;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ";^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^"

Transcriptie

1 ;^^S;:g^;;V:v. m41 fe^w'ml^^^ V /^\, ^, 'v"^" tii: #11 Ü"# ' t ^ J^ 'J^ y ÏJL * ** /.i % A k:^è^:. '5r'^*t, '^^ 3 """''^? ï ^'"

2 stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2010 SOA maakt werk van de apotheek

3 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken 7 Hoofdstuk 3 Activiteiten 9 Hoofdstuk 4 Doelstelling A 11 Hoofdstuk 5 Doelstelling B 13 Hoofdstuk 6 Doelstelling C 21 Hoofdstuk? Doelstelling D 23 Hoofdstuk a Doelstelling E 25 Hoofdstuk 9 Doelstelling F 27 Hoofdstuk 10 Doelstelling G 29 Hoofdstuk 11 Doelstelling H 31 Hoofdstuk 12 Doelstelling 1 35 Hoofdstuk 13 Doelstelling O 43 Hoofdstuk 14 Doelstelling P 45 Afkortingenlijst 47 SBA maakt werk van (Je apotheek

4 Inleiding De Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen voor de branche van openbare apotheken verzorgt de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) producten, diensten en advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en nascholing. De activiteiten van de SBA zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de dienstvedening van apotheken. De klanten van de apotheken zijn daarbij gebaat en daarmee vervult de SBA ook een maatschappelijke functie. De dienstverlening van de SBA is opgedeeld in drie primaire aandachtsgebieden (pijlers). Deze pijlers zijn: Blj en nascholing: bevorderen van kennis en kunde binnen het apotheekteam. Arbeidsmarkt en onderwijs: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche. Werken in de apotheek: professioneel en veilig werken in de apotheek. In 2010 heeft de SBA de lijn gecontinueerd om op diverse terreinen subsidies te verlenen. Voornaamste doel is om de branche in de huidige moeilijke tijden ook financieel te ondersteunen bij het investeren in het menselijk kapitaal. Het Mobiliteitscentrum is in 2010 op volte kracht gekomen en Is onder meer een antwoord op de vraag naar het behoud voor de branche >^ar\ degenen die wegens teruglopende inkomsten met ontslag gaan. Het Mobiliteitscentrum draagt zorg voor een adequate sectorale arbeidsbemiddeling. Uitgangspunt is dat alle activiteiten een meenwaarde moeten hebben voor de branche. Aansluiting van de SBA op de wensen en behoeften van de branche én intensieve samenwerking met werkgevers en werknemers zijn daarbij een absolute must. Aansluiten bij de branche betekent rekening houden met een breed spectrum van ontwikkelingen. Ook in 2010 waren in de apotheekbranche alle ogen gericht op de door zorgverzekeraars en de politiek afgekondigde wijzigingen en de effecten hiervan op de financiële positie en de bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling biedt ook kansen. De apotheekbranche denkt na over haar toegevoegde waarde in de zorgketen en ontwikkelt nieuwe vormen van dienstverlening vooral op het gebied van de farmaceutische zorg. Eind 2010 werd het Witboek Farmacie door de KNMP gepresenteerd, waarin meer dan ooit de patiënt centraal staat. Daarnaast beïnvloeden demografische factoren zowel de wijze van medicijnen verstrekken als op termijn ook de beschikbaarheid van personeel. De branche moet blijven anticiperen op vergrijzing, toenemende mondigheid en diversiteit van Gliënten(groepen). Het aantal en de omvang van apotheekketens is in 2010 niet verder vergroot. De concurrentie is enerzijds verder toegenomen, maar anderzijds is er in toenemende mate het besef dat de branche een duidelijk en eenduidig profiel nodig heeft. Een in 2010 gestarte werkgroep van de KNMP en de SBA heeft als doelstelling om tijdig goede nascholing te bieden aan de apotheekteams vanwege de nieuwe rol van de apotheekbranche op het gebied van de integrale zorg voor de grote chronische aandoeningen van onze tijd. Uit verschillende brancheonderzoeken blijkt dat er in de komende jaren bij ongewijzigd beleid weereen tekort aan goed ingewerkt, nieuw en geschoold personeel ontstaat. De gewijzigde

5 omstandigheden in de branche zullen naar verwachting in beperkte mate tot uitstoot van personeel leiden. Het behoud van medewerkers is een belangrijk speerpunt geworden, onder andere door de inzet van HRM in de apotheek. Ons succesvolle HRMadviesteam heeft hierbij een belangrijke rol vervuld. Verder breidt de rol op het gebied van nascholing zich steeds meer uit. Naast de ontwikkeling van nascholingscursussen, organiseert de SBA in vrijwel het gehele land cursussen met eigen docenten. Het door een koerswijziging van de KNMP in belangrijke mate wegvallen van de departementen heeft in 2010 tot extra opdrachten geleid. Regionale structuren verdwijnen deels en de SBA reageert hierop. Het belang van zowel landelijke als regionale samenwerking tussen het werkveld en de opleidingen voor apothekersassistenten krijgt erkenning en invulling. De SBA vervult hierbij de rol van voortrekker in die gevallen dat de samenwerking niet of minder effectief is. Kortom, allemaal activiteiten die een stevige bodem vormen voor de verdere groei van het professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen heeft de SBA in het jaar 2010 een ondersteunende en een stimulerende rol vervuld voor werknemers én werkgevers in de branche openbare apotheken. Meer over deze bijdrage leest u in dit jaarverslag, waarin ook een beschrijving van de SBA (hoofdstuk 1) en van de branche (hoofdstuk 2) zijn opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de activiteiten van de SBA in De overige hoofdstukken geven een financiële onderbouwing van de activiteiten. Dit jaarverslag is opgesteld conform de richtlijnen RJ 640. «^

6 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken De SBA is door Caopartijen in de branche van openbare apotheken opgericht in De SBA is geregeld bij Cao Bedrijfsfonds Apotheken. Deze Cao regelt onder meer de te realiseren doelstellingen, taak, financiering en organisatievorm. Cao Bedrijfsfonds Apotheken De Cao Bedrijfsfonds Apotheken is afgesloten door werkgevers en werknemersorganisaties die partij zijn bij de Cao Apotheken. Namens de werkgevers zijn dit de KNMP en de ASKA en namens de werknemers zijn dit FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak. De ASKA (Associatie van Ketenapotheken) is in de loop van 2008 toegetreden. Deze organisaties vormen tevens het bestuur van de SBA. Volgens in de Cao geformuleerde doelstellingen, onderneemt de SBA activiteiten die zijn te plaatsen onder de noemers arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en nascholing. De SBA financiert haar activiteiten uit gelden die de branche conform de Cao Bedrijfsfonds Apotheken ter beschikking stelt. De Cao Bedrijfsfonds Apotheken is met ingang van 2009 verlengd en heeft een looptijd tot 31 december De afdrachtpremie die thans tussentijds tijdelijk is verlaagd wordt per 1 april 2012 door de Caopartijen opnieuw vastgesteld. Een Meerjaren beleidskader en begroting die medio 2011 wordt vervaardigd zijn hierbij richtinggevend. Resultaat bestemming Het negatieve resultaat van twee miljoen euro wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen, zodat deze wordt afgebouwd. Deze afbouw wordt in 2011 voortgezet, waarbij evenals in 2010 subsidies ter stimulering van de nascholing en beroepsopleiding worden ingezet. Personele samenstelling SBA Om haar doelstellingen uit te kunnen werken, heeft de SBA op 31 december medewerkers in dienst die gezamenlijk 31 fte invullen. De SBA wil haar medewerkers zo goed mogelijk faciliteren bij hun weritzaamheden. Daarbij is ondermeer een goed functionerend HRMinstrumentarium belangrijk. In 2010 is het HRMbeleid van de SBA aangevuld met een nieuw ontwikkeld opleidingsbeleid. Organisatieontwikkeling In 2010 heeft de SBA een nieuw CRM programma (klantrelatiesysteem) ingevoerd, waardoor up to date inzichten te verkrijgen zijn over het gebruik van de producten en diensten alsmede subsidies door apotheken en apotheek medewerkers. Het systeem ondersteunt de marktbewerking en alle klantcontacten met vervolgactiviteiten zijn hierin opgeslagen. Het systeem is een belangrijke stap voonwaarts voor de SBA bij het zo goed mogeiijk inspelen op de behoeften van de branche en het vraaggerichte werken. Tevens is de administratieve organisatie in samenwerking met de accountant opnieuw uitgelijnd. Samenwerking De SBA wil meerwaarde hebben voor de branche die haar financiert. Om goed te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de branche, is intensieve samenwerking met sociale partijen en andere aan de branche gelieerde organisaties een vereiste. Dit komt tot uitdrukking in de bestuursvorm van de SBA: de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Publieke

7 Zaak hebben in het bestuur gezamenlijk een gelijkwaardige vertegenwoordiging naast de werkgeversorganisaties KNMP en ASKA. Daarnaast onderhoudt de SBA contacten met de KNMP, en speciaal hierin de afdeling arbeidszaken, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apotheken (WiNAp), de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en de regionale verbanden waarin apotheken en apothekers functioneren. Met de ketens en hun brancheorganisatie ASKA, alsmede de formules van openbare apotheken, is regelmatig contact. De samenwerking met het kenniscentrum Calibris en ROC's komt de kwaliteit van de opleiding voor apothekersassistenten ten goede. Met het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) werkt de SBA samen voor de inning van de branchebijdrage. Samenstelling Bestuur SBA Het bestuur van de SBA is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties KNMP (2) en ASKA (1) en evenzoveel vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten (2) en CNV Publieke Zaak (1). Het voorzitterschap en de functies van algemeen secretaris rouleren jaariijks tussen werkgevers en werknemerspartijen. Voorzitterschap en secretaris zijn nooit in handen van één en dezelfde partij. De secretaris van het Caooverieg treedt op als adviseur van het bestuur SBA. De volgende vertegenwoordigers van KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak vormden in 2010 het bestuur van de SBA; Dagelijks Bestuur: Voorzitter mevrouw drs. H.C. MaatsHolm Secretaris de heer drs. J.P. Veenhuizen Overige bestuursleden: Mevrouw K.W. de Vries Mevrouw M. Meere De heer S. Veenstra De heer drs. R.G.J.F. Kolman Adviseur: De heer mr. H.C.J. Overgaag KNMP FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten CNV Publieke Zaak ASKA KNMP Secretaris Caopartijen

8 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken Op 31 december 2010 telde de bedrijfstak openbare apotheken, een afname van 1%. Daarin werkten apothekersassistenten en andere functionarissen (zie de figuur van kengetallen). Figuur: kengetallen branche openbare apotheken. A: Apothekersassistent B: Apothekersassistent: Variant Coördinerend Apothekersassistent C: Apothekersassistent: Variant Apothekersassistent kwaliteitszorg D: Apothekersassistent: Variant Farmaceutisch patiëntenzorg E: Apothekersassistent; samengevoegde varianten Werknemer A (oud) Totaal AA F: Teamleider G: Farmaceutisch consulent H: Farmaceutisch manager Totaal AA en functies F t/m H 1: Drogisterij medewerker J: Algemeen ondersteunend medewerker K: Bezorger L: Schoonmaker M: Administratief secretarieel medewerker N: Financieel administratief medewerker" Totaal AA en functies F t/m N Onbekend Overige Gemiddelde werkweek apothekersassistenten Aantal volledig arbeidsongeschikten* Aantal partieel arbeidsongeschikten* Aantal apotheken Aantal gevestigde apothekers Aantal werkzame openbare apothekers Aandeel zelfstandige apotheken * excl. WAO 61 jaar en ouder bron PMA en SFK 3112' u % 3112' , u %

9 De meeste apothekersassistenten vallen in de leeftijdscategorie van 2535 jaar, de overige medewerkers in de leeftijdscategorie 4555 jaar. Aantallen apothekersassistenten en overige medewerkers naar leeftijd*) Leeftijdscategorie Aantal apothekersassistenten /^ntal overige medewerkers Jonger dan (12,0%) (24,9%) 25 tot (28,5%) 754(12,7%) 35 tot (27.9%) 1.058(17,8%) 45 tot (22,9%) (25,5%) Ouder dan (8,7%) 1.133(19.1%) Totaal *) Gegevens PMA «

10 Hoofdstuk 3 Activiteiten De SBA heeft volgens artikel 3 van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken ten doel het geheel of gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in apotheken. Deze activiteiten bestaan, binnen de doelstelling van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, uit het bevorderen van: A. het geven van vooriichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken, alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden; B. het betalen van de kosten van activiteiten die gericht zijn op scholing en vorming van ln beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt; C. het betalen van de kosten van activiteiten die gericht zijn op de aan de ondernemingen in het belang van goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten, zijnde het bevorderen van het goed functioneren van ondememingsraden en/of personeelsvertegenwoordigingen en/of werkoverieg binnen de apotheken; D. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen; E. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in apotheken; F. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het Caooverieg gemaakte afspraken met als doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in apotheken; G. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de toekomstige behoefte aan werknemers in apotheken; H. het verrichten en subsidiëren van opleidingen en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werkgevers en werknemers. (In de officiële statuten heeft doelstelling 'B' twee subdoelen in zich geformuleerd. Deze zijn in de opzet en realisatie van projecten en activiteiten als aparte doelstelling benoemd.) I. Activiteiten ter ondersteuning van het realiseren van de doelstellingen. O. Activiteiten de SBAorganIsatie aangaande. P. Regionalisatie. Negen regioadviseurs promoten en implementeren producten en diensten van de SBA in de branche; ook het regionaal coördineren en adviseren valt hieronder. Het betreft activiteiten behorend bij het realiseren van de doelstellingen A tot en met H. f (Voor de omschrijving van de projecten en activiteiten is een sjabloon gehanteerd, dat gekoppeld is aan de doelstellingen.)

11 Hoofdstuk 4 Doelstelling A A. Het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden. Projectnummer en onderwerp: 210 Gastlessen ROC's Via het geven van gastlessen over de 'Cao Apotheken' en 'Carrière maken in de apotheek' de samenwerking met de ROC's verstevigen en de SBA en haar regioadviseurs promoten. SBAregioadviseurs hebben in totaal 14 gastlessen gegeven op verschillende ROC's in het kader van de opleiding AA. Het geven van gastlessen op ROC's: afspraken maken; gastlessen voorbereiden; vooriichtingsmateriaal uitdelen. ROC's Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 301 SBA Congres 2010 In juni 2010 organiseren wij vier leerzame en informatieve bijeenkomsten over actuele onderwerpen die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de SBA. Door prikkelende scenario's willen wij de deelnemers ertoe bewegen de toekomst van de apotheek bespreekbaar te maken in hun apotheek. Voor dit congres (vier roadshows) willen wij per locatie 100 mensen (apotheekteam) uit het werkveld interesseren. Naast leereffect deelnemers is resultaat van deze dag ook versterking imago SBA en uitdragen van onze expertisegebieden. Op vier verschillende locaties hebben wij in juni een roadshow georganiseerd met als ondenwerp 'De toekomst begint nu'. Drie prikkelende toekomstscenario's zijn geschetst in theatervorm door Ewout Bomert en drie acteurs. Circa 280 mensen uit de apotheekbranche de roadshow bezocht. Het gemiddeld waarderingscijfer van de bezoekers is een 7,6. Onderwerp roadshow bepalen Programma roadshow bepalen benaderen (dagvoorzitter, spreker, etc.) Data bepalen Locaties vastleggen Coördineren uitvoering roadshows Evaluatie roadshows 11

12 Dagvoorzitter en interactief theater: Ewout Bomert met drie acteurs Keynote spreker: trendwatcher Adjiedj Bakas Diverse panelleden voor discussierondes Externe roadshowlocaties: Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirie, LUX in Nijmegen, De Lichtfabriek in Haariem en De Tamboer in Hoogeveen Oktober 2009juli 2010 Projectnummer en onderwerp: 401 Servicedesk Cao Het uitleggen en adviseren over de regels in de Cao's. Informeren over salarissen voor de apotheekmedewerkers. Advisering bij arbeidsrechtelijke zaken of telefoon (2009: 2.597) Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van uur. Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . Registratie van de vraag en antwoord. Informatie verstrekken via service. Ondersteuning SBAregioadviseurs bij uitleg van de Cao's. KNMP Afdeling arbeidszaken Vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak (voor arbeidsrechtelijke vragen) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 402 Servicedesk Uren in Balans (UIB) Het stimuleren van het juiste gebruik van het software programma UIB en op juiste wijze toepassen van de Caoregels. Ondersteuning bieden bij de invoering van gegevens ln UIB. Uitleg te geven over de werkwijze en rekenwijze in UIB en over de Cao en wetgeving die betrekking heeft op de uren registratie (1.534 in 2009) mails of telefoon Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van uur. Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . Registratie van gebruikers. Informatie aan gebruikers via service. Ondersteuning projectleider UIB bij maken van presentaties UIB. Ondersteuning SBAregioadviseurs bi uitleg programma UiB. CCI IT Groep KNMP Afdeling arbeidszaken Vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak (voor arbeidsrechtelijke vragen) Ketens Januari december 2010 Jaan/erslag

13 Hoofdstuk 5 Doelstelling B B. Het betalen van de kosten van activiteiten die gericlit zijn op scholing en vorming van in beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt. Projectnummer en onderwerp: 712 Nascholing vier chronische zorggebieden (integrale bekostiging) Een praktijkgericht nascholingsaanbod rondom het onderwerp integrale bekostiging (in afstemming met de KNMP) dat voorzien is van het SANAkeurmerk. Een generieke cursus op het gebied van integrale bekostiging (blended: combinatie van elearning en praktijkbijeenkomst). Het ontwikkelen van het didactisch concept op de onderwerpen Diabetes en Astma/COPD zijn leertrajecten en het indienen hiervan bij SANA. Het ontwikkelen van het didactische concept voor het onderwerp Hart en Vaten. De ontwikkeling van een generieke cursus integrale bekostiging (van didactisch concept tot SANAaanvraag). Afstemming op de ontwikkelingen in de branche; deelname aan scholingscommissies en dergelijke. Uitvoeren van promotieactiviteiten en werving van cursisten en uiteindelijke inschrijving. Screening van docenten en deze informeren over de cursusopzet. KNMP Practinet B.V. Auteur en inhoudsdeskundigen Mokca Testpanel en klankbordgroep Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 713 Strategische opleidingsplannen Het ontwikkelen en uittesten van een instrument waarmee de apotheken een Bedrijfsopleidingsplan (BOP) kunnen ontwikkelen Instrument voor de BOP is ontwikkeld en op de website van de SBA beschikbaar voor apotheken. Vanuit het HRMadviesteam kan de apotheker begeleiding krijgen bij het opstellen en implementeren van de BOP Hel ontwikkel van een gespreksleidraad strategisch opleidingsplan'. Het ontwikkelen van een format voor de BOP. Proefproject en vaststellen van het definitieve instrument en adviesteam. Jaan/erstag

14 Cohensultancy: projectleiding Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 714 Zorgen voor voldoende gekwalificeerde docenten Op een duurzame wijze zorgen voor voldoende docenten die op een kwalitatief goede manier onze cursussen verzorgen. Gapanalyse waarin de huidige stand van zaken ls afgezet tegen de gewenste situatie. Een gemeenschappelijk perspectief op de toekomstige oplossing/ aanpak. Een visiedocument over de wijze waarop we als SBA willen zorgen voor voldoende gekwalificeerde docenten. Een competentie profiel voor de docent en een competentieprofiel voor de trainer. Procesbeschrijvingen, gebaseerd op de visie. Een concreet implementatieplan. Oriëntatie (huidige stand van zaken in kaart brengen in de vorm van de gapanalyse) Ontwikkelen visiedocument Uitwerken processen Ontwikkelen implementatieplan Cohensultancy BV: projectleiding Vergouwen Overduin: opstellen competentie profiel en uitvoering van de docentendag Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 715 Alternatieven voor reguliere aanbod Bepalen met welke leer en opleidingsactiviteiten we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van apotheken en hoe we hen zo kunnen begeleiden dat ze deze leervormen op een goede manier gaan inzetten. Gedeelde mening over de toepassing van breinkennis bij het ontwikkelen van cursussen. Rapportage met aanbevelingen voor de toepassing van alternatieve leeractiviteiten. Oriëntatie op onderwijskundige inzichten en mogelijke leeractiviteiten. Richting bepalen: bepalen welke leeractiviteiten een goede aanvulling kunnen zijn voor het SBAaanbod. Rapportage met aanbevelingen. N.B. Het project is uitgevoerd in samenwerking met alle Projectleiders Opleidingen. Cohensultancy BV: projectleiding Januari maart

15 Projectnummer en onderwerp: 716 Nascholing en doorgroeimogelijkheden apothekersassistent Het ontwikkelen van nascholing die apothekersassistenten ondersteunt bij de ambitie om door te groeien in de apotheek. Uit de enquête blijkt dat deze specifieke doelgroep nauwelijks behoefte heeft om door te groeien. Die apothekersassistenten die wel doorgroei ambiëren, willen zich vooral ontwikkelen in de richting van de FPZvariant. Op basis hiervan is een leeriljn ontwikkeld, gebaseerd op de benodigde competenties voor deze variantfunclie. Behoefte onderzoek Ontwikkeling leeractiviteiten: o Diabetes, eerste, tweede en vervolg uitgifte o Diabetes, medicatiebewaking. o Diabetes, Astma/COPD en Cardiovasculair risicomanagement Gestart met het ontwikkelen van preventieprojecten. In 2011 gaan wij hiermee verder. Janynke Brons van Brons.txt Juni 2010maart 2011 Projectnummer en ondenwerp: 717 Bij en nascholing Kring Apotheken Nederland Het ontwikkelen van een themaavond over het ondenwerp Oncologie en geneesmiddelen voor apothekersassistenten werkzaam in een openbare apotheek en van PraQtijkPlus van Alliance Healthcare. Een interactieve, praktijkgerichte themaavond over Oncologie en de daarbij behorende geneesmiddelenleer voor functiegroep 6 en 7 voorzien van een SANA keurmerk. In drie workshops gaan de cursisten aan de slag met de theorie: 1. Proactief adviseren 2. Receptcasuïstiek 3. Misvattingen over kanker De themaavond heeft op acht locaties verspreid over Nederiand plaatsgevonden. Na afloop van het project was er tevredenheid bij Alliance Healthcare over de samenwerking en het ontwikkeltraject. Tevens hebben cursisten de themaavond gemiddeld met een 8.5 beoordeeld. Inventariseren van de behoefte Ontwerpen van didactische opzet van de themaavond Selecteren van trainers Proeftraining Definitieve opzet van de training vaststellen. Alliance Healthcare (voorheen Kring Apotheken Nederiand) Klankbordgroep/docenten Januari december

16 Projectnummer en onderwerp: 718 Toets SBAcursussen Het actualiseren en toetsen van het cursusaanbod waarvan het SANA keurmerk verloopt in 2010 (zestien), zodanig dat het aansluit op nieuwe (farmaceutische) ontwikkelingen, onderwijskundige/didactische inzichten, SANAcriteria en eventuele KNMP richtlijnen. Zeven geactualiseerde cursussen die voldoen aan nieuwe (farmaceutische) ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten en een SANAaccreditatie hebben. Twee van deze scholingsactiviteiten hebben ook een KNM Paccreditatie. Twee nieuwe cursussen die voldoen aan nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en onderwijskundige/didactische inzichten en een SANAen een KNMPaccreditatie hebben, zijn toegevoegd aan het aanbod. Twee cursussen zijn uit het reguliere aanbod gehaald en omgezet in een blended variant. Zes cursussen die deels zijn geactualiseerd en in zijn in het voorjaar 2011 gereed. Een cursus is uit het reguliere aanbod gehaald en blijft alleen als e learning in het aanbod. Inventarisatie welke SANA en KNM Pkeurmerken veriopen in 2010 en eerste kwartaal 2011 en aan welke aanvullende scholingsactiviteiten behoefte is. Beoordeling of de scholingsactiviteiten in het aanbod moeten blijven of moeten komen en zo ja, in welke vorm. Actualiseren van het schollngsaanbod uit 2007 (in verband het veriopen van het SANA keurmerk) dat in het aanbod gehandhaafd dient te blijven en SANA en eventueel KNMPaccreditatie hiervoor aanvragen. Ontwikkelen van scholingsactiviteiten die aan het aanbod toegevoegd worden en SANAaccreditatle en eventueel KNMPaccreditatie hiervoor aanvragen. Auteurs en inhoudsdeskundigen ROC Midden Nederiand (afdeling bedrijfsopleidingen) MKB Cursus & Training JurAdvies Onderwijskundig Bureau Karin Bech Bureau Buddingh' Januari december

17 Projectnummer en onderwerp: 719 Toets SBAPractinet Het actualiseren en toetsen (zeven) of uitbreiden van het SBAPractinet aanbod, zodanig dat het aansluit op nieuwe farmaceutische ontwikkelingen, SANA criteria en nieuwe onderwijskundige/didactische Inzichten. Acht afgeronde cursussen die voldoen aan de SANA criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Zes geactualiseerde en afgeronde cursussen die voldoen aan de SANA criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Vijf (waarvan minimaal 1 cursus een blended variant is) nieuwe praktijkgerichte cursussen die voldoen aan de SANA criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Functionaliteiten zoals reflectiemodules (vraag/antwoord/feedback schermpjes), een huiswerkmodule, een beheerstool voor apothekers, puzzels, gebruik van animaties, persoonlijke samenvatting, gebruik van geluidsfragmenten, een KAOF koppeling en korte filmpjes. Tevens is gestart met het ontwikkelen van een het ontwerp van een nieuwe Elektronische leeromgeving en (daarbij behorende nieuwe functionaliteiten). Het afronden van overioop uit 2009 Actualisering en toets van SBAPractinet cursussen van 2007 (in veriaand met het verlopen van het SANA keurmerk) Uitbreiding cursusaanbod 2010 Doorontwikkeling van de elektronische leeromgeving Practinet B.V. Auteurs en inhoudsdeskundigen Brons.txt Mokca Learning by action Testpanel en klankbordgroep Studio 67 Januari december

18 Projectnummer en ondenverp: 720 Probleemgestuurde en/of functiegerelateerde scholing Samenwerkinpspartners Het ontwikkelen van een onderscheidend opleidingsaanbod c.q. leerifjn gericht op de taken van de farmaceutisch consulent en manager. Daarbij hebben we rekening gehouden met de behoeften en competenties van deze specifieke functiegroepen. Vijf workshops (werkdruk, medeweti<ertevredenheid, situationeel leidinggeven, projectmatig werken en polyfarmacie) die voldoen aan de leerbehoefte van de doelgroep en waarbij rekening is gehouden met de taken en benodigde competenties van deze specifieke functiegroepen Een blended cursus polyfarmacie (doelgroep had behoefte aan een verdieping van de theorie). Behoefte onderzoek Ontwikkeling leeractiviteiten Janynke Brons van Brons.txt Juni 2010maart 2011 Projectnummer en onderwerp: 742 Arbeidsomstandigheden Behaafde resultaten De bescherming van werknemers tegen veiligheids en gezondheidsrisico's op het werk te bevorderen en zo optimaal mogelijk te laten zijn. Daar waar de overheid de eigen verantwoordelijkheid stimuleert van werkgevers en werknemers, vertaalt de SBA dit in een aantal concrete (deels) verplichte instrumenten. De bestaande Arbocatalogus ls geüpdatet: de huidige regelingen zijn geactualiseerd en waar nodig zijn nieuwe opgenomen. De werkdrukscan (instrument om werkdruk ln de apotheek te meten) is 352 keer uitgezet onder apotheekmedewerkers van 26 deelnemende apotheken. 278 respondenten hebben het formulier daadwerkelijk ingevuld, resulterend in een respons van 79%. Januari 2010 was het Instrument om medewerkertevredenheid te toetsen beschikbaar voor de branche. Deze scan voldoet aan de (HKZ) certlflcerlngeisen voor apotheken, in 2010 zijn 304 medewerkertevredenheidsonderzoeken (MTO's) uitgevoerd. Het gebruik van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (Rl&E) is door de SBA laagdrempelig gemaakt door de inzet van een deskundig adviseur. Deze vult in samenwerking met de apotheker de Rl&E in en schrijft een plan van aanpak. Apothekers voldoen hiermee aan de wettelijke vereisten. Voor alle openbare apotheken is een vertrouwenspersoon van ArboNed en een opvang voor calamiteiten geregeld. Dit project bestaat uit de volgende activiteiten: Actueel houden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (Rl&E) Onderhouden van de Arbocatalogus Traumaopvang Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) Werkdrukmeting 18

19 Actueel houden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (Rl&E): QuestAdvies vof Onderhouden van de Arbocatalogus; QuestAdvies vof Traumaopvang: ArboNed Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO): Zorg en Innovatiegroep Zwolle Werkdrukmeting; Viscum BV, CCI IT Groep Januari december 2010 Projectnummer en onderwerp: 812 Zichtbare bijdrage leveren aan het verbeteren van aansluiting tussen beroepsopleidingfen) en de beroepspraktijk Zichtbaar en aantoonbaar invulling geven aan de verbetering van de aansluiting tussen de opleiding(en) en de beroepspraktijk. In 17 regio's hebben we een actieve bijdrage geleverd aan de contacten tussen de opleidingen en het werkveld. Dit heeft geleid tot verschillende vervolgactiviteiten afhankelijk van de behoeften van de regio's: o Het ondersteunen bij de invulling van bijeenkomsten met het werkveld o Het actief meedenken over het vergroten van het aantai stageplaatsen Als één van de vertegenwoordigers van de branche hebben we een actieve bijdrage geleverd aan het opstellen van kwaliteitseisen voor de apotheekbranche. Drie trainingen voor de stagebegeleider in de apotheek: een basistraining, een training coachend begeleiden en een training voor assessoren. Deze trainingen bieden we kosteloos aan. Concrete resultaten zijn verder te vinden onder het project 728 Arbeidsmarktprojecten. Stimuleren en verbeteren van regionaal werkveldoverieg Kwaliteit examinering Ontwikkelen van trainingen voor de stagebegeleiders in de apotheek Werkveld ROC's Calibris Contract Januari december 2010 P 19

20 Projectnummer en onderwerp: 840 Huidige producten en diensten SBA op HRM gebied bij advisering inzetten Op een vraaggerichte wijze apothekers effectieve en praktische ondersteuning te bieden blj het ontwikkelen en uitvoeren van HRMbeleld. Resultaat is behaald om ln 2010 meer bekendheid te realiseren voor deze dienstveriening. Zijn er ln apotheken geadviseerd, ln 2010 zijn 50 apotheken geadviseerd (excl. doorioop 2009). Een verdubbeling conform het vooraf vastgestelde streefgetal. Inmiddels zijn externe adviseurs structureel bezig om op basis van maatwerktrajecten apothekers, apotheekmedewerkers en apotheekteams effectieve ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en invoeren van HRMbeleid; Resultaat is behaald om conform functiegebouw Cao Apotheken voor alle functies een competentiescan aan te bieden aan de branche. De analyses die reeds worden verricht kunnen met deze nieuwe scans (nog) beter fungeren als belangrijke stuur en managementinformatie om verder invulling te geven aan het begrip vraaggericht werken vanuit de SBA. Multidisciplinair Adviesteam Competentiescans voor alle functies beschikbaar Multidisciplinair Adviesteam: Viscum BV, The Connect Company, Buro Veranders, Hoenderdos Interim & Coaching, Nobel Management en Organisatieadvies; Competentiescans voor alle functies beschikbaar; YSC. Januari december

Jaaroverzicht 2013. De SBA maakt werk van de apotheek

Jaaroverzicht 2013. De SBA maakt werk van de apotheek Jaaroverzicht Met diverse activiteiten heeft de SBA in bijgedragen aan de bevordering van het professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Uitgangspunt is

Nadere informatie

stichting Bedrijfsfonds Apotlielcen JAARVERSLAG 2011

stichting Bedrijfsfonds Apotlielcen JAARVERSLAG 2011 stichting Bedrijfsfonds Apotlielcen JAARVERSLAG 2011 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken 7 Hoofdstuk 3 Activiteiten 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

stichting Bedrijfsfonds Apotheken

stichting Bedrijfsfonds Apotheken stichting Bedrijfsfonds Apotheken :heken www.sbaweb.nl stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013

stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 SBA maai

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: 1. Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) 2. Associatie van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS ARBEIDSMARKTMONITOR Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche Apotheekbranche 2011-2012 2011-2012 ECORYS Jena de Wit Mathijn Wilkens Peter Donker van Heel September 2012 1 Dit onderzoek

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Expose Involve Commit

Expose Involve Commit Transparant maken van kandidaten Actielijn 2 thema Transparantie van arbeidsmarkt Expose Involve Commit Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week Interne en externe oproep Afdeling PO&O Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS ARBEIDSMARKTMONITOR. Apotheekbranche 2009-2010. ECORYS Mathijn Wilkens Ting Li Peter Donker van Heel Katinka Deckers

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS ARBEIDSMARKTMONITOR. Apotheekbranche 2009-2010. ECORYS Mathijn Wilkens Ting Li Peter Donker van Heel Katinka Deckers ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS ARBEIDSMARKTMONITOR Apotheekbranche 2009-2010 ECORYS Mathijn Wilkens Ting Li Peter Donker van Heel Katinka Deckers 1 Dit onderzoek is uitgevoerd door ECORYS Nederland BV in opdracht

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Profiel bestuurslid Pensioenfonds Medewerkers Apotheken voor opvulling vacature per 1 januari Vertegenwoordiger pensioengerechtigden

Profiel bestuurslid Pensioenfonds Medewerkers Apotheken voor opvulling vacature per 1 januari Vertegenwoordiger pensioengerechtigden Profiel bestuurslid Pensioenfonds Medewerkers Apotheken voor opvulling vacature per 1 januari 2018 Vertegenwoordiger pensioengerechtigden Algemeen Van een bestuurslid van PMA wordt in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

SANA KEURMERKREGELING

SANA KEURMERKREGELING SANA KEURMERKREGELING voor nascholing voor apotheekmedewerkers postadres Postbus 191 3430 AD Nieuwegein tel (030) 605 48 13 www sanaweb.nl e-mail info@sanaweb.nl april 2015 deze regeling vervangt de SANA

Nadere informatie

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE KRAAMTALENT GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE donderdag 7 juni 2012 - dia 2 KNELPUNTEN BEDRIJVEN ONDERTEKENING CONVENANT 27-01-2010 Verouderd personeelsbestand Afname animo bij jongeren voor de Kraamzorg Door

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019 Registratieregeling Apothekersassistenten in de Openbare Farmacie 2014-2019 Kwaliteitscriteria apothekersassistenten 2014-2019 In 2009 is de Stichting Kwaliteitsregister voor Apothekersassistenten in de

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

juni 2015 SBA ARBEIDSMARKTMONITOR

juni 2015 SBA ARBEIDSMARKTMONITOR juni 2015 SBA ARBEIDSMARKTMONITOR Apotheekbranche 2015 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA), Nieuwegein, juli 2015. De SBA is uitvoeringsorganisatie van sociale partners in de branche openbare apotheken:

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie