Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus"

Transcriptie

1 Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus

2 Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord 9 B-9100 Sit-Niklaas Tel Fax VHIZIER wordt gratis verspreid oder de persoeelslede, klate e relaties va Va Hoecke v, Va Hoecke bv e Halux v. Periodiciteit: VHIZIER verschijt 3 keer per jaar: augustus, december, april Hoofdredacteur: Fabrice Hofma Redacteurs: Peter Va Hoecke Steve Muylaert Paul Verhulst Arja Glas Sophie Verhaert Cecilia De Witer Dieter Guiée Grafische vormgevig: Tieke Va Brussel Drukkerij: Va Lijsebette - Sit-Niklaas Veratwoordelijke uitgever: Peter Va Hoecke Europark-Noord Sit-Niklaas Copyright: iets uit deze uitgave mag worde overgeome, vermeigvuldigd of gekopieerd zoder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemmig va de uitgever e zoder brovermeldig. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze e aar beste wete is samegesteld, kue uitgever e auteurs op gee ekele wijze istaa voor de juistheid of volledigheid va de iformatie. Zij aavaarde da ook gee ekele aasprakelijkheid va schade, va welke aard ook, die het gevolg is va hadelige e/of beslissige die gebaseerd zij op deze iformatie. Coverfoto s: I deze editie: Voorwoord 3 Veiligheid 4 Same Naar Méér! 5 Va Hoecke Competece Ceter 6-8 Va Hoecke v 9-10 Va Hoecke bv 11 Halux v 12 ORION 13 Blum 14 Beurze 15 Product 16 I t VHIZIER Wedstrijd e Ageda 24 Productbeheer i t VHIZIER Detail va het Va Hoecke Competece Ceter Edito Beste collega s De lete is weer i het lad. Na ee lage, koude witer herleeft alles. Tijd voor ieuw leve e ieuwe groei. Niet allee de atuur herpakt zich, ook wij zij al volop bezig met het plae va het ieuwe boekjaar dat weldra voor de deur staat. E plae zij er geoeg. Ee ieuwe locatie voor Halux, ieuwe producte i productie, ieuwe Blum producte i de pijplij Teveel om hier op te oeme, maar jullie leze er alles over i deze e de volgede uitgave va VHIZIER. Met fierheid wil ik weer eve stilstaa bij os Va Hoecke Competece Ceter. Na twee jaar va plae e bouwe kue we stelle dat we klaar zij. Vaaf u beschikke we over de mogelijkheid om oze productkeis zo goed mogelijk uit te drage e os keisiveau te verhoge. Ik be erva overtuigd dat dit i belagrijke mate bijdraagt tot oze expertise. E die is vadaag va het allergrootste belag. Hiermee verhoge we het aspiratieiveau va oze collega s, zorge we voor persoolijke groei e drage we bij tot de opgetogeheid va de klat. Wat die staat bij al oze hadelige cetraal. Ee optimale diestverleig begit bij professioalisme e keis. Naast keisoverdracht beschikke we met de Blum Showroom i het Va Hoecke Competece Ceter over ee extra diest voor oze klate. We geve er verkoopsopleidige, met tips over de specifieke details va oze producte. E als ze dat wille, moge oze klate ook hu eige klate de eidgebruiker meebrege. Als eutrale gespreksparter gelove we eri dat we oze argumete seller é efficiëter kue overbrege. E dat komt oze klate rechtstreeks te goede. Zoals je ka zie, kijke we voluit aar de toekomst. E die ka ekel succesvol zij als we getuige va ee ogebreideld ethousiasme. Ethousiasme, passie voor os werk e oze relaties, goestig om te bouwe aa ee toekomst, is iet toevallig éé va oze kerwaarde. Ee positieve igesteldheid, ee ope blik op de zake, ver va gezeur e egativisme, helpt os dagelijks om beter te prestere. Zo late we ook graag de humor keizer zij e doe we af e toe wat water bij de wij. Meer hierover lees je verder i deze uitgave. Ik wes jullie da ook veel ethousiaste leesmomete bij ee lekkere voorjaarszo die getuigt va ee stralede toekomst. Peter Va Hoecke - CEO 2 3

3 Veiligheid Same Naar Méér! Gee kas op risico, met de veiligheidsfiches ALU kaderdeure: va 3 aar 2 leverweke! Per team werde de veiligheidsfiches besproke. V.l..r.: Guther Rollier, Halise Bekci, Robby De Witte, Dieter Guiée e Aick De Roeck De veiligheidsfiches zij bie hadbereik te raadplege aa de machie Bij Halux e i os magazij kue we iet zoder machies. Omdat veiligheid erg belagrijk is i ee orgaisatie als de oze, hebbe we ee groot aatal machies uitgerust met veiligheidsfiches. Dat zij duidelijke e goed zichtbare veiligheidsistructies voor oze magazijiers e productiemedewerkers. De veiligheidsfiches geve ee atwoord op vrage als: moet ik bij deze machie ee veiligheidsbril of gehoorbeschermig drage? Welke risico s loop ik bij het bediee va deze machie? E vooral: hoe otwijk ik die risico s? Wat moet ik doe om het oderhoud va de machie op ee veilige maier uit te voere? Om de istructies uit te schrijve, maakte we per machie ee overzicht va alle risico s e de odige veiligheidsmaatregele. Daarvoor werkte we same met Arista, oze extere diest voor prevetie e beschermig op het werk. Tijdes verschillede ifosessies bij Halux e i het magazij werd iederee op de hoogte gebracht va de ihoud e het belag va de veiligheidsfiches. De veiligheidsmaatregele aleve vergt ee kleie moeite, maar als iederee ze ter harte eemt, make ze os werk veel veiliger! Va Hoecke e Halux werke voortdured aa klatetevredeheid! Daarom zij we al ekele maade druk bezig om de levertijd va kaderdeure i te korte. De bedoelig is om uiterlijk twee weke a bestellig de kaderdeure te kue aflevere bij de klat. Vroeger duurde dat meestal drie weke. Vauit alle hoeke va oze orgaisatie werd hulp gebode om tot dit resultaat te kue kome. De pricipes va Lea maufacturig speelde i dit proces ee grote rol. E ook ee doorgedreve plaig e de odersteuig va oze ICT afdelig ware va groot belag. Te slotte zate we ook same met oze glasleveracier. Ekele factore make de zaak echter iet zo makkelijk. Glasbreuk bijvoorbeeld, blijft altijd ee risico. Als je weet dat het harde va het glas allee al ee week duurt, is ee levertijd va twee weke ee hele prestatie. Bovedie moete we ook rekeig houde met de vakaties va wie het glas levert e hardt. Toch kue we met fierheid zegge dat os doel om kaderdeure te levere bie de twee weke bereikt is! Halise Bekci aa de motagetafel va de ALU kaderdeure 4 Bedrijfshulpverleers Nederlad Igrid va Scharreburg e Arja Glas va Va Hoecke bv volgde de opleidig tot bedrijfshulpverleer. Zo zorge we voor de veiligheid va oze medewerkers e bezoekers. Eerder behaalde ook al mese va Halux e Va Hoecke v het brevet. Nieuwe afrasterig i magazij Om de sturigskaste va os automatisch magazij te bescherme werd ee ieuwe afrasterig geplaatst. Dit type va afrasterig zulle we biekort ook plaatse i de buurt va trappe. Dat doe we om voetgagers die lags ee trap aar beede kome, extra te bescherme tege mogelijke ogevalle met voorbij rijdede vorkheftrucks. Op die maier bouwe we weer ee stukje verder aa de veiligheid va oze werkemers. Service Level Agreemet Bij Va Hoecke staat klatetevredeheid cetraal. Zowel op het vlak va producte, dieste als mese, wille we oze klate zo goed mogelijk odersteue. Dit kadert i os project Same Naar Méér! Daarom hebbe we de egagemete, die we met oze klate wille aagaa, gebudeld i tie pute. Het zij de tie argumete waarom klate voor Va Hoecke zoude kieze. 10 egagemete 1. Blum: Va Hoecke is de exclusieve vertegewoordiger va Blum i de Beelux. 2. Kwaliteit: wij levere producte waarop oze klate kue vertrouwe. 3. Maatwerk: Va Hoecke moteert op maat, zo wit de klat tijd e geld. 4. Duidelijke levertermij: alles begit bij goede afsprake. 5. Beschikbaarheid: we staa steeds tot diest va de klat, spreide oze vakatie e eme gee brugdage. 6. Techische odersteuig: oze experts kee oze producte door e door e geve graag advies. 7. Commerciële odersteuig: we helpe oze klat om meer te verkope. 8. Expertise: al oze medewerkers krijge ee volwaardige opleidig e ook aa klate geve wij producttraiige. 9. Milieu: Va Hoecke e Blum odereme duurzaam. Ee voorbeeld: als eerste i de sector gebruikte wij herbruikbare verpakkige. 10. Persoolijke betrokkeheid: we zij iet allee altijd beschikbaar, we trekke os uw zaak ook persoolijk aa. Oze medewerkers leve zich i i uw project. 5

4 Va Hoecke Competece Ceter Va Hoecke Competece Ceter Laatste fase bouw parters Het fuctioeel meubelbeslag va Blum gaat had i had met hoogwaardige keuketoestelle. Om de DYNAMIC SPACE keukes i het Va Hoecke Competece Ceter zo realistisch mogelijk te make, werde ze uitgerust met apparate va B/S/H e Veduro. E ook i adere ruimtes da de keuke is Blum de perfecte keuze. Voor de module katoor werke we same met Bulo. B/S/H: beter beked als Bosch-Siemes Haushaltgeräte. Deze fabrikat va merke als Bosch, Siemes, Gaggeau leverde os de toestelle voor de DYNAMIC SPACE keukes i het Va Hoecke Competece Ceter. Veduro: producet va desig-dampkappe op maat. I de DYNAMIC SPACE eiladkeuke preseteert Veduro ee ieuw model met geïtegreerde LED-verlichtig uit oze catalogus. Iteressat: het gaat om ee witte dampkap (i plaats va rvs). Bulo: de bekedste Belgische fabrikat va houte katoormeubele. I de Blum Showroom i Sit-Niklaas staat ee module katoor, geleverd door Bulo. De werktafel H 2 O werd otworpe door Claire Bataille & Paul ibes. I de Blum showroom worde alle Blum producte e hu toepassige gepreseteerd I fuctie va de bradveiligheid werd achter het gebouw ee vluchtweg aagelegd Greeploze vaatwasser va Smeg i Blum Showroom Zaltbommel Voor de gevel werd ee structuur i padoekhout geplaatst Roos Diepedaele coördieerde alle bouwwerkzaamhede Ee hele klus! Greeploze frote zij odertusse zowat de stadaard. Zoals iederee weet otwikkelde Blum hiervoor SERVO-DRIVE, de elektrische opeigsodersteuig voor lade e klapdeure. Tot u toe moest de vaatwasser echter wel voorzie worde va ee greep. De patio met aagrezede dakterrasse doet diest als cetrale otmoetigsruimte. De eiladkeuke - uiteraard DYNAMIC SPACE - biedt mogelijkhede om kookdemostraties e workshops te geve Dat is u verlede tijd. Smeg, de Italiaase producet va elektrische keuketoestelle, otwikkelde immers ee greeploze vaatwasser. De Nederladse afdelig va Smeg gig akkoord om zo machie te istallere i oze Blum Showroom i Zaltbommel. I combiatie met de adere greeploze frote komt hij uitsteked tot zij recht! Werer Bastiaase va Smeg geeft uitleg over de ieuwe vaatwasser aa Igrid va Scharreburg e Brigitte Cauweberg 6 7

5 Va Hoecke Competece Ceter Va Hoecke v Schrijwerk Awards Va Hoecke Competece Ceter volledig gestuurd door domotica Alle wiaars op ee rijtje I de rad va de uitreikig was er ook ee rodleidig door de gebouwe va Va Hoecke e Halux. Hier geeft Peter Voermatrouw (3e va liks) uitleg over de werkig va os magazij. AGE EXPLORER Op doderdag 16 december 2010 reikte het vakblad Schrijwerk voor de 6de keer de Schrijwerk Awards uit. Die bekroe vakmaschap e iovatie bie de Belgische schrijwerk- e iterieurbouwsector. De uitreikig gebeurde i os ieuwe Va Hoecke Competece Ceter. De laureate Uit ruim 60 izedige werd i 4 categorieë door ee oafhakelijke vakjury uiteidelijk telkes ee laureaat bekrood. Proficiat aa Tratsaert bvba, DMOA, VTI Roeselare e Coblo v.age EXPLORER met veel I het Va Hoecke Competece Ceter is gee ekele schakelaar voor verlichtig of rolgordije te vide! Alle lichte, de zoewerig, beeldscherme e adere toestelle worde bedied via ee zelf otworpe domoticasysteem. Om de bedieig extra makkelijk te make werd ee grafische applicatie otworpe. Dat is ee programmatje dat ka worde geïstalleerd op ee computer of smartphoe. Zo ka je va overal het hele Va Hoecke Competece Ceter besture. Daaraast is er ook ee automatische cotrole over het hele complex. s Ochteds, bij het begi va de werkdag, gaa alle lichte e de odige toestelle automatisch aa. s Avods gaa alle lichte, scherme e toestelle vazelf uit. Erg gemakkelijk e goed voor het milieu! Ook de rode gloed, die s achts het Va Hoecke Competece Ceter zij aatrekkelijke sfeer geeft, wordt door de domotica gestuurd. Drikwater va brokwaliteit Iedere lamp, ieder rolgordij, ka apart bedied worde. Mometeel worde verschillede opdrachte vauit de software gestuurd. Hier kwam heel wat bedradigs- e cofiguratiewerk bij kijke. Oze ICT-afdelig gebruikte hiervoor ee speciaal protocol. Ee ader luik is de sturig va audio e beeldscherme. Bij ee rodleidig door het Va Hoecke Competece Ceter kue alle beelde op elkaar afgestemd worde. E ook de luidsprekers kue ofwel i de hele ruimte ofwel op éé bepaald put weerklike. Ee presetatie i Auditorium I ka bijvoorbeeld simultaa i de Patio getood worde. Jore Blacquaert programmeerde de besturig va de domotica-applicatie e de automatische cotrole Het hele Va Hoecke Competece Ceter ka vaop pc of smartphoe bestuurd worde via deze applicatie Tijdes de Schrijwerk Awards was er vazelfspreked ook ee bezoek aa oze Blum Showroom. Daar stal vooral de AGE EX- PLORER de show. Dit pak beperkt de bewegigsvrijheid va de drager. Zo ervaart die hoe het voelt om op latere leeftijd i de keuke te werke. Het ut va de DYNAMIC SPACE pricipes wordt op die maier metee duidelijk. Voor de oge va meer da hoderd bezoekers gig de AGE EXPLORER met veel moeite door de kieë om ee pa uit ee gewoe kast met deure te eme. Veel makkelijker gig het i ee kast met oze TANDEMBOX lade. Va Hoecke streeft er aar om welzij te creëre voor zij medewerkers e is voortdured op zoek aar wat hiertoe ka bijdrage. Daarom istalleerde we speciale koolstoffilters die os leidigwater filtere. Zo worde de laatste partikels, die achterblijve bij het waterzuiverigsproces e die ook i de leidige zelf zitte, verwijderd. Naast de zuiverig va residue uit het water, istalleerde we ook ee revolutioair Zwitsers coditioerigssysteem. Dit systeem stimuleert de positieve molecule i os water. Daarmee is de kwaliteit va os water gelijk aa die va browater. Het is da ook beter va smaak da mieraalwater uit ee fles. E bovedie drage we hiermee ook bij aa de zorg voor het milieu. De reiigigse trasportkost va flesse wordt immers vermede. Het water dat uit de leidige op oze site i Sit-Niklaas stroomt is dus heilzaam e draagt bij tot ee betere gezodheid e ee beter milieu. Proost! 8 9

6 Va Hoecke v bv Product Va Hoecke bv Nieuwe fucties Commuicatietraiig Revitaliserig de Ooijk 10 Sids jauari 2011 vulde we het Va Hoecke team aa met Lea facilitator Aick De Roeck e busiess cotroller Fraky Caluwé. Als Lea facilitator, zal Aick de efficiëtie va oze orgaisatie bekijke - meer specifiek vauit de ivalshoek va Lea. De prioriteit ligt bij de productieprocesse (Halux) e vervolges ook bij oze logistieke activiteite (Va Hoecke). Natuurlijk worde vauit de beide ivalshoeke ook verbade gelegd met hoe oze admiistratie werkt. Die is immers altijd het begi, of het gevolg, va ee productieproces. Fraky zal oze orgaisatie vauit ee bedrijfsecoomische hoek i kaart brege. Dat wil zegge dat hij, als busiess cotroller, ervoor zal zorge dat we ee duidelijkere kijk hebbe op oze koste. Dit moet de ecoomische dimesie va oze afdelige, teams, productiecelle, machies e istallaties, processe e klate trasparater make. Aa de had va meer gedetailleerde fiaciële iformatie zulle we toekomstige beslissige beter kue make. De Commerciële biediest krijgt per dag ogeveer 350 telefoos. Omdat we die zo goed mogelijk wille beatwoorde, schakelde we Evelie Va Dyck va Vierkat Cosultats i. Zij gaf oze orderverwerkers ee itesieve commuicatietraiig. Eerst werde ee aatal algemee vaardighede besproke tijdes ee groepsopleidig. Die werde later i ee persoolijk coachigstraject igeoefed, met adruk op idividuele werkpute. Tijdes de groepsopleidig werde zake als verbale e o-verbale commuicatie, positieve commuicatie, actief luistere e vraagtechieke besproke. Afhaalbalie verieuwd Tijdes de verbouwige va oze hoofdvestigig i Sit- Niklaas werd ook de afhaalbalie verieuwd. Aa de afhaalbalie kue oze klate zelf ee bestellig afhale. Vooral klate uit de regio make hier gebruik va. Ze make ee bestellig via telefoo, fax of iteret e geve aa dat zij hu pakket zelf kome hale. Vaaf u kue klate aa de afhaalbalie ook elektroisch betale met hu bakkaart Ook assertiviteit, feedback geve, ee slechtieuwsgesprek voere e klachtebehadelig kwame aa bod. I de idividuele sessies werd op maat va het idividu verder gewerkt, met als vooraamste doelstellig de telefoische cotacte te optimalisere door op ee sociaal-itelligete maier i te spele op de klatvraag. Vooral de structogrammethode, die ee beschrijvig geeft va verschillede persoolijkheidsstructure é het aagebore potetieel aa talete, vode oze biediestmedewerkers erg iteressat. Izicht krijge i je eige karakter e dat va je gespreksparter, is ee grote hulp bij het voere va ee telefoogesprek op maat va de klat. V.l..r.: Bram Bello, Jeroe Rogiers, Kare Coomas, Luc Va Belleghem e Corie va der Giesse luistere aar Evelie Va Dyck Oze biediestmedewerkers late de klat da wete waeer hu bestellig klaar zal ligge aa de balie. Vaaf eid 2009 werd op iitiatief va ekele bedrijve - waaroder oze Nederladse afdelig - bekeke hoe het idustrieterrei waar Va Hoecke bv gevestigd is, geherwaardeerd ko worde. I samespraak met de gemeete werd hiervoor de commissiegroep Parkmaagemet de Ooijk opgericht. De Ooijk is het oudste idustrieterrei va Zaltbommel. De bestaade ifrastructuur was da ook verouderd. Daarbij komt dat ee aatal bedrijve i de loop der tijde flik uit zij jasje is gegroeid. Dit zorgde ervoor dat auto s, vrachtwages e cotaiers op de opebare weg werde geparkeerd. Dit leverde vaak opstoppige e gevaarlijke situaties op. Er was bovedie ee wildgroei aa wegwijzers otstaa. E omdat er gee trottoirs ware, liepe voetgagers op de weg. Te slotte liet ook de afwaterig te wese over. Daaraast regelde de meeste bedrijve zake als bewakig e alarmopvolgig idividueel, wat he veel geld kostte. Sel bleek dat er vraag aar was om dit i de toekomst collectief te regele. Hetzelfde geldt voor de aaleg va glasvezelkabel. Imiddels heeft het parkmaagemet al heel wat bereikt. De riolerig e afwaterig zij verbeterd. De strate zij opieuw geasfalteerd. Er zij over het hele terrei voetpade e zebrapade aagelegd. Voorragsregels zij verbeterd. E door de aaleg va parkeervakke behoort ook de overlast va op straat geparkeerde auto s imiddels tot het verlede. Wegwijzers krijge ee uiforme uitstralig, wat het algemee straatbeeld rustiger maakt. Bedrijve kue subsidies aavrage voor ee zogeaamde quicksca die het eergieverbruik i kaart bregt. Odertusse is er, met steu va de provicie, glasvezel aagelegd. Hierdoor kue de idividuele bedrijve met ee miimale bijdrage overstappe op glasvezel. Ook va Hoecke bv zal dit doe. De toegagsweg aar het verieuwde idustrieterrei De Ooijk Zo kue we ee betere verbidig met Sit-Niklaas tot stad brege. Dit geeft os de kas om oze Belgische systeme dagelijks te back-uppe op ee remote site i Nederlad - ee belagrijk put i os risicobeheer. Bovedie zulle Nederladse klate aa lokaal tarief aar Va Hoecke i België kue belle. Op korte termij volgt ee systeem voor toegagscotrole. Alle ummerplate va voertuige die het idustrieterrei oprijde, zulle worde geregistreerd. Er zulle ook zogeaamde dome camera s geplaatst worde. Mocht er i ee bedrijf worde igebroke e het alarm gaat af, da richt deze camera zich metee op het bewuste pad. Bedrijve krijge daarebove gratis advies over verdere eige beveiligig. E adat al deze pute gerealiseerd zij, zal het parkmaagemet iet blijve stilzitte. Er worde bijvoorbeeld u al plae bestudeerd om ee werkloket op te richte dat de oderemers uit het idustrieterrei moet odersteue. Ook wille we i de Ooijk gezamelijke cursusse bedrijfshulpverleig orgaisere. We vertrouwe erop dat Va Hoecke bv door deze gezamelijke ispaige, beter da ooit, klaar is voor ee mooie toekomst. Het Va Hoecke bv gebouw met op de achtergrod de markate Sit-Maartestore va Zaltbommel 11

7 Va Halux Hoecke v bv Focus op resultaat Focus op doel ipv cijfers Aadachtspute Bereidheid tot veradere Creatieve TIJD IT Risk Mgt Verschil beaderig ORION*Oplijste take Verschil beaderig ORION*Evaluere take (pers. Visie) Verschil beaderig ORION*Persoolijk vs. Materieel Uitspreke va (Eige) meig*actief vs. Passief; Extravert vs. Itrovert Orio Tevredeheid*KS BE vs. KS NL Tevredeheid*KS BE vs. IP Tevredeheid Opvage cruciale posities Behoefte aa keis dele tusse collega's* ORGALUX als probleem* Verschil i visie ORGALUX *Website ORGALUX visie*ekel Blum? Vs. Adere Orgalux Producte Uitbreidige w&s, bad,... Valdeur systeem Lagermaagemet (fifo) Beter productkeis*techisch Opleidige*DYNAPLUG, DYNALOG Producte Nood aa cocurretie-traiig* Cocurretie Opleidige*Verkooptechieke (Omgaa met klate Opleidige*Boekhoudig (Izichte) Specialisatie Opleidige*CAD-systeme (DTP - PM) Vaardighede Opleidige*Taal (Duits) Opleidige Tijd*Timemaagmet Opleidige*ADMIN - NOTES Opleidige*VHISIE Systeme Schole Architecte Extere Klate Top projecte met prioriteit 1 Top projecte met prioriteit 2 Thema's rod ORION Toegevoegde structuurelemete LEGENDE Topics uit 'thema's+potetieel+uitdagige' Topics uit 'overeekomste + verschille' Toelichtig ORION fase 2.Projecte.mmap - 8/02/ Midjet Aspreekput/sturig Verkoop* Leidig/coachig Nood aa proactieve verkoopleider / coach*bereikbaarheid Herverdelig veratwoordelijkhede Kleiere verkoopregio's*workload aapakke i aatal klate Groei door capaciteit Operatioele actie Omvag regio's *NL gelijk blijve; BE kleier Hoe omgaa met hadels?* Preferete hadels verakere Cosumete B2C Marktstrategie Orgalux iteratioaal Architecte Architecte NL Verkoop biediest NL e verdere otwikkelig NL* Regioale betrokkeheid*nl-biediest? Biediest Groot verschil tusse biediest e buitediest* Vaste aaspreekparter voor icidetaalyse Kwaliteitsveratwoordelijke Prospectie*Wegvalle vs. Meer tijd Prospectie Kleiere verkoopregio's*meer prospectie Showroombezoek Showroombezoeker*KS BE wil ze zelf otvage; KS NL iet Service door KS, of door ee apart persoo* Techische service Strategische reorgaisatie VERKOOP 'first' ibouw Service e ibouw*de ee wilt het zelf doe; iet zelf doe Opdrachte Cosumete ORGALUX uitschrijve bij cosumete? * Admiistratieve verkoopopdrachte*zelf doe vs. iet meer doe Takepakket Beter rapportagesysteem *KS Rapportage Admiistratie Commuicatie middele voor het admiistratief deel va de verkooptaak*rapportage, Automatiserig, Structureel Orderigave VHISIE <-> Klassieke orderigave* Tijd*focus op de kertake vs. workload evetake Tijd voor admiistratie Workload Tijd voor productstudie, verwerke va iformatie* Thuiswerk bij de Verkoop*Te veel ADMIN Ruimte voor thuiswerk* Sellere IT-verbidige*VHISIE, mails, DB Commuicatie Betere tools (ipad, PC,...) ICT Gebruik VHISIE*Wel gebruiksvriedelijk? Vs. Niet gebruiksvriedelijk? CRM Tools Vervoermiddel Auto Verkoop*Te klei vs. Te groot Afstemme demomateriaal Istroom orgaisere *VHCC BE Prio weges actualiteit VHCC Istroom orgaisere *VHCC NL Showroomuitbreidig NL Toekomst visie va PM*Splitsig per productgamma? Aparte service-diest voor techische odersteuig?* Strategische reorgaisatie PM Meer iput KS (VK) bij beslissige Kwaliteitsveratwoordelijke Kwaliteitscotrole Algemee Itere commuicatie (Nood aa)*algemee beleid ("Waar gaa we aartoe?") Visie Beleidsplae Marcom Commuicatie strategie Per afdelig Commuicatielije Rest Itraet Commuicatie Itere commuicatie*"achtergrodprojecte" (ILS, ISS, ORION, LMC) Projecte Itere commuicatie*ageda - "Wat gebeurt er bij os?" Overlegstructuur/commuicatie*Iter Algemee Overlegstructuur/commuicatie*Exter Fuctioerigsgesprekke Orio werkgroep 1 - workshop 2: Defiitie opdrachte ORION Nieuwe zaagmachie voor TANDEMBOX bodems e rugge Defiitie va de opdrachte Omdat we oze efficiëtie cotiu wille verhoge, zij we altijd op zoek aar hoe we oze werkprocesse kue verbetere. Daarom zette we ee Duitse leveracier aa het werk om ee ieuwe machie te make voor het zage va de bodems e rugge va oze TANDEMBOX lade. Deze zaag werd door oszelf otwikkeld e wordt dus speciaal voor os otworpe. Met deze ivesterig wille we de kwaliteit va oze zaagsede e de efficiëtie va oze werkig op ee hoger iveau brege. Zo worde de maatistellig va de zaag e de cotroles op de afmetige va de spaaplate igrijped geïformatiseerd. De kwaliteitsverbeterig va de zaagsede wordt gerealiseerd dakzij aagepaste zaag- e freestools. Daaraast wordt ook de afvoer va gezaagde plate geautomatiseerd, waardoor de output va de machie sterk verhoogt. Same met oze medewerkers kijke we da ook erg uit aar de komst va de ieuwe zaag. Nieuwe fuctie bij Halux I jauari werd oze techische diest uitgebreid met mecaicie Joha De Flô. Het project ORION (ORgaisatie I Otwikkelig) is op kruisselheid. Twee werkgroepe (Busiess Developmet e Productie) hebbe odertusse hu derde bijeekomst achter de rug. Na de aftrap i september 2010, werd i de eerste workshop (december 2010) gepeild aar: De huidige take De toekomstige take Take die wegvalle Iederee kreeg de gelegeheid om i volle trasparatie izicht te verwerve i hoe adere collega s aakijke tege de opdrachte die bie de oderemig leve. Nadie werd ee ope dialoog gevoerd e zij we tot ee cosesus gekome. De take werde auwgezet gedefiieerd e iederee heeft zoder uitzoderig zij ibreg gehad. Uit deze workshop hebbe we gezamelijk ee aatal belagrijke actiepute gedestilleerd. Ee paar voorbeelde: Ee trasparat beleid per afdelig Meer kracht ivestere i de verkoop Efficiëtere commuicatiemiddele voor de verkoop Evewichtige verdelig va de workload ORGALUX iteratioaal commercialisere Istroom orgaisere voor het Va Hoecke Competece Ceter Al deze iputs werde omgezet i projecte e door projectgroepe bewerkt. Uiteraard kue we iet alles tegelijk aapakke. We geve da ook prioriteite aa, die we i gezamelijk overleg hebbe bepaald. I de tweede workshop (maart 2011) werd door iederee ee persoolijk eigebeeld e overeekomstig vreemdbeeld (hoe ziet de collega mij vaardighede) gedefiieerd. Mometeel bekijke we de resultate va deze feedbackrode. Meer hierover i ee volgede editie Ekele impressies va de eerste e tweede ORION workshop De ieuwe zilverberke e gevelbekledig geve de etree va Halux ee stijlvolle aablik Verieuwig gevel Joha zorgt ervoor dat we seller e beter kue ispele op verschillede behoefte: het make va specifieke werkposte, kleie machies, productie- e cotroletools, maar ook het prevetief e meer gestructureerd oderhoude va machies e istallaties. Met de bouw va het Va Hoecke Competece Ceter werd ook de parkig e groeruimte voor de Halux gebouwe verieuwd. Net zoals aa het Va Hoecke Competece Ceter, werd ook de gevel va Halux bekleed met padoekhout. Daarachter loopt de bradtrap aar het evacuatie-verzamelput. Er werd ook ee ieuwe parkig voor bezoekers aagelegd e met de stijlvolle aaplatig va zilverberke is Halux volledig klaar voor de zomer. Joha zal zeer itesief samewerke met Ja Vackier, oze elektricie, maar ka ook bij totaal adere projecte igezet worde. De beide zij immers erg complemetair e hebbe elk hu eige vakgebied e specialiteite. Met de komst va Joha kue we seller werke e de samewerkig met extere parters verder afbouwe. We kue u vauit eige kracht e keis meer dige realisere e verbetere

8 ORION Blum Beurze Beleef de Bewegig Bewegig Iteratioaal platform voor DYNAMIC SPACE Al va bij de lacerig va DYNAMIC SPACE zij wij actief betrokke bij het coceptteam va de tool voor het beter plae e verkope va keukes. Omdat we zelf sterk gelove i de kracht va de ihoud va DYNAMIC SPACE zij we bie het Blum etwerk da ook echte pioiers. Zo make wij (als eige oafhakelijke Blum vertegewoordiger) deel uit va het beslissigs- e ervarigspael dat de cocepte voor de wereldwijde vermarktig samestelt. Sids 2010 is er ee ieuw medium ter beschikkig. Via de databakstructuur va Lotus Notes rapportere oze DYNAMIC SPACE specialiste (Arja Glas e Peter Va Hoecke) om de twee maad over oze ispaige e ervarige. Zo kome oze showrooms, oze PR e alle speciale acties die we doe om oze producte via DYNAMIC SPACE te promote ruimschoots aa bod. De ervarige die we opdoe rod DYNAMIC SPACE worde steevast teruggekoppeld aar Blum Batibouw Brussel Va 24 februari tot 6 maart 2011 am Blum voor de tiede keer deel aa Batibouw, de grootste bouw- e reovatiebeurs va België. Al was de opkomst met bezoekers iets mider da adere jare, toch kue we spreke va ee succesvolle editie! Batibouw is de ideale maier om cosumete te late keismake met Blum. Vooral SERVO-DRIVE e oze ORGALUX lade-idelige stode erg i de belagstellig. Ook op DYNAMIC SPACE e de AGE EXPLORER krege we erg goede reacties. V.l..r.: Arja Glas, Freek va Bladel, Laures Verbut (beide Destil) e Marcel Bösch (Blum) Destil op bezoek bij Blum Eid maart bracht Arja Glas same met oze klat Destil ee bezoek aa Blum Oosterijk. Freek va Bladel e Laures Verbut va Destil krege ee rodleidig door de verschillede gebouwe va Blum. De beide here liete aa Arja wete dat ze oder de idruk ware va de bedrijfs- e verkoopfilosofie va Blum. Nieuwe Blum e Va Hoecke catalogus De gloedieuwe Blum e Va Hoecke catalogi, editie 2011, zij beschikbaar! I de catalogi vide oze klate ee gedetailleerde omschrijvig va alle producte e dieste die Blum e Va Hoecke aabiede. De Blum catalogus is ee bija 850 pagia s telled boek dat ee overzicht bregt va alle producte die Blum op de markt bregt. Het make va de catalogus begit bij de bepalig va de ihoud door Productbeheer e Verkoop. De afdelige Oderzoek e Otwikkelig, Verkoop e Productcommuicatie cotrolere deze ihoud. Daara wordt de catalogus klaargemaakt voor de vertalig i 20 tale e druk. Ogeveer exemplare worde verdeeld i meer da 50 lade. Daaraast werkt Va Hoecke ook zelf aa ee ieuwe catalogus. Als expert i fuctioeel meubelbeslag biede we ee selectief, maar hoogwaardig aabod. Dat aabod werd voor de catalogus va 2011 trouwes sterk uitgebreid, met oder adere LED-verlichtig, bureau- e hoekkastoplossige. Het Blum DTPteam dat werkte aa de Blum catalogus: v.l..r. Wolfgag Kopp, Alexadra Bauma, Sibylle Vobak- Hartestei, Mario Berkma Vakbeurs Hardeberg De Iterieurbouw e Hout & Kuststof Vakbeurs vidt elk jaar plaats i de eveemetehal i het Nederladse Hardeberg. Va 15 tot 17 maart preseteerde Blum e Va Hoecke er de creatieve ischuifelemete i verschillede materiale voor TANDEMBOX itivo. Ook SPACE CORNER e oze adere hoekkastoplossige viele i de smaak. We lichtte te slotte ee tipje va de sluier over Blum voor badkamer. Preview Iterzum Keule Va 25 tot 28 mei 2011 preseteert Blum, de Oosterijkse fabrikat va meubelbeslag, aa de iteratioale bezoekers va iterzum 2011 zij ieuwe oplossige e systeme die klaar zij voor productie. Bovedie zal het bedrijf productstudies toe die de gebruikservarig va meubels i de hele woig maar vooral i de keuke verbetere. Te slotte zal Blum ook het verieuwde DYNAMIC SPACE voorstelle. Ook Va Hoecke zal aawezig zij met ee verkoopsteam. Dit jaar zal veel aadacht besteed worde aa lade. De focus ligt op desig e fuctioaliteit altijd gecombieerd met ee gemakkelijke motage e verstellig. Ook greeploze frote, verborge glijdersysteme e vrijheid va desig zulle adrukkelijk aawezig zij op Blums stad. Blum zal ook iovaties voorstelle op IOI Iovatio of Iterior. Dit is ee speciale expositie die gericht is op architecte e gehoude wordt bie het iterzum-kader

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Bedrijfsmagazine VAN HOECKE - nr. 05 - editie december 2010. Wij wensen u een gezellige kerst en een gezond en gelukkig 2011!

Bedrijfsmagazine VAN HOECKE - nr. 05 - editie december 2010. Wij wensen u een gezellige kerst en een gezond en gelukkig 2011! Bedrijfsmagazine VAN HOECKE - nr. 05 - editie december 2010 Wij wensen u een gezellige kerst en een gezond en gelukkig 2011! Voorwoord is een uitgave van: Van Hoecke nv Europark-Noord 9 B-9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie