Open source software en Culturele wenselijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open source software en Culturele wenselijkheid"

Transcriptie

1 Master Thesis - Nieuwe Media en Digitale Cultuur Open source software en Culturele wenselijkheid Een onderzoek naar hoe bij gemeentelijke organisaties de besluitvormingsprocessen rond de aanschaf van software verlopen Josine Vos, Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren November 2005

2

3 Inhoud Inleiding...3 Stage en onderzoek...3 Usability binnen een gemeentelijke organisatie...4 Methoden van onderzoek...5 Structuur en opbouw van deze thesis Usability: een bruikbaar concept? Het Exended ISO- of Quint-model Negen eigenschappen van usability Leerbaarheid en psychologische aspecten Gebruikersvriendelijkheid en tevredenheid Meetbaarheid tijdens ontwerpfase Hypothese: organisatiecultuur en usability Open source software Wat is open source software? Open source software in relatie tot free software Het project open source Waarom open source software? Open source software is toegankelijk en controleerbaar Open source software is stabiel en veilig Open source software is flexibel en innovatief Open source software is goedkoop Gebruik en verspreiding van open source software Gebruik open source software bij Nederlandse overheid Gebruik open source software in het buitenland De gemeentelijke organisatie Eindhoven Organisatiebeschrijving gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Dienst Werk, Zorg en Inkomen Facilitair Bedrijf Organisatiestructuren Structuurconfiguraties De structuurconfiguratie van de gemeente Eindhoven Besluitvorming rond de aanschaf van software IT-beheer bij de gemeente Eindhoven ITIL-beheermethodiek

4 4.1.2 ITIL-Processen Relevant beleid met betrekking tot de aanschaf van software Centralisatie Standaardisatie Softwarebesluitvorming gemeente Eindhoven De verschillende lagen in een besluitvorming De eindgebruikers De beslissers De organisatiecultuur Interne communicatieprocessen binnen de gemeente Eindhoven Vergelijking besluitvorming met andere gemeenten Open source software binnen gemeentelijke organisaties Gemeentelijke organisaties en open source software Samenwerking tussen gemeenten Hoe kiest een gemeentelijke organisatie? Praktijkvoorbeeld: Office Migratie Project Verloop Office Migratie Project Usability in een organisatiecultuur Uitbreiding van het concept usability Conclusies en aanbevelingen Krijgt open source software een eerlijke kans in besluitvormingsprocessen? Het bundelen van krachten Usability: het complete concept Bedrijfsvoering gemeente Eindhoven...94 Bibliografie...96 Bijlage - interviews Interviews gemeente Eindhoven Interviews andere gemeentelijke organisaties

5 Inleiding Het gebruik van software is in de huidige gemeentelijke organisaties niet meer weg te denken. Het uitgeven van paspoorten en rijbewijzen, de verwerking van uitkeringsaanvragen, het bedienen van de verkeerslichten in de stad, het maken van een planologisch ontwerp voor de stad en het plannen van raadsvergaderingen zijn slechts een paar voorbeelden van fundamentele bedrijfsprocessen van een gemeentelijke organisatie, waarbij men afhankelijk is van software. Op de begroting vormt software een steeds grotere kostenpost, zo blijkt uit een gesprek met de heer Ton van Erp die medeverantwoordelijk is voor de financiële administratie van de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn overheidsorganisaties voor cruciale bedrijfssoftware sterk afhankelijk van leveranciers. Wanneer de leverancier geen ondersteuning meer biedt voor bepaalde software, wordt een organisatie gedwongen om de software te vernieuwen. Echter, open source software (oss) biedt mogelijkheden, die de hiervoor genoemde problemen kunnen wegnemen. Naast hoge kostenbesparingen (Open Source Software Lab; Vereniging Open Source Nederland) kan een organisatie zich namelijk ook door het van oss bevrijden uit de wurggreep van de software-leveranciers (Weber, 2004: 4). En dit zijn slechts enkele voorbeelden van vele voordelen die oss te bieden heeft. Open source software lijkt ook steeds meer de kop op te steken; naast veel particulieren, stappen ook steeds meer bedrijven en instellingen over op oss. Ook binnen gemeentelijke organisaties wordt er gebruikt gemaakt van oss. Er zijn echter ook gemeenten die juist helemaal geen gebruik maken van oss. Stage en onderzoek Uit een bericht van 15 november 2004, dat onder andere te lezen was op de website Ososs.nl, bleek dat de gemeenteraad van Eindhoven wil dat hun gemeente serieus aan de slag gaat met open source software (Kelfkens, 2004). Dit bericht vormde voor mij de aanleiding om de gemeente Eindhoven een brief te sturen met het voorstel om onderzoek te doen naar oss, om het besluitvormingsproces van de gemeente wat betreft de overstap op andere software te bestuderen en zelf daarbij op te treden als 'open source consultant'. Dit leidde tot een onderzoeksstage, die ik in het kader van mijn afstuderen aan de Universiteit Utrecht, in de maanden april, mei, juni en juli 2005 heb uitgevoerd bij de 3

6 gemeentelijke organisatie van Eindhoven. Voor het uitvoeren van het onderzoek ben ik geplaatst bij het Facilitair Bedrijf (FB), op de ICT-afdeling. De heer Joop Bruurs, zelf werkzaam als ICT-adviseur bij de gemeente Eindhoven, was gedurende deze periode mijn begeleider. Mevrouw Marianne van den Boomen was mijn begeleidend docente van de Universiteit Utrecht. De onderzoeksopdracht van mijn stage bestond uit het doen van onderzoek naar de wijze waarop de besluitvorming van een gemeentelijke organisatie tot stand komt wat betreft de keuze voor bepaalde software. Ook heb ik onderzocht wat de aanleiding is om van software te veranderen, welke zaken er van belang zijn in de afweging en of er ook meerdere alternatieven met elkaar overwogen worden. Een belangrijk deel van dit onderzoek was erachter te komen in hoeverre oss mee wordt genomen als mogelijk alternatief voor de vervanging van de huidige software. Bij het ontrafelen van de complexiteit van een gemeentelijke organisatie zoals de gemeente Eindhoven heb ik studie verricht naar deze organisatie op verschillende niveaus, met betrekking tot de diverse personen die op verschillende niveaus betrokken zijn bij het maken van besluiten. In het onderzoek heb ik mij gericht op deze personen en de rol die zij vervullen bij besluitvormingsprocessen. Daarnaast heb ik onderzocht of de eindgebruikers ook een stem hebben in het geheel of dat er op een andere wijze rekening wordt gehouden met de personen die de software uiteindelijk gaan gebruiken. Daarnaast hield de onderzoeksopdracht in een vergelijkingsonderzoek te doen naar de wijze waarop andere gemeentelijke organisaties hun besluiten over de aanschaf van software nemen. Bij deze gemeenten heb ik onder andere onderzocht of zij gebruik maken van oss en om welke open source-toepassingen dit dan gaat. Ook wilde ik achterhalen wat de redenen zijn om al dan niet gebruik te maken van oss en wat hun opvattingen over oss zijn. Usability binnen een gemeentelijke organisatie In het onderzoek naar hoe de besluitvorming van een gemeentelijke organisatie tot stand komt wat betreft de keuze voor bepaalde software, heb ik mij in mijn onderzoek ook gericht op het concept usability, dat volgens de bestaande definities voornamelijk betrekking heeft op de bruikbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van een product. Gedurende drie maanden heb ik de gemeentelijke organisatie van Eindhoven gevolgd in het besluitvormingsproces rond de vervanging van het kantoorautomatiseringspakket 4

7 Office 97 en onderzocht op welke wijze usability een rol speelt in dit besluitvormingsproces. Het is interessant te onderzoeken hoe een gemeentelijke organisatie haar keuzes maakt en welke zaken van belang zijn in de afweging. Daarbij heb ik onderzocht in hoeverre usability een rol speelt bij het maken van een keuze voor bepaalde software en of er nog kan worden volstaan met de huidige benaderingen van het begrip usability, als we kijken naar de context waarin er keuzes worden gemaakt voor bepaalde software. De reden dat ik de problematiek rond usability in mijn thesis aan de orde wil stellen, is omdat het mij niet is ontgaan dat er binnen de gemeentelijke organisatie van Eindhoven voor zeer prijzige oplossingen wordt gekozen op softwaregebied. Zo heeft de organisatie bijvoorbeeld het programma Acrobat Writer aangeschaft, voor het kunnen opstellen van documenten in.pdf formaat, en de digitale versie van het Van Dale woordenboek dat ook over de functionaliteit van een synoniemenlijst beschikt. Waarom kiest een organisatie zoals de gemeente Eindhoven voor deze zeer prijzige software, de 'bekende merken' onder de software, terwijl er ook andere veel goedkopere alternatieven zijn die kwalitatief minstens even goed zijn? Wordt er wel zorgvuldig gekeken naar de bruikbaarheid van andere software, zoals open source software? Heeft het met de afhankelijkheid van leveranciers te maken? De hiervoor genoemde vragen hebben deel uitgemaakt van het onderzoek, waarin ik mij primair heb gericht op de gemeente Eindhoven. Daarnaast heb ik, door middel van interviews bij andere gemeentelijke organisaties in Nederland, een vergelijkingsonderzoek gedaan. In het vergelijkingsonderzoek heb ik de gemeente Eindhoven vergeleken met andere gemeentelijke organisaties in Nederland en onderzocht in hoeverre er overeenkomsten en/of verschillen zijn in de besluitvormingsprocessen van de organisaties wat betreft de aanschaf van software. Methoden van onderzoek Voor het uitvoeren van het onderzoek heb ik meerdere methoden gebruikt. Zo was er vanzelfsprekend een literatuuronderzoek nodig naar de verschillende opvattingen van usability en de achtergronden van open source software. Naast het literatuuronderzoek heb ik tevens interviews afgenomen. In de interviews heb ik methoden van Deacon e.a. (1999) toegepast. Zo heb ik onder andere de methode Control and comparison toegepast, door alle interviews face-to-face te laten plaatsvinden. 5

8 Face-to-face interviews geven je beter dan bijvoorbeeld het laten invullen van een vragenlijst de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen die je wilt stellen, ook naar aanleiding van antwoorden van de respondenten (ibid.: 68). Voorafgaand aan ieder interview heb ik wel een vragenlijst opgesteld, die in ieder geval de basis van het gesprek moest vormen. Om zoveel mogelijk boven tafel te krijgen heb ik deze lijst echter niet strikt gevolgd. In dat geval zouden namelijk belangrijke onderwerpen verborgen kunnen blijven (ibid.: 69). Afhankelijk van hoe een gesprek verliep heb ik de vragen soms in een andere volgorde gesteld, vielen er vragen weg of kwamen er juist vragen bij tijdens de gesprekken. Deze methode omschrijven Deacon e.a. als Elaboration and digression (ibid.: 69). Om dezelfde reden zijn er geen geluidsopnames gemaakt, maar heb ik tijdens de gesprekken aantekeningen op papier gemaakt. Met een opname zou namelijk het gesprek niet alleen officiëler worden, maar zou de houding van de respondenten ook meer strategisch en voorzichtiger zijn tijdens het gesprek dat over subjectieve en gevoelige kwesties gaat. Vanzelfsprekend zijn er tijdens het interview ook algemene vragen gesteld (ibid.: 73) om inzicht te krijgen in wat er zoal aan software gebruikt wordt binnen gemeentelijke organisaties. Ook heb ik aan het begin van ieder gesprek gevraagd aan de respondenten hun functie binnen de organisatie te omschrijven en daarbij uit te leggen welke positie hij of zij inneemt binnen de organisatiestructuur. Structuur en opbouw van deze thesis In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op meerdere bestaande benaderingen van het begrip usability, om te laten zien wat er zoal bestaat aan visies op dit begrip. Van daaruit formuleer ik specifieke vragen voor het onderzoek, met name naar bedrijfsculture aspecten, die afwezig blijken te zijn in de bestaande definities van usability. Het tweede hoofdstuk gaat in op de achtergronden van oss en waarom dit type software relevant is voor een gemeentelijke organisatie. Ook wordt ingegaan op toepassingen van oss bij nationale en internationale instituties. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk ingegaan op het primaire onderzoeksobject, namelijk de gemeente Eindhoven. Dit hoofdstuk biedt inzicht in de gemeente Eindhoven als organisatie. Zo wordt de structuur van de organisatie beschreven, waarbij 6

9 verschillende lagen en vakdiensten te onderscheiden zijn, en wordt ingegaan op de organisatiekarakteristieken van de gemeentelijke organisatie van Eindhoven. In hoofdstuk vier en vijf worden de resultaten besproken van het onderzoek naar de besluitvorming van de gemeente Eindhoven rond de aanschaf van software. Ook wordt ingegaan op de bedrijfscultuur van deze organisatie, en wordt er een terugkoppeling gemaakt naar de usability-definities. Hieruit zal blijken dat deze definities nog te beperkt zijn en moeten worden bijgesteld. Ik besluit mijn thesis met conclusies naar aanleiding van mijn bevindingen uit het onderzoek en daarnaast met de aanbevelingen die ik wil doen aan de gemeente Eindhoven, gericht op de inzet van open source software bij diverse bedrijfsprocessen. Daarnaast wil ik ook mijn ideeën voordragen voor de verbetering van de interne bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie van Eindhoven, alsmede voor het verbeteren van de externe communicatie en het samenwerkingsverband met andere gemeenten om onder andere de implementatie van oss te vergemakkelijken. 7

10 1. Usability: een bruikbaar concept? Is usability hetzelfde als bruikbaarheid of gebruikersvriendelijkheid, of toch niet? In dit hoofdstuk zal ik ingaan op het concept usability en hoe het wordt gedefinieerd door diverse theoretici. In mijn thesis zal ik aantonen dat in de bestaande definities geen plaats is voor het aspect van organisatiecultuur, dat daarentegen wel degelijk een rol speelt in besluitvormings- en implementatieprocessen. Kan nog worden volstaan met de huidige definities? Door uitgebreid uiteen te zetten waar de huidige visies uit bestaan en door in te gaan op de diverse benaderingen van het begrip usability, wil ik de verschillen aankaarten die er te ontdekken zijn in de benaderingen. Naast het bespreken van de verschillen, wil ik ingaan op de overeenkomsten die deze definities met elkaar hebben: het ontbreken van het aspect van de organisatiecultuur. 1.1 Het Exended ISO- of Quint-model Software is geschikt voor organisaties wanneer het voldoet aan de functionaliteit die gewenst en afgesproken is. Echter, daarnaast moet software ook voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Omdat kwaliteit een relatief begrip is in de zin dat verschillende belanghebbenden op verschillende manieren naar software kijken en dus verschillende (soms conflicterende) eisen zullen stellen, is er een kwaliteitsmodel nodig om de gewenste kwaliteit expliciet te kunnen maken (Florijn en Greefhorst, 2001: 14). Een van de belangrijkste kwaliteitsmodellen van dit moment is het Extended ISO-model, hetgeen een uitbreiding is op het eerdere kwaliteitsmodel ISO Deze modellen zijn ontwikkeld door de International Standards Organization (ISO). De ISO bepaalt internationale standaarden, die over de hele wereld worden toegepast (ISO International Organization for Standardization, 2005). Hierbij kan men onder andere denken aan filmrolletjes die in elke camera passen en de lichtgevoeligheid die altijd 100, 200 of 400 bedraagt. Ook worden er wereldwijd dezelfde fittingen gemaakt, zodat lampen altijd passen. ISO heeft wereldwijd 140 leden, waarvan één lid in elk land. Deze organisatie positioneert zichzelf als volgt: The object of ISO is to promote the development of standardization and related activities in the world with a view to facilitating international exchange of goods and services, and to developing cooperation in the spheres of intellectual, scientific, technological and economic activity. The results of ISO technical work are published as International Standards (ibid.). 8

11 Het Extended ISO-model bevat meer kwaliteitseigenschappen dan ISO 9126 door de toevoeging van een aantal in de praktijk gebruikte eigenschappen. Het model bestaat uit 21 kwaliteitseigenschappen van een softwareproduct. Door het project Quint (Quality in Information Technology), waarin onderzoek gedaan is naar het kwantitatief specificeren van kwaliteitseisen, zijn aan deze 21 deeleigenschappen nog 11 eigenschappen toegevoegd die in de praktijk een zinvolle aanvulling bleken te vormen. Het Extended ISO-model wordt daarom ook wel het Quint-model genoemd. In het Extended ISO- of Quint-model worden in totaal 32 kwaliteitseigenschappen van een softwareproduct gegroepeerd onder zes hoofdgebieden. Deze zes hoofdgebieden zijn: functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability en portability. Hieronder staat het model afgebeeld, waarbij de door Quint toegevoegde eigenschappen cursief zijn weergegeven. (Florijn e.a., 2003; Florijn en Greefhorst, 2001) Figuur 1: Extended ISO- of Quint-model (Florijn en Greefhorst, 2001; Florijn e.a., 2003) Het Quint-model, dat dateert uit 1991, kan op diverse momenten in het ontwikkeltraject zeer goede diensten bieden (Florijn en Greefhorst, 2001: 17, 18). Zo kan het model hulp bieden bij onder andere het opstellen van specifieke eisen wanneer er onduidelijk beeld bestaat van het toekomstige systeem en bij het voorkomen van onvolledige eisen door alle belanghebbenden hierover te raadplegen (ibid.: 15). Eén van de hoofdgebieden in het Quint-model is usability. Er bestaan vele definities van dit begrip, waarvan ik er vier in dit hoofdstuk zal behandelen. Deze definities vertonen verschillen met elkaar, maar ook overeenkomsten. 9

12 Deze thesis handelt over het feit dat één belangrijk aspect ontbreekt, namelijk de organisatiecultuur. Merk op dat alle definities niet spreken over organisatiecultuur. 1.2 Negen eigenschappen van usability Volgens het Quint-model is het begrip usability uiteen te zetten in maar liefst negen kenmerken of eigenschappen. Usability (bruikbaarheid) is te omschrijven als een verzameling attributen die van invloed is op de inspanning benodigd voor het gebruik, en op de individuele beoordeling van dat gebruik, door een vastgestelde of impliciete verzameling gebruikers (Florijn e.a., 2003: 168). Het begrip usability wordt in het model opgesplitst in deelgebieden (of attributen), die verder inhoud geven aan het begrip usability: understandability, learnability, operability, explicitness, customisability, attractivity, clarity, helpfulness en user-friendliness (Florijn e.a., 2003; Florijn en Greefhorst, 2001). Met understandability (begrijpelijkheid) worden de eigenschappen van de software bedoeld die van invloed zijn op de benodigde inspanning van de gebruiker om het logische concept en de toepassing daarvan te herkennen (Florijn e.a., 2003: 170, 171). De eigenschappen van de software die van invloed zijn op de benodigde inspanning van de gebruiker om de software te leren toepassen (ibid.: 171) kunnen omschreven worden als de learnability (leerbaarheid) van software. Operability (gebruiksgemak) wordt gedefinieerd als de eigenschappen van de software die van invloed zijn op de benodigde inspanning van de gebruiker om de software te gebruiken en het gebruik te beheersen (ibid.: 171). De begrippen explicitness, customisability, attractivity, clarity, helpfulness en user-friendliness zijn de toevoegingen uit het Quint-model. Deze termen zijn als volgt gedefinieerd (ibid.: 169, 171): Explicitness (explicietheid): eigenschappen van de software die van invloed zijn op de duidelijkheid van de software over zijn status. Customisability (aanpasbaarheid): de eigenschappen van de software die het mogelijk maken dat de software wordt aangepast door de gebruiker om de inspanning benodigd voor gebruik te verminderen en de tevredenheid met het gebruik te verhogen. Attractivity (aantrekkelijkheid): eigenschappen van de software die van invloed zijn op de tevredenheid van latente gebruikersbehoeften en voorkeuren door middel van geboden diensten, gedrag en presentatie. Clarity (duidelijkheid): eigenschappen van de software die van invloed zijn op de duidelijkheid waarmee de software gebruikers bewust maakt van de functies die 10

13 de software biedt. Helpfulness (behulpzaamheid): eigenschappen van de software die van invloed zijn op de beschikbaarheid van instructies voor gebruikers voor de interactie met de software. User-friendliness (gebruikersvriendelijkheid): eigenschappen van de software die van invloed zijn op de gebruikerstevredenheid. In het Quint-model worden negen eigenschappen van usability onderscheiden. Echter, tot deze negen eigenschappen behoort nog een tiende eigenschap gerekend te worden, namelijk in termen van organisatiecultuur. 1.3 Leerbaarheid en psychologische aspecten In het boek Usability Inspection Methods, een handboek voor ontwerpers van interfaces, worden methoden beschreven om usability-problemen op te kunnen sporen in een bestaand interface 1 ontwerp en deze problemen op te lossen om zo de usability van het ontwerp te verbeteren. Usability is a fairly broad concept that basically refers to how easy it is for users to learn a system, how efficiently they can use it once they have learned it, and how pleasant it is to use. Also the frequency and seriousness of user errors are normally considered to be constituent parts of usability (Nielsen en Mack, 1994: 3). Dit houdt in dat een gebruiker problemen kan ondervinden met een interface om verschillende redenen: dat het moeilijk is om het systeem onder de knie te krijgen, het systeem te langzaam is voor de gebruiker om bepaalde taken uit te voeren, de vormgeving te lelijk is of dat het systeem op andere manieren voor ontevredenheid zorgt. Deze benadering gaat net als de benadering uit het Quint-model in op de leerbaarheid, maar gaat niet in op de andere eigenschappen uit het Quint-model. Echter, in het Quint-model maakt efficiency geen deel uit van usability, terwijl Nielsen en Mack in hun benadering van usability daar wél op ingaan. Ook worden, in tegenstelling tot de benadering uit het Quint-model, in het boek Usability Inspection Methods tevens psychologische benaderingen besproken met betrekking tot cognitieve vaardigheden, die gerelateerd zijn aan de manier waarop een systeem ontworpen moet worden. Deze benaderingen hebben onder andere betrekking op visuele aspecten als grootte en kleur van de objecten in een systeem. Ook moeten elementen als knoppen in een systeem logische namen krijgen, die goed overeenkomen met het resultaat dat volgt als de knop wordt gebruikt. Daarnaast zijn er belangrijke verschillen tussen beginners en gevorderde 1 User interface wordt gedefinieerd als de presentatie van data en instrumenten aan de gebruiker. Er bestaan zowel analoge, zoals de dashboard van een auto, als digitale user interfaces, zoals een Graphical User Interface (GUI). (Simons, 2002) 11

14 gebruikers, die handelingen op een verschillende manier uitvoeren. Een ontwerp kan verbeterd worden en ontwerpproblemen kunnen voorkomen worden, wanneer men op de hoogte is van hoe gebruikers denken, waarnemen en handelingen uitvoeren. (ibid.: ) Nielsen en Mack betrekken de psychologische aspecten bij het begrip usability. Echter, het bedrijfspsychologische aspect ontbreekt in deze benadering volledig. 1.4 Gebruikersvriendelijkheid en tevredenheid In het Quint-model worden negen eigenschappen van usability genoemd. Echter, tot deze negen eigenschappen worden niet effectiveness en satisfaction gerekend, die Jordan (1998) wél behandelt in zijn definitie van het begrip usability. Het boek An Introduction to Usability, waarin het begrip usability uitgebreid beschreven wordt, is geschreven voor studenten die zich bezighouden met productontwikkeling. Volgens Jordan betreft de term usability in grote lijnen de gebruikersvriendelijkheid van een product. Met de gebruikersvriendelijkheid van een product wordt in grote lijnen bedoeld hoe gemakkelijk een product in gebruik is. Jordan refereert naar de ISO-definitie van usability (Internationale standaard ISO ) uit de jaren '90 van de vorige eeuw: (...) the effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users can achieve specified goals in particular environments (ibid.: 5). Volgens deze definitie komen bij usability effectiviteit, efficiency en tevredenheid kijken, waarmee gebruikers specifieke doelen kunnen bereiken. Effectiviteit refereert naar de mate waarin een doel of taak bereikt kan worden met een bepaald product (ibid.: 7, 18, 19). Het aspect tevredenheid refereert naar het niveau van het comfort dat gebruikers ervaren wanneer zij een product gebruiken en naar hoe goed de gebruikers het product vinden om er hun doel mee te bereiken. Dit laatste betreft een subjectiever aspect van usability dan effectiviteit en efficiency. (ibid.: 7) Het aspect van tevredenheid scheidt zich af van de andere aspecten en is voor een deel onafhankelijk van effectiviteit en efficiency, omdat de mate van tevredenheid dat de gebruiker ervaart tijdens het gebruik van een product niet altijd in direct verband staat met de effectiviteit en efficiency aangezien de 'look and feel' van de interface ook een belangrijke rol speelt. Als een gebruiker het bijvoorbeeld sneller lukt om de helderheid van 12

15 monitor A te veranderen dan van monitor B maar voorkeur geeft aan de lay-out van de menu's van monitor B, kan het zo zijn dat deze gebruiker algeheel toch meer tevreden is over het gebruik van monitor B. (ibid.: 7) Het aspect van tevredenheid wordt tevens het meest belangrijk geacht, voor de usability van een product. Immers, als gebruikers of consumenten niet tevreden zijn met een product zullen zij het ook niet gebruiken, maar zullen het product bovenal in ieder geval niet meer bij dezelfde fabrikant aanschaffen. (ibid.: 7) De tevredenheid kan gemeten worden door mensen te ondervragen hoe zij hun product ervaren. Hoe voelen de gebruikers zich tijdens het gebruik van het product: vinden zij het gemakkelijk in gebruik, hebben zij plezier in het gebruiken van het product of treedt er juist ergernis of frustratie op? Een dergelijke meting, die plaatsvindt in de ontwerpfase van een product, kan worden uitgevoerd door middel van het laten invullen van een vragenlijst. Ook kan de meting in de vorm van een interview uitgevoerd worden, waarbij de interviewer (een persoon die namens het betreffende bedrijf het interview houdt) in kan gaan op de aspecten die de gebruiker als (zeer) positief of (zeer) negatief ervaart. (ibid.: 23) Deze definitie vult het Quint-model aan door in te gaan op het aspect van tevredenheid, maar aan de andere eigenschappen die in het Quint-model genoemd worden wordt door Jordan geen aandacht besteedt. En nogmaals, ook in de definitie van Jordan ontbreekt het aspect van organisatiecultuur volledig. 1.5 Meetbaarheid tijdens ontwerpfase In hun boek Human Factors for Informatics Usability, dat door middel van wetenschappelijk onderzoek naar usability ontwerpers, software en hardware engineers bewust wil maken van het belang van usability, trachten Shackel en Richardson (1991) een eerdere definitie van usability uit 1981 van Shackel te verbeteren. De definitie die zij willen verbeteren luidt als volgt: the capability in human functional terms to be used easily and effectively by the specified range of users, giving specified training and user support, to fulfil the specified range of tasks, within the specified range of environmental scenarios (ibid.: 24). Shackel en Richardson menen dat deze definitie niet specificeert hoe usability te meten is. Zij stellen verschillende operationele criteria voor, die stuk voor stuk een numerieke waarde moeten krijgen: This definition has been formulated so that the numerical values 13

16 can be specified during the design stage of user requirements specification (ibid.: 25). Hieronder hun definitie van het begrip usability: Proposed Operational Definition of Usability Usability can be specified and measured by means of the operational criteria defined below. The terms should be given numerical values when the usability goals are set during the design stage of 'requirements specification'. For a system to be usable the following must be achieved: Effectiveness The required range of tasks must be accomplished at better than some required level of performance (e.g., in terms of speed and errors) by some required percentage of the specified target range of users within some required proportion of the range usage environments Learnability within some specified time from commissioning and start of user training based upon some specified amount of training and user support and within some specified relearning time each time for intermittent users Flexibility with flexibility allowing adaption to some specified percentage variation in tasks and/or environments beyond those first specified Attitude and within acceptable levels of humans cost in terms of tiredness, discomfort, frustration and personal effort so that satisfaction causes continued and enhanced usage of the system. Figuur 2: Definitie van usability volgens Shackel en Richardson (1991: 25) De verschillende deelgebieden waar usability betrekking op heeft zijn volgens Shackel en Richardson learnability, effectiveness, flexibility en attitude. Deze criteria zijn zo gedefinieerd dat het ontwerp van een product aan de hand hiervan getest kan worden om zo het product te verbeteren. Het product is 'usable', wanneer het voldoet aan de criteria die horen bij de effectiveness, learnability, flexibility en attitude. (ibid.: 25, 26). Deze benadering vertoont overeenkomsten met het Quint-model door het aspect leerbaarheid erbij te betrekken. Echter, naast dat hier efficiency en effectiviteit genoemd worden die niet in de benadering van usability van het Quint-model voorkomen, vult de benadering van Shackel en Richardson die van het Quint-model aan door ook nog in te gaan op de meetbaarheid van usability in de ontwerpfase. Verder worden er door Shackel en Richardson niet meer ingegaan op andere eigenschappen uit het Quint-model en 14

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Redactie Elisabeth Thole,

Nadere informatie

Open Source Software in perspectief

Open Source Software in perspectief Artikel Open Source Software in perspectief Wout Schiphors en Alexander Stuivenwold In dit artikel wordt het fenomeen open source software toegelicht en zijn de specifieke risico s die samenhangen met

Nadere informatie

Open Source Software & Business Continuity

Open Source Software & Business Continuity Afstudeerscriptie postdoctorale IT-Audit opleiding Vrije Universiteit Door: Drs. P. Nauta Titelblad Titel: Open Source Software & Business Continuity Scriptienummer: 708 Auteur: Drs. Pier Nauta Opleiding:

Nadere informatie

Adviesrapport. Smart homes

Adviesrapport. Smart homes Adviesrapport Smart homes Diederick Hoogland Nick van der Deijl Djani Sadloe Prabdeep Singh RedouanOulad El Hadj Fayaaz Ramdjan Thomas de Zeeuw Angelo Ravenberg Victor van Els Opdrachtgever De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen job satisfaction en commitment en de invloed van vertrouwen en verticale communicatie hierop

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Voorwoord. Renée Godschalk.

Voorwoord. Renée Godschalk. Voorwoord In het kader van mijn afstudeerproject van de master Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht is deze scriptie tot stand gekomen. Tijdens mijn vijf maanden durende stage op de afdeling

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Cursist: Maarten Hopman Docent: Dhr. F. Lock Cursistnummer: 349858 Vertrouwelijk document Datum:

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: eindrapport

Quickscan SharePoint: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Quickscan SharePoint Projectteam Quickscan SharePoint: Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Koos

Nadere informatie

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software Naam : Edwin Post Studentnummer : 838171276 Datum presentatie : 10 september 2013 2 3 The quality requirements of open source business

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie