Analyse e-depot en DAM functionaliteiten Erfgoedinzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse e-depot en DAM functionaliteiten Erfgoedinzicht"

Transcriptie

1 Analyse e-depot en DAM functionaliteiten Erfgoedinzicht Auteur: Bert Lemmens Datum: Onderwerp: Erfgoedinzicht, Adlib, Memorix, Picturae, e-depot, dam Version Date Changes Author Start document Bert Lemmens Verwerking opmerkingen, redactie Bert Lemmens, Rony Vissers Feedback Picturae & Provincies O.-W.Vl. Alexander Stierman, Adeline Beurms Evaluatie Bert Lemmens Feedback Picturae & Provincies O.-Vl. Alexander Stierman, Adeline Beurms Eindredactie Bert Lemmens, Henk Vanstappen, Rony Vissers Publicatie 1

2 Inhoud 1. Inleiding...3 Probleemstelling...4 Vraagstelling...5 Methode...6 Terminologie Doelstellingen en visie Beleidsdoelen Redundanties Hiaten Begrippen Analyse e-depot Beleid Diensten Analyse DAM Beheer Persistente links Permanente online toegang Beheer toegangsrechten Evaluatie Algemene aanbevelingen E-depot Digital asset management system Besluit

3 1. Inleiding Dit document bevat een doorlichting van de offerte die Picturae maakte voor de ontwikkeling van een gecentraliseerde databank en ontsluitingsinterface voor het Oost- en West-Vlaamse erfgoed. Deze infrastructuur zal operatiol gemaakt worden onder de naam Erfgoedinzicht. Deze doorlichting werd gemaakt in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen en gaat specifiek in op het gebruik van de Memorix Maior component van Erfgoedinzicht als digital asset management system (DAM) en als e-depot. Dit document analyseert de diensten die Picturae aanbiedt ter ondersteuning van deze twee functies, de modaliteiten die eraan verbonden zijn en de verantwoordelijkheden die Picturae hierbij opmt.(cf. hoofdstukken 3 en 4) Verder wordt ook onderzocht welke verantwoordelijkheden de Provincies Oost- en West-Vlaanderen opnemen in het duurzaam beeldbeheer en lange termijnbewaring van deze digitale collecties. (cf. hoofdstuk 2) Deze doorlichting vertrekt vanuit de premisse dat de Provincies Oost- en West-Vlaanderen Memorix Maior ter beschikking stellen aan cultureel-erfgoedorganisaties om het beheer van hun digitale collecties te verbeteren. De loutere aanschaf van een softwarepakket betekent echter nog niet dat je beschikt over een operatiol DAM of e-depot. De keuze van de provincies om een DAM en e-depot aan te bieden impliceert de opname van bepaalde verantwoordelijkheden en taken door zowel de lokale cultureel-erfgoedorganisaties, de provincies als de softwareleverancier. Een goed werkend DAM of e-depot vereist formele afspraken om, met behulp van de gekozen software, de ambities van een DAM of e-depot te realiseren. Deze combinatie van enerzijds afspraken rond verantwoordelijkheden en taken en anderzijds praktische tools, is noodzakelijk om te komen tot een duurzaam beheer en een duurzame bewaring van digitale collecties. Het begrip digitale duurzaamheid wordt in de erfgoedsector omschreven als: Langdurige toegankelijkheid van digitale data. [ ] Het duurzaam beschikbaar houden van data vergt zowel beleidsmatige beslissingen in de vorm van een duurzaamheidsstrategie als praktische oplossingen voor beheer en behoud. Zoals bijvoorbeeld systemen die aangeven wanr de authenticiteit van een bestand is aangetast of wanr een bestandsformaat niet meer gelezen kan worden omdat er geen geschikte software meer is om het bestand te tonen. (bron: ABC Digitaal Erfgoed DEN) Deze doorlichting onderzoekt in eerste instantie of die afspraken gemaakt zijn en vervolgens of Memorix Maior over de nodige functionaliteiten beschikt om die afspraken uit te voeren. De conclusies omvatten de identificatie van hiaten in het dienstenpakket en een reeks aanbevelingen om de verdeling van de verantwoordelijkheden en rollen tussen de cultureel-erfgoedorganisaties, de Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Picturae te optimaliseren. Deze analyse werd gemaakt op vraag van de Provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, volgend op een eerdere vraag om advies bij de offerte van Picturae door een aantal musea uit deze provincies. 3

4 Probleemstelling Het bestek van de Provincie West-Vlaanderen voor de realisatie van Erfgoedinzicht betreft de aanbesteding van: Een registratiesysteem, m.n. Adlib Enterprise voor de registratie van collectiedata, gekoppeld aan Memorix Maior, het digital asset management system voor het beheer van digitale bestanden. Een centrale erfgoedbank die de collectiedata uit de registratiesystemen integreert, m.n. Collection Index Search Service (CISS), een XML-databank die gebruik maakt van de zoekmachine Apache Lucene. Een website die de collecties uit Oost- en West-Vlaanderen doorzoekbaar maakt en presenteert op het web. In de communicatie naar de lokale erfgoedcollecties die uitgenodigd werden om deel te nemen aan Erfgoedinzicht werd ook gesproken over een digital asset management system 1 (DAM) voor het beheer en productie van afgeleide bestanden en een e-depot 2 voor de duurzame bewaring van moederbestanden. Bij een aantal erfgoedcollecties rees daarop de vraag of de eigenschappen van het systeem dat werd aanbesteed voldoen aan de vereisten voor een DAM en een e-depot. In de gesprekken tussen PACKED vzw en de verschillende partners in dit project, kwam een onduidelijkheid naar boven over de verschillende invullingen en verwachtingen bij lokale erfgoedcollecties, de Provincies en Picturae ten aanzien van een DAM en e-depot. Hierbij werd steeds verwezen naar mondelinge afspraken, maar werd zelden teruggegrepen naar wat in het bestek en de offerte staat beschreven. In het overleg met de Provincies Oost- en West-Vlaanderen (25/1/2013) bleek bijvoorbeeld dat een DAM en een e-depot als één en hetzelfde werden beschouwd. In het overleg met Alexander Stierman van Picturae (21/1/2013) bleek dat digitale duurzaamheid zich beperkt tot back-up en fail-over strategieën, maar bijvoorbeeld geen controles en migraties van obsolete bestandsformaten. De term e-depot is ontleend aan de definitie van een trusted digital repository en wordt gebruikt binnen het referentiekader van de OAIS-standaard voor het inrichten van een infrastructuur voor langetermijnbewaring van digitale bestanden. Een e-depot wordt als volgt gedefinieerd: Een Trusted Digital Repository is een digitaal archief dat als missie heeft om een bepaalde gemeenschap, op lange termijn, nu en in de toekomst, betrouwbare toegang te bieden tot digitale bronnen. (bron: OCLC, Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsabilities, 2002) Een e-depot wordt in het Nederlands ook aangeduid met de term digitaal depot: Opslagsysteem ter archivering van digitale bestanden. Een digitaal depot verschilt van een documentenserver door de speciale aandacht voor het langdurig en duurzaam 1 De offerte van Picturaee biedt aan om een DAM (Memorix Maior) te koppelen aan Adlib en daarin de beelden te beheren. De term DAM werd ook gebruikt in de communicatie met Christoph Coevoet, (Provincie West-Vlaanderen), Pieter Woltjer (Picturae) en Alexander Stierman (Picturae) op 11 februari De term e-depot wordt gebruikt in de communicatie met Christoph Coevoet (Provincie West-Vlaanderen) op 11 februari In de communicatie met Livia Snauwaert (Provincie West-Vlaanderen) van 21 december 2012 wordt verwezen naar een opslagdienst die voldoet aan de OAIS-standaard. 4

5 toegankelijk houden van de bestanden. (bron: ABC Digitaal Erfgoed DEN) De term digital asset management system of DAM wordt doorgaans gebruikt als een productomschrijving voor een softwarepakket voor het beheer van digitale bestanden. Een DAM wordt als volgt gedefinieerd: Digital Asset Management systeem (DAM) is een softwarepakket voor het beheer van digital assets (allerlei digitale bestanden). Het omvat het geheel van activiteiten die ondernomen worden om zowel de opslag, beschrijving, opvraging en distributie van digital assets adequaat te laten verlopen. (bron: Wikipedia) In het bestek wordt geen melding gemaakt van functionaliteiten die betrekking hebben op een DAM of een e-depot. Er wordt enkel verwezen naar de functionaliteit om een beperkt aantal digitale bestandstypes (i.c. TIFF, JPEG2000, JPEG, GIF, WAV, MP3, MPEG-2, PDF, Word, Excel en ODF) te koppelen aan een beschrijving (B en B1.1.3) en de noodzakelijke back-up en onderhoudsprocedures (B 2.1-B2.3). Slechts een beperkt aantal van deze bestandstypes is aanbevolen als archiveringsformaat. Archiveringsformaten voor multimediabestanden ontbreken 3. Picturae stelt dat de voorgestelde DAM-oplossing gebruikt kan worden voor de duurzame opslag van moederbestanden 4 en verwijst daarbij naar een gelijkaardige infrastructuur die zij beheren voor de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 5. In de beschrijving van het referentieproject voor de RCE wordt het digital asset management system aangeduid als een e-depot (O 4.5.1). Een aantal musea vroeg aan PACKED vzw advies bij de overweging of Erfgoedinzicht, middels het aanbod van Picturae, de noodzakelijke diensten en infrastructuur biedt om de digitale bestanden van hun collectie (1) duurzaam te beheren en (2) duurzaam te bewaren. Naar aanleiding van deze vragen, vragen de Provincies Oost- en West-Vlaanderen aan PACKED vzw een doorlichting van de DAM en e- depot functionaliteiten in de offerte van Picturae voor Erfgoedinzicht. Vraagstelling Deze doorlichting vertrekt vanuit volgende onderzoeksvragen. 1. Hoe kan men Memorix Maior gebruiken als e-depot voor de duurzame bewaring van digitale bestanden? Biedt de offerte van Picturae hiertoe de noodzakelijke diensten, m.n.: de opname van de verantwoordelijkheid voor het duurzaam bewaren van de digitale bestanden? de ontwikkeling van een bewaarstrategie voor de digitale bestanden? de verwerving van de kennis die nodig is om de digitale bestanden duurzaam te bewaren? de nodige functionaliteiten voor de opname van digitale bestanden? de nodige functionaliteiten voor de controle van de integriteit en volledigheid van de digitale bestanden? een verzekerde toegang tot de bestanden? 3 De actuele (19/4/2013) CEST-richtlijnen voor digitalisering van erfgoedcollecties vermelden de volgende archiveringsformaten: TIFF en JPEG2000 voor beelden en tekst, WAV of AIFF met LPCM codering of FLAC voor audio, MXF met MJPEG2000 en LPCM codering voor video. 4 Zie van Pieter Woltjer (Picturae) op 1 februari Zie van Pieter Woltjer (Picturae) op 1 februari 2013 en O4O 4O

6 2. Hoe kan men Memorix Maior gebruiken als digital asset management systeem voor het duurzame beheer van digitale bestanden? Biedt de offerte van Picturae hiertoe de noodzakelijke diensten, m.n.: de nodige functionaliteiten om digitale bestanden te beheren? Methode de nodige garanties voor de persistentie van de links naar de digitale bestanden? de nodige garanties voor de duurzame online beschikbaarheid van de digitale bestanden? de nodige functionaliteiten om de toegang tot digitale bestanden te beheren? Deze doorlichting grijpt terug naar de documenten die deel uitmaken van de oorspronkelijke opdracht 6, m.n.: Bestek: Ontwikkeling van een gecentraliseerde databank en ontsluitingsinterface voor het West-Vlaams erfgoed (B); Offerte: Aanbieding. Ontwikkelen databank en ontsluitingsinterface voor het West-Vlaams erfgoed (O); Picturae Service Level Agreement versie mei 2010 (SLA); Picturae Procedure Beëindiging Storage- en Hostingovereenkomst v oktober 2010 (PBHO); Picturae Algemene voorwaarden v oktober 2010 (AV). Tijdens de analyse werd vastgesteld dat de voorwaarden voor dienstverlening bij de producten van Adlib deel uitmaken van een aparte SLA en AV. De digitale duurzaamheid van de collectiedata wordt in deze analyse niet exhaustief bestudeerd. Deze doorlichting heeft enkel betrekking op de digitale duurzaamheid van de bestanden die aan de collectiedata gekoppeld worden. Naast deze documenten wordt ook verwezen naar een aantal schriftelijke verduidelijkingen die op vraag van PACKED vzw gemaakt werden door de leverancier Picturae en de Provincies Oost- en West- Vlaanderen: van Livia Snauwaert (Provincie West-Vlaanderen) 21/12/2013 (LS 21/12/2012) van Alexander Stierman (Picturae) 11/2/2013 (AS 11/2/2013) van Christoph Coevoet (Provincie West-Vlaanderen) 11/2/2013 (AS 11/2/2013) Feedback van Alexander Stierman (Picturae) (AS 22/2/2013) Feedback van Provincie Oost-Vlaanderen (POV 15/3/2013) Feedback van Alexander Stierman (Picturae) De doorlichting bestaat uit drie delen: 6 Voor deze analyse werd uitdrukkelijk niet teruggegrepen naar de mondelinge toelichtingen die werden gedaan tijdens het overleg met Alexander Stierman van Picturae (21/1/2013 en 13/3/2013) en met de vertegenwoordigers van provincies West- en Oost-Vlaanderen (25/1/2013 en 13/3/2013). Deze doorlichting werd gemaakt op basis van de documenten die aan PACKED vzw ter beschikking werden gesteld als uitgangspunt, waarna de verschillende actoren schriftelijk om een aantal verduidelijkingen werden gevraagd. 6

7 Hoofdstuk 2. Doelstellingen & visie Een analyse van de doelstellingen en visie van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen bij het aanbieden van deze diensten aan de lokale erfgoedinstellingen. Daarbij worden de volgende aspecten getoetst: beleidsdoelen: welke beleidsdoelen streven de Provincies Oost- en West-Vlaanderen na met het aanbieden van deze diensten? redundanties: welke acties nemen de Provincies Oost- en West-Vlaanderen om redundante kosten voor instellingen (bv. door het gebruik van verscheidene overlappende diensten) te vermijden? hiaten: welke acties nemen de Provincies Oost- en West-Vlaanderen om hiaten in het duurzame beheer en bewaring van digitale collecties aan te pakken? begrippen: welke acties nemen de Provincies Oost- en West-Vlaanderen om instellingen te informeren over duurzaam beheer en duurzame bewaring? Hoofdstuk 3. Analyse e-depot Een analyse van de bepalingen in het bestek, de offerte en de bijlagen die betrekking hebben op het gebruik van de aangeboden diensten als e-depot. Het referentiekader voor deze analyse werd ontleend aan het Scoremodel Digitale Duurzaamheid dat ontwikkeld werd door PACKED vzw en DEN 7. Het Scoremodel Digitale Duurzaamheid is een evaluatieinstrument dat de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart brengt. De tool bevraagt in zeven domeinen de risico s en bedreigingen voor de langetermijnbewaring van digitale collecties en bezorgt een rapport met aanbevelingen om deze risico s te verkleinen. Het scoremodel is bestemd voor kleine en middelgrote organisaties die een 'digitale collectie' beheren en die voor lange tijd willen bewaren. De bepalingen uit de offerte worden in kaart gebracht met behulp van de verschillende aspecten van het scoremodel: beleid o verantwoordelijkheden, m.n. wie is verantwoordelijk voor de lange termijnbewaring van de bestanden? o bewaarstrategie, m.n. wie bepaalt de vorm en wijze waarop de bestanden op lange termijn worden bewaard? o kennisopbouw, m.n. wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en implementeren van de noodzakelijke kennis om de bestanden op lange termijn te bewaren? diensten o opname: beschikt men over de nodige functionaliteiten om bestanden op te nemen in het e-depot? o controle: beschikt men over de nodige functionaliteiten om de integriteit, volledigheid en toegankelijkheid van de bestanden te controleren? 7 Voor meer informatie, zie 7

8 o toegang: beschikt men over de nodige functionaliteiten om toegang te krijgen tot de digitale bestanden? Hoofdstuk 4. Analyse DAM Een analyse van de bepalingen in het bestek, de offerte en de bijlagen die betrekking hebben op het gebruik van de aangeboden diensten als digital asset management systeem. Naast een overzicht van de zuivere beheersfunctionaliteiten wordt in deze analyse bijzondere aandacht besteed aan drie aspecten die een duurzame online toegang tot de digitale bestanden verzekeren, m.n. persistente links, beschikbaarheid en toegankelijkheid: beheer: kan men bestanden uploaden, downloaden, beschrijven, bewerken, transcoderen, etc.? persistente links: behouden bestanden op lange termijn dezelfde URI? beschikbaarheid: hoe wordt de beschikbaarheid van digitale bestanden gegarandeerd? toegankelijkheid: hoe wordt de toegang tot de digitale bestanden beheerd? Hoofdstuk 5. Evaluatie Op basis van de gegevens uit de drie hoofdstukken wordt vervolgens geëvalueerd of de randvoorwaarden voldaan zijn om de diensten die Picturae middels de offerte aanbiedt op een duurzame manier in te zetten als digital asset management system en als e-depot. Deze evaluatie omvat: een overzicht van de verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen erfgoedcollecties, Erfgoedinzicht en Picturae; identificatie van de hiaten in de afspraken en diensten; aanbevelingen gemaakt om de verdeling van verantwoordelijkheden en rollen te optimaliseren. Dit analysekader werd toegelicht op het overleg van 25 nuari 2013 tussen PACKED vzw en de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Terminologie In deze analyse worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd: Digitale duurzaamheid Digitaal depot (of e- depot) Langdurige toegankelijkheid van digitale data. [ ] Het duurzaam beschikbaar houden van data vergt zowel beleidsmatige beslissingen in de vorm van een duurzaamheidsstrategie als praktische oplossingen voor beheer en behoud. Zoals bijvoorbeeld systemen die aangeven wanr de authenticiteit van een bestand is aangetast of wanr een bestandsformaat niet meer gelezen kan worden omdat er geen geschikte software meer is om het bestand te tonen. (bron: ABC Digitaal Erfgoed DEN) Opslagsysteem ter archivering van digitale bestanden. Een digitaal depot verschilt van een documentenserver door de speciale aandacht voor het langdurig en duurzaam toegankelijk houden van de bestanden. (bron: ABC Digitaal Erfgoed DEN) Een Trusted Digital Repository [TDR] is een digitaal archief dat als missie heeft 8

9 om een bepaalde gemeenschap, op lange termijn, nu en in de toekomst, betrouwbare toegang te bieden tot digitale bronnen. (bron: OCLC, Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsabilities, 2002) Digital asset management system Digitaal bestand Digitale representatie Beschikbaarheid Toegankelijkheid Moederbestand Archiveringsbestand Reproductiebestand Raadplegingsbestand Digital Asset Management systeem (DAM) is een softwarepakket voor het beheer van digital assets (allerlei digitale bestanden). Het omvat het geheel van activiteiten die ondernomen worden om zowel de opslag, beschrijving, opvraging en distributie van digital assets adequaat te laten verlopen. (bron: Wikipedia) Een digitaal bestand is een geordende verzameling van gegevens in digitale vorm. Een digitaal bestand heeft een naam en de gegevens zijn op een bepaalde manier digitaal gecodeerd in bytes. Een computer kan een digitaal bestand herkennen en behandelen aan de hand van een bestandsnaam die bestaat uit de naam en een extensie die het formaat van het digitaal bestand (de wijze waarop de gegevens gecodeerd zijn) aangeeft. Een digitale representatie is een digitale realisatie van een object in een erfgoedcollectie. Een digitale representative bestaat uit een of meerdere digitale bestanden die de nodige gegevens bevatten om het object digitaal weer te geven. Het computersysteem, waarop je digitale bestanden zijn opgeslagen, open stellen via het internet, waardoor andere computersystemen er data en beelden aan kunnen onttrekken. (bv. via een API) Data en beelden op een gebruiksvriendelijke manier raadpleegbaar maken via het internet. (bv. via een website) Een moederbestand is een digitale kopie waarvan verder kopieën worden afgeleid. Een archiveringsbestand is een digitale kopie van het oorspronkelijke (digitale of analoge) document in de hoogst mogelijke kwaliteit - bij voorkeur voldoende hoog om het origil in geval van vernietiging of beschadiging te vervangen. Archiveringsbestanden worden met name gemaakt wanr het oorspronkelijke document te kwetsbaar is om het te kunnen raadplegen, of wanr het verloren dreigt te gaan. Ze worden bij voorkeur bewaard in een beveiligde opslagomgeving en worden enkel gebruikt voor het maken van reproductiebestanden en, bij uitzondering, raadplegingsbestanden van hoge kwaliteit. Een reproductiebestand is een digitale kopie van het oorspronkelijke (digitale of analoge) document of van een archiveringsbestand, waarvan de kwaliteit voldoende hoog is om de inhoud van het document op een betekenisvolle manier toegankelijk te maken. Reproductiebestanden worden gebruikt als moederbestand voor het maken van verschillende soorten raadplegingsbestanden. De kwaliteit is voldoende hoog om aan de hoogste gebruikersnoden te voldoen, maar niet voldoende om het oorspronkelijke document te vervangen in geval van vernietiging of beschadiging. Reproductiebestanden worden bij voorkeur bewaard in een beveiligde opslagomgeving en zijn doorgaans enkel ter beschikking via het intranet van een bewaarinstelling. Een raadplegingsbestand is een digitale kopie die gebruikt wordt om een 9

10 document digitaal ter beschikking te stellen. De kwaliteit van een raadplegingsbestand wordt bepaald door de aard van het gebruik, zoals bv.. projectie op een groot scherm, afspelen op een beeldscherm, streaming via het internet, etc. De kwaliteit is vaak veel lager dan die van het archiverings- en/of reproductiebestand om de opslagcapaciteit en de benodigde bandbreedte beperkt te houden en het document makkelijker raadpleegbaar te maken. Raadplegingsbestand worden enkel bewaard en beheerd voor de termijn van het beoogde gebruik. 10

11 2. Doelstellingen en visie Dit hoofdstuk peilt naar de doelstellingen en visies die de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor ogen hebben bij het aanbieden van diensten voor duurzaam beheer en langetermijnbewaring van digitale representaties via Erfgoedinzicht. De antwoorden hieronder geven enkel de doelstellingen en visie van de provincie Oost-Vlaanderen weer. Van de provincie West-Vlaanderen ontving PACKED vzw geen nadere toelichting. 2.1 Beleidsdoelen Wat is het precieze beleidsdoel van de Provincies met aanbieden van een technische oplossing? De aangesloten instellingen een goed registratie- en beheersysteem voor hun collecties aanbieden met aansluitend een veilige opslagmogelijkheid voor eraan gekoppelde digitale beelden en bestanden. Welke technische eisen vloeien voort uit dit beleidsdoel? Vlotte toegang tot de collectie over internet. Een betrouwbare achterliggende databank. Goede ontsluitingmogelijkheden. Betrouwbare opslag van de digitale bestanden. Welk expertiseniveau verwachten de Provincies van de instellingen? Kennis in eigen huis om zelf te bepalen of zij de aangeboden constructie al dan niet wensen te gebruiken. Een goede kennis van hun eigen erfgoedcollectie. Voldoende kennis over het behoud en beheer ervan. Enige kennis van erfgoedstandaarden. Het engagement om de aangeboden software en systemen vlot te leren gebruiken. 2.2 Redundanties Wat is de houding van de Provincies m.b.t. mogelijke redundante kosten? Dat is nu op dit ogenblik moeilijk te bepalen. De Provincies staan open om deze kosten waar mogelijk te beperken en hierover te overleggen. Wat is de houding van de Provincies m.b.t. redundante kosten die ten laste vallen van anderen? De Provincies laten de instellingen zelf de vrije keuze of zij al dan niet gebruik wensen te maken van het DAM van Erfgoedinzicht voor de duurzame opslag van hun beeldmateriaal. Het staat de instellingen vrij om, op eigen kosten, andere, aanvullende technologieën of software te gebruiken. 11

12 2.3 Hiaten Wat met organisaties waarvoor de oplossing van Picturae niet alle noden m.b.t. digitale duurzaamheid dekt en die ook geen toegang hebben tot een alternatieve oplossing? De Provincies kunnen niet alle noden dekken. Wel staan zij open voor vragen en suggesties naar de toekomst. Welk alternatief raadt Packed vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed aan? 2.4 Begrippen Hoe kan de begripsverwarring omtrent e-depots en digital asset management systems worden uitgeklaard zodat op een eenduidige manier kan worden gecommuniceerd? Het is juist de bedoeling om aan de hand van de studie van PACKED vzw en op basis van de antwoorden van Picturae daarin duidelijkheid te scheppen. Is er op dit ogenblik wel een eenduidige omschrijving van deze begrippen en in welke mate overlappen zij elkaar? Dit is voor de Provincies nog niet duidelijk. 12

13 3. Analyse e-depot Dit hoofdstuk analyseert de bepalingen in de offerte van Picturae offerte die van toepassing zijn op het gebruik van Memorix Maior als onderdeel van een e-depot. Daarbij wordt systematisch verwezen naar de bronne die vermeld worden in de inleiding. 3.1 Beleid Biedt Erfgoedinzicht, middels de diensten aangeboden in de Picturae-offerte, de nodige instrumenten om een beleid te ontwikkelen rond de duurzame bewaring van de digitale collecties in de aangesloten erfgoedinstellingen? Neemt Picturae de verantwoordelijkheid op voor de duurzaamheid van de digitale bestanden? Ontwikkelt Picturae een bewaarstrategie voor de digitale bestanden? Verwerft Picturae de kennis die nodig is om de digitale bestanden duurzaam te bewaren? Verantwoordelijkheden: Welke verantwoordelijkheden mt Picturae op met betrekking tot de duurzaamheid van de digitale collecties? Algemeen De offerte bevat geen specifieke bepalingen met betrekking tot procedures voor het technisch beheer, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de infrastructuur en de beëindiging van de overeenkomst. (O 1.1.1) De betrouwbaarheid van de hosting wordt standaard geregeld middels een SLA. (O 2.1) De twee SLA s voor Adlib-producten en Picturae-producten vormen integraal deel van de offerte (O 5.4) De klant begrijpt dat zijn bestanden in een complexiteit van systemen duurzaam is opgeslagen, geïndexeerd en op diverse wijzen gekoppeld aan meta-informatie. (SLA 1.3) De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de (originele) moederbestanden. (SLA 1.7) Verduidelijking van Picturae: Deze paragraaf is een juridische duiding voor de verantwoordelijkheid. Indien je als beleid alle moederbestanden bij ons onderbrengt dan is dat een veilige en verantwoorde keuze maar strikt juridisch gezien blijft een klant altijd verantwoordelijk voor haar moederbestanden; of ze nu lokaal, bij Picturae of bij een andere leverancier worden opgeslagen. (AS 22/2/13) De offerte stelt dat het DAM de instelling in de mogelijkheid stelt om altijd [ ] het oorspronkelijk moederbestand op te vragen en te ontsluiten. (O 6.3.2) 13

14 Opslag Voor de productieomgeving (primaire systeem) maakt Picturae gebruik van eigen servers in eigen beheer (O veiligheid & AS 22/2/2013). Deze productieservers staan opgesteld in een serverpark in Amsterdam. (O veiligheid) De back-up en fail-over (secundaire systeem) worden bewaard op eigen servers in eigen beheer, opgesteld in het thuiskantoor in Heiloo. (O veiligheid). Voor de synchronisatie tussen productie- en backupservers beschikt Pictura over een eigen glasvezelnetwerk. De back-up van de Memorix Maior databank gebeurt twee keer per dag, van maandag tot en met vrijdag. Back-up-bestanden worden zeven dagen bijgehouden. De laatste back-up van de week (vrijdag 18:30) wordt maximaal vier weken bijgehouden. (O back-up) Beschikbaarheid Picturae streeft naar een bepaald beschikbaarheidspercentage dat contractueel wordt vastgelegd. (AV 3.2.1) Picturae garandeert een beschikbaarheid van 99,9%, d.w.z. een uitval van 1min26sec per dag of 8u45min57sec op arbasis. (SLA 3.12) Onbeschikbaar betekent dat als een dienst van Picturae als gevolg van een niet geplande gebeurtenis voor geen enkele gebruiker bruikbaar is. (SLA 3.12) Volgende situaties vallen niet onder deze definitie: gedeeltelijke onbruikbare diensten; geplande werkzaamheden; een uitval veroorzaakt door wijzigingen aangevraagd door de opdrachtgever/klant; overmacht. Picturae mt geen verantwoordelijkheid voor de toegang, beschikbaarheid, betrouwbaarheid of performantie van telefoonlijnen, internet of andere netwerken. (AV 3.2.3) Verduidelijking van Picturae: Dit gaat over onderdelen in de architectuur die wij niet in beheer hebben: lokale netwerken, internet, e.d (AS 22/2/13) Picturae voorziet een procedure voor de afhandeling van incidenten, verstoringen van de dienstverlening. De reactietijden hangen af van het prioriteitsniveau (onmiddellijk, hoog, laag) (SLA 3.9 & 4) Betrouwbaarheid Picturae mt geen verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van virussen veroorzaakt door opgeladen bestanden. (AV 3.2.5) Picturae streeft naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden. (AV 3.2.6) Picturae mt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de betrouwbaarheid en volledigheid van de inhoud van de data. Picturae treedt slechts op als doorgeefluik. (AV 3.6.1) Verduidelijking van Picturae: Deze paragraaf handelt over het dataverkeer in de Algemene Voorwaarden, m.a.w. het stuk 'internet' wat wij niet in beheer hebben (de verbinding van de klant) uit te sluiten van onze verantwoordelijkheid. (AS 22/2/13) Picturae mt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van inbreuken op de rechten van 14

15 Preservering derden middels de diensten die ze aanleveren. Picturae behoudt het recht om bij vaststelling van een inbreuk de dienst meteen te staken dan wel de informatie te verwijderen. (AV 3.6.3) Het bestek noch de offerte bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot procedures voor het proactief controleren, migreren, transcoderen of emuleren van digitale bestanden ten behoeve van hun toegankelijkheid op lange termijn. Het bestek noch de offerte bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot de bewaring van oudere versies van bestanden die getranscodeerd werden. De SLA en de AV bevatten geen specifieke bepalingen of procedures voor het migreren, transcoderen en emuleren van bestanden. De bepalingen over de beëindiging van de overeenkomst bevatten echter wel expliciete clausules die stellen dat de klant bij levering van de bestanden geen voorwaarden kan stellen wat betreft formaat, codering en bestandsnaam. (PBHO 1.5 & 10.5) De kosten van wijzigingen in formaat, codering en bestandsnaam vallen buiten de aangeboden diensten in de offerte. Verduidelijking van Picturae: Wat wij aanbieden in de exitprocedure is een basisoptie waarbij je het oorspronkelijke moederbestand met UUID als bestandsnaam terugkrijgt. Wij kunnen de oorspronkelijke bestandsnaam herstellen bij export, maar hier komt wat bijkomend maatwerk op het datamanagement bij kijken. (AS 22/2/13) Technisch beheer De duurzaamheid van de hosting omvat volgens de offerte onderhoud van de servers en technische support, geregeld in de SLA (O 2.2 en O duurzaamheid; SLA 3.8 en SLA 3.11). Dit betekent dat patches en minor updates onder het contract vallen. Major updates (nieuwe versie, bijkomende functionaliteit) houden bijkomende kosten in. Beëindiging overeenkomst Bij beëindiging van de hosting overeenkomst voor Adlib, worden de databank overgedragen of geëxporteerd in een formaat dat in een andere databank kan worden ingelezen. (O 6.1.2) De regelingen voor de beëindiging van de overeenkomst met Picturae zijn opgenomen in een apart document. (PBHO) Bij beëindiging van de hosting overeenkomst voor Memorix Maior, wordt de content aangeleverd in het formaat zoals deze in het DAM aanwezig is en met de unieke bestandsnaam zoals die in het DAM is opgeslagen (PBHO 1.5). De metadata wordt aangeleverd in een XML-bestand. (PBHO 1.8) De levering bij beëindiging van de overeenkomst geschiedt volgens de voorwaarden, bestandsbenaming, formaat en media bepaald door Picturae. Picturae levert de content zoals ze zich in het systeem bevindt. (PBHO 10.4) Picturae voorziet vijf procedures voor het voortijdig beëindigen van de hosting en opslagovereenkomst (zie PBHO 5-8). Deze procedures regelen de melding, migratie, levering en machtiging tot vernietiging van de content. o Geen levering (geen kosten) (3 maanden) o Levering metadata tot 2 Tb op harddisk (750 euro ) (6 maanden) o Levering metadata en beelden tot 2 Tb op harddisk (1.500 euro) (6 maanden) 15

16 o Levering metadata en beelden meer dan 2 Tb op een fileserver (3.000 euro + waarborg en huur van de fileserver) (6 maanden) Bewaarstrategie Het bestek noch de offerte bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot de geprefereerde bestandsformaten voor archiverings- en raadplegingsbestanden, noch over de procedures voor het transcoderen van bestanden ten behoeve van hun toegankelijkheid op lange termijn. Aanvulling van Picturae: Het DAM heeft geen functionaliteit om preserveringsmetadata (PREMIS) op te nemen, maar wij staan open om de wensen en noden te bespreken. (AS 22/2/2013) Het bestek noch de offerte bevatten specifieke bepalingen hoe de bewaarstrategie tot stand komt en of dit gebeurt in samenspraak met de instellingen. Disaster recovery en fail-over wordt gewaarborgd middels een hosting op twee redundante locaties. (O2.2) Kennisbouw Het bestek noch de offerte bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot de opvolging van de evoluties in ontwikkeling en gebruik van bestandsformaten, met het oog op de identificatie van obsoleet geworden formaat die getranscodeerd moeten worden. 3.2 Diensten Biedt Erfgoedinzicht, middels het aanbod van Picturae, de nodige softwaretools om digitale bestanden duurzaam te bewaren: voorziet Picturae de nodige functionaliteiten voor de opname en beschrijving van digitale bestanden? voorziet Picturae de nodige functionaliteiten voor de controle van de integriteit en volledigheid van de digitale bestanden? voorziet Picturae de nodige functionaliteiten om de digitale bestanden toegankelijk te maken? Opname Upload De bestandsformaten uit het bestek worden geaccepteerd: TIFF, JPEG2000, JPEG, GIF, WAV, MP3, MPEG-2, PDF, Word, Excel, ODF. (O 1.1.3) Aanvulling van Picturae: Elk type bestand kan opgeslagen worden in Memorix Maior. (AS 11/4/2013) De batch upload van data in Adlib gebeurt m.b.v. Excel-bestanden en Adlib xml-bestanden. (O 1.1.1). Aanvulling van Picturae: Batch upload kan zowel door instellingen als door Provincies 16

17 (applicatiebeheerders) of door Adlib tegen betaling. (AS 22/02/2013) De batch upload van digitale bestanden gebeurt via webupload, FTP of via de koppeling van externe schijven. (O 6.3.2) Aanvulling van Picturae: Batch upload kan zowel door instellingen als door Provincies (applicatiebeheerders) of door Picturae tegen betaling. (AS 22/02/2013) Aanvulling van Picturae: Batch upload kan vanuit Adlib. Batch upload rechtstreeks naar het DAM is nu alleen ingesteld voor beheerders. Deze rechten kunnen naar wens (door jullie zelf) anders ingericht worden. ( ) Voor het configureren voor een FTP-upload worden de uren in rekening gebracht voor configuratie en testen. Deze uren worden normaal gezien afgeboekt van de ticketuren. Transcodering Beeldbestanden worden getranscodeerd naar een TJP-bestand. Beschrijving Multimedia bestanden worden, zoals gevraagd in het bestek, getranscodeerd naar een webafspeelbaar formaat. (O 1.1.3) Hierbij worden de oorspronkelijk opgeladen bestanden bewaard. (AS 22/2/2013) Het oorspronkelijke bestand wordt steeds gehandhaafd. Afgeleide bestanden worden naast het oorspronkelijke bestand bewaard. Beschrijving van digitale bestanden door de instellingen kan op twee manieren: via Adlib. Met behulp van de Adlib API worden de beelden en bijhorende metadata vervolgens opgeslagen in CISS. (O 6.2 & AS 11/4/2013) via het Klantenportaal. Een webinterface waarmee je onmiddellijk toegang hebt tot het DAM. De koppeling tussen de afbeelding en metadata in het CISS en de metadata in Adlib gebeurt op basis van de URI die door Memorix Maior wordt toegekend aan de afbeelding. Picturae gebruikt hiervoor een UUID service. (AS 22/2/2013) Metadata bij het digitale bestand wordt gecodeerd met behulp van Dublin Core. Technische metadata voor tweedimensionale beelden en audiobestanden (EXIF data) wordt geëxtraheerd uit de digitale bestanden. (O & AS 11/4/2013) Controle Het bestek noch de offerte bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot procedures voor het systematisch controleren van de integriteit en volledigheid van de digitale collecties. Picturae gebruikt een UUID-service voor de identificatie van de bestanden die opgeslagen worden in Memorix Maior. (AS 22/2/2013) Van multimediabestanden wordt zowel het originele, opgeladen bestand als de webafspeelbare kopie bewaard. (AS 22/2/2013) Toegang Rapporten over data zijn beschikbaar als PDF en DOC (O 1.1.5) Exports in Excel lijken enkel beschikbaar via Adlib Museum Lite (O & O 6.1.3) 17

18 Collectiedata en links naar de digitale bestanden zijn beschikbaar als XML-export in een unstructured of grouped Adlib-formaat. (O1.1.6) Collectiedata en links naar digitale bestanden zijn online (via http) toegankelijk via: (1.1.6) o iframes-integratie in de collectiewebsite; o OAI-PMH; o universele connector (API); Aanvulling Picturae: Het DAM beschikt over een API voor het benaderen. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt door Adlib (voor het tonen van previews bij een record) en door Erfgoedizicht. o webservices; De online toegang tot de digitale bestanden wordt beheerd door Erfgoedinzicht. Aan de configuratie van API s voor een koppeling met bepaalde applicaties zijn wel kosten verbonden op basis van de gepresteerde uren, indien van toepassing. (AS 22/02/2013) Het bestek noch de offerte bevatten specifieke bepalingen over de specificaties van de deep links naar beelden. (Deep links zijn links die rechtstreeks toegang verlenen tot raadplegingsbestanden. Dit is nuttig voor Europeana. Zie ese:isshownby) 18

19 4. Analyse DAM Dit hoofdstuk analyseert de functionaliteiten van het Picturae aanbod als Digital Asset Management systeem op basis van de bepalingen in de offerte van Picturae die van toepassing zijn op het gebruik van Memorix Maior als digital asset management system. Daarbij wordt systematisch verwezen naar de hierboven vermelde bronnen. Biedt Erfgoedinzicht, middels het aanbod van Picturae, de nodige functionaliteiten om: digitale bestanden door de instelling te laten beheren, i.c. zoeken, downloaden, toevoegen, verwijderen en bewerken? de persistentie van de links naar de digitale bestanden te verzekeren? de online toegankelijkheid van de digitale bestanden te verzekeren? de toegang tot de digitale bestanden te beheren? 4.1 Beheer Volgens de beschrijving onder het referentieproject voor de RCE O 4.5.1, omvatten de functionaliteiten van het DAM: bestandsbeheer; recursief uploaden; acties & regels; conversie; versiebeheer; metadata in Dublin Core; metadata in Exif; webservices. Uit de offerte is niet duidelijk welke functionaliteiten ter beschikking staan van de instellingen (via Adlib of via een Memorix Maior interface). Op vraag van de Provincies Oosten West-Vlaanderen werden de DAM functionaliteiten werd verder gespecifieerd (AS 11/4/2013). Er zijn twee toegangen tot Memorix Maior. Via Adlib kan men digitale bestanden van collectiestukken toevoegen, vergezeld van metadata. Het digitale bestand wordt opgeslagen in Memorix Maior, zonder de metadata. Memorix Maior kent aan het digitale bestand een UUID toe die vervolgens wordt opgeslagen in Adlib. Deze UUID vormt de link tussen het record in Adlib en het digitale bestand in Memorix Maior. Wanr men een record voor een digitaal bestand verwijdert uit Adlib wordt het digitale bestand niet verwijderd uit het DAM. (AS 11/4/2013) Via het Picturae klantenportaal, de webinterface die toegang biedt tot Memorix Maior. Dit maakt het mogelijk om ook andere digitale bestanden dan representaties van collectiestukken te beheren in Memorix Maior. Elke instelling heeft een afzonderlijke toegang, waarvan de webinterface geconfigureerd kan worden volgens de noden. (AS 11/4/2013) Beschrijven 19

20 Digitale bestanden worden in Memorix Maior minimaal beschreven met behulp van een UUID, originele bestandsnaam, mimetype en timestamp. De UUID is de identificatiecode voor het digitale bestand. Digitale bestanden kunnen in het DAM beschreven worden met behulp van Dublin Core velden. Daarnaast kan ook technische metadata voor tweedimensionale beelden en geluid (Exif-data) automatisch geëxtraheerd worden uit de digitale bestanden en opgeslagen worden in het DAM. (O en AS 11/4/2013) Versiebeheer Verschillende versies van een Office-document kunnen opgeslagen worden in een DAM. (O 6.3.2) Instellingen kunnen nieuwe versies van bestanden opladen en de voorkeursversie bepalen. Upload Adlib biedt batch upload van digitale bestanden door instellingen. Memorix Maior biedt batch upload enkel voor beheerders. Download Memorix Maior biedt functionaliteiten voor het downloaden van bestanden, zowel voor het originele bestand als de afgeleide bestanden. Verwijderen Instellingen kunnen via Memorix Maior bestanden in een prullenbak plaatsen. Enkel de beheerders van de Provincie kunnen bestanden verwijderen. Zoeken Zoeken kan met behulp van een zoekinterface (fuzzy search en faceted search) (O 6.4.1) Zoekformulieren, resultaatslijsten en download zijn beschikbaar via een publieksinterface (O 6.4.2) Bewerken In het bestek en de offerte zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot het bewerken van digitale bestanden, zoals bijvoorbeeld roteren en bijsnijden van afbeeldingen of het knippen in audio- of videobestanden. Transcoderen De transcodering gebeurt automatisch na opname van het digitale bestand. (AS 11/4/2013) Van een TIFF-bestand kunnen automatisch thumbnails, webvarianten van een bepaalde grootte en inzoombare bestanden gemaakt worden. Van multimediabestanden kunnen webvarianten voor streaming gemaakt worden. Scènes in multimediabestanden kunnen afzonderlijk beschreven worden. Aanvulling van Picturae: De parameters voor de conversie van bestanden worden in overleg met Erfgoedinzicht vastgelegd. Zowel de moederbestanden als de kopieën worden opgeslagen in Memorix Maior. (AS 22/2/2013) Voor afbeeldingen worden afgeleide bestanden gemaakt voor gebruik in de Erfgoedinzicht-website. Dit afgeleide bestand is een TJP-bestand 8. Dit bestandstype wordt gebruikt wordt door de viewer van de Erfgoedinzicht-website. 8 Vermoedelijk een Tiled JPEG-bestand dat toelaat om meerdere JPEG-beelden in een bestand te verpakken dat toelaat op een beeld in te zoomen. 20

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG 1 van 33 Versiebeheer 2014 2.9 November 2014 Nummer Datum Opmerkingen Auteur(s) 1.0 mei 2003 Eerste versie VECOZO 2.0 september Tweede versie

Nadere informatie