Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011"

Transcriptie

1 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering De managementletter is nog niet in het Drechtstedenbestuur besproken. Dit is (pas) op 10 februari. De reactie van het DSB is daarom nog niet beschikbaar. Deze reactie zal na 10 februari schriftelijk aan de auditcommissie ter informatie worden toegezonden. Gevraagde beslissing Kennis nemen van de concept-managementletter Korte voorgeschiedenis en wijze van voorbereiding Geen bijzonderheden Verdere procedure De managementletter zal als bijlage bij de jaarrekening 2010 ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Communicatie Niet van toepassing Financiële consequenties Niet van toepassing. Toelichting Ter voorbereiding op de controle van de jaarrekening, houdt de accountant een interim-controle, waarvan de bevindingen worden gerapporteerd in een managementletter. De managementletter is bestemd voor het Drechtstedenbestuur en de algemeen directeur, en dient om waar nodig (extra) maatregelen te nemen om het jaarrekeningproces beter te laten verlopen. Onderliggende stukken Concept managementletter Samenvatting van de bijlagen c.q. bij dit voorstel behorend rapport Niet van toepassing bijlage 2 agendapunt 3 datum 10 januari 2011 bestuurlijk pfh. M.W.M. de Vries akkoord best.pfh d.d. 13 januari 2011 Steller J. van Dijk doorkiesnummer

2 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Managementletter 2010

3 Aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden t.a.v. de heer M.J.A. van Bijnen, algemeen directeur Postbus AP DORDRECHT C. Wemmerus M.Sc. /ta/5501 Managementletter 2010 Geachte heer Van Bijnen, Wij hebben conform uw opdracht d.d. 30 november 2010 de interim-controle voor uw gemeenschappelijke regeling uitgevoerd en afgerond. U treft in deze managementletter de belangrijkste bevindingen aan. Deze controle is vooral gericht op onderwerpen die van belang zijn voor een goede en betrouwbare jaarverslaggeving mede rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. Het gaat hierbij met name om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing, rechtmatigheid en overige activiteiten die van belang zijn voor een kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering. Wij vertrouwen erop met de managementletter bij te dragen aan het (verder) verbeteren van de interne beheersing van de diverse processen binnen uw organisatie en het waarborgen van de kwaliteit van de jaarrekening Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend, Deloitte Accountants B.V. drs. R.M.J. van Vugt RA

4 Blad 3 van 21 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Bestuurlijke samenvatting 5 3. Bevindingen interim-controle 6 4. Aandachtspunten bij dochters 7 5. Follow up adviezen voorgaande jaren Jaarrekening Tot slot 13 Bijlage 1: Follow-up adviezen uit voorgaande jaren 14

5 Blad 4 van Inleiding Opdracht Deloitte heeft de opdracht gekregen de jaarrekening 2010 van uw organisatie te controleren. Als onderdeel van deze opdracht hebben wij de interim-controle uitgevoerd. Deze controle is met name gericht op het verkrijgen van inzicht in en het toetsen van de maatregelen van administratieve organisatie en interne controle, voor zover deze relevant zijn voor de controle van de jaarrekening. Wij hanteren voor de controle van de jaarrrekening een risicogerichte benadering. Dit houdt in dat wij samen met u de risico s inventariseren die kunnen leiden tot materiële fouten in de jaarrekening. Daarbij houden wij niet alleen rekening met de omvang in euro s maar ook met kwalitatieve aspecten. Door deze benadering krijgen wij een goed beeld van uw organisatie en zijn wij in staat u binnen onze rol als accountant te adviseren over hetgeen u als bestuurder of controlerend orgaan van uw organisatie belangrijk vindt. De specifieke onderwerpen en risico s uit de pre-auditmeeting zijn opgenomen in het auditplan. Tijdens de uitvoering van de interimwerkzaamheden zijn wij nagegaan of onze risicoanalyse nog adequaat is. De bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van onze interimwerkzaamheden zijn in deze managementletter opgenomen. De aangelegenheden waarover wordt gerapporteerd zijn beperkt tot die tekortkomingen die wij tijdens de controle hebben onderkend en waarvoor wij tot de conclusie komen dat deze voldoende belangrijk zijn om aan u te worden gerapporteerd. Wij hebben de managementletter als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 bevat de bestuurlijke samenvatting. In hoofdstuk 3 besteden wij aandacht aan de bevindingen van de inteirmcontrole. In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op de aandachtspunten bij dochters. Hoofdstuk 5 bevat de follow up van de adviezen uit voorgaande jaren. In hoofdstuk 6 hebben wij vastgelegd wat de bevindingen uit deze managementletter betekenen voor het samenstellen van de jaarrekening. Reikwijdte controle Het doel van deze controle is het geven van een oordeel over de jaarrekening. De controle omvat het in overweging nemen van de interne beheersing die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die in de omstandigheden passend zijn. Onze controle is niet gericht op het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de werking van de interne beheersing.

6 Blad 5 van Bestuurlijke samenvatting In onze managementletter over boekjaar 2009 (kenmerk 10C099, dd. 16 februari 2010) hebben wij u een top vijf gegeven van zaken die belangrijk zijn om bestuurlijk en ambtelijk op te pakken. Tijdens onze interim-controle hebben nadrukkelijk de follow up van deze punten getoetst. In onderstaande tabel hebben wij de voortgang van deze punten voor uw zichtbaar gemaakt. Speerpunt Follow up in 2010 Verdere uitwerking van de concernvisie, centrale aansturing versus verantwoordelijkheid van de dochters, visie op interne beheersing en rechtmatigheid Via de bestuurlijke driehoek wordt hieraan invulling gegeven. De effecten hiervan zullen zichtbaar zijn in boekjaar Kwalitatief op orde brengen van de interne beheersing (inclusief interne controle) De interne beheersing is op onderdelen verbeterd (beheer tussenrekeningen, beheer subsidiestromen), echter aan verbijzonderde interne controle wordt door SCD, GBD en Bureau Drechtsteden niet structureel gedurende het jaar invulling gegeven. Doorontwikkelen van de kwaliteit van de informatievoorziening en de planning en controlcyclus Verdere ontwikkeling van de strategische en tactische netwerkgedachte Via de bestuurlijke driehoek wordt hieraan invulling gegeven. De effecten hiervan zullen zichtbaar zijn met in boekjaar In het najaar van 2010 zijn de eerste stappen gezet om tot verdere ontwikkeling te komen. Consolidatie hiervan vindt in 2011 plaats. De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de budgetten van de ontwikkelomgeving (IP&A-budget) scherp maken Inmiddels vindt maandelijkse analyse van deze budgetten centraal plaats en vindt afstemming plaats met de bestuurlijk portefeuillehouder. Ook voor de drie grootste dochters hebben wij in onze managementletter van 2009 bestuurlijk relevante punten onderscheiden. Ook voor deze punten hebben wij de follow up getoetst, in onderstaande tabel vindt u onze bevindingen:

7 Blad 6 van 21 Speerpunt Follow up in 2010 SCD: verbeteren kwaliteit dienstverlening, kwaliteit automatisering, implementeren verbijzonderde interne controle, versterken procedures (debiteuren, tussenrekeningen) en de interne financiële beheersing. Verbeteringen zijn aangebracht. Wij constateren echter nog wel belangrijke aandachtspunten die opgelost dienen te worden voor afgifte van de systeemverklaring. Voor een gedetailleerd overzicht van onze bevindingen verwijzen wij u naar paragraaf 4.1. SDD: optimale benutting van het participatiebudget De optimale benutting van het participatiebudget heeft voldoende de aandacht bij SDD. GBD: verdere implementatie conversie gemeentepakketten De implementatie van de conversie is afgerond. In 2010 is gestart met het zichtbaar volgen van aanbevelingen en adviezen via de to do lijst. Via deze lijst vindt communicatie plaats over de wijze waarop aanbevelingen en adviezen in de organisatie worden opgepakt. Een groot deel van de aanbevelingen en adviezen zijn inmiddels opgepakt door de organisatie, echter de effecten daarvan zullen vooral in 2011 meetbaar en zichtbaar zijn. Onze conclusie is dan ook dat in 2010 belangrijke( eerste) stappen zijn gezet, maar dat de effecten hiervan vooral in 2011 meetbaar en zichtbaar zullen zijn. Deze stappen vormen naar onze mening een belangrijke basis om op voort te bouwen. Voor het samenstellen van de jaarrekening en het formuleren van een oordeel hierover is het voor uw organisatie van belang dat de komende periode prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering van de verbijzonderde interne controle en het toetsen van de rechtmatigheid van de aanbesteding van inhuur van derden. 3. Bevindingen interim-controle 3.1. Speerpunt auditcommissie Uw auditcommissie heeft ons één speerpunt meegegeven waarover zij expliciet geïnformeerd wil worden. Dit speerpunt betreft de wijze van verantwoording over inhuur derden. Via de marap 2 bent u geïnformeerd over de financiële gevolgen van de inhuur per dochter en in totaliteit. Een aandachtspunt bij langdurige inhuur vormt naar onze mening de bewaking of de inhuur plaatsvindt conform de Europese aanbestedingsregels.

8 Blad 7 van Verbijzonderde interne controle Met uitzondering van SDD heeft over 2010 vooralsnog geen verbijzonderde interne controle plaatsgevonden op de processen bij uw GR. SCD heeft in het najaar een inleidende risico-analyse uitgevoerd, deze is nog niet vertaald naar een werkprogramma voor de interne controle. De uitvoering van de interne controle vindt echter pas in het 1 e kwartaal van 2011 plaats. Bij GBD is tijdens onze controle overigens wel een start gemaakt met de uitvoering van de interne controle, maar wij hebben de bevindingen hiervan nog niet bij onze controle kunnen betrekken. De interne controlewerkzaamheden bij de overige dochters stonden veelal gepland in het eerste kwartaal van De bevindingen hieruit zullen wij daarom betrekken bij de controle van de jaarrekening Met het oog op het verbeterplan bedrijfsvoering adviseren wij u de verbijzonderde interne controle te spreiden over het jaar en over de uitvoering hiervan afspraken te maken met de directeuren van dochters. 4. Aandachtspunten bij dochters In deze paragraaf gaan wij in op een aantal relevante onderwerpen die bij de interim-controle van de dochters naar voren zijn gekomen. In afwijking tot voorgaande jaren hebben wij geen afzonderlijke rapportages naar de directie van deze dochters gestuurd. De bevindingen hebben betrekking op de interne beheersing met mogelijke gevolgen voor de jaarrekening van de GRD of betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening aan de klantorganisaties Servicecentrum Drechtsteden (SCD) In de managementletter van 2009 hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan de interne beheersing bij het SCD. Wij hebben de tussentijdse controle 2010 vooral ingestoken op de (zichtbare) follow up hiervan. Wij hebben vastgesteld dat bij het SCD wederom verbeteringen zijn aangebracht. Wij zien verbeteringen op de volgende aspecten: Procesbeschrijvingen voor de processen inkopen en betalingen; Analyses van tussenrekeningen vinden kwalitatief en kwantitatief beter plaats; Doorlichting van de bedrijfsvoering op bureaucratisch is opgepakt in 2010, echter nog niet afgerond; Meer duidelijkheid in de taakverdeling tussen de klantorganisaties en het SCD. Op een aantal andere aspecten vindt naar onze mening te weinig voortgang plaats. Dit betreft: Verbijzonderde interne controle; De verbijzonderde interne controle vindt naar onze mening te laat plaats. Tijdens onze interim-controle moest deze nog worden opgestart. De verbijzonderde interne controle staat gepland voor het 1 e kwartaal Voor afgifte van de systeemverklaring is van belang dat de interne controle is afgerond. Daarnaast vormt de verbijzonderde interne controle een belangrijke kwaliteitsborging om vast te stellen of uw interne beheersing op orde is. Het uitvoeren van deze controle na afloop van het boekjaar heeft als risico dat geen correcties meer mogelijk zijn, danwel dat bijsturing van de uitvoering te laat plaatsvindt. Wij adviseren u de verbijzonderde interne controle gespreid over het jaar uit te voeren.

9 Blad 8 van 21 Oude vorderingen; In onze managementletter 2009 constateerden wij in paragraaf 4.1. dat bij oude vorderingen (van voor de oprichting van het SCD) nog een flinke inhaalslag gemaakt moest worden, waarbij klantorganisaties en het SCD in gezamenlijk overleg tot afwikkelingen moeten komen. SCD heeft in 2010 actie ondernomen om zoveel mogelijk tot afwikkeling te komen, zij is echter voor de afwikkeling ook afhankelijk van de klantorganisaties. Wij adviseren u met het oog op het samenstellen van de jaarrekeningen van de klantorganisaties aan de waardering van deze oude vorderingen bijzondere aandacht te schenken door deze expliciet af te stemmen met de klantorganisaties. Verplichtingen administratie; In onze managementletter 2009 rapporteerden wij u over het risico van onvolledigheid van de verplichtingen. Facturen die bij het SCD binnenkomen worden niet direct in de financiële administratie verwerkt. Zolang de in omloop zijnde inkoopfacturen niet worden geaccordeerd door de verantwoordelijke budgethouders van de klantorganisaties, worden de bijbehorende lasten niet in de financiële administratie opgenomen. Het risico hierbij is dat het saldo van de werkelijke lasten in de tussentijdse informatie niet volledig is, waardoor de relevantie van deze informatie beperkt is. Door het voeren van een verplichtingenadministratie worden alle aangegane verplichtingen geregistreerd en is de omvang van de (aankomende) lasten wel bekend. Voor het invoeren van een verplichtingenadministratie dienen de klantorganisaties afspraken te maken met het SCD. Wij hebben vastgesteld dat in 2010 is gestart met het vormgeven van een pilot naar het werken met een verplichtingenadministratie voor de gemeente Dordrecht. Deze pilot zal in 2011 gaan lopen. Hierdoor is over 2010 alsnog een risico aanwezig op onvolledigheid van de verplichtingen. Wij adviseren u daarom bij de uitvoering van de interne controle nadrukkelijk aandacht te besteden aan de borging van de volledigheid van de verplichtingen door het uitvoeren van een analyse op de werkvoorraad bij budgethouders Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Inleiding SDD heeft naar onze mening de interne beheersing in 2010 verder verbeterd en versterkt. Met name de interne beheersing rondom de WMO, het participatiebudget en algemene financiële bedrijfsvoering is verbeterd. De basis interne beheersing van SDD is, gebaseerd op onze controlewerkzaamheden, hiermee op orde. Onze bevindingen en opmerkingen moeten dan ook in deze context worden gelezen. In de meeste gevallen zijn het de punten op de i, voorstellen tot verdere verbetering van uw bedrijfsvoering. WMO Kantoor In onze managementletter 2009 hebben wij een groot aantal aanbevelingen gedaan over de inrichting van de WMOprocessen. Sinds 2010 heeft de SDD een gedeelte van haar taken met betrekking tot WMO Huishoudelijke Hulp (hierna: WMO HH) overgedragen aan het WMO kantoor. Het WMO kantoor voert de controle op de facturen van de zorgaanbieders uit. De aanbevelingen uit 2009 zijn grotendeels geimplementeerd bij het overdragen van de WMO taken naar het WMO kantoor.

10 Blad 9 van 21 Wij hebben het contract met het WMO kantoor getoetst aan de mandaatregeling en inhoudelijk beoordeeld op aandachtspunten voor de rechtmatigheidscontrole. Het contract met het WMO kantoor heeft een contractwaarde van In de mandaatregeling is opgenomen dat de directeur bevoegd is tot het tekenen van overeenkomsten met een contractwaarde tot aan Dit betekent dat het contract met het WMO kantoor door de bestuurscommissie ondertekend had moeten worden. De ondertekening van het contract voldoet hiermee niet aan de mandaatregeling en is hiermee niet rechtmatig. Wij adviseren u het contract opnieuw (rechtmatig) te laten onderteken danwel de bestuurscommissie het besluit te laten nemen de directeur eenmalig hiertoe mandaat te verlenen. De uitgaven voor WMO vormen een belangrijke post in de begroting van SDD. Om die reden hebben wij het contract met het WMO kantoor ook inhoudelijk beoordeeld. Naar aanleiding van deze beoordeling en vragen hierover vanuit de organisatie hebben wij de volgende aandachtspunten voor u geconstateerd: Het is van belang dat de verantwoording inclusief accountantsverklaring van het WMO kantoor tijdig wordt ontvangen ten behoeve van de verantwoording en controle van de overgedragen regelingen. In de overeenkomst met het WMO kantoor wordt niet specifiek gesproken over de bepaling van de volledigheid van de kosten WMO HH. Wij adviseren u met het WMO kantoor af te stemmen op welke wijze de volledigheid van deze kosten wordt gecontroleerd.. U heeft aangegeven met voorschotbedragen te willen gaan werken aan het WMO kantoor. Deze betalingen zullen via de stichting Derdengelden gaan lopen. Naar onze mening heeft u daarmee actief een oplossing gezocht om financiële risico s te beperken. Echter gezien de financiële omvang van de WMO HH adviseren wij u de financiële situatie van het WMO kantoor periodiek te beoordelen. WSW Vanaf 1 januari 2011 gaat de SDD taken uitvoeren in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. De SDD ontvangt dan de WSW budgetten van de gemeenten, legt een taakstelling voor Drechtwerk op en volgt de naleving van de taakstelling. Daarnaast gaat de SDD zelf het wachtlijstbeheer uitvoeren. Gezien het feit dat de WSW een onderdeel van de begroting 2011 van de SDD gaat uitmaken, zal de WSW ook onderdeel van de interne en externe controle 2011 worden. Voor de verantwoording en controle over boekjaar 2011 is van belang dat de SDD verantwoordingen opvraagt bij de SW-bedrijven waar zij budgetten aan verstrekt. Dit betreft grotendeels Drechtwerk, maar dit kunnen ook andere SWbedrijven zijn waar inwoners van de Drechtstedengemeenten werken. Wij hebben overigens met de projectleider WSW van de SDD afgesproken om begin 2011 te toetsen of de registratie van de wachtlijst toereikend is.

11 Blad 10 van 21 Interne controle De verbijzonderde interne controle functioneert inmiddels een aantal jaren binnen SDD. De uitvoering van deze interne controle is van een dusdanig (voldoende) niveau dat wij daar bij onze controle gebruik van kunnen maken. Ook voor 2010 hebben wij geconstateerd dat deze interne controle tijdig en adequaat wordt uitgevoerd. Een ontwikkeling is dat in 2010 de werkzaamheden van de afdeling interne controle gesplitst zijn in werkzaamheden interne controle (IC) en rechtmatigheidsonderzoek (RMO). De interne controles zijn gericht op de naleving van mandaat- en delegatieregelingen en de rechtmatigheidsonderzoeken zijn op inhoudelijke naleving van externe en interne wet- en regelingen met betrekking tot de overgedragen regelingen gericht. Voor een verdere verbetering van de interne controle hebben wij hierna adviezen en aandachtspunten opgenomen. Rechtmatigheidsonderzoek (RMO) Met betrekking tot de uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoeken hebben wij de volgende bevindingen en aanbevelingen: De omvang van de deelwaarnemingen wordt bepaald door een risico-analyse. U bent in 2010 voor alle regelingen van een midden risico uitgegaan. Hier ligt echter geen gestructureerde risico-analyse per regeling aan ten grondslag. Met een risicoanalyse per regeling kunt u het aantal deelwaarnemingen verdelen over de massa zodat u in het onderzoek de meeste aandacht geeft aan regelingen met een hoog risico. Hiermee vergroot u de effectiviteit van het RMO. In de RMO rapportages rapporteert u over fouten gespecificeerd naar soort. Een analyse of sprake is van een stucturele of incidentele fout ontbreekt tot nu toe. Een dergelijke analyse is van belang om af te wegen of de geconstateerde fout moet worden vertaald naar de massa en of aanpassing van de interne beheersing noodzakelijk is. Wij adviseren u om deze analyse alsnog uit te voeren. In de RMO rapportages ontbreekt een follow up van eerdere aanbevelingen. Het opnemen van de follow up versterkt de kwaliteit van de interne beheersing doordat vastligt of de aanbevelingen van de RMO ook daadwerkelijk worden opgevolgd. De relevante massa voor het participatiebudget bestaat uit uitgaven die in GWS verantwoord staan en uitgaven die direct in Key2Fnancie worden verantwoord zonder dat hier een vastlegging in GWS aan ten grondslag ligt. Het RMO richt zich op de uitgaven die in GWS staan verantwoord. Hierdoor wordt een deel van de massa niet geraakt door de controle. Wij adviseren u de gehele massa van het participatiebudget bij het RMO te betrekken en voor 2010 aanvullende controles uit te voeren. In de RMO rapportages zijn bevindingen opgenomen die wij onder uw aandacht willen brengen: Bij het ambtshalve toekennen van een uitkering of een voorziening ontbreekt het aan exacte criteria en een eenduidige uitvoering. Dit betreft regelingen zonder ondertekende aanvraag en/of actuele informatie van de klant, zoals de bijzondere bijstand. Wij ondersteunen het advies dat in de RMO rapportages tot het ontwikkelen van exacte criteria en eenduidige uitvoering. Inmiddels heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden waarvan de uitkomsten na onze interim-controle bekend zijn geworden. Daarnaast werkt SDD aan een voorstel om een groot deel van dit soort regelingen te vervangen door een persoonlijk minima budget. Wij zullen de follow up van de ingezette acties nader beoordelen tijdens de controle van de specifieke verantwoordingen in het voorjaar van 2011.

12 Blad 11 van 21 Complete dossiervorming is in uw organisatie een belangrijk aandachtspunt. Wij adviseren u, gezien het belang hiervan voor het vaststellen van de rechtmatigheid, de opvolging van dit punt prioriteit te geven. De berekening van de bijstand vindt niet altijd juist plaats. Voorbeelden hiervan zijn dat het vermogen niet juist is vastgesteld of dat over niet juiste perioden bijstand is verleend (berekening over foutieve data). Deze tekortkomingen leiden altijd tot financiële rechtmatigheidsfouten waarvan moet worden onderzocht of sprake is van een incidentele of structurele fout. Een dergelijke analyse heeft nog niet plaatsgevonden. Wij adviseren u prioriteit te geven aan het uitvoeren van deze analyse, zodat een scherp beeld bestaat bij het samenstellen en controleren van de verantwoording over de overgedragen regelingen. Uit het onderzoek op de fraudescorekaarten is gebleken dat bij 3 van de 25 onderzochte kaarten onterecht geen juiste vervolgactie is ingesteld. Hierdoor is geen (zichtbaar) gevolg gegeven aan vermoedens van fraude. De fraudescorekaarten vormen naar onze mening een belangrijk hulpmiddel bij het inschatten van fraudes. Wij adviseren u de invulling en de navolging van de scores prioriteit te geven. Uit het specifieke onderzoek op de geldigheidsduur van verlengde verblijfsvergunningen is gebleken dat voor 6 van de 215 onderzochte verblijfsvergunningen geen recht op uitkering bestond dor ingetrokken verblijfsrecht of geen recht op bijstand. U heeft ingeschat de mogelijke financiële rechtmatigheidsfout circa bedraagt. Inmiddels is adequate actie door SDD ondernomen om dergelijke omissies in de toekomst te voorkomen. Interne controle (IC) De werkzaamheden van het IC-team spitsen zich toe op de volgende onderdelen: 1. Beschikbaarheid van actuele mandaat- en delegatiebesluiten; 2. Beschikbaarheid van actuele parafenkaart; 3. Bevatten individuele klantdossiers de juiste en rechtmatig ondertekende correspondentie. Punt 1 en 2 zijn beoordeeld en akkoord bevonden door het IC team. Bij punt 3 verwijst het IC team naar het RMO onderzoek. In het RMO onderzoek is echter dit controle-aspect onvoldoende zichtbaar en komt dit onvoldoende terug in de rapportage. SDD heeft ons laten weten dat beide aspecten specifiek zullen terugkomen in de jaarrapportage welke begin 2011 wordt opgemaakt. Wij zullen de follow up hiervan vaststellen tijdens de controle van de specifieke verantwoordingen in het voorjaar van Daarnaast vindt geen zichtbare controle op de ondertekening van contracten en overeenkomsten plaats. Ook hierbij is van belang dat de naleving van de mandaat- en delegatieregelingen zichtbaar wordt getoetst. Wij adviseren u de interne controle uit te breiden met de toetsing op rechtmatige ondertekening van majeure contracten. Controleverklaring Drechthopper Door een aanscherping in de controleregelgeving (o.a. van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), hebben wij met vergrote aandacht gekeken naar de informatie die u krijgt van verbonden partijen, zoals Drechthopper.Jaarlijks levert Drechthopper bij de SDD een verantwoording met een controleverklaring aan. Deze controleverklaring doet geen uitspraak over de rechtmatigheid van de verleende ritten. Dat wil zeggen dat bij de controle geen aandacht wordt besteed aan de vraag of de deelnemers behoren tot de WMO-doelgroep. Wij adviseren u Drechthopper te verzoeken in hun verantwoording hier aandacht aan te laten schenken.

13 Blad 12 van Gemeentebelastingen Drechtsteden Voor het opleggen van het rioolrecht maakt GBD gebruik van gegevens van het waterleidingbedrijf. Deze gegevens worden door het waterleidingbedrijf in een bestand aan GBD aangeleverd. De authenciteit van dit bestand wordt niet zichtbaar door GBD vastgesteld. Wij adviseren de interne controles op dit bestand te versterken door minimaal het generaal totaal van het verbruik te laten bevestigen door de directeur of controller van het waterleidingbedrijf. Beter zou zijn een generieke mededeling (assurance rapport) op te vragen waarin de accountant van het waterleidingbedrijf rapporteert over de kwalitatieve aspecten van de administratieve organisatie en interne controle en daarbij een oordeel met een redelijke mate van zekerheid uitspreekt over de toereikendheid daarvan ten behoeve van de waarborging van de verbruiksgegevens. Wij merken wellicht ten overvloede op dat de accountantsverklaring bij de jaarrekening van het waterleidingbedrijf onvoldoende zekerheid geeft over de administratieve organisatie van de verbruiksgegevens. 5. Follow up adviezen voorgaande jaren Onze managementletter 2009 bevatte diverse verbeteradviezen voor de planning & controlcyclus en het financieel beheer. In bijlage 1 bij deze managementletter is de stand van zaken voor de openstaande aandachtspunten ten tijde van de interim-controle 2010 vermeld voorzover niet behandeld in de voorgaande paragrafen, met de mogelijke gevolgen daarvan. 6. Jaarrekening 2010 Met het oog op het samenstellen van de jaarrekening 2010 signaleren wij de volgende belangrijke aandachtspunten: Het vaststellen van aansluitingen tussen subadministraties en de financiële administratie; De (financiële) beheersing van investeringskredieten, beoordeling van de restantkredieten met het oog op de begrotingsrechtmatigheid; Het beoordelen van de vorderingen op klantorganisaties en het eventueel opnemen van de voorziening dubieuze debiteuren; Het afronden van de verbijzonderde interne controle. Wij adviseren u voordat de accountantscontrole plaatsvindt, de concept jaarrekening 2010 te toetsen aan de BBV-verslaggevingsregels.

14 Blad 13 van Tot slot Deze managementletter is op 6 januari 2011 besproken met de heer drs. M.J.A. van Bijnen en de heer van Dijk van uw organisatie. Wij gaan ervan uit met deze managementletter een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie. Wij zijn graag bereid onze bevindingen mondeling toe te lichten. Hoogachtend, Deloitte Accountants B.V. drs. R.M.J. van Vugt RA

15 Blad 14 van 21 Bijlage 1: Follow-up adviezen uit voorgaande jaren Legenda Status Het advies is nog niet ten uitvoer gebracht. Het advies wordt uitgevoerd, maar is nog niet afgerond. Het advies is uitgevoerd en afgerond. Onderwerp en verwijzing eerdere rapportage Bevinding Risico Advies H M L Personeelskosten, ML 2008 In 2008 hadden wij vastgesteld dat geen formele overdracht van de personeelsdossiers aan het SCD had plaatsgevonden. Dossiers waarbij na overdracht van de salarisadministratie aan het SCD mutaties hadden plaatsgevonden, zijn overigens wel overgedragen. Onvolledigheid van de personeelsdossiers Aanvullende controle uitvoeren De juistheid van deze mutaties konden wij vaststellen, de juistheid van de stamgegevens van het personeel waarbij geen mutaties hadden plaatsgevonden, konden wij dat niet vaststellen door het ontbreken van de dossiers. Met het SCD is afgesproken dat hierop aanvullende verbijzonderde interne controles in 2009 uitgevoerd zouden worden.

16 Blad 15 van 21 Onderwerp en verwijzing eerdere rapportage Bevinding Risico Advies H M L Over 2009 is in het voorjaar van 2010 een aanvullende controle uitgevoerd waaruit geen signalen kwamen dat de personeelsdossiers onvolledig waren. Personeelskosten, ML 2008 Wij hadden vastgesteld dat er geen onafhankelijk controle op de juistheid van de gehanteerde parameters in de salarisadministratie wordt uitgevoerd (vooral belastingcomponenten). Voor dit punt hebben wij met het SCD afgesproken dat er periodiek een deelwaarneming plaatsvindt op de juistheid van het bruto/netto traject. Risico op naheffing of boetes door hantering onjuiste percentages. Voer periodiek controles uit op de juistheid van het bruto nettotraject Tijdens de interimcontrole van 2010 hebben wij vastgesteld dat de verbijzonderde interne controle nog niet is gestart. Tussenrekeningen, ML 2008 (GRD, SDD en SCD) Wij hadden vastgesteld dat niet alle tussenrekeningen een verklaarbaar saldo hadden. Hierdoor is het onduidelijk of saldi op tussenrekeningen aan het eind van het jaar zijn afgewikkeld dan wel verklaarbaar en terecht op een tussenrekening staan. Risico op onverwachte financiële resultaten Analyseer de tussenrekeningen periodiek en zorg voor administratieve afwikkeling van de saldi. Inzicht in saldi op tussenrekeningen is verbeterd. Wij adviseren nog de ondernomen acties om tot afwikkeling over te gaan toe te lichten in de specificaties

17 Blad 16 van 21 Onderwerp en verwijzing eerdere rapportage Bevinding Risico Advies H M L Vorderingen klantorganisaties, ML 2008 (GRD, SCD) Er was bij de jaarrekeningcontrole 2008 nog geen afstemming mogelijk over onderlinge verrekeningen met deelnemers aan de GR. Het risico was een nabetaling van afrekeningen in 2009, met gevolgen voor het weerstandsvermogen. Wij hebben geadviseerd om zo spoedig mogelijk overeenstemming te bereiken en de effecten van deze overeenstemming af te zetten tegen het weerstandsvermogen. Nabetaling van afrekeningen met gevolgen voor het weerstandsvermogen Voer periodiek een zichtbare analyse en afstemming uit op de onderlinge verrekeningen. Afrekening heeft grotendeels plaatsgevonden bij de jaarrekening Aandachtspunt blijft naar onze mening de (zichtbare) tussentijdse afstemming en monitoring van deze verrekeningen. Investeringsfonds Manden Maken, ML 2008 In de managementletter 2007 hebben wij u geadviseerd om de gemeenten een accountantsverklaring te laten overleggen indien de provincie meefinanciert voor meer dan Daarnaast ligt de handhaving hiervan onvoldoende vast: een zichtbare toets op de provinciale regelgeving ontbreekt vooralsnog. Wij hebben geadviseerd de provinciale eisen expliciet in de Verordening Investeringsfonds op te nemen. Daarnaast hebben wij geadviseerd de toets met de provinciale regelgeving zichtbaar te maken door gebruik van checklisten. Risico op terugbetalingen waardoor financiële tekorten optreden. Voer een zichtbare toets uit op de dossiers om risico op onrechtmatigheden en financiële tekortkomingen in te schatten. Eind 2009 is begonnen hier invulling aan te geven. Tijdens de interimcontrole 2010 hebben wij vastgesteld dat geen verdere voortgang voor dit punt is te constateren.

18 Blad 17 van 21 Onderwerp en verwijzing eerdere rapportage Bevinding Risico Advies H M L Opdrachtverstrekking aan IBD, ML 2008 Het IBD voert voor de deelnemende gemeenten de projectleiding, voorbereiding en toezicht uit op projecten. Voor de opdrachtverstrekking aan IBD is een aparte procesgang met de gemeenten afgesproken. Deze procesgang moet borgen dat de gemeenten bij de opdrachtverstrekking blijven voldoen aan de Europese aanbestedingsregels en aan de normen van integriteit. Voor IBD is van belang dat periodiek wordt beoordeeld of de procesgang moet worden aangepast. De Europese aanbestedingsregels zijn aan wijziging onderhevig, daarom is het van belang periodiek op de hoogte te blijven van de actualiteit. Wij hebben het IBD geadviseerd periodiek (minimaal jaarlijks) de procedures rondom de opdrachtverstrekking en integriteit door IBD te monitoren, een dergelijke zichtbare periodieke beoordeling ontbreekt op dit moment. Risico op onrechtmatigheden bij het aanbesteden. Zichtbare periodieke beoordeling op aanbestedingsregels van het proces rondom de opdrachtverstrekking In 2010 is geen ontwikkeling op dit punt te melden, de periodieke monitoring hiervan ligt niet vast. Formele kaders, procesbeschrijvingen en verbijzonderde IC, ML 2008 en ML 2009 De toepassing en concrete invulling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de netwerkdirectie, de directie van de GR en de dienstdirecteuren vraagt om aandacht. Bij de interne informatievoorziening is essentieel dat zowel de structuur als de inhoud verder wordt geprofessionaliseerd en geformaliseerd. Risico op ongerichtheid van de organisatie. Formaliseren van de bevoegdheden en structureren van de informatievoorziening.

19 Blad 18 van 21 Onderwerp en verwijzing eerdere rapportage Bevinding Risico Advies H M L Hierbij is ook aandacht voor de realisatie van doelstellingen en activiteiten en de realisatie van doelstellingen en activiteiten en de relatie tussen deze realisatie en de besteding van financiële middelen een aandachtspunt. In het 4 e kwartaal van 2010 is invulling gegeven aan het vormgeven hiervan. De effecten hiervan zullen in 2011 merkbaar worden. Controlfunctie, ML 2008 Gelet op het belang van de centrale controlfunctie hebben wij geadviseerd om daaraan een bredere en meer structurele invulling te gaan geven. Behalve een goede invulling van de controlfunctie voor de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zelf, vraagt ook de invulling van de controlfunctie bij het SCD in relatie tot de invulling van de controlfunctie bij de deelnemende gemeenten en de Regio Zuid-Holland Zuid om aandacht. Risico op financiële nadelen, onrechtmatigheden en ongerichtheid van de organisatie in de verwezenlijking van haar doelstellingen. Geef vorm aan een sterke controlfunctie Begin 2010 is invulling gegeven aan een regionale staf, welke halverwege het jaar weer is opgeheven. Begin 2011 zal verder invulling worden gegeven aan de positionering van de concernstaf. Voor 2010 betekent dit dat aan het advies nog onvoldoende zichtbaar gevolg is gegeven.

20 Blad 19 van 21 Onderwerp en verwijzing eerdere rapportage Bevinding Risico Advies H M L Fiscaliteit, ML 2008 Wij hebben geadviseerd om bij het samenstellen van de jaarrekening een sluitende opstelling te laten maken van de omzetbelasting (zowel met betrekking tot de doorschuif-btw als verrekenbare btw) en daarbij de samenhang zichtbaar te maken met de betreffende kosten en omzet. Risico dat in de jaarrekening een onjuiste BTW positie staat verantwoord. Maak periodiek een sluitende opstelling Deze opstelling wordt opgesteld tijdens het samenstelproces van de jaarrekening. Fiscaliteit, ML 2008 In december 2007 is een aangepaste conceptrapportage van de belastingdienst ontvangen, waaruit blijkt dat nog sprake is van enkele discussiepunten waarover de belastingdienst nader overleg wil. Dit betekent dat het risico op een mogelijke naheffing nog aanwezig is. Risico op naheffing Schat de omvang van het risico in en neem indien nodig een last op in de jaarrekening. Kwaliteit samenstel proces informatievoorziening, ML 2008 Aanscherpen interne beheersing, waarborgen aanbrengen in het proces om de betrouwbaarheid van de informatie te garanderen. Inmiddels is in 2010 actie ondernomen om het proces van samenstellen van de informatievoorziening gestructureerder te laten verlopen. De effecten hiervan zullen bij het samenstelproces van de jaarrekening zichtbaar worden. Risico op onjuiste en onvolledige informatie Scherp de interne beheersing aan om de betrouwbaarheid van de informatie te garanderen. SiSa Inburgering, ML 2008 Aanscherpen van het proces van totstandkoming van de verantwoordingsinformatie inburgering. Onjuiste en onrechtmatige verantwoordingsinformatie Scherp het proces van samenstellen van de SiSaverantwoordingsinformatie aan. Dit is afgerond bij het samenstellen van de jaarrekening in 2009.

Behandeld door D, Nederveen RA

Behandeld door D, Nederveen RA Deloitte Accountants B.V. Wllgenbos 4 33 JX Dordrecht Postbus65 3300 BD Dordrecht Tel: (078) 62500 Fax:(078)62577 www.deloitte.nl Aan het Drechtstedenbestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014 Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe Managementletter 2014 Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe T.a.v. J.J. Vogelaar, directeur Postbus 1017 9400 BA ASSEN E.J. Jongsma

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14 Vergadering: 17 februari 2009 Agendanummer: 14 Status: Hamerstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar W.J. de Boer, 0595-447725 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. W.J. de Boer) Aan de

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen

Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen Follow up managementletter Deloitte 2015 Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen Onderhoudsvoorzieningen Project onderhoudsvoorzieningen is afgerond. In de laatste In 2015 is een projectgroep week van

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

VOORSTEL AUDITCOMMISSIE 14 MEI 2013

VOORSTEL AUDITCOMMISSIE 14 MEI 2013 Agendapunt 5 VOORSTEL AUDITCOMMISSIE 14 MEI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 25-04-2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 078-7702521 Onderwerp opvolging adviezen

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009 Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl Retouradres: SDO, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Aan de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant

Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant bij de controle op de jaarrekening 2015 Inleiding Op 23 juni 2016 is de jaarrekening 2015 van de Omgevingsdienst Midden-Holland door het algemeen bestuur

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

VOORSTEL Auditcommissie

VOORSTEL Auditcommissie Agendapunt/bijlage Planning voor procedure: AO PFO DSB DR Carrousel DR VOORSTEL Auditcommissie Portefeuillehouder Datum (van opstellen stuk) Status

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem Woudrichem Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Aanscherping vereisten accountantscontrole: ontwikkelingen vanaf 2014 Meer focus op IT-omgeving

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r,

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r, 1M 1 21.10.2014 0668 j l C,I r, Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 DORDRECHT Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830

Nadere informatie

Deloitte. Managementietter. uitgebracht aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te Dordrecht

Deloitte. Managementietter. uitgebracht aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te Dordrecht Managementietter uitgebracht aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te Dordrecht Interim-controle 2008 Deloitte Accountants B.V. Wilgenbos4 3311 JXDordrecht Postbus 1165 3300 BD Dordrecht Tel:

Nadere informatie

Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015

Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015 Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015 Kennismaking Afspraken Ontwikkeling Aandachtspunten donderdag 25 juni 2015 2014 BDO Voorstel voor agenda Agenda is een verkorte versie van het

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Aan de gemeenteraad Datum 17 mei 2011 Contactpersoon V. van der Heide Ons kenmerk DIV-2011-8785 Doorkiesnummer 5165212 Onderwerp Reactie verslag van bevindingen externe accountant

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 Gemeente Maassluis Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 11 juni 2009 5501/3112-1/15 Accountantsverslag van gemeente Maassluis voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering)

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) Referentie Aant nr. Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009 Afwerking 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) n Graag ontvangen wij ten behoeve van de vaststelling dat er

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW.

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW. A.B. 14/65 Controleprotocol boekjaren 2014-2018 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Provinciale Staten Bestuurder Vergadering PS: 17 juni 2005 belast met de Nr: SGR-57 behandeling W.T. van Gelder Documentnr: Sgr0500301 Onderwerp: Verantwoording fractievergoeding 2004 VOORSTEL Aan de Provinciale

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Gemeente Delft 1 6 APR. 2009. Gescand r. Geachte dames en heren,

Gemeente Delft 1 6 APR. 2009. Gescand r. Geachte dames en heren, Centrale Staf Strategie en control Gemeente Delft Martinus Nijhofllaan 2 2624 ES Delft Retouradres : Centrale Staf, Postbus 78, 2600 ME Delft Leden van de gemeenteraad van de gemeente Delft Behandeld door

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van BIJLAGE 5H OZHZ Beschrijving organisatie Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als eerste omgevingsdienst in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van

Nadere informatie