereidingskrediet van De Westerd): in Peize was een Commissie HOP (huisvesting ouderen Peize), die overging in de Commissie OWOG (over wonen voor ouderen gesproken). De Commissie had in overleg met de toenmalige wethouder Corduwener een conceptnota uitgebracht over de locatie van bejaardenwoningen. De inspreker wil dus graag dat de Raad bij de verlening van het krediet voor de Westerd een uitzondering maakt door uitdrukkelijk te laten kijken naar de vraag waarin de strook van De Westerd, bijvoorbeeld langs de Groningerweg, nog bejaardenwoningen gebouwd zouden kunnen worden die binnen de normen ten aanzien van afstand vallen. Dit temeer, omdat in Peize de laatste jaren een aantal bejaardenwoningen is verdwenen, omdat ze niet geëtiketteerd waren in het Volkshuisvestingsfonds en nu ter beschikking zijn gesteld van het Ministerie van VWS. Dat geldt ook voor een aantal woningen in het Hopplancomplex. De HOP- en OWOGcommissieleden hebben destijds geprobeerd positief op de problemen te reageren door een coöperatieve bouwonderneming in oprichting te stichten. Doel was bejaardenwoningen te bouwen zonder winstbejag. Tot zover punt 13. De inspreker combineert de agendapunten 15 en 16. Hij hoopt dat de Raad zich realiseert bij de toekenning van deze kredieten, dat er een aanzienlijk aantal inwoners van de gemeente Noordenveld is dat twee keer de riolering betaalt: de eerste keer in het bestemmingsplan in de grondkosten, de tweede keer betalen ze mee aan een aantal riant gelegen woonboerderijen in het buitengebied. De inspreker weet dat het in het verleden moeilijk was daar een baatbelasting voor in te stellen, maar verwijst naar het GS-programma, waarin een regeling voorkomt om de extern gelegen complexen te belasten. Voor informatie hierover kan men zich tot de griffier van de provincie wenden. Inspreker pleit voor fondsvorming, zodat de gewone burger niet dubbel belast wordt. Er zal een uitzondering gemaakt moeten worden voor de agrariërs. Over punt 17 (normen en waarden) merkt de heer Van der Meulen op dat hij vaak contacten heeft met medewerkers van de gemeente in het gemeentehuis. Die gesprekken zijn meestal prettig, maar een enkele keer zijn ze zeer onaangenaam. Daarom stelt hij het gemeentebestuur voor om een aantal medewerkers in de vorm van bijvoorbeeld een SBI-cursus te helpen bij de omgang met (misschien in hun ogen wat agressieve) burgers. Hij dankt de aanwezigen voor hun aandacht en zegt beschikbaar te zijn als raadsleden nadere informatie willen hebben. De voorzitter dankt de heer Van der Meulen en zegt hem toe dat zijn mededelingen bij de behandeling van de betreffende onderwerpen zeker ter harte zullen worden genomen. 11. Seniorenhuisvesting Brinkhofweide in Norg Wethouder Kemkers heeft enige mededelingen vooraf. Op de hoorzitting van 29 januari werd de vraag gesteld of er al contact met de provincie was geweest. Het College heeft de wethouder opdracht gegeven een gesprek aan te gaan met gedeputeerde mevrouw 17

18 De Vries. Het gesprek heeft twee dagen geleden plaatsgevonden, nadat haar alle stukken waren toegezonden. De gedeputeerde erkende dat de Brinkhofweide een kwetsbaar gebied is, maar zegde toe dat de provincie, als de behoefte nadrukkelijk kan worden aangetoond, bereid is medewerking te verlenen aan het bouwen op of rondom de Brinkhofweide, mits voldaan wordt aan kwaliteitseisen. De kwaliteit moet recht doen aan de omgeving. De gedeputeerde acht de gemeente best in staat om dit samen met medewerkers van de provincie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, te waarborgen. Er is dus provinciale ondersteuning aangeboden. Tijdens dezelfde hoorzitting is gesproken over de plannen van twee ondernemers (families Stellingwerf en Smit) aan de noordzijde van het Oosteinde. De heer Oosterwijk heeft hier vragen over gesteld. De twee families hebben een plan ingediend met de mogelijkheid om te bouwen conform het vigerende bestemmingsplan. Er is gezamenlijk vastgesteld dat dit plan geen aanbeveling verdient. Het gesprek is in 2000 afgerond. Toen het voorstel over de Brinkhofweide bekendgemaakt werd, hebben de families weer van zich laten horen en een aangepast plan voorgelegd. De vraag is wat de status van het gebied is. Het voorontwerp bestemmingsplan Oosteinde van 5 november 1999 is van toepassing. Wat is feitelijk het toetsingskader? Het voorontwerp bestemmingsplan Oosteinde is namelijk politiek wel besproken en afgekaart, maar niet formeel in procedure gebracht. Er moet gekeken worden hoe het plan aan de noordzijde van het Oosteinde, ook kwalitatief, zich verhoudt met de rest van de plannen op de Brinkhofweide. Als de Raad een separaat traject in zou willen gaan conform de plannen van de families Stellingwerf en Smit, dan krijg je feitelijk twee artikel 19 procedures binnen één gebied. Met zo n dubbel traject loop je dubbel tijdverlies; bovendien heeft de gedeputeerde uitgesloten dat er twee keer een artikel 19 procedure wordt gevoerd. Er moet volgens de gedeputeerde een goed, kwalitatief plan komen voor het hele gebied. Dit is aan de twee families meegedeeld. Deze willen ook graag wachten tot het totaalplan er is. Een integrale aanpak van het hele gebied is wenselijk. De heer Boksem en zijn fractie zijn na de publicaties in de pers in oktober 2002 niet verrast dat het College voorstelt de Brinkhofweide in Norg aan te wijzen als locatie voor seniorenhuisvesting en een krediet beschikbaar te stellen van ,00 voor het maken van een voorontwerp ten behoeve van een planologische procedure voor de Brinkhofweide. Het Dagblad van het Noorden meldde op 25 oktober 2002 namelijk dat de gemeente van GS toestemming had gekregen voor de bouw van 117 extra woningen, verspreid over Peize, Nietap en Een, en bedoeld voor starters en senioren en als doorstroommogelijkheid ter verbetering van de leefomgeving. Het bericht vermeldde ook, dat de gemeente 75 appartementen voor ouderen wil bouwen op de Brinkhofweide, en dat GS voorlopig geen woningen aan Norg zal toewijzen omdat de bouw van de eerder genoemde woningen niet voor 2005 zou beginnen. Destijds heeft de fractie van de PvdA haar verbazing en ontevredenheid over het buiten de boot vallen van Norg uitgesproken. Het College antwoordde daarop dat het niet mogelijk was op tijd panklare plannen beschikbaar te hebben, maar dat Norg alsnog bij de contingentering kan worden betrokken als er panklare plannen aan GS zouden worden aangeboden. De heer Boksem vraagt of deze toezegging nog geldt. Gaat het bij dit voorstel nog steeds om het toekennen van een extra woningbouwvolume aan Norg, boven op het reeds bestaande volume en binnen de eerder vermelde criteria? Hoe hard is in dat verband de eerder gedane toezegging? 18

19 De heer Boksem wijst erop dat de Raad niet alleen kaderstellend is, maar ook moet toetsen of het beleid vervolgens wordt uitgevoerd binnen de eerder vastgestelde kaders. Die kaders liggen ook binnen het eerder vastgestelde beleid van de voormalige gemeente Norg, bijvoorbeeld met betrekking tot de besluiten op basis van het Integraal Basisplan Dorpsvernieuwing, en in de prestatieovereenkomst met de woningbouwcorporatie. Daarin wordt gesproken over een onderzoek naar de mogelijkheid van bouw van circa 80 woninggebonden eenheden in het centrum van Norg. Dat is niet noodzakelijkerwijze hetzelfde als 75 seniorenappartementen op de Brinkhofweide. Toch kunnen kaders ook bijgesteld worden. Tien jaar geleden werd besloten om in de omgeving van de Brinkhof de groene flanken van het buitengebied ongemoeid te laten, maar in het bestuursakkoord van het College wordt voorgesteld bouwen rond de Brinkhofweide toe te staan (met inachtneming van de karakteristieke eigenschappen van de kom van Norg). Er is dus een ruimer kader geschapen voor bouwen in de kom, namelijk op het binnenterrein achter de Eikenlaan (speciaal voor dit doel aangekocht en nog aan te kopen) en rond de Brinkhofweide. De PvdA-fractie maakt hierover de volgende opmerkingen. Voor Norg betekent stilstand in woningbouw achteruitgang, ook sociaal-economisch. Er is van de kant van de woningbouwcorporatie geen aanbod voor vestiging van jongeren en jonge gezinnen. Is de huidige doelgroep niet te eenzijdig? Om welke categorie ouderen gaat het eigenlijk? Hoe groot is de werkelijke behoefte aan alleen appartementen? De cijfermatige onderbouwing lijkt dun, zeker daar het al aanwezige volume aan levensloopbestendige woningen en aangepaste dan wel aan te passen woningen buiten beschouwing is gelaten in het voorstel. De fractie is vóór een zo open mogelijke bebouwing rond de Brinkhofweide, met aansluiting op de bestaande brinkenstructuur, en een bredere differentiatie in de doelgroep. Combinatie met bouwen op het binnenterrein bij de Eikenlaan moet beter onderzocht worden en als mogelijk alternatief voorgelegd worden. Het ligt ook voor de hand een kinderboerderij in de planning mee te nemen. Bij spreiding over een groter gebied moet ook gekeken worden naar een betere parkeergelegenheid en verkeersafwikkeling in de beoogde nieuwe situatie. Bovendien moet bij de planologische uitwerking, inclusief het alternatief van de fractie, voldoende rekening worden gehouden met de vraag waar de planologische begrenzing van de Brinkhofweide moet worden gelegd. De fractie is bereid het gevraagde krediet ter beschikking te stellen; voor het binnenterrein Eikenlaan zal een afzonderlijke procedure moeten worden gestart. Met de plannen voor de kom Norg zal de grootste spoed moeten worden betracht. De fractie vindt het belangrijk automatismen in het inschakelen van stedenbouwkundige en andere bureaus te vermijden in die gevallen waarbij deskundigheid of verstandig inzicht in de eigen organisatie geacht kan worden aanwezig te zijn. Met betrekking tot het verzoek van de wethouder tot een kwaliteitsplan te komen, vraagt de heer Boksem de Raad zich dat eigen te maken. Het College zou een beeldkwaliteitsplan aan de Raad ter vaststelling voor moeten leggen dat als een beoordelingskader kan dienen bij de plannen voor de Brinkhofweide. De plannen van Smit en Stellingwerf zouden integraal moeten worden betrokken in de verdere planontwikkeling. De heer Hartholt pleit voor enige uitbreiding van het preadvies en het voorstel, en het voorstel zodanig te wijzigen dat de Brinkhofweide in Norg aangewezen wordt als locatie voor seniorenhuisvesting en starters, dus eigenlijk levensloopbestendig. De doelgroep wordt dan iets verbreed. De vervanging van de bestaande voorraad huurwoningen zou 19

20 hier misschien ook voor kunnen worden gebruikt. De fractie van het CDA is positief over de plannen. Of je het hebt over op de Brinkhofweide of aan de randen is niet belangrijk: het gaat om de omgeving daar. De fractie is bereid het krediet beschikbaar te stellen en ondersteunt het idee van een beeldkwaliteitsplan. Speciale aandacht wordt gevraagd voor parkeren, met name door medewerkers van De Brinkhof. Graag betere bewegwijzering voor parkeren. Een deel van de Brinkhofweide heeft een andere eigenaar: het terrein achter Café Zwaneveld ligt op de rand van de Brinkhofweide en daar kan ook gebouwd worden. Moet er nog een archeologisch onderzoek plaatsvinden? De heer Horstmeier heeft geen informatie gekregen over de plannen van de families Stellingwerf en Smit. Zijn deze plannen meegenomen in het gevraagde voorbereidingskrediet van ruim ,00 euro? D66 voelt weerstand tegen het bouwen op die plek, maar ziet ook geen alternatief. De fractie is tegen het derde vlekkenplan waarin de bebouwingsoppervlakte heel gering is, maar waar de gebouwen uit vier of meer verdiepingen bestaan. Wat betreft de financiering: is het niet mogelijk een aparte pot in de begroting op te nemen voor het voorbereiden van bestemmingsplannen en waaruit dus het krediet gefinancierd kan worden in plaats van uit de algemene reserve? Mevrouw Zeeman stelt dat van de drie hoofdkernen in de gemeente Noordenveld de kom van Norg het best bewaard is gebleven. Er zijn veel open plekken. Cultuurhistorische, recreatieve en, in aansluiting daarop, economische overwegingen spelen hierbij een rol. De gemeente Norg heeft destijds gekozen voor grootschalige uitbreiding op het Oosterveld en voor seniorenuitbreiding op het binnenterrein op de Eikenlaan. Op het laatste terrein zijn ook wat grondaankopen gedaan. Heeft het College onderzocht waar de ouderen in Norg wonen en waar ze behoefte aan hebben? De plannen op het Oosterveld zijn in deze discussie vergeten. De bestemmingsplanprocedure komt eraan en er zou op een redelijke termijn gebouwd kunnen worden. Ook de realisatie van tien koopappartementen van Doornbos in het hogere marktsegment wordt vergeten. Er zijn al levensloopbestendige woningen in Norg gerealiseerd en in de coöperatieve flat De Vijversberg staan koopflats in het middelste marktsegment leeg. Veel bouwen voor ouderen zal een aanzuigende werking op ouderen hebben. Willen wij dat en zijn de voorzieningen in Norg op aangepast? GroenLinks vraagt het College het voornemen om seniorenwoningen te bouwen aan de rand van de Brinkhofweide gestand te doen en deze mogelijkheid te onderzoeken als alternatief naast de plannen die aan de Raad gepresenteerd zijn. Ook wordt verzocht onderzoek te doen naar mogelijkheden voor woningbouw op het terrein van de Eikenlaan. De heer Haan vraagt het College wat het doet met de kritische geluiden die inmiddels uit Norg gekomen zijn. Het lijkt er wel op dat er veel belangstelling is voor de ouderenwoningen, en er zou een spoedeisende planologische procedure moeten worden gevoerd, maar waar is die op gebaseerd? Er zijn immers nog meer locaties waar senioren willen wonen. Er moet zeker geen gestapelde laagbouw in Roden komen. Starters kunnen misschien de woningen gaan bezetten die senioren gaan verlaten. De ChristenUnie is positief over de ontwikkelingen in Norg, maar vraagt zich af of de Brinkhofweide de allerbeste locatie is. De heer Emmens stelt dat de gemeenteraad enige jaren geleden extra geld beschikbaar heeft gesteld voor het actualiseren van bestemmingsplannen, waaronder de kom van Norg. Nu ontwikkelt het College weer een postzegelplan, waar de Raad juist vanaf wilde door het beschikbaar stellen van extra geld. Dit kost ook nog weer eens ,00 euro 20

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 26 januari 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet allen hartelijk welkom.

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet allen hartelijk welkom. Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld die gehouden is op donderdag 22 mei 2003 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Roden Aanwezig: Afwezig: de heer J.H.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 september 2007 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 september 2007 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 25 oktober 2007 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de dames A. Jansen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

CV) 33/iot/ 25 juni 2008

CV) 33/iot/ 25 juni 2008 ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf secretaris Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Datum Afdeling Opsteller Telefoon Registratie CV) 33/iot/ 25 juni 2008 OW&A L. Heeren 440 BW08.0759 ONDERWERP Uitvoering

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Roden, 20 november 2003 Onderwerp Renovatie voormalig korfbalveld complex VV Peize Voorstel A. Een krediet van 94.700,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor:

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie