Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014"

Transcriptie

1 Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014 Onderstaand de topprioriteiten van I-Projecten ingegeven vanuit de organisatie door de CIO en het IT Bedrijf. De capaciteit die het IT Bedrijf te besteden heeft kan grofweg worden opgedeeld in twee typen. Eerste type capaciteit is benodigd voor het exploiteren van de bestaande technische en applicatie-infrastructuur. Het tweede type bestaat uit capaciteit die benut kan worden voor projecten, adviezen vanuit de aanbod- (IT Bedrijf) en/ of vraagkant (de organisatie). Het invullen van het tweede type capaciteit in het IT Bedrijf vindt plaats op twee manieren: 1. Op basis van afspraken die worden gemaakt met de CIO. De CIO maakt een prioritering van vraagstukken die vanuit de programma s worden aangedragen en daarvoor wordt benodigde capaciteit van het IT Bedrijf vastgesteld voor deze geprioriteerde projecten (voor zover dit overeenkomt met de beschikbare capaciteit). De lijst met top prioriteiten met daarbij de daadwerkelijke beschikbaar gestelde tijd wordt door de CIO ter besluitvorming aangeboden aan het DirecteurenBeraad. 2. Wensen /vragen die gedurende een jaar opkomen kunnen zo mogelijk uit de extra beschikbaar gestelde capaciteit van het IT Bedrijf worden gehaald, maar deze capaciteit is beperkt. IT Bedrijf gaat zelf over besteding van deze uren. Bij conflict met de programma s bij besteding van deze uren wordt een beslissing opgehaald bij de CIO-Adviesraad. 1

2 1. Ondersteuning organisatieontwikkeling IT moet ondersteunend zijn aan organisatieontwikkeling. Er zal een flexibele invulling worden gegeven aan onze IT Infrastructuur. Onderstaand figuur geeft aan waar IT moet ondersteunen. Om de gemeentelijke IT Infrastructuur up-to-date te houden en aan te kunnen blijven sluiten bij ontwikkelingen die onze gemeente inzet (denk aan samenwerkingsverbanden die we aangaan, thuis werken, etc.) is het nodig een nieuwe baseline in de IT Infrastructuur uit te rollen. Deze baseline is een randvoorwaarde voor een goede, beveiligde en flexibele ondersteuning van het werken in de organisatie. Om naast de techniek ook op de software en onze gegevenshuishouding in control te blijven als gemeente, hoort bij de ondersteuning van de organisatieontwikkelingen ook het werken onder architectuur. Hiervoor dienen visies op de IT omgeving (hardware en software) voor de lange, middellange en korte termijn. Deze moeten in overeenstemming met doelstellingen en resultaten van de programma s aardig gelijk op gaan. Het werken onder architectuur is daarbij de manier om inzicht te behouden en sturing te geven op de vele ontwikkelingen waar een gemeentelijke organisatie mee wordt geconfronteerd. Daarmee is architectuur een onderdeel wat bij alle projecten terugkomt waar het IT Bedrijf mee aan de slag gaat. Het IT Bedrijf realiseert een geheel nieuw opgezette infrastructuur en zorgt dat de winkel open kan blijven. 2

3 2. Taskforce Werkprocessen De Taskforce Werkprocessen (TFWP) voert de regie om het Lean gedachtegoed in de organisatie in te bedden en de processen volgens de Leanmethodiek efficiënter te maken. Aantonen waar opgelegde taakstellingen kunnen worden opgehaald is een van de resultaten uit de workshops die de TFWP organiseert. Zorgen dat de taakstellingen ook kunnen worden opgehaald is een resultaat uit het implementatietraject dat na een workshop wordt gestart. Om een concrete planning voor 2014 te maken is gekeken naar de taakstellingen zoals deze zijn genoemd in de Concept Programmabegroting Daarbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd: - De implementatietrajecten hebben soms een lange doorlooptijd. Als in 2015 de resultaten voor de taakstellingen van dat jaar moeten worden behaald is het van belang om in 2014 te starten. - De prioritering daarin is als volgt: - De hoogte van de taakstelling. - In welk jaar deze wordt opgelegd. - Bundeling van taakstellingen met onderlinge raakvlakken. - Bundeling naar programma. - Er is per programma rekening gehouden met een spreiding over het jaar zodat de druk op de afzonderlijke programma s verdeeld wordt. - De planning is per kwartaal ingevuld en wordt verder gespecificeerd als processen aan de taakstellingen zijn gekoppeld. Van het IT Bedrijf wordt gevraag de inregeling van de SOLL processen zo effectief mogelijk door te vertalen in de ondersteunende systemen. De capaciteit die hiervoor beschikbaar is gesteld wordt ingezet onder aanvoering van de TFWP. 3. Decentralisaties Enschede is in oktober 2013 de aanbesteding gestart om een cocreatietraject voor de informatievoorziening in het sociaal domein vorm te geven. Middels de aanbesteding is gezocht naar een ICT leverancier die samen met Enschede een partnerschap wil aangaan om een aantal modules te ontwikkelen. Medio januari 2014 heeft dit tot een definitieve gunning aan Topicus Overheid geleid. Tijdens deze aanbesteding zijn ook de gemeenten Losser, Rijssen-Holten, het samenwerkingsverband Noaberkracht (Tubbergen/Dinkelland), Apeldoorn en Zwolle actief aangehaakt. In gezamenlijkheid hebben deze gemeenten besloten om samen met Enschede het Living Lab Oost NL te gaan vormen (deze naam wordt op 12 maart gelanceerd ). Van het IT Bedrijf wordt gevraagd de relatie met het bestaande applicatielandschap te standaardiseren, bewaken en te realiseren waar nodig. 4. IBO De gemeenten Almelo, Enschede, Borne en Losser starten per maart 2014 met de bouw van de samen te voegen bedrijfsvoeringsorganisaties tot één organisatie. Dit als onderdeel van de strategie om vervolgens te convergeren op Twentse schaal. In 2014 zullen onderstaande acties moeten worden uitgevoerd per bedrijfsvoeringtak. Voor de structurele situatie: 1. Modelleer de menukaart Enschede tot de menukaart producten en diensten IBO, uitgaande van de beslissingen van de colleges over het takenpakket in dit functionele domein. Formuleer de kwaliteitseisen waaraan de te leveren producten en diensten moeten voldoen (outputnormen) en wat je nodig hebt van de ( inputnorm) vraagorganisatie. 3

4 2. Formuleer aan welke kwaliteitseisen en voorwaarden (specialismen, softwarepakketten, anders) moet zijn voldaan om als functionele IBO afdeling een bepaald product of dienst te kunnen leveren. 3. Beschrijf op hoofdlijnen de verschillende werkprocessen en geef daarbij aan hoe de verschillende klanten (bestuur, management en andere medewerkers) worden bediend. 4. Doe een voorstel op hoofdlijnen voor de inrichting van de gestandaardiseerde en geüniformeerde werkprocessen, systemen en applicaties op basis van de best practise van de vier gemeenten, met oog voor innovatiekansen. Geef daarbij gemotiveerd aan welke onderdelen voor outsourcing in aanmerking komen en met welk doel. 5. Beschrijf per cluster van diensten/producten welke contacten op welk niveau (operationeel, tactisch, strategisch) nodig zijn met de gemeenten als het gaat om de uitvoering van de dienstverlening. 6. Breng de huidige formatieomvang naar type functie van de vier gemeenten in beeld en geef aan wat nodig is in IBO, afgezet tegen de huidige totaalformatie (randvoorwaarde) gegeven het uitgangspunt van volledig gestandaardiseerde werkprocessen, systemen en applicatie. 7. Breng het huidige budget voor materiële kosten en kapitaallasten voor de primaire taakuitvoering in beeld (dus zonder overhead, dat is een ordenend principe) en geef aan welke besparingskansen in hier liggen met IBO. Voor de transitie-fase in het functionele domein: 1. Beschrijf de procescomplexiteit voor de verschillende taken (beleid, advies, beheer en administratie). 2. Geef een inschatting van een haalbare transitieperiode. 3. Geef aan op welke manier het transitieproces het beste kan worden aangepakt, zonder veel kosten te hoeven maken. 4. Geef een aanduiding van de opgaaf die er ligt op het terrein van de cultuuromslag en opleiding voor medewerkers. Het IT Bedrijf heeft ten aanzien van de eigen processen en producten de taak om bovenstaande opdracht uit te voeren, maar zal ook een rol spelen in ondersteuning van andere bedrijfsvoeringafdelingen in de uitwerking, standaardisering, richting en realisatie van de IBO samenwerking. Hier dus een dubbelrol! 5. Stedelijke dienstverlening In de kadernota van 2013 heeft het college besloten dat geïntegreerde dienstverlening van werk, inkomen en zorg op 1 januari 2015 een feit moet zijn. Dit besluit hangt samen met de taakuitbreiding die de gemeente krijgt in het kader van de drie decentralisatie en de noodzaak om deze dienstverlening met minder middelen te realiseren. In dat licht is het nodig om zowel bij de inzet van voorzieningen (uitkeringen, bijzondere bijstand, zorgvoorzieningen, hulp bij het huishouden) als bij de uitvoering van de daarbij behorende werkprocessen, te streven naar maximale effectiviteit (schadelastreductie) en efficiency (processen volgens de lean-gedachte). Hiervoor is ook een ambitieuze financiële taakstelling ingeboekt. Het goed organiseren van Stedelijke Dienstverlening is mede daarom een stevige bestuurlijke opdracht. Het is daarbij van belang om de beelden bij wat Stedelijke Dienstverlening is en de impact op langere termijn goed te convergeren. Dat spoor (spoor 2) pakken we in deze projectopdracht nu niet op, maar het past wel binnen de scope van een opdracht voor een projectleider (zoals ook andere deelprojecten/afstemming met andere stedelijke projecten). Met deze projectopdracht beginnen we in elk geval met een analyse en pilot integratie van processen, spoor 1. Dat spoor pakken we praktisch op, met oog voor draagvlak en enthousiasme bij betrokkene. Dit project heeft dan ook als doel het realiseren van geïntegreerde dienstverlening bij vragen om ondersteuning van een werkzoekende en/of zorgvrager en die dienstverlening te bezien vanuit 2 perspectieven: de burger (logica van de burger) en de organisatie (schadelastreductie en efficiency). 4

5 Het IT Bedrijf ondersteunt dit project met adviescapaciteit. Daarnaast zal inzet worden gevraagd van beheerders van applicaties die worden geraakt met project. Een concreet plan rondom benodigde capaciteit is nog niet gereed. 6. Digitaal aanvalsplan In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. In eerste instantie is dit het gestelde doel voor dienstverlening aan burgers en niet voor bedrijven. Digitaal aanvalsplan is een vertaling van wat Enschede in de praktijk gaat doen om de ambitie Digitaal 2017 te gaan halen. Dit project wordt getrokken vanuit publieksdienstverlening. Het project is nog niet concreet gedefinieerd. Verwachting is wel dat het IT Bedrijf in ieder geval een adviesrol gaat krijgen in dit project. 7. Managementinformatie In tijden van schaarste wordt het sturen, anticiperen en verantwoorden des te belangrijker. De vraag om managementinformatie overzichten, dashboards en dergelijk neemt toe en de centraal beschikbare capaciteit voor het genereren van nieuwe overzichten kent zijn beperkingen. Dit is een onderwerp wat dit jaar meer aandacht verdiend en waar de structuur rondom handelen en verdeling van capaciteit in de organisatie op elkaar moet worden afgestemd. Het IT Bedrijf start op korte termijn een gemeente brede discussie op rondom structurering van Cognos capaciteit in de organisatie. De huidige beschikbare capaciteit dekt de bestaande structurele managementinformatievoorziening. Aan de vraag voor structurele dan wel incidenteel overzichten kan bijna niet worden voldaan. In de maand mei zal duidelijk moeten zijn hoe we als gemeente hierin verder gaan 8. SSNT Op Twentse schaal zullen de andere Twentse gemeenten de convergentie aangaan in Shared Service Netwerk Twente. Daarbij zijn afspraken gemaakt over standaarden, gegevens en één applicatielandschap. Hoe we dat doen is vastgelegd in een manifest. Invulling wordt onder meer gegeven aan: - Nulmeting van het Twentse applicatielandschap - Glasvezelring - Gezamenlijk Rekencentrum - Informatiebeveiliging - Pilot standaardisatie werkprocessen - Centrale Digikoppelingadapter voor SSNT gemeenten Het IT Bedrijf neemt zitting in het I&A team van SSNT en initieert/trekt enkele deelprojecten ter bevordering van samenwerking in de regio. 9. Beveiliging Privacy Enschede volgt de landelijke ontwikkeling van de Informatiebeveiliging. De InformatieBeveiligingsDienst (IBD) van de VNG heeft in 2013 de "baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten" (BIG) opgesteld. Deze BIG is in de resolutie van 29 november 2013 door de leden van de VNG in hun algemene vergadering aangenomen als hét gemeentelijk basisnormenkader voor de informatiebeveiliging. De BIG omvat alle relevante thema's op het punt van de beveiliging. Enschede sluit aan bij de resolutie. 5

6 Het IT bedrijf gaat dit jaar aan de slag met: - CyberSecurity Management en het inrichten van een Quick Response Team. - DigID assessment - PIA Pilot privacy impactassessment 10. Implementatie e-suite Gemeente Enschede is lid van Dimpact. In de visie van Dimpact heeft een moderne gemeente haar digitale dienstverlening gekoppeld aan optimale bedrijfsvoering. Die moderne gemeente volgt landelijke e-overheid programma s en standaarden, zoals 2015, digitale overheid 2017, en concept Antwoord omschreven staan. Om die programma's te realiseren werkt ze zaakgericht. Dit alles wordt ondersteund met functionaliteiten vanuit de e-suite. Vanuit een hernieuwde aanbesteding is een nieuwe e-suite gekomen die in mei 2014 in gebruik wordt genomen door de organisatie. Het IT Bedrijf begeleid de ontwikkeling, testtrajecten, conversies, implementatie, configuratie en ondersteuning van de medewerkers ten aanzien van de Atos e-suite V0.3 / / SR 6

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie