COLLEGEBESLUITEN D.D.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLEGEBESLUITEN D.D."

Transcriptie

1 A01 Vaststelling stemlokalen en vergoeding stembureauleden voor de Gemeenteraadsverkiezing en 2014 In bijgevoegd besluit Aanwijzing stemlokalen' zijn de locaties voor de aanstaande verkiezingen van de leden van de Gemeenteraad (19 maart 2014) genoemd. Ten opzichte van vorige verkiezingen zijn er de volgende wijzigingen: Vervallen: 1. De Blyde Incomste (Meerdijk) 2. De Mads (Grotestraat) 3. Koetshuis (Driessen) 4. Olleke Bolleke (Zanddonk) 5. Pater vd Geldschool (Zanddonk) Wijziging: 1. Basisschool de Hoef/Hugo wordt in verband met sluiting vervangen door de Basisschool Pieter Wijten. 2. de lokalen A en B in de Ambrosiuskerk (Ambrosiusweg) worden samengevoegd. Nieuw: 1. Café-Restaurant Het Galgenwiel. Deze wijzigingen komen tot stand omdat we het aantal op te roepen kiezers per stembureau' hebben herzien. In vergelijk met andere gemeenten hanteerden wij nog erg veel stembureaus (1 per ca kiezers, waar andere gemeenten veelal kiezen voor 1 op kiezers). De wijzigingen concentreren zich voor de Gemeenteraadsverkiezingen alleen op Waalwijk. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement later in 2014 zullen we naar aanleiding van de ervaringen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen voorstellen om wellicht nog een aantal wijzigingen door te voeren. Voorgesteld wordt de vergoeding voor voorzitters, stembureauleden en tellers, evenals bij vorige edities van verkiezingen, vast te stellen op 150,00 (voorzitter), 1. De in de bijlage genoemde locaties aan te wijzen als stemlokaal voor de verkiezingen van de leden van de Gemeenteraad op 19 maart 2014; 2. De vergoedingen voor deze verkiezingen vast te stellen op: 150,00 (voorzitter), 130,00 (stembureaulid) en 30,00 (teller); 3. Voor de voorzitters en de leden een extra attentie (maximaal 10,- pp) beschikbaar te stellen.

2 130,00 (stembureaulid) en 30,00 (teller). Met deze vergoeding kunnen we ons vergelijken met de vergoeding die omliggende gemeenten beschikbaar stellen. In totaal willen we voor de gemeenteraadsverkiezingen 30 voorzitters oproepen (1 per bureau) en 90 stembureauleden (3 per bureau). Per stembureau laten we in de avond 2 of 3 tellers aansluiten. A02 Benoeming leden Hoofdstembureau en aanwijzing lokaliteit openbare zittingen De gewijzigde Kieswet verplicht ons stembureauleden te trainen, zodat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken over het verkiezingsproces. Het is aan burgemeester en wethouders om de training vorm te geven en zorgvuldig in te richten. Naar aanleiding van goede ervaringen van de gemeente s-hertogenbosch stellen wij voor onze voorzitters, stembureauleden én tellers een online training én toets te laten volgen en maken. We nemen dit online pakket direct ook af voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De kosten hiervan liggen tussen de 4500,- en 5000,- (voor twee verkiezingen). Wegens de wijziging in inspanning voor toekomstig stembureauleden én het feit dat we in 2014 graag twee keer een beroep op hen doen stellen we voor naast de bovengenoemde vergoeding ook een attentie langs te brengen op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op de stembureaus van maximaal 10,- per lid. Onder verwijzing naar artikel E7 Kieswet dient voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad (19 maart 2014) een hoofdstembureau te worden ingesteld, bestaande uit 5 leden, waaronder één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter. Op grond van artikel E7, lid 2 is de burgemeester voorzitter van het hoofdstembureau. Uw college dient de overige leden, alsmede 3 plaatsvervangende leden te benoemen voor een periode van 4 jaar. BESLUIT: de volgende leden te benoemen: 1. dhr. G.H. Kocken (plaatsvervangend voorzitter) 2. mw. N. Heijmens Visser 3. mw. E. Vissers 4. dhr. M. Beckers Plaatsvervangende leden:

3 Tevens dient uw college een lokaliteit aan te wijzen waar het hoofdstembureau zitting neemt. Wij adviseren u de volgende leden te benoemen: 1. dhr. G.H. Kocken (plaatsvervangend voorzitter) 2. mw. N. Heijmens Visser 3. mw. E. Vissers 4. dhr. M. Beckers Plaatsvervangende leden: 1. dhr. J. Lagendijk 2. mw. M. van Eijk 3. dhr. J.F.M. Maas 1. dhr. J. Lagendijk 2. mw. M. van Eijk 3. dhr. J.F.M. Maas Aanwijzing lokaliteit: de raadzaal voor het houden van openbare zittingen A03 Aansluiten bij de Informatiebeveiligingsdienst Voor het houden van openbare zittingen van het hoofdstembureau stellen wij de raadszaal in het gemeentehuis voor. Vanaf 1 januari 2013 is de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) actief. De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. De aanleiding voor de oprichting van de IBD is tweedelig: 1. Meerdere incidenten op het gebied van informatiebeveiliging (o.a. de hack bij Diginotar). 2. De collectieve keuze van gemeenten om op het gebied van informatiebeveiliging de coördinatie en ondersteuning centraal te borgen. De financiering van de IBD is centraal geregeld vanuit het Gemeentefonds. De Informatiebeveiligingsdienst houdt zich bezig met: 1. Het leveren van coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke aspecten in het geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. 2. Het preventief en structureel ondersteunen van - Aan te sluiten bij de Informatiebeveiligìngsdienst. - De systeembeheerders aan te wijzen als algemeen contactpersoon informatiebeveiliging. - De teamleider ICT en de Beleidsmedewerker ICT aan te wijzen als vertrouwd contactpersoon informatiebeveiliging.

4 gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging. 3. Projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de praktijk naar een hoger niveau te tillen. Om aan te sluiten bij de IBD dient de gemeente Waalwijk diverse activiteiten uit te voeren. Eén van deze activiteiten is het aanwijzen van : 1. Een algemeen contactpersoon informatiebeveiliging (ACIB). De ACIB is aanspreekpunt van het IBD bij incidenten en crisissituaties, zodat de ACIB het incidentmanagement t.b.v. informatiebeveiliging kan uitvoeren. Deze rol is veelal bij sr. systeembeheerders en / of systeembeheerders belegd. 2. Een vertrouwd contactpersoon informatiebeveiliging (VCIB). De VCIB is aanspreekpunt van het IBD om vertrouwde - gemeente specifieke - informatie te ontvangen en te beoordelen. Deze rol is veelal bij teamleiders ICT belegd. B01 Aansluiting 14+ netnummer In de i-nup resultaatverplichtingen (uitloper van Nationaal Uitvoeringsprogramma, betere (digitale) dienstverlening) voor gemeenten is opgenomen dat in 2015 alle gemeenten aangesloten moeten zijn op het 14+ netnummer. Dat betekent dat wij als gemeente Waalwijk na aansluiting voortaan bereikbaar zijn via Momenteel zijn ca. 250 gemeenten aangesloten. Waalwijk is nog niet aangesloten. Wél is de gemeente al jaren via één centraal nummer bereikbaar ( ). Dit telefoonnummer wordt altijd gecommuniceerd. Aansluiting op 14+ geschiedt gezamenlijk met eventuele andere gemeenten die hetzelfde netnummer gebruiken (in ons geval Heusden, Loon op Zand en Wijk en Aalburg). Heusden heeft het initiatief genomen te willen aansluiten op 14+. Reden hiervan is dat 's-hertogenbosch onlangs aangesloten is en Heusden daarmee ook voor een gedeelte -Technisch aan te sluiten op per

5 van hen gemeente (14073) al bereikbaar is via 14+. Wanneer wij als gemeente Waalwijk aangesloten zijn op 14+ en iemand neemt telefonisch contact met ons op vraagt een stem voor welke gemeente de persoon in kwestie belt. Indien de inwoner Waalwijk uitspreekt wordt hij of zij doorverbonden naar ons KCC ( ). Voorlopig stellen wij voor alleen technisch aan te sluiten. Dat wil zeggen dat we onze aansluiting nog niet via een campagne communiceren. Het is ook essentieel dat we nog gewoon bereikbaar blijven via ons huidige telefoonnummer. 14+ is (nog niet) bereikbaar vanuit het buitenland en ook een aantal (kleinere) internetproviders herkennen het nummer niet. Tegen de tijd dat (vermoedelijk in 2015) een landelijke promotie campagne wordt opgestart, zijn we in elk geval klaar om daar aan mee te doen. Heusden, Loon op Zand en Wijk en Aalburg stellen ook voor voorlopig alleen technisch aan te sluiten. De vermoedelijke aansluitdatum is (mogelijk een maand later, als besluiten niet door alle colleges vóór zijn genomen) B02 Vaststelling 4e administratieve begrotingswijziging 2013 Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand het 4e administratieve wijzigingsbesluit 2013 aan. Het college besluit tot vaststelling van de 4e administratieve wijziging van de begroting B03 Wijziging Besluit Voorzieningen MO De mutaties zijn toegelicht op de begrotingswijziging. Het Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning (MO) geldt als richtlijn voor het uitvoeren van de Wmo en de daarbij bijbehorende Verordening. In het Besluit zijn afwegingskaders opgenomen per resultaatgebied, en bedragen en bepalingen/regels met betrekking tot persoonsgebonden budgetten (PGB's), eigen bijdragen e.d.. Het Waalwijkse Besluit dient te worden bijgesteld als - het (gewijzigd) Besluit Voorzieningen MO gemeente Waalwijk 2013 in te trekken per 1 januari 2014; - het Besluit Voorzieningen MO gemeente Waalwijk 2014 vast te stellen; - de inwerkingtreding van het Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Waalwijk 2014 te stellen op 1 januari wethouder Bakker zal het college informeren over

6 gevolg van een wijziging van het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo) inzake de opheffing van beperking in duur van de eigen bijdrage. Voorheen was geregeld dat voor voorzieningen een eigen bijdrage van maximaal 39 perioden van 4 weken in rekening mocht worden gebracht. Deze begrenzing in tijd wordt niet langer als wenselijk gezien. Het komt namelijk veelvuldig voor, dat de gemeente een voorziening verstrekt die (veel) langer dan die drie jaar wordt gebruikt. Het wordt redelijk geacht dat de belanghebbende een bijdrage voor de voorziening betaalt, zolang deze in gebruik is. Voor de burger betekent dit dat mogelijk per saldo een hogere eigen bijdrage wordt betaald. Overigens betaalt men nooit meer dan de kostprijs van de voorziening. de werkwijze van het CAK (of er nog achterstanden zijn). Verder dienen in het Waalwijkse Besluit de parameters voor de eigen bijdrage 2013 te worden vervangen door de parameters De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. gebaseerd op het inkomen van de burger c.q. het huishouden. Hierbij geldt een ondergrens van 120% van het relevant sociaal minimum. Dit inkomen is vastgelegd in de AMvB (Alg. Maatregel van Bestuur). Het sociaal minimum wordt jaarlijks bijgesteld, hetgeen gevolgen heeft voor de hoogte van de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent en int de eigen bijdragen. Ieder jaar ontvangen de gemeenten de nieuwe parameters die zij in hun Besluit MO dienen op te nemen. Bijgevoegd is een overzicht van de wijzigingen en het gewijzigde Besluit Voorzieningen MO. Voorgesteld wordt om het (gewijzigd) Besluit Voorzieningen MO gemeente Waalwijk 2013 in te trekken

7 per 1 januari 2014, het Besluit Voorzieningen MO gemeente Waalwijk 2014 vast te stellen en de inwerkingtreding van dit Besluit te stellen op 1 januari 2014.

AANSLUITEN BIJ DE IBD. Het stappenplan

AANSLUITEN BIJ DE IBD. Het stappenplan AANSLUITEN BIJ DE IBD Het stappenplan Auteur IBD Datum Maart 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Dienstenportfolio van de IBD 4 1.2 Officieel aansluiten bij de IBD 5 1.3 Bestuurlijk draagvlak 6 1.4 Overzicht

Nadere informatie

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD IBD DIENSTENPORTFOLIO Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD Auteur IBD Datum september 2013 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Kernactiviteiten en diensten 4 1.1 Officieel aansluiten bij de IBD 6

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlagen. Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal

Bijlagen. Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal Bijlagen Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal Elke stem telt Elektronisch stemmen en tellen Bijlagen Elke stem telt Elektronisch stemmen en tellen Commissie onderzoek elektronisch

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie