Zuid-Limburg Science Campus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zuid-Limburg Science Campus"

Transcriptie

1 Zuid-Limburg Science Campus Maastricht Region Science Campus New Energy Campus Avantis Heerlen Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd :17:28

2 Zuid-Limburg Science Campus Innovatiekracht uit drie motoren De steden Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht zetten gezamenlijk in op de campus-ontwikkeling in Zuid-Limburg. Daarmee worden nieuwe, duurzame economische ontwikkelingen op gang geholpen die aansluiting vinden bij de kenniseconomie en die de economische dynamiek van de regio en werkgelegenheid stimuleren. Drie motoren die samen Zuid-Limburg voortstuwen. Succesvolle campussen hebben een aantal bronnen tot hun beschikking: technologie, talent (kenniswerkers), investeerders en bereikbaarheid. Die grondstoffen kennen uiteraard geen gemeentegrenzen. Sterker nog: wat de steden bindt is niet alleen de innovatieve economie, maar juist het feit dat deze is gesitueerd op een hub in het hart van Europa. Een logistieke hub, maar ook een ontmoeting van mensen en volkeren. De Germaanse en Latijnse cultuur schuren hier tegen elkaar aan, wat heeft geleid tot een open, hoog ontwikkelde, meertalige mentaliteit op een kruispunt van lucht- spoor- wateren autowegen. Dat is het verhaal van Zuid-Limburg, een verhaal dat vanuit één mond verteld wordt. Alle drie de campuslocaties zijn sterk innovatiegedreven en daarmee gericht op de ontwikkeling en productie van nieuwe technologieën en materialen. Bij Chemelot ligt het accent op Material Sciences, bij Avantis op New Energy en in Maastricht is Health het kernbegrip. In de Versnellingsagenda van de provincie Limburg zijn Chemmaterials & Energy en Health aangeduid als twee van de drie clusters van kracht. De Material Science- en Health Campus worden vanwege het feit dat ze in elkaars verlengde opereren inmiddels door het rijk erkend als nationaal belang voor de Nederlandse economie. De geplande Solar-uitbreiding in Heerlen en de bouw van een siliciumfabriek in Sittard-Geleen maken het mogelijk om een volledige keten van grondstof tot systemen rondom de productie van zonne-energie te realiseren, waarmee ook de koppeling Chemelot Avantis een feit is. Verbindingen tussen de drie campuslocaties zijn cruciaal om een sterke propositie neer te kunnen zetten: de Zuid-Limburg Science Campus. Alleen vanuit die verbinding kan op internationale schaal worden geconcurreerd. Afstanden van maximaal 20 minuten onderling maken verschillende gemeentegrenzen op die schaal irrelevant. Een eenheid van branding, marketing en acquisitie is vanzelfsprekend om effectief te kunnen opereren en om business, investeringen, publieke middelen en kenniswerkers aan te trekken. En vast te houden. De volgende stap is dan ook de internationale positionering van de Zuid-Limburg Science Campus als één innovatieve technologische hub waar veelbelovende investeringskansen liggen door het rijke onderliggende, sterk geprofileerde aanbod en de verbindingen daartussen. Dat in deze gids de drie locaties zich eveneens sterk profileren met een eigen identiteit en economisch profiel is belangrijk. Want zo valt er wat te kiezen. Daar gaat deze brochure over: over eenheid in verscheidenheid en de rijke mogelijkheden die Zuid-Limburg biedt om te investeren, te werken en te groeien in een innovatieve economie. Riet de Wit wethouder Economische Zaken, Heerlen Pieter Meekels wethouder Economische Zaken, Sittard-Geleen Albert Nuss wethouder Campusontwikkeling, Maastricht Inhoudsopgave Campus Chemelot: Pijler onder Brainport 2020 p. 2 Material Science Campus Chemelot p. 4 Maastricht Health Campus p. 6 New Energy Campus Avantis p. 8 Zuid-Limburg: bright site of life, bright site of business p. 10 DSM Business Group Director Yu-Hwa Ed Sheu: The world is becoming one village p. 14 Broch ZL Science Campus_2.indd :17:28

3 Maastricht Region Science Campus Innovation power from three engines The cities Sittard-Geleen, Heerlen and Maastricht are jointly working on the campus development in the Maastricht Region. This sparks new, sustainable economic developments that connect with the knowledge economy and that stimulate the economic dynamics of the region and employment. Three motors that jointly propel the Maastricht Region. Successful campuses have several resources to their disposal: technology, talent (knowledge workers), investors and accessibility. Of course, those resources have no municipal borders. In fact: that which binds the cities it not just the innovative economy but the fact that it is located at a hub in the heart of Europe. A logistic hub, but also a gathering of people and cultures. The Germanic and Latin cultures are brushing against each other which has led to an open, highly developed, multilingual mentality at a cross section of air-, rail-, water-, and motorways. That is the story of the Maastricht Region, a story coming from one mouth. All three campus sites are strongly innovation driven and therefore focused on the development and production of new technologies and materials. At Chemelot, the focus is on Material Sciences, at Avantis on New Energy, and in Maastricht Health is the core concept. In the Acceleration Agenda of the province Limburg, Chemmaterials & Energy and Life Sciences have been identified as two of the three clusters of strength. Meanwhile, the Material Science- and Health Campus are acknowledged by the government as national interest for the Dutch economy, due to the fact that they operate in one line. The planned Solar-expansion in Heerlen and the construction of a silicon factory in Sittard-Geleen allow for the realization of a full chain from raw materials to systems regarding the production of solar-energy, making the link Chemelot Avantis a fact. Connections between the three campuses are crucial in order to be able to create a strong proposition: the Maastricht Region Science Campus. Only from that connection, international competitiveness is possible. Maximum mutual distances of 20 minutes make different municipal borders irrelevant on that scale. A unity in branding, marketing and acquisition is self-evident to be able to effectively operate and to attract business investments, public resources and knowledge workers. And to retain them. The next step will be the international positioning of the Maastricht Region Science Campus as one innovative technological hub with many investment opportunities through the rich, underlying high profile offer and the connections between these. The fact that these three locations strongly present themselves in this guide with their own identity and economic profile is important, because it leaves room for choice. That s what this brochure is all about: unity in diversity and the rich opportunities that the Maastricht Region has to offer to invest, work and grown in an innovative economy. Mrs. Riet de Wit alderman Economic Affairs, Heerlen Mr. Pieter Meekels alderman Economic Affairs, Sittard-Geleen Mr. Albert Nuss alderman Campus Development, Maastricht TABLE OF CONTENT Campus Chemelot: pillar under Brainport 2020 p. 20 Material Science Campus Chemelot p. 22 Maastricht Health Campus p. 24 New Energy Campus Avantis p. 26 Maastricht Region: bright site of life, bright site of business p. 28 DSM Business Group Director Yu-Hwa Ed Sheu: The world is becoming one village p. 14 Broch ZL Science Campus_2.indd :17:28

4 Campus Chemelot Pijler onder Brainport 2020 Broch ZL Science Campus_2.indd :17:30

5 2 / 3 Brainport 2020 Brainport 2020 People: Samenwerking bedrijfslevenonderwijs (internationale) arbeidsmarkt-ontwikkelingen Beta-techniek promotie Arbeidsproductiviteit Leven lang leren Technology: Investeringen in kennisontwikkeling Open innovatie Internationale kennisrelaties Wisselwerking tussen publieke en private R&D Business: Meer startende ondernemers Concurrentievermogen Stimuleren van spin-off/spin-out Ketensamenwerking in de industrie Kapitaal voor groei en export Basics: Hoogstedelijke dynamiek en landelijke uitstraling Duurzaamheid Culturele voorzieningen Ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid Identiteit en internationale bekendheid Governance: Triple helix Samenwerking binnen de regio Betrokkenheid van het Rijk Samenwerking met aangrenzende regio s Europa 2020 Het kabinet wil Zuidoost-Nederland laten uitgroeien tot een economische regio van wereldformaat. Brainport 2020 vertaalt deze doelstelling in een aansprekende visie en een ambitieus en realistisch ontwikkelingsprogramma voor Zuidoost-Nederland. De Eindhoven- Leuven-Aachen Triangle (ELAt), met Chemelot (Zuid-Limburg) als een van de belangrijke speerpunten, wordt ontwikkeld als de technology valley van Noord-West Europa. Eind 2009 kregen Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel en Limburgs Gedeputeerde Jos Hessels de opdracht van het Rijk om te komen tot een visie en ontwikkelingsprogramma voor Brainport Jan Zuidam, voormalig vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van DSM in Heerlen, geeft als onafhankelijk voorzitter inhoud aan dit proces. Hij voert gesprekken met sleutelpersonen uit het bedrijfsleven en het kennis- en onderwijsveld in Zuidoost-Nederland. Het programma van Brainport 2020 is in ontwikkeling, en daarom is er op een interactief podium gestart waarop betrokkenen kunnen meewerken aan het plan. Brainport 2020 heeft zichzelf en haar co-creators 5 uitdagingen gesteld: 1. People. Brainport streeft ernaar dat mensen een leven lang kunnen blijven leren. Projecten in dit domein hebben te maken met de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van competenties en het bevorderen van ondernemerschap. Speciale aandacht is er voor het interesseren van jonge mensen voor een carrière in de techniek, het stimuleren van levenslang leren en het aantrekken van internationale kenniswerkers. 2. Technology. Productontwikkeling begint met kennis- en technologieontwikkeling. Projecten in dit domein zijn gericht op het versterken en aantrekken van onderzoekscentra en het stimuleren van innovatie, samenwerking en kennisoverdracht. 3. Business. Nieuwe bedrijvigheid genereren. Op verschillende manieren. Door netwerken te creëren en te versterken, zodat het makkelijker wordt voor bedrijven om zaken te doen; binnen de regio en internationaal. Door investeringen aan te trekken uit binnen- en buitenland die het Brainportprofiel versterken. Door startende ondernemers te helpen. En door innovatie te bevorderen ín en mét het Midden- en Kleinbedrijf. 4. Basics. Een internationaal gewaardeerd en wervend leefklimaat. Met alle aandacht voor infrastructuur, een gunstig vestigingsklimaat en internationale samenwerking, zoals met Leuven en Aken in ELAt-verband. Een goede bereikbaarheid, aantrekkelijke stadscentra en woonomgevingen, een onderscheidend cultuuraanbod, ICT breedband, een internationale school: dit zijn voorbeelden van basisbehoeften. 5. Governance. Effectieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden, zodat niet alleen binnen de regio, maar ook met de nationale en Europese overheid kansgericht wordt samengewerkt. Het domein Governance spitst zich toe op de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Broch ZL Science Campus_2.indd :17:30

6 Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Broch ZL Science Campus_2.indd :17:31

7 4 / 5 Material Science Campus Chemelot Chemelot: 800 ha Industrieel Park en Campus 80 bedrijven waarvan vele wereldwijd opererend 6000 werknemers en 1500 bezoekers dagelijks Weg-, water-, spoor- en luchtverbinding Material Science Campus: 30 bedrijven, 26 nieuwe bedrijven sinds 2005 Ambitieus ontwikkelingsprogramma: nieuwe patenten nieuwe medewerkers spin-offs Nieuwe bedrijven die sinds 2005 op de Campus locatie zijn gestart: Coservices DSM Biomedical Kriya Materials Basic Pharma Oxford Performance Materials IPecunia Patents Stork Arcadis Aqumen Claryl BMM program office MNMilieu Alpha & Omega Chemtrix Isobionics Celsus-Biomat Hogeschool Zuyd TMFI MagnaMedics Knowfort Ineda Lucassen Lydall DPI Value Centre Syncom Cellmade TiGenix Biomedical materials, performance materials, personalised food, biobased & hybrid materials, biotechnology, renewable energy. Op Chemelot wordt de ontwikkeling vooral gestuurd vanuit de relatie met DSM (productie). Performance Materials is voor DSM een speerpunt, waaruit paradepaardjes als Dyneema (sterkste en lichtste vezel ter wereld) en Claryl (het écht onzichtbare glas) zijn voortgekomen. Het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen omvat het Industrial Park en de Campus, in totaal meer dan 800 ha rondom het kruispunt van de A2 en de A76 in Geleen, waarbij ook de haven in Stein onderdeel vormt van het Chemelot-complex. Grote site users : DSM en SABIC; zij exploiteren de grootste installaties. Andere huurders zijn o.a. EdeA, Polyscope Polymers, LVM, Kriya Materials, Basic Pharma, Intertek en het Japanse Sekisui S-lec. Daarnaast zijn er ook toeleveringsbedrijven die gebruik maken van het terrein. Op Chemelot bevindt zich de open innovatie campus, waar veel bedrijven onderzoek doen en nieuwe producten ontwikkelen. Inmiddels zijn er meer dan 80 bedrijven op het grote terrein gevestigd, waarvan 48 nieuwe bedrijven sinds Op het totale terrein werken 6000 werknemers. Daarnaast bezoeken nog eens dagelijks 1500 bezoekers dit terrein. Drie partijen, de Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht samen met het Medisch Centrum (MUMC+) en DSM Nederland hebben zich ten doel gesteld een masterplan voor de Material Science Campus Chemelot te ontwikkelen en hebben dit in maart 2010 vastgelegd in een intentieovereenkomst: De Chemelot Campus wordt dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties in de Material Sciences. Een locatie waar ondernemers en toponderzoekers graag willen werken en waar studenten met enthousiasme hun eerste praktische ervaringen opdoen. De focus ligt daarbij op open innovatie. In 2018 zullen meer dan 2000 kenniswerkers gevestigd zijn op de Chemelot Campus, een krachtig cluster van internationale allure. Doel van de campus is te groeien tot een wereldwijd erkende campus. Open innovatie staat daarbij centraal. Het samenbrengen van kennis en vaardigheden en deze toepassen binnen een flexibele gemeenschap van kleine en grote chemische bedrijven, kunnen de kijk op de chemische industrie ingrijpend veranderen. De campus vormt een spin in het web tussen de ontwikkelingen rondom de Maastricht Health Campus, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Zuyd en de ontwikkelingen rondom Greenport en nieuwe energie in Parkstad. De Chemelot Campus wordt door het Ministerie van EZ beschouwd als een campus van nationaal belang die momenteel in een groeifase zit. Er is een manifeste kennisdrager aanwezig, er is sprake van open innovatie, er is sprake van een behoorlijke omvang van de bedrijvigheid en de campus past in het nationaal technologiebeleid. Voor meer informatie Gemeente Sittard-Geleen: Leo Burdorf, Campus Chemelot: Klaas Bos, Broch ZL Science Campus_2.indd :17:32

8 Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd :17:42

9 6 / 7 MAASTRICHT health campus 30 bedrijven, waaronder: Maastricht Instruments Pharmacell - Stamceltherapie - Kweken lichaamseigen cellen - Europees officieel erkende weefselbank Pathofinder Pie Medical Boston Scientific Medtronic - Medische technologie - Pacemakers, defibrillatoren, ballonkatheters en stents - Neurostimulatoren - Producten behandeling Parkinson, pijnbestrijding en diabetes Neuropartner - Cognitief hersenonderzoek - Nieuwe MRI data-analyse (9.4 Tesla scanner) - Samenwerking Forschungszentrum Jülich BioPartner Center Maastricht - Life Sciences Incubator - Bedrijfsverzamelgebouw - Start-ups voor biotechnologische behandelmethoden, geneesmiddelen en diagnostica - Business development - Shared facilities (laboratoria, clean rooms) Gezond zijn, gezond blijven, gezond worden In Maastricht (Randwyck) wordt de ontwikkeling vooral gestuurd vanuit de relatie met de Universiteit Maastricht (UM) en het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus (MUMC+), waar wetenschappelijk onderzoek, kliniek en onderwijs centraal staan. Om de Maastricht Health Campus verder tot ontwikkeling te brengen hebben in mei 2009 de Industriebank LIOF, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht, UM en Maastricht UMC+ een convenant afgesloten. Focus ligt op de thema s waarin MUMC+ excelleert, namelijk cardiovasculaire en metabole aandoeningen, public health & primary care. Maastricht en omgeving hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een dynamisch centrum voor bedrijven in het hele spectrum van de Health Waardeketen. Het omzetten van deze kennis in bedrijvigheid wordt gestimuleerd door organisaties als BioMedbooster, UM holding, Industriebank LIOF en de regionale overheid. De aanwezige business (Incubatie) infrastructuur biedt (startende) ondernemingen de faciliteiten om hun kennis om te zetten in producten die in de markt gezet kunnen worden. Verder biedt de regio veel mogelijkheden om klinische studies uit te voeren waardoor nieuwe behandelingsmethodes en diagnoses direct in de kliniek in praktijk worden gebracht. Doel van de campusontwikkeling in Maastricht is een toename van het aantal academische en bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van life style en health, resulterend in valorisatie en tenminste 2500 fte additionele werkgelegenheid en de transformatie van de campus Maastricht tot een open stadscampus van internationale allure. De ambitie is in 2020 te behoren tot de top 10 van de Europese biomedisch georiënteerde health hotspots. Er zullen meer ondezoeksinstituten komen, grote kennisinstellingen, spin-offs en spin-ins, Midden- en Kleinbedrijf en een multinational. Tevens is de verwachting dat het aantal bezoekers fors gaat toenemen, mede als gevolg van het aantal grote internationale (life science) congressen. Op korte termijn staat een aantal projecten centraal, zoals Brains Unlimited met de realisatie van een neuroincubator als belangrijke ontwikkeling voor de campus. Daarnaast de start van de Maastricht Study. Een accelerator-gebouw waar jonge bedrijven verder kunnen groeien (Biopartner 2) en een Centrum voor Personalised Lifestyle (project MOVE) waar met name de preventieve kant van de gezondheidszorg alle aandacht krijgt. Ook wordt een onderzoeksprogramma en ontwikkeling gestart met betrekking tot biomarkers : moleculen die ziekten voorspellen zoals cardiovasculaire aandoeningen. Bij het tot stand brengen van deze strategische projecten spelen zaken als gebiedsontwikkeling, acquisitie, kennisvalorisatie en marketing een belangrijke rol. Het Ministerie van EZ beschouwt de Health Campus dan ook als een campus van potentieel nationaal belang. Voor meer informatie Gemeente Maastricht: Marc Croymans Maastricht Health Campus: Tom Orval Broch ZL Science Campus_2.indd :17:44

10 New Energy Campus Avantis Heerlen Broch ZL Science Campus_2.indd :17:45

11 8 / 9 new energy campus avantis Avantis Aanwezige bedrijven: Wijk van Morgen CO-eur (centrum voor obesitas Europa) - samenwerking met Universiteit Maastricht Solar Modules Limburg Solland Solar Pro4Sol Solar Academy Actieplan Nieuwe energie Parkstad Limburg 4 clusters: zon, geothermie, gebouwde omgeving, energieopslag. Ontwikkelingen vanaf Realisatie van innovatie- en onderzoeksinstituut voor zonne-energie met ECN (Energy Research Centre of the Netherlands) - Uitwerking leerstoel/lectoraat energieopslag aan de Hogeschool Zuyd - MijnwaterNV verder uitbouwen (invulling geven aan energietransitie) - Uitwerking leerstoel/electoraat energieopslag en nieuwe energie aan de Hogeschool Zuyd - Creëren Green Jobs Energy Hills Het grootste grensoverschrijdende netwerk op het gebied van energie in Europa. De kern is gelegen in de regio Aachen (D) - Heerlen (NL). Mijnwaterproject Het water in de oude mijngangen is geschikt voor het verwarmen en koelen van huizen en gebouwen. Vijf boorputten en een ondergronds leidingennetwerk van circa 8 kilometer. Innovatie op het gebied van alternatieve energiebronnen De komende decennia staat de wereld voor een grote uitdaging op het gebied van innovatie, productie en toepassingsmogelijkheden van milieuvriendelijke brandstoffen, zoals zonne-energie, wind, waterkracht, waterstof, geothermische energie en gebruik van biomassa. De energietransitie is in volle gang en zorgt de komende jaren voor een grote impuls voor onze regio met een uitstraling naar de gehele Eindhoven - Leuven - Aken triangle (ELAt). De regio Zuid-Limburg en energie zijn onlosmakelijk verbonden. In de twintigste eeuw werden er kolen uit de mijnen gewonnen en nu is nieuwe energie een van de belangrijkste economische speerpuntsectoren. De recente aankondiging van de bouw van The Silicon Mine laat zien dat deze positie springlevend is. In de Versnellingsagenda van de Provincie Limburg vormen systemen voor zonneenergie dan ook een van de groeimotoren. De zonne-energieproductieketen vormt de kern van de sector nieuwe energie, mede omdat er een mogelijkheid ligt deze te verbinden met de sector chemie. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen Science en Business Park Avantis en Chemelot. Een andere verbinding ligt in de toepassing en productie van nieuwe materialen voor een duurzame gebouwde omgeving. In 2012 wil Parkstad Limburg (samenwerkende gemeenten in Oostelijk Zuid- Limburg, waaronder Heerlen) een belangrijk brandpunt zijn voor de productie van duurzame, nieuwe energie in Nederland en de Euregio. De regio heeft zich ontwikkeld tot een internationaal georiënteerde omgeving waarin opleidingsen kennisinstituten en bedrijven nauw samenwerken aan technologieën en innovaties op het gebied van álle vormen van nieuwe energie: aardwarmte, zonne-energie, windenergie en waterkracht. Avantis is de spil waar de groene ambities worden waargemaakt; het grensoverschrijdende bedrijventerrein tussen Parkstad Limburg en Aken geldt als de nieuwe proeftuin van Europa waar kennis en kunde op energiegebied samenkomen. Het doel van Avantis is om nieuwe technologieën de ruimte te geven en om synergie tussen research, ontwikkeling en internationaal management mogelijk te maken. Naast new-energy-technologie vinden ook op vele andere vlakken kansrijke ontwikkelingen plaats, zoals die van elektrische auto s. De nabijheid van de RWTH Aachen met haar hoogwaardige kennisinstituten biedt toegang tot unieke kennis en onderzoek. Daarmee is het profiel breed, en het terrein biedt zelf nog ruime ontwikkelingsmogelijkheden. Intussen hebben zich meerdere bedrijven en projecten gevestigd, wordt het WTC uitgebreid en wordt er gewerkt aan de OV-verbinding Heerlen- Avantis-RWTH Campus-Aachen HST. Voor meer informatie Gemeente Heerlen: Elianne Demollin Campus Avantis: René Seijben Broch ZL Science Campus_2.indd :17:45

12 Zuid-Limburg Bright site of life Bright site of business Broch ZL Science Campus_2.indd :17:47

13 10 / 11 z Zuid-limburg Wilt u meer advies en ondersteuning bij de vestiging van uw bedrijf in Zuid-Limburg? Bij het LIOF bent u aan het juiste adres voor: Nieuwe Energie Jacques Mikx, Head of Department, Investment Promotion and Business Development (IBD) High-tech Systems, Asia Mart Dijk, Senior Project Manager Life Sciences, Shared Service Centers, North America Sjoerd Boomsma, Senior Project Manager Aerospace MR, Europe Jaap Heukelom, Senior Project Manager Agro-Food Mark Koppers, Project Manager U wilt uw ambities waarmaken, maar u wilt ook genieten van uw leven naast het werk. In Zuid-Limburg werken betekent een gebalanceerd leven. Een topbaan in een prachtige omgeving, zonder het gedoe van verstopte snelwegen. Dit is een plek waar veel gebeurt, maar zonder de kenmerkende problemen van grote steden. Na het werk kunt u zich volledig opladen door te genieten van het goede leven: sporten, wandelen in de natuur, golf, een avondje opera, een filmpje pakken of uit eten gaan. Studenten uit 70 verschillende landen bieden voortdurende input van verfrissend enthousiasme en ambitie. Ze kwamen om hun loopbaan een start te geven en ze houden de steden levend en levendig. Als u verhuist met een werkende partner, weet dan dat er veel carrièremogelijkheden zijn in Brussel, Düsseldorf, Aken, Eindhoven, Keulen, Luik en Venlo. Allemaal binnen 1 uur reistijd. Vrijwel alle professionals spreken Engels. Volgens de Economist Intelligence Unit, staat Nederland op de derde plaats voor wat betreft de beste Europese landen om zaken mee te doen. Nederland scoort met name hoog op indicatoren als een stabiel en effectief politiek systeem, uitstekende macro-economische omgeving, efficiënte financiële sector, flexibele arbeidsmarkt, internationaal georiënteerde economie en z n centrale locatie in de Europese Unie. Als open economie, heeft Nederland altijd prioriteit gegeven aan een transparant en stabiel belastingsysteem, flexibel genoeg om te kunnen anticiperen op de snel veranderende vereisten van internationale economische stromen. Daarnaast zijn belastingovereenkomsten gesloten met het grootste deel van de handelende landen in de wereld, hetgeen een eenduidige behandeling garandeert. Zuid-Limburg, het meest zuidelijke deel van Nederland is strategisch gelegen in het hart van West-Europa. De stedelijke ring wordt gevormd door Maastricht, één van de oudste steden in Europa, Heerlen, en Sittard-Geleen. In het hart het prachtige, groene Heuvelland. De rivier de Maas biedt een directe verbinding met de haven van Rotterdam en via kanalen, met Antwerpen en Düsseldorf. Dit alles binnen een straal van kilometer. Zuid-Limburg is strategisch gelegen tussen een aantal van de belangrijkste grootstedelijke gebieden in Europa, allen binnen een straal van 250 kilometer: Randstad (Nederland) in het Noordwesten met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De Vlaamse Ruit (België) naar het Westen met Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent. Rijn-Ruhrgebied (Duitsland) naar het Oosten met Düsseldorf, Keulen, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund. Rijn-Main-gebied (Duitsland) naar het Oosten met Frankfurt en Mainz. Luxemburg, Metz, Nancy (Frankrijk) naar het zuiden. Broch ZL Science Campus_2.indd :17:47

14 Deze geografische ligging maakt Zuid-Limburg tot de voornaamste keuze voor ieder bedrijf dat van plan is z n activiteiten te beginnen op een gunstige locatie in de, nog altijd groeiende, EU markt. In de afgelopen 30 jaar hebben meer dan 250 internationale bedrijven deze regio gekozen als uitvalsbasis voor hun internationale business. De voordelen van z n geografische ligging, de hoog opgeleide beroepsbevolking en de beschikbaarheid van vele native speakers Duits, Frans, Engels en Nederlands, zorgen voor een ruimschootse beloning voor hen die het verbeeldingsvermogen hebben om de mogelijkheden die de regio biedt, te benutten. Gratis Expat-Service De Stichting Regiobranding Zuid-Limburg biedt expats een consult aan met een accountant-specialist op het gebied van talloze speciale regelingen zodat bureaucratische barrières (belastingen, hypotheken, immigratie-formaliteiten, enz.) geslecht kunnen worden. Voor meer informatie: Infrastructuur Zuid-Limburg is eenvoudig te bereiken per auto, boot (binnenvaartwegen) en vliegtuig en heeft een goed ontwikkeld openbaar vervoersnetwerk. Files bestaan er nagenoeg niet. Er gaan vier treinen per uur tussen de steden en er wordt hard gewerkt om de snelheid en de frequentie van de dienstverlening te vergroten. Het gebied heeft z n eigen luchthaven en bevindt zich slechts een uur van de internationale luchthavens Brussel, Düsseldorf en Keulen/Bonn. Luchthaven Luik bevindt zich ook in de nabije omgeving. Londen en Parijs zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Regelmatig vertrekken er sneltreinen, die een dik uur reistijd kennen tot Brussel, twee uur tot Amsterdam, drie uur tot Frankfurt en Parijs en vier uur tot Londen. Zuid-Limburg, de meest aantrekkelijke zakelijke bestemming voor conferenties en evenementen Het tweejaarlijkse onderzoek van NBTC-NIPO Research heeft uitgewezen dat Zuid-Limburg het beste aanbod kent voor georganiseerde zakelijke bijeenkomsten. Zuid-Limburg kent een grote diversiteit in soorten locaties, en de sfeer daarbinnen past bij alle behoeften en budgetten. U kunt er vergaderen, feesten of slapen op unieke locaties zoals kastelen, grotten, een conventiecentrum en een grote diversiteit aan hotels. Bevolking De regio Zuid-Limburg heeft een multiculturele bevolking; maar liefst 45 verschillende nationaliteiten leven er samen. Europese burgers vormen de meerderheid van de buitenlanders in de regio waarbij mensen uit de naburige landen Duitsland en België (Frans- en Nederlandstalig) de boventoon voeren. Er wordt op professioneel niveau Engels gesproken. De multiculturele en meertalige bevolking van Limburg vormt een aanzienlijk voordeel voor bedrijven die zaken doen in een wereldwijde economie. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid De beroepsbevolking in Zuid-Limburg telt 300 duizend mensen. Binnen een reisafstand van een uur, heeft de Euregio Maas-Rijn 2,2 miljoen banen te bieden. De beroepsbevolking in Limburg is goed opgeleid met een hoog percentage mensen dat een hogere opleiding heeft voltooid. Het aantal mensen met een vervolgopleiding is vergelijkbaar met het nationale gemiddelde. Broch ZL Science Campus_2.indd :17:47

15 12 / 13 z Zuid-limburg Expat Guide De Stichting Regiobranding Zuid-Limburg heeft een gids gemaakt voor expats met een berg aan praktische informatie over huisvesting, scholen, winkelen, uitgaan kortom: over het leven in Zuid-Limburg. Uiteraard in het Engels. De gids kan besteld worden via het telefoonnummer in de colofon (pagina 32). LIOF: Persoonlijke ondersteuning voor buitenlandse investeerders Zuid-Limburg is onderdeel van de provincie Limburg in Nederland. De Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij LIOF biedt gratis ondersteuning aan investeerders. Services die geboden worden zijn onder andere inzicht in en gegevens over de locatiekeuze en logistieke strategieën en begeleiding met betrekking tot zaken als beschikbare stimuleringsregelingen voor investeringen en vernieuwingen, vergunningprocedures en belastingstructuren. Alle diensten worden op maat geleverd, op vertrouwelijke basis. LIOF stelt zakelijke investeerders voor aan een reeks Nederlandse en regionale netwerken en lokale overheden en aan anderen die een centrale positie innemen in het investeringsproces. LIOF kan helpen bij het zoeken van bedrijfsaccommodatie, heeft contacten met uitzendbureaus en kan eventueel helpen bij het aanbieden van risicokapitaal. Voor ieder aandachtsgebied heeft LIOF experts gereed staan om buitenlandse investeerders te begeleiden. Aandachtsgebieden zijn High Tech systemen, levenswetenschappen, logistiek met toegevoegde waarden, duurzame energie, MRO en Agro-Food. Zodra de beslissing om te vestigen in Limburg is genomen, kan LIOF regionale partners inschakelen die hulp kunnen bieden met betrekking tot regionale verhuizing, accommodatie, training en personeelswerving. De missie van LIOF is het ondersteunen van de ontwikkeling van de Limburgse economie en de bevordering van z n bedrijfsklimaat. LIOF slaat regelmatig de handen ineen met het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, de Provinciale Overheid, de Kamer van Koophandel en de Zuid-Limburgse gemeenten om investeringen in Limburg te stimuleren. Loopbanen en bedrijfstakken Naast de Science Campus met z n drie locaties (Chemelot, Maastricht, Avantis) bevindt zich ook zware industrie in de regio, zoals de Nedcar autofabriek en de chemische international SABIC. Economische groei wordt gegenereerd door een grote academische gemeenschap die is gesitueerd rond de universiteiten van Maastricht, Heerlen en Aken. Toonaangevende vernieuwers van de medische- en gezondheidscentra in Heerlen (Atrium), Sittard-Geleen (Orbis) en Maastricht (MUMC+) werken aan de grenzen van de moderne geneeskunde. Zuid-Limburg vormt de thuisbasis van de hoofdkantoren van diverse multinationals, zoals DSM, Sabic, Vodafone en APG (het Nederlandse publieke pensioenfonds dat met een belegd vermogen van 210 miljard euro een van de grootste financiële instellingen ter wereld is) en de wereldwijde call centers van DHL en Mercedes-Benz. Zakelijk toerisme (conferenties) en ontspanning in de breedste zin des woords (gastvrijheid, vermaak en wellness) vormen belangrijke economische dragers van de regio. Voor meer informatie: Broch ZL Science Campus_2.indd :17:49

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Nieuw Danone Innovation Centre

Nieuw Danone Innovation Centre Nieuw Danone Innovation Centre Waarom Utrecht en wat zal het brengen voor de regio Regiodag Utrecht, 16 september 2011 Elmo Wissing, Project Director Danone Nieuwbouw Nieuw Danone Innovation Centre in

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Chemelot presenteert: het Chemelot Colloquium

Chemelot presenteert: het Chemelot Colloquium Chemelot presenteert: het Chemelot Colloquium Lezing 1: Donderdag 11 oktober 2012 Arie Brouwer, Directeur DPI Value Centre Innovatiemogelijkheden binnen de topsector Chemie Lecture 2: Tuesday, October

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN Dr Doede J Binnema Programm leader Food&Nutrition HANNN Why is a cluster needed? Healthy Ageing has become an important pillar of R&D (e.g. Lifelines & ERIBA) in the three provinces of the Northern Netherlands

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go Peter Vermeij Baerte de Brey 2 Dutch vision Why invest in electric vehicles? Contributes to the economic position of The Netherlands Energy

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Toolbox for Circle Regions. UrbanWINS Webinar

Toolbox for Circle Regions. UrbanWINS Webinar Toolbox for Circle Regions UrbanWINS Webinar 5-7-2017 Paul Mul paul.mul@rhdhv.com Programme Toolbox for Circle Regions How does it work? Some examples Case 1: Plastic factory city Almere Case 2: Circular

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1 TU Delft Library Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek 16.04.2010 15 th Seminar of the 1 Facts & figures (1) Delft University of Technology Students > Technical University > 15,000 (14% abroad)

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

MCB Participanten Meeting. 29 September Nico Stam

MCB Participanten Meeting. 29 September Nico Stam MCB Participanten Meeting 29 September 2016 Nico Stam Meeting the grand global challenges Amsterdam Rotterdam Düsseldorf Brussels Liège Aachen Brightlands campuses Brightlands Chemelot Campus Geleen Performance

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

De campus van de toekomst is een stad

De campus van de toekomst is een stad De campus van de toekomst is een stad Alexandra den Heijer universitair docent TU Delft Faculteit Bouwkunde, projectteam BK city BNA Gebouw van het Jaar 2011 regio Noord donderdag 31 maart 2011 :::;3'%'

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie