Handelen in de geest van wens en wet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelen in de geest van wens en wet"

Transcriptie

1 13 OKTOBER 2013 Handelen in de geest van wens en wet Stand van zaken en ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke regeling en dualisme Mogelijkheden voor de GR Drechtsteden om de griffier door het AB te laten benoemen PROF. DOUWE JAN ELZINGA MR. FRANK DE VRIES MR. DRS. JAN R. LUNSING

2 Inhoud 1 Samenwerking Drechtsteden 2 Verhoudingen in GR Drechtsteden 2.1 Trends in regelgeving 2.2 Maatschappelijke trends 2.3 Bestuurlijke sensitiviteit 3 Handelen in de geest van Gebruikte afkortingen

3 1 Samenwerking Drechtstedenteden De gemeenschappelijke regeling (GR) Drechtsteden bestaat sinds De zes gemeenten Ablasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling. De zes betrokken gemeenten kennen een inmiddels niet meer weg te denken samenwerking. Inhoudelijk werken de gemeenten samen op een aantal beleidsterreinen. Er is tevens een aantal uitvoeringsdiensten in het leven geroepen met een gezamenlijk niet geringe omvang van om en nabij 1100 fte (2013). Er is onder meer een gemeenschappelijk stafbureau (BDS), Ingenieursbureau (IBD), Onderzoekscentrum (OCD), Servicecenter (SCD), Belastingdienst (GBD) en Sociale Dienst (SDD). In 2013 is men begonnen de samenwerking te herijken. Dit proces nadert voltooiing en verloopt langs de op 7 januari 2013 verschenen hoofdnotitie Samenwerking en Toekomst Drechtsteden.. De herijking lijkt vooral inhoudelijk van aard. Procedurele aspecten lijken geen rol te spelen. 2 Verhoudingen in GR Drechtsteden De regeling kent een Algemeen Bestuur (Drechtraad, AB) en een Dagelijks Bestuur (Drechtstedenbestuur, DB), een voorzitter en een secretaris. Er is ook een griffiersfunctie die wordt ingevuld door een griffier van een van de deelnemende gemeenten, in samenwerking met de andere griffiers. De griffiersfunctie is juridisch geformaliseerd door in een mandaatbesluit de taken en bevoegdheden van de secretaris ten aanzien van de ondersteuning van het AB, te mandateren aan de griffier. De griffier is daarmee in juridische zin een medewerker van de secretaris, maar wordt feitelijk aangestuurd door het AB. De relatie tussen het AB en het DB van de GR Drechtsteden is op duale leest geschoeid door middel van een delegatiebesluit waarin alle bevoegdheden die in artikel 160 Gemeentewet aan het college zijn toegekend bij de GR Drechtsteden aan het DB zijn gedelegeerd. Het AB bestaat uit raadsleden en collegeleden van de deelnemers. De collegeleden zijn allemaal benoemd in het DB en treden niet op in het AB. Men acteert op bestuurlijk niveau als ware het een gemeenteraad en een college. In lijn hiermee is er een scheiding van bevoegdheden tussen AB en DB. Nu wil het AB een volgende stap zetten. Het AB wil een eigen en zelfstandig opererende regiogriffie met een eigen griffier. Hiermee neemt ze afstand van de praktijk om gebruik te maken van een gemeentegriffier die 'het erbij doet' of, wat maar al te vaak het geval is, een AB die zich laat bijstaan door de secretaris van de gemeenschappelijke regeling. Die nieuwe griffie zou rechtstreeks aangestuurd moeten worden door het AB, op dezelfde wijze als bij een gemeente. 2.1 Trends in regelgeving In april van dit jaar verscheen de verwachte ontwerpregeling tot wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). De wijziging was al bij de introductie van het - 3 -

4 dualistische model op gemeentelijk niveau aangekondigd, maar tot op heden uitgebleven. De ontwerp-regeling regeling (Kamerstukken II nr ) kent twee centrale motieven. Dat is in de eerste plaats een zekere mate van dualisering van de verhoudingen binnen gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast voorziet de ontwerp-regeling regeling in een uitdrukkelijke(r) basis voor de uitvoeringsdiensten die de afgelopen jaren zijn verschenen en zullen verschijnen. De ontwerp-regeling regeling gaat uit van een strikte scheiding in personele zin tussen regelingen waarbij raadsbevoegdheden aan de orde zijn en regelingen waarbij uitsluitend bevoegdheden van het college van B&W en/of de burgemeester aan de orde zijn. Het voorstel benadrukt nog eens dat bevoegdheden in beginsel in handen liggen van het Algemeen Bestuur van regelingen, tenzij daarvan bij of krachtens de Wgr is afgeweken (art. 33 lid 1 Wgr) of als deelnemende gemeente bij de regeling beperkingen aanbrengen (art. 33 lid 2 Wgr). In die laatste categorie valt ook de aanstelling van eigen personeelsleden van de regeling. Daarnaast introduceert de ontwerp-regeling regeling een verantwoordings- en vertrouwensregel tussen de leden van het AB en het DB. 2.2 Maatschappelijke trends Hoewel de politieke wens breed leeft om het aantal gemeenschappelijke regelingen te doen afnemen, blijkt het fenomeen toch weerbarstig. De verwachting is dat de drie decentralisaties zullen leiden tot een toename van gemeenschappelijke regelingen of uitbreiding van taken van bestaande gemeenschappelijke regelingen. Dit heeft direct tot gevolg dat gemeenteraden steeds meer taken op indirecte wijze zullen moeten aansturen. Ze moeten hun kaderstellende en controlerende functies uitvoeren via hun vertegenwoordigers in het AB en DB van een gemeenschappelijke regeling. Indien bovendien in ons land een veertigtal congruente samenwerkingsverbanden wordt gevormd, dan betekent dat bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen. Ook deze bundeling en integratie zal de betekenis van het regionale niveau sterk doen toenemen. Dit zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de AB s meer politiek zullen gaan functioneren. Ook het belang dat deelnemende gemeenteraden hebben bij de besluitvorming op regionaal niveau zal sterk toenemen, alleen al omdat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gedecentraliseerde taken op het lokale niveau blijft. De wens van het AB van de Drechtsteden (de Drechtraad) sluit aan bij deze trend. Dit type bestuurscolleges zal naar onze verwachting voorzichtig transformeren in de richting van politieke e vertegenwoordigende organen. 2.3 Bestuurlijke sensitiviteit Hierbij horen tal verschijnselen die inmiddels een plek hebben gekregen in de beschreven ontwerp-regeling. regeling. Ook de vorming van eigen ondersteunende organen en functies sluit hierbij aan. De nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling, althans zoals hij er nu uit ziet, voorziet hierin niet uitdrukkelijk. Dat laatste heeft alles te maken met de wens van de wetgever om duale neigingen toch een tikje te onderdrukken om daarmee recht te kunnen doen aan het aloude predicaat van gemeenschappelijke regelingen als verlengd lokaal bestuur. Het levert, zo moge helder zijn, wel wat botsende uitgangspunten op. Inmiddels heeft het bestuur van de Vereniging van griffiers besloten hier actie te ondernemen in de richting van de wetgever. Oogmerk daarvan is om de algemene besturen van de gemeenschappelijke e regelingen op dit punt meer armslag te geven. Of de wetgever - 4 -

5 hieraan tegemoet gaat komen, is op dit moment onzeker en daarom wordt daar in dit advies niet op vooruit gelopen. 3 Handelen in de geest van Hoe hiermee om te gaan? Het lijkt logisch om de griffiersfunctie te verankeren in de regelgeving. Dat vraagt enige creativiteit. We suggereren daarbij de volgende constructie: Het AB stelt een verordening op (Verordening ondersteuning AB); In de verordening worden de ondersteunende e functies benoemd inclusief de functie van griffier; In de verordening komen bepalingen te staan omtrent taken en bevoegdheden, profielschets en benoemingsprocedure inspiratie daartoe kan gevonden worden bij art. 107 e.v. Gemeentewet (positie griffier); Het AB stelt een commissie uit haar midden samen die de voorbereidende rol vervult. Dit kan op drie manieren worden geregeld: In de commissie zitten DB en AB leden (gemengde commissie); In de commissie zitten uitsluitend leden van het AB die niet lid zijn van het DB, maar de DB-leden geven een advies over de profielschets en het DB kan wensen en bedenkingen over de aanbeveling uiten; In de commissie zitten uitsluitend leden van het AB die niet lid zijn van het DB en het DB geeft geen formeel advies over de profielschets en het DB kan geen wensen of bedenkingen over de aanbeveling uiten; Het AB beveelt een kandidaat voor aan het DB ter benoeming. Dit betreft een enkelvoudige aanbeveling. Formeel blijft, in afwijking van art. 107 Gemeentewet, de benoeming een bevoegdheid van het DB. Om die reden dient er sprake te zijn van een aanbeveling en niet van een voordracht. Staatsrechtelijk bezien is een voordracht meer bindend, waardoor de bevoegdheid van het benoemende orgaan wordt aangetast. Bij een aanbeveling blijft de bevoegdheid van het benoemende orgaan in stand, maar wordt deze materiaal gevuld door de aanbeveling. Ook bij de benoeming van burgemeesters door de Kroon bestaat een vergelijkbaar stelsel. Daar gaat het echter om een aanbeveling met twee namen; bij het waterschap werkt men met een enkelvoudige aanbeveling. Het is in dit stelsel denkbaar dat het DB - in weerwil van een aanbeveling van het AB - niet over gaat tot benoeming van de kandidaat. Dit zal slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden het geval zijn en dan zullen ook andere zaken spelen, waar de meerderheid van het AB het niet eens kan worden met het DB. Aangezien de leden van het DB worden aangewezen door en uit het AB met inachtneming van het daaromtrent in de regeling (GR) bepaalde (art. 14 lid 1 Wet gemeenschappelijke regeling) beschikt de meerderheid van het AB over een middel om invloed te hebben op het DB, mocht het DB de door het AB voorgestelde kandidaat niet willen benoemen. Zolang de nieuwe Wgr de bevoegdheid om een griffier aan te stellen niet direct naar het AB verlegd, kan de voorgestelde procedure helpen om de materiële stappen van de benoeming door het AB te laten uitvoeren, terwijl de laatste formele stap door het DB gezet wordt. Er wordt de facto gehandeld in de geest het dualisme en daarmee in de geest van de gewenste verhoudingen tussen AB en DB bij de GR Drechtstenden. De iure wordt - 5 -

6 gehandeld in de geest van de wet. Gebruikte afkortingen AB Algemeen Bestuur, in casu de Drechtraad DB Dagelijks Bestuur, in casu het Drechtstedenbestuur GR Gemeenschappelijke Regeling - 6 -

7 Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuurdondersteuning Breede TA Warffum

Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam

Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam drs. ing. R.A.C.J. Simons Gemeenteraadslid, Leefbaar Rotterdam Januari 2008 Rotterdam, 25 januari 2008 Initiatiefvoorstel Burgemeestersreferendum Rotterdam

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

De gedifferentieerde eenheidsstaat. Advies over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur. Rob. mei 2007

De gedifferentieerde eenheidsstaat. Advies over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur. Rob. mei 2007 mei 2007 De gedifferentieerde eenheidsstaat Advies over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur Rob /2/ Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Adviesaanvraag

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

Samenwerking beproefd

Samenwerking beproefd Samenwerking beproefd A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij 1 Samenwerking beproefd Innovatieve organisatievormen bij samenwerking tussen gemeenten A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij Open Universiteit

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet drs. P.J. (Pieter Jan) Stokhof Pieter Jan Stokhof ondersteunt als Register Strateeg ondernemers in de zorg en in andere sectoren. Dat doet hij vanuit

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie