Voorwoord Kader jaarplan Lokale Agenda KING en gemeenten: betrokken en efficiënt Werkwijze 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2014 KING

2 Inhoud Voorwoord Kader jaarplan Lokale Agenda KING en gemeenten: betrokken en efficiënt Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken Programmatisch werken Focus decentralisaties 9 3 Inzet KING 2014: Speerpunten 3D, basis en projecten Speerpunten 3D Informatievoorziening 3D bestendig maken Dienstverlening en bedrijfsvoering 3D bestendig maken Sturingsinformatie 3D bestendig maken Basisportfolio Informatievoorziening Dienstverlening en bedrijfsvoering Sturingsinformatie Directie/Interne bedrijfsvoering Directie Communicatie HRM Extern gefinancierde projecten NUP BRP IBD Begroting

3 Voorwoord Gebaseerd op de drie pijlers die KING bij de oprichting door de VNG heeft meegekregen - Bestuurskracht, Benchmark, Ediensten- bieden we ons inmiddels alweer vijfde jaarplan aan is voor de 403 gemeenten het beslissende voorbereidingsjaar voor de drie grote decentralisaties die per 1 januari 2015 zullen worden ingevoerd. Werkend en denkend vanuit de werk- en leefwereld van de gemeenten zal KING in samenwerking met de VNG alle haren op snaren zetten om de gemeenten op deze transities en transformaties goed en slim te ondersteunen en van dienst te zijn. De urgenties van de gemeenten, bestuurlijk, ambtelijk professioneel inzake uitvoerings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken bepalen onze agenda en daarmee dit werkplan. Voor zover het valt binnen de drie pijlers van KING uiteraard. Plannen van KING zijn plannen van en door de gemeenten omdat ze ook door cocreatie dan wel in nauw overleg met de VNG en VNG-commissies en tal van gemeentelijke groepen en verenigingen worden ontworpen. Dit jaarplan is hiervan de weerslag. Daarnaast is KING nadrukkelijk ook door de VNG neergezet als kwaliteitsinstituut en zullen we hier en daar ook vraag verleidend, initiërend, stimulerend en agenda zettend zijn. Onze rol is ook daarin dienend voor gemeenten opdat deze op alle niveaus van hun dienstverlening en functioneren betrokken bij mensen kunnen zijn en de gemeentelijke bedrijfsvoering slim en efficiënt kunnen organiseren. Sinds 1 januari 2013 is KING een coöperatie binnen de VNG-Diensten. Verantwoording van plannen, begroting en jaarverslag vindt uiteindelijk plaats in de ALV van de VNG. Ter voorbereiding daarvan heeft KING zeer frequent overleg en stemmen we af met de directieraad van de VNG zowel als met de beleidsafdelingen (in de toekomst expertisecentra) van de VNG en ook met de VNG-commissies, met name GDI en B&V. Met trots breng ik dit Jaarplan 2014 onder uw aandacht. Elk jaar is belangrijk in het leven en werken van de gemeenten, maar 2014 is gezien de 3D-ontwikkelingen toch net iets meer bijzonder dan voorafgaande jaren. Natuurlijk ook omdat er op 19 maart gemeenteraadsverkiezingen zijn. We wensen jullie dit bijzondere jaar veel sterkte, succes en tegenwoordigheid van geest! Namens alle medewerkers en de directie van KING, Tof Thissen Algemeen directeur 3

4 1 Kader jaarplan 2014 Voor de werkzaamheden van KING is een bepaald kader van toepassing. Dit kader brengt focus en transparantie en zorgt voor een duidelijk onderscheid van taken met VNG en andere organisaties. KING maakt onderdeel uit van de coöperatie van de VNG. De ALV van de VNG bepaalt daarmee in eerste instantie de scope van het kader. 1.1 Lokale Agenda De VNG legt de nadruk in de werkzaamheden op de zes geprioriteerde thema s, de zogenaamde Lokale Agenda. Deze Lokale Agenda is bepaald en vastgesteld door de ALV van de VNG. De thema s voor 2014 zijn: 1. Wonen 2. Financiën 3. Slim samenwerken 4. Jeugd 5. AWBZ 6. WMO De thema s van de lokale agenda zijn ook voor KING leidend in de werkzaamheden en dienstverlening en KING werkt hierop in het verlengde van de VNG. Vanwege de focus van KING op dienstverlening, legt KING het accent op vier van de zes thema s, waarbij het zwaartepunt ligt op de drie thema s van de decentralisaties (Jeugd, AWBZ en WMO). De inspanningen die KING verricht op Slim samenwerken, staan grotendeels in het licht van de decentralisaties. De thema s Wonen en Financiën vallen buiten de opdracht en focus van KING. Dit kan veranderen indien gemeenten specifieke ondersteuningbehoeften hierop hebben en KING hier een bijdrage aan kan leveren, in overleg met de VNG. Binnen de thema s richt KING zich op de dienstverleningsaspecten en onderliggende processen. 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt Binnen de thema s van de Lokale Agenda is het handelen van KING gebaseerd op drie streefbeelden. De streefbeelden bepalen welke activiteiten KING continueert en oppakt. KING is toekomstgericht en zet zich in voor de verbetering van dienstverlening van gemeenten en voor succesvolle gemeenten. De toekomst van de succesvolle gemeente is te duiden met de kwalificatie betrokken & efficiënt, waarbinnen de streefbeelden vorm krijgen. De ene kant van het spectrum is de frontlijnambtenaar die, in nauwe samenwerking met onder andere zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en welzijnsinstellingen, burgers die een steuntje in de rug nodig hebben, ondersteunt in zijn/haar weg naar zelfredzaamheid De andere kant van het spectrum wordt gevormd door de bestuurders en de gemeentelijke manager. De bestuurder ziet zich geconfronteerd met een veranderende maatschappij die kritisch kijkt naar het handelen van de gemeente, voor meer taken bij de gemeente terecht komt en tegelijkertijd door diezelfde overheid meer en meer wordt aangesproken op het zelf organiserend vermogen en het zelf doen. Het uitvoering geven aan de toename van het aantal taken vereist vanwege de bezuinigingen een efficiënte aanpak. Tegelijkertijd vraagt de aard van de taken om een betrokken aanpak. De gemeentelijke manager ziet zich geconfronteerd met de uitdaging om alle werkprocessen van franje te ontdoen en zodanig in te richten dat enkel datgene in werkprocessen een plek krijgt wat nodig is om toegevoegde waarde en kwaliteit te leveren. Een gemeentemanager die samen met zijn medewerkers continu bezig is om bedrijfsprocessen en bedrijfsresultaten te verbeteren. 4

5 Decentralisaties De concrete uitdagingen die gemeenten hebben, liggen dus op het gebied van betrokkenheid en efficiëntie. En dan vooral hoe gemeenten dit weten vorm te geven in de decentralisaties. De decentralisaties zijn de komende jaren katalysator voor alle veranderingen waar gemeenten voor staan. Daarmee vormen de decentralisaties de belangrijkste test voor het vermogen van gemeenten om zich aan vernieuwde taken aan te passen. Het succes van de toekomstbestendige gemeente is afhankelijk van de wijze waarop zij vorm geeft aan de decentralisaties. Het gaat om vernieuwende bestuurlijke praktijken met maatschappelijke partners in de netwerksamenleving, nieuwe organisatievormen, om excellente dienstverlening met menselijke maat en om efficiënte bedrijfsvoering. Streefbeelden Voor KING staan deze uitdagingen tot 2018 centraal in de eigen ambitie om gemeenten te ondersteunen en KING heeft deze uitdagingen doorvertaald in drie streefbeelden: I. KING heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de efficiëntie van de bedrijfsvoering van gemeenten die resulteert in een kwalitatief goede dienstverlening. II. KING heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol participeren van gemeenten in de netwerksamenleving. III. KING heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de hiervoor benodigde vernieuwende bestuurlijke praktijken. 1 Op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen, de impact hiervan op de gemeenten en de streefbeelden van KING, richt KING zijn prioriteiten tot 2018 op: 1. Decentralisaties 2. Dienstverlening en bedrijfsvoering 3. Samenwerken 2 De decentralisaties hebben niet alleen de hoogste prioriteit, de andere twee prioriteiten ondersteunen vooral de decentralisaties. De inzet van KING voor 2014 vormt een concretisering van de streefbeelden. In nauwe samenspraak met de VNG heeft KING de focus binnen de streefbeelden gelegd op de informatievoorziening, sturingsinformatie en implementatie. Daarmee legt KING de nadruk op het Hoe; hoe gaan gemeenten de opgave realiseren. Het adagium luidt en is tevens de definitie van de relatie tussen VNG en KING : VNG Zo willen we dat KING Zo doen we dat Om dit te bereiken, zet KING producten, activiteiten en capaciteit in welke altijd herleidbaar en onderbouwd gerelateerd zijn aan de realisatie van het beoogd effect. Voor de totstandkoming van dit jaarplan, heeft een brede uitvraag plaatsgevonden onder de belangrijkste stakeholders van KING, waaronder de VNG, diverse gemeenten als ook beroepsorganisaties van gemeentelijke functionarissen. Hen is gevraagd waar in hun ogen KING zich in 2014 op dient te richten. Op deze uitvraag zijn goede en constructieve reacties gekomen. Aan al deze reacties zijn we zo goed als mogelijk tegemoet gekomen. Ondanks dat het niet altijd 1 Besturing van de uitvoering anticiperend op de veranderingen, waaronder netwerksturing en netwerksamenwerking. 2 Waar we schrijven netwerksamenwerking en samenwerking doelen we op participatie in de netwerksamenleving. 5

6 lukt om aan alle verzoeken 100% te voldoen, menen wij dat degene die gereageerd hebben, zich zullen herkennen in het jaarplan. KING heeft naast de producten en diensten een aantal extern gefinancierde projecten, die ieder ook weer bijdragen aan de realisatie van de streefbeelden van KING. Deze projecten kennen een externe financiering waar een eigen P&C cyclus voor geldt en hiervoor worden dan ook aparte jaarplannen voor opgesteld. Voor de zuiverheid en helderheid zijn deze jaarplannen niet verwerkt in het jaarplan van KING zelf, maar als bijlagen in dit jaarplan opgenomen. Het betreft hier de jaarplannen van Operatie NUP, Operatie BRP, de IBD (Informatiebeveiligingsdienst), het 14+ netnummer en het DKD (Digitaal Klantdossier). Wel wordt in dit jaarplan kort aangegeven wat de belangrijkste resultaten zullen zijn voor ieder programma in Werkwijze KING kent een breed scala aan producten en diensten, gericht op diverse doelgroepen binnen gemeenten. Dit brede scala kent echter een duidelijke focus met de streefbeelden. Er voor zorgen dat gemeenten toekomstbestendig kunnen zijn, is een van de kerntaken van KING. Om dit te kunnen realiseren, dient KING naast de huidige producten ook producten te ontwikkelen die inspelen op toekomstige ontwikkelingen. KING streeft daarbij naar een goede balans tussen het bieden van concrete producten in het hier en nu en de ontwikkeling van nieuwe producten. Ieder product heeft zijn eigen dynamiek en kenmerken en vraagt om duiding. KING ontwikkelt producten specifiek voor gemeenten en zet zich actief in voor het daadwerkelijk gebruik van deze producten door gemeenten. Om dit gebruik zo groot mogelijk te maken, zet KING implementatie in. Dit is een generieke ondersteuning, waarbij we gebruik maken van de instrumenten die binnen KING, Operatie NUP en Operatie BRP ontwikkeld zijn, om op zo efficiënt mogelijk wijze, gemeenten kennis te laten nemen van de producten en hoe deze in hun organisatie zijn in te bedden. Voor een deel van de producten is na ontwikkeling en implementatie, beheer nodig, zoals bij StUF en GEMMA. KING borgt zo de continuïteit en bruikbaarheid van de producten voor gemeenten. KING is er voor het beheer van algemeen gebruikte gemeentelijke standaarden. Beheer is zowel het beschikbaar houden van deze standaarden als het doorontwikkelen ervan vanwege nieuwe omstandigheden en behoeften. Hier zijn een paar kanttekeningen op van toepassing: KING is wel verantwoordelijk maar niet per se uitvoerend. KING is er alleen voor gemeentelijke standaarden. Beheer van gemeentelijke standaarden wordt altijd bekostigd uit budgetten KING (ook bij uitvoering door/overdracht naar derden zijn budgetten nodig). Nieuwe beheertaken kan KING dan ook alleen op zich nemen door het herordenen van budgetten, afstoten van taken en nieuwe opdrachten moeten gepaard gaan met extra middelen. Dit is dan geen bezuiniging maar heroriëntatie op focus. Door middel van een productmanagementcyclus wordt het productportfolio jaarlijks herijkt. Bij het ontwikkelen of uitbreiden van nieuwe standaarden moet rekening gehouden worden met de beheerkosten. Daar moeten middelen voor beschikbaar komen. 6

7 2 Decentralisaties en programmatisch werken Gemeenten staan voor een van de grootste uitbreidingen van hun taken in onze politiek bestuurlijke geschiedenis. Dit vraagt dat hen een zo breed mogelijke ondersteuning geboden wordt, door alle partijen. KING onderkent deze behoefte en noodzaak en stemt het productaanbod hier op af. KING kiest voor programmatisch werken waar het gaat om de aanpak van de decentralisaties. Dit om de inzet op de decentralisatie en het daarbij behorende productaanbod zo gericht mogelijk te maken. Hiervoor is binnen KING het programmateam Decentralisaties ingesteld. Om dit programmateam en daarmee de impact op gemeenten effectief te laten zijn, geeft KING in 2014 verder invulling aan programmatisch werken binnen KING. KING handelt en werkt principieel vanuit de werk- en leefwereld van de gemeenten en wil hen, binnen de eigen mogelijkheden, zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. De komende jaren zal immers in het bijzonder de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering op het spel staan. Alleen wanneer deze kwaliteit van een voldoende niveau is, kunnen gemeenten voldoen aan de vraag vanuit burgers en maatschappelijk middenveld. Deze ondersteuning biedt KING in afstemming en samenwerking met Rijk, VNG en gemeenten. De focusgebieden pakt KING op binnen de door de VNG vastgestelde beleidskaders, dan wel kaders voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Waar nodig ontwikkelt KING, samen met gemeenten en andere partijen aanvullend uitvoerings- of implementatiebeleid. Instrumenten die KING daarbij inzet zijn altijd generiek en veelal praktisch van aard. Het beoogd resultaat op het hoogste niveau is dat gemeenten de decentralisatietaken succesvol hebben geïmplementeerd. KING wil binnen zijn mogelijkheden gemeenten een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan dit resultaat en gemeenten hierbij ondersteunen en ontzorgen. Het resultaat van het programma Decentralisaties binnen KING is daarom als volgt gedefinieerd: KING levert een herkenbare en afgestemde bijdrage aan het geheel van ondersteuning op het terrein van de decentralisaties, en stelt daarmee gemeenten in staat de nieuwe taken succesvol te implementeren. 2.1 Programmatisch werken Om gemeenten zo volledig mogelijk te ondersteunen, is het programma Decentralisaties en daarmee het programmatisch werken binnen KING, ingericht op de drie-eenheid gemeente, Rijk, markt en maatschappelijk middenveld. Het programma wordt opgedeeld in drie hoofdonderdelen: 1. Realisme en poortwachterfunctie. 2. Samenwerking en randvoorwaarden. 3. Ondersteuning van gemeenten. Onderstaande figuur geeft schematisch de aanpak van het programmatisch werken aan: 7

8 Figuur 2.1 Programmatisch werken KING Programmatisch werken binnen KING en daarmee ook het programma decentralisaties, is dus geënt op drie assen. De Rijk-as bestaat uit de poortwachterfunctie waarin KING namens gemeenten in overleg treedt met de rijkspartners over het realisme van de rijksagenda inzake de gemeentelijke uitvoering ( zo doen we dat ). De Markt/Maatschappelijke organisaties-as betreft het maken van samenwerkingsafspraken met marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Doel hiervan is om generieke voorwaarden te stellen vanuit een regisserende rol en daarbij gemeenten te ontzorgen. De Gemeente-as is die van de gemeenten, daar waar de uitvoering plaatsvindt. KING zal de gemeenten concrete producten aanreiken en op generiek niveau ondersteunen bij de implementatie ervan, in lijn met zoals dat nu gebeurt binnen Operatie NUP en Operatie BRP. De werkzaamheden op deze as vinden in nauwe samenwerking met gemeenten plaats, zowel in het definiëren van producten als de totstandkoming ervan. Daarnaast is er een aantal generieke functies (zoals communicatie en stakeholdermanagement), die vorm krijgen in nauwe samenwerking met de staande organisatie van KING. Er zijn logischerwijs tussen deze drie assen diverse dwarsverbanden in inhoud, planning en bemensing. Binnen het programma maakt KING gebruik van de aanpak die o.a. binnen Operatie NUP, VISD en Operatie BRP, met succes is neergezet. Kernelementen uit die aanpak zijn: Voortdurende samenwerking met gemeenten om noodzaak en praktische toepasbaarheid van de ondersteuning te waarborgen ( van, voor en met gemeenten ). Intensief stakeholdermanagement: portfoliomanagement richting Rijk in samenwerking met VNG, samenwerking met en regie op marktpartijen, samenwerking met brancheverenigingen. Goede en intensieve communicatie met alle partijen en ook intern. Instrumenten ontwerpen voor gedegen monitoring van relevante informatie, zowel ten behoeve van poortwachterfunctie richting Rijk als ten bate van gemeenten zelf. Massa maatwerk in uitvoering en implementatie: binnen generieke instrumenten zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele behoefte van, en verscheidenheid onder, gemeenten. Gericht op zowel een korte termijn aanpak (praktisch, meters maken) als langere termijn (kwaliteit, borgen van de verandering). 8

9 Het programmatisch werken brengt flexibiliteit aan om in te springen op actuele vragen een specifiek en integraal aanbod op te stellen dat geënt is op de behoefte van gemeenten op de opgaven als de decentralisaties. De activiteiten binnen de organisatie en het jaarplan komen dan ook voor een aanzienlijk deel ten dienste te staan van het programma Decentralisaties. Voor het vormgeven van het ondersteuningsaanbod van KING is het noodzakelijk inzicht te hebben in waar de toegevoegde waarde van KING zit. Het is essentieel voor gemeenten dat het totale ondersteuningsaanbod van de diverse partijen zoveel als mogelijk op elkaar is afgestemd, met zo min mogelijk dubbelingen of gaten. 2.2 Focus decentralisaties Gemeenten staan voor de opgave zowel een transitie als een transformatie te realiseren. Idealiter worden deze gelijktijdig én integraal (over de drie decentralisaties heen) uitgevoerd. In de praktijk is het begrijpelijk en vaak ook logisch, dat gemeenten starten met de transitie per domein. Transformatie en afstemming tussen domeinen lopen daar zoveel mogelijk parallel aan, maar lopen ook na de transitiedatum (1 januari 2015) nog langere tijd door. De aspecten die in de transitie en transformatie aan de orde komen, waar KING actief op is, zijn: Burger: positie/rol, partnerschap, co-creatie, zelfredzaamheid. Bestuur: besluitvorming, modernisering, dualiteit. Samenwerking/regie: gemeente als opdrachtgever, regisseur, afspraken met lokale, regionale en landelijke partijen, zijnde maatschappelijke partners. Dienstverlening: visie op dienstverlening, kanaalsturing, samenhang tussen domeinen. Organisatie & processen: organisatie-inrichting, ketenprocessen, herontwerp, cultuuraspecten. Informatie: sturings- en verantwoordingsinformatie, gegevens en berichten, beveiliging en privacy. ICT: systemen en applicaties, koppelvlakken, opdrachtgeverschap. Niet op alle aspecten heeft KING een even grote rol. Bij bestuur heeft KING op de eigen thema s inbreng, maar zijn andere partijen (bijvoorbeeld VNG) leidend. Bij andere aspecten is de rol van KING helder en meer toonaangevend (bijvoorbeeld bij inzicht en sturingsadvies, bij informatie en ICT). De rol die KING inneemt, is altijd een afgestemde rol in het breder geheel van ondersteuning en van samenwerking met alle relevante partijen. KING heeft in beginsel altijd een "generieke" rol en zal voor bijvoorbeeld inhoudelijke domeinkennis samenwerken met gemeenten en brancheverenigingen. De verdere focus pakt KING op binnen de door de VNG vastgestelde beleidskaders, dan wel kaders voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Waar nodig ontwikkelt KING, samen met gemeenten en andere partijen aanvullend uitvoerings- of implementatiebeleid. Instrumenten die KING daarbij inzet, zijn altijd generiek en veelal praktisch van aard. Voor het programma Decentralisaties binnen KING is een verdere focus aangebracht. Deze focus hangt samen met de inrichting van het programma Decentralisaties binnen VNG waarop KING aanvullend wil zijn, met het profiel van KING bij gemeenten (waarop is KING gekend ) en met de kerncompetenties en capaciteit die binnen KING aanwezig zijn. 9

10 De diverse projecten komen op verschillende wijze tot stand, waarbij een verschil bestaat tussen de opdrachtgever en de wijze van financiering; 1. Projecten die vorm krijgen door een accentverschuiving binnen de huidige producten van KING, waardoor deze gericht zijn op decentralisaties. Deze projecten bekostigt KING vanuit de eigen middelen als lopende werkzaamheden. 2. Projecten die voortkomen uit een specifiek verzoek van (een groep van) gemeenten. KING is van, voor en door gemeenten, en stelt dan ook alles in het werk om te voldoen aan de vraag en behoeften van gemeenten. Continu zal de vraag van gemeenten worden opgehaald, gebundeld en geanalyseerd met als doel mogelijke project- /productontwikkeling om gemeenten te ondersteunen. Dergelijke ontwikkelingen vallen buiten de lopende werkzaamheden van KING en extra financiering is dan ook noodzakelijk. Per project zal gekeken worden naar de meest logische financieringsvorm (bijdrage gemeenten, VNG, Rijk, gemeentefonds). Begin 2014 zal KING actief met gemeenten in gesprek treden over dergelijke projecten, om die reden zijn in dit programmaplan dergelijke projecten niet opgenomen. 3. Opdrachten van de Rijksoverheid en de VNG. KING heeft een sleutelpositie tussen de rijksoverheid en de gemeenten voor wat betreft onderdelen van de decentralisaties. Ministeries benaderen KING met enige regelmaat voor verzoeken over mogelijke ontwikkeling van het gemeentelijk aspect in bepaalde projecten. Een voorbeeld hiervan is de CORV. KING zal ieder verzoek vanuit het Rijk toetsen op toegevoegde waarde voor gemeenten en op basis hiervan een besluit nemen over het uitvoering geven aan deze verzoeken. Ook voor deze verzoeken/opdrachten geldt, dat ze buiten de lopende werkzaamheden van KING vallen en aanvullende financiering noodzakelijk is voor de uitvoering ervan. Per project bespreekt KING met de opdrachtgever de mogelijkheden. Voor de inzet van KING op de decentralisaties vanuit de eigen middelen, zijn drie projecten benoemd; de speerpunten 3D. Dit zijn projecten waar ontegenzeggelijk de meerwaarde op de decentralisaties van KING voor gemeenten zit, onderwerpen waarop KING door gemeenten gekend is. Deze projecten bepalen voor een aanzienlijk deel de focus van KING in 2014, naast deze projecten zet KING in op het continueren van het basisportfolio. 10

11 3 Inzet KING 2014: Speerpunten 3D, basis en projecten Dit hoofdstuk geeft de inspanningen van KING in 2014 weer in producten en activiteiten. Om de transparantie en leesbaarheid verder te vergroten, is een logisch onderscheid gemaakt in de diverse soort activiteiten die KING verricht. Allereerst betreft het hier het cruciale productaanbod op de decentralisaties voor gemeenten die KING vanuit de eigen middelen realiseert; de speerpunten 3D. Vervolgens het basisportfolio; de taken die KING uitvoert vanuit de eigen middelen die niet specifiek gericht zijn op de decentralisaties. Na deze inspanning volgen de productondersteunende onderdelen van KING; directie, communicatie en HRM. Naast de producten en activiteiten die KING vanuit de eigen middelen financiert, voert KING extern gefinancierde projecten uit op verzoek van ministeries, de VNG en/of gemeenten. Allereerst is opgenomen op welke externe projecten KING in 2014 een verzoek tot ondersteuning verwacht in het kader van de 3D, om daarna de extern gefinancierde projecten aan te geven die KING niet specifiek op de decentralisaties uitvoert. Voor deze laatste categorie geldt dat deze projecten ieder ook hun eigen jaarplan opstellen. Om die reden is in dit hoofdstuk per project volstaan met een beknopte omschrijving en verwijzen we voor meer informatie naar de achterliggende jaarplannen. 3.1 Speerpunten 3D Informatievoorziening 3D bestendig maken De komst van de decentralisaties heeft grote impact op de omvang en vorm van informatie die gemeenten gaan gebruiken en verwerken. De omvang zal sterk toenemen en wordt op gevarieerde wijze aan de gemeente aangeleverd. Dit stelt eisen aan zowel de architectuur die ten grondslag ligt aan de informatie, als de wijze waarop gemeenten de informatie verwerken. De nieuwe informatie waar gemeenten mee te maken gaan krijgen, heeft een hoog privacygehalte. Daarmee is de beveiliging van informatie bij gemeenten nog urgenter dan voorheen. De betrouwbaarheid van informatie bepaalt gedeeltelijk de mate waarin de gemeente in staat is kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren aan de samenleving. De informatie dient correct, actueel en betrouwbaar te zijn en tegelijkertijd in veilige handen. Voor KING is de beveiliging van de informatievoorziening essentieel en zal zijn kennis en ervaringen uit het domein inbrengen binnen de context van de informatieveiligheid. Generieke producten die de IBD oplevert, zullen specifiek worden gemaakt, zodat ze ook binnen de decentralisaties kunnen worden toegepast. Een uitgebreider ondersteuningsaanbod op dit thema is eveneens opgenomen in het vervolg op VISD. Als dit doorgaat wordt dit gefinancierd vanuit deze aanvullende middelen. Het vervolg op VISD gaat naast de beveiliging in op de informatievoorziening bij gemeenten. De nadruk ligt hier op het gemeenten op de korte termijn succesvol te ondersteunen bij het inrichten van de informatievoorziening. Aanvullend op de onderdelen in de VISD zijn er producten en activiteiten vanuit KING om gemeenten zo volledig mogelijk te ondersteunen op de informatievoorziening omtrent de 3D, hier ligt ook de toegevoegde waarde van KING. Voor 2014 betreft het de volgende producten: 11

12 a) Project start architectuur KING levert een project start architectuur 3D' (PSA 3D). In deze PSA 3D worden op een gestructureerde manier alle 'elementen' binnen de 3 decentralisaties vastgelegd; van bedrijfsfuncties, processen, applicatiefuncties, actoren tot gegevens(stromen) en infrastructurele voorzieningen. Deze gemeenschappelijke basis vormt het uitgangspunt waarop alle verschillende onderzoekssporen en activiteiten worden gestoeld. De basis is eveneens relevant voor gemeenten om overzicht te creëren in het gesprek tussen dienstverleners, I&A en vakspecialisten en om de architectuur, die voor de drie decentralisaties wordt uitgewerkt, makkelijk te kunnen borgen en hergebruiken in GEMMA 2.0. b) Zaakgericht werken in het sociaal domein De dienstverlening binnen de nieuwe taken zullen gemeenten voor een deel zaakgericht vormgeven. Om dit mogelijk te maken, voert KING een gapanalyse uit en formuleert op basis hiervan de benodigde acties. Aanvullend stelt KING nieuwe zaaktypen op die gebaseerd zijn op 3D ketenprocessen. c) Gevolgen regiemodellen op informatievoorziening In de VISD zijn vier regiemodellen benoemd. De keuze voor een bepaald regiemodel heeft gevolgen voor de informatievoorziening van de gemeente. Binnen het programma Slim Samenwerken zullen deze gevolgen aan gemeenten duidelijk gemaakt worden tijdens bijeenkomsten. d) Urgentie informatievoorziening Bestuurders zijn een cruciale schakel in het bestendig maken van de informatievoorziening. KING zet zich in om bestuurders en ambtenaren te wijzen op de urgentie van een gedegen informatievoorziening en werkende knooppunten en zal hen hier handelingsperspectief voor aanreiken. Dit door het organiseren van gemeentedialogen voor bestuurders en academies voor ambtenaren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de binnen Operatie NUP ontwikkelde methodiek. e) Vooronderzoek harmonisatiebehoefte KING levert een vooronderzoeksrapport op over de harmonisatiebehoefte omtrent standaarden, gegevensset en berichtuitwisseling. Op basis hiervan maakt KING vervolgafspraken met partners waarmee KING gemeenten ondersteunt bij het borgen van de informatie-uitwisseling in ketens. f) Strategische notitie knooppunten KING levert een strategische notitie knooppunten op en zoekt hiervoor de samenwerking met BKWI, inlichtingenbureau, G4 als belangrijke stakeholders. Knooppunten betreffen een landelijk vraagstuk waar gemeenten een groot belang hebben bij een adequate oplossing. In de notitie benoemt KING de eigen rol gezien vanuit het belang dat gemeenten hebben bij knooppunten. Daarnaast stelt KING op het gebied van knooppunten kennis beschikbaar. 12

13 Dienstverlening en bedrijfsvoering 3D bestendig maken De omvang van de decentralisaties is dermate groot dat deze niet zonder gevolgen ingebed kan worden in de gemeentelijke organisaties. Gemeenten staan voor cruciale en fundamentele keuzes in de wijze waarop zij de decentralisaties organisatorisch vormgeven: op deelterreinen samenwerken, een SSC of de 3D volledig gezamenlijk oppakken. Iedere keuze heeft impact op de dienstverlening, de bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hiervoor zijn in de VISD de regiemodellen opgesteld. KING neemt deze regiemodellen als uitgangspunt voor dienstverlening en producten die in dit kader voor de 3D worden ontwikkeld. Deze producten in 2014 zijn: a) Overzicht toepassing regiemodellen en doorvertaling naar dienstverleningsmodellen Het Kenniscentrum Dienstverlening verzamelt de voorbeelden van toepassing van de regiemodellen, borgt deze en draagt zorg voor de verdere verspreiding. Hierbij is specifiek oog voor de effecten van de regiemodellen op de dienstverlening. Op basis van de regiemodellen stelt KING vier dienstverleningsmodellen op. In de dienstverleningsmodellen staat aangegeven welke keuzes voor informatievoorziening, de dienstverleningsuitgangspunten en organisatie samenhangen met de regiemodellen. Naast het opstellen ervan, ontsluit KING deze modellen in het kenniscentrum en maakt de implicaties ervan duidelijk tijdens bijeenkomsten van het kenniscentrum. b) Referentieprocessen regiemodellen KING benoemt referentieprocessen die voortkomen uit de regiemodellen. Voorbeelden van dienstverleningsprocessen verzamelt én verspreidt KING. c) De burgerpeiling aanpassen op de 3D KING analyseert welke informatie uit de burgerpeiling waarde heeft voor gemeenten waar het gaat om de 3D en hanteert deze informatie als uitgangspunt tijdens bijeenkomsten en discussies over de 3D. d) Doorontwikkeling servicenormen Op het gebied van opdrachtgeverschap van gemeenten in de samenwerking met ketenpartners, levert KING de doorontwikkeling van de servicenormen van dienstverlening op. Deze gaan specifiek in op het opdrachtgeverschap. Op basis van de doorontwikkeling komt een handreiking servicenormen in dienstverlening bij ketensamenwerking beschikbaar. e) Handleidingen samenwerking 3D Voor de samenwerking van gemeenten in de decentralisaties, stelt KING een serie handleidingen op, te weten: a. Zaakgericht werken tussen gemeenten en gemeenten en hun ketenpartners. b. De privacy aspecten in relatie tot samenwerking tussen gemeenten en hun ketenpartners. c. Samenwerkingsverbanden in sociaal domein en bedrijfsvoering. d. Handelingsperspectief bestuurders in relatie tot regiemodellen. 13

14 Sturingsinformatie 3D bestendig maken De nieuwe taken van gemeenten zijn gericht op het ondersteunen van kwetsbare individuen en groepen in de samenleving en zoals gesteld gaat dit gepaard met een omvangrijke hoeveelheid informatie. Deze informatie kunnen gemeenten hanteren om in beeld te hebben of doelrealisatie plaatsvindt en/of hun beleid op aan te passen; sturingsinformatie. KING zet zich in voor het bundelen van informatie en het aanbieden ervan in de vorm van sturingsinformatie, waarbij het principe van single information single audit geldt. KING speelt in 2014 een belangrijke rol in het verzamelen aan aanbieden van 3D informatie. Het gaat hier om omvangcijfers van de zorgklanten, financiële middelen, partners en zorgconsumptie. KING gaat hierbij na welke initiatieven op het gebied van monitoring al lopen en of deze te bundelen zijn. a) Monitor 3D KING ziet de meerwaarde van een integrale monitor op de 3D voor gemeenten, waarbij het uitgangspunt is; single information, single audit. Op het gebied van monitoring heeft KING veel expertise in huis met WSJG (Waarstaatjegemeente), RGT (Revitalisering Generiek Toezicht) en VvB (Vensters voor Bedrijfsvoering). Tegelijkertijd vinden reeds inspanningen plaats op het gebied van 3D monitoring bij andere organisaties. KING zet zich vanuit het belang van gemeenten in voor één monitoringsinstrument. Om die reden gaat KING in 2014 in gesprek met andere organisaties en zoekt de aansluiting bij reeds ingezette trajecten. Hierbij heeft KING vier uitgangspunten: 1. KING zet het belang van gemeenten in. 2. Vanuit gemeenten beredeneerd, zijn er randvoorwaardelijke indicatoren. Voor KING zijn deze cruciaal voor het ondersteunen van een generieke monitor. 3. KING denkt mee over de functionaliteit die ontwikkeld wordt. 4. KING bewaakt de samenhang tussen monitoringsinstrumenten vanuit het oogpunt van gemeenten. b) Afspraken over gegevens KING maakt in 2014 afspraken met partijen die een positie hebben op de gegevens gericht op de 3D (zoals Vektis en CBS) over het aanleveren van de gegevens. Daarbij bundelt KING deze gegevens en stelt deze beschikbaar op WSJG en maakt ze beter hanteerbaar voor gemeenten. c) Staat van steden en dorpen en de transities in het sociaal domein. KING komt met een landelijk trendrapport met daarin de belangrijkste ontwikkelingen bij gemeenten op het sociaal domein. Aanvullend hierop stelt KING 408 gemeentelijke analyses op en bespreekt deze met gemeenten met als doel het inzetten van verbeteringen op de thema s van de onderliggende gegevens. d) Cijfers op wijk- en buurtniveau Gemeenten krijgen inzicht in de cijfers op wijk-/buurtniveau binnen WSJG, waarmee niet alleen op het gemeentelijk niveau inzicht ontstaat, maar gericht op wijkniveau naar de cijfers kan worden gekeken om zo de maatschappij meer op maat te kunnen bedienen. e) Stapelingsmonitor SZW KING ontvangt de informatie uit de stapelingsmonitor van SZW en clustert deze naar vier clusters. Op basis van deze informatie wordt nog in 2014 een verklaringsmodel opgesteld. 14

15 3.2 Basisportfolio KING legt in 2014 nadrukkelijk de focus op de decentralisaties, aangezien dit de meest omvangrijke opgave is voor gemeenten. Naast de inspanningen op de 3D zet KING zich in op het zogenaamde basisportfolio. Dit zijn de taken die KING onvoorwaardelijke uitvoert, gezien het belang ervan voor gemeenten. Het betreft hier taken die KING bij de oprichting heeft meegekregen en ontegenzeggelijk tot het portfolio van KING behoren. Betreffende het basisportfolio zet KING zich in op het actueel houden ervan, zodat gemeenten altijd in hun kracht blijven op deze domeinen. Aangaande het basisportfolio, maakt KING onderscheid in het basisportfolio op informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering en sturingsinformatie Informatievoorziening Binnen de informatievoorziening zijn twee soorten werkzaamheden te onderscheiden: beheer en ontwikkeling. Beheer is het in stand houden van een informatiesysteem of standaard, overeenkomstig de daaraan gestelde eisen en rekening houdend met de situationele factoren. KING verstaat onder beheer ook het leveranciersmanagement, daar vindt immers veel applicatiebeheer plaats. KING heeft, middels het programma Operatie NUP, met 100 leveranciers een convenant gesloten over het onderhoud en beheer van standaarden. Bij beheer hoort ook ondersteuning en vertegenwoordiging van gemeenten in allerlei overleggen en dergelijke. Ontwikkeling is het aanbieden van zowel nieuwe releases van producten en diensten als algehele doorontwikkeling van producten en het vormgeven van aanvullende dan wel nieuwe producten en diensten. Nieuwe ontwikkelingen zijn in dit geval dus nieuwe toepassingen van wetten, technische aanpassingen, nieuwe standaarden en koppelvlakken en verhoogde eisen bijvoorbeeld rond beveiliging. Beheer activiteiten a) Beheer Architectuur en standaarden KING beheert in 2014 het portfolio van GEMMA, StUF (Standaard Uitwisselings Formaat) en de informatiemodellen. Centraal staat het op orde houden van de laatste vastgestelde versie van het GEMMA componenten (zoals de ZTC2.0, eformulierenspecificaties 1.5, verschillende katernen vanuit het project basisgemeente, etc.). In 2014 brengt KING de doorlopende activiteiten 2013, de resultaten en het gedachtegoed van de Basisgemeente onder binnen de doorontwikkeling van GEMMA 2.0 en aanvullende trajecten omtrent gemeenschappelijke voorzieningen. Net als binnen het gedachtegoed van de Basisgemeente wordt ook de realisatie van GEMMA 2.0 vormgegeven langs de lijn van de decentralisaties in het sociaal domein (realisatie VISD) en toekomstige nieuwe opdrachten en doelstellingen voor gemeenten zoals beveiliging, omgevingswetgeving en Digitaal Op het gebied van StUF zijn er specifieke deelopdrachten op het gebied van harmonisatie van standaarden en komt er een consolidatieonderzoek StUF onderlaag. De specifieke domeinstandaarden SUWI-ML, BRK, NEN3610 en Digikoppeling brengt KING in overeenstemming met StUF. Verder ondersteunt KING de VNG bij de uitvoering van het Archiefconvenant en actualiseert de baseline Documentaire Informatievoorziening, participeert in diverse werkgroepen NORA en stemt wijzigingsvoorstellen rondom beheervraagstukken af met diverse experts- en regiegroepen rondom de verschillende standaarden. 15

16 b) Onderzoek uitfasering beheeractiviteiten Lopende 2014 voert KING onderzoek uit naar de mogelijkheden rondom uitfasering van beheeractiviteiten (zoals StUF testplatform en onderlaag StUF). Doel van dit onderzoek is om de mogelijkheden in kaart te brengen om beheeractiviteiten elders te leggen waarmee capaciteit vrij gespeeld kan worden om nieuwe beheertaken (bijvoorbeeld van het programma Operatie NUP) te kunnen uitvoeren. Uitkomsten van dit onderzoek zullen eventueel pas in 2015 effect hebben. Consolidatie, uitbreiding en doorontwikkeling architectuur en standaarden a) GEMMA 2.0 Een van de voornaamste activiteiten in 2014 op het gebied van de informatievoorziening is de doorontwikkeling van GEMMA naar GEMMA 2.0. Deze start met het herstructureren van het huidige productportfolio GEMMA en positionering van te behouden elementen die passen binnen de KING strategie die resulteren in GEMMA 2.0. Daarnaast worden in het kader van de decentralisaties een aantal resultaten uitgewerkt met focus op 3D gerichte oplossingen. Om de aansluiting met GEMMA 2.0 te houden worden logfiles bijgehouden zodat bij voldoende capaciteit in 2014 dan wel via een apart project in 2015 de aansluiting gemaakt kan worden bij de generieke GEMMA. In 2014 zullen ook resultaten op het gebied van informatiebeveiliging ter hand worden genomen (bijvoorbeeld informatiebeveilingsbeleid, risico-, incident- en bedrijfscontinuïteit management). Daarmee krijgen gemeenten de beschikking over een vernieuwde modelarchitectuur welke mede gebaseerd is op de benodigde veranderingen voor de decentralisaties. De releasedatum is gepland eind GEMMA 2.0 wordt ontwikkeld in co-creatie met gemeenten en leveranciers. Hiervoor is een beheeromgeving ingericht; de Wiki. De Wiki GEMMA voor gemeenten sluit aan bij de Wiki's van Rijk, provincies, etc. Hiermee wordt het mogelijk integraal documenten vanuit de verschillende architecturen met elkaar in samenhang te brengen en te presenteren. KING zet in op aansluiting op NORA en partnership voor de doorontwikkeling van GEMMA 2.0 om deze zo goed als mogelijk te laten aansluiten op de ontwikkelingen van NORA. b) Overdracht beheertaken Operatie NUP levert het komend jaar producten op waarbij KING E-Diensten de gerede beheerpartij is. KING neemt, onder randvoorwaarden, bepaalde resultaten in beheer van de programma s operatie NUP en operatie BRP. In 2014 wordt het eerste koppelvlak Zaak- DMS in beheer genomen. Eind 2013 heeft VNG aan het programma Operatie NUP gevraagd inzichtelijk te maken welke producten het oplevert en aan KING gevraagd een onderbouwing te geven van de voorziene beheerlast van deze producten die randvoorwaardelijk zijn voor het verder professionaliseren van gemeenten op het gebied van informatievoorziening en toekomstige opgaven. Tevens is KING gevraagd aan te geven of deze beheerslast is op te vangen binnen het reguliere takenpakket van KING met bijbehorend financieel kader of dat aanvullende budget nodig is. VNG en KING werken gezamenlijk een voorstel uit voor mogelijke additionele financiering voor een aantal van de voor de bedrijfsvoering van gemeenten noodzakelijke standaarden. Tot eind 2014 is het beheer van de door het Programma Operatie NUP op te leveren koppelvlakken financieel geborgd. 16

17 c) Nieuwe release StUF-onderlaag en horizontale sectormodellen KING levert in 2014 de volgende releases op: StUF-ZKN 3.20, StUF-BG 3.20, StUF onderlaag 3.02/4.00. Daarnaast is ook de RSGB 3.0 in ontwikkeling en deze wordt ter vaststelling aangeboden in Door het aanbieden van deze generieke producten, ontzorgen we de gemeenten in de ontwikkeling van eigen standaarden waarmee een efficiëntieslag in de bedrijfsvoering wordt gerealiseerd. d) Uitvoeringstoetsen en impactanalyses In 2014 voert KING voor gemeenten een impactanalyse uit op de Omgevingswet. Centraal staat wat de belangrijkste veranderingen zijn en vooral wat de impact daarvan is op en welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering door gemeenten. Met de impactanalyse, die in opdracht van het ministerie van I&M wordt uitgevoerd, levert KING informatie op over de implementatieproducten die nodig zijn, de benodigde tijd om de uitvoeringspraktijk bij gemeenten goed voor te bereiden en de organisatie die dit vraagt en de bijbehorende kosten. Daardoor worden gemeenten bewust gemaakt van de urgentie van deze wet en de gevolgen daarvan. Naast het uitvoering geven aan de impactanalyse op de Omgevingswet, voorziet KING in 2014 verzoeken om impactanalyses op nog vier thema s: Wet elektronisch zakendoen (EZ) eid (BZK) Digitaal 2017 Vervolg op Omgevingswet e) Bijeenkomsten en werkgroepen KING organiseert bijeenkomsten en werkgroepen en woont bijeenkomsten en werkgroepen van andere organisaties bij. In deze overleggen stemt KING zijn ondersteuning op producten en diensten voor gemeenten af. In 2014 zal nagedacht worden over het instellen van een change advisory board vanuit gemeenten voor de doorontwikkeling van GEMMA 2.0. Voor 2014 plant KING de volgende bijeenkomsten en werkgroepen. Plus IMG, VIAG, consulterend overleg, etc. 3x leveranciersdag 4x overleg met GV'en 3x atelliersessie e-adviseurs 4x expertgroep W&I 6x expertgroep informatiemodellen 4x expertgroep e-formulieren 4x expertgroep ZTC 6x regiegroep StUF 12x expertgroep StUF f) Sociaal domein KING voert op het sociaal domein werkzaamheden uit op de GeVS (DKD1), ondersteuning van de wettelijk taak SUWI. Aangaande het GeVS-beheer realiseert KING in 2014 een verbeterslag in het berichtenverkeer en in bredere zin adviseert gemeenten en ketenorganisaties over berichtenuitwisseling, waarmee een generieke optimalisering van de processen voor gemeenten beschikbaar komt. 17

18 Dienstverlening en bedrijfsvoering a) Bewijs van goede dienst In aanvulling op het Bewijs van Goede Dienst, komt een ondernemerspeiling beschikbaar die zich richt op de tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening en het lokale ondernemersklimaat. De resultaten vormen een thermometer, die een betrouwbaar inzicht biedt van buiten naar binnen. In 2014 kunnen gemeenten deelnemen aan de peiling. KING ondersteunt gemeenten bij behalen van het Bewijs en zorgt voor integratie van de ondernemingspeiling in WSJG. b) Kenniscentrum Dienstverlening en bedrijfsvoering Het Kenniscentrum Dienstverlening bundelt de versnipperde informatie op het gebied van dienstverlening op het platform met praktijkvoorbeelden, tools, partijen en publicaties. In 2014 staat vermeerdering centraal door het verder verzamelen en verbinden. KING bouwt aan een nationaal netwerk op dienstverlening (door en voor gemeenten), maakt analyses van losse informatie en zet op basis van deze kennis in op delen en leren. In bijeenkomsten wisselen dienstverleningsprofessionals, kennis, ervaringen, tips en trucs uit aan de hand van getoetste werkvormen en komen daardoor gezamenlijk tot praktische handvatten. Deze handvatten zijn vervolgens via het platform voor alle gemeenten beschikbaar. Op het gebied van bedrijfsvoering gaat KING gedurende 2014 de mogelijkheden na hierop een kenniscentrum te realiseren. c) Handelingsperspectief Mensen bij gemeenten (op verschillende niveaus en in ieder geval bestuurders) hebben kennis van belang van informatie, accepteren informatie en maken gebruik van informatie. KING bevordert kennis, acceptatie en gebruik door activiteiten en producten van KING onder de aandacht te brengen, bewustzijn te vergroten en handelingsperspectief te bieden. Dit door de inzet van verschillende methoden, variërend van duidinggesprekken, dialoogtafels, regiobijeenkomsten tot leerkringen. Een focuspunt voor deze activiteit ligt voorafgaand en net na de verkiezingen (maart verkiezingsmaand). d) Slim Samenwerken In 2014 draagt KING met zijn activiteiten en dienstverlening bij aan het verbinden van gemeenten onderling en met relevante andere organisaties in het kader van vernieuwing op het gebied van maatschappelijke en bestuurlijke arrangementen Sturingsinformatie Sturingsinformatie beheer a) WSJG beheer Activiteiten omvatten technische beheer en ondersteuning, functioneel beheer en licentiekosten. Hierdoor beschikken gemeenten over actuele en betrouwbare gegevens op verschillende thema's, vanuit diverse perspectieven. KING zal in 2014 vraaggericht op de actualiteit inspelen door het beperkt bevragen van gemeenten op recente ontwikkelingen en de actualiteit. Gemeenten kunnen eind 2014 gebruik maken van de vernieuwde website. De vernieuwing staat in het teken van het aanbieden van een zeer toegankelijke, gebruikersvriendelijke en intuïtieve website. Op de website kunnen gemeenten informatie vinden vanuit een meervoudig perspectief (en daarmee sturingsinformatie). Ook wordt toegang vanaf mobiele 18

19 apparaten mogelijk. Voor wat betreft de informatiebeveiliging wordt gekeken of en welke indicatoren mogelijk opgenomen kunnen worden in WSJG. b) VvB Gemeenten kunnen eind 2014 gebruik maken van een geconsolideerd en duurzaam instrumentarium VvB waardoor gemeenten in staat zijn het inzicht in de bedrijfsvoering te vergroten. KING zet verder in op de duidinggesprekken en leerkringen voor VvB. Sturingsinformatie ontwikkeling c) Burgerpeiling KING rondt in 2014 de nieuwe burgerpeiling af en stelt deze beschikbaar aan gemeenten. Gemeenten kunnen dan werken met de (nieuwe) Burgerpeiling. De resultaten vormen een thermometer, die een betrouwbaar inzicht biedt van buiten naar binnen. d) Verklaringsmodellen Gemeente hebben op alle thema's verklaringsmodellen, waardoor zij op alle thema's sturingsinformatie hebben. In 2014 komt het thema gezondheid beschikbaar, waardoor op het sociale domein sturingsinformatie beschikbaar is. e) Maatschappelijke thema s Gemeenten kunnen eind 2014 op 6 maatschappelijke thema's zichzelf op hoofdindicatoren en kerncijfers vergelijken met andere gemeenten. f) Intelligente benchmarking De 100 grootste gemeenten van Nederland kunnen eind 2014 gebruik maken van een samenhangende set van indicatoren op basis van de pijlers: People Planet Profit. Gemeenten krijgen hierdoor eens scherp profiel van de strategische opgave als het gaat om hun ecosysteem en de sociaaleconomische samenhang. g) Versterking Horizontale Verantwoording KING rond in 2014 het instrument voor toezichtinformatie af. Gemeenten hebben eind 2014 de beschikking over het instrument toezichtinformatie op WSJG en geven daarmee invulling aan de horizontale verantwoording. Hiermee beschikken raden en colleges over transparantie eenduidige toezichtinformatie op de belangrijkste wetten van gemeenten. 3.3 Directie/Interne bedrijfsvoering KING ondersteunt en ontzorgt gemeenten door het bieden van generieke producten en ondersteuning. Naast de thuisbases waar de ontwikkeling van deze producten en ondersteuning plaatsvindt, zijn er enkele overkoepelende en bedrijfsmatige activiteiten, te weten de activiteiten die de directie verricht, de communicatie van KING en de HRM. Deze paragraaf geeft inzicht in de activiteiten die deze onderdelen van KING in 2014 verrichten Directie Centraal voor de directie in 2014 staat het intensiveren van de samenwerking met de VNG, waarmee we opvolging geven aan de in 2013 ingeslagen weg van verbinding op de voornaamste programma s waarmee gezamenlijk een integraal aanbod aan gemeenten tot stand komt. 19

20 De directie gaat bestaande overleggen van de G4, G32, platform middelgrote gemeenten en P10 actief betrekken, om zo de vinger aan de pols te houden waar gemeenten zich mee geconfronteerd zien en waar KING van toegevoegde waar kan zijn. Daarnaast intensiveert KING de contacten met departementen om de rol en positie van gemeenten en KING vanuit het uitvoeringsvraagstuk te verstevigen en helder te krijgen, dit vanuit de rol als poortwachter zoals in hoofdstuk 2 beschreven. Ook zal KING in 2014 met de in de Manifestgroep vertegenwoordigde publieke uitvoerders scenario s ontwikkelen tot verbetering van de gezamenlijke (digitale) dienstverlening voor burgers en ondernemers. In 2014 voorziet KING het portfolio van één werkwijze, waarmee het integraal werken verder wordt doorgevoerd binnen KING mede door het continueren van productmanagement. De directie blijft daarbij sturen op tevredenheidmetingen en product life cycle management om hiermee de diensten van KING blijvend te laten aansluiten op de leefwereld van gemeenten en dus ook ruimte te blijven creëren voor vernieuwing. Na de eerste ervaringen met de productwaarderingonderzoeken, past KING deze in 2014 breder toe om zo de producten te evalueren en waar nodig aan te passen op de behoeften en situatie van gemeenten. Een verscherping van de sturing op integraliteit zal plaatsvinden door activiteiten van lopende programma s en basisportfolio KING strak op te lijnen vanuit een inhoudelijke strategie. Begin 2013 is de langetermijnstrategie van KING vastgesteld, in 2014 zal hier vanuit de verschillende onderdelen een doorvertaling komen voor een inhoudelijke strategie. De reguliere werkzaamheden van trendanalyse, de intake op nieuwe verzoeken en het formuleren van proposities, worden in 2014 gecontinueerd. Hiermee waarborgt KING dat er een actueel en op gemeenten afgestemd productenportfolio blijft. Daarnaast ontwikkelt de directie een (onderzoeks)programma met de focus op de modernisering van het lokaal bestuur. Het resultaat voor 2014 is een programma met duidelijke contour, rol KING, brede coalitie (VNG, bestaande partners, gemeenten, ministeries, kennisinstellingen en sociale entrepreneurs) en de financiële basis is ontwikkeld, waarbij in beeld is welke externe financiering voor uitvoering van het programma mogelijk is. Het programma levert op dat gemeenten zich succesvol kunnen positioneren in de netwerksamenleving en houding en gedrag en instrumentarium ontwikkelen om een rol te kunnen spelen in de beweging waarbij van onderop publieke waarden worden gecreëerd. KING analyseert in 2014 goede voorbeelden inzake kwaliteitssystemen bij gemeentekoepels in Europa en onderzoekt de toepasbaarheid hiervan op de Nederlandse situatie. Hierbij inventariseert KING de mogelijkheden tot een netwerk van Europese Kwaliteitsinstituten voor gemeenten op te richten. KING deelt daarnaast Nederlandse kwaliteitsoplossingen en -aanpakken met VNG International. Op enkele dossiers die belangrijk zijn voor gemeenten zoals privacy, informatiebeveiliging, cloud en Open Overheid gaat KING de samenwerking met Europa Decentraal intensiveren. Dit als invulling van de poortwachterfunctie op de Europese initiatieven (zoals Smart Cities) en de Europese regelgeving om deze te volgen en door te vertalen zodat de nieuwe regels tot verbetering leiden voor gemeenten en de uitvoeringsvraagstukken helder worden. 20

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud VDP congres 2014 Samenwerking & stakeholders 5 Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015 Verbinding op inhoud 4 Agenda 2 Thema Dienstverlening 3 Doorontwikkeling Kenniscentrum Dienstverlening Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink KING leveranciersmiddag 22 maart 2013, Bart Geerdink Agenda 13.15-14.00 Plenaire opening Welkom en opening Generieke voorzieningen: cloudstrategie gemeenten 14.15-15.15 Deelsessies, ronde 1 Gemeenten en

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Jaarplan KING. Informatievoorziening op orde. Data- en Informatiegedreven sturing. Digitale Agenda 2020, Omgevingswet & andere VNG projecten

Jaarplan KING. Informatievoorziening op orde. Data- en Informatiegedreven sturing. Digitale Agenda 2020, Omgevingswet & andere VNG projecten Jaarplan KING Data- en Informatiegedreven sturing Informatievoorziening op orde Gezamenlijk regelen Digitale Agenda 2020, Omgevingswet & andere VNG projecten De kracht van informatie De kracht van informatie

Nadere informatie

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma2 08-02-2017 V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Ontwikkeling in GEMMA Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden Releaseplan RGBZ Inleiding Het RGBZ bestaat sinds 2010 en is de opvolger van het GFO-zaken uit 2004. Op basis van RGBZ 1.0 is StUF-ZKN 3.10 gemaakt. De combinatie RGBZ/StUF-ZKN is een essentieel onderdeel

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Digitale Agenda 2020

Digitale Agenda 2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Bestuurdersdag 30-11-2015 Jan Westmaas Ingrid Hoogstrate Koen Wortmann Wat is DA2020? Ambities Aanpak Meedoen

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. DataLand en KING

Samenwerkingsconvenant. DataLand en KING Samenwerkingsconvenant DataLand en KING Samen werken aan gemeentelijke ondersteuning, ontzorging en ontwikkeling Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING en DataLand sluiten dit convenant af

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING Uitgangspunten KING e-dienstverlening E-bouwstenen geen doel op zich;

Nadere informatie

ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0. Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers

ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0. Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0 Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers 1. Inhoud 1. Inhoud 2 2. Inleiding 3 3. Toepassingsgebied 4 4.

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid

Verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid Verslag Visitatiecommissie Informatieveiligheid gemeente Renswoude Tijd en datum 09.30-11.00, 2 maart 2016 Aanwezig gemeente Renswoude mw. A.E.H. van der Kolk, burgemeester (waarnemend) hr. J. van Dijk,

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

ons kenmerk ECIB/U201600732 Lbr. 16/046

ons kenmerk ECIB/U201600732 Lbr. 16/046 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen informatieveiligheid Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201600732 Lbr. 16/046 bijlage(n)

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Een beetje beveiligen kan niet Op weg naar veiliger gemeenten Jaarplan 2015 en toekomst IBD Consulterend Overleg 22 september 2014 Boudien Glashouwer

Een beetje beveiligen kan niet Op weg naar veiliger gemeenten Jaarplan 2015 en toekomst IBD Consulterend Overleg 22 september 2014 Boudien Glashouwer Een beetje beveiligen kan niet Op weg naar veiliger gemeenten Jaarplan 2015 en toekomst IBD Consulterend Overleg 22 september 2014 Boudien Glashouwer Doelstellingen en scope IBD Het preventief en structureel

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. ICT Noord, Harro Spanninga

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. ICT Noord, Harro Spanninga INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal ICT Noord, Harro Spanninga Agenda Toelichting op de Taskforce BID Introductie thema Informatieveiligheid Technisch perspectief Perspectief van de overheid

Nadere informatie

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening Samen voor mekaar Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Onderdeel 8 Informatievoorziening Oldebroek, oktober 2014 8. Informatievoorziening De komst van nieuwe taken en budgetten naar de gemeente betekent

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

ECIB/U Lbr. 17/010

ECIB/U Lbr. 17/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatieveiligheid en privacy uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201700133 Lbr. 17/010 bijlage(n) - datum 20 februari

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten aan Leden van de VNG van VNG Bestuur doorkiesnummer bijlagen afschrift aan datum 15 oktober 2014 Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten Verdergaande digitalisering van de samenleving is geen optie:

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 Collegebesluit Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 1. Inleiding In 2011 zorgde een aantal incidenten rond de beveiliging van overheidsinformatie er voor dat met andere

Nadere informatie

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2 Adviesgroep Informatievoorziening 2-10-2015 - Jeffrey Gortmaker Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke Referentiearchitectuur

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente Datum: Enschede, 5 februari 2014 Voor: Kernteam SSNT d.d. 12-2-2014 Betreft Agenda punt 4 beslisdocument informatiebeveiliging, Bijlage 1 Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente (Format ter besluitvorming)

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken Integrale Dienstverlening Johan van der Waal Manager CP-ICT Inwonerszaken CP-ICT Inwonerszaken Ontrafelt, schakelt en verbindt Onderdeel van Divosa en de VNG Onze producten en diensten: Voor álle gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 21 maart 2017 Ons kenmerk ECIB/U201700182 Lbr. 17/017 Telefoon (070) 373 8338 Bijlage(n) 1 Onderwerp nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

BIJLAGE 4 PROPOSITIE. Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

BIJLAGE 4 PROPOSITIE. Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein BIJLAGE 4 PROPOSITIE Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein Opgesteld door KING (Chris Vast en Huub Westendorp) Datum 1 oktober 2014 Versie versie 1.9 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

Tijdelijke opdracht: Projectleider Open Verantwoording

Tijdelijke opdracht: Projectleider Open Verantwoording Tijdelijke opdracht: Projectleider Open Verantwoording (opdrachtnummer:17.058) Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie)

Nadere informatie

Vernieuwen en vertrouwen

Vernieuwen en vertrouwen Vernieuwen en vertrouwen Samenvatting Vernieuwen en vertrouwen Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Bovendien moeten gemeenten het sociaal domein

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Programma Invoering Omgevingswet Gemeenten

Programma Invoering Omgevingswet Gemeenten Wat is het probleem met het Omgevingsrecht? Programma Invoering Omgevingswet Gemeenten Perspectief 2016-2019 Oktober 2016 Programma Invoering Omgevingswet Gemeenten Ernst Koperdraat Het omgevingsrecht

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie