Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden"

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s Bestuur Manden maken Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Samenvattend overzicht 38 3 Kredieten 39 Bijlage: bijdragen per gemeente 41 concept 6 november

2 2

3 1 INLEIDING Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft in 2008 een verdere groei doorgemaakt met de start van het Onderzoekcentrum per 1 januari, het Servicecentrum per 1 april en de Gemeentebelastingen per 1 juli. Het GRD-concern kent momenteel zeven dochters: - Bureau Drechtsteden (BDS) - Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) - Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) - Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) - Servicecentrum Drechtsteden (SCD) - Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) - Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Conform de verordening voor het financieel beleid (verordening 212) wordt de Drechtraad per jaar twee keer geïnformeerd over de realisatie van de begroting. De voorliggende marap is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze tweede marap beslaat de realisatie over de eerste acht maanden, op basis waarvan een prognose is gemaakt van de uitkomsten van heel De marap draagt nadrukkelijk het karakter van een afwijkingsrapportage: alleen daar waar een duidelijke afwijking van de prognose ten opzichte van de begroting bestaat, vindt een verdere uitwerking plaats. Onderdeel van de marap zijn ook voorstellen voor het wijzigen van de begroting 2008 op basis van de prognose van de jaaruitkomsten. Daarnaast bevat de marap ook een aantal technische begrotingswijzigingen die uit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid zijn opgenomen, en begrotingswijzigingen die voorvloeien uit de besluitvorming over de jaarrekening 2007 in de Drechtraad van juni. In de marap wordt ook gerapporteerd over de besteding van de beschikbaar gestelde kredieten, naar de stand per 31 augustus Ook hier wordt alleen een nadere toelichting gegeven indien de prognose afwijkt van het oorspronkelijke krediet. Bij de rapportage over de kredieten worden voorstellen gedaan over aanpassingen van de kredieten indien de prognose daartoe aanleiding geeft. Tevens is opgenomen welke kredieten kunnen worden afgesloten. De primaire begroting 2008 van de GR Drechtsteden is door de Drechtraad vastgesteld in juni In december 2007, maart en juni 2008 zijn begrotingswijzigingen vastgesteld. Waar in de marap cijfers als begroting 2008 worden gebruikt is dat inclusief de wijzigingen die door Drechtraad tot en met juni 2008 zijn vastgesteld. Naast een financieel overzicht over 2008, bevat de marap bij de begrotingsprogramma s een weergave van de gang van zaken in de eerste acht maanden van Dit is bedoeld om een beeld te geven van een aantal ontwikkelingen binnen de dochters van de GRD. Financiële resultaten en uitgangspunten Kostenontwikkeling en accres Volgens de afspraken over de financiering van de GRD volgen de budgetten en gemeentelijke bijdragen de kostenstijgingen en de ontwikkeling van het accres van het gemeentefonds. Door de recente ontwikkelingen binnen het gemeentefonds, die resulteren in een aanzienlijke stijging van het accres, is het gebruik van dat accres voor de bijstelling van de gemeentelijk bijdragen bestuurlijk aan de orde gesteld. Voor begroting 2009 is besloten het accres niet te hanteren, maar uit te gaan van de reële verwachte kostenontwikkelingen. Met de financiële kadernota 2010, die door de Drechtraad in december 2008 wordt vastgesteld, worden voorstellen gedaan voor structurele financieringsafspraken vanaf Bij de prognose van de lasten vindt nu geen nacalculatie plaats van de kostenontwikkelingen, aangezien de prognose van de jaaruitkomsten gebaseerd is op de feitelijke realisatie. Nacalculatie 3

4 van het accres vindt plaats bij de begrotingsprogramma s van het Servicecentrum en de Gemeentebelastingen, aangezien daar afgesproken is het extra accres te gebruiken voor dekking van de transitiekosten. Nacalculatie van het accres is ook toegepast bij de begrotingsprogramma s van Bureau Drechtsteden en de algemene inwonerbijdrage. De volgende punten zijn verder nog van belang. - De bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverhevelingen zijn in de prognose verwerkt. Lasten en baten stijgen hierbij met hetzelfde bedrag, waarbij de baten bestaan uit de van 2007 overgehevelde budgetten. - Een actualisering van de bijdrage door derden heeft plaatsgevonden. Daar waar concrete toezeggingen of afspraken zijn gemaakt zijn de desbetreffende bedragen in de prognose opgenomen, over het algemeen worden hogere lasten worden daarbij gecompenseerd door hogere baten. - In 2008 worden extra kosten gemaakt van in totaal voor het onderzoek naar de toekomstige opzet naar ROM-D, voor de piekenbenadering en voor uitvoering van de ontwikkelagenda. Deze kosten zijn onderdeel van de aanjaag-/ procesgelden die in totaal tot begin 2010 op 1 miljoen worden geraamd. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de het extra accres op de inwonerbijdrage, en een onttrekking uit de Algemene reserve van Bij het begrotingsprogramma Bestuur zijn de toevoegingen aan de bestemmingsreserves BWS, en BLS, 11,8 miljoen opgenomen. - Bij het begrotingsprogramma van de Sociale dienst is een actualisering gemaakt van de doeluitkeringen van het Rijk op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds en afgegeven beschikkingen. De SDD prognotiseert een positief resultaat op het onderdeel inkomen van 3,3 miljoen. Bij de jaarrekening 2008 zullen hiervoor bestemmingsvoorstellen worden gedaan conform de bestaande afspraken. - Het begrotingsprogramma van de Sociale Dienst bevat ook de financiële vertaling van het voorstel voor de tijdelijke uitbreiding van de schuldhulpverlening, zoals besloten in de BC SDD van 1 september De prognose van het financieel resultaat bij Bureau Leerplicht is verbeterd. De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve, en de nacalculatie van het accres kunnen achterwege blijven. - Bij het Ingenieursbureau is de prognose van het resultaat verhoogd van naar Het resultaat wordt bij de jaarrekening uitgekeerd aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. - De prognose van de transitiekosten bij het Servicecentrum is verhoogd van 3,6 naar 5,2 miljoen. Dekkingsmiddelen worden ingezet op de wijze en in de volgorde zoals afgesproken in de Drechtraad van juni Er wordt op dit moment geen extra bijdrage van de deelnemers gevraagd. - De prognose van de rentebaten voor Manden maken is verhoogd naar 0,65 miljoen (was 0,3 miljoen). Deze rentebaten worden conform de verordening investeringsfonds toegevoegd aan de bestemmingsreserve Manden maken. Hiervan wordt aangewend voor het dekken van de kosten van beheer en administratie. In de jaren 2005 t/m 2007 werd hiervoor jaarlijks aan het fonds onttrokken als onderdeel van de 1% regeling. - De prognose van de algemene rentebaten is verhoogd naar 1,8 miljoen (was 0,6 miljoen). De algemene rentebaten worden, naast de reeds begrote toevoeging aan de SDD organisatie- en innovatiereserve, nu voor een bedrag van 1,3 miljoen aangewend voor de dekking van de SCD-transitiekosten, alsmede voor het voldoen van de garantie-afspraken met de gemeente Papendrecht, en de overeengekomen rentetoevoeging aan de BLS-reserve. - In de rapportage over de kredieten wordt voorgesteld een aantal kredieten aan te passen en af te sluiten. Het huisvestingskrediet sluit daarbij met een overschrijding van , veroorzaakt door extra noodzakelijk werkzaamheden en door hogere kosten voor project- en programmamanagement door de latere oplevering. 4

5 2 PROGRAMMA S 2.1 Bestuur Zoals in de eerste marap al was aangegeven werkt het bestuur aan het vervolg op Manden maken. De pieken in de Drechtsteden zijn gebaseerd op het Meerjarenprogramma dat de Drechtraad aan het begin van deze raadsperiode heeft vastgesteld. In de pieken worden die thema s beschreven die de Drechtsteden kunnen versterken, zowel in de basis (meerjarenprogramma) als daarboven. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Op 15 oktober is tijdens de Drechtstedenconferentie over de pieken gesproken met de gemeenteraden, de colleges en het maatschappelijk middenveld. Deze conferentie is niet voorzien in de programmabegroting en komt bovenop de bijeenkomsten van de Drechtraad en de raadscarrousels. Piekenbenadering en ontwikkelagenda vragen aanjaag- en procesgelden die tot begin 2010 naar schatting 1 miljoen bedragen. In 2008 wordt hiervan besteed. Communicatie Er is gewerkt aan een Drechtstedenfilm die ondermeer tijdens de Woondag van 11 oktober te zien is geweest. Een film is één van de algemene communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om de Drechtsteden op de kaart te zetten. De film geeft een algemeen beeld van de Drechtsteden en is uitermate geschikt om in het kort met de Drechtsteden kennis te maken. Drechtsteden Info is omgevormd tot het informatiebulletin van en voor de Gemeenschappelijke Regeling. Er verschijnen artikelen die een beeld geven van de verschillende organisaties van de GRD en inhoudelijke ontwikkelingen. Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting Baten en lasten zijn verhoogd met de geaccordeerde budgetoverheveling vanuit 2007 In 2008 worden extra kosten gemaakt van in totaal voor het onderzoek naar de toekomstige opzet naar ROM-D, voor de piekenbenadering en voor uitvoering van de ontwikkelagenda. Voorgesteld wordt deze kosten voor te dekken uit het extra accres op de inwonerbijdrage, en een onttrekking uit de Algemene reserve van Toevoeging aan de bestemmingsreserve BWS: in de jaarrekening 2007 is melding gemaakt van een nog te ontvangen bedrag van de regio Zuid-Holland Zuid van inzake de BWS-regeling. Dit bedrag wordt nu aan de BWS-reserve toegevoegd. Toevoeging/ onttrekking aan de BLS-reserve: conform de afgesloten overeenkomst worden de van de gemeenten ontvangen BLS-gelden toegevoegd aan de te vormen bestemmingsreserve BLS, en de aan de gemeenten uit te keren gelden worden daaraan onttrokken. In 2008 zijn de ontvangsten naar schatting 11,8 miljoen en de uitbetalingen 4,5 miljoen. In de begroting is nu de gehele 11,8 miljoen aan mutaties in de reserve opgenomen. 5

6 2.2 Manden maken In maart 2008 heeft de Drechtraad kennisgenomen van de stand van zaken en de evaluatie van Manden maken. Op basis van de ervaringen is een aantal aanbevelingen naar de toekomst geformuleerd. Ook hebben we de opdracht gekregen met concrete voorstellen te komen hoe een vervolg aan Manden maken te geven. Inmiddels hebben wij een gedachtegang ontwikkeld om op innovatieve wijze te investeren in majeure regionale opgaven (piekenbenadering). Toegewerkt is naar het Drechtstedencongres Pieken in de Drechtsteden op 15 oktober Volgens de verordening investeringsfonds komen de rentebaten van het uitzetten van de nog niet bestede middelen ten gunste van het fonds. Binnen de begroting lopen deze rentebaten via het onderdeel voor de algemene dekkingsmiddelen. Zie hiervoor hoofdstuk Gezien de stand van het fonds en de ontwikkeling van de rente, worden de rentebaten nu geprognotiseerd op , bij de begroting was nog uitgegaan van Van de rentebaten wordt aangewend voor dekking van de kosten van beheer en administratie. Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting Het programma Manden maken wordt dit jaar nog niet financieel afgerond. Tot nu toe is in 2008 een bedrag van 2,5 miljoen uitgekeerd. De prognose is dat dit jaar in totaal 6,7 miljoen wordt uitgekeerd. 6

7 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme Deelprogramma Economie Met het vaststellen van de Economische Visie in de Drechtraad van 19 maart 2008 is het fundament gelegd voor de economische koers in de komende jaren. De visie wordt verder uitgewerkt tot uitvoeringsprogramma s voor bedrijven, kantoren en detailhandel. In de loop van 2008 bleek dat door de vergrote ambities binnen het economisch programma meer projecten in gang gezet waren dan beschikbare middelen. Om de uitvoering van het werkprogramma voor dit jaar mogelijk te maken, is binnen de eigen middelen van Bureau Drechtsteden geld vrijgemaakt. Shipping Valley Aan de opzet van een portal/website voor het maritieme cluster wordt hard gewerkt. In dit verband is een nondiclosureovereenkomst opgesteld. Bedrijventerreinstrategie Gestart is met de opzet van een regionale strategie natte bedrijventerreinen die eind 2008 gereed zou moeten zijn en in maart 2009 door de Drechtraad vastgesteld kan worden. Het vaststellen van de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen was uitgesteld vanwege actualiteiten zoals de Hoeksche Waard discussie. Inmiddels wordt toegewerkt naar een afronding en vaststelling van de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen. In het 4 e kwartaal wordt verwacht te kunnen starten met de Uitvoering Herstructureringsopgave. Deze heeft een doorloop naar Kantorenstrategie Als uitwerking van de vastgestelde Regionale Kantorenstrategie in 2007 is in 2008 gewerkt aan de Regionale Monitor Kantoren. In dit najaar worden resultaten verwacht. De vastgoedmonitor en de uitwerking van een (digitale) vastgoedkaart met daarop aanbod en marktbewegingen dienen als onderlegger voor de uitwerking van de regionale promotie- en acquisitiestrategie, waarvoor opdracht is gegeven. Naast deze uitwerking is gestart met een top 5 van objectsgewijze Aanpak van Leegstand. Detailhandel & Horeca Een evaluatie van de detailhandelsvisie, die dateert uit 2002, had volgens planning in 2004 aan bod moeten komen maar vanwege andere prioriteiten binnen het economisch programma komt de evaluatie nu pas aan bod. Dit jaar is gestart met fase 1 van de evaluatie, die leidt tot een fase 2 in 2009 (bijstelling van de visie tot strategie met doorkijk naar 2015). Containertransferium Halverwege 2008 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het inspringen op de actuele vraag rondom een Containertransferium in de regio. Deelprogramma Mobiliteit Herziening Mobiliteitsplan Geïnventariseerd is aan welke prioriteiten uit het mobiliteitsplan uitvoering is gegeven. Tevens is vergeleken in hoeverre de beleidskaders van Rijk, Provincie en gemeenten al voldoende in het huidige mobiliteitsplan zijn ingevuld. Momenteel wordt het regionale verkeersmodel (RVMK) met betrekking tot bereikbaarheid geactualiseerd. Het gaat hierbij onder andere om intensiteittoenames, intensiteit / capaciteit analyse en kruispuntbelasting en milieubelasting (geluid en luchtkwaliteit). Positie op de dossiers A16-A15-N3 N3- A15 en verbreding A15: 7

8 Als reactie op de brief van het Drechtstedenbestuur heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat motieven genoemd waarom de planstudie A15 Oost is stilgelegd. Geconstateerd is dat de meerwaarde van de verbreding van de A15 zonder de aanpak van het knooppunt Gorinchem en de aansluiting A15-N3 beperkt is. In het MIRT overleg van oktober 2008 wordt een (financieel) besluit genomen over de aansluiting A15-N3. In het MIRT overleg van het najaar van 2009 worden de mogelijkheden verkend voor een verbreding van de A15 op basis van de resultaten van de studie rond de A27 en de eventueel gemaakte afspraken over de aansluiting A15-N3 en het knooppunt Gorinchem. N3-A16 + Afrit Drechttunnel: Met Rijkswaterstaat vindt overleg plaats over het afsluiten van een overeenkomst voor de uitvoering van de bovengenoemde projecten. De financiering van deze projecten is door Rijk, Provincie en Drechtsteden veilig gesteld. Realisatie is voorzien circa Stedenbaan De werkzaamheden in 2008 concentreren zich op het nader uitwerken van de voor de Drechtsteden toegewezen pilot-projecten (Maasterras en Zuidpoort) voor wat betreft de opgaven voor Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarbij moet worden gedacht aan: Locatie nieuw station Zuidpoort; verbeteren P & R voor/natransport per OV en auto, fietsvoorzieningen enzovoorts. Bij de RO opgave moet worden gedacht aan intensivering van de woon- en bedrijfsfuncties in omgeving van de nieuwe stations. Waterbus In overleg tussen de betrokken partijen (Provincie, Dordrecht en Connexxion) is om financiële redenen besloten om de waterbus opnieuw aan te besteden. De aanbesteding moet op 1 januari 2009 zijn afgerond. Aanleiding hiervoor is het besluit van Waterbus om de in het contract afgesproken sneldienst, niet uit te voeren. Dit is voor de Provincie een belangrijke eis om het personenvervoer over water met name voor forenzen een aantrekkelijk optie voor de auto te maken. HOV-D Tussen Drechtsteden en de Provincie is overeenstemming bereikt over het sluiten van een bestuursovereenkomst voor de uitvoering van HOV-D, fase 2. Hiertoe wordt het programma voor fase 2 in concrete projecten uitgewerkt en voorzien van een globale financiële raming. De provincie draagt per project maximaal 80% van de kosten bij. Gemeenten en Drechtsteden staan garant voor de resterende 20%. De uitvoering van de projecten moet uiterlijk in 2011 plaatsvinden. Toegankelijkheid OV haltes Ook in 2009 is de provinciale subsidieregeling gecontinueerd om OV-haltes toegankelijk te maken. Gemeenten zijn uitgenodigd hiertoe subsidie-aanvragen in te dienen. Deelprogramma Toerisme Toerisme (Hollands Glorie) - Voor het onderdeel toerisme wordt uitvoering gegeven aan het programma 2007/2008 Hollands Glorie. Dit voorziet in het versterken van de toeristisch- recreatieve iconen (i.c. Kinderdijk, Dordtse binnenstad, Biesbosch) en de verbindingen daartussen, en met Rotterdam. Dit gebeurt d.m.v. gezamenlijke marktbewerking, kwalitatieve productverbetering en nieuwe producten. - Aan de projectenlijst zijn twee initiatieven toegevoegd: de realisering van infozuilen bij waterbushaltes en de aanleg van watertaxisteigers. - Onderzoek is in gang gezet naar de mogelijkheden om een Holland Experience in de Drechtsteden te realiseren. Op basis van het uitgevoerde locatie-onderzoek vindt nadere studie plaats naar de haalbaarheid van dit concept op de locatie die als meest geschikte naar voren is gekomen (Stadswerven in Dordrecht). 8

9 - Er is een meerjarenperspectief incl. meerjarenbegroting Hollands Glorie in ontwikkeling voor de periode tot Dit voorziet in het doorontwikkelen van de iconen en het versterken van het totaalproduct. Recreatie/vrije tijd Er is een begin gemaakt met een verbreding van de regionale inzet op toeristisch gebied naar een meer samenhangend regionaal vrijetijdsbeleid. Daarvan maken naast toerisme ook activiteiten deel uit die liggen op het gebied van recreatie, groenblauw netwerk, cultuur, horeca, sport en evenementen. In vervolg op de daarover verschenen startnotitie is een notitie in voorbereiding waarin de contouren worden geschetst van een Drechtstedelijk vrijetijdsbeleid voor de periode tot 2010 en daarna. Dit impliceert een verruiming van het in het programma 2008 opgenomen actiepunt dat uitsluitend betrekking heeft op het vaststellen van een beleidsinzet en programma m.b.t. recreatie. Programma Economie, bereikbaarheid en toerisme Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting: lasten en baten zijn verhoogd met de bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverheveling. 9

10 2.4 Fysiek Deelprogramma Wonen en stedelijke vernieuwing Actualisering Woonvisie Op basis van een eerste verkenning heeft een vijftal themabijeenkomsten plaatsgevonden over de actualisering van de Woonvisie Spetterend wonen in de Drechtsteden van april Daarbij is samen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gediscussieerd over de onderwerpen: - Woningbouwprogramma: wat moet er nog uit het oogpunt van kwaliteit aan de woningvoorraad worden toegevoegd? - Bijzondere woonkwaliteiten. - Bestaande voorraad. - Relatie met andere beleidsterreinen. - Sturing. De resultaten van de themadiscussies en ambtelijk- en bestuurlijk overleg hierover vormen de basis voor het op te stellen concept. Task Force Woningbouw Drechtsteden Uit de rapportage van de Task Force Woningbouw Drechtsteden (TFWD) is gebleken dat de reële productie tot en met 2009 achterblijft bij de hierover met het rijk gemaakte afspraken. De oorzaken zijn globaal te wijten aan de optimistisch ingeplande bouwtijden, capaciteitsproblematiek, bezwarenprocedures en bouwkosten. Verder heeft de TFWD een doorkijk gemaakt naar de te verwachten productie voor de periode tot met De TFWD komt in 2009 met een voorstel voor de wijze van sturing op de voortgang voor de volgende periode. PALT De werkzaamheden van de werkgroep- en stuurgroep PALT concentreren zich in 2008 op de volgende producten en/of acties: - Het volgen van de gemaakte afspraken over de periode tot en met Invullen van de jaarlijkse afspraken in het Jaarplan Wonen. - Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de geactualiseerde Woonvisie, tevens de basis van nieuwe afspraken voor de periode na Het organiseren van een jaarvergadering en een conferentie, waarin de afspraken en besproken worden en één of meerdere praktijkcases aan de orde komen. - Het opstellen van een handreiking gebiedscontracten. Woonpromotie Voor 2008 staan de volgende activiteiten op het programma: - Deelname woonbeurs Livin Rotterdam. Op 15 en 16 maart 2008 hebben de Drechtsteden deelgenomen aan de Woonbeurs Rotterdam Livin. - Woondag 11 oktober De voorbereidingen voor de Woondag op locatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht zijn getroffen. Het Drechtstedenhuis is een onderdeel van de Woondag. - Woonbrochure en website wonen Drechtsteden. Rondom de Woondag komen zowel een brochure als website beschikbaar. Woonmonitor De Woonmonitor 2008 bevat informatie over de woningvoorraad, bevolking en woningmarkt in de Drechtsteden. De monitor geeft inzicht in: - Verschuiving in de WOZ-waarde. - Het gemiddelde huishoudeninkomen in de Drechtsteden ten opzichte van de rest van Nederland. Inkomen per huishouden wijkt niet af, maar de woningvoorraad is wel veel goedkoper. - Toetsing kwaliteitseisen nieuwbouwwoningen. 10

11 Kwaliteitsbeleid In 2008 wordt gewerkt aan: - Het verbeteren van de toepassing en de handhaving van de checklist. - Het onderzoeken of we beter kunnen gaan kiezen voor een ander kwaliteitspakket dat dan kwalitatief wel redelijk gelijkwaardig en aanvaardbaar zal moet zijn. - Het onderzoeken of de checklist moet worden geëvalueerd en aangepast. Deelprogramma Groen, water en milieu Proactieve milieuaanpak In 2008 gaat er geen project van start in het kader van een proactieve milieuaanpak. Dit wordt een onderdeel van het project milieubeleidsplan Drechtsteden. De reservering hiervoor in de Drechtsteden begroting 2008 komt ten goede aan de projecten actualisatie Groenblauw Netwerk en externe veiligheid. Versterken groenblauwe kwaliteiten De actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk kost als gevolg van het bestuurlijke behandeltraject meer tijd dan was voorzien. Ondanks deze uitloop worden nog vóór het einde van 2009 zowel het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk als het bijbehorende projectenboek bestuurlijk behandeld. Water op de kaart zetten In 2008 worden de aangepaste Kadernotitie Water op de kaart en de wateragenda vastgesteld. De behandeling daarvan vindt later in 2008 plaats dan voorzien, zodat daarin recente ontwikkelingen kunnen worden verwerkt zoals het concept-provinciaal waterplan en het advies van de Deltacommissie (commissie Veerman). Verbeteren van de leefomgeving - Eind 2008 wordt de stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Programma Luchtkwaliteit aan het bestuur gerapporteerd. - De uitvoering van het plan van aanpak zonebeheer ter oplossing van de geluidsproblematiek op gezoneerde industrieterreinen in de regio ondervindt vertraging. Hierdoor kon dit project niet medio 2008 worden afgerond. De afsluiting van het project wordt nu medio 2009 voorzien. - Ter versterking van de bestuurlijke en ambtelijke inzet op het gebied van de externe veiligheid (het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en rail) wordt overwogen een lobbyist aan te stellen en specifieke monitor uit te brengen. De discussie hierover wordt de komende tijd gevoerd. - Het project voor het benutten van industriële restwarmte (Drecht-warmte) heeft op basis van de uitgevoerde marktverkenning geleid tot het besluit om de gemeente Dordrecht bij de uitvoering in samenwerking met marktpartijen het voortouw te laten nemen. Begin 2009 vindt in de Drechtsteden besluitvorming plaats over het vervolg van dit project op Drechtstedenniveau. - Omdat nog maar kort geleden de monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit nieuwe stijl is verschenen (0-meting) verschijnt er dit jaar geen monitor milieu- en leefomgevingkwaliteit meer. Wel worden de voorbereidingen getroffen voor de monitor die in 2009, over de resultaten in 2008, zal verschijnen. - In 2008 wordt voorbereidend werk verricht voor het opstellen van een regionaal klimaatbeleid (verkenning). Bij positieve besluitvorming hierover wordt een klimaatprogramma opgesteld. Deze activiteit loopt door tot in

12 Milieubeleidsplan In 2008 is besloten om over te gaan tot het opstellen van een Regionaal Milieubeleidsplan Voor dit project is twee jaar ( ) uitgetrokken. Het eerste deel wordt in 2008 uitgevoerd. Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling Op 19 maart 2008 heeft de Drechtraad de Realisatiestrategie Ruimte geven vastgesteld. De nota is vervolgens ter bekrachtiging doorgeleid naar de raden van alle Drechtstedengemeenten. Daaraan voorafgaand vond een intensief traject plaats van informatie en consultatie van Raad- en Drechtraadleden. Conform opdracht van de Drechtraad wordt thans nadere invulling gegeven aan de verdere uitwerking van de Realisatiestrategie. Hierbij worden twee onderling samenhangende sporen gevolgd. Ten aanzien van de in de Realisatiestrategie geprioriteerde projecten zijn/worden voorstellen ontwikkeld voor de gewenste regionale regierol van de Drechtsteden en uitvoeringsarrangementen, inclusief benodigd instrumentarium en middelen. Deze voorstellen worden in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Groen en Milieu van 15 oktober 2008 behandeld. In het laatste kwartaal van 2008 wordt gestart met een integrale verdere uitwerking van de vier gebiedsgerichte opgaven ( Assen ). Dit gebaseerd op een goede ruimtelijk-functionele analyse en een helder toekomstbeeld van deze Assen. De Drechtsteden hebben voorts geparticipeerd in een aantal bovenregionale overleggremia, waarvan de Zuidvleugel en de RijnScheldeDelta de belangrijkste zijn. Een goede positionering van de Drechtsteden in bovenregionaal en (inter)nationaal kader staat daarbij voorop. Gelet op de positie die de Drechtsteden zich mede daardoor wisten te verwerven in Randstad 2040 kan gesproken worden van een succes. Programma Fysiek Bedragen Uitkomst 2008 Begrotingsx Begroting Prognose Afwijking wijziging Lasten Baten Saldo Toelichting: lasten en baten zijn verhoogd met de bij de jaarrekening 2007 vastgestelde budgetoverheveling. 12

13 2.5 Sociaal Regionale Agenda Samenleving Dit jaar is het laatste jaar van de bestuursovereenkomst met de Provincie ten aanzien van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) Dat betekent dat de consequenties van Provincie Nieuwe Stijl volgend jaar, 2009 voelbaar worden voor de regio. De Provincie heeft besloten tot een beleidswijziging ten aanzien van de RAS. Volgend jaar worden alleen nog middelen ontvangen voor directe uren hulpverlening voor jeugd en voor cultuurparticipatie. Daarnaast nog een bedrag voor coördinatie. Ten opzichte van dit jaar waarin wij nog een bedrag van 1 miljoen in het kader van de RAS ontvingen, betekent dit een forste financiële aderlating. Op dit moment worden de gevolgen hiervan in kaart gebracht en onderzocht hoe hier oplossingen voor te vinden. Jeugd Op het gebied van jeugd wordt nagedacht over de vormgeving van de Centra/Cirkels voor Jeugd & Gezin en de regionale component daarbij. Daarnaast wordt de lopende samenwerking op het gebied van netwerkvorming, virtuele jongerenparticipatie, registratie risicojongeren voortgezet. Het gewijzigde beleid van de Provincie Zuid Holland ten aanzien van de inzet van Bureau Jeugdzorg heeft ons dit jaar beziggehouden. De Provincie wil dat Bureau Jeugdzorg terug gaat naar haar kerntaak, een indicerende rol voor de geïndiceerde jeugdzorg en niet langer de huidige, centrale, coördinerende rol speelt in regionale netwerken. Naar oplossingen hiervoor wordt gezocht. Dit jaar is voor het tweede jaar extra geld ontvangen van de Provincie voor de Begeleiding van Risicogezinnen. Dit zijn nu nog extra middelen naast de RAS, volgend jaar wordt dit onderdeel van de RAS. Dit project loopt goed en voorziet in een behoefte. WMO De samenwerking op het gebied van de WMO is voortgezet, o.a. in de vorm van een aantal pilots Mantelzorg, om op dit gebied naar aanleiding daarvan gemeentelijk beleid te formuleren. In de regiegroep WMO komen gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden bijeen om zaken die het lokale overstijgen regionaal af te stemmen en desgewenst gezamenlijk te ontwikkelen. Een van de nieuwe projecten die hieruit zijn voortgekomen, is het project onderzoek doelgroepenvervoer. Onderzocht wordt of het voordelen biedt om vervoerstaken die op het bordje van de gemeente liggen, zoals leerlingenvervoer, CVV-Drechthopper, WSW-vervoer, gezamenlijk op te pakken. Onderwijs In 2008 zijn vanuit Manden maken resterende middelen voor Kennisinfrastructuur Drechtsteden ingezet, om de samenwerking tussen de LOC s en de scholen in het Leerpark, waaronder het ROC Da Vinci verder te brengen. Cultuurparticipatie Op het terrein van cultuurparticipatie zijn een aantal projecten uitgevoerd, waaronder een aantal nieuwe zoals het succesvolle Drechtsteden (Ge)dicht en het project met regionaal erfgoedcentrum DiEP, over de industriële cultuurhistorie van dit gebied. Dit project wordt volgend jaar nog voortgezet. Ook op dit terrein geldt volgend jaar een nieuwe situatie aangezien het nu geldende Actieprogramma cultuurbereik afloopt en het Programmafonds Cultuurparticipatie gaat gelden. In dit kader wordt een plan opgesteld voor de regio. Financieel brengt dit geen grote veranderingen met zich mee. 13

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 In onderstaand overzicht zijn besluiten opgenomen van de Bestuurscommissie. Basis hiervoor zijn de vastgestelde verslagen

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 18 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag tot 3 jaar en aangepaste Verordening Langdurigheidstoeslag Drechtsteden agendapunt

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG Jaarrekening 2014 Blz. 13. renteopbrengsten en verdeling naar RIF Depositorenten zijn tot een laagterecord gekomen. Met welk % is gerekend in de begroting 2014? Lagere rentebaten zijn incidenteel, maar

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016 Tussenrapportage sociaal domein e helft 206 . Inleiding In 206 is een eerste rapportage in de nieuwe vorm opgesteld voor 205 en het e kwartaal van 206. Voor het vervolg is in de Raad van juli 206 besloten

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Managementrapportage. Najaar 2015

Managementrapportage. Najaar 2015 Vergadering 7 oktober 2015 Agendapunt Aan: Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland Bijlage(n): - Betreft: Managementrapportage najaar 2015 Datum: 31 augustus 2015 Managementrapportage Najaar 2015 September

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 bijlage 4 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 Onderwerp Jaarrekening GR Drechtsteden 2009 Bijlagen - Jaarrekening 2009 - Managementletter interim-controle - Rapport van bevindingen accountantscontrole

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2006. Voor het opstellen

Nadere informatie

Drechtsteden DE DRECHTSTEDEN APRIL Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht

Drechtsteden DE DRECHTSTEDEN APRIL Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht L Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht BESTUURLIJK VOORTGANGSVERSLAG DE DRECHTSTEDEN APRIL 2005 Bureau Weizigtweg 33 Postbus 365 3300 AJ Dordrecht

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

1.0 Wet werk en bijstand (WWB)

1.0 Wet werk en bijstand (WWB) 1. Wet werk en bijstand (WWB) 1.1 Intakes In het derde kwartaal van 11 hebben 139 personen een intake gesprek voor een uitkering gehad. Dat zijn er 11 minder dan in het voorgaande kwartaal. Onderstaande

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Algemeen en Dagelijks Bestuur Modernisering Wsw 2008 Inleiding Per l januari 2008 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Om deze modernisering

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Dit leidt tot het volgende tegemoetkomingenschema: Meer dan Niet meer dan 4 dagen of meer. 0 km 5 km Geen tegemoetkoming. 5km 10 km 31,-- per maand

Dit leidt tot het volgende tegemoetkomingenschema: Meer dan Niet meer dan 4 dagen of meer. 0 km 5 km Geen tegemoetkoming. 5km 10 km 31,-- per maand Reiskostenregeling reïntegratietrajecten Sociale Dienst Drechtsteden (vastgesteld door de Bestuurscommissie d.d. 07-05-2007, grondslag van deze regeling gewijzigd bij de vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie