Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland."

Transcriptie

1 Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Om deze doelstellingen op een transparante en efficiënte manier te bereiken organiseren we ons beheer en onderhoud door middel van gecertificeerd assetmanagement (2015). BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN B&U De ambitie is meer resultaat te behalen door meer aan de markt over te laten en daarbij zelf de regie te voeren. De opdrachtgeversrol wordt daarvoor professioneler ingevuld door o.a. gebruik te maken van het IPM samenwerkingsmodel in de projecten. Voor een expliciete wijze van vastleggen van opdrachten wordt systems engineering toegepast. Toetsen worden uitgevoerd op basis van risicomanagement en systeem gerichte contractbeheersing. Verder wordt er steeds meer gewerkt met vaste formats voor de contractvorming en toetsing. ANDERE MARKTBENADERING Er is al geruime tijd een ontwikkeling in de markt gaande die meer markt minder overheid mogelijk maakt. Inmiddels wordt 90% van de lopende opdrachtenportefeuille met geïntegreerde contracten voorbereid op basis van de UAV-GC. Het streven is vanaf 2017 het beheer onder te brengen in gebiedsgerichte geïntegreerde (prestatie)contracten, naast een beperkt aantal grotere realisatiecontracten. Daarbij zal de implementatie van gebiedsgerichte en geïntegreerde prestatie beheercontracten gefaseerd worden ingevoerd. We denken daarbij toe te kunnen met een compacte, hoogwaardige en slimmere organisatie. De in zijn algemeenheid grote opdrachtenportefeuille zal de komende jaren kleiner worden met meer focus op beheer en minder op nieuwe aanlegprojecten. 2. SECTOR BEHEERSTRATEGIE EN PROGRAMMEREN INFRASTRUCTUUR (BSP) De ingezette ontwikkeling gericht op het verder professionaliseren van het beheer wordt voortgezet, door te gaan werken conform de (landelijke) principes van assetmanagement. BSP draagt zorg voor afstemming met andere wegbeheerders in het land. De sector programmeert de opdrachten die B&U gaat uitvoeren en fungeert daarmee als trechter richting de uitvoerende sectoren INFRA, BG en DB. Dat wil zeggen zij bepaalt per gebied en groot project wat, waar en wanneer gaat worden uitgevoerd. Hier wordt zo efficiënt en zo optimaal mogelijk de afweging gemaakt tussen het zorgen voor zo weinig mogelijk overlast, onderhoudstoestand, bundelen van werk (groen èn infra!) in gebieden etc. De sector is verantwoordelijk voor het bepalen van de scope van de door B&U uit zetten opdrachten rond de provinciale infrastructuur (investeringen en onderhoud), Concreet betekent dit dat BSP scope definieert, budget en timing bepaalt en opdracht verstrekt aan de sectoren INFRA, BG en DB. Bijlage 1 bij Selectieleidraad Raamovereenkomst ingenieursdiensten [Datum]

2 Daarnaast is de sector het loket voor de directie Beleid in relatie tot de uitvoering en maakt zij de programmaverantwoording naar de directeur B&U, directie en GS. De sector zet haar expertise in bij de voorbereiding van het PMI (naast het eigen PMO) en de studieprojecten bij de directie Beleid. De sector draagt er zorg voor dat het plan en realisatiefase van het PMI en het PMO en waar zinvol het PMG in de uitvoering worden geïntegreerd in één programma (per gebied). NB het gaat hier niet om het integreren van geldstromen! De sector draagt zorg voor Wat -vraag (scope op basis van assetmanagement) voor de gebiedscontracten en geeft daarbij in samenwerking met VM aan wat bereikt moet worden en onder welke voorwaarden, zodanig dat de hoe -vraag (hoe brengen we het gevraagde op de markt) ingevuld kan worden door Infra en BG. De sector draagt zorg voor het verbinden van het assetmanagementproces aan de sturing van de gebiedscontracten. Als gevolg hiervan zullen rollen een andere invulling krijgen (bijv. netwerkbeheerder versus gebiedsbeheerder). 3. SECTOR BODEM EN GROEN De sector Bodem en Groen zorgt voor de realisatie van uiteenlopende projecten op het gebied van natuur, recreatie, baggeren waterbodems, oeververvanging, bodemsanering en bodembeheer. Waar mogelijk wordt gekozen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. De sector voert zelf projecten uit, maar draagt ook bij aan het voorbereiden en uitvoeringsgereed maken van projecten die door andere partijen worden uitgevoerd. BAGGER EN OEVERS De afgelopen jaren zijn de meeste provinciale vaarwegen op diepte gebracht. De komende jaren zullen naar verwachting geen grote baggerprojecten aan de orde zijn. Incidenteel kan baggeren wenselijk zijn om knelpunten weg te nemen. Wel zullen op diverse trajecten oevers moeten worden vervangen. Het streven is bij vervanging waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De provincie is bezig met het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak van het baggeren van de bermsloten. NATUUR EN RECREATIE De provincie streeft er in toenemende mate naar natuur-(bijvoorbeeld de realisatie van natuurverbindingen) en recreatiedoelen (bijvoorbeeld de aanleg van wandel- en fietspaden) door derden te laten realiseren. Haar grondbeleid is hiertoe aangepast. Het aantal provinciale uitvoeringsprojecten zal hierdoor naar verwachting afnemen. Anderzijds zal vaker een faciliterende of stimulerende rol worden gevraagd. BODEMSANERING EN BODEMBEHEER Het streven is de bodemsaneringsoperatie rond 2020 af te ronden. Het accent ligt de komende jaren op onderzoek en sanering van spoedlocaties met verspreidingsrisico s. Vaak blijft na sanering een restverontreiniging over. De verantwoordelijkheid voor beheer en nazorg hiervan ligt soms bij de provincie. Bij bodembeheer blijft de uitvoering van het gebiedsgericht grondwaterbeheer in het Gooi een belangrijk speerpunt en bodembeheer bij stortplaatsen Wm. 4. SECTOR REALISATIE INFRASTRUCTUUR (INFRA) 2

3 De sector INFRA is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten. Het gaat hierbij om aanleg (PMI: en groot onderhoud (PMO: vervangingsinvesteringen kunstwerken (VIK: zie PMO) en variabel onderhoud. De sector kenmerkt zich door het projectmatig werken. De projectleiders binnen de sector werken in verschillende (IPM) teams. Deze teams zullen, naar gelang de werkvoorraad, in samenstelling variëren. Hierdoor kan eenvoudig ingespeeld worden op omvang, samenstelling en zwaarte van de portfolio. ONTWIKKELING SECTOR INFRA Meer markt Een marktbenadering met geïntegreerde contractvormen, dat wordt het leidend principe bij B&U. Bij de sector INFRA is deze ontwikkeling al enkele jaren aan de gang en men heeft ervaring met geïntegreerde contracten. We leggen meer verantwoordelijkheden bij marktpartijen. Dit vereist van INFRA o.a. meer en beter vooruitdenken en borging van de kwaliteit tijdens het planproces en de toetsing van producten en diensten. Organisatie INFRA Het organiseren van projecten wordt via het IPM-rollenmodel uitgevoerd. Binnen INFRA worden bijna (behoudens de kleinere projecten) alle project- en programmateams op deze wijze georganiseerd. Het vergroot de slagkracht en kwaliteit van projectorganisaties en zorgt ervoor dat de sector INFRA beter in zijn regierol komt. De sector focust zich op de uitvoering van gebiedscontracten (vanaf 2015, zie ook BSP) en enkele grotere projecten. De opdrachtenportefeuille bestaat daarmee uit grotere eenheden en wordt daarmee overzichtelijker. Door het toepassen van GC en SCB werken wij aan een andere manier van aansturen op de projecten. Hierbij krijgt de markt meer verantwoordelijkheid en ruimte om zijn eigen rol op te pakken. 5. SECTOR VERKEERSMANAGEMENT Met verkeersmanagement benut de provincie de beschikbare infrastructuur maximaal. Hierbij stelt de provincie gebruikers van haar wegen, vaarwegen en openbaar vervoer centraal, door actuele en betrouwbare reisinformatie te (laten) geven en door ze zo efficiënt mogelijk hun route te laten afleggen. Daarbij weegt de provincie continu de belangen doorstroming, betrouwbaarheid en verkeersveiligheid af. KERNACTIVITEITEN De sector geeft kaders mee voor het plannen van werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen, en coördineert alle werkzaamheden en omleidingen. De sector levert de verkeerskundige inbreng voor projecten van de provincie, in alle fases van projecten en van strategisch tot op operationeel niveau. Vanuit de provinciale verkeerscentrale worden verkeersstromen gemonitord en zo mogelijk bijgestuurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verkeersmanagementsystemen: verkeersregelinstallaties (VRI s), camera s, dynamische route-informatiepanelen (DRIP s) en de ICT-systemen in de verkeerscentrale. De beheerketens van deze systemen worden geregisseerd. Met andere wegbeheerders zijn en worden afspraken gemaakt over wanneer er ingegrepen gaat worden in de verkeersdoorstroming en op welke wijze. Deze afspraken worden vastgelegd in regelscenario s. 3

4 De sector ontwikkelt mede de visie en de strategie van verkeersmanagement bij de provincie en vertaalt deze in concrete programma s en projecten. ONTWIKKELINGEN/VRAAGSTUKKEN Een speerpunt op dit moment is het verbeteren van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het uitvoeren van verkeersmanagement, namelijk technisch en functioneel beheer van verkeersmanagementsystemen en data en informatie. Er wordt toegewerkt naar een organisatie die de doorstroming op álle netwerken in Noord- Holland optimaliseert. Dat betreft dus alle wegbeheerders maar ook alle modaliteiten: niet alleen de weg, maar ook de vaarweg en het OV-netwerk. Er wordt ingezet op technologische innovaties, zoals de opkomst van in-car systemen en de consequenties daarvan voor verkeersmanagement. Ook wordt ingespeeld op organisatorische ontwikkelingen zoals de rol van de sector in de provinciale organisatie en de samenwerking op nationaal en Europees niveau. Samenwerken met andere wegbeheerders over het eigen beheergebied heen 6. SECTOR DAGELIJKS BEHEER (DB) Dagelijks Beheer houdt de kwaliteit van de provinciale infrastructuur in de gaten en behandelt de klachten, meldingen en vragen van de burgers. Deze sector zorgt voor de operationele en dagelijkse activiteiten van de provincie als weg- en vaarwegbeheerder en beheren van de contracten rond het vaste onderhoud van (vaar-)wegen en kunstwerken (bruggen en sluizen e.d.). Dagelijks Beheer werkt nauw samen met de sectoren Verkeersmanagement en Beheerstrategie en Programmering. DB heeft twee units, die een deel van de taken van deze sector uitvoeren. De unit Vaarwegen voert de visuele inspectie uit langs de provinciale vaarwegen en bedient de kunstwerken (bruggen, sluizen en pontveren). Binnen de unit Wegen wordt het incidentmanagement, het toezien op de verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid, het schouwen en het steunpuntbeheer gerealiseerd. De front-office van deze sector is het eerste aanspreekpunt voor burgers. Binnen de sector wordt nu nog directie gevoerd en toezicht gehouden op de vaste onderhoudscontracten. In de toekomst wordt het onderhoud opgenomen in gebiedscontracten, waarvan de eerste in 2015 operationeel wordt (zie ook BSP en INFRA). DE AMBITIE VAN DE SECTOR DB Dagelijks Beheer gaat de samenwerking met andere organisaties intensiveren. Door werkzaamheden onderling beter af te stemmen kan de provincie effectiever en efficiënter werken. Zo kan de gebruiker beter en sneller weer gebruikmaken van onze infrastructuur. De sector wil een meer sturende rol pakken en de meer uitvoerende taken aan de markt overlaten. Doel hiervan is het efficiënter inzetten van mensen en middelen. Met de invoering van centrale brugbediening heeft de sector straks een beter overzicht over de vaarwegen en kunnen gebruikers straks beter geïnformeerd worden over vaarroutes en stremmingen. 7. SECTOR DIRECTIE BREDE ONDERSTEUNING (DBO) De sector DBO is binnen de directie B&U van de Provincie Noord Holland o.a. verantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardig advies op het gebied van project- en programmabeheersing aan de gehele directie. Het team projectbeheersing heeft een plan van aanpak professionalisering projectbeheersing binnen geschreven. Op dit moment wordt dit plan van aanpak geïmplementeerd. Het plan 4

5 van aanpak gaat uit van uniform werken en integraliteit van projectbeheersing. Vraagstukken worden bekeken vanuit alle GROTIK variabelen in onderlinge samenhang. We geven het plan van aanpak vorm door het ontwikkelen van kennis en instrumenten en het elkaar aanspreken op competenties. Om deze ontwikkeling organisatorisch vorm te kunnen geven bestaat het team projectbeheersing uit een aantal vakgroepen. De vakgroepen planning, risicomanagement, project- en programmacontrol en projectbeheersing. Ontwikkelingen De organisatie is sterk in ontwikkeling. Gebiedscontracten, assetmanagement, UAV-gc contracten, systems engineering zijn ontwikkelingen die ook gevolgen hebben voor hoe projectbeheersing zich ontwikkeld. Op dit moment wordt een aantal specialisten op de werkvelden van de vakgroepen ingehuurd. Op deze manier wordt en kennis en ervaring binnengehaald. Deze kennis en ervaring wordt ingezet om de organisatie te laten doorontwikkelen op het vlak van projectbeheersing en programmabeheersing. Als de provincie voldoende kennis en ervaring heeft opgebouwd zal de tendens voor hetgeen project- en programmabeheersing betreft meer toegaan naar het inhuren van concrete producten. Naar verwachting zal dit pas plaatsvinden vanaf SECTOR INGENIEURSDIENSTEN, GEODATA EN INNOVATIE (IGI) De sector IGI is het kennishart van de directie B&U. IGI heeft hoogwaardige kennis en data als uitgangspunt ter borging van kwaliteit. Het gaat hierbij om brede kennis op een kwalitatief hoog niveau. Dit is bijvoorbeeld nodig om innovaties op hun waarde te kunnen schatten en risico s goed in te kunnen schatten en daarmee in staat zijn om risico-gestuurde toetsing te kunnen uitvoeren. IGI heeft een adviserende rol die vooral in het voortraject van projecten wordt gegeven en op het gebied van informatievoorziening. Tevens ontwikkelt het advies zich naar vernieuwing en innovatie. De missie en visie van IGI is: HOOGWAARDIGE ADVISERING, INFORMATIEVOORZIENING OP HET GEBIED VAN AREAAL, VERKEER EN GRONDWATERDATA, MOTOR TOT VERNIEUWING Rollen van IGI zijn: - Beleidsadvisering Advisering met behulp van geografische informatie op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en eigendomsgrenzen. Advisering in de studiefase van projecten op het gebied van onderzoeken, vernieuwing, ramingen en beleidsdossiers. - Technische advisering t.b.v. B&U Advisering van zowel de verkeersmanager, beheerder als realisator. De ingenieursdiensten hebben de sterkste relatie met Technisch management, maar ook met de andere rolhouders binnen het IPM model. Binnen het technisch management spelen kennis op het gebied van Systems Engineering en techniek een grote rol. Specifieke rollen van IGI binnen IPM zijn: o Systems Engineer (TM van studie tot nazorg) o Technisch adviseur (TM) bij het opstellen van de systeemeisen op het gebied van de risicokennisgebieden (Leefbaarheid, Duurzaamheid, Veilgheid, Beschikbaarheid op het gebied van kunstwerken, wegen en installaties en gebouwen). o Toetscoördinator (CM) o Toetser/auditor (CM en toets producten in precontractuele fase) o Kostendeskundige (TM/MPB) Toetsen Ad hoc toetsen van producten van derden in studiefase en opleverfase. IGI gaat toetsen met een risico gestuurde benadering van adviseren en toetsen binnen de 5

6 omgeving van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Zij sluit daarmee aan op het werkwijze van systeem-, proces- en producttoetsen, waar auditing een onderdeel van is. Advisering op het databeheer en -kwaliteit - Databeheerder De databeheerder beheert en ontsluit data. Tevens voert deze analyses uit op de data. Tenslotte worden adviezen gegeven en uitgevoerd op het gebied van opslag van data en datakwaliteit. - Innovatiemanagement IGI investeert in innovatie die geld bespaart of waarde creëert op basis van Total Cost of Ownership (TCO). De focus ligt op: o Duurzame aanleg, beheer en onderhoud o Duurzame energie o Levensduurverlengende technieken o Duurzaam verkeer en vervoer o Vlotter en veiliger mobiliteit o Ketenmobiliteit 6

Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland

Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland Chris de Vries Directeur Beheer en Uitvoering AMC Seminar 30-10-2014 Het areaal van PNH Provincie Noord-Holland in cijfers 672 km wegen 391 km fietspaden/parallelwegen

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Control bij Rijkswaterstaat: voor 1 april 2013

Control bij Rijkswaterstaat: voor 1 april 2013 Eventuele subtitel Control bij Rijkswaterstaat: voor 1 april 2013 16 diensten; Lijngerichte organisatie; Iedere dienst een Hoofd Control & Toezicht, die fungeert als dienstcontroller; Iedere dienst alle

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Aanleiding Floris Vosse Hoe bij de gemeente Haarlem? Floris Vosse Hoe bij de provincie Noord Holland? Guus van den Bosch Hoe voor een marktpartij?

Nadere informatie

Rolprofielen. 7 oktober 2014

Rolprofielen. 7 oktober 2014 Rolprofielen 7 oktober 2014 Beheerplan gebied Opdrachtgever voor realisator Risicodossier per gebied Prioriteringskeuzes/scenariokeuzes t.b.v. gebiedsprogrammering Accounthouder gebied 14. Omgevingsbewustzijn

Nadere informatie

Assetmanagement in Gelderland

Assetmanagement in Gelderland Assetmanagement in Gelderland Een gezamenlijke reis Jan Fijan Provincie Gelderland Provincie Gelderland 2 oktober 2017 Bepaalt iedereen zijn eigen doelen en afwegingen? Provincie Gelderland 2/10/17 2 Inhoud

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

VRI-beheer als landelijke dienst Afgeleide van landelijke- en provinciale ontwikkelingen en/of megatrends

VRI-beheer als landelijke dienst Afgeleide van landelijke- en provinciale ontwikkelingen en/of megatrends VRI-beheer als landelijke dienst Afgeleide van landelijke- en provinciale ontwikkelingen en/of megatrends Presentatie tbv Gebruikersdag Vialis op 25 mei 2016 André Loos en Jan Willem Plomp Thema: Anders

Nadere informatie

Gebiedscontract Kop van Noord-Holland. Bijeenkomst geselecteerden

Gebiedscontract Kop van Noord-Holland. Bijeenkomst geselecteerden Gebiedscontract Kop van Noord-Holland Bijeenkomst geselecteerden 23-09-2014 WELKOM BIJ DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND Inleiding: Chris de Vries, Directeur B&U Doelstellingen contract Mark Peeters, projectmanager

Nadere informatie

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes 15 februari 2012, Studiedag verkeerslichten Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes Albert van Leeuwen 1 Inhoud presentatie: Geschiedenis beheercentrales Welk beleid zit er achter

Nadere informatie

De praktijk van prestatiecontracten bij Rijkswaterstaat

De praktijk van prestatiecontracten bij Rijkswaterstaat De praktijk van prestatiecontracten bij Rijkswaterstaat Van Onderhouden naar Beheren vrijdag 6 juni 2008 Agenda Prestatiecontracten bij de Rijkswaterstaat Informatieverstrekking bij inschrijving Risicoverdeling

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

Service Level Agreements RWS

Service Level Agreements RWS Service Level Agreements RWS Presentatie Provincie Zuid Holland Jaco vd Werf en Ron Bosman Ministerie van I&M/ RWS 4-3-2015 Agenda Aanleiding tot de SLA RWS als Asset Manager Ontwikkeling van Asset management

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

KENNISPORTAAL iampro. In samenwerking werken aan professioneel beheer

KENNISPORTAAL iampro. In samenwerking werken aan professioneel beheer KENNISPORTAAL iampro In samenwerking werken aan professioneel beheer Professioneel beheer en de uitdagingen Assetmanagement als volgende stap Samen aan de slag met Assetmanagement iampro Waarom? Hoe werkt

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kwaliteitsborging Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst Agenda

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

BIM-loket draagt bij aan BIM in de praktijk van RWS

BIM-loket draagt bij aan BIM in de praktijk van RWS BIM-loket draagt bij aan BIM in de praktijk van RWS Herman Winkels/Jacqueline Meerkerk Programmamanager BIM/Directeur BIM Loket GeoBuzz Den Bosch 25 november 2015 Wat is BIM? 1. BIM is een 3-dimensionaal

Nadere informatie

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Vooraankondiging ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Datum 30 januari 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door InkoopCentrum

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

Meerjarige prestatiecontracten RIJKSWATERSTAAT. Huub de Lange Rijkswaterstaat Afdelingshoofd Inkoop&Contractmanagment

Meerjarige prestatiecontracten RIJKSWATERSTAAT. Huub de Lange Rijkswaterstaat Afdelingshoofd Inkoop&Contractmanagment Meerjarige prestatiecontracten RIJKSWATERSTAAT Huub de Lange Afdelingshoofd Inkoop&Contractmanagment Missie van is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Asset management en informatie Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Waarom veranderen 2 Beheer & Onderhoud moet professionaliseren Redenen & aanpak

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971 Curriculum Vitae Personalia Naam ing. Mario P.M. Pelsers Bedrijfsgegevens Contactgegevens Nationaliteit MAPLE Contractmanagement Abdis Franciscastraat 1 6041 VD Roermond KvK-nr. 61146862 BTW-nr. NL158531899B01

Nadere informatie

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep Baggerspeciedepot Hollandsch Diep Bijeenkomst CEDA-NL 20 januari 2009 Inhoud 1. Historie van het project 2. Scope van het werk 3. Samenwerking Opdrachtgever (OG) Opdrachtnemer (ON) 4. Toekomst Lars Teulings

Nadere informatie

Uitbesteden van beheer en onderhoud? Bezint eer ge begint!

Uitbesteden van beheer en onderhoud? Bezint eer ge begint! Uitbesteden van beheer en onderhoud? Bezint eer ge begint! Even voorstellen Jan Spoelstra Clustercoördinator Techniek wegendistricten Noord en Zuid, afdeling Beheer en Onderhoud Wegen Vanuit functie: contractmanager

Nadere informatie

Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud

Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud Herma Zijlmans Projectmanager/Leveranciersmanager m.m.v. Wilhelm van Eeken - PM Variabel Onderhoud Erwin Kommeren PM Vast Onderhoud PPO Introductie Herma Zijlmans -

Nadere informatie

Deskundigenpool. Bundelen van kennis en ervaring

Deskundigenpool. Bundelen van kennis en ervaring Deskundigenpool Bundelen van kennis en ervaring 1 Aanleiding Veel grote projecten in Noord-Brabant Complexe / dynamische projecten Veel verschillende bevoegde instanties Samenwerking onontbeerlijk Specialistische

Nadere informatie

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat Implementatie BRO bij RWS Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Kabinetsvisie Informatie op orde 2006 Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, Maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig,

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Memo. Aan. Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Gooi en Vechtstreek. Kopie aan

Memo. Aan. Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Gooi en Vechtstreek. Kopie aan Aan Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Gooi en Vechtstreek Kopie aan Betreft: Projectinformatie ten behoeve van vooraankondiging gebiedscontract Gooi en Vechtstreek van de provincie Noord- Holland

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Memo. Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Zuid Kennemerland - IJmond

Memo. Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Zuid Kennemerland - IJmond Aan Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Zuid Kennemerland - IJmond Kopie aan 3 november 2016 1 8 Betreft: Projectinformatie ten behoeve van vooraankondiging gebiedscontract Zuid Kennemerland

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat Assetmanagement bij Bijeenkomst NVRB 21 april 2011 in Delft Jenne van der Velde, topadviseur assetmanagement Missie van (1) is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de staatssecretaris

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Bijlage 2: Functies per perceel, competenties en classificaties

Bijlage 2: Functies per perceel, competenties en classificaties Bijlage 2: Functies per perceel, competenties en classificaties Raamovereenkomst inzake inhuur van technische interim projectmedewerkers I & A nummer: I&A/2015/0462 Voor alle functies geldt de volgende

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Memo. Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Zaanstreek Waterland

Memo. Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Zaanstreek Waterland Aan Geïnteresseerden aanbesteding gebiedscontract Zaanstreek Waterland Kopie aan 30-01-2017 1 8 Betreft: Projectinformatie ten behoeve van vooraankondiging gebiedscontract Zaanstreek Waterland van de provincie

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Ambitie ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Get the Grip met ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Daniëlla Jansen

Ambitie ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Get the Grip met ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Daniëlla Jansen Ambitie ISO 55000 Defensie Pijpleiding Organisatie Get the Grip met ISO 55000 Defensie Pijpleiding Organisatie Daniëlla Jansen 03 november 2016 Defensie Pijpleiding Organisatie / CEPS Kenmerken - zgn banking-system

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011 Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel Minder hinder bij wegwerkzaamheden door beter Operationeel Verkeersmanagement Minder hinder bij wegwerkzaamheden Tactisch Team OVM Overijssel Beukers vijf

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

DVM-beheer naar de markt

DVM-beheer naar de markt DVM-beheer naar de markt Het gedeeltelijk tot volledig laten uitvoeren van DVMbeheer als een dienst Jan Willem Plomp (Provincie Noord Holland), Vincent van der Heijden (Arcadis), Bart de Haan (Significant)

Nadere informatie

KENNISPORTAAL iampro. In samenwerking werken aan professioneel beheer

KENNISPORTAAL iampro. In samenwerking werken aan professioneel beheer KENNISPORTAAL iampro In samenwerking werken aan professioneel beheer iampro. Even voorstellen: Yvonne Kroon - van den Berg Beleidsmedewerker afdeling Wegen Provincie Utrecht. Frank van der Vaart Groepshoofd

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van der Velden (SGP/CU) en F. A. Paymans (VVD) (d.d. 16 februari 2016) Nummer 3137

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van der Velden (SGP/CU) en F. A. Paymans (VVD) (d.d. 16 februari 2016) Nummer 3137 van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van der Velden (SGP/CU) en F. A. Paymans (VVD) (d.d. 16 februari 2016) Nummer 3137 Onderwerp Oeverwerkzaamheden Oude Rijn en Aarkanaal Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Inkopen en contracteren baggerwerken Rijkswaterstaat. Baggernet 2 april 2014

Inkopen en contracteren baggerwerken Rijkswaterstaat. Baggernet 2 april 2014 Inkopen en contracteren baggerwerken Baggernet 2 april 2014 Inkoopbeleid Samen met de markt Eén gezicht naar de markt Minimale transactiekosten duurzaam effectieve concurrentie een efficiënt aanbestedingsproces

Nadere informatie

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen Bas Govers 2 Voorstelrondje Naam Functie Wat is

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM

Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM Marktwerking RVM Dienst op maat Steven Boerma 12 juni 2013 DRIP s Den Haag Advies Noord-Brabant Less is more Pagina 2 12 juni 2013 Marktwerking RVM Maar eerst een

Nadere informatie

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren Arnout Schoemakers, teamleider b&o 16-4-2014 Wat beheren we? 120 km hoofdnet auto 127.000 lichtmasten en 400 illuminatielocaties

Nadere informatie

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

Maatregelen n.a.v. toezegging gedaan aan de raad bij bespreking onderzoeksrapport Scheffersplein. werken openbare ruimte: in 1 x goed

Maatregelen n.a.v. toezegging gedaan aan de raad bij bespreking onderzoeksrapport Scheffersplein. werken openbare ruimte: in 1 x goed Maatregelen werken openbare ruimte: in 1 x goed 23-5-2016 n.a.v. toezegging gedaan aan de raad bij bespreking onderzoeksrapport Scheffersplein Aanleiding 1 Maatregelen werken openbare ruimte: in 1x goed

Nadere informatie

Professionalisering lead-auditors

Professionalisering lead-auditors Organisatie Sturing Professionalisering lead-auditors Structuur Systemen Mensen Middelen Waarmee Hoe Strategie SCB Wat Resultaten Processen Producten Pascal Gerits Inkoop Centrum GWW 30 januari 2013 Welke

Nadere informatie

op de fiets? 4053 mensen

op de fiets? 4053 mensen 4053 mensen op de fiets? Het faciliteren van een efficiënte fietsenstalling gaat verder dan het plaatsen van een fietsenrek. Het parkeren van de fiets vraagt om een passende oplossing. Wij adviseren u

Nadere informatie

Statusrapport nr. Projectoverdracht van naar B&U / Ontvangst opdrachtenloket B&U: [datum]

Statusrapport nr. Projectoverdracht van naar B&U / Ontvangst opdrachtenloket B&U: [datum] Statusrapport nr. Projectoverdracht van naar B&U / Ontvangst opdrachtenloket B&U: [datum] PMI/PMO/PMG-nummer Projectnaam Trajectnaam/PMG-regio Zaak- en documentnummer SAP-nummer / WBS-code(s) vult Projectleider

Nadere informatie

Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt. Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer

Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt. Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer Onderwerpen - Presentatie project Zwakke Schakels - Sander

Nadere informatie

Kwaliteitsborging in RWS projecten

Kwaliteitsborging in RWS projecten Kwaliteitsborging in RWS projecten door opdrachtgever Elmert de Boer & Wim van Grinsven 22 september 2011 Elke dag anders (publiekrechtelijk) Interimwet Bodemsanering (1983) Wet Bodembescherming (1987-1995)

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014

Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014 Kwaliteitsborging in Contractbeheersing 3 juli 2014 Jakko de Jong Improving performance, reducing risk Aanleiding Geïntegreerde Contracten BNP Nederland voor 80% overheid gestuurd Economie moet meer door

Nadere informatie

Concept implementatieplan AM 22 september Assetmanagement binnen B&U. Implementatieplan

Concept implementatieplan AM 22 september Assetmanagement binnen B&U. Implementatieplan Assetmanagement binnen B&U Implementatieplan 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Waarom assetmanagement pag. 4 De gap-analyse en het Programma AM pag. 6 Waar staan we nu pag. 8 De implementatie strategie

Nadere informatie

Regionale centrale brugbediening

Regionale centrale brugbediening Regionale centrale brugbediening Onderzoek gevolgen voor Zaanstad 17 november 2016 Aanleiding Besluit Gedeputeerde Staten 8 juli 2014; verbeteren vaarwegmanagement in de provincie (één regionale regisseur

Nadere informatie

BIM en Rijkswaterstaat

BIM en Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Ministerie van ln[rastructuur en Milieu BIM en Rijkswaterstaat Informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. - 1 0~0. Water, wegen en spoor

Nadere informatie

Alles zelf blijven doen is geen optie

Alles zelf blijven doen is geen optie Alles zelf blijven doen is geen optie L.A. Bosch Beheersen door los te laten NL-ICT Externe Kwaliteitsborging en Systeemgerichte Contractbeheersing Nu ook voor de ICT sector Beheersen door los te laten

Nadere informatie

Toelichting De Werkvennootschap. ir. Tom Roelants

Toelichting De Werkvennootschap. ir. Tom Roelants Toelichting De Werkvennootschap ir. Tom Roelants 1 Overzicht 1. De rol van AWV 2. Vroegere samenwerking met Via Invest 3. Nieuwe samenwerking met De Werkvennootschap 2 De rol van AWV 3 De visie en missie

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie