INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) (1964)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)"

Transcriptie

1 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006

2 2

3 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot Bestuur tot Rechtspraak tot Schiermonnikoog in de Bataafs-Franse tijd 6 Schiermonnikoog na Archieven 9 Inventaris 11 I Stukken van algemene aard 11 A Gemeenteraad 11 B Burgemeester en wethouders 11 1 Vergaderingen 11 2 Correspondentie 12 3 Akten 20 4 Verslaglegging 20 II Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 21 1 Ambtsketen en gemeentewapen 21 2 Reglementering 21 3 Bestuur en personeel 21 4 Verkiezingen 24 5 Eigendommen en grondbezit 24 a gebouwen 24 b overig 25 6 Financiën 25 a. begrotingen en rekeningen 25 b financiële administratie 27 c geldleningen 29 d leges 30 7 Belastingen 30 a plaatselijke belastingen 30 algemeen 30 belasting op alcoholhoudende dranken 31 belasting op het gemaal 32 gemeentefondsbelasting 32 grondbelasting 32 hondenbelasting 33 hoofdelijke omslag 33 inkomensbelasting 34 personele belasting 34 retributie gebruik Langestreek 35 schoolgeld 35 staangeld voor auto s 36 turfbelasting 36 vermogensbelasting 36 belasting op vlees 36 wegengeld 37 b rijks- en provinciale belastingen 37 8 Openbare orde 37 3

4 9 Bevolking 39 a algemeen 39 b burgerlijke stand 39 c bevolkingsregistratie Openbare gezondheid 41 a gezondheidszorg 41 b begraven 41 c toezicht op producten 42 d volkshuisvesting Verkeer en waterstaat 44 a algemeen 44 b post- en veerdienst 45 c wegen 45 d veerdam Economische aangelegenheden 47 a landbouw en veeteelt 47 b ambachts- en industriële nijverheid 47 c handel Armen- en werklozenzorg Onderwijs 48 a algemeen 48 b gebouwen 49 c personeel 50 d schoolgeld 51 e bijzonder lager onderwijs 52 f zeevaartkundig onderwijs Landsverdediging 52 a conscriptie 52 b nationale militie 53 c schutterij 54 d landstorm 54 e dienstplicht 54 f mobilisatie 55 g luchtbescherming Varia 55 III Gedeponeerde archieven 55 I Burgemeester als strandvonder 55 A Algemeen 55 B Verordeningen en instructies 56 C Goederen 56 II Burgemeester als plaatsvervangend kantonrechter 57 III Commissie tot wering van het schoolverzuim 57 IV Burgerlijk Armbestuur 58 V Duitse eilandcommandant VI Bureau Winterhulp Nederland te Schiermonnikoog 58 IV Documentatie 58 Bijlage 1: Indeling systematische toegang correspondentie Bijlage 2: Concordans nieuwe nummers naar nummers inventaris Keune 62 Bijlage 3: Concordans nummers inventaris Keune naar nieuwe nummers 69 4

5 INLEIDING¹ Schiermonnikoog tot 1795 Schiermonnikoog was een uithof van het cisterciënzer klooster Klaarkamp bij Rinsumageest. Dit blijkt een drietal oorkonden uit 1323, 1440 en De cisterciënzers hielden zich voornamelijk bezig met landbouw en het ontginnen van woeste gronden. De naam van het eiland is ontleend aan de schiere, grijze pijen van de conversen of lekebroeders die op de uithoven van het klooster te werk werden gesteld. In het Fries werden ze de schira monika genoemd. De oudste oorkonde waarin de naam Schiermonnikoog wordt genoemd dateert van Deze is opgesteld door hertog Philips van Bourgondië, graaf van Holland, Zeeland en Hengouwen en hierin zegt hij het eiland Schiermonnikoog te zullen beschermen in geval van oorlog. Hiermee wordt geduid op de pretenties van de graaf van Holland op Friesland. De oorkonde uit 1465 heeft betrekking op de verheffing van de kapel tot parochiekerk. Uit de drie oorkonden blijkt duidelijk dat de abt en gemeenschap van monniken van het klooster Klaarkamp eigendomsrechten konden doen gelden op het eiland. Waarschijnlijk was het klooster niet eigenaar van het gehele eiland, maar slechts van dat deel waarop de uithof gevestigd was. Er zijn van vóór 1580 verkopen van grond op het eiland bekend. Tevens was er een gemeenschappelijke weide, waarop bewoners hun vee weidden. Vermoedelijk is de eigendom van die weide langzamerhand in handen gekomen van de Stachouwers, de latere Heren van Schiermonnikoog. Deze hebben namelijk in contracten vastgelegd dat bewoners tegen betaling van weidegeld gebruik konden maken van de gemeenschappelijke weide. Een deel van Schiermonnikoog is in het begin van de 16 e eeuw tot de Domeinen van landsheer Karel V gaan behoren. Uit pachtcontracten uit de 1 e kwart van de 16 e eeuw blijkt dat land werd verpacht in verband met het jachtrecht, maar ook accijnzen op wijn, bier en laken werden verpacht. De soevereiniteit over het eiland en de bevolking berustte dus bij de landsheer en werd namens hem uitgeoefend door de stadhouder en de Friese overheid. Met de reformatie vervielen de kloostergoederen in Friesland aan de Staten van Friesland. Ook Schiermonnikoog viel daaronder. Voor de inkomsten uit kloostergoederen werden ontvangers benoemd, die de inkomsten moesten afdragen aan de ontvanger-generaal. Ook de inkomsten uit Schiermonnikoog werden hieronder geregistreerd. Hieruit werd onder meer het salaris van de predikant betaald. Het deel van Schiermonnikoog dat tot de domeinen van de landsheer behoorde, kwam na de afzwering van Philips II als landsheer in 1581, ook in handen van de Staten. Daarmee was het gehele eiland eigendom van de Staten. Voor het toezicht op de pachters op Schiermonnikoog werd een voogd aangesteld, die naast beheerstaken ook justitiële zaken behartigde. Schiermonnikoog werd, zoals zovele kloostergoederen ter slechting van landschapslasten en schulden, door de Staten van Friesland verkocht in Het eiland Schiermonnikoog werd volgens de resolutie van de Staten van Friesland verkocht met de landen, het zeerecht (recht op strandvond en het recht op een percentage van geborgen goederen uit gestrande schepen), de impositiën (recht om belastingen te heffen) en de civiele en criminele justitie, dus als heerlijkheid, d.w.z. grond en publieke rechten. De soevereiniteit bleef echter bij de Staten van Friesland. 5

6 De openbare verkoop in augustus 1638 resulteerde in een aankoop door strijkgeldjagers, Gabe Wiegers Botma, rekenmeester van Friesland, en Hendrik van Marssum, oud-schepen van Leeuwarden. Beide heren kregen een koopbrief van de Staten. De Staten gingen er vervolgens vanuit dat de beide heren als strijkgeldjagers wel van de koop wilden afzien en verkochten vervolgens de heerlijkheid nog in 1638 aan Johan Stachouwer, maar deze kreeg geen koopbrief omdat de beide strijkgeldjagers hun koopbrief niet hadden geretourneerd. Zij leverden hun koopbrief niet in bij de Staten, maar verkochten in 1639 Schiermonnikoog aan Pieter Bauckes Houckema, burger en koopman te Leeuwarden. Deze verkreeg aldus de koopbrief. Houckema ontwikkelde plannen voor een agrarische exploitatie van het eiland en liet daarvoor ondermeer een groot huis met een aantal schuren bouwen. (later met de naam Binnendijken ). Echter, zijn slechte gezondheid bracht hem er toe het eiland te verkopen voordat zijn plannen werden voltooid. Stachouwer verzocht in 1640 de Staten om afgifte van de koopbrief. De Staten verwezen hem door naar Houckema. Deze was niet in staat om de laatste termijn van de koopsom aan Botma en Van Marssum te voldoen en besloot alsnog de heerlijkheid aan Stachouwer te verkopen indien deze aan de beide heren zijn laatste termijn zou betalen. Houckema leverde echter de koopbrief ook niet aan Stachouwer vanwege betalingsproblemen. Stachouwer betaalde Houckema niet, maar nam wel bezit van de heerlijkheid door het huis van Houckema op Schiermonnikoog te bezetten en zich aan de inwoners voor te stellen als Heer van Schiermonnikoog. In 1640 gaven de Staten aan Stachouwer op zijn verzoek een koopbrief met als datum 1 november Deze koopbrief mocht Stachouwer echter alleen gebruiken als bewijs van eigendom, nadat hij de beide overige koopbrieven in bezit had gekregen. Dit is nooit gebeurd. Desondanks bleef Johan Stachouwer op het eiland als heer van Schiermonnikoog. In 1643 werden de eigendomsrechten van Stachouwer op Schiermonnikoog betwist door Boudewijn de Blije, zoon van Pieter Bauckes Houckema, die daarvoor bij het Hof van Friesland procedeerde. Uiteindelijk vonniste het Hof in 1646 in het voordeel van Stachouwer. Hij moest weliswaar de schade veroorzaakt bij de bezetting in 1640 van het huis van Houckema vergoeden, maar het Hof vond dat voldoende bewezen was dat Schiermonnikoog door Stachouwer van Houckema was gekocht. Stachouwer moest alleen nog het resterende deel van de koopsom betalen. De familie Stachouwer is eigenaar van Schiermonnikoog geweest tot De Heer van Schiermonnikoog was eigenaar van de grond op het eiland en oefende daarnaast publieke rechten uit. Hij bestuurde, had wetgevende en rechtsprekende macht, kon aanspraak maken op een deel van de gestrande goederen en kon belasting heffen. Hierover ontstane geschillen tussen de eigenaren en inwoners van het eiland werden opgelost door de Staten, die de soevereiniteit over het eiland bezat. In 1795 werden de heerlijke rechten afgeschaft en verloren de Stachouwers hun publiekrechterlijke bevoegdheden. De grond van het eiland bleef wel in handen van de familie Stachouwer. Het eiland Schiermonnikoog heeft zich in de loop der eeuwen langzaam in oostelijke richting verplaatst. Rond 1720 was men genoodzaakt een begin te maken het dorp, toen Westerburen genoemd, in oostelijke richting te verplaatsen. Kerk en huizen werden opnieuw opgetrokken, maar de wandeling van het eiland ging door en rond 1760 bleek een nieuwe verplaatsing noodzakelijk te zijn en werd de kerk opnieuw opgetrokken in Oosterburen, het tegenwoordige dorp Schiermonnikoog. De verplaatsing van het dorp vond plaats in de periode

7 De bevolking, in personen, leefde hoofdzakelijk van landbouw en visserij. De visserij was eind 18 de eeuw afgelopen, maar daarvoor kwam de kleine handelsvaart in de plaats. Bestuur tot 1795 De eigenaar of heer van het eiland stond aan het hoofd van het eilandbestuur. De heer werd bijgestaan door een drost, die door de heer werd benoemd. Deze had velerlei taken. Enerzijds trad hij op als rentmeester. Hij was belast met het verpachten en verhuren van landerijen en huizen op het eiland, inde de pacht- en huursommen en de verschuldigde belastingen. Uit de ontvangsten moest hij weer de traktementen van ambtenaren en reparaties aan gebouwen betalen. Anderzijds was hij belast met de behartiging van civiele en criminele zaken. De drost had daartoe zitting in de rechtbank. Verder had hij een taak in het bewaren van de strandvondsten en het tegengaan van het leegroven van aangespoelde schepen. Het bestuur werd verder gevormd door vier burgemeesters en vier volmachten. De burgemeesters hadden een taak in de rechtspraak en de volmachten hadden taken op het gebied van broodzetting, turfmeting en onderhoud van wegen, duinen en bakens. Het bestuur werd bijgestaan door een door de heer van Schiermonnikoog benoemde secretaris. In 1708 werd een nieuw reglement betreffende de belastingen, bestuur en rechtspraak van kracht. Ten aanzien de verkiezing van burgemeesters en volmachten werd bepaald dat op nieuwjaarsdag de inwoners van Schiermonnikoog 16 personen zouden kiezen. Uit deze 16 werd dan bij loting een nominatie van 8 personen gemaakt, waaruit de heer twee burgemeesters en twee volmachten koos. De ambtsperiode van de gekozenen was twee jaar. Rechtspraak tot 1795 Het recht van de criminele en civiele justitie beruste bij de heer van Schiermonnikoog. Het gerecht op Schiermonnikoog bestond uit de heer, de drost (behartigen van alle zaken en het zorgdragen voor de uitvoer van vonnissen) en de vier burgemeesters. Daarnaast was er een procureur-fiscaal (aanklager), een executeur (brenger van exploiten en een veldwachtersfunctie ) en een secretaris. Schiermonnikoog in de Bataafs-Franse tijd De Heren van Schiermonnikoog verloren hun heerlijke rechten op Schiermonnikoog in februari Er werd als gevolg van gebeurtenissen rond de verkiezing en nominatie van burgemeesters en volmachten en de door de Representanten van het volk van Friesland genomen besluit dat het bestuur van Schiermonnikoog rechtstreeks het bestuur zou mogen kiezen, gekozen een municipaliteit bestaande uit vijf burgemeesters en vijf volmachten als Representanten. Daarnaast hadden de bewoners zich ook de behartiging van justitiële zaken, het strandrecht, het wielgeld en het stuivergeld toegeëigend. Voor de eigenaren bleef alleen de eigendom van de grond over. In 1800 verzochten de eigenaren het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafsen Volks om herstel van hun rechten. Zij hadden geen inkomsten, maar wel uitgaven, zoals traktementen voor de schoolmeester en predikant en onderhoudskosten voor het rechthuis, pastorie en kerk. 7

8 In juli 1801 werd door de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse Volk het besluit genomen dat de municipaliteit van Schiermonnikoog de eigenaren moesten herstellen in het genot van de voordelen van de berging van gestrande goederen en het stuivergeld. De bekrachtiging van dit besluit werd door de staatsgreep van september 1801 verhinderd. De nieuwe Staatsregeling van 1801 beoogde in het algemeen het geven van een vergoeding van schade geleden als gevolg van de regeling van 1798 door herstel van oude rechten of door financiële uitkeringen. Schiermonnikoog maakte sindsdien ook deel uit van het departement Friesland, waarbinnen iedere stad of district een eigen gemeentebestuur kende volgens de algemene bepaling ten aanzien van gemeentebesturen in Friesland van 1 oktober Het gemeentebestuur van Schiermonnikoog bestond uit 3 leden. De taken ten aanzien van politie en justitie werden afgescheiden van het gemeentelijk bestuur. Intussen bleven de eigenaren van Schiermonnikoog proberen hersteld te worden in hun oude rechten, maar vooralsnog bleef dat bij pogingen. In 1806 adviseerde het departementaal bestuur van Friesland de minister van Binnenlandse Zaken inzake de kwestie Schiermonnikoog. Zij vonden dat de heren van Schiermonnikoog niet hersteld konden worden in hun rechten. Dit met het oog op artikel 1 van het Reglement voor de drosten, mederegters, en schepenen in Vriesland uit februari 1806, waarin wordt bepaald het bestuur van gemeenten en steden werd gevormd door de drost en een gemeentebestuur en justitiële zaken werden behartigd door de drost en het gerecht. Volgens hetzelfde Reglement vormden de gemeenten Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog één rechtsgebied met één gerecht en één drost als voorzitter. Volgens hetzelfde advies werden eigendomsrechten op de grond niet aangetast. Het wielgeld, betaald voor het verankeren van schepen, moest weer worden voldaan aan de eigenaren, omdat hiervoor gebruik werd gemaakt van grond van de landeigenaar. Ook inkomsten uit het strandrecht zouden voortaan weer aan de eigenaren van het eiland moeten worden betaald. Het heffen van stuivergeld (een percentage van de koopprijs van huizen en roerend goed) en het heffen van belastingen op gedestilleerde wateren, bieren en wijn was in strijd met het financiële stelsel van het Rijk en deze rechten zouden derhalve niet aan de eigenaren geretourneerd worden. Ook bleven de eigenaren het eigendom houden van het rechthuis, berghuis, werkhuis en de school tegen gebruiksvergoeding. In het kort kwam het er op neer dat de eigenaren zouden worden hersteld in een groot deel van de oneigenlijke rechten, maar dat de eigenlijke heerlijke rechten ofwel regeringsrechten werden afgeschaft. Een definitief decreet met betrekking tot de heerlijke rechten van Schiermonnikoog is er echter niet gekomen. Dit hing samen met het niet tot stand komen van definitieve Staatsregelingen na Na de inlijving bij Frankrijk in juli 1810 veranderde er daadwerkelijk iets. Schiermonnikoog kwam onder leiding van een maire en de bevolking werd vertegenwoordigd door een municipale raad. Ook de rechterlijke organisatie veranderde. De rechtsmacht kwam in handen van het vredegerecht te Holwerd voor wat betreft kleinere civiele zaken en overtredingen. De overige civiele zaken werden gebracht voor de rechtbank in eerste aanleg te Leeuwarden en misdrijven werden gebracht voor het Hof van Assisen te Leeuwarden. Voor wat betreft de afschaffing van de heerlijke rechten en het verlies aan inkomsten van de eigenaren van het eiland werd in 1810 tussen het gemeentebestuur en de eigenaren een overeenkomst gesloten. Hierin werd de afgifte van revenuen wegens gestrande goederen, stuivergelden en boetes geregeld. Dit onder aftrek van reeds betaalde plaatselijke belastingen en een lening aan de diakonie door het gemeentebestuur en salarissen. De eigenaren van het eiland betaalden de salarissen van de predikant, de schoolmeester en de koster. Een verdeling van de opbrengst van gestrande goederen werd ook gemaakt. De eigenaren betaalden eveneens een bijdrage aan salarissen van ambtelijk personeel. 8

9 Schiermonnikoog telde in huizen en 1046 inwoners. Schiermonnikoog na 1813 In 1813, na het herstel van de onafhankelijkheid, werd in Friesland teruggekeerd naar de oude indeling in steden en grietenijen. Schiermonnikoog werd een grietenij. In naam bleef het een vrije heerlijkheid. In 1814 werd geregeld dat in de voormalige heerlijkheden de voormalige heren of hun rechtsopvolgers het recht kregen om personen voor te dragen voor de ambten van schout en secretaris. De rechterlijke organisatie uit de Franse tijd bleef gehandhaafd. In het Reglement voor het bestuur der grietenijen of districten ten platten lande in Friesland uit december 1817 werd bepaald dat de Heer van Schiermonnikoog alle voorrechten zou genieten zoals genoemd in de regeling van Uitvloeisel van deze bepaling is dat op voordracht van de eigenaren (Johan V Stachouwer voor een derde en Edzard Tjarda van Stakenborgh Stachouwer voor twee derde) de eerste werd benoemd tot grietman in Verder werd als gevolg van het Reglement er een grietenijraad ingericht, bestaande uit de grietman als president en 6 tot 9 ingezetenen. Uit deze raad werden dan weer 2 of drie assessoren benoemd voor de uitoefening van bepaalde administratieve taken. De leden van de grietenijraad werden gekozen door Gedeputeerde Staten uit een voordracht van de stemgerechtigde ingezetenen. Daarnaast functioneerden een secretaris, benoemd na een voordracht van de eigenaren, en een gemeenteontvanger. De grietman oefende het bestuur en oppertoezicht uit op alles wat betrekking had op de handhaving van bestaande keuren, reglementen en verordeningen en was belast met de handhaving van orde en veiligheid. Bij de grondwet van 1848 werd een einde gemaakt aan het recht om personen voor te dragen voor openbare betrekkingen. Overeenkomstig de gemeentewet van 1851 werden grietman en assessoren vervangen door burgemeester en twee wethouders. De eigenaren van Schiermonnikoog bleef alleen de grondeigendom en de daaruit voortvloeiende inkomsten behouden. Al eerder waren zij een deel van hun inkomsten uit gestrande goederen kwijtgeraakt. Hun uitgaven in het onderhoud van school, kerk, pastorie en rechthuis waren in de periode ook al gestopt. Ook bijdragen in de kosten van bestuur werden in 1848 stopgezet. In 1858 werden de eigendomsrechten op het eiland van de beide eigenaren (Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en Gratia Susanna Stachouwer) verkocht aan mr. J.E. Banck te Den Haag. Banck ontplooide initiatieven om het verwaarloosde eiland in een betere toestand te brengen, o.a. door helmaanplant, maar vooral door het aanleggen van een dijk aan de wadkant om zo de afbrokkeling van het eiland tegen te gaan. Hierdoor werd tevens het dorp beschermd en kon een vierhonderd bunders groenland ingepolderd worden. In deze Banck s polder werden in de loop der tijd zeven boerderijen gebouwd, waarvan de eerste, De Oorsprong als een soort modelboerderij door Banck werd geëxploiteerd. Banck stelde tevens een rentmeester aan ter behartiging van zijn belangen als grondeigenaar. Deze Nicolaas Johannes van den Worm werd in 1861 ook benoemd tot burgemeester. In 1854 werden twee vuurtorens gebouwd ter vervanging van drie kapen en in 1866 werd een nieuwe kerk gebouwd ter vervanging van het 18 de eeuwse kerkgebouw. Banck begon met de exploitatie van Schiermonnikoog als zeebadplaats. Er werd gezorgd voor een schip waarmee tweemaal per week een dienst Groningen-Schiermonnikoog werd onderhouden. De badgasten konden terecht in een in 1887 op initiatief van een aantal Groningers gebouwd badhotel. 9

10 John Eric Banck verkocht op zijn beurt in 1892 het eiland aan H.A.B. Graf von Bernstorff. H.A.B. Graf von Bernstorff wilde het westelijk deel van Schiermonnikoog ontwikkelen tot een deftige zeebadplaats. De plannen daartoe, met o.a. bouw van hotels, villa s, kerken en een sanatorium zijn door hem nooit tot uitvoering gebracht. Wel kwam het badhotel in zijn bezit. Beeld van het strandleven met op de achtergrond het Badhotel In 1900 verkocht hij het eiland aan een zekere Schiff, grondbezitter te München. Deze wilde Schiermonnikoog als zeebadplaats exploiteren. Echter, moeilijkheden over betalingen door Schiff aan Von Bernstorff en het feit dat Von Bernstorff niet het gehele eiland Schiermonnikoog in bezit had (de Staat der Nederlanden had eigendomsrechten op de rede in het zuidwesten, en in de duinen en het strandgebied), waardoor Schiff meende zijn plannen niet tot uitvoer te kunnen brengen, leidde uiteindelijk tot rechtszaken met als uitkomst dat de koopovereenkomst ontbonden werd verklaard. H.A.B. Graf von Bernstorff verkocht daarop in 1906 zijn Schiermonnikoger bezittingen aan zijn zoon, G.E.A. Graf von Bernstorff. Deze zorgde onder meer voor de aanplant van dennenbossen op het eiland en droeg financieel bij in de aanleg van de eerste veerdam in de jaren Vanaf de 1920 er jaren zijn er pogingen geweest door de Nederlandse overheid Schiermonnikoog te kopen van de graaf ten behoeve van het behoud van het eiland. Later vormden motieven op het gebied van landaanwinning redenen tot pogingen van aankoop. Bij pogingen bleef het want, hoewel Von Bernstorff wel wilde verkopen, kon men het niet eens worden over de prijs. Na het overlijden in 1939 van G.E.A. Graf von Bernstorff ging Schiermonnikoog in bezit over naar zijn zoon B.E. Graf von Bernstorff. Na beëindiging van de Duitse bezetting van het eiland op 11 juni 1945 ging Schiermonnikoog als vijandelijk vermogen in eigendom over op de Staat der Nederlanden. Pogingen van Von Bernstorff om teruggave van zijn bezit zijn niet gelukt. 10

11 Archieven De gemeentelijke administratie is pas na 1851 goed op gang gekomen. Hoewel er volgens het Reglement in 1817 een grietenijraad is ingesteld en er een college van grietman en assessoren bestaat, leidde dit kennelijk niet tot verslaglegging van beraadslagingen. Dit gebeurde pas nadat A.A. Land in 1845 werd aangesteld tot grietman. Onder zijn opvolger H.A.Zeilinga werd dit weer losgelaten. Hoewel de Commissaris des Konings in Friesland in 1859 in een brief aan de burgemeester er op aandrong dat het oudere archief door een geschikt persoon doelmatig worde georganiseerd en geregistreerd om behoorlijk te kunnen worden gebruikt en geraadpleegd, is waarschijnlijk pas in 1863 het archief in orde gebragt. In dezelfde brief wees de Commissaris ook op het aanhouden van naauwkeurige notulenboeken der vergaderingen van den Raad of van Burgemeester en Wethouders... ter goede nasporing van den gang van zaken en daaraan vooral met zorg de hand te houden. Ondanks deze aansporing in 1859 kwam het pas tijdens het burgemeesterschap van N.J. van den Worm na 1861 tot een geregelde verslaglegging. In 1897 besloot de gemeenteraad tot het beschikbaar stellen van f.50,00 voor het in orde brengen van het archief. Het vorenstaande wil niet zeggen dat er geen archivalia van vóór de periode 1845 aanwezig zijn. Wel bewaard gebleven is de correspondentie vanaf In ieder geval is zeker dat de archieven sinds 1855 in het dan gebouwde gemeentehuis hebben berust. Uit het bestek (inv.nr. 791) blijkt dat in de secretarie boekenkasten gemaakt moesten worden. Deze zullen ongetwijfeld ook gebruikt zijn voor de bewaring van het archief. Naderhand is het oud-archief geplaatst op de zolder van het gemeentehuis om vervolgens in gemeentehuis van Schiermonnikoog 11

12 1978 geplaatst te worden in de archiefkluis in de nieuwe aanbouw van het gemeentehuis. In 2006 zal het archief geborgen worden in de geklimatiseerde archiefbewaarplaats in de nieuwbouw van het gemeentehuis. Nadat de gemeente Schiermonnikoog in 1961 toetrad tot de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordoost Friesland werd door streekarchivaris W.T. Keune het oudarchief van Schiermonnikoog over de periode geïnventariseerd. De werkzaamheden leidde in 1972 tot een gedrukte uitgave van de inventaris met de titel Inventaris van het gemeentearchief van Schiermonnikoog Na gereedkomen van deze inventaris bleek in de loop der jaren dat niet alle archiefbestanddelen waren opgenomen. Deze zijn nu wel beschreven en opgenomen. Bovendien bleek dat een aantal beschrijvingen toch wel enige revisie behoefden. Hierin werd aanleiding gevonden om het gehele beschreven archief opnieuw te bewerken. Daarbij werden waar nodig de beschrijvingen herzien en enkele door de vorige inventarisator samengevoegde archiefbestanddelen alsnog gescheiden. Tegelijkertijd werd ook de systematische indeling van de archiefbeschrijvingen opnieuw vastgesteld. Als afsluitingsjaar is gekozen voor 1945, aangezien de gemeente Schiermonnikoog in dat jaar volledig is overgegaan naar een zaaksgewijze ordening van de stukken. Er is een indeling gemaakt door de creatie van de hoofdrubrieken Stukken van algemene aard en Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De laatste rubriek is weer onderverdeeld in subrubrieken, die deels gebaseerd zijn op de indeling van de vorige inventaris. Deze hoofdindeling wordt gevolgd door de hoofdrubrieken Gedeponeerde archieven en Documentatie. Concordansen tussen de nummers van de vorige inventaris met deze inventaris zijn voor de volledigheid toegevoegd. ¹ Gegevens in de inleiding over de geschiedenis van Schiermonnikoog zijn grotendeels gebaseerd op het gepubliceerde in: Foskea van der Ven, De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding (Groningen 1993) Louise Mellema, Schiermonnikoog, Lytje Pole (Haren 1973) 12

13 INVENTARIS I STUKKEN VAN ALGEMENE AARD A Gemeenteraad 1-11 Registers van notulen van vergaderingen, , 1851, , delen. NB1 Zie inv.nr. 15 voor de notulen van de vergaderingen uit de periode NB2. Op de inv.nrs. 7-9 zijn in 1970 onderwerpsklappers gemaakt door R. Bosgraaf NB3. De gemeenteraad is per 1 september 1942 door de Duitse bezetter ontbonden , , Registers van notulen van besloten vergaderingen, deeltjes in 1 omslag 13 Reglement van orde voor de vergaderingen, stuk. 14 Presentielijsten van de raadsvergaderingen, , pak. B Burgemeester en wethouders 1 Vergaderingen Registers van notulen van vergaderingen, , delen , met notulen van gemeenteraadsvergaderingen, Presentielijsten van de vergaderingen, omslag. 13

14 Burgemeester Woldringh 2 Correspondentie 22 Register met afschriften van uitgaande stukken, , tevens register van ingekomen stukken, deel. 23 Register met afschriften van uitgaande stukken, 1814, febr. sept. 1 deel Ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken, omslagen. NB Zie inv.nrs voor een toegang op de ingekomen stukken over de periode

15 (ingekomen) (uitgaand) Ingekomen stukken, omslagen. NB1. Zie de inv.nrs voor een toegang op de ingekomen stukken. NB2. Zie voor de uitgaande stukken uit deze periode de inv.nrs Ingekomen stukken en afschriften en doorslagen van uitgaande stukken, omslagen. NB Zie voor een systematische toegang voor deze volgens een alfabetisch onderwerpenstelsel geordende stukken de inv.nrs De stukken zijn 15

16 geordend op letter en daar binnen op onderwerpsnummer en volgnummer. Zie bijlage 1 voor de indeling , A , B , D , J , K , L , M , O , P , R , S , V , Z , A , B , D , E , F , H , I , J , J , K , L , M , N , O , P , R , U , V , W , Z , A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , U , V , W , Z , A , B , D , F , G , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , D , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , U , V , W , IJ , Z , A , B , D 16

17 , E , F , G , H , I , J , K , L , M , O , P , S , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , J , K , L , M , N , O , P , R , S , V , W , IJ , Z , A , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , O , P , V , W , IJ , Z , A , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , I , J 17

18 , K , L , M , N , O , P , S , V , W , Z , A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , O , P , R , S , T , U , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , I , J , K , L , M , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , U , V , W , Z , A , B , D , E , F , I , J , K , L 18

19 , O , P , S , V , W , Z , A , B , D , F , G , I , J , K , L , M , N , O , P , S , V , W , Z , A , B , D , F , G , H , I , J , K , L , M , O , P , R , S , U , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , H , J , K , L , M , O , P , S , V , W , Z , A , B , D , F , G , H , I , J , K , L , N , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , D 19

20 , E , F , G , H , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , IJ , Z , A , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , W , IJ , Z , A , B , D , F , G , I , J , K , L , M , M2, nrs.1-155, 258 NB. met eigentijdse index met de titel: stukken na de wapens neergelegd , N , N/D , O , P , R , S , T , V , W , Z , A , B , C , D , E , F , G , H , J , L , M , N , O , P , R , S , V , W , Z , A , B , B , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , O , P , R , S , V 20

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE ANGERLO. 1811 1941. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, 1982.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE ANGERLO. 1811 1941. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, 1982. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE ANGERLO. 1811 1941. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, 1982. INHOUD: Inleiding. I. Algemeen. II. Verkiezingen. III. Personeel. IV. Bevolking. V. Financiën.

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

VOORLOPIGE INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE ZIJPE, (1811) 1812-1939 (1974) Regionaal Archief, Harry de Raad, Alkmaar, 2002.

VOORLOPIGE INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE ZIJPE, (1811) 1812-1939 (1974) Regionaal Archief, Harry de Raad, Alkmaar, 2002. VOORLOPIGE INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE ZIJPE, (1811) 1812-1939 (1974) Regionaal Archief, Harry de Raad, Alkmaar, 2002. Archief gemeente Zijpe 1812-1939 / Inhoudsopgave 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). BEVOLKING EN DEMOGRAFIE Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_8 Nadere Toegang op inv. nr 8 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0004 Inventaris van Gemeentebestuur van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren, 1811-1923

Nummer Toegang: 0004 Inventaris van Gemeentebestuur van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren, 1811-1923 Nummer Toegang: 0004 Inventaris van Gemeentebestuur van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren, 1811-1923 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena,

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Informatieblad Gemeenteverslagen

Informatieblad Gemeenteverslagen Informatieblad Gemeenteverslagen Gemeenteverslagen geven per jaar een overzicht van hetgeen, vooral op ambtelijk gebied, in een gemeente is gebeurd. In de loop der jaren hebben de verslagen echter wel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Nummer archiefinventaris: 3.03.08.216 Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2016-2020 Ondergetekenden, de gemeente Vianen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder L.A. Wijnmaalen, verantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Toezicht van het Huis van Bewaring te Strijen, (1849) 1856-1877

Inventaris van het archief van het College van Toezicht van het Huis van Bewaring te Strijen, (1849) 1856-1877 Nummer archiefinventaris: 3.05.15 Inventaris van het archief van het College van Toezicht van het Huis van Bewaring te Strijen, (1849) 1856-1877 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT Laatstelijk vastgesteld door: Gedeputeerde Staten bij besluit van 16-12-2014 kenmerk 2014/0337622 Commissaris van de Koning bij besluit van 16-12-2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Erfdienstbaarhedenonderzoek Op verzoek van de gemeente Westvoorne heeft het kadaster in eerste instantie

Erfdienstbaarhedenonderzoek Op verzoek van de gemeente Westvoorne heeft het kadaster in eerste instantie 1 mj\mj\2013.000013.01 DEFINITIEVE BEVINDINGEN (versie 7 september 2013) Vraagstelling Rusten er op het perceel gelegen aan de Duinrand te Rockanje, thans kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie A,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een huis is niet eenvoudig en vaak tijdrovend, maar kan leiden tot leuke en verrassende resultaten. Het verdient

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Doel Geldmiddelen Het bestuur

STATUTEN Naam en zetel Doel Geldmiddelen Het bestuur 1 STATUTEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hulp.nl. 2. De stichting is gevestigd te Haarlem. Artikel 2 - Doel 1. Doel De stichting heeft ten doel: a. Het bieden van hulp

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949. Gemeentearchief Schiedam, (c)

Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949. Gemeentearchief Schiedam, (c) 384 Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949 Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk. Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven")

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Het Westelijk. Gebied van Utrecht (opererend onder de handelsnaam PAUW-bedrijven) Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven") Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Een heerlijkheid is een bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. De centrale persoon van de heerlijkheid was

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie