Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland"

Transcriptie

1 Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader Wet Bescherming Persoonsgegevens SUWI wet- en regelgeving en de WWB Overige wet- en regelgeving 4 3 ICT-beveiliging 4 4 Informatiebeveiliging Omgeving Uitgangspunten Beveiliging van toegang door derden. 7 5 Fysieke beveiliging Beveiliging ten aanzien van het personeel Beveiligingseisen bij aanname van personeel Registratie en autorisatie van gebruikers Instructie voor en informeren van gebruikers 8 7 Bedreigingen en incidenten Bedrijfsmiddelen en gegevens Bescherming tegen kwaadaardige software Reageren op incidenten en storingen Rapporteren van onvolkomenheden in de software 10 8 Beveiligingsorganisatie, taken en verantwoordelijkheden Beveiligingsadviescommissie Beheer Suwinet Afdelingshoofd Z&W Afdelingshoofd Publiekszaken Autorisatiebeheer Suwinet Gebruikersbeheer Suwinet Security Officer Juridisch beleidsmedewerker Z&W Gebruikers en rollen Suwinet 12 9 Controle op het gebruik Actualisatie en vaststelling 13 2

3 1 Inleiding Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van de gemeente. Burgers vertrouwen op de dienstverlening van de gemeente als meest nabije overheid. De gemeente beheert veel persoonsgegevens. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij zorgvuldig omgaat met de gegevens die ze beheren en dat deze gegevens juist, accuraat en tijdig zijn. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met informatie en gegevens van burgers, bedrijven en organisaties en de beveiliging daarvan van steeds groter belang. Het Handboek beveiliging Suwinet is er op gericht de beschikbaarheid, continuïteit, integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid van de (geautomatiseerde) gegevensuitwisseling binnen de gemeente Waterland en met de overige Suwi-partners (UWV, SVB en gemeentelijke sociale diensten) te waarborgen. Sinds 2004 dient iedere gemeente overeenkomstig artikel 6.4 Regeling SUWI in een beveiligingsplan zichtbaar aan te geven op welke wijze zij invulling geeft aan de beveiliging van de gegevensuitwisseling in het kader van SUWI. 2 Juridisch kader Het juridische kader schetst waar de gemeente Waterland zich voor wat betreft informatiebeveiliging van gegevensuitwisseling binnen de Wet SUWI aan dient te houden. 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt dat persoonsgegevens alleen voor bepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verkregen. Als gevolg van de WBP moeten persoonsgegevens in overeenstemming met de WBP en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Op hoofdlijnen betekent dit: - Persoonsgegevens mogen slechts voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. - Voor de verwerking dient een van de in de WBP genoemde rechtvaardigingsgronden te bestaan. - Slechts onder bepaalde voorwaarden mogen persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verzameld. - Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt voor zover zij voor het doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. - De organisatie treft de nodige maatregelen zodat de persoonsgegevens, gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. - De organisatie legt passende technische- en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De verantwoordelijke dient er tevens voor te zorgen dat ook de bewerker voldoende waarborgen biedt met betrekking tot technische en organisatorische beveiliging. - De organisatie informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens en biedt de betrokkene de gelegenheid tot inzage in zijn persoonsgegevens. Indien de gegevens feitelijk onjuist blijken te zijn of voor het doeleinde onvolledig, niet ter zake dienend of anderszins in strijd met de wet worden verwerkt, komt betrokkene het recht op correctie toe. In enkele gevallen kan betrokkene tevens gebruik maken van het recht van verzet. - Een privacyfunctionaris meldt de verwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), voor zover de verwerking niet is vrijgesteld van aanmelding, zoals beschreven in het Vrijstellingsbesluit WBP. In dit Vrijstellingsbesluit zijn veel voorkomende verwerkingen beschreven waarvan de inbreuk op de privacy gering wordt geacht, zoals een debiteurenadministratie en verwerkingen ten aanzien van het beheer en beveiliging (waaronder bijvoorbeeld netwerksystemen). Volgens de WBP dient iedere geautomatiseerde gegevensverwerking bestemd voor de verwezenlijking van een doeleinde te worden gemeld bij het CBP. De verantwoordelijke wordt eveneens door de WBP verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen een onwettige verwerking. 3

4 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB Er wordt binnen het SUWInet-stelsel gebruik gemaakt van meerdere verzamelingen van persoonsgegevens, elk met haar eigen verantwoordelijke. De gegevens die worden uitgewisseld tussen de SUWI-organisaties vallen binnen het domein waarvoor de verantwoordelijkheden op basis van afspraken worden ingevuld. Dit betekent dat gezamenlijk het vereiste niveau van beveiliging en de benodigde maatregelen worden vastgesteld. De uitvoering van de maatregelen ligt vervolgens bij de SUWIorganisaties en bij het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). Naast persoonsgegevens van cliënten omvat het domein ook persoonsgegevens van medewerkers. Dit betreft gegevens die worden vastgelegd in logbestanden. In de wetgeving zijn bepalingen opgenomen die tot doel hebben de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beschermen. Voor Z&W is dit onder andere de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (wet SUWI), het Besluit en de Regeling SUWI. Uit de SUWI regelgeving vloeien doel en taken van Z&W en de overige SUWI partijen voort. De sectorale wetgeving regelt onder meer de informatievoorziening van de SUWI-organisaties onderling en aan derden. Daarbij is bepaald dat de gegevensstromen tussen de SUWI-organisaties via het 'SUWInet' verlopen. Gegevensstromen waarin de SUWI-regelgeving niet voorziet zal, zonder goedkeuring van de Minister, niet plaatsvinden. Voor zover in de wet SUWI niet van de WBP wordt afgeweken, geldt de WBP. Daarnaast is de Wet Werk en Bijstand (WWB) relevant. Deze wet wordt vervangen door de Participatiewet (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2015). In de WWB is een aparte paragraaf opgenomen over de regels die van toepassing zijn bij de uitwisseling van persoonsgegevens. Deze paragraaf kan als volgt op hoofdlijnen worden geschetst: - Werkgevers hebben een informatieplicht om inlichtingen te verstrekken betreffende de aanvrager van een uitkering of een uitkeringsgerechtigde betreffende omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de WWB. - Diverse instanties, zoals UWV, overige gemeenten, College voor zorgverzekeringen, pensioenfondsen, etc. hebben een informatieplicht naar Z&W indien noodzakelijk voor de uitvoering van de WWB. - Medewerkers die met persoonsgegevens in aanraking komen hebben een geheimhoudingsplicht, tenzij het voor de uitvoering van de WWB noodzakelijk is deze persoonsgegevens te verstrekken aan anderen. - De gemeente heeft een inlichtingenverplichting binnen gestelde regels ten aanzien van diverse instellingen, zoals UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, overige gemeenten etc. Voor de verstrekking van gegevens tussen instanties wordt gebruik gemaakt van het Burgerservicenummer (BSN). 2.3 Overige wet- en regelgeving Naast de sectorale wet- en regelgeving en de WBP geldt er diverse andere wet- en regelgeving, zoals de Wet voor Computercriminaliteit, de Databankenwet, de Auteurswet en de Archiefwet. Vanwege het algemene karakter van dit voorliggende beleid wordt hier verder niet op ingegaan. 3 ICT-beveiliging Bij de gemeente Waterland wordt gebruikt gemaakt van een netwerk dat bestaat uit acht fysieke en circa dertig virtuele servers. Elke medewerker van de gemeente Waterland kan inloggen op iedere werkplek binnen de gemeente. Op de computers (zgn. Thin Clients ) op de werkplek kunnen geen gegevens opgeslagen worden door de gebruikers. Op elke werkplek is de inlogprocedure gelijk. De (digitale) informatiestromen vormen het zenuwcentrum van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie, de bedrijfsvoering, is in een sterke mate afhankelijk van een ongestoorde werking van haar informatiesystemen. Van een gemeente mag worden verwacht dat zij zorgvuldig omgaat met de gegevens die ze beheren en ook de wetgever stelt daaraan eisen. In de WBP worden eisen gesteld die zich tegen verlies of enige onrechtmatige verwerking van gegevens richten en de gemeente moet passende maatregelen nemen. 4

5 Z&W garandeert een correcte en veilige bediening van ICT-voorzieningen. Alle werkprocessen die gebruikt worden in het primaire proces zijn gedocumenteerd. Wijzigingen in deze processen kunnen leiden tot gewijzigde instructies. Op deze manier hebben de medewerkers van Z&W altijd de beschikking over bijgewerkte instructies en beschrijvingen om de werkzaamheden uit te voeren. Het beheer en onderhoud van het informatiseringnetwerk is de verantwoordelijkheid van het taakveld I&A/Systeembeheer. Enkel medewerkers van het taakveld I&A/Systeembeheer zijn bevoegd om wijzigingen in de ICT-infrastructuur aan te brengen. Op deze manier wordt voorkomen dat op verschillende plaatsen binnen de organisatie wijzigingen plaatsvinden en kunnen de zaken beheerst worden. Wanneer op ICT gebied veranderingen plaatsvinden worden de medewerkers van de dienst daarover in kennis gesteld via I&A/Systeembeheer. De implementatie van eventuele patches en releases wordt geregeld door I&A/Systeembeheer. In overleg met de medewerkers van Z&W wordt een datum geprikt om tot feitelijke installering over te gaan. De beheersystemen van Systeembeheer monitoren permanent of de capaciteit van de verschillende servers van de gemeente nog voldoende is. Applicatiebeheerders hebben in deze geen rol. Nieuwe releases en updates worden eerst in de testomgeving geïnstalleerd en getest, alvorens implementatie in de productieomgeving plaatsvindt. Op deze wijze wordt het risico van foutmeldingen geminimaliseerd. Bij de feitelijke implementatie van wijzigingen wordt overleg gevoerd tussen I&A/Systeembeheeer en de medewerkers van Z&W. De kwetsbaarheid van de informatiesystemen is een groot risico voor de bedrijfsvoering en het is van groot belang om door middel van beveiligingsmaatregelen de risico s zo veel mogelijk te beperken. In dit kader is het ICT- beveiligingsplan 2014 opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld in haar vergadering van 13 mei Voor het opstellen van het ICT-Beveiligingsplan is gebruik gemaakt van de handreiking dataclassificatie van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), een initiatief van de VNG/KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Het eerste product van de IBD is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Een normenkader aan de hand waarvan het informatieveiligheidsbeleid wordt getoetst en waaraan alle Nederlandse gemeenten zich hebben geconformeerd. Ook van deze Baseline is gebruik gemaakt bij het opstellen van het ICT-Beveiligingsplan. Het is onlosmakelijk met het ICT-Beveiligingsplan verbonden. 4 Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging is het samenhangend geheel van maatregelen dat de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens garandeert en de controleerbaarheid van de getroffen maatregelen. Het betreft hier zowel de technische, de organisatorische, de juridische, als de menselijke aspecten. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op verschillende onderwerpen die met informatiebeveiliging in het kader van SUWInet te maken hebben. In hoofdstuk 8 is de organisatie van de beveiliging aangegeven en de taken en verantwoordelijkheden van functies in de (informatie)beveiliging. 4.1 Omgeving De omgeving waarbinnen de normen geplaatst moeten worden, wordt gedefinieerd door de volgende functies: - SUWInet Inkijk Direct en snel ophalen van relevante gegevens op een gestandaardiseerde wijze via SUWInet, op basis van webtechnologie. - Meldingen Afhandelen van gebeurtenissen in de SUWI-ketens. Meldingen vinden plaats via het applicatiebeheer of via SUWInet SMTP (ongestructureerd maar nog niet mogelijk). - SUWInet Mail Een door het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) geboden dienst die partijen uit het SUWI domein in staat stelt om s te versturen via het besloten netwerk SUWInet. 5

6 Daardoor vallen tenminste de volgende elementen binnen de reikwijdte van dit normenkader (zie ook onderstaande figuur): - Pc s, servers en het netwerk via welke toegang wordt verkregen tot de applicatie SUWInet Inkijk (denk ook aan wachtwoorden, autorisaties en netwerkcomponenten). - Dossiers (denk ook aan afdrukken, kopiëren, en). - Organisatie (denk ook aan arbeidscontracten, handboeken / handleidingen / werkinstructies). - Omgeving (denk ook aan locaties / ruimten, collega's, klanten). - Systemen welke andere ketenpartners inkijk mogelijkheden bieden bij de GSD en. 4.2 Uitgangspunten De gemeente moet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI) en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag Werk en Inkomen (WEU). Deze laatste wet is verwerkt in de Wet SUWI. Uitgangspunt voor de informatiebeveiliging is: - artikel 6.4 van de Regeling SUWI: hierin is bepaald dat er een beveiligingsplan moet zijn waarin wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de beveiliging van de gegevensuitwisseling die plaatsvindt in het kader van Suwinet. Daarnaast is in dit artikel bepaald dat de gegevensuitwisseling binnen het Suwinet moet worden beveiligd tegen inbreuk op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid overeenkomstig normen die worden bepaald in bijlage I van de Regeling SUWI. - Normenkader zoals opgesteld door de beheersorganisatie van het Suwinet, het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Op grond van de WBP kan een cliënt inzage vragen in of correctie vragen van gegevens. Zulke verzoeken vereisen een zorgvuldige behandeling. Datzelfde geldt in nog sterkere mate bij de verstrekking van gegevens aan derden. Naast deze privacyaspecten van de gegevensuitwisseling dienen ook algemene beveiligingsaspecten in acht te worden genomen. In artikel 13 WBP is namelijk bepaald dat de verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer moet leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 6

7 Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 4.3 Beveiliging van toegang door derden Voorkomen dient te worden dat tijdelijk onbeheerde gebruikersapparatuur ongeoorloofd gebruikt wordt om toegang te krijgen tot persoonsgegevens. In principe is geen enkele computer toegankelijk voor klanten of derden. Enkel de medewerkers van Z&W zijn bevoegd tot gebruik hiervan. Het risico dat derden inzage hebben in persoonsgegevens is bij Z&W voldoende ondervangen. Voordat applicaties met persoonsgegevens geopend kunnen worden, moet de gebruiker diverse inlogcodes invoeren. Zonder login kan zelfs geen gebruik gemaakt worden van het gemeentelijke netwerk. Om vervolgens de afzonderlijke applicaties te starten moet ook per applicatie een user-id en wachtwoord ingevoerd worden. Wanneer gebruikers na ingelogd te zijn hun werkplek verlaten, vergrendelen zij hun werkplek. Daarnaast wordt de werkplek na tien minuten inactiviteit automatisch vergrendeld. Bij de computers in de spreekkamers is wel enig risico aanwezig dat zij ongeoorloofd gebruikt worden, bij afwezigheid van de medewerkers van Z&W. Er zijn hieromtrent afspraken gemaakt, om bij verlaten van de werkplek eerst uit te loggen. 5 Fysieke beveiliging De fysieke beveiliging, elektrotechnische beveiliging en toegangscontrole van het gemeentehuis maken onderdeel uit van de algehele beveiliging en zijn niet specifiek van toepassing op de beveiliging van Suwinet. Het peil van de fysieke en elektrotechnische beveiliging wordt continue bewaakt en als zodanig opgenomen als taak voor de Beveiligingsadviescommissie (zie hoofdstuk 8). Om te voorkomen dat medewerkers van de dienst bij een eventuele crash van het netwerk gegevens over langere tijd kwijt zijn, worden dagelijks back-ups gedraaid van alle servers. Concreet betekent dit dat alle gegevens die zich op de servers bevinden (data, rapporten, beschikkingen etc) elke avond worden opgeslagen op tape. Het feitelijk uitvoeren van de back-ups wordt uitgevoerd door systeembeheer. De back-up tapes worden bewaard in een brand- en inbraak werende kluis. De systeembeheerders, de coördinator I&A en het afdelingshoofd Facilitaire Zaken hebben toegang tot deze kluis. Er is een noodprocedure in het geval de code die gebruikt wordt om de kluis te openen, verloren mocht gaan. Wanneer externen werkzaamheden moeten verrichten aan ICT-voorzieningen van de gemeente Waterland worden deze ingehuurd via I&A/Systeembeheer. Dit taakveld is verantwoordelijk voor de benadering van de firma s en eventuele inplanning. Uiteraard worden enkel bonafide bedrijven benaderd om werkzaamheden voor de gemeente te verrichten. Als extra beveiliging, worden de serverruimte in het gemeentehuis bij onderhoudswerkzaamheden enkel betreden in aanwezigheid van een systeembeheerder. Onderhoudsmonteurs werken niet zonder toezicht in deze ruimten. De servers staan in een afzonderlijke ruimte, die zoveel mogelijk stofvrij is en wordt gekoeld door een koelinstallatie. De toegang tot serverruimte van het gemeentehuis is enkel mogelijk met een aparte sleutel. De volgende bevoegde medewerkers van FZ zijn in het bezit hiervan: de systeembeheerders, de coördinator I&A en het afdelingshoofd FZ. 6 Beveiliging ten aanzien van het personeel De leidinggevenden hebben een rol in het vergroten van de bewustwording en gedrag bij de medewerkers betreffende het correct en integer omgaan met informatie. 7

8 6.1 Beveiligingseisen bij aanname van personeel Zittend personeel Personeel dat in dienst is bij de gemeente valt direct onder de rechtspositie voor ambtenaren (CAR- UWO). Dit betekent dat zij bij de aanstelling niet apart een verklaring dienen te ondertekenen dat zij op verantwoorde wijze omgaan met privacygevoelige informatie. Dit is opgenomen in de CAR-UWO. Wel heeft iedereen een Verklaring Omtrent Gedrag moeten inleveren bij P&O, een geldig ID (paspoort, ID-kaart) en een integriteitsverklaring. Tijdelijk personeel/stagiaires Personeel dat werkzaamheden verricht bij de gemeente en niet in een ambtelijk dienstverband is benoemd, is gedetacheerd via een uitzendbureau of een detacheringsbureau. De gemeente heeft met het vaste uitzendbureau PDZ de afspraak gemaakt dat elke uitzendkracht (waaronder stagiaires) bij de gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag moet inleveren. Bij overeenkomsten met detacheringsbureaus wordt door de gemeente verlangd dat tijdelijk personeel bij de eigen werkgever een Verklaring Omtrent Gedrag heeft ingeleverd, die op verzoek van de gemeente kan worden getoond. In elk geval wil P&O bij alle functies een Verklaring Omtrent Gedrag ontvangen. Verder eist P&O dat het uitzendbureau of detachteringsbureau een kopie van een geldig ID (paspoort of ID-kaart) naar de afdeling P&O stuurt. Iedere inleenkracht tekent op de eerste werkdag een integriteitsverklaring en zorgt ervoor dat de afdeling P&O een kopie ontvangt van de originele Verklaring Omtrent het Gedrag. Nieuw personeel Aan een mogelijk nieuwe medewerker wordt al in de sollicitatie ronde bij het tweede gesprek gevraagd om een integriteitsverklaring te ondertekenen. Daarnaast dient een nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren bij P&O. Na de aanstelling krijgt een nieuwe medewerker een gemeentebrede introductie. Hierbij wordt de medewerker gevraagd om een integriteitsverklaring te ondertekenen. Ook dient een nieuwe medewerker een geldig ID (paspoort of ID-kaart) te overleggen aan P&O. 6.2 Registratie en autorisatie van gebruikers Sinds maart 2013 maakt de organisatie gebruik van een Formulier autorisatie applicaties en uitgifte toegangsbadge en token. In dit formulier zijn de applicaties opgenomen die privacy gevoelige informatie c.q. persoonsgegevens bevatten. In het formulier is ook een geheimhoudingsverklaring gegevensgebruik opgenomen. Het proces en uitvoering worden beheerd door P&O. Leidinggevenden vragen via dit formulier specifieke autorisaties aan voor hun medewerkers, die daarvoor mede ondertekenen, inclusief de geheimhoudingsverklaring. Voor het gebruik van Suwinet geldt dat het afdelingshoofd Z&W aan de medewerker Planning&Control de namen doorgeeft van nieuwe medewerkers en medewerkers die uit dienst gaan op de afdeling Z&W. De medewerker P&C vraagt vervolgens een user-id en wachtwoord (op basis van de juiste gebruikersrol) voor de nieuwe medewerker aan bij I&A/Systeembeheer. Bij uitdiensttreding geeft de medewerker P&C de datum van uitdiensttreding door aan I&A/Systeembeheer en vervolgens wordt door deze afdeling de desbetreffende user-id geblokkeerd en verwijderd. Bij I&A/Systeembeheer is bekend welke medewerkers van Z&W een gebruikersprofiel hebben. Concreet betekent dit dat bekend is wie bevoegd is tot het inloggen op het netwerk van de gemeente Waterland. Er kan een overzicht samengesteld worden betreffende deze gegevens. De medewerker P&C vraagt dit overzicht periodiek, een keer per maand, op bij I&A/systeembeheer. Hij/zij controleert dan of de medewerkers op dit overzicht en hun gebruikersrollen nog correct zijn. 6.3 Instructie voor en informeren van gebruikers Z&W instrueert de individuele gebruikers betreffende correcte omgang met ICT-voorzieningen. Tijdens de algemene introductie van nieuwe medewerkers worden zij in kennis gesteld van het gebruik van privacygevoelige informatie. 8

9 Voor de medewerkers van Z&W en Publiekszaken is met betrekking tot SUWInet een gebruikershandleiding beschikbaar. Daarnaast wordt het handboek beveiliging Suwinet verstrekt en worden werkinstructies gegeven. Ook is beveiliging een vast agendapunt in werkoverleggen. Medewerkers zelf zijn (ook) verantwoordelijk voor een juist gebruik van Suwinet. Elke medewerker is er van op de hoogte dat hij/zij in het kader van de interne controle regulier gecontroleerd wordt of raadpleging en gebruik van gegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn opgevraagd of verstrekt (voor controle op het gebruik zie hoofdstuk 9). 7 Bedreigingen en incidenten Alle belangrijke informatiebedrijfsmiddelen zijn bij de gemeente Waterland op de een of andere manier beveiligd. In het ICT-Beveiligingsplan 2014 zijn de diverse bedreigingen en de beveiligingsmaatregelen om deze bedreigingen zo veel mogelijk te beperken opgenomen. In dit hoofdstuk zijn een aantal aspecten daarvan opgenomen. 7.1 Bedrijfsmiddelen en gegevens Binnen Z&W is het primaire proces beveiligd tegen uitval van het ICT-systeem. Wanneer er verstoringen optreden voor het primaire proces worden noodplannen in werking gezet. Op het gebied van calamiteiten zoals brand, bommeldingen etc. is het calamiteitenplan van kracht. Er zijn noodplannen beschikbaar zodra bijvoorbeeld stroomstoringen optreden. Informatie is beschikbaar bij zowel de Coördinator I&A alsmede de Beveiligingscoördinator. Een actueel overzicht van bedrijfsmiddelen en de beveiliging hieromtrent, is vastgelegd bij systeembeheer. Tevens onderhoudt systeembeheer de registratie en documentatie van alle aanwezige hard- en software in een Configuratie Management DataBase (CMDB) Alle datatransport vindt plaats door middel van vaste bekabeling welke gecontroleerd is op betrouwbaarheid. Binnen de gemeente Waterland wordt gebruik gemaakt van een eigen netwerk dat niet is aangesloten op een telefoonverbinding. Het datanetwerk is getoetst aan vastgestelde normen. Binnen de gemeente Waterland wordt geen gebruik gemaakt van cryptografische versleuteling bij data verzending. Omdat het netwerk van de gemeente Waterland los staat van openbare netwerken is onderschepping van data vrijwel niet mogelijk. Binnen Z&W wordt gewerkt met persoonsgegevens die aangemerkt kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 16 WBP. Omdat deze gegevens niet specifiek onderscheiden kunnen worden binnen de gegevensuitwisseling en gezien het grote aantal uitwisselingen, wordt de risicoklasse van de gegevens vastgesteld op een combinatie van II en III. Logbestanden en de gebruikersadministratie bevatten persoonsgegevens van medewerkers. De gegevens die worden vastgelegd in deze bestanden worden vastgelegd in risicoklasse I. Binnen Z&W is afgesproken dat enkel medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces toegang krijgen tot SUWInet en wordt enkel voor hen een gebruikersaccount en wachtwoord aangemaakt. Naast inloggen op het gemeentelijke netwerk is een aparte inlog noodzakelijk voor SUWInet. 7.2 Bescherming tegen kwaadaardige software De gemeente Waterland gebruikt voor haar netwerk een firewall om kwaadaardige aanvallen van buitenaf te voorkomen. De verantwoordelijkheid van deze firewall ligt bij I&A/Systeembeheer. Naast het gebruik van een firewall, gebruikt de gemeente Waterland ook antivirus/antimalware software een mailgateway en een webgateway. Deze beveiligingssoftware wordt automatisch geactualiseerd (hierover zijn contracten afgesloten met leveranciers). Alle werkplekken binnen de gemeente Waterland zijn dusdanig beveiligd dat computers en servers zijn afgeschermd om geen kans te geven software te installeren. Er kunnen onder meer geen programma s of een programmacode door de gebruiker geïnstalleerd worden. Iedere medewerker moet zijn eigen toegekende inlognaam en wachtwoord intoetsen alvorens verbinding met het gemeentelijke netwerk kan worden gemaakt. 9

10 Iedere medewerker die de mogelijkheid heeft om van de applicatie SUWI-Inkijk gebruik te maken heeft een aparte inlognaam ontvangen, voorzien van een wachtwoord. Velden met sleutelgegevens zijn afgeschermd om wijzigingen aan de instellingen te voorkomen. 7.3 Reageren op incidenten en storingen Wanneer zich binnen Z&W een storing op ICT niveau voordoet wordt dit gemeld bij de gemeentelijke helpdesk van I&A/Systeembeheer (tel. 626). Na afhandeling van de storing krijgt degene die de storing heeft doorgegeven een melding dat de call is afgehandeld. Beveiligingsincidenten worden door I&A/Systeembeheer gerapporteerd en gedocumenteerd. Bij het opstellen van de jaarplanning worden, mede op basis van deze rapportage, zogenaamde projectmatige activiteiten benoemd om het ICT niveau verder te verbeteren en te beveiligen. De gemeente Waterland maakt bij calamiteiten op ICT-gebied gebruik van een vastgestelde methode. Deze methode geeft aan dat problemen door middel van een procedure worden afgehandeld. Verdere informatie is te vinden bij I&A/Systeembeheer. 7.4 Rapporteren van onvolkomenheden in de software Systeembeheer is verantwoordelijk voor het doorvoeren van autorisaties en systeemtechnische toegang tot SUWInet. Dit betekent dat de systeembeheerder degene is die de autorisaties verstrekt aan individuele medewerkers na ontvangst van een schriftelijke opdracht ( ) van de medewerker Planning & Control. Bij eventuele problemen op software gebied is hij/zij degene die als aanspreekpunt fungeert voor de medewerkers. Mochten de problemen niet meteen op te lossen zijn, wordt het probleem doorgegeven aan het BKWI. 8 Beveiligingsorganisatie, taken en verantwoordelijkheden Binnen de gemeente is het college van burgemeester en wethouders bestuurlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie binnen de werkprocessen van de gemeente en stelt het beleid vast. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging van zijn/haar afdeling en de handhaving van de personele beveiliging. Voor een zo goed mogelijke (informatie)beveiliging is het van belang om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo veel mogelijk te scheiden. In de gemeente Waterland is een Beveiligingsadviescommissie ingesteld met als doel de (informatie)beveiliging organisatiebreed te waarborgen, te evalueren en actualiseren. De samenstelling en taken zijn opgenomen onder 8.1. De overige paragrafen zijn specifiek gericht op Suwinet. 8.1 Beveiligingsadviescommissie De Beveiligingsadviescommissie bestaat uit een voorzitter, vaste leden en leden die incidenteel afhankelijk van de te behandelen onderwerpen zitting hebben. Voorzitter van de commissie is het afdelingshoofd Publiekszaken. Vaste leden zijn de beveiligingsfunctionaris/security Officer Suwinet, de I&A-coördinator, de deskundige Basisregistratie Personen (BRP), de Arbo-coördinator (afdeling P&O) en een lid van de Ondernemingsraad. Incidenteel heeft de medewerker Planning&Control Z&W zitting De Beveiligingsadviescommissie heeft tot taak: - Het doen van voorstellen met betrekking tot een nadere ontwikkeling en implementatie van het gemeentelijke (informatie)beveiligingsbeleid. - Het doen van voorstellen met betrekking tot beveiliging in de breedste zin van het woord. - Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders betreffende actuele en/of structurele beveiligingsproblemen. - Het initiëren en aansturen van het proces dat leidt tot het uitvoeren van een jaarlijks onderzoek naar de organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische status van de beveiliging en het opstellen dan wel actualiseren van een jaarlijks beveiligingsplan. 10

11 8.2 Beheer Suwinet Suwinet is het gegevensuitwisselingssysteem van de sector Werk en Inkomen. Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) is beheerder van Suwinet. 8.3 Afdelingshoofd Z&W Het afdelingshoofd Z&W is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van Suwinet. In de praktijk worden de activiteiten gericht op veilig(er) gebruik van Suwinet uitgevoerd door de Security Officer en de medewerker Planning&Control Z&W. Uitsluitend bevoegde personen hebben toegang tot de in Suwinet beschikbare (persoons)gegevens. De bevoegdheid moet worden afgeleid van de taak, functie of verantwoordelijkheid en is ter beoordeling van het afdelingshoofd Z&W. Het afdelingshoofd Z&W neemt besluiten tot het toekennen of intrekken van autorisaties voor Suwinet. Hij/zij geeft aan de medewerker Planning&Control Z&W de namen door van nieuwe medewerkers en medewerkers die uit dienst gaan op de afdeling Z&W. 8.4 Afdelingshoofd Publiekszaken Het afdelingshoofd Publiekszaken is verantwoordelijk voor een veilig en integer gebruik van Suwinet- Burgerzaken door de door hem/haar aangewezen medewerkers Publiekszaken. Uitsluitend bevoegde personen hebben toegang tot de in Suwinet-Burgerzaken en alleen met als doel adresonderzoek uit te voeren ingeval van twijfel over gegevens in de BRP (zie ook 8.9). Het afdelingshoofd Publiekszaken: - neemt besluiten tot het toekennen of intrekken van autorisaties voor Suwinet-Burgerzaken; - vraagt maandelijkse een gebruiksrapportage Suwinet-Burgerzaken op; - voert bij afwijkingen in de gebruikersrapportage nader verdiepend onderzoek uit door middel van het opvragen van een specifieke rapportage; - voert minimaal twee keer per jaar een onderzoek uit aan de hand van een opgevraagde specifieke rapportage. 8.5 Autorisatiebeheer Suwinet De medewerker Planning&Control Z&W is belast met het autorisatiebeheer van Suwinet. De medewerker P&C kan Suwinet-Inkijk niet raadplegen. De medewerker P&C voert in opdracht van het afdelingshoofd Zorg en Welzijn onderstaande taken uit:: - vraagt voor nieuwe gebruikers een user-id en wachtwoord (op basis van de juiste gebruikersrol) aan bij I&A/Systeembeheer; - geeft bij uitdiensttreding de gebruiker en datum van uitdiensttreding door aan I&A/Systeembeheer om het desbetreffende user-id te laten blokkeren en verwijderen; - controleert periodiek of de geautoriseerde medewerker daadwerkelijk toegang mogen hebben vanuit hun werkzaamheden en of ze de juiste autorisatie hebben. De medewerker P&C vraagt daartoe maandelijks bij systeembeheer een overzicht aan van de accounts en rollen; - vraagt maandelijks een gebruikersrapportage Suwinet-Inkijk op; - meldt afwijkingen in de rapportage aan het afdelingshoofd Z&W. 8.6 Gebruikersbeheer Suwinet Het gebruikersbeheer Suwinet is ondergebracht bij I&A/Systeembeheer. Twee systeembeheerders zijn geautoriseerd voor het aanmaken of verwijderen van gebruikers en het wijzigen van gebruikersautorisaties. De door Systeembeheer gebruikte users hebben geen toegang tot de middels Suwinet ontsloten gegevens. Het aanmaken/verwijderen van gebruikers en het wijzigen van de autorisaties daarvan gebeurt alleen schriftelijk ( ) na besluit van het afdelingshoofd Z&W en op aangeven van de autorisatiebeheerder. 11

12 8.7 Security Officer De functie van Security Officer is binnen de gemeente Waterland toebedeeld aan de coördinator Facilitaire Zaken, tevens beveiligingsfunctionaris. De Security Officer: - is het centrale aanspreekpunt op het gebied van informatiebeveiliging; - beheert en beheerst beveiligingsprocedures en maatregelen in het kader van Suwinet, zodanig dat de beveiliging van Suwinet overeenkomstig wettelijke eisen is geïmplementeerd; - bevordert en adviseert op het gebied van (informatie)beveiliging; - analyseert eventuele beveiligingsincidenten; - controleert of en in hoeverre beveiligingsmaatregelen en -procedures worden nageleefd en monitort de uitvoering van het opgestelde beleid; - evalueert de uitkomsten en doet voorstellen voor implementatie en aanpassing van plannen op het gebied van de beveiliging; - heeft jaarlijks overleg met het hoofd Z&W en/of de autorisatiebeheerder Suwinet over informatiebeveiliging en beheer binnen de afdeling Z&W; - rapporteert rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders (eventueel aan de hand van de Verantwoordingsrichtlijn en zelfevaluaties); - zorgt (mede) voor het opstellen en onderhouden van het beveiligingshandboek. 8.8 Juridisch beleidsmedewerker Z&W De juridisch beleidsmedewerker Z&W: - voert bij afwijkingen in de gebruikersrapportage nader verdiepend onderzoek uit door middel van het opvragen van een specifieke rapportage; - voert minimaal twee keer per jaar een onderzoek uit aan de hand van een opgevraagde specifieke rapportage. De juridisch beleidsmedewerker Z&W is daartoe gemandateerd door het college van burgemeester en wethouders. 8.9 Gebruikers en rollen Suwinet Voor de uit te voeren taken/functies worden verschillende Suwinet variaties gebruikt met verschillende autorisatierollen. Er zijn geen speciale bevoegdheden waarbij het mogelijk is om de beveiliging in de systemen of toepassingen te omzeilen. Wachtwoorden voor het netwerk worden regelmatig gewijzigd (ICT-Beveiligingsplan) en accounts in Suwinet verlopen wanneer er 90 dagen geen gebruik van is gemaakt. Gebruikers Suwinet: - Suwinet-Inkijk - G-rollen; - Z&W/consulenten Sociale Zaken; - voor de wettelijke taken beschreven in de Wet Suwi en WWB. - Suwinet-Inburgering - SC-rollen; - medewerkers Z&W/Inburgering; - voor de wettelijke inburgeringstaken en beperkt tot de eigen cliënten die inburgeringsplichtig zijn; - beperkte bevraging eigen cliënten; geen misbruik mogelijk. - Suwinet-Burgerzaken - twee medewerkers Publiekszaken zijn geautoriseerd; - alleen voor adresonderzoeken ingeval van twijfel over de BRP-registratie, waarbij andere bronnen geraadpleegd worden (waaronder Suwinet). Gebruik, toegang en bevoegdheden van de Sociale Recherche zijn in beheer bij de gemeente Purmerend. 12

13 9 Controle op het gebruik Toegang tot de specifieke (persoons)gegevens in Suwinet is afhankelijk van de rol van een medewerker. De gemeente moet (steekproefgewijs) controleren of dat juist gebeurd, de beveiliging functioneert en maatregelen juist worden nageleefd en of medewerkers de correcte toegang en autorisatierollen hebben en niet onbevoegd (persoons)gegevens worden geraadpleegd. In dit handboek zijn de onderstaande controles opgenomen: - 1 x per maand overzicht ter controle accounts en rollen (autorisatiebeheerder); - 1 x per maand gebruikersrapportage Suwinet-Inkijk (autorisatiebeheerder); - 1 x per maand gebruikersrapportage Suwinet-Burgerzaken (afdelingshoofd Publiekszaken); - verdiepend onderzoek bij afwijkingen in gebruikersrapportages (juridisch beleidsmedewerker Z&W en voor Suwinet-Burgerzaken het afdelingshoofd Publiekszaken); - minimaal 2 x per jaar specifieke rapportage) Suwinet (juridisch beleidsmedewerker Z&W en voor Suwinet-Burgerzaken het afdelingshoofd Publiekszaken); - Jaarlijks wordt online een zelfanalyse uitgevoerd om het veilig(er) gebruik van Suwinet te toetsen aan het normenkader dat daarvoor is gesteld (Security Officer). 10 Actualisatie en vaststelling Het Handboek beveiliging Suwinet wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Het Handboek wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 13

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W OK* Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en.. ^1\.-Ŭ Werkgelegenheid ovd > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag M d -1 mo I *y kopie De Gemeenteraad van Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Beveiligingsplan. SUWI inkijk. Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren

Beveiligingsplan. SUWI inkijk. Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren Beveiligingsplan SUWI inkijk Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren December 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Verdeling verantwoordelijkheden medewerkers afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 4 3. Autorisaties

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

""1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder

1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder ""1 Inspectie SZW Mmíïtene van Soàaìe Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1760 AA DEN HELDER Stuknummer: AI16.00180 Betreft Onderzoek

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM. L.,.l l l.l ll, l. l Datum 0 6HAARI 2015

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

... l. " l W «.. W,, Werkgelegenheid. MinisterievanSocialeZakenen 1. Mevr. mr. C. Directeur. ma MDR. Raad, Dalfsen. Geachte

... l.  l W «.. W,, Werkgelegenheid. MinisterievanSocialeZakenen 1. Mevr. mr. C. Directeur. ma MDR. Raad, Dalfsen. Geachte x, 1 r W.~: = ë V InspectieSZW.V 3. St MinisterievanSocialeZakenen 1 Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Dalfsen Postbus Gemeer?raeäin 35 _, 7720 AA DALFSEN..... l. " l Directie

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Enschede

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Enschede POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Midden-Drenthe z2015-00402 Openbare versie Rapport van bevindingen November 2015 DATUM November

Nadere informatie

Beveiligingsnota Suwinet 2014

Beveiligingsnota Suwinet 2014 Beveiligingsnota Suwinet 2014 Boxmeer, 3 april 2014 I-SZ/2014/260. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Verdeling verantwoordelijkheden medewerkers afdeling Sociale Zaken...4 3. Gebruik Suwinet-Inkijk...4

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.ahl {l_.,_ 1Sk'? \ ~\,A. 130 ~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid INGEKOMEN 1 0 FEB 2016 Gemeente Heusden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Nota Informatiebeveiligingsbeleid Wijzer 2015

Nota Informatiebeveiligingsbeleid Wijzer 2015 Nota Informatiebeveiligingsbeleid Wijzer 2015 Beleid Informatiebeveiliging Wijzer 1 september 2015 1 1. Inleiding Wijzer is de uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Naarden, Muiden en Bussum

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting &

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting & 1. Algemeen In deze privacy voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Dienstenvoorwaarden: de Dienstenvoorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Stichting Conexus september 2017 Doel van dit document Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van Stichting Conexus waar toezicht door middel van camerasystemen

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten het suwinet-normenkader en de big kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) is een gezamenlijk

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 1. Inleiding Doel van het beleid is een vastlegging van de maatregelen die Badminton Nederland heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Brummen z2015-00403 Openbare versie Rapport van bevindingen November 2015 DATUM November 2015

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Woudenberg

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek beveiliging van persoonsgegevens via Suwinet Gemeente Woudenberg POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Registratie-/ Planningsoftware Uitgeverij Zwijsen B.V.

Privacy Bijsluiter Registratie-/ Planningsoftware Uitgeverij Zwijsen B.V. Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Registratie-/ Planningsoftware Uitgeverij Zwijsen B.V. Uitgeverij Zwijsen B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten ( digitale leermiddelen

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie