Crisis- en herstelwet één jaar later Donderdagmiddag 31 maart 2011, Irenezaal, Jaarbeurs Utrecht Verslaglegging door Politiek Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisis- en herstelwet één jaar later Donderdagmiddag 31 maart 2011, Irenezaal, Jaarbeurs Utrecht Verslaglegging door Politiek Online"

Transcriptie

1 Crisis- en herstelwet één jaar later Donderdagmiddag 31 maart 2011, Irenezaal, Jaarbeurs Utrecht Verslaglegging door Politiek Online O p e n i n g v a n d e b i j e e n k o m s t door Chris Kuijpers, directeur-generaal Ruimte, ministerie Infrastructuur en Milieu Chris Kuijpers blikt terug op de totstandkoming van de Crisis- en herstelwet (Chw). Vandaag komen degenen die bij de wet betrokken zijn en degenen die de wet gebruiken bijeen, een kans om van elkaar te leren. Toekomst Chw De wet wordt permanent gemaakt. Dat betekent dat de tijdelijke wet zal worden ingetrokken, terwijl de bepalingen zullen worden verwerkt in de betreffende 'moederwetten' waar ze inhoudelijk thuishoren. Dit alles is het voornemen van het kabinet. Er ligt daarnaast een reparatiewet van de Chw voor bij de Tweede Kamer. Andere aanpak van ruimtelijke ordening Het kabinet vindt dat het roer om moet in de ruimtelijke ordening in Nederland. Een andere aanpak is nodig wegens krapte van investeringen, veranderingen in de vraag (groei in de Noordvleugel, krimp elders) en de behoefte om bestaande ruimtelijke voorzieningen beter te benutten. Decentrale overheden moeten meer ruimte krijgen, de rol van het rijk moet scherper afgebakend. We moeten zoeken naar nieuwe concepten en modellen van ruimtelijke inrichting en het proces daar omheen. De Elverding-aanpak (snellere en goed afgestemde procedures resulterend in duidelijker besluiten) moet niet alleen voor infrastructuur gelden, maar worden uitgebreid naar de hele ruimtelijke ordening. Dat betekent een andere invulling van het omgevingsrecht. Op punten wordt dit nu al verwezenlijkt, waarmee aan een deel van de maatschappelijke en politieke onvrede wordt beantwoord. Raamwet omgevingsrecht Maar is dat voldoende? Het omgevingsrecht blijft ingewikkeld en daarmee niet optimaal effectief. Vereenvoudiging zal vorm krijgen in een raamwet, die bestuurlijke processen uniformeert à la Elverding. Daarnaast moeten er ook andere keuzes en een andere cultuur komen. We moeten minder projecten tegelijk willen realiseren (de aanpak Randstad Urgent is hier een voorbeeld). En blijven investeren in kennis.

2 De raamwet komt in 2012 in eerste voorstel in de Tweede Kamer. In de tussentijd wordt gestuurd op een aantal quick wins die worden meegenomen in het wetsvoorstel om de Chw permanent te maken. De raamwet brengt meer structuur en samenhang in een aantal nu nog losstaande wetten, met een gezamenlijke fundering (definities, normering, et cetera) die tegenstrijdigheden wegneemt en besluitvorming vergemakkelijkt. Dit alles uitgaande van Europese regels en in samenspraak met andere ministeries. De quick wins zijn met name: - het ook in landelijk gebied toestaan van ontwikkelingsgebieden - vermindering vergunningplichten Nb-wet - onderzoeksgegevens worden langer houdbaar - procedure tijdelijke afwijking bestemmingsplan van 26 naar 8 weken Thema's voor de raamwet worden onder andere: - uniformering uitgangspunten en definities - uniformering van normstelling - vergroting van bestuurlijke afwegingsruimte: één systeem - gelijktrekken / kosten beperken van onderzoeksverplichtingen - integratie en versobering van toetsingskaders Het wetsvoorstel dat de Chw permanent maakt, zal voor de zomer naar de Raad van State gaan. Een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van het omgevingsrecht staat op de agenda voor zomer Zomer 2012 volgt dan het wetsvoorstel voor de raamwet. Dit is zeer ambitieus, maar het wordt dan ook gedragen door de nadrukkelijke wens van dit kabinet. Het rijk heeft decentrale overheden nodig om de veranderingen te implementeren en wil hen graag tegemoet komen door rust in de tent te bieden. Vereenvoudiging van regelgeving is noodzakelijkerwijs echter ook een extra verandering. Hier komen we niet onderuit. E e n j a a r C h w Monique Arnolds, projectleider Implementatie Chw, ministerie Infrastructuur en Milieu De Chw wordt tijdelijk genoemd, maar dit is niet precies juist: alleen de eerste twee hoofdstukken zijn tijdelijk van kracht. De overige bepalingen zijn van onbeperkte duur. We nemen de hoofdstukken van de wet als raamwerk voor een wandeling langs de implementatie. Hoofdstuk 1: Bestuursrechtelijke versnelling Een positieve bevinding is dat de rechtspraak de termijn van maximaal 6 maanden voor een uitspraak onder de AWB respecteert. Ook gunstig is dat de Raad van State de relativiteitsvereiste accepteert (waardoor je alleen in beroep kunt gaan als je belangen in het geding zijn). Het uitschakelen van het

3 beroepsrecht voor andere overheden levert in de praktijk niet heel veel tijdwinst op, omdat dit recht weinig werd uitgeoefend. Het inschakelen van een commissie en niet meer verplichten van een uitwerking van alternatieven is alleen nog toegepast op de 70 gespecificeerde projecten. De Raad van State heeft hierover nog geen uitspraak gedaan, waardoor onzekerheid nog niet is weggenomen. De reparatiewet die voorligt bij de Tweede Kamer, bepaalt onder andere dat alternatieven niet onderzocht hoeven te worden om in aanmerking te komen voor afwijking van de MER, maar dat ze wel moeten worden beschreven wanneer ze zijn onderzocht. Hoofdstuk 2: Bijzondere voorzieningen Het instellen van ontwikkelingsgebieden (hoofdstuk 2, afdeling 1) is een keuze geweest naar aanleiding van advies van de VROM-Raad. Doel is om bestuurders meer ruimte voor manoeuvre te geven: zij moeten een gebiedsontwikkelingsplan maken dat onderdeel vormt van het bestemmingsplan. Het plan geeft aan hoe een maatschappelijk doel gerealiseerd zal worden (met name via optimalisering van de milieugebruiksruimte). Vooruitlopend op verbeteringen die door het plan voorzien worden, mag tijdelijk worden afgeweken van bepaalde (milieu)regels. Onder afdeling 2 (innovatieve experimenten) zijn enkele projecten aangewezen. Een goed voorbeeld is bodemsanering, waarbij gebiedsgericht in plaats van gevalsgericht mag worden gewerkt, waardoor lokale bodemkwaliteit geen onoverkomelijke belemmering meer vormt bij bepaalde bouwprojecten. Onder afdeling 6 (woningbouw) is door het projectuitvoeringsbesluit een versnelde besluitvorming mogelijk: concentratie van besluitvorming en beroep bij één instantie en bij beroep binnen uiterlijk zes maanden uitspraak. De WABO neemt ook veel van deze stappen. Daarom wordt voorgesteld om bij het permanent maken van de Chw afdeling 6 en WABO ineen te schuiven. Onder afdeling 7 vallen lokale en bovenregionale projecten met nationale betekenis. Dit is een uitwerking van het VNG-voorstel 'Tempo maken'. Voor projecten aangewezen bij AMVB geldt dat een structuurvisie wordt ondertekend door alle overheden, waarna een projectcommissie de uitvoering bespreekt. Door expliciet bestuurlijk commitment op alle niveaus daalt het risico van bestuurlijke onenigheid en bijbehorende vertraging. Deze bepalingen zijn nu toegepast op drie gebieden: FlorijnAs Assen, Utrecht stationsgebied, Rotterdam Central District. De ervaring is dat gemeenten meer en vroeger in gesprek gaan met alle benodigde partners en dat deze partners ook sneller aanschuiven. De tweede AMVB waarbij nieuwe projecten worden geselecteerd in het kader van hoofdstuk 2, wordt waarschijnlijk vandaag gepubliceerd, de derde AMVB is al gesloten voor inschrijving. Rendement van de wet Dan komt de vraag aan de orde: wat levert de wet nu op? In ieder geval enthousiasme en snelheid. Dit laatste mede doordat partners gedwongen worden om in een vroeg stadium in gesprek te gaan en dan al overeenstemming te bereiken. Het werkt als een hefboom voor projecten. De betrokkenen bij de experimenten willen graag laten zien dat de ruimte die ze hebben gekregen hun successen oplevert. We kunnen echter nog niet kwantificeren in de zin van "de wet versnelt projecten met X maanden." Elk jaar bij de voorjaarsnota sturen we een voortgangsverslag waarin we zo concreet mogelijk maken wat de wet wel en niet heeft opgeleverd.

4 C h w i n d e p r a k t i j k onder leiding van Chris Kuijpers Panelleden: Hans Beekman (directeur projectbureau Stadshavens Rotterdam) Albert Hutschemaekers (directeur projectorganisatie Stationsgebied Utrecht) Jaap Kuin (wethouder Assen) Jeroen Olthof (wethouder Zaanstad) De opbrengst van de wet in het kort Kuin: Wij zagen kansen om in een complexe beleidsomgeving sneller te besluiten. Olthof: wij hebben veel industrie én woningbouwopgave in één gemeente, dus veel complexe belangen rondom bouwprojecten. De Chw heeft geholpen om een aantal projecten te versnellen. Hutschemaekers: wij vernieuwen een groot binnenstedelijk gebied, vanaf de historische stad tot en met Jaarbeurs. Het grootste risico daarbij zijn de publiekrechtelijke procedures, van groot (bestemmingsplannen) tot toetsingskaders in specifieke wetten die hun eigen beroepsprocedures kennen. Wij zitten met veel fases en verbondenheid in voortrajecten en tijdens uitvoering. Voor een deel van de projecten is de Chw te laat gekomen, maar voor een deel kan hij helpen. Beekman: vooral in het gebied aan de Zuid- en Noordoever waar havengebied wordt omgezet in woningbouw is de Chw een uitkomst. Zonder de wet zou het programma onmogelijk zijn geweest. Ontwikkelingsgebieden Kuijpers: moeten we wel tijdelijk van milieunormen willen afwijken, leidt dat niet tot verslechtering? Olthof: Ontwikkelaars zien de kansen wel, maar feit blijft dat uiterlijk tien jaar later de uitgestelde maatregelen toch genomen moeten zijn. De kosten en de risico s blijven daarmee overeind. Er is bij veel bedrijven een bereidheid om in gesprek te gaan, maar dit is waar zij op vastlopen. We moeten als overheden kijken of we bedrijven financieel kunnen ondersteunen om bepaalde keuzes te durven nemen. We hebben tijdens de crisis met een afzetgarantieregeling de woningbouwproductie in stand gehouden. Met dat soort maatregelen moet je bedrijven prikkelen. Een garantieregeling kun je ook treffen in relatie tot milieumaatregelen. We merken ook dat onze regionale situatie andere eisen stelt aan regelgeving. Op sommige plekken kunnen belemmeringen alleen worden weggenomen door permanent lagere normen te hanteren. Met name op het gebied van geluid zou dat in Zaanstad soms nuttig zijn. Kuijpers: was er veel discussie over de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden? Beekman: Die was er, vooral over wat dan de ambities voor het gebied zouden moeten zijn. Hoe zet je transitie van havenactiviteit naar woningen in? Daar helpt het geweldig om tijdelijk niet te hoeven voldoen aan normen. We zijn op dat punt in Nederland ook voorzichtiger dan in andere rijke landen om ons heen. In Hamburg worden ouderenwoningen tegenover overslagloodsen geplaatst: er zijn genoeg mensen die het leuk vinden om op zo'n plek te wonen en de bedrijvigheid te zien en te horen. Aan de

5 andere kant vinden wij in Rotterdam ook dat in alle transities de kwaliteit van de bodem één kwaliteitsniveau omhoog moet gaan. Vereenvoudiging Kuijpers: is het nu echt makkelijk geworden door de Chw? Beekman: ja en nee. Zaken kunnen sneller gerealiseerd worden, maar je wordt wel gedwongen om eerst met iedereen te overleggen: de opstart is daardoor juist traag. Er groeit dan wel vertrouwen en daarna voorkom je veel ellende in een latere fase. Op onze structuurvisie kregen we slechts 17 reacties, allemaal op punten en komma's: dat is echt uitzonderlijk voor een stadsgebied van 1600 hectare. De wet is overigens alleen al goud waard omdat we ermee "uit de geluidscontouren kwamen". Kuin: Assen heeft gebruik gemaakt van afdeling 7 (bovenregionaal). We hebben een complex gebied met plannen voor een weg, een nieuwe gebiedsvisie, bedrijventerrein dat overgaat naar woningbouw, water terug in de stad, rioolwaterzuivering die moet verhuizen. Als voorbeeld van het effect van de wet neem ik een buurgemeente die een klein NS-station heeft. Wij hebben plannen voor een nieuw station in die buurt: dat is voor hen bedreigend. Deze gemeente (en anderen) komt nu heel snel aan tafel omdat ze anders de boot missen: dat geeft veel bestuurlijke drukte, maar dit voortraject gaat ons later heel veel tijdwinst opleveren. De wet maakt dat je druk kunt zetten op partijen om echt aan tafel te komen zitten. Dat is gunstig, want jezelf eerst verstoppen en daarna in de tegenstand is nu eenmaal een heel menselijke reactie. We weten overigens nog niet zeker of iedereen zich even constructief zal blijven opstellen. Het imago van de wet Kuijpers: de Chw wordt geassocieerd met doordrukken. Hebben jullie daar last van gehad? Kuin: Jazeker. Er was veel bezorgdheid over. Wij hebben van begin af aan kunnen uitleggen dat alles wat van waarde is, beschermd blijft en daar hebben we uiteindelijk een ruime meerderheid van de gemeenteraad voor meegekregen. Onze partners zien nu dat er toch zeker bescherming is. Wat bij de bezorgdheid meespeelde, is dat de wettekst te complex is om meteen op waarde te schatten. Je moet ervaren hoe het werkt: dan pas merk je dat het geen enge doordrukwet is. Hutschemaekers: we hebben een masterplan met brede steun, dus ons project wordt niet als doordrukkerij ervaren, maar iedereen kan nog steeds bezwaar maken. We hebben een lange doorlooptijd (tien jaar na referendum 2002 zijn we nog volop bezig). Op elk nieuw moment moet je opnieuw met iedereen communiceren. Hier is het lastigste punt dat bedrijven niet nu al hun recht op overlast willen opgeven, omdat ze niet weten hoe de toekomst gaat verlopen. Dit maakt dat wij liever in een aantal deelprojecten werken. Wat innovatie betreft: we hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden om bepaalde duurzame innovaties toe te passen. Die zaten niet in ons oorspronkelijke masterplan, maar mede door de ruimte die de Chw biedt, zijn er nu plannen om warmte- en koudeopslagbronnen (WKO s) te slaan. Deze zouden onder de wet bodembeheer onhaalbaar zijn geweest, omdat je voor elke WKO het effect op de omgeving moet kunnen afbakenen. De Chw maakte mogelijk dat alle 40 WKO-plannen als één geheel worden beschouwd. Onze investering is 2 miljoen maar dat levert wel 40 WKO s op (hoe we de 2 miljoen gaan terugkrijgen is nog een punt van zorg). Het gevolg is bovendien dat sommige initiatiefnemers hun WKO s samen zijn gaan realiseren.

6 Vragen van deelnemers uit de zaal: Termijn van tien jaar Hoe bekijkt Beekman de termijn van tien jaar voor uitgestelde maatregelen? Beekman: we zijn blij dat er een permanente wet aankomt. We accepteren het risico en we zijn er ingestapt met de wetenschap dat als je over tien jaar al heel ver bent, er vast wel mouwen aan gepast kunnen worden. Kuin: een risico van nul kun je gewoon ook niet krijgen. Wij hebben bijvoorbeeld geen handtekening van de waterzuivering dat zij zullen gaan verhuizen. Als ze niet verhuizen, moeten we kijken of we andere oplossingen kunnen vinden. Met zo veel partners kun je nooit zeker weten wat er gaat gebeuren. Kuijpers: de termijn van tien jaar was cruciaal om de wet door de Kamer te krijgen. Risico s en investeringen Wij verkopen in een gebied woningen over een termijn van tien jaar. Wij hebben een probleem richting onze klant als de geluidsoverlast er over tien jaar nog steeds is. Daarom zullen we niet zo snel kiezen om deel te nemen aan een gebiedsontwikkelingsplan. Dat risico kunnen we niet nemen. Kuijpers: dus voor marktpartijen is het gebiedsontwikkelingsplan niet zinvol? Degene die woningen of ander onroerend goed koopt, wil weten wat de zekerheid en het risico is. Een termijn van tien jaar is een overheidsredenering, daar heeft die klant niets aan. Als wij de klant iets beloven, dan moeten wij het ook waarmaken. Daar worden we contractueel aan gehouden. Ik snap de beweegredenen van de overheid wel, maar het effect is niet goed. Je moet zekerheden creëren om waarde te ontwikkelen. Olthof: we moeten daarom kijken hoe je bedrijven los van de regelgeving kunt verleiden om toch te investeren. Niet alleen naar de regelgeving kijken en niet alleen naar de milieucontouren op papier. We moeten investeren in gebieden op langere termijn, de gebieden permanent aantrekkelijk maken. Kuin: wij werken met een corporatie en een ontwikkelaar samen in één gebied. Daar lukt het dus wel. In een ander gebied lopen we aan tegen stikstofdepositie, een veel groter risico. Je kunt twee dingen doen: je tolerantie voor risico s op nul zetten en niets doen, of samen aan allerlei constructies werken. Beekman: Je kunt geen zekerheden maken, maar je kunt risico's wel duidelijk maken en daarmee ook beheersbaar. Wij hebben met al onze partners de geluidscontouren vooruit gemodelleerd en daarna een convenant gesloten (ook met de veroorzakers), inclusief toetsingsinstrument. Monique Arnolds: na tien jaar moet je inderdaad voldoen, dat heeft de Tweede Kamer heel duidelijk geëist. Uiteraard geldt voor elk gebied een andere ideale termijn. We moeten daar misschien een oplossing voor gaan vinden. Maar nu is de tien jaar keihard. Je moet in een beroep bij de Raad van State heel hard kunnen aangeven dat je over tien jaar met zekerheid zult voldoen aan de normen.

7 Openbreken vergunningen Wat ontbreekt in de Chw, is dat je geen milieuvergunningen kunt openbreken. Als gemeente wil je dat, om aan tafel te kunnen komen en eisen te kunnen stellen zodat je zekerheid kunt geven over de tien jaar. Olthof: dat is een heel andere zaak. Je moet uitkijken dat je bedrijven niet gaat verplichten om hele dure investeringen te doen. Kuijpers: maar als je bedrijven tot maatregelen wilt aanzetten moet je toch kunnen doorzetten? Olthof: de bereidheid bij bedrijven is er, de vraag is hoe je er gaat komen. Met het recht om het bedrijf te verplichten bereik je niets. Monique Arnolds: als je de tien jaar niet haalt en iemand tekent bezwaar aan, dan moet je het realiseren. Het gebiedsontwikkelingsplan is onderdeel van het bestemmingsplan - en dat is het enige voor burgers en bedrijven dwingende plan. Het is bedoeld om het bestuur meer doorzettingsmacht te geven. Snelheid en vertraging Binnen 6 maanden uitspraak is een heel mooi resultaat. Maar een gevolg is dat procedures die vóór de Chw al liepen, nu nog langer blijven liggen. Wanneer gaat de termijn voor alle projecten gelden? Kuijpers: dit gaan we allemaal regelen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Maar bovenal moeten we betere plannen maken zodat we minder bij de Raad van State zitten. En nu we het hebben over aanpassing van de wet: wat zouden we in het permanent maken van de Chw bovenaan ons lijstje moeten hebben? Beekman: De Chw heeft snelheid gecreëerd. Die geest van de wet moeten we vast houden. Hutschemaekers: in de binnensteden willen we vooral versnellen. Gefaseerde projectuitvoering onder de werking van de wet brengen, dat zou goed zijn. Beekman: Maatwerk. Hoe gaan we zorgen dat we aan de regelgeving kunnen voldoen? Kuin: Het is fijn om iedereen vroeg aan tafel te krijgen. Dat wil ik behouden. De plicht tot aankondiging in de AMVB is een negatief punt, dat was voor ons bijna een breekpunt.

8 Re i s w i j z e r G e b i e d s o n t w i k k e l i n g door Arjan Bregman, hoogleraar Gebiedsontwikkeling Universiteit van Amsterdam, tevens verbonden aan Instituut voor Bouwrecht Den Haag De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is een handleiding die overheden en anderen helpt om gebiedsontwikkeling te organiseren in overeenstemming met de verschillende regels. De Chw was een van de aanleidingen om een nieuwe versie van de reiswijzer te maken. Andere aanleidingen: het arrest-müller (Europees hof 25 maart 2010) over de vraag wanneer bij een publiek-private samenwerking sprake is van een overheidsopdracht en daarmee van een aanbestedingsplicht; de WABO en tot slot overige jurisprudentie. Er zijn nu vier manieren om ruimtelijke projecten op te pakken: - eerst bestemmingsplan herzien, daarna omgevingsvergunning - coördinatieregeling WRO gebruiken (samen oplopen) - direct omgevingsvergunning in afwijking van plan, het plan herzie ik binnen 10 jaar - een projectuitvoeringsbesluit (Chw) Het arrest-müller geeft drie voorwaarden waaraan een publiek-private samenwerking moet voldoen om als overheidsopdracht te tellen en dus (boven een grenswaarde) aanbestedingsplichtig te zijn: - er is een rechtstreeks economisch belang overheid - er geldt een bouwplicht (dit is aandachtspunt in formulering van contracten) - eisen moeten verder gaan dan publiekrechtelijke mogelijkheden Daarbij past een waarschuwing omtrent duurzaamheidseisen: als je marktpartijen contractueel bindt om allerlei dingen duurzaam te doen, dan ga je mogelijk over bepaalde grenzen heen. C h w i n v r a a g e n a n t w o o r d onder leiding van Jan Fokkema, directeur NEPROM Panelleden: Monique Arnolds Arjan Bregman Niels Koeman (Staatsraad i.b.d.) Carla Moonen (raadadviseur Kabinet Minister-President) Arjen de Snoo (advocaat Houthoff Buruma) Mate van gebruik van de wet Fokkema: Vorig jaar riepen we iedereen met verve op om deze wet te gaan toepassen. Vraag aan zaal: wie is er positief? (ca dertig handen) Negatief? (twee handen) Hoe komt het nou dat partijen terughoudend zijn met de wet? Komt het door risico-omvang? (enkele handen). Komt het door kat uit boom kijken? (enkele handen).

9 De wet heeft weinig voordelen en biedt nauwelijks versnelling. Wie deelt deze mening? (enkele handen) Hebben de juridische adviseurs in de zaal meer werk gehad dankzij de Chw? (geen bevestiging). Het is zeer complexe materie, er leven zorgen of het allemaal echt zonder gedoe zal lukken. Moonen: met de wet wilden we meer kracht aan de gemeenteraad geven. Veel duurzaamheidsplannen hebben last van regelgeving en we wilden daar meer ruimte aan geven. Het heeft wel een zekere tijd nodig voor de wet goed doorwerkt en iedereen zijn afweging heeft gemaakt. We zien versnelling bij wegenaanleg. Een voordeel is de cultuurverandering: laten we de regels eens gaan aanpakken, ze zo maken dat ze in de praktijk bruikbaar zijn. Fokkema: Niels Koeman, jij hebt wel eens gezegd dat het niet erg is als bij acht van de tien projecten de Chw niet wordt toegepast. Wat zeg je nu? Koeman: Ik ben blij dat we binnen zes maanden een uitspraak hebben. Als je iets wilt en deze wet kan je helpen, fijn. Als het deksel niet past op jouw potje, jammer. Maar binnen bestemmingen heb je nu echt een hoop hobbels weggenomen waardoor bepaalde dingen nu wel haalbaar worden die onder oud recht te moeilijk waren. Het is ook fijn dat je nu oneigenlijke gronden niet mag gebruiken als aanleiding voor beroep. Vroeger werden daarvoor nog wel eens teksten uit een VNG-brochure benut, ook al had die geen rechtswerking. Dat was echt niet fraai. Het is wel extra werk voor de rechter, want die moet nu beoordelen of een bron van rechtsbescherming ook specifiek is geschreven ter bescherming van eiser. De Snoo: een gemeente zei laatst "wij hebben de Chw hier als niet van toepassing verklaard" en dat kan natuurlijk niet. Zo is er meer onwetendheid. Je moet een overwogen keuze maken om datgene te benutten wat je mag benutten. Kleine gemeentes hebben weinig medewerkers en veel nieuwe regels en bezuinigingen die op hen afkomen. Er is gewoon weinig ruimte om voldoende kennis aan te wenden. Arnolds: je moet inderdaad eerst energie investeren in kennis voor je de wet kunt benutten. Veel gemeenten en bedrijven hebben ons gebeld en g d met vragen. Wij hebben daar ook ruimte voor omdat wij het belangrijk vinden en omdat we erkennen dat de praktijk weerbarstig is. Defensie en watertoets Voor het plaatsen van windmolens wachten we nog altijd op het nieuwe toetsingsmodel radarverstoringen. Kuijpers: dit is nu alleen nog een financieel probleem, ik verwacht dat het voor de zomer is opgelost. Hoe zit het met de watertoets en het waterschap? Je moet riolering aanleggen, ook als die binnen twee jaar door omstandigheden weer verlegd moet worden. De Snoo: het klinkt alsof de eis om een riool aan te leggen een van de normen is waar je tijdelijk van mag afwijken onder de Chw. De vraag is: past het onder de noemer van transitiegebied? Koeman: de voorvraag is wat er zou gebeuren als je het in het bestemmingsplan zou zetten. Is hier een afwijking van geldend recht en geldende normen aan de orde? Ik denk dat je met een goede onderbouwing misschien zelfs onder de klassieke lijnen van de RO-regels al weg zou kunnen komen met twee jaar geen riool.

10 Aanbestedingsplicht Als je Europees moet aanbesteden, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: economisch belang, bouwplicht, verdergaande eisen. Maar ik heb altijd geleerd dat je werken boven 4,8 mio sowieso verplicht moet aanbesteden. Mag je echt onderhands aanbesteden als je één of twee van de voorwaarden mist? Koeman: die opmerking is gemaakt in relatie tot publiek-private samenwerking, niet tot gewone bouwopdrachten. In wezen is het arrest-müller een definitie van welke publiek-private projecten ook een serieuze publieke component hebben en dus aanbestedingsplichtig zijn. Het begrip bouwplicht: hoe kunnen we dat interpreteren - en als het misgaat, kom je dan bij de Raad van State terecht? De Snoo: ik kom veel tegen dat overheden zich niet realiseren dat ze een bouwplicht opleggen door met een bedrijf af te spreken dat het bedrijf iets zal bouwen. Er zijn wel wegen om samen een project aan te gaan zonder 'bouwplicht' te triggeren. Bregman: bij de Reiswijzer gaat het vooral om gebiedsontwikkeling. Achterin zit een schema waarin je vanuit verschillende startsituaties kunt kijken hoe je moet handelen. Daar zie je ook of je in de buurt komt van bepaalde aanbestedingsplichten en of je deze kunt ontwijken. Maar inderdaad: de bouwplicht is vaak lastig, vaak is de oplossing om een en ander als een terugleverplicht te formuleren. Vergunningen en aankondiging Wij hebben ons in de AMVB laten opnemen voor een binnenstedelijke herstructurering, waarbij we tijdelijk de milieuvergunningen willen kunnen passeren. Is een gebiedsontwikkelingsplan ook voldoende basis om bestaande milieuvergunningen open te breken? Voor ons is dit de hamvraag: als dat niet lukt, is het plan niet haalbaar. Koeman: als jouw maatregelenpakket zegt dat bedrijf X ingeperkt moet worden, dan kan dat met voorbijgaan aan de bepalingen uit de wet milieubeheer, zoals de grondslagen van de aanvraag. En daaronder vallen dus de rechten van bedrijven om te vervuilen. Het is een bestemmingsplan Plus: een bestemmingsplan inclusief een maatregelenpakket. En de afwijkingsbevoegdheid is er juist voor die maatregelen. Dat betekent overigens niet dat je bedrijven niet schadeloos hoeft te stellen. De wet is van toepassing op bijna elk bouwproject van >20 woningen (straks: >12 woningen). De gemeente moet de wet dan wel expliciet van toepassing verklaren. In het kader van de vereenvoudiging: zorg er voor dat de gemeente dat niet meer hoeft. De Snoo: de gemeente moet hoe dan ook meedelen dat de Chw van toepassing is. Alleen door dit kenbaar te maken, is het mogelijk dat je vervolgens pro forma bezwaren afwijst. Als de gemeente het niet heeft meegedeeld, dan blijft de wet van toepassing, maar het pro forma beroep is dan wel mogelijk (recente uitspraak Raad van State). Koeman: als je niet vooraf duidelijk maakt dat je pro forma beroepen zult afwijzen, dan mag je ze daarna niet afwijzen.

11 Gefaseerde projecten en schorsingen Het feit dat een projectuitvoeringsbesluit niet gefaseerd kan worden is een probleem. Moonen en Arnolds: daar werken we aan via reparatiewet. Net als het feit dat B&W mogen besluiten, in plaats van de gemeenteraad. Kan de schorsende werking van een beroep niet worden opgeheven? Als betrokkenen bezwaar hebben, kunnen ze immers altijd een voorlopige voorziening aanvragen. Dan kan de bouwer zelf de inschatting maken of hij het risico aandurft om toch door te gaan. Bij kleinere projecten (draagbaar risico) zou het helpen als een beroep niet schorsend was en zaken sneller zouden lopen. De Snoo: een projectuitvoeringsbesluit kan heel ingrijpend zijn en daarom is onherroepelijkheid van belang. Voor kleine projecten zou je dan een van de andere drie opties moeten kiezen. Je weet inderdaad van tevoren niet of er beroep zal worden ingediend en juist die vraag bepaalt of de ene of de andere procedure beter zal zijn. Maar als je een simpel project hebt en je doet een aantal dingen goed, dan ontlopen de lengtes van twee verschillende procedures elkaar niet veel. Onteigening Ik mag als burger bij de gemeente of de provincie inspreken als er bij wijze van spreken een stoeptegel wordt verschoven, maar als mijn tuin wordt onteigend moet ik naar het ministerie van I&M. Waarom wordt dáár niet gekozen om de verantwoordelijkheid decentraal te leggen? Moonen: zodra je in dit land aan onteigeningswetgeving komt, heb je een politiek probleem. Er stonden in het wetsvoorstel bepalingen omtrent onteigening, maar de Eerste Kamer wilde dat niet. Het wetsvoorstel zou anders controversieel verklaard worden. De minister van justitie is wel voornemens om in zijn geheel naar het onteigeningsrecht te kijken, daar zijn wel wat trendbreuken nodig vindt men. Tot slot werd het pleidooi voor werkbaarheid ruimhartig door het panel onderstreept. Het nieuwe kader herziening omgevingsrecht moet eenvoudiger en beter.

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet permanent, mr. Nijboer. 8 mei 2013 CRISIS- EN HERSTELWET PERMANENT CRISIS EN HERSTELWET

Crisis- en herstelwet permanent, mr. Nijboer. 8 mei 2013 CRISIS- EN HERSTELWET PERMANENT CRISIS EN HERSTELWET CRISIS- EN HERSTELWET PERMANENT CRISIS EN HERSTELWET 1. Wetgeving tot 1 januari 2013 2. Wijzigingen per 1 januari 2013 3. Nieuw wetsvoorstel, inclusief wijzigingen andere wetgeving, deels in werking getreden

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela UP bijeenkomst Aanpassing Wbb Peter Kiela Wijziging wet- en regelgeving bodemsaneringsbeleid Convenant: Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties Essenties: Decentralisatie Beleid met de ondergrond

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

Kritische geluiden bij de juridische inbedding van de maatregelen i.v.m. geluidhinder

Kritische geluiden bij de juridische inbedding van de maatregelen i.v.m. geluidhinder NSG-GELUIDSHINDERMIDDAG Geluid binnen de Crisis en Herstelwet over industrie- en verkeerslawaai Kritische geluiden bij de juridische inbedding van de maatregelen i.v.m. geluidhinder mr. ing. Luurt Wildeboer

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Crisis- en herstelwet Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Er was eens. MIG 1996-2002 Swung 200? Swung I Swung II Swung II IL GPP s s rijksinfra GPP s s provinciale infra Wgh-plus voor gemeenten GPP s s voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?

Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij? Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij? Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 39 Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij? mr. M.C. Brans mr.

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Crisis- en Herstelwet kan de weg wijzen uit de bestuurlijk-juridische jungle

Crisis- en Herstelwet kan de weg wijzen uit de bestuurlijk-juridische jungle Crisis- en Herstelwet kan de weg wijzen uit de bestuurlijk-juridische jungle Aanleiding Crisis- en herstelwet bouwproductie loopt door crisis vertraging op weer op gang trekken daarvan wordt belemmerd

Nadere informatie

Veehouderij en volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid Veehouderij en volksgezondheid Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie Peter Bokelaar Inleiding Gezondheidseffecten veehouderij nog steeds een actueel thema. Q-koorts uitbraak in 2008/2009: bewustwording

Nadere informatie

Tracébesluit doortrekken A15

Tracébesluit doortrekken A15 Tracébesluit doortrekken A15 Groessen 28 februari 2012 Doortrekken A15 Proces tracébesluit = oude tracewet, dus voor 1-1-2012 Hoe verloopt de procedure vanaf nu, inclusief de bijbehorende tijdslijnen?

Nadere informatie

Over de Crisis- en herstelwet. Voor bestuurders van gemeenten en provincies Voor ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en bedrijven

Over de Crisis- en herstelwet. Voor bestuurders van gemeenten en provincies Voor ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en bedrijven Over de Crisis- en herstelwet Voor bestuurders van gemeenten en provincies Voor ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en bedrijven Over de Crisis- en herstelwet Voor bestuurders van gemeenten en

Nadere informatie

Uniformiteit in termijnen? Sneller en beter?

Uniformiteit in termijnen? Sneller en beter? Uniformiteit in termijnen? Sneller en beter? Mr. C.G.J.M. Termaat* 1 Inleiding Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet (hierna: Omgevingswet) van 16 juni jl. heeft inmiddels alweer de nodige aandacht

Nadere informatie

Op weg. oktober 2011. naar de Omgevingswet. Eenvoudig Beter

Op weg. oktober 2011. naar de Omgevingswet. Eenvoudig Beter oktober 2011 Op weg naar de Omgevingswet Eenvoudig Beter Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte PROVINCIES ERVAREN SPANNINGSVELD TUSSEN ZEKERHEID EN DYNAMIEK De Omgevingswet,

Nadere informatie

Maart 2012 BZ Bestuursrecht. Handhaving

Maart 2012 BZ Bestuursrecht. Handhaving Maart 2012 BZ Bestuursrecht De specialisatie bestuursrecht van Boels Zanders brengt u via deze digitale nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuursrecht. De specialisatie bestaat

Nadere informatie

Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012

Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE TOELICHTING...1 1 Inleiding... 1 2 Wettelijk kader... 1 3 Wat houdt de coördinatieregeling in?... 2

Nadere informatie

Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht. Juridische componenten van herbestemmen

Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht. Juridische componenten van herbestemmen Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht Juridische componenten van herbestemmen Bas ten Kate en Vera Textor 10 september 2014 Programma I. Stedelijke herverkaveling II. Snelste

Nadere informatie

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. Nieuwegei Gemeenteraad 2o14-1 7 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coc rdinatieregeling We Datum 1 mei 2 114 ruimtelijke ordening Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder AJ. Adriani

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

«JG» Actueel commentaar

«JG» Actueel commentaar Actueel commentaar Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro). 1 Dan zal voor vergelijkbare

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Werken met de Wabo Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Opzet sessie 1. De theorie, wat heeft 5 jaar Wabo aan echte wijzigingen opgeleverd 2.

Nadere informatie

Nu al Eenvoudig Beter

Nu al Eenvoudig Beter 12 LANDWERK #6 / 2013 Inhoudelijk voordeel van een veegplan is dat ontwikkelingen onderling zijn af te wegen. De ruimtelijke besluitvorming is minder ad hoc, omdat ontwikkelingen in één besluit zijn samengevoegd.

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Ontwikkelingen. ruimtelijke ordening. en geluid. Nico Haselager. Schakeldag 26 juni 2014

Ontwikkelingen. ruimtelijke ordening. en geluid. Nico Haselager. Schakeldag 26 juni 2014 Ontwikkelingen ruimtelijke ordening en geluid Nico Haselager Schakeldag 26 juni 2014 Opzet Wet Permanent maken Chw (PChw) Observaties van wetswijzigingen Observaties van jurisprudentie Observaties van

Nadere informatie

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra)

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Omgevingsplan Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Inhoud - omgevingsplan en omgevingswet - omgevingsplan - voorbeelden: omgevingsplannen Almere en Den Haag Omgevingsplan

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter Supplement 2013-1 Leergang Op dezelfde leest

Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter Supplement 2013-1 Leergang Op dezelfde leest Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter Supplement 2013-1 Leergang Op dezelfde leest Den Haag, juli 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, juli 2013 Drukwerk: Digital4.nl Postbus 30833, 2500 GV Den Haag

Nadere informatie

Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? Sander Kole. VMR Verdiepingssessie 18 november 2014

Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? Sander Kole. VMR Verdiepingssessie 18 november 2014 Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? Sander Kole VMR Verdiepingssessie 18 november 2014 Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument

Nadere informatie

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst.

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. Bodemenergie in Haarlem Marc van Someren (Bodem en Water Consultancy) 14 februari 2012 ILB Congres Media Plaza - Utrecht De ondergrond als basis voor

Nadere informatie

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Zaaknummer Programma Onderwerp : 20127334 : Wonen en ruimte : welstand Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Elk bouwplan wordt om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie Katwijk. Voor een aantal nader

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

Plan van behandeling

Plan van behandeling Plan van behandeling Soorten gebiedsontwikkeling Grondexploitatiemodellen De totstandkoming van samenwerking: De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 De totstandkoming van samenwerking: Het Müller-arrest

Nadere informatie

2.D - SNELHEID EN FLEXIBILITEIT IN RUIMTELIJKE PROCEDURES

2.D - SNELHEID EN FLEXIBILITEIT IN RUIMTELIJKE PROCEDURES 2.D - SNELHEID EN FLEXIBILITEIT IN RUIMTELIJKE PROCEDURES Dag van de projectontwikkeling 2014 Snelheid en flexibiliteit bij ruimtelijke procedures datum: 15 mei 2014 gepresenteerd door: Rudi Minkhorst

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels E-panel Met de uitkomsten van de enquête over second opinion Nr. 18 - januari 2011 Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels We weten bijna allemaal

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Rapportage praktijkervaringen Crisis- en herstelwet. Evaluatie 2010-2011

Rapportage praktijkervaringen Crisis- en herstelwet. Evaluatie 2010-2011 Rapportage praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Evaluatie 2010-2011 Rapportage praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Evaluatie 2010-2011 Onderzoek van Naeff Consult BV 2 Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler OEKT Leiding geven aan verandering in jouw school Berend Redder & Johan Spitteler Stichting De Brink 2011 Uitgangspunten bij succesvolle onderwijskundige veranderingen: 1. Ga er niet van uit dat jouw beeld

Nadere informatie

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rechtsbescherming in het omgevingsrecht Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 37 095708_Deel_0_Voorwerk.indd 1 09-10-2009 11:50:53 095708_Deel_0_Voorwerk.indd 2 09-10-2009 11:50:53 Rechtsbescherming

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad. Rapportage, 30 april 2014

Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad. Rapportage, 30 april 2014 Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad Rapportage, 30 april 2014 Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad Rapportage, 30 april 2014 Opdrachtgevers: Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening Overzichtscollege 28 maart 2013 Guido Wallagh Gert-Jan Dral Gastdocenten Anda van der Mark (ministerie

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor herbestemming en transformatie Tekst: NRP Werkgroep Wet- en regelgeving 1

Meer mogelijkheden voor herbestemming en transformatie Tekst: NRP Werkgroep Wet- en regelgeving 1 Meer mogelijkheden voor herbestemming en transformatie Tekst: NRP Werkgroep Wet- en regelgeving 1 Het zogenaamde Besluit Quickwins is op 1 november 2014 in werking getreden. 2 Sindsdien geldt voor meer

Nadere informatie

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade Arjan Bregman Masterclass II 2015 Provincie Zuid-Holland New Babylon Den Haag 21 april 2015 Plan van behandeling Planschade

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie T (070) 337 87 87 F (070) 320 39 03 Loire 150 2491 AK Den Haag Postbus 443 2260 AK Leidschendam Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. de Voorzitter van

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

4 november 2014 Y. de Graaf 140412. OV-chippoortjes 2

4 november 2014 Y. de Graaf 140412. OV-chippoortjes 2 De gemeenteraad van Oss Stedelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze

Nadere informatie

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet. Voortgangsrapportage 2014-2015

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet. Voortgangsrapportage 2014-2015 Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2014-2015 Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2014-2015 naar inhoud >> 4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Bouw en projectontwikkeling

Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen. Bouw Bouwen is samenwerken.

Nadere informatie

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen Symposium Geo Promotion Workshop Plannen zonder grenzen Arjan Brink Hans van Loon De maatschappelijke vraag bepaalt de ruimtelijke inrichting Vroeger..

Nadere informatie

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet. Voortgangsrapportage 2011-2012

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet. Voortgangsrapportage 2011-2012 Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2011-2012 Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2011-2012 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 26 april 2016 van de heer E.J. van der Grijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Philip Stohr 31-03-2015 NVVK Congres 2015. De beheersing van risico s binnen een veiligheidscontour

Philip Stohr 31-03-2015 NVVK Congres 2015. De beheersing van risico s binnen een veiligheidscontour Philip Stohr 31-03-2015 NVVK Congres 2015 De beheersing van risico s binnen een veiligheidscontour Even voorstellen Philip Stohr Achtergrond: Bestuurskundige & Planoloog (RU, Nijmegen 2008-2014) Adviseur

Nadere informatie

Aanvraag bestemmingswijziging Handelskade/Lekboulevard

Aanvraag bestemmingswijziging Handelskade/Lekboulevard 2 O 15-146 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Aanvraag bestemmingswijziging Datum 13 maart 2015 Handelskade/Lekboulevard Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g p e t er

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Bijeenkomst Stibbe 19 mei 2016 Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter Inhoud presentatie Stand van zaken Stelselherziening Afwegingsruimte en Omgevingsplan

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

14 januari 2014 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, HZ_WABO 2013/0259 14.0001619

14 januari 2014 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, HZ_WABO 2013/0259 14.0001619 V Gemeente Hoogeveen ^ Bork Recycling B.V. De heer R. Bork Zwartschaap 46 7934 PC STUIFZAND DATUM ONDERWERP ONS NUMMER 14 januari 2014 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, HZ_WABO 2013/0259 Geachte

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Vervolg memo. Raadsbrief. College 121510. gemeenteraad. wethouder H.J. Weeda A. Ruiter J. van der Molen

Vervolg memo. Raadsbrief. College 121510. gemeenteraad. wethouder H.J. Weeda A. Ruiter J. van der Molen pagina 1 van 5 Raadsbrief Van Registreren College 121510 Kopie aan wethouder H.J. Weeda A. Ruiter J. van der Molen Aan gemeenteraad Datum Onderwerp 19 juni 2013 uitleg juridische status en procedure vrijstelling

Nadere informatie

wettelijk regime van toepassing is. Rechtspraak moet daarover duidelijkheid geven. zig is. Voor talloze soorten bedrijfs-

wettelijk regime van toepassing is. Rechtspraak moet daarover duidelijkheid geven. zig is. Voor talloze soorten bedrijfs- Ap r i l 2 0 1 2 Rechtspraak Huurrecht Is een museum middenstandsbedrijfsruimte? Of bedrijfsruimte beschouwd kan worden als middenbestandsbedrijfsruimte in de zin van de wet is in de regel nauw verweven

Nadere informatie