De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA"

Transcriptie

1 De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De nieuwe Wet op het accountantsberoep regelt formeel de fusie tussen het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. In dit artikel een overzicht van wat er wel en wat er niet verandert ten opzichte van de tot nu toe geldende wetgeving. Lisette van der Weijden - Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance 1. NIVRA en NOvAA worden samen NBA Op 14 februari 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep (Wab) aangenomen. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het fusievoorstel van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten (NOvAA). Het doel van deze fusie is te komen tot één krachtige, publiekrechtelijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, de NBA, die de belangen van het maatschappelijk verkeer en de leden dient, met een eenduidig optreden naar buiten toe en één set beroepsstandaarden. In het algemeen gold al dat de functie van de beroepsorganisaties voor registeraccountants (RA) en accountantsadministratieconsulenten (AA) steeds minder verschilden, de bevoegdheden van RA s en AA s al jaren vrijwel gelijk waren en ook de Wet op de Registeraccountants (WRA) en Wet op de Accountantsadministratieconsulenten (WAA) grote overeenkomsten toonden. Een voorwaarde bij de samenvoeging is wel dat de diverse belangen van de pluriforme beroepsgroep afdoende worden gewaarborgd. Het wetsvoorstel biedt hiervoor de randvoorwaarden. Amendementen aangenomen Samen met het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer, met een kleine meerderheid, ook een aantal amendementen aangenomen. Deze amendementen zijn alleen van toepassing op organisaties van openbaar belang (OOB s). De belangrijkste amendementen zien op verplichte roulatie van accountantskantoor om de acht jaar en het verbod voor accountantskantoren om tegelijkertijd controlediensten en andere werkzaamheden te verrichten bij een controlecliënt. Op de amendementen wordt in dit artikel verder niet ingegaan, omdat het karakter ervan sterk afwijkt van het oorspronkelijke wetsvoorstel. NBA al operationeel Het NIVRA en de NOvAA zijn formeel nog gescheiden organisaties met eigen besturen en wet- en regelgeving. Vooruitlopend op de fusie treden beide organisaties al wel samen naar buiten, onder de naam NBA. Maar de NBA ontstaat pas formeel op het moment dat de Wab in werking treedt. Wanneer dit is, is zoals gezegd nog niet duidelijk. Organisaties van openbaar belang (OOB): beursgenoteerde ondernemingen; banken; verzekeringsmaatschappijen. 2. Belangrijke verschillen Wab met bestaande wetgeving Hoofdzaak van de Wab is de samenvoeging van de WRA en de WAA. De inhoud van de Wab is in grote lijnen gelijk aan die wetten, maar bevat ook een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van de bestaande wetgeving voor RA s en AA s. Alleen RA s bevoegd om wettelijke controles bij OOB s uit te voeren In tegenstelling tot de nu geldende wetgeving zullen in de toekomst alleen RA s bevoegd zijn om wettelijke controles 30 Spotlight Jaargang uitgave 4

2 bij OOB s uit te voeren. De wetgever wil hiermee enerzijds het in de praktijk ervaren onderscheid tussen de titels van RA en AA juridisch uitdrukken en anderzijds meer ruimte scheppen om de AA-opleiding beter aan te laten sluiten op de praktijk waarin de AA veelal werkzaam is: het midden- en kleinbedrijf (mkb). Na inwerkingtreding van de Wab gaat een overgangsperiode gelden voor AA s van vijf jaar, zodat een AA die nu al wettelijke controles uitvoert bij OOB s de mogelijkheid krijgt om zich te laten omscholen tot RA. In de bestaande wetgeving hebben zowel RA s als AA s met aantekening deze bevoegdheid. AA s met aantekening hebben een aantekening in het register dat zij bevoegd zijn om wettelijke controles uit te voeren. Er is nog een kleine groep AA s die deze bevoegdheid niet bezit. AA s blijven wel de bevoegdheid houden om overige wettelijke controles uit te voeren. In tabel 1 is weergegeven wat de bevoegdheden zijn op basis van de voorgestelde wijzigingen in de titelstructuur. Aanvullende bevoegdheden voor ledenvergadering De ledenvergadering zal, evenals binnen het NIVRA en de NOvAA, het hoogste orgaan van de NBA vormen. Ten opzichte van de geldende wetgeving krijgt de ledenvergadering op basis van de Wab wel aanvullende bevoegdheden. Naast zaken als het vaststellen van verordeningen en de begroting, bestuursbenoemingen en beslissingen over het algemene beleid, krijgen de leden het recht om een voorstel voor (een wijziging van) een verordening te doen in de ledenvergadering. In de WRA en de WAA bestond deze mogelijkheid niet. Om voldoende draagkracht te creëren is wel een minimum van 100 leden vereist voor een dergelijk ledeninitiatief. Bestaande verordeningen zijn bijvoorbeeld de Verordening gedragscode en de Verordening accountantsorganisaties. Daarnaast wordt het aantal leden dat een ledenvergadering bijeen kan (laten) roepen verhoogd van veertig leden naar 1% van de Tabel 1. Bevoegdheden op basis van voorgestelde wijzigingen in titelstructuur Samenvatting Op 14 februari 2012 is het wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep aangenomen. Het wetsvoorstel voegt het NIVRA en de NOvAA samen tot één Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants: de NBA. De Wab vervangt de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountantsadministratieconsulenten en bevat onder meer bepalingen over de uitoefening van het accountantsberoep, de beroepsorganisatie van accountants, het accountantsregister, de wettelijke bescherming van de titel accountant en de opleiding voor accountants. Er zijn verschillen tussen de Wab en de geldende wetgeving WRA en WAA, maar er zijn ook belangrijke zaken die niet veranderen. leden van de NBA. In de praktijk betekent dit dat minimaal 200 leden een initiatief tot het bijeenroepen van een ledenvergadering moeten steunen (het huidige ledenaantal van de NBA bedraagt circa ). Domein 1. Het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (art. 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wta). 2. Het verrichten van overige wettelijke controles als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Wta. 3. Het verrichten van andere bij of krachtens wet opgedragen controles. 4. Overige assuranceopdrachten. De werkzaamheden gericht op de beoordeling van financiële verantwoordingen en vrijwillige controles onder andere voor het mkb. 5. Andere aan assurance verwante opdrachten, zoals het samenstellen van financiële verantwoordingen, duedilligenceonderzoeken, mededelingen bij prospectussen, forensische werkzaamheden en advieswerkzaamheden. Bron: Memorie van Toelichting Wet op het accountantsberoep Bevoegdheid Uitsluitend RA in het AFM-register ingeschreven als externe accountant. RA en AA in het AFM- register ingeschreven als externe accountant. Alle RA s en AA s. Iedereen. RA s en AA s hebben op grond van hun inschrijving in het accountantsregister titelbescherming (alleen zij mogen de titel RA of AA dragen en zich accountant noemen). Iedereen. RA s en AA s hebben op grond van hun inschrijving in het accountantsregister titelbescherming. Samenstelling bestuur NBA Het bestuur zal, naast personen die door de ledenvergadering worden benoemd, bestaan uit afgevaardigden uit de ledengroepbesturen. Op deze ledengroepen, een nieuw verschijnsel, wordt hieronder nader ingegaan. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit personen die door de ledenvergadering zijn benoemd. Accountants verenigd in ledengroepen De Wab regelt dat ieder lid van de NBA dat actief aan het arbeidsproces deelneemt, ook lid is van een ledengroep. Dit om voldoende ruimte te bieden aan de pluriformiteit van accountants binnen de beroepsorganisatie. In deze ledengroepen zijn accountants verenigd naar de aard van hun werkzaamheden of hun functie als accountant. Ledengroepen bestonden niet binnen het NIVRA en/of de NOvAA. Spotlight Jaargang uitgave 4 31

3 Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wab en de formele oprichting van de NBA, zijn er inmiddels drie ledengroepen benoemd door de besturen van het NIVRA en de NOvAA: openbaar accountants (werkzaam binnen een accountantspraktijk); interne en overheidsaccountants (werkzaam in een accountantsfunctie bij de overheid of binnen het bedrijfsleven); en accountants in business (werkzaam in een andere functie dan een accountantsfunctie). Naast de genoemde ledengroepen is er ook nog een ledengroep niet-actieven. Deze groep accountants is niet (meer) actief bij het arbeidsproces betrokken en heeft geen eigen ledengroepbestuur. Een ledengroepbestuur wordt door de ledengroep benoemd. De ledengroep benoemt uit dit ledengroepbestuur weer een afgevaardigde voor het bestuur van de NBA. Taken van een ledengroepbestuur zijn het behartigen van belangen van de leden van de ledengroep en het adviseren van het bestuur van de NBA over kwesties die de ledengroep aangaan, bijvoorbeeld advisering over door het bestuur voorgestelde verordeningen en het beleid van de NBA. RA s en AA s in één accountantsregister Met het samenvoegen van de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA worden ook de nu nog afzonderlijke registers voor RA s en AA s samengevoegd tot één accountantsregister. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat het gaat om één beroepsgroep. De bepaling dat het accountantsregister ter inzage ligt bij het bestuur is als gevolg van het gebruik van moderne communicatiemiddelen verouderd. De Wab maakt het mogelijk om op de website inzage te geven in het accountantsregister, met uitzondering van het privéadres van de accountant (vanwege privacybescherming). Op basis van de geldende wetgeving worden nu niet alle gegevens op de website bekend gemaakt. Ook handelen in privé onder tuchtrechtspraak De Wab bepaalt dat de accountant ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep is onderworpen aan tuchtrechtspraak. In de WRA en de WAA was dit aangeduid als beroepsmatig handelen. In de Wab is voor een andere formulering gekozen om ook andere handelingen dan beroepsmatige (zoals het handelen in privé) onder tuchtrecht te brengen. Voorwaarde is wel dat deze handelingen van invloed zijn op de uitoefening van het beroep. In de memorie van toelichting bij de Wab is hiervan een aantal voorbeelden opgenomen. Een ernstige verkeersovertreding bijvoorbeeld is op zich een strafbaar feit, maar zal niet snel een relevant feit zijn voor een tuchtrechtelijke maatregel. Er is namelijk geen relatie tussen de overtreding en de uitoefening van het accountantsberoep. Een ander voorbeeld dat wordt genoemd is betrokkenheid bij het witwassen van geld (al dan niet bij de uitoefening van het beroep). Dit zal eerder een relevant feit zijn, juist omdat dit de betrouwbaarheid van de accountant bij financiële beoordelingen schaadt. In de Wab is ook bepaald dat een inschrijving van een accountant kan worden doorgehaald ter uitvoering van een voorlopige voorziening (tijdelijke doorhaling met het oog op het maatschappelijk belang tijdens een lopende procedure waarbij sprake is van ernstige bezwaren tegen een accountant) van de Accountantskamer. Toezicht op NBA door minister In de huidige wetgeving worden specifieke verordeningen genoemd die door de minister van Financiën moeten worden goedgekeurd. In de Wab is dit ongewijzigd. Maar volgens de Wab moeten ook nadere voorschriften die zijn gebaseerd op verordeningen (voor zover het verordeningen betreft die betrekking hebben op het verrichten van wettelijke controles) door de minister worden goedgekeurd. Ook kan de minister bij de goedkeuring van overige verordeningen bepalen dat voor de nadere voorschriften die zijn gebaseerd op die verordening, ook zijn goedkeuring nodig is. 3. Wat er niet verandert Naast de genoemde verschillen tussen de Wab en de geldende wetgeving WRA en WAA is er ook een aantal belangrijke zaken dat niet verandert. NBA blijft publiekrechtelijke beroepsorganisatie De NBA blijft, evenals het NIVRA en de NOvAA, een publiekrechtelijke beroepsorganisatie ( openbaar lichaam ). Het algemene kenmerk van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie is dat het beroepsbeoefenaren betreft die een vertrouwensfunctie vervullen in het maatschappelijk verkeer. De beroepsorganisatie van accountants wordt bestuurd door accountants en er is sprake van een zekere mate van zelfregulering: de regelgevende bevoegdheid is in beginsel beperkt tot de beroepsbeoefenaren, de accountants. Taken NBA De taken van de NBA zoals vastgelegd in de Wab zijn gelijk aan die van het NIVRA en de NOvAA. Deze taken zijn: het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants; het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants; het zorg dragen voor de eer van de stand van accountants; en het zorg dragen voor de praktijkopleiding. Titels RA en AA blijven bestaan, accountant blijft wettelijk beschermd De titels AA en RA blijven bestaan en blijven beschermde beroepstitels. Alleen degenen die zijn ingeschreven in het accountantsregister zijn bevoegd de titel 32 Spotlight Jaargang uitgave 4

4 AA of RA te dragen. Daarnaast mogen alleen zij zich accountant noemen. Ook mag iemand die niet is ingeschreven in het accountantsregister zich niet zodanig gedragen dat de indruk kan worden gewekt dat hij gerechtigd is tot het voeren van de benaming van accountant zonder nadere toevoeging dan wel in samenstelling of afkorting. De bescherming van deze titels is een waarborg voor de betrouwbaarheid en deskundigheid van degenen onder wiens verantwoordelijkheid accountantswerkzaamheden worden verricht. Geen wijzigingen in (praktijk)opleiding De opleiding tot accountant bestaat uit een (universitaire) theoretische opleiding en een praktijkopleiding. De verzorging van de praktijkopleiding is ingevolge de Wab een taak van de NBA. Dit verandert niet ten opzichte van de WRA en WAA (zie ook hierboven onder Taken NBA ). Ook blijft ongewijzigd dat de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) de eindtermen vaststelt voor zowel de theoretische als de praktijkopleiding. De theoretische opleiding valt buiten het kader van geldende wetgeving en straks ook buiten de Wab. 4. Ten slotte De formele oprichting van de NBA komt tot stand bij de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep. Het wetsvoorstel inclusief de amendementen is goedgekeurd door de Tweede Kamer en zal vrijwel zeker door de Eerste Kamer worden aangenomen. Hiermee zal worden bereikt dat de voorgenomen fusie per 1 januari 2013 kan plaatsvinden. Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid eveneens voor een verdergaande beperking in de diensten die de accountant in combinatie met de wettelijke controle bij een OOB kan uitvoeren, per 1 januari 2013, met een respecterende werking gedurende twee jaar voor overeenkomsten die per 31 december 2012 bestaan. Invoering van verplichte roulatie van accountantskantoor (na acht jaren) zal waarschijnlijk per 1 januari 2016 van kracht worden, tenzij ontwikkelingen in de Europese Unie vóór die tijd tot aanpassing nopen. Spotlight Jaargang uitgave 4 33

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien!

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Jan Backhuijs - vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Peter Eimers - vaktechnisch bureau (National Office),

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Het doel van onderhavig ontwerp is een nieuwe centrale bankstatuut voor de gemeenschappelijke centrale

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie