HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)"

Transcriptie

1 HANDREIKING DATACLASSIFICATIE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

2 Colofon Naam document Handreiking Dataclassificatie Versienummer 1.0 Versiedatum oktober 2013 Versiebeheer Het beheer van dit document berust bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Copyright 2013 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave voor het doel zoals vermeld in deze uitgave is met bronvermelding toegestaan voor alle gemeenten en overheidsorganisaties. Voor commerciële organisaties wordt hierbij toestemming verleend om dit document te bekijken, af te drukken, te verspreiden en te gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden: 1. KING wordt als bron vermeld; 2. het document en de inhoud mogen commercieel niet geëxploiteerd worden; 3. publicaties of informatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij de verstrekker berusten, blijven onderworpen aan de beperkingen opgelegd door de KING; 4. ieder kopie van dit document, of een gedeelte daarvan, dient te zijn voorzien van de in deze paragraaf vermelde mededeling. Rechten en vrijwaring KING is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kan KING geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden, onvolledigheden of nalatigheden. KING aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing ervan. In samenwerking met De producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) worden vervaardigd in samenwerking met: 2

3 Voorwoord De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en actief sinds 1 januari Aanleiding voor de oprichting van de IBD vormen enerzijds de leerpunten uit een aantal grote incidenten op informatiebeveiligingsvlak en anderzijds de visie Digitale Overheid De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. De IBD heeft drie doelen: 1. het preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging. 2. het leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. 3. het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de praktijk van alle dag naar een hoger plan te tillen. De ondersteuning die de IBD biedt bij het ICT-beveiligingsassessment DigiD is een voorbeeld van zo n project. Hoe realiseert de IBD haar doelen? Om invulling te kunnen geven aan haar doelen is door de IBD op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de gemeentelijke markt. Deze Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) betreft twee varianten, een Strategische- én een Tactische Baseline. Beide varianten van de BIG zijn beschikbaar voor alle gemeenten op de community van de IBD, zodat door iedere gemeente tot implementatie van de BIG kan worden overgegaan. Bestuur en management hebben met deze baseline een instrument in handen waarmee zij in staat zijn om te meten of de organisatie in control is op het gebied van informatiebeveiliging. Om de implementatie van de Strategische en Tactische Baseline te ondersteunen, zijn door de IBD in samenwerking met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening producten ontwikkeld op operationeel niveau. Dit heeft een productenportfolio opgeleverd, genaamd de Operationele Baseline Nederlandse Gemeenten. Onderhavig product is onderdeel van het productenportfolio. Naast een productenportfolio, heeft de IBD voor gemeenten ook een dienstenportfolio ontwikkeld. Voor een volledig overzicht van het producten- en dienstenportfolio, kunt u terecht op de website van de IBD. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van de regels. Hierbij geldt: - Er is wetgeving waar altijd aan voldaan moet worden, zoals niet uitputtend: GBA, SUWI, BAG en PUN, maar ook de archiefwet. - Er is een gemeenschappelijk normenkader als basis: de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). - De gemeente stelt dit normenkader vast, waarbij er ruimte is voor afweging en prioritering op basis van het pas toe of leg uit principe. 3

4 Leeswijzer Dit product maakt onderdeel uit van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Doel Dit document bevat een good practice voor (data)classificatie. Data betekent in dit verband alle gegevens en informatie, ongeacht het medium waarop deze opgeslagen wordt en ongeacht de presentatie daarvan. Doelgroep Dit document is van belang voor systeemeigenaren en informatiemanagers. Relatie met overige producten Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) o Strategische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten o Tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten Voorbeeld Informatiebeveiligingsbeleid Gemeenten GAP-analyse Maatregelen tactische variant Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 7.2 4

5 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Classificatie van data Risicoanalyse en restrisico s 7 3 Beleidskaders voor classificatie 9 4 Principes voor classificatie 11 5 Beveiligingseisen per classificatieniveau Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid 15 Stap 1: Wettelijke eisen 17 Stap 2: Verantwoordelijkheden t.a.v. data 17 Stap 3: Analyse kritische bedrijfsprocessen 18 Stap 4: Afweging: criteria bij het bepalen van het classificatieniveau 19 Stap 5: Het resultaat 20 Bijlage 1: Classificatie leidraad 21 Bijlage 2: Classificatie vragenlijsten 22 B Vragenlijst beschikbaarheid 23 I Vragenlijst integriteit 25 V Vragenlijst vertrouwelijkheid 27 Bijlage 3: Waarderingsschaal 29 5

6 1 Inleiding Dit document bevat een good practice voor (data)classificatie. In dit document wordt alleen gepraat over classificatie, maar rubricering wordt binnen het vakgebied ook vaak gebruikt. Data betekent in dit verband alle gegevens en informatie, ongeacht het medium waarop deze opgeslagen wordt en ongeacht de presentatie daarvan. Classificatie gaat in dit geval niet dieper dan een proces of een systeem. De in deze handreiking genoemde niveaus en (bewaar)termijnen zijn een voorstel en komen uit verschillende brondocumenten, waaronder: wetgeving, PVIB patronen, een gemeente en de strategische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten. Classificatie van data geeft antwoord over de hoeveelheid maatregelen die genomen moeten worden om die data adequaat te beschermen en geeft ook antwoord op de vraag of de data binnen of buiten de baseline valt. De maatregel dataclassificatie of rubricering komt voort uit de tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), hoofdstuk 7.2. Doelstelling handreiking De hier voorgestelde classificatie handleiding beschrijft een good practice voor classificatie van informatie. De leidraad biedt handvatten om een classificatiesysteem te ontwikkelen of te verbeteren en deze te implementeren. Belang van classificatie De mogelijke schade die een dreiging (bijv. misbruik door oneigenlijke toegang) kan toebrengen aan bepaalde informatie en de kans dat het optreedt, kan met een risicoanalyse worden geëvalueerd. Het management dient vervolgens aan te geven welke risico s aanvaardbaar zijn en welke met maatregelen moeten worden afgedekt. Het gebruik van standaard risicoanalyse hulpmiddelen is vaak een tijdrovend en abstract traject. De voorgestelde classificatiemethodiek geeft een snelle indicatie van het belang van de informatie(systemen) en is daarmee een basis voor een risicoanalyse. Na de classificatie kunnen de juiste maatregelen getroffen worden waardoor enerzijds inbreuken op de veiligheid worden voorkomen en anderzijds daarvoor niet nodeloos veel inspanning getroost wordt. 6

7 2 Classificatie van data Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen en procedures om informatie te beschermen. Het doel is: waarborgen van de continuïteit, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en de informatievoorziening en het beperken van de gevolgen van eventuele beveiligingsincidenten. Het beschermingsniveau van data wordt uitgedrukt in classificatieniveaus voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie: Beschikbaarheid: hoeveel en wanneer data toegankelijk is en gebruikt kan worden. De onderscheiden niveaus zijn: niet nodig; noodzakelijk; belangrijk en essentieel. Integriteit: het in overeenstemming zijn van informatie met de werkelijkheid en dat niets ten onrechte is achtergehouden of verdwenen (juistheid, volledigheid en tijdigheid). De onderscheiden niveaus zijn: niet zeker; beschermd; hoog en absoluut. Vertrouwelijkheid: de bevoegdheden en de mogelijkheden tot muteren, kopiëren, toevoegen, vernietigen of kennisnemen van informatie voor een gedefinieerde groep van gerechtigden. De onderscheiden niveaus zijn: openbaar; bedrijfsvertrouwelijk, vertrouwelijk en geheim. Het toekennen van classificatieniveaus aan data en/of informatiesystemen is van groot belang, omdat daarmee het (vereiste) beschermingsniveau kenbaar gemaakt wordt. Aan de hand hiervan kan worden bepaald welke beveiligingseisen gelden en welke maatregelen moeten worden genomen. Dit is bijvoorbeeld relevant voor beheerders die lang niet altijd bekend zijn met de inhoud en dus de waarde van data, maar wel worden geacht adequate beschermingsmaatregelen te treffen. De volgende factoren oefenen invloed uit op de adequate beveiligingsmaatregelen: beleidsuitgangspunten, architectuurprincipes, beveiligingseisen (en hoe deze te interpreteren). Met de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten is het basis beveiligingsniveau bepaald dat geldt voor de gehele bedrijfsvoering van een gemeente. Hierdoor moeten alleen processen en systemen onderzocht worden waarvan verwacht wordt dat deze meer beveiligingsmaatregelen nodig hebben dan de Baseline. Met een classificatiemethode kan bepaald worden of het proces of systeem binnen of buiten baseline valt. Indien de classificatie hoger dan vertrouwelijk is, dan zijn extra maatregelen nodig. Soms zijn deze maatregelen al genomen als application control (binnen de applicatie). Soms zijn deze extra maatregelen al uitgewerkt door een uitgevoerde risicoanalyse van een andere gemeente of er wordt binnen de gemeente een risicoafweging gemaakt door het uitvoeren van een risicoanalyse met als resultaat meer passende maatregelen. 2.1 Risicoanalyse en restrisico s Een gemeente die informatie verwerkt en daarbij informatiesystemen gebruikt loopt bepaalde risico s doordat die informatie en systemen kwetsbaar zijn voor dreigingen van binnen en van buiten. Het uitvoeren van een risicoanalyse ondersteunt het management bij het vaststellen van de risico s die worden gelopen en hoe groot die risico s zijn. Daarmee kan vervolgens bepaald worden welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om de risico s terug te dringen. Vooral bij de vertaling van risico naar maatregel is classificatie een belangrijk hulpmiddel om de ernst van een risico en de reikwijdte van een maatregel te kunnen bepalen. De voorgestelde Classificatie handreiking kan beschouwd worden als een vereenvoudigde vorm van een risicoanalyse. 7

8 Bij een risicoanalyse worden bedreigingen benoemd en in kaart gebracht. Per bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt vervolgens berekend wat de schade is die op zou kunnen optreden als een bedreiging zich daadwerkelijk voordoet. De bedoeling van een risicoanalyse is dat er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico's beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau: het treffen van informatiebeveiligingsmaatregelen. Daarbij wordt naast een risicoanalyse ook een kosten en baten analyse uitgevoerd. Op voorhand hoeft niet ieder risico te worden afgedekt: wanneer de kosten van de maatregelen om een risico te beperken hoger zijn dan de mogelijke schade, dan kan besloten worden het risico te accepteren. Het is de eigenaar/houder van de gegevens die bepaalt of deze classificatie juist is, maar ook of dat beargumenteerd van de aan deze classificatie gekoppelde maatregelen kan worden afgeweken, omdat het restrisico acceptabel is. 8

9 3 Beleidskaders voor classificatie In dit hoofdstuk worden aanvullende beleidskaders als voorbeeld weergegeven welke als apart beleid naast het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente uitgegeven kunnen worden. Voorbeeld beleid: Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente <gemeentenaam> beschrijft globaal de normen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. De onderscheiden niveaus van beschikbaarheid zijn: Niet nodig: De gegevens kunnen zonder gevolgen langere tijd niet beschikbaar zijn Schending van beschikbaarheid heeft geen gevolgschade. Noodzakelijk: De informatie of service mag incidenteel uitvallen, het bedrijfsproces staat incidentele uitval toe. De continuïteit zal op redelijke termijn moeten worden hervat. Schending van deze classificatie kan enige 1 (in)directe schade toebrengen Belangrijk: De informatie of service mag bijna nooit uitvallen, het bedrijfsproces staat nauwelijks uitval toe. De continuïteit zal snel moeten worden hervat. Schending van deze classificatie kan serieuze 2 (in)directe schade toebrengen. Essentieel: De informatie of service mag alleen in zeer uitzonderlijke situaties uitvallen, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit, het bedrijfskritische bedrijfsproces staat eigenlijk geen uitval toe. De continuïteit zal zeer snel moeten worden hervat. Schending van integriteit kan (zeer) grote 3 schade toebrengen. De onderscheiden niveaus van integriteit zijn: Niet zeker: Deze informatie mag worden veranderd. Geen extra bescherming van integriteit noodzakelijk. Schending van integriteit heeft geen gevolgschade. Beschermd: Het bedrijfsproces dat gebruik maakt van deze informatie staat enkele (integriteits-)fouten toe. Een basisniveau van beveiliging is noodzakelijk. Schending van deze classificatie kan enige (in-)directe schade toebrengen Hoog: Het bedrijfsproces dat gebruik maakt van deze informatie staat zeer weinig (integriteits-)fouten toe. Bescherming van integriteit is absoluut noodzakelijk. Schending van deze classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen. Absoluut: Het bedrijfsproces dat gebruik maakt van deze informatie staat geen (integriteits- )fouten toe. Schending van integriteit kan (zeer) grote schade toebrengen De onderscheiden niveaus van vertrouwelijkheid zijn: Openbaar: Alle informatie die algemeen toegankelijk is voor een ieder. Er is geen schending van deze classificatie mogelijk. Bedrijfsvertrouwelijk: Informatie die toegankelijk mag of moet zijn voor alle medewerkers van de eigen organisatie(s). Vertrouwelijkheid is gering. Schending van deze classificatie kan enige (in)directe schade toebrengen. Vertrouwelijk: Informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep gebruikers 4. De informatie wordt ter beschikking gesteld op basis van vertrouwen. Schending van deze classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen. 123 Voor uitleg over enige, serieuze en zeer grote zie bijlage 3 4 Onder de term beperkte groep gebruikers in de definitie van vertrouwelijk wordt een verzameling identiteiten met een specifieke en gemeenschappelijke taak en/of functie bedoeld; niet het lid zijn van een bepaalde dienst of deelgemeente. 9

10 Geheim: Dit betreft gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct geadresseerde. Schending van deze classificatie kan zeer grote schade toebrengen. 10

11 4 Principes voor classificatie De volgende principes zijn het uitgangspunt voor (data) classificatie: De classificatietabel heeft betrekking op alle in beheer zijnde gegevensverzamelingen, gegevensdragers, informatiesystemen, servers en netwerkcomponenten. Informatie kan meer of minder gevoelig of kritisch zijn. Voor bepaalde informatie kan een extra niveau van bescherming of een speciale verwerking nodig zijn. Als een informatiesysteem daarvoor maatregelen (applicatie controls) genomen heeft om delen van de systeeminformatie die hoger geclassificeerd is adequaat te beschermen op record of schermniveau, dan kan een systeem als geheel lager ingeschaald worden binnen de tabel en daarmee bijvoorbeeld alsnog binnen de baseline vallen. De eigenaar van de gegevens (veelal ook de proceseigenaar) bepaalt het vereiste beschermingsniveau (classificatie). Indien sprake is van wettelijke eisen wordt dit expliciet aangegeven. De eigenaar van de gegevens bepaalt tevens wie toegang krijgt tot welke gegevens. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk classificatieniveau; te hoge classificatie leidt tot onnodige kosten. Bovendien dient informatie in beginsel voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zijn in het kader van een transparante overheid. Het object van classificatie is informatie. De classificatie die door de soort informatie bepaald wordt geldt ook voor het hogere niveau van informatiesystemen (of informatieservices), dat wil zeggen dat als een systeem geheime informatie verwerkt het hele systeem als geheim wordt aangemerkt tenzij voor dat hogere niveau maatregelen genomen zijn binnen het informatiesysteem. Alle classificaties van alle bedrijfskritische systemen zijn centraal vastgelegd door de eigenaren en dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door de CISO. In alle gevallen kan de eigenaar van de gegevens zich voor het classificeren laten ondersteunen door beveiligingsspecialisten, zoals de CISO. Het uitgangspunt is de BIG. Echter als er meer maatregelen nodig zijn dan dienen de te nemen maatregelen te worden afgestemd op de risico s, waarbij rekening dient te worden gehouden met technische mogelijkheden en de kosten van de te nemen maatregelen. Dit is vaak situatieafhankelijk. Naarmate de gegevens een gevoeliger karakter hebben, of gezien de context waarin ze gebruikt worden een groter risico inhouden, dienen zwaardere eisen aan de beveiliging van die gegevens te worden gesteld. In het algemeen kan worden gesteld dat indien met naar verhouding geringe extra kosten meer beveiliging kan worden bewerkstelligd dit als passend kan worden beschouwd. Extra beveiliging is echter niet meer passend, indien de kosten voor het mitigeren van de risico s disproportioneel hoog zijn. Kort gezegd: risico s en de te nemen maatregelen dienen in balans te zijn. 11

12 5 Beveiligingseisen per classificatieniveau 5.1 Beschikbaarheid Beschikbaarheid stelt in tegenstelling tot integriteit en vertrouwelijkheid geen eisen aan de inhoud van de data. Er gelden daarom geen bijzondere maatregelen voor authenticatie, autorisatie, monitoring en beveiliging, zoals voor integriteit en vertrouwelijkheid (zie volgende paragrafen). Aangezien de normen voor beschikbaarheid verschillen per service moet het classificatieniveau voor beschikbaarheid altijd worden gespecificeerd. Definitie Beschikbaarheid is gedefinieerd als 'eigenschappen van het geheel van ICT-diensten, systemen, componenten en gegevensdragers die van invloed zijn op de tijd dat het product of de dienst (en daarmee informatie) beschikbaar is voor de geautoriseerde gebruiker, op de momenten dat het beschikbaar moet zijn'. Beschikbaarheid wordt gemeten aan de hand van de Mean Time Between Failures (MTBF). Dit is de gemiddelde tijd tussen het herstel van het ene incident en het optreden van het volgende incident. De in de onderstaande tabel genoemde waarden zijn een voorbeeld, deze waarden moeten door de gemeente zelf bepaald worden. Beveiligingsnormen: De normen voor de kantoor Automatisering (KA), Intranet van de gemeente <gemeentenaam> en de toegevoegde diensten zijn (let op, dit kan per systeem / klasse worden ingevuld): KA (basis en plus applicaties): 99,5% beschikbaarheid op werkdagen tussen 7:30 en 18:00 Intranet <gemeentenaam>: 99,5% beschikbaarheid op werkdagen tussen 7:30 en 18:00 Klasse Noodzakelijk Werktijden Van 08:00 tot 17:00 uur op maandag t/m vrijdag behoudens algemeen erkende feestdagen. Beschikbaarheid tijdens werktijd 99,6% (min.) Beschikbaarheid buiten werktijd 96,1% (min.) MTBF 100 dagen (min.) MTTR (voor storingen langer dan 3 4 uur (max.) minuten) Aantal storingen: 3 Minuten of korter 4 per maand (max.) Langer dan 3 minuten 1 per maand (max.) Klasse Belangrijk Werktijden Van 07:00 tot 21:00 uur op maandag t/m vrijdag behoudens algemeen erkende feestdagen. Beschikbaarheid tijdens werktijd 99,6% (min.) Beschikbaarheid buiten werktijd 96,1% (min.) 12

13 MTBF 100 dagen (min.) MTTR (voor storingen langer dan 3 4 uur (max.) minuten) Aantal storingen: 3 Minuten of korter 2 per maand (max.) Langer dan 3 minuten 1 per 2 maanden (max.) Klasse Essentieel Werktijden 24 uur per dag, 7 dagen per week, behoudens gepland onderhoud. Beschikbaarheid 99,9% (min.) MTBF 200 dagen (min.) MTTR (voor storingen langer dan 3 4 uur (max.) minuten) Aantal storingen: 3 Minuten of korter 1 per maand (max.) Langer dan 3 minuten 1 per halfjaar (max.) 5.2 Integriteit Het onderwerp integriteit valt normaliter in twee delen uiteen: de integriteit van data communicatie en opslag enerzijds (d.w.z. niet gerelateerd aan het gemeentelijke proces zelf), en de integriteit van de informatie in de applicaties of fysiek (d.w.z. gerelateerd aan het gemeentelijke proces zelf). Integriteit gekoppeld aan de applicatie is altijd situatie afhankelijk en afhankelijk van de eisen van een specifiek proces. Voor de functionele integriteit van de informatievoorziening wordt een minimale set van normen opgesteld waarbij er per dienst en/of applicatie nadere afspraken gemaakt kunnen worden. Definitie Integriteit geeft de mate aan waarin de informatie actueel en correct is. Kenmerken zijn juistheid, volledigheid en tijdigheid van de transacties. Beveiligingsnormen Onderstaande tabel beschrijft de beveiligingseisen (en maatregelen) per classificatieniveau, onderverdeeld in eisen voor authenticatie, autorisatie, monitoring en beveiliging. De bewaartermijnen zijn indicatief. Voor gegevens waarin (herleidbare) persoonsgegevens voorkomen moet boven de 6 maanden bewaartermijn formeel melding gedaan worden bij de privacy functionaris of het agentschap BPR. 13

14 Niveau Authenticatie Autorisatie Monitoring Beveiliging Niet zeker Geen Geen Geen Geen Beschermd Authenticatie basis vereist. Autorisatie vereist. Vastleggen authenticatie (correct en foutief) en tijdstip. Vastleggen relevante input en output van een IT-systeem of service. Monitoring-gegevens Inputvalidatie. Controleren op mutatie tijdens transport. Transportbeveiliging of berichtbeveiliging. Gegevens: Versie van gebruikte gegevens is bekend. 67 Na uitvoering van een service blijven gewijzigde gegevens consistent. bewaren voor periode van 1/2 jaar. 5 Hoog Authenticatie midden vereist. Autorisatie vereist. 4- Vastleggen authenticatie (correct en foutief) en Inputvalidatie. Controleren op mutatie tijdens transport. ogen principe tijdstip. Berichtbeveiliging. vereist. Vastleggen relevante input en output van een IT-systeem of service. Monitoring-gegevens Gegevens: Versie van gebruikte gegevens is bekend. Wijzigingen alleen op bron. Na uitvoering van een service blijven gewijzigde gegevens consistent. bewaren voor periode van maximaal 2 jaar of langer bij een vermoed beveiligingsincident. Absoluut Authenticatie hoog vereist. Geen SSO toegestaan. Autorisatie vereist. 4- Vastleggen authenticatie (correct en foutief) en Inputvalidatie. Controleren op mutatie tijdens transport. ogen principe tijdstip. Berichtbeveiliging. vereist. Vastleggen relevante input en output van een IT-systeem of service. Monitoring-gegevens Gegevens: Gegevens worden niet buiten hun bron opgeslagen (behalve voor beschikbaarheid~) en niet buiten hun bron gewijzigd. bewaren voor periode van Na uitvoering van een service blijven minimaal 3 8 jaar bij een gewijzigde gegevens consistent. vermoed beveiligingsincident. Vastleggen oude staat van te wijzigen gegevens. De authenticatieniveaus verwijzen naar het vereiste beveiligingsmechanisme: Basis: authenticatie gebaseerd op iets wat men weet (naam/wachtwoord). Midden: authenticatie gebaseerd op iets wat men weet en iets wat men heeft (bijv. een token, smartcard of certificaat). 5 Voor zover niet in strijd met wetgeving wat betreft de vastlegging van gegevens. 6 Het gaat om de bron van de gegevens of een kopie van de gegevens en het tijdstip van de gebruikte gegevens. 7 Regels met betrekking tot gegevensuitwisseling met derden (buiten Gemeente Xxxxxxxxx) worden gedefinieerd in een leveringscontract. Hierin komen ook regels met betrekking tot integriteit en vertrouwelijkheid aan bod 8 Zie van de tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 14

15 Hoog: authenticatie gebaseerd op eigenschap, bijvoorbeeld irisscan of vingerafdruk. De autorisatieniveaus verwijzen naar de wijze waarop de controle wordt uitgevoerd. Vanaf beschermd is altijd autorisatie verplicht en vanaf hoog komt daar het 4-ogen principe bij. Het 4- ogen principe bestaat uit één persoon die vastlegt en één persoon die fiatteert. Bij monitoring van de niveaus beschermd en hoog wordt de term relevant gebruikt. Welke gegevens relevant zijn, is ter beoordeling van de eigenaar. Voorbeelden en richtlijnen voor relevante gegevens zijn stamgegevens (gegevens waarop andere gegevens gebaseerd zijn), gegevens in basis- en kernregistraties, privacygevoelige informatie en gegevens beschermd door wet- en regelgeving. Bij datatransport is berichtbeveiliging te prefereren boven transportbeveiliging. Echter, transportbeveiliging kan in bepaalde gevallen eenvoudiger en/of goedkoper te implementeren zijn. Daarom is bij classificatieniveau beschermd de keuze voor transportbeveiliging en berichtbeveiliging open gelaten. Bij hoog en absoluut is de classificatie zodanig dat berichtbeveiliging toegepast moet worden. 5.3 Vertrouwelijkheid Definitie Vertrouwelijkheid is het kwaliteitsbegrip waaronder privacybescherming maar ook de exclusiviteit van informatie gevangen kan worden. Het waarborgt dat alleen geautoriseerden toegang krijgen en dat informatie niet kan uitlekken. Vertrouwelijkheid geeft de mate aan waarin de informatie actueel en correct is. Kenmerken zijn juistheid, volledigheid en geautoriseerdheid van de transacties Vertrouwelijke gegevens zijn bijvoorbeeld: Persoonsgegevens Gemeentelijke- en bedrijfsgeheimen Concurrentiegevoelige gegevens zoals voorbereidingen voor bestemmingsplannen Medische gegevens Beveiligingsmaatregelen Onderstaande tabel beschrijft de beveiligingseisen (en maatregelen) per classificatieniveau, onderverdeeld in eisen voor authenticatie, autorisatie, monitoring en beveiliging. 15

16 Niveau Authenticatie Autorisatie Monitoring Beveiliging Openbaar Geen Geen Geen Geen Bedrijfs- Authenticatie basis vereist. Autorisatie Vastleggen herhaaldelijk Outputvalidatie. vertrouwelijk Sessie-timeout na 15 min vereist (lid foutieve authenticatie en Versleuteling tijdens transport buiten netwerk inactiviteit. Voor klant van tijdstip. 9 Monitoringgegevens van Gemeente <gemeentenaam> via absolute sessie-timeout na 120 min. Identiteit blokkeren na 3 achtereenvolgende foutieve authenticatiepogingen. Authenticatie basis nodig voor deblokkeren. bewaren voor organisatie). periode van 1/2 jaar. transportbeveiliging of berichtbeveiliging. Kopieën van gegevens moeten net zo goed beveiligd worden. Gegevens uit productieomgeving worden niet gebruikt in OTA 10 -omgevingen tenzij deze zijn geanonimiseerd en de gegevenseigenaar toestemming heeft gegeven. Vertrouwelijk Authenticatie midden Autorisatie Vastleggen herhaaldelijk Outputvalidatie. vereist. Sessie-timeout na 15 min vereist (specifieke foutieve authenticatie en tijdstip. Monitoringgegevens Versleuteling tijdens transport en op tussenstations binnen en buiten netwerk van inactiviteit. Voor klant rol). bewaren voor Gemeente <gemeentenaam> via absolute sessie-timeout na 120 min. Identiteit blokkeren na 3 achtereenvolgende foutieve authenticatiepogingen. Authenticatie midden nodig voor deblokkeren. periode van 2 jaar. berichtbeveiliging. Kopieën van gegevens moeten minimaal net zo goed beveiligd worden. Aantal kopieën minimaliseren. Berichtbeveiliging. Gegevens uit productieomgeving worden niet gebruikt in OTA-omgevingen tenzij deze zijn geanonimiseerd en de gegevenseigenaar toestemming heeft gegeven. Geheim Authenticatie hoog vereist. Autorisatie Vastleggen correcte en Outputvalidatie. Sessie-timeout na 15 min inactiviteit. Voor klant vereist (specifieke foutieve authenticatie en tijdstip. Monitoringgegevens Versleuteling tijdens transport en op tussenstations via berichtbeveiliging. absolute sessie-timeout na rol). bewaren voor Versleutelde opslag van gegevens. Transport 120 min. Identiteit blokkeren na 3 achtereenvolgende foutieve authenticatiepogingen. Authenticatie hoog nodig voor deblokkeren. Geen SSO toegestaan. periode van 7 jaar. van gegevens minimaliseren. Alleen transport en opslag binnen vaste netwerk van Gemeente <gemeentenaam>. Geen kopieën toegestaan behalve voor beschikbaarheid. ' Gegevens uit productieomgeving worden niet gebruikt in OTA-omgevingen tenzij deze zijn geanonimiseerd en de gegevenseigenaar toestemming heeft gegeven. De authenticatie niveaus verwijzen naar het vereiste beveiligingsmechanisme (zie voorgaande paragraaf). Bedrijfsvertrouwelijk verwijst naar de organisatie, waarmee wordt bedoeld: de Gemeente <gemeentenaam>, een deelgemeente of een dienst. 9 Onder herhaaldelijk foutief' wordt in de context van monitoring gesproken als een identiteit achtereenvolgens drie keer foutief authenticeert. Na correct inloggen wordt de teller op nul gezet. 10 Ontwikkel-, Test- en Acceptatie- omgevingen 16

17 6 Bepalen van classificatieniveaus In de voorgaande hoofdstukken is de context beschreven die van belang is bij het toekennen van classificatieniveaus: de beleidsuitgangspunten, architectuurprincipes en beveiligingseisen. Met deze kennis kan data geclassificeerd gaan worden. In dit hoofdstuk zijn de te doorlopen stappen uitgewerkt. Stap 1: Wettelijke eisen De eerste stap bij dataclassificatie is nagaan welke wet en regelgeving mogelijk eisen stelt aan gebruik, distributie en opslag van data. Zie voor een overzicht van relevante wetgeving hoofdstuk 1.5 van de tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Vooral in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens, waarbij het begrip passende beveiligingsmaatregelen een rol speelt. De WBP bepaalt dat persoonsgegevens door de verantwoordelijke (degene die doel en middelen van de verwerking vaststelt) in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden verwerkt (artikel 6 WBP). Tevens dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verzameld (artikel 7 WBP). Ook mogen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 9 WBP). Daarnaast dienen persoonsgegevens die worden verwerkt toereikend, ter zake dienend, niet bovenmatig, juist en nauwkeurig te zijn (artikel 11 WBP). Deze bepalingen zijn leidend bij de toekenning van classificatieniveaus. Het beschermingsniveau van data is veelal het resultaat van een afweging van belangen. Bijvoorbeeld, het verstrekken van informatie volgens de WOB dient achterwege te blijven voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen bijvoorbeeld inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (WOB, art 10, 2d). Voor een zorgvuldige afweging van wat wel/niet toegestaan is, is het raadzaam een jurist of een juridische dienst in te schakelen. Stap 2: Verantwoordelijkheden t.a.v. data Voor het toekennen van classificatieniveaus is het van belang om verantwoordelijkheden t.a.v. data en/of informatiesystemen goed in beeld te hebben: Wie bepaalt wie data mag gebruiken? Wie is bevoegd het beschermingsniveau te bepalen (rekening houdend met doelbinding in de wetgeving)? Wie heeft een 'business' belang bij gebruik van deze data? NB: de eigenaar van de data is niet per definitie de grootste belanghebbende. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het classificatieniveau. Bepaal wie er allemaal gebruik maakt van data en/of informatiesystemen en welke rechten zij hebben. NB: dit is relevant bij het bepalen van risico's. Data die slechts voor enkelen toegankelijk is, is minder kwetsbaar dan data die breed wordt gedistribueerd via bijvoorbeeld een datawarehouse t.b.v. bedrijfsapplicaties. Hoewel de eigenaar van de gegevens verantwoordelijk is voor classificatie zal kennis over gebruik, distributie en opslag én kennis van de beveiligingscontext veelal bij anderen liggen. Bij het 17

18 classificeren kan de eigenaar van de gegevens de hulp inroepen van de verantwoordelijk functioneel beheerder en de persoon die belast is met de rol van informatiebeveiligingsfunctionaris of CISO. Stap 3: Analyse kritische bedrijfsprocessen Classificatieniveaus zijn afgeleid van de waarde van data en het belang van het bedrijfsproces waarin deze data een rol speelt. Stel daarom vast wat het belang is van de bedrijfsvoerings processen voor de organisatie en hoe deze processen worden ondersteund door de ICT voorzieningen. De analyse wordt uitgevoerd met de modelvragenlijsten uit bijlage 1. Deze vragenlijsten geven direct het gewenste classificatieniveau voor beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van een informatiebedrijfsmiddel. In het kader van reproduceerbaarheid en voor bijvoorbeeld auditpartijen die achtergrond gegevens vragen, maar ook om vergelijkingen mogelijk te maken bij toekomstige herclassificatie, sterk aanbevolen om de ingevulde vragenlijsten te archiveren. In 2007 heeft de voorloper van het NCSC, GovCert, een onderzoek uitgevoerd met een aantal gemeenten, naar de betrouwbaarheidseisen voor een aantal uitvoeringsprocessen. Deze staan in onderstaande tabel en zijn bedoeld als leidraad. Proces Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid Burgerzaken (klantbegeleiding, afspraken) Belangrijk Absoluut Vertrouwelijk Basisregistratie persoonsgegevens Essentieel Absoluut Geheim Overige basisregistraties Essentieel Absoluut Openbaar Indienen en behandelen beroep en bezwaarschriften Noodzakelijk Absoluut Openbaar/ vertrouwelijk Registratie ingekomen post burgers en bedrijven Noodzakelijk Hoog Bedrijfsvertrouwelijk Beheren gevonden voorwerpen Noodzakelijk Beschermd Openbaar Bedrijvenloket Noodzakelijk Beschermd Openbaar Publicatie van ruimtelijke plannen Noodzakelijk Absoluut Openbaar Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Noodzakelijk Absoluut Openbaar Kenbaarstelling Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) Noodzakelijk Absoluut Openbaar Registratie risico's gevaarlijke stoffen (risicokaart) Essentieel Absoluut Bedrijfsvertrouwelijk Bodembeheer Noodzakelijk Hoog Openbaar Aanvraag en verlening vergunning Noodzakelijk Absoluut Vertrouwelijk Bouw- en woningtoezicht Noodzakelijk Absoluut Vertrouwelijk Financieel beheer (betalingen leges, etc.) Noodzakelijk Hoog Vertrouwelijk Aangifte en heffing gemeentelijke belastingen/ heffingen Noodzakelijk Hoog Vertrouwelijk Waardebepaling Onroerende Zaken (W OZ) Noodzakelijk Hoog Bedrijfsvertrouwelijk Sociale Zaken Uitvoering / verstrekking voorzieningen Essentieel Hoog Geheim Sociale Zaken Handhaving en controle Noodzakelijk Absoluut Geheim 18

19 Openbare orde en veiligheid (brandweer, preventie, Essentieel Absoluut Geheim rampbestrijding) Handhaving en toezicht gemeentelijke verordeningen / Noodzakelijk Absoluut Vertrouwelijk regelgeving Gezondheidszorg GGD taak / ambulancedienst Belangrijk Absoluut Geheim Stap 4: Afweging: criteria bij het bepalen van het classificatieniveau Classificeren is geen exacte wetenschap. Bepaling van het classificatieniveau volgt uit een risicobeoordeling waarin de 'waarde' van informatie wordt bepaald. Aangezien 'waarde' lang niet altijd meetbaar is, is toekenning van een classificatieniveau soms arbitrair. In die gevallen kan een afweging gemaakt worden tussen de waarde en het risico van verlies van data. Het classificatieniveau en de daarbij behorende beveiligingseisen en maatregelen moet altijd 'passen' bij het te beschermen gegeven. De vraag is natuurlijk: wat is een 'passende' maatregel? Artikel 13 WBP noemt drie criteria die bij de keuze van de te nemen technische en organisatorische maatregelen gebruikt moeten worden: 1. De stand der techniek Hierbij wordt allereerst vastgesteld welke technische maatregelen op dat moment beschikbaar zijn; Ten aanzien van de aanwezige voorzieningen geldt dat achterhaalde technieken niet langer als passend geclassificeerd kunnen worden; Dit betekent dat een verantwoordelijke bij het bepalen van de te nemen technische maatregelen een afstemming moet vinden tussen de technische faciliteiten die in gebruik zijn bij de verwerking en die in gebruik zijn bij de beveiliging van persoonsgegevens; De verantwoordelijke moet deze analyse periodiek herhalen. 2. De kosten van de tenuitvoerlegging Hier moet de verantwoordelijke een keuze maken tussen de mogelijke technische en organisatorische maatregelen: in alle redelijkheid moet worden afgewogen of er een evenredigheid bestaat tussen de kosten van de beveiliging en het effect daarvan voor de beveiliging van persoonsgegevens; 3. De risico's die de verwerking met zich meebrengen Hier wordt vastgesteld welk risico de betrokkene c.q. De verantwoordelijke lopen bij verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens: naarmate het risico toeneemt zullen de maatregelen evenredig verzwaard worden. Classificeren kan het beste in workshopverband uitgevoerd worden. Een workshop heeft een lerend effect, geeft commitment binnen de groep, zorgt voor samenwerken, maar bovenal zorgt het voor een gewogen gemiddelde. Dit laatste heeft als resultaat dat maatregelen beter in perspectief komen. 19

20 Stap 5: Het resultaat Het resultaat van de analyse vertaald zich in een classificatierapport met daarbij de ingevulde vragenlijsten als bijlagen. Het beveiligingsniveau van de Tactische Baseline is zo gekozen dat dit voor de meeste processen en ondersteunende ICT-voorzieningen bij gemeenten voldoende is. Hiermee wordt voorkomen dat er voor ieder systeem een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd moet worden. Het niveau van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten bevindt zich op de volgende (BIV) waarden: - Beschikbaarheid: Noodzakelijk - Integriteit: Hoog - Vertrouwelijkheid: Vertrouwelijk Mocht de uitkomst van de analyse uitkomen onder of op de bovenstaande niveaus, dan hoeven geen extra maatregelen genomen te worden. Als één van de BIV-waarden een hogere score heeft dan hierboven genoemd, dan moeten er extra maatregelen genomen worden. Deze maatregelen worden separaat beschikbaar gesteld als aanvullende maatregelen al naar gelang de behaalde BIVscore. 20

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Back-up en Recovery Gemeente Versienummer

Nadere informatie

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Hardening-beleid voor gemeenten

Nadere informatie

PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Patch Management voor gemeenten

Nadere informatie

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)P EN RECOVERY GEMEENTE Colofon

Nadere informatie

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TELEWERKBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Telewerkbeleid Versienummer 1.0 Versiedatum April

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ANTI-MALWARE BELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Anti-malware beleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

MOBILE DEVICE MANAGEMENT. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

MOBILE DEVICE MANAGEMENT. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) MOBILE DEVICE MANAGEMENT Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Mobile Device Management Versienummer 1.0

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie