Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis"

Transcriptie

1 Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V.

2 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding De Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis vormen, in combinatie met het Jaaroverzicht 2008 en de Fortis Jaarrekening 2008 en de Bijlage bij de Fortis Jaarrekening 2008, het Jaarverslag 2008 van Fortis.

3 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis 3 Accountantsverklaring bij Fortis Geconsolideerde Jaarrekening 2008

4 4 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Accountantsverklaring Aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders van Fortis SA/NV en Fortis N.V. Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening gecontroleerd waarin Fortis SA/NV en Fortis N.V. samen met hun dochtervennootschappen ( Fortis ) opgenomen zijn, welke is opgenomen op de pagina s 9 tot en met 208 van het afzonderlijke document gedateerd 30 maart 2009 met de titel Fortis Jaarrekening 2008, die bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 2008, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerde overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum, alsmede een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving en overige toelichtingen en de errata met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening zoals opgenomen in het afzonderlijke document gedateerd 30 maart 2009, genaamd Bijlage bij de Fortis Jaarrekening 2008 (collectief de geconsolideerde jaarrekening ). Deze bijlage is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 9 April 2009; de datum van 30 Maart 2009 welke is opgenomen in het document is de datum waarop de Raad van Bestuur de geconsolideerde jaarrekening heeft opgemaakt. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor de geconsolideerde jaarrekening De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen in België en met het Burgerlijk Wetboek in Nederland. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren, en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven van de geconsolideerde jaarrekening zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor de financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht overeenkomstig Internationale Controlestandaarden. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de geconsolideerde jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door de Raad van Bestuur gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening.

5 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis 5 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons gekwalificeerde oordeel 1. Onderbouwing van het gekwalificeerde oordeel 1. Op 29 september 2008 heeft de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij ( FPIM ) 49,93% van de aandelen van Fortis Bank sa-nv (FB) verkregen door in te schrijven op een kapitaalverhoging van FB. Op 3 oktober 2008 heeft FB haar aandelen in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en Fortis Insurance N.V. haar aandelen in Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V. verkocht aan de Nederlandse Staat. Op 10 oktober 2008 heeft Fortis de resterende 50% plus één aandeel in FB verkocht aan FPIM. Zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 van de geconsolideerde jaarrekening is geen toelichting verstrekt met betrekking tot het Netto-resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten waardoor de nettowinst van de beëindigde bedrijfsactiviteiten over de periode tot de datum van verkoop en het gerealiseerde resultaat bij verkoop van de beëindigde bedrijfsactiviteiten niet afzonderlijk worden getoond. Daarnaast zijn geen details over 2008 opgenomen van de kasstromen van de beëindigde bedrijfsactiviteiten in het geconsolideerde kasstroomoverzicht en werden de hieraan gerelateerde toelichtingen niet verstrekt. Zoals aangeven in de voetnoot bij het geconsolideerde kasstroomoverzicht betreft de kasstroom van de verkochte dochterondernemingen, het ontvangen bedrag voor de verkoop van de dochterondernemingen onder aftrek van de kasmiddelen van de dochterondernemingen per 1 januari 2008 in plaats van per verkoopdatum. Het voorgaande is in afwijking van International Financial Reporting Standard 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten en International Accounting Standard 7 Kasstroomoverzicht. 2. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 van de geconsolideerde jaarrekening is geen waarde toegekend aan de verplichting welke het gevolg is van de verbintenis van Fortis om, onder de terugvalclausule, het Special Purpose Vehicle, welke is opgericht om bepaalde gestructureerde kredietinstrumenten te kopen van FB, te financieren, noch per transactiedatum noch per 31 december Het effect van deze afwijking van International Financial Reporting Standards op inter alia Eigen Vermogen, Schulden, Netto-resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten en het Netto resultaat voor de periode is niet bepaald. Gekwalificeerd oordeel 1 Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening, met uitzondering van het ontbreken van de informatie zoals beschreven in het eerste punt van de onderbouwing van het gekwalificeerde oordeel en met uitzondering van de effecten van het eerste en het tweede punt van de onderbouwing van het gekwalificeerde oordeel op de geconsolideerde jaarrekening, een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Fortis per 31 december 2008, en van het resultaat en de kasstromen over het boekjaar afgesloten op die datum, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen in België en met het Burgerlijk Wetboek in Nederland. Toelichting Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, vestigen wij de aandacht op het volgende: 1. Zoals beschreven in hoofdstuk 52 van de geconsolideerde jaarrekening is Fortis als gedaagde betrokken bij verschillende claims, disputen en juridische procedures en een aantal administratieve en strafrechtelijke onderzoeken in verband met bepaalde gebeurtenissen en transacties welke gedurende de periode mei 2007 tot en met september/oktober 2008 hebben plaatsgevonden en die kunnen resulteren in de nietigverklaring van één of meerdere van deze transacties en/of in financiële verplichtingen voor Fortis. Echter, de uiteindelijke uitkomst van deze zaken kan momenteel niet worden bepaald en er zijn dan ook in de geconsolideerde jaarrekening geen financiële verplichtingen die hieruit kunnen resulteren opgenomen. 2. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 van de geconsolideerde jaarrekening heeft Fortis niet alleen uitzonderlijk grote verliezen geleden in 2008, en als gevolg daarvan een groot deel van zijn eigen vermogen verloren, maar wordt Fortis ook geconfronteerd met een aantal onzekerheden welke mogelijk aanleiding kunnen geven tot belangrijke financiële verplichtingen of uitgaande kasstromen. Deze omstandigheden duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Fortis. 1 Volgens de Nederlandse controlestandaarden aangeduid met Accountantsverklaring met beperking. Volgens de Belgische controlestandaarden aangeduid met Verklaring met voorbehoud.

6 6 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Verklaring betreffende andere Nederlandse wettelijke voorschriften en voorschriften van regelgevende instanties Het opstellen van het jaarverslag behorende bij de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek in Nederland valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Het jaarverslag is opgenomen in het document genaamd Jaaroverzicht 2008, behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. Op grond van de wettelijke verplichtingen in Nederland (paragraaf 2:393 lid 5 f van het Burgerlijk Wetboek), melden wij dat het Jaaroverzicht 2008, voorzover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de geconsolideerde jaarrekening, zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek in Nederland. Verklaring betreffende andere Belgische wettelijke voorschriften en voorschriften van regelgevende instanties Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag behorende bij de geconsolideerde jaarrekening vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen: Het geconsolideerde jaarverslag, uiteengezet in het document genaamd Jaaroverzicht behorende bij de geconsolideerde jaarrekening behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen worden geconfronteerd, alsook van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat. Amstelveen, 9 april 2009 Sint-Stevens-Woluwe, 9 april 2009 KPMG ACCOUNTANTS N.V. Vertegenwoordigd door S.J. Kroon RA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A. Vertegenwoordigd door Y. Vandenplas en L. Discry

7 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis 7 Accountantsverklaring bij Fortis SA/NV Jaarrekening 2008

8 8 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP FORTIS SA/NV OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2008 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen. Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragrafen Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Fortis SA/NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van EUR We hebben eveneens de controle uitgevoerd van de toelichtingen die de vennootschap ter beschikking dient te stellen en die opgenomen zijn in een afzonderlijk document gedateerd 30 maart 2009 en genaamd Fortis Jaarrekening 2008, zoals aangepast door het afzonderlijk document gedateerd 30 maart 2009 en genaamd Bijlage bij de Fortis Jaarrekening Dit document is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 9 april 2009, de datum van 30 maart 2009 welke is opgenomen in het document is de datum waarop de Raad van Bestuur de geconsolideerde jaarrekening heeft opgemaakt. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, het implementeren en het in stand houden van een interne controle met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van de jaarrekening, die geen afwijkingen bevat die van materieel belang zijn als gevolg van fraude of van fouten, alsook het kiezen en het toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over deze jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen bevat van materieel belang. Overeenkomstig deze normen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter staving van de in de jaarrekening opgenomen bedragen en inlichtingen. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling en van de inschatting van het risico op materiële afwijkingen in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting, hebben wij rekening gehouden met de interne controle van de vennootschap met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van de jaarrekening om controleprocedures vast te leggen die geschikt zijn in de gegeven omstandigheden, maar niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid van die interne controle. Wij hebben tevens een beoordeling gemaakt van het passend karakter van de waarderingsregels, de redelijkheid van de door de vennootschap gemaakte boekhoudkundige ramingen en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel. Ten slotte hebben wij van de Raad van Bestuur en de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controle noodzakelijke verduidelijkingen en inlichtingen bekomen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. Zoals beschreven in nota 2.1 van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap is geen waarde toegekend aan de verplichting welke het gevolg is van de verbintenis van de vennootschap om, onder de terugvalclausule, het Special Purpose Vehicle, welke is opgericht om bepaalde gestructureerde kredietinstrumenten te kopen van Fortis Bank sa/nv, te financieren, noch per transactiedatum noch per 31 december Het effect van deze afwijking op het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel op inter alia het eigen vermogen, de schulden en het netto resultaat van het boekjaar is niet bepaald. Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het punt vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening, samen met de gerelateerde toelichtingen opgenomen in de Fortis Jaarrekening 2008, afgesloten op 31 december 2008 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

9 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis 9 Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op het volgende: 1 Zoals beschreven in nota 52 van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap is de vennootschap als gedaagde betrokken bij verschillende claims, disputen en juridische procedures en een aantal administratieve en strafrechtelijke onderzoeken in verband met bepaalde gebeurtenissen en transacties welke gedurende de periode mei 2007 tot en met september/oktober 2008 hebben plaatsgevonden en die kunnen resulteren in de nietigverklaring van één of meerdere van deze transacties en/of in financiële verplichtingen voor de vennootschap. Echter, de uiteindelijke uitkomst van deze zaken kan momenteel niet worden bepaald en er zijn dan ook in de jaarrekening geen financiële verplichtingen die hieruit kunnen resulteren opgenomen. 2 Zoals beschreven in nota 2.1 van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap heeft de vennootschap niet alleen uitzonderlijk grote verliezen geleden in 2008, en als gevolg daarvan een groot deel van haar kapitaal verloren, maar wordt zij ook geconfronteerd met een aantal onzekerheden welke mogelijk aanleiding kunnen geven tot belangrijke financiële verplichtingen. Deze omstandigheden duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Bijkomende vermeldingen en inlichtingen De opstelling en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat. Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Zoals vermeld in de toelichting werd deze jaarrekening opgesteld voor winstbestemming. Zoals vermeld in de Bijlage bij de Fortis Jaarrekening 2008, heeft de Raad van Bestuur van 11 juli 2008, in afwezigheid van Dhr. Votron en Dhr. Verwilst ingevolge artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, beslist, in onderling overleg, om de positie van Dhr. Votron als CEO van de vennootschap te beëindigen en Dhr. Verwilst aan te duiden in zijn plaats. De notulen van de Raad van Bestuur omvatten geen vermelding van de gevolgen van vermogensrechtelijke aard voor de vennootschap. In de hierboven vermelde Bijlage is er echter een verwijzing opgenomen naar nota 11.2 van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap, welke een evaluatie bevat van de financiële gevolgen van deze beslissing voor de vennootschap. Zoals vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV en Fortis NV opgenomen in de Fortis Jaarrekening 2008, zoals gewijzigd door pagina 7 van de Bijlage bij de Fortis Jaarrekening 2008, heeft de Raad van Bestuur beslist, in afwezigheid van Dhr. De Boeck en Dhr. Cheung, overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, om bepaalde leden van de Raad van Bestuur te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle eisen, procedures en claims die zouden kunnen ingebracht worden door derden. De dekking van de vrijwaring werd beperkt op EUR 100 miljoen. De Raad van Bestuur bevestigt dat er geen gevolgen van vermogensrechtelijke aard voor de vennootschap voortvloeien vanwege deze vrijwaring anders dan die voortkomen door elke betaling die de vennootschap doet in dit kader. De Raad van Bestuur bevestigt eveneens dat de maximale dekking van EUR 100 miljoen betrekking heeft op alle claims die gedurende een bepaald kalenderjaar geplaatst worden met betrekking tot enige juridische kosten of schaden ten gevolge van juridische procedures welke jegens hun geïnitieerd zijn voor acties welke ondernomen zijn in hun capaciteit als bestuurders gedurende dat kalenderjaar. Alhoewel het duidelijk is dat de maximale consequentie voor de vennootschap EUR 100 miljoen bedraagt op een jaarlijkse basis, zijn wij niet in staat om de potentiële kosten te bepalen die kunnen opgelopen worden door de vennootschap op een gecumuleerde basis gedurende de periode waarvoor de vrijwaringsovereenkomsten van kracht blijven.

10 10 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Wij hebben geen kennis gekregen van verrichtingen of beslissingen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen met uitzondering van de volgende zaken: - De notulen van de Raad van Bestuur van 11 juli 2008 met betrekking tot de beëindiging van de positie van Dhr. Votron vermelden niet de gevolgen van vermogensrechtelijke aard van deze beslissing; - In haar vonnis van 12 december 2008, genomen in kortgeding, heeft het Hof van Beroep te Brussel beslist dat Fortis SA/NV de beslissingen genomen op 3, 5 en 6 oktober 2008 dient voor te leggen aan een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in overeenstemming met de verwijzing naar de Corporate Governance Statement opgenomen in haar statuten. Sint-Stevens-Woluwe, 9 april 2009 De commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Luc Discry Bedrijfsrevisor Yves Vandenplas Bedrijfsrevisor

11 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis 11 Accountantsverklaring bij Fortis N.V. Jaarrekening 2008

12 12 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Accountantsverklaring Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Fortis N.V. Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening Wij hebben de enkelvoudige jaarrekening 2008 van Fortis N.V. gecontroleerd, welke is opgenomen op de pagina s 249 tot en met 262 van het afzonderlijke document gedateerd 30 maart 2009 met de titel Fortis Jaarrekening 2008, die bestaat uit de balans per 31 december 2008 en de resultatenrekening over het boekjaar afgesloten op die datum, met de toelichting, inclusief een referentie naar de waarderingsgrondslagen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, alsmede de errata met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening opgenomen in het afzonderlijke document gedateerd 30 maart 2009 genaamd Bijlage bij de Fortis Jaarrekening 2008 (collectief: de enkelvoudige jaarrekening ). Deze bijlage is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 9 april 2009; de datum van 30 maart 2009 welke is opgenomen in het document is de datum waarop de Raad van Bestuur de enkelvoudige jaarrekening heeft opgemaakt. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de Raad van Bestuur, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de enkelvoudige jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de enkelvoudige jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met beperking. Onderbouwing van het oordeel met beperking Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 van de geconsolideerde jaarrekening is geen waarde toegekend aan de verplichting welke het gevolg is van de verbintenis van de vennootschap om, onder de terugvalclausule, het Special Purpose Vehicle, welke was opgericht om bepaalde gestructureerde kredietinstrumenten te kopen van Fortis Bank sa-nv, te financieren, noch per transactiedatum noch per 31 december Het effect van deze afwijking van de waarderingsgrondslagen op, inter alia, Eigen Vermogen, Financiële Vaste Activa, Schulden, Aandeel resultaat groepsmaatschappijen en het Netto resultaat voor de periode is niet bepaald.

13 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis 13 Oordeel met beperking Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd het effect van hetgeen is vermeld in de paragraaf Onderbouwing van het oordeel met beperking een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Fortis N.V. per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Toelichting Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, vestigen wij de aandacht op het volgende: 1. Zoals beschreven in het hoofdstuk Voorwaardelijke verplichtingen van de enkelvoudige jaarrekening is de vennootschap als gedaagde betrokken bij verschillende claims, disputen en juridische procedures en een aantal administratieve en strafrechtelijke onderzoeken in verband met bepaalde gebeurtenissen en transacties welke gedurende de periode mei 2007 tot en met september/oktober 2008 hebben plaatsgevonden, welke kunnen resulteren in de nietigverklaring van één of meerdere van deze transacties en/of in financiële verplichtingen voor de vennootschap of haar deelnemingen. Echter, de uiteindelijke uitkomst van deze zaken kan momenteel niet worden bepaald en er zijn dan ook geen financiële verplichtingen die hieruit kunnen resulteren opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening. 2. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 van de geconsolideerde jaarrekening heeft de vennootschap niet alleen uitzonderlijke grote verliezen in 2008 geleden, en als een gevolg een groot deel van zijn eigen vermogen verloren, maar wordt de vennootschap ook geconfronteerd met een aantal onzekerheden welke mogelijk grote financiële verplichtingen of uitgaande kasstromen kunnen veroorzaken. Deze omstandigheden duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f van het Burgerlijk Wetboek melden wij dat het verslag van de Raad van Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de enkelvoudige jaarrekening, zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 Burgerlijk Wetboek. Amstelveen, 9 april 2009 KPMG ACCOUNTANTS N.V. S.J. Kroon RA

14 14 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Tezamen met Jaaroverzicht 2008 en de Fortis Jaarrekening 2008 en de Bijlage bij de Fortis Jaarrekening 2008 vormen deze Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis, het Jaarverslag van Fortis. De Jaarrekening bevat de Fortis Geconsolideerde Jaarrekening, de Fortis SA/NV Jaarrekening en de Fortis N.V. Jaarrekening. Fortis en Fortis SA/NV, Koningsstraat 20, 1000 Brussel, België Telefoon +32 (0) , Fax +32 (0) Fortis en Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland Telefoon +31 (0) , Fax +31 (0) Internet adres: adres:

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN)

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VE NNOOTSCHAP OV ER

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Fortis N.V. Jaarrekening 2007

Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis Jaarrekening 2006 / Fortis N.V. 311 Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis N.V. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 312 Fortis Jaarrekening 2007 / Fortis N.V. Balans (voor winstbestemming) 31 december

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 1. Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 1.1 Wettelijk kader Het jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 (jaardocument) is

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. Accountantsverklaring jaarrekening 2006

16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. Accountantsverklaring jaarrekening 2006 Aan de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 6 7050 AA Varseveld a~íìã= _ÉÜ~åÇÉäÇ=Çççê= låë=âéåãéêâ= 16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. låçéêïéêé= Accountantsverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) Inleiding 1

Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) Inleiding 1 Waarschuwing Woord vooraf Executive Summary (NL) Executive Summary (FR) Executive summary (EN) V VII IX XV XXI XXVII Inleiding 1 Hoofdstuk 1. Het commissarisverslag: structuur 3 1.1. Inleiding 5 1.2. Verslag

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie