Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland."

Transcriptie

1 Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Om deze doelstellingen op een transparante en efficiënte manier te bereiken organiseren we ons beheer en onderhoud door middel van gecertificeerd assetmanagement (2015). BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN B&U De ambitie is meer resultaat te behalen door meer aan de markt over te laten en daarbij zelf de regie te voeren. De opdrachtgeversrol wordt daarvoor professioneler ingevuld door o.a. gebruik te maken van het IPM samenwerkingsmodel in de projecten. Voor een expliciete wijze van vastleggen van opdrachten wordt systems engineering toegepast. Toetsen worden uitgevoerd op basis van risicomanagement en systeem gerichte contractbeheersing. Verder wordt er steeds meer gewerkt met vaste formats voor de contractvorming en toetsing. ANDERE MARKTBENADERING Er is al geruime tijd een ontwikkeling in de markt gaande die meer markt minder overheid mogelijk maakt. Inmiddels wordt 90% van de lopende opdrachtenportefeuille met geïntegreerde contracten voorbereid op basis van de UAV-GC. Het streven is vanaf 2017 het beheer onder te brengen in gebiedsgerichte geïntegreerde (prestatie)contracten, naast een beperkt aantal grotere realisatiecontracten. Daarbij zal de implementatie van gebiedsgerichte en geïntegreerde prestatie beheercontracten gefaseerd worden ingevoerd. We denken daarbij toe te kunnen met een compacte, hoogwaardige en slimmere organisatie. De in zijn algemeenheid grote opdrachtenportefeuille zal de komende jaren kleiner worden met meer focus op beheer en minder op nieuwe aanlegprojecten. 2. SECTOR BEHEERSTRATEGIE EN PROGRAMMEREN INFRASTRUCTUUR (BSP) De ingezette ontwikkeling gericht op het verder professionaliseren van het beheer wordt voortgezet, door te gaan werken conform de (landelijke) principes van assetmanagement. BSP draagt zorg voor afstemming met andere wegbeheerders in het land. De sector programmeert de opdrachten die B&U gaat uitvoeren en fungeert daarmee als trechter richting de uitvoerende sectoren INFRA, BG en DB. Dat wil zeggen zij bepaalt per gebied en groot project wat, waar en wanneer gaat worden uitgevoerd. Hier wordt zo efficiënt en zo optimaal mogelijk de afweging gemaakt tussen het zorgen voor zo weinig mogelijk overlast, onderhoudstoestand, bundelen van werk (groen èn infra!) in gebieden etc. De sector is verantwoordelijk voor het bepalen van de scope van de door B&U uit zetten opdrachten rond de provinciale infrastructuur (investeringen en onderhoud), Concreet betekent dit dat BSP scope definieert, budget en timing bepaalt en opdracht verstrekt aan de sectoren INFRA, BG en DB. Bijlage 1 bij Selectieleidraad Raamovereenkomst ingenieursdiensten [Datum]

2 Daarnaast is de sector het loket voor de directie Beleid in relatie tot de uitvoering en maakt zij de programmaverantwoording naar de directeur B&U, directie en GS. De sector zet haar expertise in bij de voorbereiding van het PMI (naast het eigen PMO) en de studieprojecten bij de directie Beleid. De sector draagt er zorg voor dat het plan en realisatiefase van het PMI en het PMO en waar zinvol het PMG in de uitvoering worden geïntegreerd in één programma (per gebied). NB het gaat hier niet om het integreren van geldstromen! De sector draagt zorg voor Wat -vraag (scope op basis van assetmanagement) voor de gebiedscontracten en geeft daarbij in samenwerking met VM aan wat bereikt moet worden en onder welke voorwaarden, zodanig dat de hoe -vraag (hoe brengen we het gevraagde op de markt) ingevuld kan worden door Infra en BG. De sector draagt zorg voor het verbinden van het assetmanagementproces aan de sturing van de gebiedscontracten. Als gevolg hiervan zullen rollen een andere invulling krijgen (bijv. netwerkbeheerder versus gebiedsbeheerder). 3. SECTOR BODEM EN GROEN De sector Bodem en Groen zorgt voor de realisatie van uiteenlopende projecten op het gebied van natuur, recreatie, baggeren waterbodems, oeververvanging, bodemsanering en bodembeheer. Waar mogelijk wordt gekozen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. De sector voert zelf projecten uit, maar draagt ook bij aan het voorbereiden en uitvoeringsgereed maken van projecten die door andere partijen worden uitgevoerd. BAGGER EN OEVERS De afgelopen jaren zijn de meeste provinciale vaarwegen op diepte gebracht. De komende jaren zullen naar verwachting geen grote baggerprojecten aan de orde zijn. Incidenteel kan baggeren wenselijk zijn om knelpunten weg te nemen. Wel zullen op diverse trajecten oevers moeten worden vervangen. Het streven is bij vervanging waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De provincie is bezig met het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak van het baggeren van de bermsloten. NATUUR EN RECREATIE De provincie streeft er in toenemende mate naar natuur-(bijvoorbeeld de realisatie van natuurverbindingen) en recreatiedoelen (bijvoorbeeld de aanleg van wandel- en fietspaden) door derden te laten realiseren. Haar grondbeleid is hiertoe aangepast. Het aantal provinciale uitvoeringsprojecten zal hierdoor naar verwachting afnemen. Anderzijds zal vaker een faciliterende of stimulerende rol worden gevraagd. BODEMSANERING EN BODEMBEHEER Het streven is de bodemsaneringsoperatie rond 2020 af te ronden. Het accent ligt de komende jaren op onderzoek en sanering van spoedlocaties met verspreidingsrisico s. Vaak blijft na sanering een restverontreiniging over. De verantwoordelijkheid voor beheer en nazorg hiervan ligt soms bij de provincie. Bij bodembeheer blijft de uitvoering van het gebiedsgericht grondwaterbeheer in het Gooi een belangrijk speerpunt en bodembeheer bij stortplaatsen Wm. 4. SECTOR REALISATIE INFRASTRUCTUUR (INFRA) 2

3 De sector INFRA is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten. Het gaat hierbij om aanleg (PMI: en groot onderhoud (PMO: vervangingsinvesteringen kunstwerken (VIK: zie PMO) en variabel onderhoud. De sector kenmerkt zich door het projectmatig werken. De projectleiders binnen de sector werken in verschillende (IPM) teams. Deze teams zullen, naar gelang de werkvoorraad, in samenstelling variëren. Hierdoor kan eenvoudig ingespeeld worden op omvang, samenstelling en zwaarte van de portfolio. ONTWIKKELING SECTOR INFRA Meer markt Een marktbenadering met geïntegreerde contractvormen, dat wordt het leidend principe bij B&U. Bij de sector INFRA is deze ontwikkeling al enkele jaren aan de gang en men heeft ervaring met geïntegreerde contracten. We leggen meer verantwoordelijkheden bij marktpartijen. Dit vereist van INFRA o.a. meer en beter vooruitdenken en borging van de kwaliteit tijdens het planproces en de toetsing van producten en diensten. Organisatie INFRA Het organiseren van projecten wordt via het IPM-rollenmodel uitgevoerd. Binnen INFRA worden bijna (behoudens de kleinere projecten) alle project- en programmateams op deze wijze georganiseerd. Het vergroot de slagkracht en kwaliteit van projectorganisaties en zorgt ervoor dat de sector INFRA beter in zijn regierol komt. De sector focust zich op de uitvoering van gebiedscontracten (vanaf 2015, zie ook BSP) en enkele grotere projecten. De opdrachtenportefeuille bestaat daarmee uit grotere eenheden en wordt daarmee overzichtelijker. Door het toepassen van GC en SCB werken wij aan een andere manier van aansturen op de projecten. Hierbij krijgt de markt meer verantwoordelijkheid en ruimte om zijn eigen rol op te pakken. 5. SECTOR VERKEERSMANAGEMENT Met verkeersmanagement benut de provincie de beschikbare infrastructuur maximaal. Hierbij stelt de provincie gebruikers van haar wegen, vaarwegen en openbaar vervoer centraal, door actuele en betrouwbare reisinformatie te (laten) geven en door ze zo efficiënt mogelijk hun route te laten afleggen. Daarbij weegt de provincie continu de belangen doorstroming, betrouwbaarheid en verkeersveiligheid af. KERNACTIVITEITEN De sector geeft kaders mee voor het plannen van werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen, en coördineert alle werkzaamheden en omleidingen. De sector levert de verkeerskundige inbreng voor projecten van de provincie, in alle fases van projecten en van strategisch tot op operationeel niveau. Vanuit de provinciale verkeerscentrale worden verkeersstromen gemonitord en zo mogelijk bijgestuurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verkeersmanagementsystemen: verkeersregelinstallaties (VRI s), camera s, dynamische route-informatiepanelen (DRIP s) en de ICT-systemen in de verkeerscentrale. De beheerketens van deze systemen worden geregisseerd. Met andere wegbeheerders zijn en worden afspraken gemaakt over wanneer er ingegrepen gaat worden in de verkeersdoorstroming en op welke wijze. Deze afspraken worden vastgelegd in regelscenario s. 3

4 De sector ontwikkelt mede de visie en de strategie van verkeersmanagement bij de provincie en vertaalt deze in concrete programma s en projecten. ONTWIKKELINGEN/VRAAGSTUKKEN Een speerpunt op dit moment is het verbeteren van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het uitvoeren van verkeersmanagement, namelijk technisch en functioneel beheer van verkeersmanagementsystemen en data en informatie. Er wordt toegewerkt naar een organisatie die de doorstroming op álle netwerken in Noord- Holland optimaliseert. Dat betreft dus alle wegbeheerders maar ook alle modaliteiten: niet alleen de weg, maar ook de vaarweg en het OV-netwerk. Er wordt ingezet op technologische innovaties, zoals de opkomst van in-car systemen en de consequenties daarvan voor verkeersmanagement. Ook wordt ingespeeld op organisatorische ontwikkelingen zoals de rol van de sector in de provinciale organisatie en de samenwerking op nationaal en Europees niveau. Samenwerken met andere wegbeheerders over het eigen beheergebied heen 6. SECTOR DAGELIJKS BEHEER (DB) Dagelijks Beheer houdt de kwaliteit van de provinciale infrastructuur in de gaten en behandelt de klachten, meldingen en vragen van de burgers. Deze sector zorgt voor de operationele en dagelijkse activiteiten van de provincie als weg- en vaarwegbeheerder en beheren van de contracten rond het vaste onderhoud van (vaar-)wegen en kunstwerken (bruggen en sluizen e.d.). Dagelijks Beheer werkt nauw samen met de sectoren Verkeersmanagement en Beheerstrategie en Programmering. DB heeft twee units, die een deel van de taken van deze sector uitvoeren. De unit Vaarwegen voert de visuele inspectie uit langs de provinciale vaarwegen en bedient de kunstwerken (bruggen, sluizen en pontveren). Binnen de unit Wegen wordt het incidentmanagement, het toezien op de verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid, het schouwen en het steunpuntbeheer gerealiseerd. De front-office van deze sector is het eerste aanspreekpunt voor burgers. Binnen de sector wordt nu nog directie gevoerd en toezicht gehouden op de vaste onderhoudscontracten. In de toekomst wordt het onderhoud opgenomen in gebiedscontracten, waarvan de eerste in 2015 operationeel wordt (zie ook BSP en INFRA). DE AMBITIE VAN DE SECTOR DB Dagelijks Beheer gaat de samenwerking met andere organisaties intensiveren. Door werkzaamheden onderling beter af te stemmen kan de provincie effectiever en efficiënter werken. Zo kan de gebruiker beter en sneller weer gebruikmaken van onze infrastructuur. De sector wil een meer sturende rol pakken en de meer uitvoerende taken aan de markt overlaten. Doel hiervan is het efficiënter inzetten van mensen en middelen. Met de invoering van centrale brugbediening heeft de sector straks een beter overzicht over de vaarwegen en kunnen gebruikers straks beter geïnformeerd worden over vaarroutes en stremmingen. 7. SECTOR DIRECTIE BREDE ONDERSTEUNING (DBO) De sector DBO is binnen de directie B&U van de Provincie Noord Holland o.a. verantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardig advies op het gebied van project- en programmabeheersing aan de gehele directie. Het team projectbeheersing heeft een plan van aanpak professionalisering projectbeheersing binnen geschreven. Op dit moment wordt dit plan van aanpak geïmplementeerd. Het plan 4

5 van aanpak gaat uit van uniform werken en integraliteit van projectbeheersing. Vraagstukken worden bekeken vanuit alle GROTIK variabelen in onderlinge samenhang. We geven het plan van aanpak vorm door het ontwikkelen van kennis en instrumenten en het elkaar aanspreken op competenties. Om deze ontwikkeling organisatorisch vorm te kunnen geven bestaat het team projectbeheersing uit een aantal vakgroepen. De vakgroepen planning, risicomanagement, project- en programmacontrol en projectbeheersing. Ontwikkelingen De organisatie is sterk in ontwikkeling. Gebiedscontracten, assetmanagement, UAV-gc contracten, systems engineering zijn ontwikkelingen die ook gevolgen hebben voor hoe projectbeheersing zich ontwikkeld. Op dit moment wordt een aantal specialisten op de werkvelden van de vakgroepen ingehuurd. Op deze manier wordt en kennis en ervaring binnengehaald. Deze kennis en ervaring wordt ingezet om de organisatie te laten doorontwikkelen op het vlak van projectbeheersing en programmabeheersing. Als de provincie voldoende kennis en ervaring heeft opgebouwd zal de tendens voor hetgeen project- en programmabeheersing betreft meer toegaan naar het inhuren van concrete producten. Naar verwachting zal dit pas plaatsvinden vanaf SECTOR INGENIEURSDIENSTEN, GEODATA EN INNOVATIE (IGI) De sector IGI is het kennishart van de directie B&U. IGI heeft hoogwaardige kennis en data als uitgangspunt ter borging van kwaliteit. Het gaat hierbij om brede kennis op een kwalitatief hoog niveau. Dit is bijvoorbeeld nodig om innovaties op hun waarde te kunnen schatten en risico s goed in te kunnen schatten en daarmee in staat zijn om risico-gestuurde toetsing te kunnen uitvoeren. IGI heeft een adviserende rol die vooral in het voortraject van projecten wordt gegeven en op het gebied van informatievoorziening. Tevens ontwikkelt het advies zich naar vernieuwing en innovatie. De missie en visie van IGI is: HOOGWAARDIGE ADVISERING, INFORMATIEVOORZIENING OP HET GEBIED VAN AREAAL, VERKEER EN GRONDWATERDATA, MOTOR TOT VERNIEUWING Rollen van IGI zijn: - Beleidsadvisering Advisering met behulp van geografische informatie op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en eigendomsgrenzen. Advisering in de studiefase van projecten op het gebied van onderzoeken, vernieuwing, ramingen en beleidsdossiers. - Technische advisering t.b.v. B&U Advisering van zowel de verkeersmanager, beheerder als realisator. De ingenieursdiensten hebben de sterkste relatie met Technisch management, maar ook met de andere rolhouders binnen het IPM model. Binnen het technisch management spelen kennis op het gebied van Systems Engineering en techniek een grote rol. Specifieke rollen van IGI binnen IPM zijn: o Systems Engineer (TM van studie tot nazorg) o Technisch adviseur (TM) bij het opstellen van de systeemeisen op het gebied van de risicokennisgebieden (Leefbaarheid, Duurzaamheid, Veilgheid, Beschikbaarheid op het gebied van kunstwerken, wegen en installaties en gebouwen). o Toetscoördinator (CM) o Toetser/auditor (CM en toets producten in precontractuele fase) o Kostendeskundige (TM/MPB) Toetsen Ad hoc toetsen van producten van derden in studiefase en opleverfase. IGI gaat toetsen met een risico gestuurde benadering van adviseren en toetsen binnen de 5

6 omgeving van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Zij sluit daarmee aan op het werkwijze van systeem-, proces- en producttoetsen, waar auditing een onderdeel van is. Advisering op het databeheer en -kwaliteit - Databeheerder De databeheerder beheert en ontsluit data. Tevens voert deze analyses uit op de data. Tenslotte worden adviezen gegeven en uitgevoerd op het gebied van opslag van data en datakwaliteit. - Innovatiemanagement IGI investeert in innovatie die geld bespaart of waarde creëert op basis van Total Cost of Ownership (TCO). De focus ligt op: o Duurzame aanleg, beheer en onderhoud o Duurzame energie o Levensduurverlengende technieken o Duurzaam verkeer en vervoer o Vlotter en veiliger mobiliteit o Ketenmobiliteit 6

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Assetmanagement Masterplan

Assetmanagement Masterplan Masterplan Datum : 25 mei 2007 Versie : 7.0 Status : Definitief concept Colofon: Projectgroep : Hans van Altena, Lennart Janssen Rinus Kuijper Rembert Melman Wessel Poelman Jaap van der Weijden Adviseur

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder?

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? 8 Mobiliteitsaanpak pakket 18, 19 en 20 Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Afgelopen jaar zijn de generieke pakketten 18, 19 en 20 uit de Mobiliteitsaanpak afgerond. Deze pakketten dienden

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Inhoud Met deze jaarrapportage wordt beoogd een beeld te geven van de werkzaamheden die in 2012 binnen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie