POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418)"

Transcriptie

1 POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) Zonaal Veiligheidsplan

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...3 Voorwoord...4 Leeswijzer...5 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN Getrokken lessen uit het vorige plan Onze belanghebbenden & hun verwachtingen Missie Visie - Waarden HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE Getrokken lessen uit het vorige plan Socio-economische en demografische beschrijving van de zone Beeld van veiligheid en leefbaarheid Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden Inrichting van het korps Beeld van de dienstverlening en de werking Samenwerking Synthese van de bestede capaciteit...38 HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De vorige strategische doelstellingen evaluatie en te trekken lessen De strategische doelstellingen HOOFDSTUK 4. HET COMMUNICATIEBELEID Externe communicatie Interne communicatie HOOFDSTUK 5. GOEDKEURING VAN HET PLAN Verbeteren en vernieuwen Goedkeuring HOOFDSTUK 6. ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN VERSPREIDINGSLIJST BIJLAGEN

3 INLEIDING - 3 -

4 Voorwoord Eén van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren in de samenleving. Maar veiligheid is ook een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie in de samenleving. De bijdrage van de politie daaraan is het leveren van een excellente politiezorg. Dit is een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde en optimale bijdrage van de politie aan de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak 1. Zo bouwen wij ons (politie)huis gestaag verder onder het dak van de ruimere maatschappelijke veiligheid. Het nieuw zonaal veiligheidsplan (ZVP) is het resultaat van de voorbereidende fase van de gevoerde beleidscyclus. Meer dan voorheen wordt hierbij rekening gehouden met de gerechtvaardigde eisen en verwachtingen van al onze belanghebbenden. Bovendien streven wij naar een maximale aansluiting bij het nationale veiligheidsplan Na een grondige analyse binnen de zonale veiligheidsraad (ZVR) wordt in dit plan vooropgesteld aan welke strategische doelstellingen we de komende vier jaar willen werken. Hoe we dit willen aanpakken, zal vervolgens aan bod komen in de jaarlijkse actieplannen. Zoals vermeld in de omzendbrief CP2 2, is het ZVP een beleidsplan van de politie op strategisch niveau. Dit vierjarenplan geldt dan ook als het engagement van de zone voor de komende jaren en concretiseert haar ambitieuze, maar tegelijk realistische en realiseerbare uitdagingen. Het ZVP en de doelstellingen die erin opgenomen zijn, hebben tot doel een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan alle belanghebbenden, en dit te realiseren door een excellente politiezorg, waarbij onze organisatie continu in al haar aspecten verbetert en vernieuwt. Het plan heeft niet tot doel om in extenso te beschrijven wat we de voorbije jaren gedaan hebben, tenzij wat hierover aan bod komt bij de verzameling en interpretatie van gegevens om toe te laten een beeld te schetsen van de externe veiligheid en interne organisatie. Een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en de evaluatie van de voorgaande doelstellingen komt wel aan bod ondermeer in het jaarverslag en in de eindevaluatie van de beleidscyclus. In het kader van de beleidsvoorbereiding maakte onze zone ook werk van een hernieuwde missie, visie en waarden. Met dit mission statement én het nieuwe zonaal politieplan voor ogen, willen wij de komende jaren nóg beter ten dienste te staan van alle inwoners van onze vier gemeenten. Uw veiligheid is onze opdracht! Merelbeke, 10 september Johan VAN DURME Burgemeester Oosterzele Voorzitter Zonale Veiligheidsraad 1 Visietekst Naar een Excellente politiezorg, voorgesteld n.a.v. Govsec op 06 en 07 juni 2007 te Brussel, Deel 1, ed. Politeia. 2 Ministeriële omzendbrief 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg

5 Leeswijzer De rode draad doorheen dit plan is het streven naar een excellente politiezorg. Zowel de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg met zijn 5 pijlers (externe oriëntering oorzaakgericht probleemoplossend werken partnerschap afleggen van verantwoording bekwame betrokkenheid), als de werkwijze van de informatiegestuurde politiezorg met zijn 5 kenmerken (doelbepalend pro en reactief meerwaarde biedend uitwisseling doelgericht) en de optimale bedrijfsvoering met zijn 5 principes (resultaatgericht transparant samenwerking continu verbeteren leiderschap met lef) lopen door dit plan, als bijdrage van de politie tot veiligheid en leefbaarheid, onder regie van de bevoegde overheid. Optimale bedrijfsvoering betekent ook de keuze voor een managementmodel. Voor de Belgische politie werd het EFQM model (hetwelk zijn sporen reeds verdiende) meer politiespecifiek gemaakt. De keuze voor het EFQM managementmodel PolBel heeft meerdere redenen: het laat toe om doelgericht te balanceren tussen de verwachtingen van alle belanghebbenden van de organisatie; het laat een integrale en geïntegreerde benadering toe van zowel de interne organisatieontwikkeling en dienstverlening, als de externe veiligheids- of leefbaarheidsfactoren; het laat toe een gemeenschappelijke taal te spreken om zo de onderlinge communicatie alsmede het leren van elkaar te faciliteren; het is geen voorschrijvend, maar beschrijvend model: het laat toe dat elke (politie)organisatie zelf invult hoe en wanneer ze bepaalde aspecten wil realiseren en de snelheid van invoering ervan aanpast aan de lokale context, ongebreideld en op eigen ritme ; het EFQM managementmodel Politie België werd als managementmodel gekozen in de schoot van de werkgroep Qualipol middels een consensus met een breed draagvlak. De filosofie van dit model werd gevolgd voor het opstellen van dit plan. Het model wordt immers van rechts naar links gelezen, m.a.w. de externe oriëntering of de belanghebbenden (resultaatgebieden) komen eerst aan bod. De al dan niet geboekte resultaten en de verwachtingen van de belanghebbenden vormen dus de basis voor de werking (organisatiegebieden) van de zone. Elk hoofdstuk begint met de te trekken lessen uit het vorige plan en er wordt steeds aandacht besteed aan de verwachtingen van de belanghebbenden van de zone. Het continu verbeteren en vernieuwen en meeëvolueren met de veranderende maatschappij impliceren zulke ingesteldheid. Dit ZVP is opgebouwd volgens een indeling met een algemene inleiding en zes hoofdstukken (zie inhoudstabel). Niet alleen wordt binnen elk hoofdstuk een logische volgorde gerespecteerd (extern intern), ook de opbouw van het plan zelf volgt een logische structuur. Missie, visie en waarden vormen de basis voor dit plan, zonder M-V-W is er immers geen fundament (hfdst 1). Zowel de omgeving van de zone als de criminaliteitscijfers én de geïnventariseerde verwachtingen van (op zijn minst) de belangrijkste belanghebbenden van de zone (hfdst 2) vormen het tweede noodzakelijke fundament alvorens men strategische doelstellingen kan bepalen (hfdst 3). Nadat er geweten is wat men gaat doen, en waarom men dit gaat doen, is het moment gekomen om de communicatiestrategie hierrond naar de belanghebbenden te bepalen (hfdst 4), nadat er hieromtrent uit het vorige plan goede praktijken werden geborgd of lessen getrokken. Het hoofdstuk betreffende de goedkeuring (hdst 5) geeft, alvorens de ZVR tekent, eerst een synthetisch overzicht betreffende de goedkeuring van het vorige plan in zijn totaliteit en de eventueel genomen maatregelen terzake

6 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE WAARDEN - 6 -

7 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Naar aanleiding van de politiehervorming bepaalde de korpschef en zijn beleidsteam in januari 2002 volgende visie, missie en waarden voor de politiezone Regio Rhode & Schelde: Onze visie (2002) Het uitbouwen van een politiedienst waarin de bevolking vertrouwen heeft en door een snelle, doeltreffende en klantvriendelijke politiezorg bijdragen tot een veilige woon- en werkomgeving voor de burger. Onze missie (2002) Als lokale politie instaan voor de basispolitiezorg in onze zone, door het uitvoeren van alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van de lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van onze politiezone. De opdrachten zullen uitgevoerd worden volgens een geïntegreerde aanpak gebaseerd op het principe van community policing. Een eerste voorwaarde daarbij is de optimale integratie van het politiekorps in de gemeenschap die ze moet dienen. Vanuit een filosofische en organisatorische strategie moet de politie nauw samenwerken met de bevolking, teneinde de misdrijven op te lossen en het onveiligheidsgevoel, de verstoring van de samenleving en de delinquentie te bestrijden en te voorkomen. Onze waarden (2002) Volgende waarden moeten richtinggevend zijn voor de houding en het gedrag van al onze politiemedewerkers: Gelijkwaardigheid Klantgerichtheid Efficiëntie Effectiviteit Plichtsbewustheid Loyauteit Integriteit Kwaliteit Neutraliteit Gelet op het feit dat deze visie, missie en waarden vrij snel dienden te worden geformuleerd, én gelet op de tijdsomstandigheden waarin op dat moment vooral aandacht ging naar het organisatorische aspect van de politiehervorming, waren de visie, missie en waarden van onze politiezone weinig onderbouwd. Ook de communicatie hieromtrent was niet direct een prioriteit. Dit maakte dat de visie, missie en waarden binnen onze zone weinig gedragen waren door de medewerkers

8 1.2. Onze belanghebbenden & hun verwachtingen In het kader van de opmaak van het nieuwe zonaal veiligheidsplan werd besloten om ook werk te maken van een nieuwe, gedragen missie, visie en waarden van de politiezone. Hiertoe werd gebruikt gemaakt van de methodiek zoals omschreven in het praktijkhandboek voor organisatieontwikkeling van de politie (Dirk Van Aerschot). Het proces van visieontwikkeling verloopt volgens deze handleiding in een 7-tal stappen: 1. betrekken van de juiste mensen; 2. inventariseren van de belanghebbenden bij politiewerk; 3. inventariseren van de kenmerken die de (belangrijkste) belanghebbenden willen terugvinden in het politiekorps (= verwachtingen peilen); 4. uitschrijven van een tekst van visie, missie en waarden; 5. intern en extern valideren van de ontwerptekst; 6. verhelderen van de visie, missie en waarden; 7. voortdurend communiceren over de visie, missie en waarden. STAP 1: de juiste mensen betrekken Aangezien een breed draagvlak voor de identiteit van een organisatie noodzakelijk is, werden mensen van binnen en buiten de organisatie betrokken bij het opstellen van de missie, de visie en de waarden. Volgende methodieken vormden de aanzet tot de inzameling van de verwachtingen: Tweedaagse sessie Abdij Drongen maart 2007: over rupsen die leren vliegen (dag 1), aangevuld met zelfevaluatie & inzameling verwachtingen (dag 2) doelgroep: eigen medewerkers (officieren, middenkaders en leden BOT-team 3 ) resultaten: zie bijlage 1 Politiebabbel 30 september 2007: op de goede weg? doelgroep: partners en leveranciers, dienstenafnemers en klanten, opdrachtgevers, maatschappij resultaten: zie bijlage 2 3 Beleids Ondersteunings Team (dwarsdoorsnede van de politieorganisatie met vertegenwoordigers van elke dienst en gradengroep) - 8 -

9 INK Positiebepaling najaar aanvang 2008 doelgroep: eigen medewerkers (BOT-team) input: verwachtingen gebaseerd op vooraf afgesproken indicatoren binnen zorgregio (zie bijlage 3) resultaten: zie bijlage 4 STAP 2: belanghebbenden inventariseren Zoals vermeld in stap 1 werd bij het inzamelen van de verwachtingen maximaal rekening gehouden met de samenstelling van gemengde groepen. Zowel vertegenwoordigers van de belangrijkste externe belanghebbenden (burgemeesters, leden van de politieraad, de Procureur des Konings, magistraten, de bestuurlijke directeur-coördinator, collega s uit naburige zones, vertegenwoordigers van de media, vertegenwoordigers van diverse relevante comités en raden,...) als een ruime groep medewerkers werden bevraagd STAP 3: verwachtingen inventariseren Alle verwachtingen werden vervolgens geïnventariseerd en opgelijst via een excelbestand. Nadien werden de items geclusterd per deelitem (missie, visie, waarden). STAP 4: de tekst schrijven Na het inventariseren van de verwachtingen werd door de beleidscel een sneuveltekst ontworpen waarin alle geïnventariseerde verwachte kenmerken van de lokale politie aan bod komen en die voldoet aan de voorwaarden van een goede missie-, visie- en waardentekst. Eerst werd nagegaan welke geïnventariseerde verwachtingen of kenmerken van de politie behoorden tot de missie (kernopdracht), welke tot de visie (toekomst, uitdagend,...) en welke tot de waarden (individuele gedragingen,...). Diverse bij elkaar aansluitende verwachtingen werden samengebracht (geclusterd) om de tekst zo kort mogelijk te houden. Voor sommigen werd naar synoniemen gezocht, andere begrippen werden dan weer eens uit elkaar getrokken. STAP 5: ontwerptekst laten valideren Interne validatie: Overlegmoment met BOT-team (21 april 2008) Overlegmoment Operationeel overleg (6 mei 2008) Externe validatie door Bestuurlijke overheid: burgemeesters (politiecollege 7 mei 2008) Gerechtelijke overheid: Procureur des Konings (schriftelijk / mei 2008) Na elke validatieronde werden de teksten aangepast of verfijnd waar nodig. Dit leidde in mei 2008 tot een vernieuwde missie, visie en waarden voor de politiezone Regio Rhode & Schelde (zie punt 1.3.). Na een interne wedstrijd werd vervolgens op de vergadering van het politiecollege dd 2 juli 2008 een nieuwe slogan voor onze politiezone bepaald: Uw veiligheid, onze opdracht! STAP 6 en 7: verhelderen en communiceren missie, visie en waarden zie hoofdstuk 3 en 4-9 -

10 1.3. Missie Visie Waarden

11 HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE

12 2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan In vergelijking met de opmaak van het vorige zonaal veiligheidsplan zijn er binnen onze politiezone geen belangrijke wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op het te voeren beleid. Qua gebruik van gegevensbronnen werd er wel voor geopteerd om het gebruikte cijfermateriaal duidelijk te kaderen (bv. vergelijkingen met arrondissementele cijfers), zodat naast de tendenzen binnen de eigen politiezone ook inschattingen op een ruimer vlak kunnen worden gemaakt Socio-economische en demografische beschrijving van de zone De politiezone Regio Rhode & Schelde omvat vier gemeenten: Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Deze gemeenten zijn gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en grenzen aan het zuidoosten van Gent (plan in bijlage 5). De Schelde en de ringvaart om Gent zijn de belangrijkste waterlopen binnen de zone. Ook het wegennet is goed uitgebouwd: zowel de E17, de E40 als de R4 doorkruisen onze zone. Bovendien zorgen heel wat gewestwegen voor een vlotte verbinding met de stad Gent, de autosnelwegen en de naburige steden en gemeenten (weerslag op aantal inbraken + verkeersongevallen - cfr punt 2.3). De zone wordt ook ontsloten door spoorlijnen, die rechtstreeks verbinding geven met Gent en Brussel. De politiezone ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement GENT (plan in bijlage 6). In het noorden grenst zij aan de PZ Regio Puyenbroeck, in het oosten aan de PZ Laarne - Wetteren - Wichelen, in het zuiden aan de PZ Zottegem - St.Lievens-Houtem - Herzele, in het zuidwesten aan de PZ Schelde-Leie en in het noordwesten aan de PZ Gent. In Merelbeke is een vredegerecht gehuisvest. Op 31 december 2007 telde de politiezone inwoners op een oppervlakte van ongeveer ha ( t.o.v inwoners op 31 december 2003). Het overgrote deel van de bevolking bestaat uit autochtone landgenoten. Er zijn geen echte probleembuurten. Op economisch vlak zijn er geen echte concentraties van bepaalde sectoren. Naast enkele industrieterreinen (vooral bestaande uit KMO s), zijn er hier en daar nog tal van alleenstaande bedrijven binnen de omschrijving van de politiezone verspreid ingeplant. In de gemeente Melle (Brusselsesteenweg 199) is sinds kort netwerkbeheerder Eandis gehuisvest, wat heel wat opdrachten van het parket (nagaan stand van vergoeding) met zich meebrengt. Een groot gedeelte van de bevolking pendelt dagelijks naar een plaats van het werk, gelegen buiten de zone

13 Verder zijn er binnen de zone nog heel wat landbouwactiviteiten. Tevens vindt men er stukken natuur- en bosgebied. Op toeristisch vlak is o.a. de Scheldevallei (fiets- en wandelrecreatie) een aantrekkingspool. Binnen de PZ Regio Rhode & Schelde zijn er zes middelbare scholen en 1 hogeschool. Samen met het kleuter- en lager onderwijs telt de zone ca 8000 studenten (weerslag op de drugsproblematiek). Ook de gezondheidssector is binnen de zone vrij goed uitgebouwd; er is een psychiatrische instelling, een ontwenningskliniek, een drugopvangcentrum, opvangcentra voor jongeren (invloed op aantal ontvluchtingen), rust- en verzorgingstehuizen, In de diverse centra van de gemeenten zijn er winkelstraten, een wekelijkse markt (Melle en Oosterzele), bibliotheken, culturele centra, een zwembad, sporthallen, Binnen de omschrijving van de politiezone zijn ook tal van sportclubs actief. Dit brengt echter geen noemenswaardige veiligheidsproblemen met zich mee. Er is één grote discotheek binnen het grondgebied van de zone (The Temple - Destelbergen). Verder speelt het uitgaans- en verenigingsleven zich vooral af in en om de respectievelijke centra van de gemeenten (invloed op klachten lawaaihinder / oogpunt openbare orde en rust). Op het grondgebied van de gemeente Destelbergen ligt het militaire domein van Beervelde (medische dienst). In Munte (deelgemeente van Merelbeke) is een meetstation van het leger gevestigd (onderdeel van het Air Traffic Control Center te Gavere- Semmerzake). Ook de faculteit dierengeneeshuiskunde van de RUG vestigde zich in Merelbeke. We vinden er tevens (net als in Melle) gebouwen en gronden van het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek terug. Op basis van de gemeentetypologie en het bevolkingsaantal in de politiezone, wordt onze zone gerangschikt als een politiezone categorie 3 (agglomeratiegemeenten en sterk uitgeruste kleine steden 4 ). Na GENT is de zone Regio Rhode & Schelde de grootste zone binnen het gerechtelijke arrondissement. 4 de politiezonecategorieën of ook typologie, werd ontwikkeld in 2000 naar aanleiding van de vorming van de politiezones in België en gebaseerd op de gemeentetypologie, ontwikkeld in 1997 door de Algemene Politiesteundienst/ dienst Politiebeleidsondersteuning (APSD/PBO)

14 2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid Teneinde een globaal zicht te krijgen op de veiligheid en leefbaarheid binnen de politiezone Regio Rhode & Schelde, werden zowel heel wat objectieve als subjectieve bronnen aangeboord Objectieve gegevens Objectief - globaal Vanuit objectief oogpunt werden meerdere bronnen geconsulteerd: Arrondissementeel Politioneel Veiligheidsbeeld (APVB) CSD Gent Politioneel Veiligheidsbeeld (ZPVB) CSD Gent zonale matrix CSD Gent eigen registraties criminaliteit / verkeer cijfers Datawarehouse (FPF/CGOP) politionele criminaliteitsstatistieken (PCS) cijfers provinciaal veiligheidsoverleg Oost-Vlaanderen Gelet op verschillende definiëringen is het aangeraden om cijfers die afkomstig zijn van andere bronnen NIET met elkaar te vergelijken en enkel rekening te houden met globale tendensen. Objectief - vanuit het oogpunt criminaliteit De aanwezigheid van grote verkeersassen (belangrijke vluchtwegen naar Brussel, Antwerpen en Noord-Frankrijk) enerzijds en het overwegend residentiële karakter van onze gemeenten anderzijds, maakt onze politiezone Regio Rhode & Schelde aantrekkelijk voor criminelen (vnl. inbraken, diefstal van voertuigen, ). Ondanks het stijgende aantal feiten (zie bijlage 7 en 8) behoudt onze zone in vergelijking met de andere zones van hetzelfde type binnen het gerechtelijke arrondissement GENT een vrij lage criminaliteitsgraad (zie tabellen in bijlage 8 - cijfers gebaseerd op de PCS 5 ). Teneinde tot een bewuste keuze van de prioriteiten te kunnen komen, voegen wij hieronder tevens een criminaliteitsoverzicht voor de politiezone Regio Rhode & Schelde (periode ), gebaseerd op de politionele criminaliteitsstatistieken. Deze tabel vermeldt de hoofdrubrieken per vergelijkbare zone met de criminaliteitsgraad en een procentueel verschil (detailcijfers: bijlage 9). In de laatste kolom wordt de tendens weergegeven. De weergegeven tendens (rechtse kolom) houdt bovendien rekening met cijfers CGO (bijlage 7) en de eigen registraties tot en met 2007 (cijfers in bijlage 10). 1. Diefstal en afpersing Versch % Atl Gr* Atl Gr Gr tendens Regio Rhode-Schelde , , ,09-1,4 Deinze-Zulte , , ,32-9,7 Meetjesland-centrum , , ,07-2,9 Schelde-Leie , , ,75-9,7 5 Politionele CriminaliteitsStatistieken

15 2. Gewelddadige misdrijven tegen eigendom (schade, brand, ) Versch % Atl Gr* Atl Gr Atl Gr tendens Regio Rhode-Schelde 423 6, , ,15 7,3 Deinze-Zulte 292 6, , ,11-9,6 Meetjesland-centrum , , ,32-7,6 Schelde-Leie 230 5, , ,92 43,5 3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit Versch % Atl Gr* Atl Gr Atl Gr tendens Regio Rhode-Schelde 259 4, , ,68-9,7 Deinze-Zulte 231 5, , ,55 3,9 Meetjesland-centrum , , ,20 6,5 Schelde-Leie 173 4, , ,84-7,5 4. Verdovende middelen Versch % Atl Gr* Atl Gr Atl Gr tendens Regio Rhode-Schelde 59 0, , ,26 35,6 Deinze-Zulte 153 3, , ,56 0,7 = Meetjesland-centrum 210 6, , ,58 32,4 Schelde-Leie 144 3, , ,50 88,2 5. Bedrogsmisdrijven tegen de eigendom Versch % Atl Gr* Atl Gr Atl Gr tendens Regio Rhode-Schelde 157 2, , ,09-15,3 Deinze-Zulte 110 2, , ,92-24,5 Meetjesland-centrum 193 6, , ,30-44,6 Schelde-Leie , , ,08 43,8 * criminaliteitsgraad per hoofdrubriek is het aantal feiten per 1000 inwoners per jaar. Diefstallen en gewelddadige misdrijven tegen eigendommen: uit het overzicht blijkt dat het grootste deel van de geregistreerde feiten diefstallen betreffen. Vooral de diefstallen in woningen en uit voertuigen zijn uitschieters! Deze misdrijfvormen versterken bovendien gevoelig het onveiligheidsgevoel van de burger. Rekening houdende met de evolutie in 2007 (hoogste inbrakencijfer sinds jaren / zie bijlage 10) én de criminaliteitsgraad voor dit specifieke onderdeel (3.34!), scoren vooral de inbraken (incl. pogingen) hoog binnen onze zone! Nochtans mogen ook items als fietsdiefstallen niet uit het oog verloren worden gelet op de lage aangiftebereidheid. De effectieve diefstallen waarbij geweld werd gebruikt bleven in 2007 beperkt tot 3 feiten (cijfers tot 1 juli ). Onze zone wordt eveneens vrij veel geconfronteerd met misdrijven tegen de lichamelijke integriteit. Uit vergelijking met andere zones (zie tabel hierboven) blijkt een dalende tendens, doch eigen registraties en de cijfers CGO geven eerder een stijging aan. Zeker de slagen en verwondingen (en bedreigingen) binnen de familiale sfeer dienen blijvende aandacht te krijgen. Ook de inbreuken tegen de morele integriteit vertonen een stijgende trend

16 De sterke stijging van de cijfers inzake verdovende middelen is te verklaren door het intensief aanpakken van deze problematiek. Binnen het ZVP werd dit item immers projectmatig benaderd waardoor intensiever en gerichter met de drugproblematiek werd omgegaan. Verhoogde controles leidden in deze tot hogere cijfers Voor de bedrogsmisdrijven (misbruik van vertrouwen, oplichting, heling, verduistering, ) weerspiegelen alle cijfers een duidelijk dalende tendens binnen onze politiezone. Andere: - Op het vlak van milieuinbreuken stellen wij de laatste jaren een dalende tendens vast. Mogelijk is dit te danken aan de projectmatige aanpak van dit item in combinatie met de het feit dat onze zone kan beschikken over een milieuspecialist, houder van het Vlaremattest. - In 2007 registreerden onze diensten 431 tussenkomsten ivm verdwijningen, ontvluchtingen of weggelopen personen. Vaak gaat het hier om personen (veelal minderjarigen) die kortstondig de instelling waar zij geplaatst werden ontvluchtten. Onze zone telt een zestal dergelijke instellingen. - Uit de analyse van het Zonaal Politioneel Veiligheidsbeeld (ZPVB zie bijlage 11) blijkt dat ook volgende items een belangrijke factor zijn om te komen tot een goede eindconclusie voor de prioriteitenbepaling: illegale productie van en handel in drugs (zie ook hiervoor) mensenhandel en seksuele uitbuiting niet-familiaal geweld witwassen illegale immigratie en mensensmokkel Gelet op het feit dat men binnen de federale politie werkt met een aantal (nationale) wegingscoëfficiënten, dienen deze items evenwel afgewogen te worden ten opzichte van de lokale problematieken. Objectief - vanuit het oogpunt verkeer De PZ Regio Rhode & Schelde is een zone die zich uitstrekt over 4 hoofdgemeenten. Alle gemeenten worden doorkruist door meerdere gewest- of provinciewegen. Dit heeft tot gevolg dat de zone zeer gevoelig is voor verkeersongevallen. Het doorkruisen van de gewestwegen N469, N465, N465a, N465b, N447, N415, N42, N9 en de provinciewegen N445, N444, N46 maakt dat wij, in de rangschikking van het aantal verkeersongevallen per kilometer weg (autosnelwegen NIET inbegrepen), op de 4 e plaats staan binnen het gerechtelijke arrondissement Gent 6 (zie tabel in bijlage 12). Globaal gezien kunnen wij op het vlak van de verkeersongevallen binnen onze politiezone spreken over een status-quo (lichte schommelingen). Dit wordt trouwens bevestigd door de eigen cijfers uit de zone (zie bijlage 13). 6 Gegevens Provinciaal Veiligheidsoverleg Oost-Vlaanderen

17 Objectief - vanuit het oogpunt openbare orde, veiligheid en gezondheid Openbare orde en rust: behalve enkele wielerwedstrijden en het jaarlijkse Carnaval te Merelbeke, zijn binnen onze zone geen (geplande) evenementen die tot grote ordediensten leiden. De meest voorkomende vormen van overlast situeren zich in de uitgaanssfeer (cafés, jeugdhuizen, feestzalen, ). Op het vlak van de openbare veiligheid wordt de regio op vrij regelmatige basis (ca 2 maal per jaar) geconfronteerd met de problematiek van wateroverlast (lokale overstromingen Melle, Merelbeke en Oosterzele). Bovendien wordt de zone op regelmatige tijdstippen doorkruist door een nucleair transport per spoor (Melle - Merelbeke). Binnen het domein van de openbare gezondheid beperken de klachten zich meestal tot geur- en of lawaaihinder. Er zijn binnen onze zone geen risicobedrijven gekend. Objectief - vanuit het oogpunt overlast De vormen van overlast waar onze zone het meest mee geconfronteerd worden zijn: geluidsoverlast, overlast door rondhangende jongeren en vandalisme Subjectieve gegevens Subjectief - globaal Teneinde een globaal zicht te krijgen op het (on)veiligheidsgevoel van de inwoners van de PZ Regio Rhode & Schelde, werd o.a. een veiligheidsenquête gehouden bij alle inwoners van de politiezone. Vooral de aspecten verkeersonveiligheid en inbraken en in mindere mate milieu en drugs werden daar aangegeven als dé fenomenen die door de politie prioritair te behandelen zijn (toelichting resultaten in bijlage 14). Andere geconsulteerde bronnen: nationale veiligheidsmonitor (bevolkingsenquête 2006) werkbezoek procureur des konings van het parket Gent - 30 januari 2008 (samenvatting resultaten in bijlage 15) bevraging sleutelfiguren (procureur des konings, burgemeesters, DirCo, politieraadsleden, eigen personeel, ) analyse ombudskaarten analyse interventieverslagen signalen instanties (meldingen, brieven, ) signalen bevolking (meldingen, brieven, bevragingen nav voordrachten, ) De resultaten van al deze bronnen worden geclusterd weergegeven in de prioriteitenmatrix (zie bijlage 20)

18 2.4. Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden Leveren van kwaliteit is voldoen aan de realistische verwachtingen van al uw belanghebbenden. Aan de hand van een aantal beleidsdocumenten, voorbereidende gesprekken en bevragingen hebben wij binnen onze politiezone gepoogd een duidelijk zicht te krijgen op deze gefundeerde verwachtingen. Deze elementen worden ook (geclusterd) weergegeven in de prioriteitenmatrix (zie bijlage 20). BELANGHEBBENDE VERWACHTING / DOELSTELLING BRON / METHODIEK Bestuur en financiers (overheden / opdrachtgevers) MBZ / M Justitie Parket van de Procureur des Konings te Gent Veilige samenleving, dicht bij de mensen: politie als belangrijke actor in het veiligheidsgebeuren onveiligheid: probleem van ons allen geïntegreerde aanpak preventie, reactie en nazorg transparant en meetbaar veiligheidsbeleid sturing door federale overheid prioritaire criminele fenomenen en andere belangrijke veiligheidsproblemen: - ernstige geweldsmisdrijven - eigendomsdelicten - ernstige economische en financiële criminaliteit - drugproductie, drughandel en druggerelateerde criminaliteit - ernstige informaticacriminaliteit - zware milieucriminaliteit - intrafamiliaal geweld / partnergeweld - terrorisme - mensenhandel en mensensmokkel - jongerencriminaliteit en criminaliteit waarvan jongeren het slachtoffer zijn - verkeersonveiligheid - overlast en straatcriminaliteit Prioriteiten van eerste orde: inbraken in woningen of gebouwen drugs intrafamiliaal geweld verkeersveiligheid Prioriteiten van tweede orde: autocriminaliteit (diefstallen van en in voertuigen) diefstallen met geweld winkeldiefstallen gauwdiefstallen fiets- en bromfietsdiefstallen sexuele en economische uitbuiting en delinquentie milieu overlast NVP (deel 1: algemeen kader nationaal veiligheidsbeleid en veiligheidsprioriteiten) Omzendbrief nr 8 dd (beleidsbepaling parket Gent / prioritaire veiligheidsfenomenen voor de lokale politie)

19 Burgemeester Destelbergen Burgemeester Melle Burgemeester Merelbeke Burgemeester Oosterzele Bestuur en financiers (globaal) Prioriteiten van eerste orde: inbraken in woningen diefstallen met geweld illegale drughandel & -productie milieucriminaliteit verkeersonveiligheid Prioriteiten van tweede orde: illegaal drugbezit overlast communicatie Prioriteiten van derde orde: jongerencriminaliteit Prioriteiten van eerste orde: inbraken in woningen diefstallen met geweld verkeersonveiligheid Prioriteiten van tweede orde: illegaal drugbezit illegale drughandel & -productie milieucriminaliteit jongerencriminaliteit overlast communicatie optimale wijkwerking Prioriteiten van derde orde: betrokkenheid medewerkers Prioriteiten van eerste orde: inbraken in woningen illegale drughandel & -productie verkeersonveiligheid overlast Prioriteiten van tweede orde: diefstallen met geweld illegaal drugbezit milieucriminaliteit jongerencriminaliteit communicatie Prioriteiten van derde orde: zeden / lichamelijke integriteit betrokkenheid medewerkers optimale wijkwerking Prioriteiten van eerste orde: inbraken in woningen diefstallen met geweld verkeersonveiligheid Prioriteiten van tweede orde: illegaal drugbezit illegale drughandel & -productie intrafamiliaal geweld milieucriminaliteit overlast communicatie Prioriteiten van derde orde: jongerencriminaliteit bereikbaarheid kwaliteitsvolle selectie / opleiding kwaliteit & efficiëntie wijkwerking tussen de mensen zekerheid van uitvoering & feed-back Bevraging Bevraging Bevraging Bevraging Politiebabbel

20 Klanten / dienstenafnemers Klanten en dienstenafnemers (globaal) Partners en leveranciers Federale Politie Partners en leveranciers (globaal) Medewerkers Medewerkers (globaal) Zie Maatschappij Maatschappij (globaal) contact veiligheidsgevoel informeren wijkwerking preventie / hulpverlening de politie als actor in het geïntegreerde veiligheidsbeleid excellente politiezorg en samenwerking binnen de geïntegreerde politie beleidsdoelstellingen: - opdracht politie = bijdragen tot veiligheid en levenskwaliteit in samenleving Concreet: - daling of beheersen criminaliteit (in het bijzonder de prioritaire fenomenen) - verhogen ophelderingsgraad (in het bijzonder voor de meest zware eigendomsdelicten) - verhogen verkeersveiligheid (in het bijzonder een daling van het aantal verkeersslachtoffers) - verhogen veiligheidsgevoel - handhaven vertrouwen in politie en verhogen tevredenheid over haar dienstverlening - vrijwaren integriteit politiepersoneel resultaatgerichte aanpak prioritaire veiligheidsfenomenen (zie hiervoor): - criminaliteit - verkeers(on)veiligheid - overlast een moderne en kwaliteitsvolle politie 7 internationale politiesamenwerking bereikbaarheid communicatie feed-back / transparantie ondersteunen werking door partners veiligheidsgevoel wederzijdse communicatie correct / aangepast optreden betrokkenheid samenwerking Politiebabbel NVP (deel 2: algemeen politiebeleid geïntegreerde politie) Politiebabbel Politiebabbel Opmerking: De matrix in bijlage 20 wordt nog aangevuld met prioriteiten die zijn afgeleid uit bv. cijfermateriaal (ANG, PCS), signalen van de wijkwerking, analyses van de ombudskaarten, enz 7 Een moderne en kwaliteitsvolle politie omvat volgende deeldoelstellingen: kwaliteitsvolle dienstverlening, integriteit, geïntegreerde werking en steun, beschikbaarheid en inzetbaarheid, informatiehuishouding, investering in de medewerkers, wijkwerking, onthaal, politionele slachtofferbejegening, politionele opvolging opgelegde voorwaarden, interventie / algemeen toezicht, recherche en onderzoek, ordehandhaving, verkeersveiligheid, partnerschap, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een performant financieel beheer

21 2.5. Inrichting van het korps Personeelscapaciteit Bij Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie werden de minimumnormen voor de politiezones vastgelegd (zie tabel hieronder). Gelet op het feit dat de aanvankelijke personeelsformatie niet langer volstond om een kwalitatieve politiezorg te leveren, werd in 2007 een nieuwe - toekomstgerichte - personeelsformatie goedgekeurd. Hierbij werd uitgegaan van drie doelstellingen: 1. blauw meer op straat calogisering (omzendbrief administratieve taken) kader voor de inzet van militairen 2. voldoen aan de basisfunctionaliteiten 3. personeelsuitbreiding waar nodig (verhoging van de kwaliteit) Zowel de vaststelling van de personeelsformatie van het operationeel kader als van het administratief & logistiek kader van de lokale politie Regio Rhode & Schelde werden goedgekeurd op de politieraad van 21 juni Hieronder volgt een overzicht van de voorziene formatie en de reële toestand op 31 december 2007: Kader wettelijke reëel aanwezig voorziene minimum- (31 december 2007) personeelsnormen 8 formatie 9 Operationeel kader (CICOV 10 ) + 2* officier : 8 middenkader : (CICOV) basiskader : 63 hulpkader : 5 + 2** * officier : 6 middenkader: 21+2* basiskader : 74 hulpkader : 4 Adm. en log. kader ** niveau A: 0 niveau B: 1** niveau C: 5 niveau D: 9 21 niveau A: 1 niveau B: 6 niveau C: 13 niveau D: 1 TOTAAL (CICOV) + 3* * * 2 gedetacheerde personeelsleden ** Contractuele aanwerving in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst Personeelsevolutie: zie tabel in bijlage KB 5 september Koninklijk besluit houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie personeelsformatie goedgekeurd op politieraad van 21 juni 2007 Communicatie en Informatie Centrum Oost-Vlaanderen

22 Organogram Het organogram geeft de structuur van de organisatie op een visuele manier weer. In de nieuwe personeelsformatie werd volgend organogram opgenomen waarin de principes van een moderne politiedienst zijn verwerkt: De traditionele organogrammen van het operationeel en het administratief & logistiek kader van de politiezone zijn gevoegd als bijlagen 17 en 18 aan dit document

23 2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking Dit punt behandelt een stand van zaken betreffende het functioneren van het korps. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, werden diverse wegen en methodes bewandeld: methode tijdstip doelgroep maart 2007 eigen medewerkers (officieren, middenkaders en leden BOT-team) Tweedaagse sessie Abdij Drongen: over rupsen die leren vliegen (dag 1), aangevuld met zelfevaluatie & inzameling verwachtingen (dag 2) Resultaten: bijlage 1 Politiebabbel Resultaten: bijlage 2 INK Positiebepaling Indicatoren + resultaten: bijlagen 3 en 4 Bevolkingsenquête Resultaten: bijlage 14 Werkbezoek PdK Gent Resultaten: bijlage 15 Diverse meldingen (ombudskaarten, klachten, ) 30 september 2007 partners en leveranciers, dienstenafnemers en klanten, opdrachtgevers, maatschappij najaar 07 - begin 08 eigen medewerkers (BOTteam) najaar 07 - begin 08 Lokale bevolking 30 januari 2008 Parket / politiezone Doorlopend Lokale bevolking Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking Hier wordt de wijze beschreven waarop de zone de dienstverlening aan de bevolking levert. Doel is om te komen tot een reflectie over de hierover bepaalde minimale normen 11. Deze dienstverlening vertaalt zich in het bijzonder in de volgende functies: 1 wijkwerking; 2 onthaal; 3 interventie; 4 politionele slachtofferbejegening; 5 lokale opsporing en lokaal onderzoek; 6 handhaving van de openbare orde. De hiervoor vermelde functies moeten de lokale politie toelaten de basispolitiezorg voor hun politiezone te verzekeren. Kwaliteitsindicatoren: onze politiezone maakt momenteel nog geen gebruik van kwaliteitsindicatoren. Evenwel zal dit item bij de opmaak van het stuurbord [luik transparant en meetbaar (veiligheids)beleid ] zeker worden meegenomen. 11 KB 17 september 2001 en Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober

24 MINIMALE WERKINGSNORMEN WIJKWERKING KB 17 september De functie wijkwerking bestaat in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. Deze functie wordt georganiseerd op basis van een geografische indeling van het grondgebied van de zone, rekening houdend met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. Organisatie binnen politiezone Per gemeente is voorzien in één wijkcommissariaat (enkel in de gemeente Destelbergen is er nog een bijkomende post in de deelgemeente Heusden). Elke gemeente is geografisch ingedeeld in een aantal wijken waaraan telkens één wijkinspecteur is gekoppeld. In de meeste gevallen zijn twee of drie wijken vervolgens geclusterd tot een sector. Binnen deze sector zorgen de respectievelijke wijkinspecteurs voor back-up in geval van ziekte, verlof, onvoorziene afwezigheden, enz Per wijkpost werd een hoofdinspecteur aangesteld als wijkpostverantwoordelijke welke instaat voor het dagdagelijkse beheer. De wijkwerking wordt in globaliteit gecoördineerd door de directeur operaties. De wijkwerking voert haar takenpakket uit volgens de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg. In het kader van een optimale aanspreekbaarheid hechten wij veel belang aan verplaatsingen per (brom)fiets of te voet. De wijkinspecteurs krijgen bovendien een ruime zelfstandigheid om maximaal in te spelen op de verwachtingen van hun klanten qua bereikbaarheid (avonduren, weekendwerk, ). Werkingsnormen Datum registratie Aantal inwoners Aantal wijkagenten conform de norm Werkelijk aantal wijkagenten in functie Aantal operationele politieposten Capaciteit op jaarbasis 1 januari januari januari januari 2011 NORM : 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners De gestelde norm wordt ruim gehaald. Onze zone telt momenteel 18 wijkagenten voor inwoners, wat neerkomt op 1 wijkagent per 3566 inwoners. 12 KB houdende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking

25 ONTHAAL KB 17 september 2001 De functie onthaal bestaat uit het tewoord staan van de burgers die zich, fysiek in persoon, telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Het antwoord bestaat ofwel uit een onmiddellijk gevolg geven aan de vraag, ofwel uit een verwijzing naar de interne of externe dienst, tot wie die persoon zich moet richten om een reactie op zijn vraag te bekomen. De toegankelijkheid van het onthaal wordt afgestemd op de noden en verwachtingen van de bevolking. Organisatie binnen politiezone Per gemeente is voorzien in één wijkcommissariaat (enkel in de gemeente Destelbergen is er nog een bijkomende post in de deelgemeente Heusden). In het kader de omzendbrief CP2 13 wordt het eerste onthaal van de bezoekers maximaal uitgevoerd door een burgerbediende of vrijwilliger. Zo nodig wordt nadien doorverwezen naar de politieambtenaar voor verdere afhandeling. Voor de centrale onthaalpost werken wij met een vaste pool van vier medewerkers. Deze werkwijze komt vooral de continuïteit en de opvolging van de dossiers ten goede ( kwalitatief onthaal). In de drie andere commissariaten wordt het onthaal verzekerd door de wijkwerkers. Teneinde hen in de mogelijkheid te stellen om toch maximaal in hun wijk aanwezig te zijn, werden de openingsuren daar beperkt (zie bijlage 19). Hierbij werd evenwel rekening gehouden met de verwachtingen van de bezoekers. Zo werd in elke wijkpost voorzien in een avondopening en is het onthaal ook op zaterdagvoormiddag toegankelijk voor het publiek. Werkingsnormen Datum registratie Aantal gemeenten in de zone Aantal politieposten Aantal uren daadwerkelijk fysiek onthaal in het centraal onthaalpunt (*) Voorziene capaciteit op jaarbasis (*) Destelbergen - Melle - Merelbeke - Oosterzele Weekdagen Zat-, zon- en feestdagen Zaterdag 8-14 Zon-en feestdagen NORM : per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische infrastructurele maatregelen. De minimale norm zoals bepaald in het KB van (12 uur per dag) werd aanvankelijk niet gehaald. In de vergadering zonale veiligheidsraad dd 11 september 2002 werd immers beslist de openingsuren van het centraal onthaal NIET te wijzigen. De capaciteit die hierdoor ter beschikking kwam, werd maximaal gebruikt voor wijkwerking en het continue ter beschikking stellen van twee interventieploegen. In het najaar 2002 werden tevens de openingsuren van de wijkcommissariaten beter afgestemd op de lokale noden en verwachtingen. In 2006 werd de functionaliteit onthaal evenwel volledig ingevuld: sinds 18 februari 2006 is het centraal onthaal op zaterdag geopend van 08u00 tot 14u00 en vanaf 1 september 2006 is het kantoor ook op zon- en feestdagen geopend (tussen 14u00 en 20u00). In het kader van de oprichting van een zorgregio conform PLP 27bis, kunnende inwoners op zaterdagnamiddag en op zondagvoormiddag (+ feestdagen) terecht kunnen bij de politiezone Schelde-Leie (en omgekeerd). Buiten de openingsuren worden de bezoekers (voor dringende tussenkomsten) doorverwezen naar de interventieploegen. (*) uren exclusief lokale onthaalpunten / inzet bediendes onthaal 13 Ministeriële omzendbrief 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg

26 INTERVENTIE EN ALGEMEEN TOEZICHT KB 17 september 2001 De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Deze functie wordt op permanente wijze binnen elke politiezone georganiseerd, rekening houdend met de frequentie en de aard van de oproepen, en inzonderheid de ernst en de dringendheid van het gevraagde optreden. Organisatie binnen politiezone Vanaf de opstart van de politiezone opteerde het politiecollege er voor om continue (24u/24u) minimaal twee interventieploegen in te zetten. Deze ploegen worden ter plaatse tijdens de dag gestuurd en geleid door een middenkader (officier gerechtelijke politie). Tijdens de nacht is de OGP (net als de officier van bestuurlijke politie) permanent bereikbaar en terugroepbaar. De algemene leiding van de dienst is toevertrouwd aan een commissaris. De interventiedienst wordt in globaliteit gecoördineerd door de directeur operaties. De dispatching gebeurt door het communicatiecentrum van de federale politie GENT. Door de (beheersbare) interventielast kunnen de ploegen eveneens deelnemen aan actieplannen en projectwerking. Het aantal ploegen afbouwen daarentegen zou onvermijdelijk leiden tot té lange aanrijtijden. Naast de sturing door de middenkader(s), worden de ploegen eveneens georiënteerd aan de hand van onveiligheidsfiches. Werkingsnormen Datum registratie Aantal interventieploegen (*) Aantal bijkomende ploegen (piekploegen) Aantal Voorziene uurregeling Capaciteit op jaarbasis Aantal Voorziene uurvorken 1 januari 08 2 (2x2 Inp) 6-14 / / januari 09 1 januari 10 1 januari 11 NORM : 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week / OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar Vermits onze politiezone continu over minstens twee interventieploegen kan beschikken, wordt de gestelde norm ruim gehaald. (*) hierbij werd geen rekening gehouden met de uren gepresteerd door de hoofdinspecteur-coördinator

27 POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING KB 17 september 2001 De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. De lokale politie organiseert zich derwijze dat elke politieambtenaar en elke agent van politie in staat is deze taak te vervullen. In geval de lokale politie geconfronteerd wordt met zeer ernstig slachtofferschap moet ze beroep kunnen doen op een gespecialiseerde medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake slachtofferbejegening. Organisatie binnen politiezone De politiezone investeerde van bij de opstart van de politiezone in de uitbouw van de dienst STAP (Sociaal Team & Algemene Preventie). Sinds 2008 worden er 3 FTE vast ingezet voor het luik slachtofferbejegening (1 gespecialiseerde middenkader, 1 basiskader en 1 Calog). Inzake de permanente bereikbaarheid en terugroepbaarheid worden zij bijgestaan door drie medewerkers (zonaal netwerk) die hiervoor een speciale opleiding hebben genoten. Bovendien heeft elk personeelslid van de zone de nodige vorming gekregen om te kunnen instaan voor de eerste slachtofferopvang. De dienst wordt geleid door de gespecialiseerde middenkader. De algemene coördinatie gebeurt door de directeur operaties. De middenkader oefent binnen onze politiezone tevens de functie uit van vertrouwenspersoon. Verder neemt zij deel aan het netwerk videoverhoor. Werkingsnormen Datum registratie Aanwezigheid van een gespecialiseerd medewerker Wijze waarop de permanente beschikbaarheid geregeld is capaciteit jaarbasis Intern de zone geregeld Samenwerking andere PZ / FedPol JA X NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (ev. via samenwerkingsakkoord). Onze politiezone beschikt over één gespecialiseerde middenkader en investeerde eveneens in een eigen netwerk zodat 24/24u beroep kan gedaan worden op de dienst slachtofferbejegening. Hiermee voldoet wij dus ruim aan de minimale norm

28 LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK KB 17 september 2001 De functie lokale opsporing en lokaalonderzoek bestaat uit de uitvoering van de opdrachten die bij voorrang door de lokale politie worden vervuld overeenkomstig artikel 5, derde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA). Het gaat om de recherchetaken in het kader van de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone, evenals het vervullen van sommige gerechtelijke politieopdrachten van federale aard (art. 3, lid2 WGP). Deze activiteiten worden gedaan in uitvoering van opdrachten (kantschriften) van de onderzoeksrechters en procureurs des Konings of, in geval van aanvankelijke vaststellingen van misdrijven, ambtshalve aangevat. In geval van 'Autonome Politionele Afhandeling' kunnen de opsporingsdaden worden gesteld, volgens de geldende richtlijnen, op vraag van een officier van gerechtelijke politie van een andere zone. Daarnaast wint de lokale politie eveneens alle politioneel relevante informatie in. De resultaten van de opsporingen, onderzoeken en informatiegaring worden in een proces-verbaal of (vertrouwelijk) verslag vastgelegd en aan de bevoegde overheden overgemaakt. Organisatie binnen politiezone De algemene leiding van de lokale recherchedienst (LRD) is toevertrouwd aan een commissaris. De dienst wordt in globaliteit gecoördineerd door de directeur operaties. Binnen de recherche hebben de rechercheurs zich elk gespecialiseerd in een aantal vaak voorkomende domeinen (diefstallen, drugs, milieu, ) zodat elke zaak professioneel kan worden opgevolgd en afgehandeld. Werkingsnormen Datum registratie Globaal effectief zone Effectief operationeel kader Lokale recherchedienst (met vaste leden) Aantal FTE Organisatievorm Polyvalente of flexibele opsporings- en onderzoekscapaciteit Aantal FTE of mensuren Capaciteit op jaarbasis NVT NORM : 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief 230, 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ De recherchedienst van onze politiezone bestaat uit 9 operationele medewerkers en voldoet hiermee ruimschoots aan de minimumnorm. Binnen deze dienst werd voorzien in een systeem van permanente bereikbaarheid en terugroepbaarheid

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming

ZVP Vergadering Commissie 1 woensdag 19 februari Agenda. ZVP (inhoud) ZVP & Totstandkoming Agenda Vergadering Commissie 1 woensdag 19 ruari 14 - Goedkeuring verslag vorige vergadering - Zonaal veiligheidsplan - Evenementen: begroting en planning - Planning UGP - Vraag van raadslid Erwin Brentjens:

Nadere informatie

VOORWOORD. allemaal! Merelbeke, 21 juni 2006. Yves Asselman hoofdcommissaris korpschef. burgemeester Destelbergen Voorzitter politiecollege - 3 -

VOORWOORD. allemaal! Merelbeke, 21 juni 2006. Yves Asselman hoofdcommissaris korpschef. burgemeester Destelbergen Voorzitter politiecollege - 3 - - 2 - INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 DEEL 1: LEIDERSCHAP... 4 1.1. Situering politiezone Regio Rhode & Schelde 1.2. Mission statement... 5 1.3. Een organisatie met lef (en kwaliteit)... 6 DEEL 2: STRATEGIE

Nadere informatie

VOORWOORD. Oosterzele, 27 september 2007. Yves Asselman hoofdcommissaris korpschef. Johan Van Durme burgemeester Oosterzele Voorzitter politiecollege

VOORWOORD. Oosterzele, 27 september 2007. Yves Asselman hoofdcommissaris korpschef. Johan Van Durme burgemeester Oosterzele Voorzitter politiecollege - 2 - INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 GEBRUIKTE AFKORTINGEN... 4 DEEL 1: LEIDERSCHAP... 6 1.1. Situering politiezone Regio Rhode & Schelde 1.2. Mission statement... 7 1.3. Een organisatie met lef (en kwaliteit)...

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde (PZ 5428) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 5 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan en nieuwe

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie Bart Somers Burgemeester Mechelen Korte inhoud Juridisch kader Bestuurlijke & Gerechtelijke overheid Bestuurlijke overheid en politiebeleid

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372)

PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372) PZ HANO (5372) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...6 VOORWOORD...7 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN...9 1.1. GETROKKEN LESSEN UIT HET VORIGE PLAN...10 1.2. ONZE

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017 ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017 LOKALE POLITIE VOORKEMPEN 2XL in veiligheid Het is verbazingwekkend hoeveel je kunt als er geen andere mogelijkheid is. (Sophie Vandenbroeck, CTO Xerox) COLOFON STUURGROEP

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving PZ 5439Lokale Politie Denderleeuw / Haaltert Vlamstraat 5/6-9450 Haaltert T 053/840.800 - Email : info@pz5439.be www.pz5439.be

Nadere informatie

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Politiezone Tervuren. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Tervuren Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Colofon De Zonale Veiligheidsraad Vaste Leden De heer Jan Spooren, burgemeester van Tervuren De heer Patrick Vits, procureur des Konings te Leuven

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG Ruth Dujardin Inleiding Voorstelling: Naam: Ruth Dujardin Studies: kinesitherapie en criminologie Loopbaan: Psychiatrisch centrum Dr. Guislain Gent Politiezone Gent

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2C A-2012

Zonaal Veiligheidsplan 2C A-2012 LOKALE POLITIE ZWIJNDRECHT Pastoor Coplaan 222 2070 Zwijndrecht Tel. 03/250.64.10 Fax 03/250.64.11 politie.zwijndrecht@pandora.be Zonaal Veiligheidsplan 2C A-2012 Politiozone Zwijndrecht INHOUD Inleiding

Nadere informatie

PZ kanton Borgloon (5379) ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

PZ kanton Borgloon (5379) ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN PZ kanton Borgloon (5379) ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2009-2012 Colofon INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING... 3 Voorwoord...4 Leeswijzer...4 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 6 1.1. Getrokken lessen

Nadere informatie

De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag

De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag De bloemen van morgen zijn de zaden van vandaag (Auteur niet gekend) PZ MALDEGEM (5424) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Nationale werkgroep Namens de goedkeurende instanties Benjamin Kouff, FOD

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5

Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 Netwerk voor procesbegeleiders en beleidsmedewerkers 1/5 het actieplan Als eindproduct van het doorlopen van het stappenplan voor oorzaakgerichte probleemoplossing bundelt het actieplan op een overzichtelijk,

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

visie, missie en waarden bepalen

visie, missie en waarden bepalen 4. ontwerptekst schrijven 7. voortdurend communiceren 5. ontwerptekst valideren 1. actoren kiezen 3. verwachtingen inzamelen 6. tekst verheldere 2. belanghebbenden Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen

Nadere informatie

Algemene beginselen van handhaving op het Belgisch grondgebied. Openbare orde. Steven Dewulf Universiteit Antwerpen 24/10/2016

Algemene beginselen van handhaving op het Belgisch grondgebied. Openbare orde. Steven Dewulf Universiteit Antwerpen 24/10/2016 Algemene beginselen van handhaving op het Belgisch grondgebied Openbare orde Steven Dewulf Universiteit Antwerpen 24/10/2016 I. Begrip openbare orde Art. 135, 2 Gecoördineerde Nieuwe Gemeentewet 24 juni

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Voorwoord...5. Inhoudsopgave...7. Lijst Van Tabellen Inleiding Methodologie...19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Voorwoord...5. Inhoudsopgave...7. Lijst Van Tabellen Inleiding Methodologie...19 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Inhoudsopgave...7 Lijst Van Tabellen...13 Inleiding...15 Methodologie...19 1. Procesbegeleiding op het parket van eerste aanleg te Antwerpen...19 2. Gestructureerde schriftelijke

Nadere informatie

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde LOKALE POLITIE Geraardsbergen/Lierde Denderstraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. : 054/43.43.40 Fax : 054/43.43.44 CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde 1. Inleiding 1.1. De cijfers van diefstal

Nadere informatie

strategisch recherchemanagement Oost-Vlaanderen: ketenbenadering CPS studiedag 29.04.2016 - ReM: gewonnen voor de zaak

strategisch recherchemanagement Oost-Vlaanderen: ketenbenadering CPS studiedag 29.04.2016 - ReM: gewonnen voor de zaak strategisch recherchemanagement Oost-Vlaanderen: ketenbenadering Definitie recherchemanagement Recherchemanagement (ReM): de wisselwerking tussen het (zo ideaal mogelijk) afstemmen van de recherchecapaciteit

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan Politiezone HEKLA VERTROUWELIJK

Zonaal Veiligheidsplan Politiezone HEKLA VERTROUWELIJK 1 COLOFON Lokale Politie Zone HEKLA 5349 Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Tel. : 03 444 00 00 fax: 03 444 00 01 Waarnemend Korpschef: CP Willy De Belder Beleidsmedewerkers: CP Werner Van Hoeck, HINP

Nadere informatie

PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 PZ LOKEREN (5434) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 Voorwoord... 4 Leeswijzer (hoe werd dit plan opgebouwd?)... 6 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN... 8

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Vak -> Doelstellingen

Vak -> Doelstellingen Vak -> Doelstellingen Doelstellingen 1 Relatie tot bestuurlijke en gerechtelijke organisatie 1/11 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Bestuurlijke organisatie 1.2.1 De bevoegdheden van de actoren op de verschillende

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet!

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! 2 juni 2007 Politieke Academie Raadledendagen Workshop: Hoe kan ik als (politie)raadslid wegen op

Nadere informatie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie Paul Ponsaers 18 september 2012 Transversaliteit doorheen toezicht en interventie 1 Wetgevend kader (1) Oorsprong basispolitiezorg:

Nadere informatie

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN 8. 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Voor het opstellen van het vorige Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 werd enkel rekening gehouden met : - evaluatie en te

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Deleu Samuel eerste substituut-procureur des Konings, sectieverantwoordelijke Ecofin parket West-Vlaanderen De Winter

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING met betrekking tot DE VERMISSING VAN DEMENTE PERSONEN

INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING met betrekking tot DE VERMISSING VAN DEMENTE PERSONEN INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING met betrekking tot DE VERMISSING VAN DEMENTE PERSONEN tussen: - HET PARKET GENT ; - DE LOKALE POLITIE REGIO RHODE & SCHELDE ; - DE WOONZORGCENTRA EN DAGVERZORGINGSCENTRA

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport POLITIEZONE TYPOLOGIE 5 ELLEN VAN

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied Functiekaart: vrijwillig brandweerman/vrouw-ambulancier Brandweerman 1. Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede

Nadere informatie