Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden"

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Samenvattend overzicht 38 3 Kredieten 39 Bijlage: bijdragen per gemeente 41 concept 6 november

2 2

3 1 INLEIDING Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft in 2008 een verdere groei doorgemaakt met de start van het Onderzoekcentrum per 1 januari, het Servicecentrum per 1 april en de Gemeentebelastingen per 1 juli. Het GRD-concern kent momenteel zeven dochters: - Bureau Drechtsteden (BDS) - Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) - Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) - Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) - Servicecentrum Drechtsteden (SCD) - Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) - Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Conform de verordening voor het financieel beleid (verordening 212) wordt de Drechtraad per jaar twee keer geïnformeerd over de realisatie van de begroting. De voorliggende marap is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze tweede marap beslaat de realisatie over de eerste acht maanden, op basis waarvan een prognose is gemaakt van de uitkomsten van heel De marap draagt nadrukkelijk het karakter van een afwijkingsrapportage: alleen daar waar een duidelijke afwijking van de prognose ten opzichte van de begroting bestaat, vindt een verdere uitwerking plaats. Onderdeel van de marap zijn ook voorstellen voor het wijzigen van de begroting 2008 op basis van de prognose van de jaaruitkomsten. Daarnaast bevat de marap ook een aantal technische begrotingswijzigingen die uit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid zijn opgenomen, en begrotingswijzigingen die voorvloeien uit de besluitvorming over de jaarrekening 2007 in de Drechtraad van juni. In de marap wordt ook gerapporteerd over de besteding van de beschikbaar gestelde kredieten, naar de stand per 31 augustus Ook hier wordt alleen een nadere toelichting gegeven indien de prognose afwijkt van het oorspronkelijke krediet. Bij de rapportage over de kredieten worden voorstellen gedaan over aanpassingen van de kredieten indien de prognose daartoe aanleiding geeft. Tevens is opgenomen welke kredieten kunnen worden afgesloten. De primaire begroting 2008 van de GR Drechtsteden is door de Drechtraad vastgesteld in juni In december 2007, maart en juni 2008 zijn begrotingswijzigingen vastgesteld. Waar in de marap cijfers als begroting 2008 worden gebruikt is dat inclusief de wijzigingen die door Drechtraad tot en met juni 2008 zijn vastgesteld. Naast een financieel overzicht over 2008, bevat de marap bij de begrotingsprogramma s een weergave van de gang van zaken in de eerste acht maanden van Dit is bedoeld om een beeld te geven van een aantal ontwikkelingen binnen de dochters van de GRD. Financiële resultaten en uitgangspunten Kostenontwikkeling en accres Volgens de afspraken over de financiering van de GRD volgen de budgetten en gemeentelijke bijdragen de kostenstijgingen en de ontwikkeling van het accres van het gemeentefonds. Door de recente ontwikkelingen binnen het gemeentefonds, die resulteren in een aanzienlijke stijging van het accres, is het gebruik van dat accres voor de bijstelling van de gemeentelijk bijdragen bestuurlijk aan de orde gesteld. Voor begroting 2009 is besloten het accres niet te hanteren, maar uit te gaan van de reële verwachte kostenontwikkelingen. Met de financiële kadernota 2010, die door de Drechtraad in december 2008 wordt vastgesteld, worden voorstellen gedaan voor structurele financieringsafspraken vanaf Bij de prognose van de lasten vindt nu geen nacalculatie plaats van de kostenontwikkelingen, aangezien de prognose van de jaaruitkomsten gebaseerd is op de feitelijke realisatie. Nacalculatie 3

4 van het accres vindt plaats bij de begrotingsprogramma s van het Servicecentrum en de Gemeentebelastingen, aangezien daar afgesproken is het extra accres te gebruiken voor dekking van de transitiekosten. Nacalculatie van het accres is ook toegepast bij de begrotingsprogramma s van Bureau Drechtsteden en de algemene inwonerbijdrage. De volgende punten zijn verder nog van belang. - De bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverhevelingen zijn in de prognose verwerkt. Lasten en baten stijgen hierbij met hetzelfde bedrag, waarbij de baten bestaan uit de van 2007 overgehevelde budgetten. - Een actualisering van de bijdrage door derden heeft plaatsgevonden. Daar waar concrete toezeggingen of afspraken zijn gemaakt zijn de desbetreffende bedragen in de prognose opgenomen, over het algemeen worden hogere lasten worden daarbij gecompenseerd door hogere baten. - In 2008 worden extra kosten gemaakt van in totaal voor het onderzoek naar de toekomstige opzet naar ROM-D, voor de piekenbenadering en voor uitvoering van de ontwikkelagenda. Deze kosten zijn onderdeel van de aanjaag-/ procesgelden die in totaal tot begin 2010 op 1 miljoen worden geraamd. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de het extra accres op de inwonerbijdrage, en een onttrekking uit de Algemene reserve van Bij het begrotingsprogramma Bestuur zijn de toevoegingen aan de bestemmingsreserves BWS, en BLS, 11,8 miljoen opgenomen. - Bij het begrotingsprogramma van de Sociale dienst is een actualisering gemaakt van de doeluitkeringen van het Rijk op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds en afgegeven beschikkingen. De SDD prognotiseert een positief resultaat op het onderdeel inkomen van 3,3 miljoen. Bij de jaarrekening 2008 zullen hiervoor bestemmingsvoorstellen worden gedaan conform de bestaande afspraken. - Het begrotingsprogramma van de Sociale Dienst bevat ook de financiële vertaling van het voorstel voor de tijdelijke uitbreiding van de schuldhulpverlening, zoals besloten in de BC SDD van 1 september De prognose van het financieel resultaat bij Bureau Leerplicht is verbeterd. De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve, en de nacalculatie van het accres kunnen achterwege blijven. - Bij het Ingenieursbureau is de prognose van het resultaat verhoogd van naar Het resultaat wordt bij de jaarrekening uitgekeerd aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. - De prognose van de transitiekosten bij het Servicecentrum is verhoogd van 3,6 naar 5,2 miljoen. Dekkingsmiddelen worden ingezet op de wijze en in de volgorde zoals afgesproken in de Drechtraad van juni Er wordt op dit moment geen extra bijdrage van de deelnemers gevraagd. - De prognose van de rentebaten voor Manden maken is verhoogd naar 0,65 miljoen (was 0,3 miljoen). Deze rentebaten worden conform de verordening investeringsfonds toegevoegd aan de bestemmingsreserve Manden maken. Hiervan wordt aangewend voor het dekken van de kosten van beheer en administratie. In de jaren 2005 t/m 2007 werd hiervoor jaarlijks aan het fonds onttrokken als onderdeel van de 1% regeling. - De prognose van de algemene rentebaten is verhoogd naar 1,8 miljoen (was 0,6 miljoen). De algemene rentebaten worden, naast de reeds begrote toevoeging aan de SDD organisatie- en innovatiereserve, nu voor een bedrag van 1,3 miljoen aangewend voor de dekking van de SCD-transitiekosten, alsmede voor het voldoen van de garantie-afspraken met de gemeente Papendrecht, en de overeengekomen rentetoevoeging aan de BLS-reserve. - In de rapportage over de kredieten wordt voorgesteld een aantal kredieten aan te passen en af te sluiten. Het huisvestingskrediet sluit daarbij met een overschrijding van , veroorzaakt door extra noodzakelijk werkzaamheden en door hogere kosten voor project- en programmamanagement door de latere oplevering. 4

5 2 PROGRAMMA S 2.1 Bestuur Zoals in de eerste marap al was aangegeven werkt het bestuur aan het vervolg op Manden maken. De pieken in de Drechtsteden zijn gebaseerd op het Meerjarenprogramma dat de Drechtraad aan het begin van deze raadsperiode heeft vastgesteld. In de pieken worden die thema s beschreven die de Drechtsteden kunnen versterken, zowel in de basis (meerjarenprogramma) als daarboven. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Op 15 oktober is tijdens de Drechtstedenconferentie over de pieken gesproken met de gemeenteraden, de colleges en het maatschappelijk middenveld. Deze conferentie is niet voorzien in de programmabegroting en komt bovenop de bijeenkomsten van de Drechtraad en de raadscarrousels. Piekenbenadering en ontwikkelagenda vragen aanjaag- en procesgelden die tot begin 2010 naar schatting 1 miljoen bedragen. In 2008 wordt hiervan besteed. Communicatie Er is gewerkt aan een Drechtstedenfilm die ondermeer tijdens de Woondag van 11 oktober te zien is geweest. Een film is één van de algemene communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om de Drechtsteden op de kaart te zetten. De film geeft een algemeen beeld van de Drechtsteden en is uitermate geschikt om in het kort met de Drechtsteden kennis te maken. Drechtsteden Info is omgevormd tot het informatiebulletin van en voor de Gemeenschappelijke Regeling. Er verschijnen artikelen die een beeld geven van de verschillende organisaties van de GRD en inhoudelijke ontwikkelingen. Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting Baten en lasten zijn verhoogd met de geaccordeerde budgetoverheveling vanuit 2007 In 2008 worden extra kosten gemaakt van in totaal voor het onderzoek naar de toekomstige opzet naar ROM-D, voor de piekenbenadering en voor uitvoering van de ontwikkelagenda. Voorgesteld wordt deze kosten voor te dekken uit het extra accres op de inwonerbijdrage, en een onttrekking uit de Algemene reserve van Toevoeging aan de bestemmingsreserve BWS: in de jaarrekening 2007 is melding gemaakt van een nog te ontvangen bedrag van de regio Zuid-Holland Zuid van inzake de BWS-regeling. Dit bedrag wordt nu aan de BWS-reserve toegevoegd. Toevoeging/ onttrekking aan de BLS-reserve: conform de afgesloten overeenkomst worden de van de gemeenten ontvangen BLS-gelden toegevoegd aan de te vormen bestemmingsreserve BLS, en de aan de gemeenten uit te keren gelden worden daaraan onttrokken. In 2008 zijn de ontvangsten naar schatting 11,8 miljoen en de uitbetalingen 4,5 miljoen. In de begroting is nu de gehele 11,8 miljoen aan mutaties in de reserve opgenomen. 5

6 2.2 Manden maken In maart 2008 heeft de Drechtraad kennisgenomen van de stand van zaken en de evaluatie van Manden maken. Op basis van de ervaringen is een aantal aanbevelingen naar de toekomst geformuleerd. Ook hebben we de opdracht gekregen met concrete voorstellen te komen hoe een vervolg aan Manden maken te geven. Inmiddels hebben wij een gedachtegang ontwikkeld om op innovatieve wijze te investeren in majeure regionale opgaven (piekenbenadering). Toegewerkt is naar het Drechtstedencongres Pieken in de Drechtsteden op 15 oktober Volgens de verordening investeringsfonds komen de rentebaten van het uitzetten van de nog niet bestede middelen ten gunste van het fonds. Binnen de begroting lopen deze rentebaten via het onderdeel voor de algemene dekkingsmiddelen. Zie hiervoor hoofdstuk Gezien de stand van het fonds en de ontwikkeling van de rente, worden de rentebaten nu geprognotiseerd op , bij de begroting was nog uitgegaan van Van de rentebaten wordt aangewend voor dekking van de kosten van beheer en administratie. Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting Het programma Manden maken wordt dit jaar nog niet financieel afgerond. Tot nu toe is in 2008 een bedrag van 2,5 miljoen uitgekeerd. De prognose is dat dit jaar in totaal 6,7 miljoen wordt uitgekeerd. 6

7 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme Deelprogramma Economie Met het vaststellen van de Economische Visie in de Drechtraad van 19 maart 2008 is het fundament gelegd voor de economische koers in de komende jaren. De visie wordt verder uitgewerkt tot uitvoeringsprogramma s voor bedrijven, kantoren en detailhandel. In de loop van 2008 bleek dat door de vergrote ambities binnen het economisch programma meer projecten in gang gezet waren dan beschikbare middelen. Om de uitvoering van het werkprogramma voor dit jaar mogelijk te maken, is binnen de eigen middelen van Bureau Drechtsteden geld vrijgemaakt. Shipping Valley Aan de opzet van een portal/website voor het maritieme cluster wordt hard gewerkt. In dit verband is een nondiclosureovereenkomst opgesteld. Bedrijventerreinstrategie Gestart is met de opzet van een regionale strategie natte bedrijventerreinen die eind 2008 gereed zou moeten zijn en in maart 2009 door de Drechtraad vastgesteld kan worden. Het vaststellen van de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen was uitgesteld vanwege actualiteiten zoals de Hoeksche Waard discussie. Inmiddels wordt toegewerkt naar een afronding en vaststelling van de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen. In het 4 e kwartaal wordt verwacht te kunnen starten met de Uitvoering Herstructureringsopgave. Deze heeft een doorloop naar Kantorenstrategie Als uitwerking van de vastgestelde Regionale Kantorenstrategie in 2007 is in 2008 gewerkt aan de Regionale Monitor Kantoren. In dit najaar worden resultaten verwacht. De vastgoedmonitor en de uitwerking van een (digitale) vastgoedkaart met daarop aanbod en marktbewegingen dienen als onderlegger voor de uitwerking van de regionale promotie- en acquisitiestrategie, waarvoor opdracht is gegeven. Naast deze uitwerking is gestart met een top 5 van objectsgewijze Aanpak van Leegstand. Detailhandel & Horeca Een evaluatie van de detailhandelsvisie, die dateert uit 2002, had volgens planning in 2004 aan bod moeten komen maar vanwege andere prioriteiten binnen het economisch programma komt de evaluatie nu pas aan bod. Dit jaar is gestart met fase 1 van de evaluatie, die leidt tot een fase 2 in 2009 (bijstelling van de visie tot strategie met doorkijk naar 2015). Containertransferium Halverwege 2008 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het inspringen op de actuele vraag rondom een Containertransferium in de regio. Deelprogramma Mobiliteit Herziening Mobiliteitsplan Geïnventariseerd is aan welke prioriteiten uit het mobiliteitsplan uitvoering is gegeven. Tevens is vergeleken in hoeverre de beleidskaders van Rijk, Provincie en gemeenten al voldoende in het huidige mobiliteitsplan zijn ingevuld. Momenteel wordt het regionale verkeersmodel (RVMK) met betrekking tot bereikbaarheid geactualiseerd. Het gaat hierbij onder andere om intensiteittoenames, intensiteit / capaciteit analyse en kruispuntbelasting en milieubelasting (geluid en luchtkwaliteit). Positie op de dossiers A16-A15-N3 N3- A15 en verbreding A15: 7

8 Als reactie op de brief van het Drechtstedenbestuur heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat motieven genoemd waarom de planstudie A15 Oost is stilgelegd. Geconstateerd is dat de meerwaarde van de verbreding van de A15 zonder de aanpak van het knooppunt Gorinchem en de aansluiting A15-N3 beperkt is. In het MIRT overleg van oktober 2008 wordt een (financieel) besluit genomen over de aansluiting A15-N3. In het MIRT overleg van het najaar van 2009 worden de mogelijkheden verkend voor een verbreding van de A15 op basis van de resultaten van de studie rond de A27 en de eventueel gemaakte afspraken over de aansluiting A15-N3 en het knooppunt Gorinchem. N3-A16 + Afrit Drechttunnel: Met Rijkswaterstaat vindt overleg plaats over het afsluiten van een overeenkomst voor de uitvoering van de bovengenoemde projecten. De financiering van deze projecten is door Rijk, Provincie en Drechtsteden veilig gesteld. Realisatie is voorzien circa Stedenbaan De werkzaamheden in 2008 concentreren zich op het nader uitwerken van de voor de Drechtsteden toegewezen pilot-projecten (Maasterras en Zuidpoort) voor wat betreft de opgaven voor Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarbij moet worden gedacht aan: Locatie nieuw station Zuidpoort; verbeteren P & R voor/natransport per OV en auto, fietsvoorzieningen enzovoorts. Bij de RO opgave moet worden gedacht aan intensivering van de woon- en bedrijfsfuncties in omgeving van de nieuwe stations. Waterbus In overleg tussen de betrokken partijen (Provincie, Dordrecht en Connexxion) is om financiële redenen besloten om de waterbus opnieuw aan te besteden. De aanbesteding moet op 1 januari 2009 zijn afgerond. Aanleiding hiervoor is het besluit van Waterbus om de in het contract afgesproken sneldienst, niet uit te voeren. Dit is voor de Provincie een belangrijke eis om het personenvervoer over water met name voor forenzen een aantrekkelijk optie voor de auto te maken. HOV-D Tussen Drechtsteden en de Provincie is overeenstemming bereikt over het sluiten van een bestuursovereenkomst voor de uitvoering van HOV-D, fase 2. Hiertoe wordt het programma voor fase 2 in concrete projecten uitgewerkt en voorzien van een globale financiële raming. De provincie draagt per project maximaal 80% van de kosten bij. Gemeenten en Drechtsteden staan garant voor de resterende 20%. De uitvoering van de projecten moet uiterlijk in 2011 plaatsvinden. Toegankelijkheid OV haltes Ook in 2009 is de provinciale subsidieregeling gecontinueerd om OV-haltes toegankelijk te maken. Gemeenten zijn uitgenodigd hiertoe subsidie-aanvragen in te dienen. Deelprogramma Toerisme Toerisme (Hollands Glorie) - Voor het onderdeel toerisme wordt uitvoering gegeven aan het programma 2007/2008 Hollands Glorie. Dit voorziet in het versterken van de toeristisch- recreatieve iconen (i.c. Kinderdijk, Dordtse binnenstad, Biesbosch) en de verbindingen daartussen, en met Rotterdam. Dit gebeurt d.m.v. gezamenlijke marktbewerking, kwalitatieve productverbetering en nieuwe producten. - Aan de projectenlijst zijn twee initiatieven toegevoegd: de realisering van infozuilen bij waterbushaltes en de aanleg van watertaxisteigers. - Onderzoek is in gang gezet naar de mogelijkheden om een Holland Experience in de Drechtsteden te realiseren. Op basis van het uitgevoerde locatie-onderzoek vindt nadere studie plaats naar de haalbaarheid van dit concept op de locatie die als meest geschikte naar voren is gekomen (Stadswerven in Dordrecht). 8

9 - Er is een meerjarenperspectief incl. meerjarenbegroting Hollands Glorie in ontwikkeling voor de periode tot Dit voorziet in het doorontwikkelen van de iconen en het versterken van het totaalproduct. Recreatie/vrije tijd Er is een begin gemaakt met een verbreding van de regionale inzet op toeristisch gebied naar een meer samenhangend regionaal vrijetijdsbeleid. Daarvan maken naast toerisme ook activiteiten deel uit die liggen op het gebied van recreatie, groenblauw netwerk, cultuur, horeca, sport en evenementen. In vervolg op de daarover verschenen startnotitie is een notitie in voorbereiding waarin de contouren worden geschetst van een Drechtstedelijk vrijetijdsbeleid voor de periode tot 2010 en daarna. Dit impliceert een verruiming van het in het programma 2008 opgenomen actiepunt dat uitsluitend betrekking heeft op het vaststellen van een beleidsinzet en programma m.b.t. recreatie. Programma Economie, bereikbaarheid en toerisme Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting: lasten en baten zijn verhoogd met de bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverheveling. 9

10 2.4 Fysiek Deelprogramma Wonen en stedelijke vernieuwing Actualisering Woonvisie Op basis van een eerste verkenning heeft een vijftal themabijeenkomsten plaatsgevonden over de actualisering van de Woonvisie Spetterend wonen in de Drechtsteden van april Daarbij is samen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gediscussieerd over de onderwerpen: - Woningbouwprogramma: wat moet er nog uit het oogpunt van kwaliteit aan de woningvoorraad worden toegevoegd? - Bijzondere woonkwaliteiten. - Bestaande voorraad. - Relatie met andere beleidsterreinen. - Sturing. De resultaten van de themadiscussies en ambtelijk- en bestuurlijk overleg hierover vormen de basis voor het op te stellen concept. Task Force Woningbouw Drechtsteden Uit de rapportage van de Task Force Woningbouw Drechtsteden (TFWD) is gebleken dat de reële productie tot en met 2009 achterblijft bij de hierover met het rijk gemaakte afspraken. De oorzaken zijn globaal te wijten aan de optimistisch ingeplande bouwtijden, capaciteitsproblematiek, bezwarenprocedures en bouwkosten. Verder heeft de TFWD een doorkijk gemaakt naar de te verwachten productie voor de periode tot met De TFWD komt in 2009 met een voorstel voor de wijze van sturing op de voortgang voor de volgende periode. PALT De werkzaamheden van de werkgroep- en stuurgroep PALT concentreren zich in 2008 op de volgende producten en/of acties: - Het volgen van de gemaakte afspraken over de periode tot en met Invullen van de jaarlijkse afspraken in het Jaarplan Wonen. - Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de geactualiseerde Woonvisie, tevens de basis van nieuwe afspraken voor de periode na Het organiseren van een jaarvergadering en een conferentie, waarin de afspraken en besproken worden en één of meerdere praktijkcases aan de orde komen. - Het opstellen van een handreiking gebiedscontracten. Woonpromotie Voor 2008 staan de volgende activiteiten op het programma: - Deelname woonbeurs Livin Rotterdam. Op 15 en 16 maart 2008 hebben de Drechtsteden deelgenomen aan de Woonbeurs Rotterdam Livin. - Woondag 11 oktober De voorbereidingen voor de Woondag op locatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht zijn getroffen. Het Drechtstedenhuis is een onderdeel van de Woondag. - Woonbrochure en website wonen Drechtsteden. Rondom de Woondag komen zowel een brochure als website beschikbaar. Woonmonitor De Woonmonitor 2008 bevat informatie over de woningvoorraad, bevolking en woningmarkt in de Drechtsteden. De monitor geeft inzicht in: - Verschuiving in de WOZ-waarde. - Het gemiddelde huishoudeninkomen in de Drechtsteden ten opzichte van de rest van Nederland. Inkomen per huishouden wijkt niet af, maar de woningvoorraad is wel veel goedkoper. - Toetsing kwaliteitseisen nieuwbouwwoningen. 10

11 Kwaliteitsbeleid In 2008 wordt gewerkt aan: - Het verbeteren van de toepassing en de handhaving van de checklist. - Het onderzoeken of we beter kunnen gaan kiezen voor een ander kwaliteitspakket dat dan kwalitatief wel redelijk gelijkwaardig en aanvaardbaar zal moet zijn. - Het onderzoeken of de checklist moet worden geëvalueerd en aangepast. Deelprogramma Groen, water en milieu Proactieve milieuaanpak In 2008 gaat er geen project van start in het kader van een proactieve milieuaanpak. Dit wordt een onderdeel van het project milieubeleidsplan Drechtsteden. De reservering hiervoor in de Drechtsteden begroting 2008 komt ten goede aan de projecten actualisatie Groenblauw Netwerk en externe veiligheid. Versterken groenblauwe kwaliteiten De actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk kost als gevolg van het bestuurlijke behandeltraject meer tijd dan was voorzien. Ondanks deze uitloop worden nog vóór het einde van 2009 zowel het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk als het bijbehorende projectenboek bestuurlijk behandeld. Water op de kaart zetten In 2008 worden de aangepaste Kadernotitie Water op de kaart en de wateragenda vastgesteld. De behandeling daarvan vindt later in 2008 plaats dan voorzien, zodat daarin recente ontwikkelingen kunnen worden verwerkt zoals het concept-provinciaal waterplan en het advies van de Deltacommissie (commissie Veerman). Verbeteren van de leefomgeving - Eind 2008 wordt de stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Programma Luchtkwaliteit aan het bestuur gerapporteerd. - De uitvoering van het plan van aanpak zonebeheer ter oplossing van de geluidsproblematiek op gezoneerde industrieterreinen in de regio ondervindt vertraging. Hierdoor kon dit project niet medio 2008 worden afgerond. De afsluiting van het project wordt nu medio 2009 voorzien. - Ter versterking van de bestuurlijke en ambtelijke inzet op het gebied van de externe veiligheid (het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en rail) wordt overwogen een lobbyist aan te stellen en specifieke monitor uit te brengen. De discussie hierover wordt de komende tijd gevoerd. - Het project voor het benutten van industriële restwarmte (Drecht-warmte) heeft op basis van de uitgevoerde marktverkenning geleid tot het besluit om de gemeente Dordrecht bij de uitvoering in samenwerking met marktpartijen het voortouw te laten nemen. Begin 2009 vindt in de Drechtsteden besluitvorming plaats over het vervolg van dit project op Drechtstedenniveau. - Omdat nog maar kort geleden de monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit nieuwe stijl is verschenen (0-meting) verschijnt er dit jaar geen monitor milieu- en leefomgevingkwaliteit meer. Wel worden de voorbereidingen getroffen voor de monitor die in 2009, over de resultaten in 2008, zal verschijnen. - In 2008 wordt voorbereidend werk verricht voor het opstellen van een regionaal klimaatbeleid (verkenning). Bij positieve besluitvorming hierover wordt een klimaatprogramma opgesteld. Deze activiteit loopt door tot in

12 Milieubeleidsplan In 2008 is besloten om over te gaan tot het opstellen van een Regionaal Milieubeleidsplan Voor dit project is twee jaar ( ) uitgetrokken. Het eerste deel wordt in 2008 uitgevoerd. Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling Op 19 maart 2008 heeft de Drechtraad de Realisatiestrategie Ruimte geven vastgesteld. De nota is vervolgens ter bekrachtiging doorgeleid naar de raden van alle Drechtstedengemeenten. Daaraan voorafgaand vond een intensief traject plaats van informatie en consultatie van Raad- en Drechtraadleden. Conform opdracht van de Drechtraad wordt thans nadere invulling gegeven aan de verdere uitwerking van de Realisatiestrategie. Hierbij worden twee onderling samenhangende sporen gevolgd. Ten aanzien van de in de Realisatiestrategie geprioriteerde projecten zijn/worden voorstellen ontwikkeld voor de gewenste regionale regierol van de Drechtsteden en uitvoeringsarrangementen, inclusief benodigd instrumentarium en middelen. Deze voorstellen worden in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Groen en Milieu van 15 oktober 2008 behandeld. In het laatste kwartaal van 2008 wordt gestart met een integrale verdere uitwerking van de vier gebiedsgerichte opgaven ( Assen ). Dit gebaseerd op een goede ruimtelijk-functionele analyse en een helder toekomstbeeld van deze Assen. De Drechtsteden hebben voorts geparticipeerd in een aantal bovenregionale overleggremia, waarvan de Zuidvleugel en de RijnScheldeDelta de belangrijkste zijn. Een goede positionering van de Drechtsteden in bovenregionaal en (inter)nationaal kader staat daarbij voorop. Gelet op de positie die de Drechtsteden zich mede daardoor wisten te verwerven in Randstad 2040 kan gesproken worden van een succes. Programma Fysiek Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting: lasten en baten zijn verhoogd met de bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverheveling. 12

13 2.5 Sociaal Regionale Agenda Samenleving Dit jaar is het laatste jaar van de bestuursovereenkomst met de Provincie ten aanzien van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) Dat betekent dat de consequenties van Provincie Nieuwe Stijl volgend jaar, 2009 voelbaar worden voor de regio. De Provincie heeft besloten tot een beleidswijziging ten aanzien van de RAS. Volgend jaar worden alleen nog middelen ontvangen voor directe uren hulpverlening voor jeugd en voor cultuurparticipatie. Daarnaast nog een bedrag voor coördinatie. Ten opzichte van dit jaar waarin wij nog een bedrag van 1 miljoen in het kader van de RAS ontvingen, betekent dit een forste financiële aderlating. Op dit moment worden de gevolgen hiervan in kaart gebracht en onderzocht hoe hier oplossingen voor te vinden. Jeugd Op het gebied van jeugd wordt nagedacht over de vormgeving van de Centra/Cirkels voor Jeugd & Gezin en de regionale component daarbij. Daarnaast wordt de lopende samenwerking op het gebied van netwerkvorming, virtuele jongerenparticipatie, registratie risicojongeren voortgezet. Het gewijzigde beleid van de Provincie Zuid Holland ten aanzien van de inzet van Bureau Jeugdzorg heeft ons dit jaar beziggehouden. De Provincie wil dat Bureau Jeugdzorg terug gaat naar haar kerntaak, een indicerende rol voor de geïndiceerde jeugdzorg en niet langer de huidige, centrale, coördinerende rol speelt in regionale netwerken. Naar oplossingen hiervoor wordt gezocht. Dit jaar is voor het tweede jaar extra geld ontvangen van de Provincie voor de Begeleiding van Risicogezinnen. Dit zijn nu nog extra middelen naast de RAS, volgend jaar wordt dit onderdeel van de RAS. Dit project loopt goed en voorziet in een behoefte. WMO De samenwerking op het gebied van de WMO is voortgezet, o.a. in de vorm van een aantal pilots Mantelzorg, om op dit gebied naar aanleiding daarvan gemeentelijk beleid te formuleren. In de regiegroep WMO komen gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden bijeen om zaken die het lokale overstijgen regionaal af te stemmen en desgewenst gezamenlijk te ontwikkelen. Een van de nieuwe projecten die hieruit zijn voortgekomen, is het project onderzoek doelgroepenvervoer. Onderzocht wordt of het voordelen biedt om vervoerstaken die op het bordje van de gemeente liggen, zoals leerlingenvervoer, CVV-Drechthopper, WSW-vervoer, gezamenlijk op te pakken. Onderwijs In 2008 zijn vanuit Manden maken resterende middelen voor Kennisinfrastructuur Drechtsteden ingezet, om de samenwerking tussen de LOC s en de scholen in het Leerpark, waaronder het ROC Da Vinci verder te brengen. Cultuurparticipatie Op het terrein van cultuurparticipatie zijn een aantal projecten uitgevoerd, waaronder een aantal nieuwe zoals het succesvolle Drechtsteden (Ge)dicht en het project met regionaal erfgoedcentrum DiEP, over de industriële cultuurhistorie van dit gebied. Dit project wordt volgend jaar nog voortgezet. Ook op dit terrein geldt volgend jaar een nieuwe situatie aangezien het nu geldende Actieprogramma cultuurbereik afloopt en het Programmafonds Cultuurparticipatie gaat gelden. In dit kader wordt een plan opgesteld voor de regio. Financieel brengt dit geen grote veranderingen met zich mee. 13

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2012 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie