Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013"

Transcriptie

1 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013

2 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, In overeenstemming met de van u verkregen opdracht hebben wij de jaarrekening over boekjaar 2013 van de Omgevingsdienst Rivierenland gecontroleerd. De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole hebben wij in dit accountantsverslag opgenomen. Bij deze jaarrekening is door ons een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Dit verslag van bevindingen doet geen afbreuk aan ons oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de baten en lasten over het boekjaar en de activa en passiva in overeenstemming met het BBV en dat deze in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand is gekomen. Wij bedanken de directie en de medewerkers van de Omgevingsdienst Rivierenland voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van onze rapportage. Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid. Met vriendelijke groet, Baker Tilly Berk N.V. drs. R. Opendorp RA Partner Manager drs. R.G. de Kort RA 2

3 Inhoudsopgave 1. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 2. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole 3. Bevindingen ten aanzien van de interne beheersing 4. Financiële positie en resultaat 5. Overige aandachtspunten 6. Actualiteiten Baker Tilly Berk N.V. contactpersonen : drs. R. Opendorp RA Partner drs. R.G. de Kort RA Manager Kantoorgegevens: Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan Postbus DV BREDA T +31 (0)

4 1. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 1.1 Opdracht In overeenstemming met de van u verkregen opdracht hebben wij de jaarrekening over boekjaar 2013 van de Omgevingsdienst Rivierenland gecontroleerd. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening hebben wij de goedkeuringstolerantie gehanteerd in overeenstemming met het Besluit Accountscontrole Decentrale Overheden (BADO). Hieruit volgt dat wij voor de jaarrekening een tolerantie voor fouten van (1% van de lasten inclusief stortingen in de reserves) hebben gehanteerd en een tolerantie voor onzekerheden van (3% van de lasten inclusief stortingen in de reserves). De rapporteringstolerantie voor dit verslag van bevindingen is daarbij eveneens gesteld op (1% van de lasten inclusief stortingen in de reserves). 1.2 Grondslagen De accountantscontrole omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen, beoordeling van de grondslagen van de financiële verslaggeving en van belangrijke schattingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn gehanteerd. Wij hebben met de directie de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen en de consistente toepassing daarvan besproken. In dit kader komen tevens zaken aan de orde die een significante invloed hebben op de kwaliteit van de jaarverslaggeving, zoals nieuwe of gewijzigde waarderingsgrondslagen, schattingen, beoordelingen en onzekerheden en/of bijzondere transacties. Naar onze mening zijn de door de directie gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. 4

5 2. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole 2.1 Geconstateerde niet-gecorrigeerde afwijkingen Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen afwijkingen en/of onzekerheden geconstateerd die de in hoofdstuk 1.1 genoemde rapporteringstolerantie overschrijden. 2.2 Begrotingsrechtmatigheid De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de Gemeentewet en moeten door het bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat lasten binnen de begroting blijven en de baten op peil blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het bestuur zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het bestuur. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die door het platform rechtmatigheid is uitgebracht. De belangrijkste inhoudelijke conclusie hierbij betreft de constatering, dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het bestuur nadere regels kan stellen wanneer (1) kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, (2) kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid of (3) kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, wordt betrokken. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. 5

6 2. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole 2.2 Begrotingsrechtmatigheid (vervolg) In de jaarstukken 2013 legt het bestuur op pagina 35 en verder, verantwoording af over de realisatie van de lasten en baten ten opzichte van de begroting. Uit de analyse blijkt dat alle op het programma Algemene dekkingsmiddelen sprake is van een overschrijding. De overschrijding is veroorzaakt door de bankkosten die niet geraamd waren. Gezien de omvang 344 heeft dit geen invloed op de jaarrekening in zijn geheel. 2.3 Schattingen in de jaarrekening Bij het opstellen van de jaarrekening zijn schattingen gemaakt. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant (kunnen) afwijken van de verwachtingen. Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. De belangrijkste schatting in de jaarrekening zijn: Belangrijke schattingen Beoordeling Toelichting Waardering van de materiële vaste activa Akkoord In 2013 hebben diverse investeringen plaatsgevonden in verband met de inrichting van het pand. In 2013 zijn geen afschrijvingen verwerkt in verband met deze investeringen. Afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Juistheid van de overlopende activa Akkoord Wij kunnen ons vinden in uw schattingen over de juistheid van de overlopende activa. Volledigheid van de overlopende passiva Akkoord Wij kunnen ons vinden in uw schattingen over de volledigheid van de overlopende passiva. Wij zijn van mening dat de directie bij het maken van schattingen consistent heeft gehandeld, waarbij wel in komende jaren aandacht moet zijn voor het tijdig starten met afschrijven van investeringen die al in gebruik zijn. 6

7 2. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole 2.4 Afrekening dienstverleningsovereenkomsten (bijdrage deelnemers) Met betrekking tot de afrekening deelnemers is in de begroting een inschatting gemaakt van de inzet per deelnemer. Gedurende 2013 is geconstateerd dat er sprake is van afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de berap is opgenomen wat de bijdrage per deelnemer zou moeten zijn naar aanleiding van de feitelijke situatie. De begrotingswijziging ten aanzien van de gewijzigde bijdragen is niet door het bestuur vastgesteld. De afrekening die in de jaarrekening is verwerkt is gebaseerd op de bijdragen die in de berap zijn opgenomen. Voor onze controle hebben wij de gewijzigde berap als uitgangspunt (kader) genomen. Bij de vaststelling van de jaarrekening zullen de participanten alsnog deze bijdragen vaststellen. Voor toekomstige aanpassingen in de bijdragen van deelnemers (op basis van de vaste dienstverleningsovereenkomsten) adviseren wij deze wijziging per gemeente af te stemmen en deze in de vorm van een bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst of afspraken meerwerk door te belasten. Het betreft hier immers afspraken ten aan zien van individuele deelnemers waar geen toestemming van het hele Algemene Bestuur voor nodig is. 2.5 Opleidingskosten In 2013 heeft de organisatie het beschikbaar gestelde opleidingsbudget (via de begroting 2013 als ook via de projectbegroting) niet volledig aangewend. De niet bestede middelen betreffen respectievelijk Met het bestuursbesluit van 18 december 2013 is besloten deze middelen aan de bestemmingsreserve toe te voegen. Feitelijk is alleen het deel dat in de exploitatie 2013 niet is aangewend ( ) toegevoegd en zijn de niet bestede opleidingsbudgetten vanuit de projectgelden nog als vooruit ontvangen op de balans verantwoord. 2.6 Projectbegroting Voor de opstartfase van de ODR is een projectbegroting opgesteld en vastgesteld. In deze begroting, die integraal onderdeel uitmaakt van het bedrijfsplan van de ODR, staat opgenomen welke kosten ten laste van de deelnemers worden gebracht in het kader van de oprichting van de ODR. Ultimo 2013 resteert nog een bedrag van van het projectbudget. Vanuit dit restant budget worden enerzijds nog opleidingskosten gedekt en anderzijds ICT-investeringen. Wij adviseren u in de loop van 2014 een detailbegroting op te stellen van het te besteden restant budget, zodat voor de deelnemers inzichtelijk is waar het budget aan wordt besteed en of er eventueel budget na afronding resteert waar het bestuurd een besluit over moet nemen. 7

8 2. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole 2.7 Kwaliteit jaarverslaggeving Op grond van wettelijke bepalingen is de directie verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties. De jaarstukken over boekjaar 2013 bestaan uit zowel het jaarverslag als de jaarrekening. Onze controleverklaring heeft betrekking op de jaarrekening en omvat daarom geen oordeel over de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de informatieverstrekking in het jaarverslag. De inhoud van het jaarverslag hebben wij conform onze opdracht onderworpen aan een marginale toetsing. Conform deze opdracht blijft de marginale toetsing beperkt tot het signaleren van mogelijke tegenstrijdigheden tussen het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar met de jaarrekening. 2.8 Oordeel in de controleverklaring Bij de jaarrekening over boekjaar 2013 zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken waarvan de oordeelparagraaf als volgt luidt: Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten alsmede de balansmutaties over het boekjaar als van de activa en passiva per balansdatum in overeenstemming met het BBV. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. De strekking van onze controleverklaring is gebaseerd op uw bevestiging dat geen financiële correcties worden doorgevoerd in de jaarrekening. 8

9 3. Bevindingen ten aanzien van de interne beheersing 3.1 Werkzaamheden Als onderdeel van onze controle van de jaarrekening van Omgevingsdienst Rivierenland hebben wij een onderzoek ingesteld naar de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen bij de organisatie zelf en bij de gemeente Zaltbommel als gevolg van de uitbesteding van werkzaamheden op basis van de dienstverleningsovereenkomst. Onze werkzaamheden waren primair gericht op: Inventariseren van de opzet van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen; Vaststellen bestaan en werking van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole. 3.2 Bevindingen Wij zijn van mening dat de organisatie over het algemeen een goede beheersing heeft van haar bedrijfsprocessen (inkoopproces en salarisverwerking). Met betrekking tot het inkoopproces constateren wij wel dat er sprake is van het doorlopen van inhuurcontracten terwijl de duur van de opdracht op basis van de opdrachtbevestiging reeds verstreken is. Door de directeur wordt bewaakt dat daarbij de aanbestedingsgrenzen niet worden overschreden. Wij adviseren hier voor bewaking zorg te dragen via een contractenregister. Op deze wijze is voor de budgethouders en de directeur inzichtelijk welke contracten lopen en welke looptijd deze contracten hebben. Gezien de omvang van de tijdelijke dienstverbanden is het in 2013 voor de directeur zelf nog te bewaken. Wij hebben geen expliciete zichtbare controle geconstateerd tussen de factuur van de inlener en de geautoriseerde urenstaat van deze medewerker. De uren worden via de mail door de directeur geautoriseerd. Deze mail wordt niet achter de factuur gevoegd, zodat deze autorisatie bij de betaling zichtbaar is. Wij hebben vastgesteld aan de hand van een aantal voorbeelden, dat de directie per mail akkoord geeft aan de facturen. Gezien de omvang van de inhuur adviseren wij deze controle expliciet in het proces te beleggen ter waarborging van de juistheid van de kosten. Aan de hand van de urenstaten kan deze controle zichtbaar worden gemaakt. Met betrekking tot het personeelsproces hebben wij geconstateerd dat de maandelijks personele- en salarismutaties niet (zichtbaar) worden gecontroleerd. Wij adviseren u met de gemeente Zaltbommel afspraken te maken om maandelijks de verwerkte mutaties aan de hand van het standen- en mutatieregister te laten controleren. 9

10 4. Financiële positie en resultaat 4.1 Resultaat boekjaar Uit de jaarrekening volgt een batig rekeningsaldo, na resultaatbestemming, van terwijl in de begroting was uitgegaan van een nihil saldo. De positieve realisatie ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de lagere lasten op diverse onderdelen. Voor een analyse van het rekeningresultaat over het boekjaar verwijzen wij naar de toelichting op de programmaverantwoording in de jaarstukken. De afwijkingen komen voor een groot deel voort uit incidentele zaken die te maken hebben met de opstart van de organisatie. Daarnaast is in een aantal gevallen in de begroting onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de organisatie pas vanaf 1 april 2013 bestaat waardoor kosten voor een deel van het jaar voor rekening van de omgevingsdienst komen. Komend jaar zal de budgetbewaking inzichtelijker worden doordat dan sprake is van een regulier jaar. 4.2 Weerstandsvermogen Het vormen van een algemene reserve (weerstandsvermogen) is ook voor een gemeenschappelijk regeling wenselijk. Wij adviseren de organisatie om een visie te ontwikkelen op de wenselijke weerstandscapaciteit van de organisatie om bij tegenvallers niet direct op haar participanten terug hoeven te vallen door verhoging van tarieven of een additionele bijdrage. In de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarstukken is opgenomen dat de risico s in de eerste 5 jaar ten laste van de participanten komen. De komende jaren zal een verdere verdieping moeten plaatsvinden van de werkelijke risico s (omvang en kans) die de omgevingsdienst loopt en op welke wijze deze moeten worden opgevangen. Hierbij zou ons inzien sprake moeten zijn van een onder- en bovengrens. Indien de algemene reserve binnen deze bandbreedte zit hoeft er geen aanvullende financiering vanuit de participanten plaats te vinden en zou er eveneens geen uitbetaling aan participanten moeten plaatsvinden. 10

11 5. Overige aandachtspunten 5.1 Geautomatiseerde gegevensverwerking Wij onderzoeken de geautomatiseerde gegevensverwerking in opzet en bestaan voor zover wij dat noodzakelijk achten in het kader van de controle van de jaarrekening. De accountantscontrole kan daarom leiden tot andere constateringen dan wanneer een gericht onderzoek naar de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking zou plaatsvinden. Naar onze mening is het belang van de automatisering voor de financiële organisatie beperkt, vooral omdat er geen sprake is van een eigen automatiseringsomgeving, maar van het gebruik van de automatiseringsomgeving van de gemeente Zaltbommel via de afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Voor onze werkzaamheden geldt dat wij zelfstandige waarnemingen ( waarneming ter plaatse ) hebben verricht ten aanzien van de meest basale onderdelen van de geautomatiseerde gegevensverwerking, zoals fysieke beveiliging en logische toegangsbeveiliging. Daarnaast hebben wij ook kennis genomen van de in dit kader relevante bevindingen vanuit de controle van de gemeente Zaltbommel. Uit deze beoordeling zijn geen relevante bevindingen naar voren gekomen. 5.2 Fraude Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteren wij onder andere de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) 240. De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de controle van financiële overzichten. De directie is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude. De directie is verantwoordelijk voor een cultuur van eerlijkheid en ethisch verantwoordelijk gedrag. Zij dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude zo veel mogelijk te beperken, zodat de integriteit van de financiële verslaggeving is gewaarborgd. Tijdens de controle van de jaarrekening inventariseren wij de frauderisico s binnen uw organisatie en beoordelen wij de interne beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fraude. Tijdens de beoordeling bleek ons dat binnen uw organisatie reeds de nodige aandacht wordt besteed aan de onderwerpen fraude en integriteit. U heeft aangegeven belang te hechten aan een adequate beheersing van frauderisico s. 11

12 5. Overige aandachtspunten 5.3 Onafhankelijkheid In het verlengde van de Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant, bevestigen wij dat, naar ons oordeel, de onafhankelijke positie in overeenstemming is met de wettelijke en beroepsvoorschriften. Tevens bevestigen wij dat de objectiviteit gedurende het afgelopen boekjaar niet is aangetast. In onze controleaanpak zijn diverse maatregelen opgenomen die de onafhankelijkheid dienen te waarborgen. Periodiek wordt de naleving van interne en externe onafhankelijkheidsvoorschriften beoordeeld. De leden van ons controleteam moeten jaarlijks hun onafhankelijkheid (schriftelijk) bevestigen. 12

13 6. Ontwikkelingen (1/7) In deze paragraaf nemen wij actuele ontwikkelingen op die een rol spelen binnen uw sector. Bij onze controle hebben wij onderstaande punten niet in alle gevallen specifiek beoordeeld of toegepast op uw organisatie. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om met u van gedachten te wisselen over de gevolgen en beantwoording van mogelijke vraagstukken voor uw organisatie Belastingplicht indirecte overheidslichamen Graag willen we u attenderen op de recente aankondiging van de staatssecretaris om de vrijstelling in de vennootschapsbelasting voor (indirecte) overheidslichamen af te schaffen per 1 januari De vrijstelling zou leiden tot concurrentieverstoring ten opzichte van private bedrijven die dezelfde activiteiten (zouden kunnen) verrichten. De overgang van een vrijstelling naar belastingplicht kan grote fiscale - en derhalve ook bedrijfseconomische - consequenties hebben. We adviseren u de consequenties van de aangekondigde wetgeving voor de Omgevingsdienst Rivierenland in kaart te brengen en daar waar mogelijk actief op te anticiperen. Vanzelfsprekend zijn wij u hier graag bij van dienst. 13

14 6. Ontwikkelingen (2/7) 6.2. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Inleiding De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). De WOPT is per 1 januari 2013 ingetrokken. De WNT gaat verder dan de WOPT, onder meer doordat de WNT maxima stelt aan de bezoldiging van topfunctionarissen. Wat is een topfunctionaris? De WNT stelt maxima aan de bezoldiging van topfunctionarissen. De WNT definieert het begrip topfunctionaris als volgt: 1. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling; 2. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan; 3. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding (artikel 1.1 sub b WNT). Het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT benadrukt dat alleen sprake is van een topfunctionaris als sprake is van leidinggeven aan de gehele organisatie. 14

15 6. Ontwikkelingen (3/7) Wat is het bezoldigingsmaximum? In het eerste regime mag de bezoldiging van topfunctionarissen in een boekjaar niet uitstijgen boven het bezoldigingsmaximum (artikel 2.1 lid 1 WNT). Het bezoldigingsmaximum is voor 2013 vastgesteld op Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten (artikel 2.3 WNT): Beloning: ; Belaste variabele en vaste onkostenvergoeding: 8.069; Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: De bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging (artikel 2.1 lid 2 en 3 WNT). LET OP: De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie en inzending aan de (vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. Voor de ODR betekent dit het vermelden van de bezoldiging van de bestuursleden en de directeur. Dit is in de jaarrekening 2013 conform de voorschriften verwerkt. 15

16 6. Ontwikkelingen (4/7) 6.3. Wijziging BBV Op 25 juni 2013 is een besluit tot wijziging van het BBV gepubliceerd. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wijziging is 1 juli Het doel van deze wijziging is in verband met het versterken van de deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenraming van provincies en gemeenten en het versterken van de horizontale controle daarop. De wijzigingen zijn voor gemeenten en provincies van toepassing vanaf de begroting en de jaarrekening Voor gemeenschappelijke regelingen en openbare lichamen zijn de wijzigingen van toepassing vanaf de begroting en de jaarrekening De belangrijkste wijzigingen zijn naast de wijziging van een aantal benamingen: het meer en beter toelichten van de meerjarenbegroting NBA-praktijkhandreiking 1122 Decentrale overheden zoals gemeenten en provincies besteden steeds vaker taken en werkzaamheden uit. Vaak gebeurt dit door samen met andere decentrale overheden de werkzaamheden uit te besteden aan uitvoeringsorganisaties of serviceorganisaties (vaak een gemeenschappelijke regeling). Daarnaast worden door deze uitvoeringsorganisaties (afzonderlijke financiële) verantwoordingen opgesteld ten behoeve van de gebruikers, waaronder voor de SiSa bijlage. In deze handreiking wordt nadere uitleg en toelichting verstrekt aan accountants die gemeenten controleren over de nader uit te voeren werkzaamheden indien de gemeente gebruik maakt van deze uitvoeringsorganisaties of vergelijkbare organisaties. 16

17 6. Ontwikkelingen (5/7) 6.5. Schatkistbankieren In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor hoeft de Nederlandse staat minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld. Het schatkistbankieren is verplicht ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld. Depositotarieven en inleentarieven zijn geharmoniseerd. Decentrale overheden krijgen op de deposito s een rente vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaan. In dit afgelopen maanden is dit besluit verder uitgewerkt, waarbij de benodigde aanpassing in wet- en regelgeving zijn doorgevoerd. Een leenfaciliteit, zodat ook via de schatkist geleend kan worden, is niet aan de orde. Op de website van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën, kunt u meer informatie vinden over de praktische aspecten rond schatkistbankieren. 17

18 6. Ontwikkelingen (6/7) 6.6. Nieuwe aanbestedingswet Ondernemers krijgen meer kans om overheidsopdrachten binnen te slepen. Dat is het gevolg van de Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking is getreden. De Aanbestedingswet past de Europese regels zo goed mogelijk toe op de Nederlandse situatie. De maatregelen uit de wet moeten leiden tot: meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht; minder administratieve lasten; meer lijn in aanbestedingsprocedures; betere naleving van de regels; betere besteding van belastinggeld, een eenvoudiger afhandeling van klachten. De wet moet vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) en het midden- en kleinbedrijf betere kansen bieden op overheidsopdrachten. De eisen die bij een aanbesteding aan een ondernemer worden gesteld moeten in verhouding staan tot de opdracht. Opdrachten mogen in principe niet meer op zo'n manier worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken. 18

19 6. Ontwikkelingen (7/7) 6.7. Informatiebeveiliging Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wil dat burgers en bedrijven vanaf 2017 hun overheidszaken volledig digitaal gaan regelen. Niet alleen het Rijk maar ook provincies, waterschappen, gemeenten en overheidsdiensten moeten uiterlijk in 2017 hun schriftelijke contacten digitaal onderhouden. Om deze dienst veilig te kunnen aanbieden dient de informatiebeveiliging bij de gemeenten te worden verbeterd. Een werkgroep (IBD) helpt twee jaar lang ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging. Baker Tilly Berk beschikt over ruime ervaring bij de implementatie of verbeteren van de informatiebeveiliging. 19

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag ^ 1 BAKER TILLY B000013548 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2014 ONTVANGEN OP 1 MUPT 2015 PPR An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan de leden van het

Nadere informatie

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord 'BAKER..: BE,RK Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord Accountantsverslag 2014 31 maart 2015 An independent member of Baker Tilly International Inhoudsopgave 0'% ~BAKER 1. Inleiding

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek BAKER TILLY Omgevingsdienst Achterhoek Accountantsverslag 2014 1 april 2015 Aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Elderinkweg 2

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel. Accountantsverslag maart 2016

Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel. Accountantsverslag maart 2016 Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel Accountantsverslag 2015 30 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Beheersing van de bedrijfsprocessen 4. Bevindingen

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout. Accountantsverslag 2014

Gemeente Noordwijkerhout. Accountantsverslag 2014 Gemeente Noordwijkerhout Accountantsverslag 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout Amsterdam, 9 juni 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, In overeenstemming met de door u verstrekte

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant. Accountantsverslag 2016 Maart 2017

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant. Accountantsverslag 2016 Maart 2017 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Accountantsverslag 2016 Maart 2017 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuurlijke samenvatting 4 2. Accountantscontrole 5 3. Kwaliteit verslaglegging 11 4. Financiële

Nadere informatie

Accountantsverslag. Boekjaar Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Accountantsverslag. Boekjaar Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Accountantsverslag Boekjaar 2016 Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuurlijke samenvatting 4 2 Accountantscontrole 5 3 Kwaliteit verslaggeving 11 4 Financiële positie en resultaat

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Deloïtte. je4mrih jo1 5. Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen. /Jt «74 {

Deloïtte. je4mrih jo1 5. Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen. /Jt «74 { Deloïtte Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen «74 { /Jt je4mrih jo1 5 Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG 2014

ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 »12» 8-11 2-05-1 5 ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 GR Bestuursdienst Ommen- Hardenberg 8 mei 2015 2015 BDO IBDO VERTROUWELIJK Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek BAKER TILLY Omgevingsdienst Achterhoek Accountantsverslag 2016 17 maart 2017 Aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek ^^^R AVPT? TTTTTV

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het accountantsverslag over het boekjaar 2013. Dit verslag geeft onze belangrijkste bevindingen weer.

Hierbij ontvangt u het accountantsverslag over het boekjaar 2013. Dit verslag geeft onze belangrijkste bevindingen weer. Aan de leden van de regioraad en het bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Postbus 985 5600 AZ EINDHOVEN drs. D.O. Meeuwissen RA Rapport van bevindingen controle jaarrekening 2013 Geacht

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL VERSLAG VAN BEVINDINGEN. Xx juni 2016 Boekjaar 2015

GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL VERSLAG VAN BEVINDINGEN. Xx juni 2016 Boekjaar 2015 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL VERSLAG VAN BEVINDINGEN Xx juni 2016 Boekjaar 2015 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ VERTROUWELIJK Gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel Postbus 200 2920 AE Krimpen

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Recreatieschap Drenthe P 1 donderdag 31 maart 2016 ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe Brink 4b 7891 BZ Diever Groningen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond CONCEPT Accountantsverslag 2015

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond CONCEPT Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond CONCEPT Accountantsverslag 2015 13 April 2016 Inhoudsopgave 2 1. Samenvatting 2. Accountantscontrole 3. Bevindingen ten aanzien van de interne beheersing

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Accountantsverslag voor het boekjaar 2009

Accountantsverslag voor het boekjaar 2009 Accountantsverslag voor het boekjaar 2009 10 mei 2010 AS/2 2110B-3 Aan de regioraad van Regio Twente Postbus 1400 7500 BK ENSCHEDE 10 mei 2010 drs. H. Altink RA APS-19829a/466070/TSN/IvO AS/2 2110B-3 Accountantsverslag

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA Gemeente Woerden 06.005572 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 31/05/2006 PM Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht Postbus 85103 3508 AC Utrecht Tel: (030) 2995500 Fax: (030) 2995502

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Bedrijvenschap Harnaschpolder

Bedrijvenschap Harnaschpolder 2017-44605 (BIJLAGE) Bedrijvenschap Harnaschpolder Boekjaar 2016 Accountantsverslag An independent member of Bakŕr Tilly Internationa! Aan het algemeen bestuur van Bedrijvenschap Harnaschpolder Den Haag,

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

De I0 tte. Regio Achterhoek. AccoLntantsversIag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 16 juni 2014

De I0 tte. Regio Achterhoek. AccoLntantsversIag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 16 juni 2014 De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Regio Achterhoek AccoLntantsversIag voor het boekjaar

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Gemeente Borsele. Managementletter 2013 21 maart 2014

Gemeente Borsele. Managementletter 2013 21 maart 2014 Gemeente Borsele Managementletter 2013 21 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en reikwijdte van de controle 3. Management samenvatting 4. Beheersing van de bedrijfsprocessen 5. Geautomatiseerde

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014. Rapportage aan algemeen bestuur

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014. Rapportage aan algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Uitkomsten controle en overige informatie jaarrekening 2014 Rapportage aan algemeen bestuur Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Sociale Dienst Oost Achterhoek. Accountantsverslag april 2017

Sociale Dienst Oost Achterhoek. Accountantsverslag april 2017 Sociale Dienst Oost Achterhoek Accountantsverslag 2016 5 april 2017 Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek Postbus 109 7140 AC GROENLO Zwolle, 5 april

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam. Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus

Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam. Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus 28 oktober 2014 Controleproces 28 oktober 2014 Client Service Plan Controleplan Fase 1 Vaststellen controleplan

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht

Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Concept-rapport van bevindingen accountantscontrole 2013 Deloitte

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; (Tekst geldend op: 01-01-2015) Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000657970, houdende vaststelling van een controleprotocol voor de naleving

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland. Accountantsverslag 2015 31 maart 2016

Hoogheemraadschap van Delfland. Accountantsverslag 2015 31 maart 2016 Hoogheemraadschap van Delfland Accountantsverslag 2015 31 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Beheersing van de bedrijfsprocessen 4. Bevindingen naar aanleiding

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Accountantsverslag 2015

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Accountantsverslag 2015 maart 2016 Inhoudsopgave 2 1. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 2. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling SRE. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Gemeenschappelijke regeling SRE. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Gemeenschappelijke regeling SRE Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Aan het algemeen bestuur van de Metropool Regio Eindhoven Postbus 985 5600 AZ EINDHOVEN drs. L.F.M. van

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

Accountantsdienst RIS144874_12-APR-2007

Accountantsdienst RIS144874_12-APR-2007 Gemeente Den Haag Accountantsdienst RIS144874_12-APR-2007 ACCOUNTANTSRAPPORT EN C.2007.322 ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2006 VAN DE DIENST BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a)

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a) Aangepaste standaard verklaringen n.a.v. bericht NBA website http://www.nba.nl/actueel/nieuws/nieuwsarchief/effect-wnt-opcontroleverklaringen-semipublieke-sector-beschikbaar/ Zie de geel gearceerde toevoegingen/wijzigingen.

Nadere informatie

Waterschap Regge en Dinkel Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur concept

Waterschap Regge en Dinkel Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur concept Waterschap Regge en Dinkel Verslag van bevindingen 2013 Rapportage aan het algemeen bestuur concept Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT.

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. i O 2 JAN.2014 6. Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. 1. Inleiding De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

TILLY ~AKER BERK. Accountantsverslag. Boekjaar Recreatieschap Midden-Delfland. An independent member of Baker Tilly International

TILLY ~AKER BERK. Accountantsverslag. Boekjaar Recreatieschap Midden-Delfland. An independent member of Baker Tilly International Accountantsverslag Boekjaar 2016 ~AKER BERK TILLY Recreatieschap Midden-Delfland An independent member of Baker Tilly International Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuurlijke samenvatting 4 2. Accountantscontrole

Nadere informatie

Gemeente Venray. Accountantsverslag 2014 mei 2015

Gemeente Venray. Accountantsverslag 2014 mei 2015 Gemeente Venray Accountantsverslag 2014 mei 2015 Inhoudsopgave Uw contactpersonen: 1. Bestuurlijke samenvatting 2. Accountantscontrole 3. Kwaliteit verslaggeving 4. Grondexploitatie 5. Financiële positie

Nadere informatie

Deloïtte. Het Waterschapshuis. Accountantsverslag 2014. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland

Deloïtte. Het Waterschapshuis. Accountantsverslag 2014. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Het Waterschapshuis Accountantsverslag 2014 Deloitte

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie