;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ";^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^"

Transcriptie

1 ;^^S;:g^;;V:v. m41 fe^w'ml^^^ V /^\, ^, 'v"^" tii: #11 Ü"# ' t ^ J^ 'J^ y ÏJL * ** /.i % A k:^è^:. '5r'^*t, '^^ 3 """''^? ï ^'"

2 stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2010 SOA maakt werk van de apotheek

3 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken 7 Hoofdstuk 3 Activiteiten 9 Hoofdstuk 4 Doelstelling A 11 Hoofdstuk 5 Doelstelling B 13 Hoofdstuk 6 Doelstelling C 21 Hoofdstuk? Doelstelling D 23 Hoofdstuk a Doelstelling E 25 Hoofdstuk 9 Doelstelling F 27 Hoofdstuk 10 Doelstelling G 29 Hoofdstuk 11 Doelstelling H 31 Hoofdstuk 12 Doelstelling 1 35 Hoofdstuk 13 Doelstelling O 43 Hoofdstuk 14 Doelstelling P 45 Afkortingenlijst 47 SBA maakt werk van (Je apotheek

4 Inleiding De Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen voor de branche van openbare apotheken verzorgt de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) producten, diensten en advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en nascholing. De activiteiten van de SBA zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de dienstvedening van apotheken. De klanten van de apotheken zijn daarbij gebaat en daarmee vervult de SBA ook een maatschappelijke functie. De dienstverlening van de SBA is opgedeeld in drie primaire aandachtsgebieden (pijlers). Deze pijlers zijn: Blj en nascholing: bevorderen van kennis en kunde binnen het apotheekteam. Arbeidsmarkt en onderwijs: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche. Werken in de apotheek: professioneel en veilig werken in de apotheek. In 2010 heeft de SBA de lijn gecontinueerd om op diverse terreinen subsidies te verlenen. Voornaamste doel is om de branche in de huidige moeilijke tijden ook financieel te ondersteunen bij het investeren in het menselijk kapitaal. Het Mobiliteitscentrum is in 2010 op volte kracht gekomen en Is onder meer een antwoord op de vraag naar het behoud voor de branche >^ar\ degenen die wegens teruglopende inkomsten met ontslag gaan. Het Mobiliteitscentrum draagt zorg voor een adequate sectorale arbeidsbemiddeling. Uitgangspunt is dat alle activiteiten een meenwaarde moeten hebben voor de branche. Aansluiting van de SBA op de wensen en behoeften van de branche én intensieve samenwerking met werkgevers en werknemers zijn daarbij een absolute must. Aansluiten bij de branche betekent rekening houden met een breed spectrum van ontwikkelingen. Ook in 2010 waren in de apotheekbranche alle ogen gericht op de door zorgverzekeraars en de politiek afgekondigde wijzigingen en de effecten hiervan op de financiële positie en de bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling biedt ook kansen. De apotheekbranche denkt na over haar toegevoegde waarde in de zorgketen en ontwikkelt nieuwe vormen van dienstverlening vooral op het gebied van de farmaceutische zorg. Eind 2010 werd het Witboek Farmacie door de KNMP gepresenteerd, waarin meer dan ooit de patiënt centraal staat. Daarnaast beïnvloeden demografische factoren zowel de wijze van medicijnen verstrekken als op termijn ook de beschikbaarheid van personeel. De branche moet blijven anticiperen op vergrijzing, toenemende mondigheid en diversiteit van Gliënten(groepen). Het aantal en de omvang van apotheekketens is in 2010 niet verder vergroot. De concurrentie is enerzijds verder toegenomen, maar anderzijds is er in toenemende mate het besef dat de branche een duidelijk en eenduidig profiel nodig heeft. Een in 2010 gestarte werkgroep van de KNMP en de SBA heeft als doelstelling om tijdig goede nascholing te bieden aan de apotheekteams vanwege de nieuwe rol van de apotheekbranche op het gebied van de integrale zorg voor de grote chronische aandoeningen van onze tijd. Uit verschillende brancheonderzoeken blijkt dat er in de komende jaren bij ongewijzigd beleid weereen tekort aan goed ingewerkt, nieuw en geschoold personeel ontstaat. De gewijzigde

5 omstandigheden in de branche zullen naar verwachting in beperkte mate tot uitstoot van personeel leiden. Het behoud van medewerkers is een belangrijk speerpunt geworden, onder andere door de inzet van HRM in de apotheek. Ons succesvolle HRMadviesteam heeft hierbij een belangrijke rol vervuld. Verder breidt de rol op het gebied van nascholing zich steeds meer uit. Naast de ontwikkeling van nascholingscursussen, organiseert de SBA in vrijwel het gehele land cursussen met eigen docenten. Het door een koerswijziging van de KNMP in belangrijke mate wegvallen van de departementen heeft in 2010 tot extra opdrachten geleid. Regionale structuren verdwijnen deels en de SBA reageert hierop. Het belang van zowel landelijke als regionale samenwerking tussen het werkveld en de opleidingen voor apothekersassistenten krijgt erkenning en invulling. De SBA vervult hierbij de rol van voortrekker in die gevallen dat de samenwerking niet of minder effectief is. Kortom, allemaal activiteiten die een stevige bodem vormen voor de verdere groei van het professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen heeft de SBA in het jaar 2010 een ondersteunende en een stimulerende rol vervuld voor werknemers én werkgevers in de branche openbare apotheken. Meer over deze bijdrage leest u in dit jaarverslag, waarin ook een beschrijving van de SBA (hoofdstuk 1) en van de branche (hoofdstuk 2) zijn opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de activiteiten van de SBA in De overige hoofdstukken geven een financiële onderbouwing van de activiteiten. Dit jaarverslag is opgesteld conform de richtlijnen RJ 640. «^

6 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken De SBA is door Caopartijen in de branche van openbare apotheken opgericht in De SBA is geregeld bij Cao Bedrijfsfonds Apotheken. Deze Cao regelt onder meer de te realiseren doelstellingen, taak, financiering en organisatievorm. Cao Bedrijfsfonds Apotheken De Cao Bedrijfsfonds Apotheken is afgesloten door werkgevers en werknemersorganisaties die partij zijn bij de Cao Apotheken. Namens de werkgevers zijn dit de KNMP en de ASKA en namens de werknemers zijn dit FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak. De ASKA (Associatie van Ketenapotheken) is in de loop van 2008 toegetreden. Deze organisaties vormen tevens het bestuur van de SBA. Volgens in de Cao geformuleerde doelstellingen, onderneemt de SBA activiteiten die zijn te plaatsen onder de noemers arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en nascholing. De SBA financiert haar activiteiten uit gelden die de branche conform de Cao Bedrijfsfonds Apotheken ter beschikking stelt. De Cao Bedrijfsfonds Apotheken is met ingang van 2009 verlengd en heeft een looptijd tot 31 december De afdrachtpremie die thans tussentijds tijdelijk is verlaagd wordt per 1 april 2012 door de Caopartijen opnieuw vastgesteld. Een Meerjaren beleidskader en begroting die medio 2011 wordt vervaardigd zijn hierbij richtinggevend. Resultaat bestemming Het negatieve resultaat van twee miljoen euro wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen, zodat deze wordt afgebouwd. Deze afbouw wordt in 2011 voortgezet, waarbij evenals in 2010 subsidies ter stimulering van de nascholing en beroepsopleiding worden ingezet. Personele samenstelling SBA Om haar doelstellingen uit te kunnen werken, heeft de SBA op 31 december medewerkers in dienst die gezamenlijk 31 fte invullen. De SBA wil haar medewerkers zo goed mogelijk faciliteren bij hun weritzaamheden. Daarbij is ondermeer een goed functionerend HRMinstrumentarium belangrijk. In 2010 is het HRMbeleid van de SBA aangevuld met een nieuw ontwikkeld opleidingsbeleid. Organisatieontwikkeling In 2010 heeft de SBA een nieuw CRM programma (klantrelatiesysteem) ingevoerd, waardoor up to date inzichten te verkrijgen zijn over het gebruik van de producten en diensten alsmede subsidies door apotheken en apotheek medewerkers. Het systeem ondersteunt de marktbewerking en alle klantcontacten met vervolgactiviteiten zijn hierin opgeslagen. Het systeem is een belangrijke stap voonwaarts voor de SBA bij het zo goed mogeiijk inspelen op de behoeften van de branche en het vraaggerichte werken. Tevens is de administratieve organisatie in samenwerking met de accountant opnieuw uitgelijnd. Samenwerking De SBA wil meerwaarde hebben voor de branche die haar financiert. Om goed te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de branche, is intensieve samenwerking met sociale partijen en andere aan de branche gelieerde organisaties een vereiste. Dit komt tot uitdrukking in de bestuursvorm van de SBA: de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Publieke

7 Zaak hebben in het bestuur gezamenlijk een gelijkwaardige vertegenwoordiging naast de werkgeversorganisaties KNMP en ASKA. Daarnaast onderhoudt de SBA contacten met de KNMP, en speciaal hierin de afdeling arbeidszaken, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apotheken (WiNAp), de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en de regionale verbanden waarin apotheken en apothekers functioneren. Met de ketens en hun brancheorganisatie ASKA, alsmede de formules van openbare apotheken, is regelmatig contact. De samenwerking met het kenniscentrum Calibris en ROC's komt de kwaliteit van de opleiding voor apothekersassistenten ten goede. Met het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) werkt de SBA samen voor de inning van de branchebijdrage. Samenstelling Bestuur SBA Het bestuur van de SBA is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties KNMP (2) en ASKA (1) en evenzoveel vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten (2) en CNV Publieke Zaak (1). Het voorzitterschap en de functies van algemeen secretaris rouleren jaariijks tussen werkgevers en werknemerspartijen. Voorzitterschap en secretaris zijn nooit in handen van één en dezelfde partij. De secretaris van het Caooverieg treedt op als adviseur van het bestuur SBA. De volgende vertegenwoordigers van KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak vormden in 2010 het bestuur van de SBA; Dagelijks Bestuur: Voorzitter mevrouw drs. H.C. MaatsHolm Secretaris de heer drs. J.P. Veenhuizen Overige bestuursleden: Mevrouw K.W. de Vries Mevrouw M. Meere De heer S. Veenstra De heer drs. R.G.J.F. Kolman Adviseur: De heer mr. H.C.J. Overgaag KNMP FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten CNV Publieke Zaak ASKA KNMP Secretaris Caopartijen

8 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken Op 31 december 2010 telde de bedrijfstak openbare apotheken, een afname van 1%. Daarin werkten apothekersassistenten en andere functionarissen (zie de figuur van kengetallen). Figuur: kengetallen branche openbare apotheken. A: Apothekersassistent B: Apothekersassistent: Variant Coördinerend Apothekersassistent C: Apothekersassistent: Variant Apothekersassistent kwaliteitszorg D: Apothekersassistent: Variant Farmaceutisch patiëntenzorg E: Apothekersassistent; samengevoegde varianten Werknemer A (oud) Totaal AA F: Teamleider G: Farmaceutisch consulent H: Farmaceutisch manager Totaal AA en functies F t/m H 1: Drogisterij medewerker J: Algemeen ondersteunend medewerker K: Bezorger L: Schoonmaker M: Administratief secretarieel medewerker N: Financieel administratief medewerker" Totaal AA en functies F t/m N Onbekend Overige Gemiddelde werkweek apothekersassistenten Aantal volledig arbeidsongeschikten* Aantal partieel arbeidsongeschikten* Aantal apotheken Aantal gevestigde apothekers Aantal werkzame openbare apothekers Aandeel zelfstandige apotheken * excl. WAO 61 jaar en ouder bron PMA en SFK 3112' u % 3112' , u %

9 De meeste apothekersassistenten vallen in de leeftijdscategorie van 2535 jaar, de overige medewerkers in de leeftijdscategorie 4555 jaar. Aantallen apothekersassistenten en overige medewerkers naar leeftijd*) Leeftijdscategorie Aantal apothekersassistenten /^ntal overige medewerkers Jonger dan (12,0%) (24,9%) 25 tot (28,5%) 754(12,7%) 35 tot (27.9%) 1.058(17,8%) 45 tot (22,9%) (25,5%) Ouder dan (8,7%) 1.133(19.1%) Totaal *) Gegevens PMA «

10 Hoofdstuk 3 Activiteiten De SBA heeft volgens artikel 3 van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken ten doel het geheel of gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in apotheken. Deze activiteiten bestaan, binnen de doelstelling van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, uit het bevorderen van: A. het geven van vooriichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken, alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden; B. het betalen van de kosten van activiteiten die gericht zijn op scholing en vorming van ln beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt; C. het betalen van de kosten van activiteiten die gericht zijn op de aan de ondernemingen in het belang van goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten, zijnde het bevorderen van het goed functioneren van ondememingsraden en/of personeelsvertegenwoordigingen en/of werkoverieg binnen de apotheken; D. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen; E. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in apotheken; F. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het Caooverieg gemaakte afspraken met als doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in apotheken; G. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de toekomstige behoefte aan werknemers in apotheken; H. het verrichten en subsidiëren van opleidingen en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werkgevers en werknemers. (In de officiële statuten heeft doelstelling 'B' twee subdoelen in zich geformuleerd. Deze zijn in de opzet en realisatie van projecten en activiteiten als aparte doelstelling benoemd.) I. Activiteiten ter ondersteuning van het realiseren van de doelstellingen. O. Activiteiten de SBAorganIsatie aangaande. P. Regionalisatie. Negen regioadviseurs promoten en implementeren producten en diensten van de SBA in de branche; ook het regionaal coördineren en adviseren valt hieronder. Het betreft activiteiten behorend bij het realiseren van de doelstellingen A tot en met H. f (Voor de omschrijving van de projecten en activiteiten is een sjabloon gehanteerd, dat gekoppeld is aan de doelstellingen.)

11 Hoofdstuk 4 Doelstelling A A. Het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden. Projectnummer en onderwerp: 210 Gastlessen ROC's Via het geven van gastlessen over de 'Cao Apotheken' en 'Carrière maken in de apotheek' de samenwerking met de ROC's verstevigen en de SBA en haar regioadviseurs promoten. SBAregioadviseurs hebben in totaal 14 gastlessen gegeven op verschillende ROC's in het kader van de opleiding AA. Het geven van gastlessen op ROC's: afspraken maken; gastlessen voorbereiden; vooriichtingsmateriaal uitdelen. ROC's Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 301 SBA Congres 2010 In juni 2010 organiseren wij vier leerzame en informatieve bijeenkomsten over actuele onderwerpen die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de SBA. Door prikkelende scenario's willen wij de deelnemers ertoe bewegen de toekomst van de apotheek bespreekbaar te maken in hun apotheek. Voor dit congres (vier roadshows) willen wij per locatie 100 mensen (apotheekteam) uit het werkveld interesseren. Naast leereffect deelnemers is resultaat van deze dag ook versterking imago SBA en uitdragen van onze expertisegebieden. Op vier verschillende locaties hebben wij in juni een roadshow georganiseerd met als ondenwerp 'De toekomst begint nu'. Drie prikkelende toekomstscenario's zijn geschetst in theatervorm door Ewout Bomert en drie acteurs. Circa 280 mensen uit de apotheekbranche de roadshow bezocht. Het gemiddeld waarderingscijfer van de bezoekers is een 7,6. Onderwerp roadshow bepalen Programma roadshow bepalen benaderen (dagvoorzitter, spreker, etc.) Data bepalen Locaties vastleggen Coördineren uitvoering roadshows Evaluatie roadshows 11

12 Dagvoorzitter en interactief theater: Ewout Bomert met drie acteurs Keynote spreker: trendwatcher Adjiedj Bakas Diverse panelleden voor discussierondes Externe roadshowlocaties: Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirie, LUX in Nijmegen, De Lichtfabriek in Haariem en De Tamboer in Hoogeveen Oktober 2009juli 2010 Projectnummer en onderwerp: 401 Servicedesk Cao Het uitleggen en adviseren over de regels in de Cao's. Informeren over salarissen voor de apotheekmedewerkers. Advisering bij arbeidsrechtelijke zaken of telefoon (2009: 2.597) Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van uur. Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . Registratie van de vraag en antwoord. Informatie verstrekken via service. Ondersteuning SBAregioadviseurs bij uitleg van de Cao's. KNMP Afdeling arbeidszaken Vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak (voor arbeidsrechtelijke vragen) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 402 Servicedesk Uren in Balans (UIB) Het stimuleren van het juiste gebruik van het software programma UIB en op juiste wijze toepassen van de Caoregels. Ondersteuning bieden bij de invoering van gegevens ln UIB. Uitleg te geven over de werkwijze en rekenwijze in UIB en over de Cao en wetgeving die betrekking heeft op de uren registratie (1.534 in 2009) mails of telefoon Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van uur. Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . Registratie van gebruikers. Informatie aan gebruikers via service. Ondersteuning projectleider UIB bij maken van presentaties UIB. Ondersteuning SBAregioadviseurs bi uitleg programma UiB. CCI IT Groep KNMP Afdeling arbeidszaken Vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak (voor arbeidsrechtelijke vragen) Ketens Januari december 2010 Jaan/erslag

13 Hoofdstuk 5 Doelstelling B B. Het betalen van de kosten van activiteiten die gericlit zijn op scholing en vorming van in beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt. Projectnummer en onderwerp: 712 Nascholing vier chronische zorggebieden (integrale bekostiging) Een praktijkgericht nascholingsaanbod rondom het onderwerp integrale bekostiging (in afstemming met de KNMP) dat voorzien is van het SANAkeurmerk. Een generieke cursus op het gebied van integrale bekostiging (blended: combinatie van elearning en praktijkbijeenkomst). Het ontwikkelen van het didactisch concept op de onderwerpen Diabetes en Astma/COPD zijn leertrajecten en het indienen hiervan bij SANA. Het ontwikkelen van het didactische concept voor het onderwerp Hart en Vaten. De ontwikkeling van een generieke cursus integrale bekostiging (van didactisch concept tot SANAaanvraag). Afstemming op de ontwikkelingen in de branche; deelname aan scholingscommissies en dergelijke. Uitvoeren van promotieactiviteiten en werving van cursisten en uiteindelijke inschrijving. Screening van docenten en deze informeren over de cursusopzet. KNMP Practinet B.V. Auteur en inhoudsdeskundigen Mokca Testpanel en klankbordgroep Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 713 Strategische opleidingsplannen Het ontwikkelen en uittesten van een instrument waarmee de apotheken een Bedrijfsopleidingsplan (BOP) kunnen ontwikkelen Instrument voor de BOP is ontwikkeld en op de website van de SBA beschikbaar voor apotheken. Vanuit het HRMadviesteam kan de apotheker begeleiding krijgen bij het opstellen en implementeren van de BOP Hel ontwikkel van een gespreksleidraad strategisch opleidingsplan'. Het ontwikkelen van een format voor de BOP. Proefproject en vaststellen van het definitieve instrument en adviesteam. Jaan/erstag

14 Cohensultancy: projectleiding Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 714 Zorgen voor voldoende gekwalificeerde docenten Op een duurzame wijze zorgen voor voldoende docenten die op een kwalitatief goede manier onze cursussen verzorgen. Gapanalyse waarin de huidige stand van zaken ls afgezet tegen de gewenste situatie. Een gemeenschappelijk perspectief op de toekomstige oplossing/ aanpak. Een visiedocument over de wijze waarop we als SBA willen zorgen voor voldoende gekwalificeerde docenten. Een competentie profiel voor de docent en een competentieprofiel voor de trainer. Procesbeschrijvingen, gebaseerd op de visie. Een concreet implementatieplan. Oriëntatie (huidige stand van zaken in kaart brengen in de vorm van de gapanalyse) Ontwikkelen visiedocument Uitwerken processen Ontwikkelen implementatieplan Cohensultancy BV: projectleiding Vergouwen Overduin: opstellen competentie profiel en uitvoering van de docentendag Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 715 Alternatieven voor reguliere aanbod Bepalen met welke leer en opleidingsactiviteiten we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van apotheken en hoe we hen zo kunnen begeleiden dat ze deze leervormen op een goede manier gaan inzetten. Gedeelde mening over de toepassing van breinkennis bij het ontwikkelen van cursussen. Rapportage met aanbevelingen voor de toepassing van alternatieve leeractiviteiten. Oriëntatie op onderwijskundige inzichten en mogelijke leeractiviteiten. Richting bepalen: bepalen welke leeractiviteiten een goede aanvulling kunnen zijn voor het SBAaanbod. Rapportage met aanbevelingen. N.B. Het project is uitgevoerd in samenwerking met alle Projectleiders Opleidingen. Cohensultancy BV: projectleiding Januari maart

15 Projectnummer en onderwerp: 716 Nascholing en doorgroeimogelijkheden apothekersassistent Het ontwikkelen van nascholing die apothekersassistenten ondersteunt bij de ambitie om door te groeien in de apotheek. Uit de enquête blijkt dat deze specifieke doelgroep nauwelijks behoefte heeft om door te groeien. Die apothekersassistenten die wel doorgroei ambiëren, willen zich vooral ontwikkelen in de richting van de FPZvariant. Op basis hiervan is een leeriljn ontwikkeld, gebaseerd op de benodigde competenties voor deze variantfunclie. Behoefte onderzoek Ontwikkeling leeractiviteiten: o Diabetes, eerste, tweede en vervolg uitgifte o Diabetes, medicatiebewaking. o Diabetes, Astma/COPD en Cardiovasculair risicomanagement Gestart met het ontwikkelen van preventieprojecten. In 2011 gaan wij hiermee verder. Janynke Brons van Brons.txt Juni 2010maart 2011 Projectnummer en ondenwerp: 717 Bij en nascholing Kring Apotheken Nederland Het ontwikkelen van een themaavond over het ondenwerp Oncologie en geneesmiddelen voor apothekersassistenten werkzaam in een openbare apotheek en van PraQtijkPlus van Alliance Healthcare. Een interactieve, praktijkgerichte themaavond over Oncologie en de daarbij behorende geneesmiddelenleer voor functiegroep 6 en 7 voorzien van een SANA keurmerk. In drie workshops gaan de cursisten aan de slag met de theorie: 1. Proactief adviseren 2. Receptcasuïstiek 3. Misvattingen over kanker De themaavond heeft op acht locaties verspreid over Nederiand plaatsgevonden. Na afloop van het project was er tevredenheid bij Alliance Healthcare over de samenwerking en het ontwikkeltraject. Tevens hebben cursisten de themaavond gemiddeld met een 8.5 beoordeeld. Inventariseren van de behoefte Ontwerpen van didactische opzet van de themaavond Selecteren van trainers Proeftraining Definitieve opzet van de training vaststellen. Alliance Healthcare (voorheen Kring Apotheken Nederiand) Klankbordgroep/docenten Januari december

16 Projectnummer en onderwerp: 718 Toets SBAcursussen Het actualiseren en toetsen van het cursusaanbod waarvan het SANA keurmerk verloopt in 2010 (zestien), zodanig dat het aansluit op nieuwe (farmaceutische) ontwikkelingen, onderwijskundige/didactische inzichten, SANAcriteria en eventuele KNMP richtlijnen. Zeven geactualiseerde cursussen die voldoen aan nieuwe (farmaceutische) ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten en een SANAaccreditatie hebben. Twee van deze scholingsactiviteiten hebben ook een KNM Paccreditatie. Twee nieuwe cursussen die voldoen aan nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en onderwijskundige/didactische inzichten en een SANAen een KNMPaccreditatie hebben, zijn toegevoegd aan het aanbod. Twee cursussen zijn uit het reguliere aanbod gehaald en omgezet in een blended variant. Zes cursussen die deels zijn geactualiseerd en in zijn in het voorjaar 2011 gereed. Een cursus is uit het reguliere aanbod gehaald en blijft alleen als e learning in het aanbod. Inventarisatie welke SANA en KNM Pkeurmerken veriopen in 2010 en eerste kwartaal 2011 en aan welke aanvullende scholingsactiviteiten behoefte is. Beoordeling of de scholingsactiviteiten in het aanbod moeten blijven of moeten komen en zo ja, in welke vorm. Actualiseren van het schollngsaanbod uit 2007 (in verband het veriopen van het SANA keurmerk) dat in het aanbod gehandhaafd dient te blijven en SANA en eventueel KNMPaccreditatie hiervoor aanvragen. Ontwikkelen van scholingsactiviteiten die aan het aanbod toegevoegd worden en SANAaccreditatle en eventueel KNMPaccreditatie hiervoor aanvragen. Auteurs en inhoudsdeskundigen ROC Midden Nederiand (afdeling bedrijfsopleidingen) MKB Cursus & Training JurAdvies Onderwijskundig Bureau Karin Bech Bureau Buddingh' Januari december

17 Projectnummer en onderwerp: 719 Toets SBAPractinet Het actualiseren en toetsen (zeven) of uitbreiden van het SBAPractinet aanbod, zodanig dat het aansluit op nieuwe farmaceutische ontwikkelingen, SANA criteria en nieuwe onderwijskundige/didactische Inzichten. Acht afgeronde cursussen die voldoen aan de SANA criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Zes geactualiseerde en afgeronde cursussen die voldoen aan de SANA criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Vijf (waarvan minimaal 1 cursus een blended variant is) nieuwe praktijkgerichte cursussen die voldoen aan de SANA criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Functionaliteiten zoals reflectiemodules (vraag/antwoord/feedback schermpjes), een huiswerkmodule, een beheerstool voor apothekers, puzzels, gebruik van animaties, persoonlijke samenvatting, gebruik van geluidsfragmenten, een KAOF koppeling en korte filmpjes. Tevens is gestart met het ontwikkelen van een het ontwerp van een nieuwe Elektronische leeromgeving en (daarbij behorende nieuwe functionaliteiten). Het afronden van overioop uit 2009 Actualisering en toets van SBAPractinet cursussen van 2007 (in veriaand met het verlopen van het SANA keurmerk) Uitbreiding cursusaanbod 2010 Doorontwikkeling van de elektronische leeromgeving Practinet B.V. Auteurs en inhoudsdeskundigen Brons.txt Mokca Learning by action Testpanel en klankbordgroep Studio 67 Januari december

18 Projectnummer en ondenverp: 720 Probleemgestuurde en/of functiegerelateerde scholing Samenwerkinpspartners Het ontwikkelen van een onderscheidend opleidingsaanbod c.q. leerifjn gericht op de taken van de farmaceutisch consulent en manager. Daarbij hebben we rekening gehouden met de behoeften en competenties van deze specifieke functiegroepen. Vijf workshops (werkdruk, medeweti<ertevredenheid, situationeel leidinggeven, projectmatig werken en polyfarmacie) die voldoen aan de leerbehoefte van de doelgroep en waarbij rekening is gehouden met de taken en benodigde competenties van deze specifieke functiegroepen Een blended cursus polyfarmacie (doelgroep had behoefte aan een verdieping van de theorie). Behoefte onderzoek Ontwikkeling leeractiviteiten Janynke Brons van Brons.txt Juni 2010maart 2011 Projectnummer en onderwerp: 742 Arbeidsomstandigheden Behaafde resultaten De bescherming van werknemers tegen veiligheids en gezondheidsrisico's op het werk te bevorderen en zo optimaal mogelijk te laten zijn. Daar waar de overheid de eigen verantwoordelijkheid stimuleert van werkgevers en werknemers, vertaalt de SBA dit in een aantal concrete (deels) verplichte instrumenten. De bestaande Arbocatalogus ls geüpdatet: de huidige regelingen zijn geactualiseerd en waar nodig zijn nieuwe opgenomen. De werkdrukscan (instrument om werkdruk ln de apotheek te meten) is 352 keer uitgezet onder apotheekmedewerkers van 26 deelnemende apotheken. 278 respondenten hebben het formulier daadwerkelijk ingevuld, resulterend in een respons van 79%. Januari 2010 was het Instrument om medewerkertevredenheid te toetsen beschikbaar voor de branche. Deze scan voldoet aan de (HKZ) certlflcerlngeisen voor apotheken, in 2010 zijn 304 medewerkertevredenheidsonderzoeken (MTO's) uitgevoerd. Het gebruik van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (Rl&E) is door de SBA laagdrempelig gemaakt door de inzet van een deskundig adviseur. Deze vult in samenwerking met de apotheker de Rl&E in en schrijft een plan van aanpak. Apothekers voldoen hiermee aan de wettelijke vereisten. Voor alle openbare apotheken is een vertrouwenspersoon van ArboNed en een opvang voor calamiteiten geregeld. Dit project bestaat uit de volgende activiteiten: Actueel houden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (Rl&E) Onderhouden van de Arbocatalogus Traumaopvang Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) Werkdrukmeting 18

19 Actueel houden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (Rl&E): QuestAdvies vof Onderhouden van de Arbocatalogus; QuestAdvies vof Traumaopvang: ArboNed Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO): Zorg en Innovatiegroep Zwolle Werkdrukmeting; Viscum BV, CCI IT Groep Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 812 Zichtbare bijdrage leveren aan het verbeteren van aansluiting tussen beroepsopleidingfen) en de beroepspraktijk Zichtbaar en aantoonbaar invulling geven aan de verbetering van de aansluiting tussen de opleiding(en) en de beroepspraktijk. In 17 regio's hebben we een actieve bijdrage geleverd aan de contacten tussen de opleidingen en het werkveld. Dit heeft geleid tot verschillende vervolgactiviteiten afhankelijk van de behoeften van de regio's: o Het ondersteunen bij de invulling van bijeenkomsten met het werkveld o Het actief meedenken over het vergroten van het aantai stageplaatsen Als één van de vertegenwoordigers van de branche hebben we een actieve bijdrage geleverd aan het opstellen van kwaliteitseisen voor de apotheekbranche. Drie trainingen voor de stagebegeleider in de apotheek: een basistraining, een training coachend begeleiden en een training voor assessoren. Deze trainingen bieden we kosteloos aan. Concrete resultaten zijn verder te vinden onder het project 728 Arbeidsmarktprojecten. Stimuleren en verbeteren van regionaal werkveldoverieg Kwaliteit examinering Ontwikkelen van trainingen voor de stagebegeleiders in de apotheek Werkveld ROC's Calibris Contract Januari december 2010 P 19

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie