Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus"

Transcriptie

1 Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus

2 Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord 9 B-9100 Sit-Niklaas Tel Fax VHIZIER wordt gratis verspreid oder de persoeelslede, klate e relaties va Va Hoecke v, Va Hoecke bv e Halux v. Periodiciteit: VHIZIER verschijt 3 keer per jaar: augustus, december, april Hoofdredacteur: Fabrice Hofma Redacteurs: Peter Va Hoecke Steve Muylaert Paul Verhulst Arja Glas Sophie Verhaert Cecilia De Witer Dieter Guiée Grafische vormgevig: Tieke Va Brussel Drukkerij: Va Lijsebette - Sit-Niklaas Veratwoordelijke uitgever: Peter Va Hoecke Europark-Noord Sit-Niklaas Copyright: iets uit deze uitgave mag worde overgeome, vermeigvuldigd of gekopieerd zoder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemmig va de uitgever e zoder brovermeldig. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze e aar beste wete is samegesteld, kue uitgever e auteurs op gee ekele wijze istaa voor de juistheid of volledigheid va de iformatie. Zij aavaarde da ook gee ekele aasprakelijkheid va schade, va welke aard ook, die het gevolg is va hadelige e/of beslissige die gebaseerd zij op deze iformatie. Coverfoto s: I deze editie: Voorwoord 3 Veiligheid 4 Same Naar Méér! 5 Va Hoecke Competece Ceter 6-8 Va Hoecke v 9-10 Va Hoecke bv 11 Halux v 12 ORION 13 Blum 14 Beurze 15 Product 16 I t VHIZIER Wedstrijd e Ageda 24 Productbeheer i t VHIZIER Detail va het Va Hoecke Competece Ceter Edito Beste collega s De lete is weer i het lad. Na ee lage, koude witer herleeft alles. Tijd voor ieuw leve e ieuwe groei. Niet allee de atuur herpakt zich, ook wij zij al volop bezig met het plae va het ieuwe boekjaar dat weldra voor de deur staat. E plae zij er geoeg. Ee ieuwe locatie voor Halux, ieuwe producte i productie, ieuwe Blum producte i de pijplij Teveel om hier op te oeme, maar jullie leze er alles over i deze e de volgede uitgave va VHIZIER. Met fierheid wil ik weer eve stilstaa bij os Va Hoecke Competece Ceter. Na twee jaar va plae e bouwe kue we stelle dat we klaar zij. Vaaf u beschikke we over de mogelijkheid om oze productkeis zo goed mogelijk uit te drage e os keisiveau te verhoge. Ik be erva overtuigd dat dit i belagrijke mate bijdraagt tot oze expertise. E die is vadaag va het allergrootste belag. Hiermee verhoge we het aspiratieiveau va oze collega s, zorge we voor persoolijke groei e drage we bij tot de opgetogeheid va de klat. Wat die staat bij al oze hadelige cetraal. Ee optimale diestverleig begit bij professioalisme e keis. Naast keisoverdracht beschikke we met de Blum Showroom i het Va Hoecke Competece Ceter over ee extra diest voor oze klate. We geve er verkoopsopleidige, met tips over de specifieke details va oze producte. E als ze dat wille, moge oze klate ook hu eige klate de eidgebruiker meebrege. Als eutrale gespreksparter gelove we eri dat we oze argumete seller é efficiëter kue overbrege. E dat komt oze klate rechtstreeks te goede. Zoals je ka zie, kijke we voluit aar de toekomst. E die ka ekel succesvol zij als we getuige va ee ogebreideld ethousiasme. Ethousiasme, passie voor os werk e oze relaties, goestig om te bouwe aa ee toekomst, is iet toevallig éé va oze kerwaarde. Ee positieve igesteldheid, ee ope blik op de zake, ver va gezeur e egativisme, helpt os dagelijks om beter te prestere. Zo late we ook graag de humor keizer zij e doe we af e toe wat water bij de wij. Meer hierover lees je verder i deze uitgave. Ik wes jullie da ook veel ethousiaste leesmomete bij ee lekkere voorjaarszo die getuigt va ee stralede toekomst. Peter Va Hoecke - CEO 2 3

3 Veiligheid Same Naar Méér! Gee kas op risico, met de veiligheidsfiches ALU kaderdeure: va 3 aar 2 leverweke! Per team werde de veiligheidsfiches besproke. V.l..r.: Guther Rollier, Halise Bekci, Robby De Witte, Dieter Guiée e Aick De Roeck De veiligheidsfiches zij bie hadbereik te raadplege aa de machie Bij Halux e i os magazij kue we iet zoder machies. Omdat veiligheid erg belagrijk is i ee orgaisatie als de oze, hebbe we ee groot aatal machies uitgerust met veiligheidsfiches. Dat zij duidelijke e goed zichtbare veiligheidsistructies voor oze magazijiers e productiemedewerkers. De veiligheidsfiches geve ee atwoord op vrage als: moet ik bij deze machie ee veiligheidsbril of gehoorbeschermig drage? Welke risico s loop ik bij het bediee va deze machie? E vooral: hoe otwijk ik die risico s? Wat moet ik doe om het oderhoud va de machie op ee veilige maier uit te voere? Om de istructies uit te schrijve, maakte we per machie ee overzicht va alle risico s e de odige veiligheidsmaatregele. Daarvoor werkte we same met Arista, oze extere diest voor prevetie e beschermig op het werk. Tijdes verschillede ifosessies bij Halux e i het magazij werd iederee op de hoogte gebracht va de ihoud e het belag va de veiligheidsfiches. De veiligheidsmaatregele aleve vergt ee kleie moeite, maar als iederee ze ter harte eemt, make ze os werk veel veiliger! Va Hoecke e Halux werke voortdured aa klatetevredeheid! Daarom zij we al ekele maade druk bezig om de levertijd va kaderdeure i te korte. De bedoelig is om uiterlijk twee weke a bestellig de kaderdeure te kue aflevere bij de klat. Vroeger duurde dat meestal drie weke. Vauit alle hoeke va oze orgaisatie werd hulp gebode om tot dit resultaat te kue kome. De pricipes va Lea maufacturig speelde i dit proces ee grote rol. E ook ee doorgedreve plaig e de odersteuig va oze ICT afdelig ware va groot belag. Te slotte zate we ook same met oze glasleveracier. Ekele factore make de zaak echter iet zo makkelijk. Glasbreuk bijvoorbeeld, blijft altijd ee risico. Als je weet dat het harde va het glas allee al ee week duurt, is ee levertijd va twee weke ee hele prestatie. Bovedie moete we ook rekeig houde met de vakaties va wie het glas levert e hardt. Toch kue we met fierheid zegge dat os doel om kaderdeure te levere bie de twee weke bereikt is! Halise Bekci aa de motagetafel va de ALU kaderdeure 4 Bedrijfshulpverleers Nederlad Igrid va Scharreburg e Arja Glas va Va Hoecke bv volgde de opleidig tot bedrijfshulpverleer. Zo zorge we voor de veiligheid va oze medewerkers e bezoekers. Eerder behaalde ook al mese va Halux e Va Hoecke v het brevet. Nieuwe afrasterig i magazij Om de sturigskaste va os automatisch magazij te bescherme werd ee ieuwe afrasterig geplaatst. Dit type va afrasterig zulle we biekort ook plaatse i de buurt va trappe. Dat doe we om voetgagers die lags ee trap aar beede kome, extra te bescherme tege mogelijke ogevalle met voorbij rijdede vorkheftrucks. Op die maier bouwe we weer ee stukje verder aa de veiligheid va oze werkemers. Service Level Agreemet Bij Va Hoecke staat klatetevredeheid cetraal. Zowel op het vlak va producte, dieste als mese, wille we oze klate zo goed mogelijk odersteue. Dit kadert i os project Same Naar Méér! Daarom hebbe we de egagemete, die we met oze klate wille aagaa, gebudeld i tie pute. Het zij de tie argumete waarom klate voor Va Hoecke zoude kieze. 10 egagemete 1. Blum: Va Hoecke is de exclusieve vertegewoordiger va Blum i de Beelux. 2. Kwaliteit: wij levere producte waarop oze klate kue vertrouwe. 3. Maatwerk: Va Hoecke moteert op maat, zo wit de klat tijd e geld. 4. Duidelijke levertermij: alles begit bij goede afsprake. 5. Beschikbaarheid: we staa steeds tot diest va de klat, spreide oze vakatie e eme gee brugdage. 6. Techische odersteuig: oze experts kee oze producte door e door e geve graag advies. 7. Commerciële odersteuig: we helpe oze klat om meer te verkope. 8. Expertise: al oze medewerkers krijge ee volwaardige opleidig e ook aa klate geve wij producttraiige. 9. Milieu: Va Hoecke e Blum odereme duurzaam. Ee voorbeeld: als eerste i de sector gebruikte wij herbruikbare verpakkige. 10. Persoolijke betrokkeheid: we zij iet allee altijd beschikbaar, we trekke os uw zaak ook persoolijk aa. Oze medewerkers leve zich i i uw project. 5

4 Va Hoecke Competece Ceter Va Hoecke Competece Ceter Laatste fase bouw parters Het fuctioeel meubelbeslag va Blum gaat had i had met hoogwaardige keuketoestelle. Om de DYNAMIC SPACE keukes i het Va Hoecke Competece Ceter zo realistisch mogelijk te make, werde ze uitgerust met apparate va B/S/H e Veduro. E ook i adere ruimtes da de keuke is Blum de perfecte keuze. Voor de module katoor werke we same met Bulo. B/S/H: beter beked als Bosch-Siemes Haushaltgeräte. Deze fabrikat va merke als Bosch, Siemes, Gaggeau leverde os de toestelle voor de DYNAMIC SPACE keukes i het Va Hoecke Competece Ceter. Veduro: producet va desig-dampkappe op maat. I de DYNAMIC SPACE eiladkeuke preseteert Veduro ee ieuw model met geïtegreerde LED-verlichtig uit oze catalogus. Iteressat: het gaat om ee witte dampkap (i plaats va rvs). Bulo: de bekedste Belgische fabrikat va houte katoormeubele. I de Blum Showroom i Sit-Niklaas staat ee module katoor, geleverd door Bulo. De werktafel H 2 O werd otworpe door Claire Bataille & Paul ibes. I de Blum showroom worde alle Blum producte e hu toepassige gepreseteerd I fuctie va de bradveiligheid werd achter het gebouw ee vluchtweg aagelegd Greeploze vaatwasser va Smeg i Blum Showroom Zaltbommel Voor de gevel werd ee structuur i padoekhout geplaatst Roos Diepedaele coördieerde alle bouwwerkzaamhede Ee hele klus! Greeploze frote zij odertusse zowat de stadaard. Zoals iederee weet otwikkelde Blum hiervoor SERVO-DRIVE, de elektrische opeigsodersteuig voor lade e klapdeure. Tot u toe moest de vaatwasser echter wel voorzie worde va ee greep. De patio met aagrezede dakterrasse doet diest als cetrale otmoetigsruimte. De eiladkeuke - uiteraard DYNAMIC SPACE - biedt mogelijkhede om kookdemostraties e workshops te geve Dat is u verlede tijd. Smeg, de Italiaase producet va elektrische keuketoestelle, otwikkelde immers ee greeploze vaatwasser. De Nederladse afdelig va Smeg gig akkoord om zo machie te istallere i oze Blum Showroom i Zaltbommel. I combiatie met de adere greeploze frote komt hij uitsteked tot zij recht! Werer Bastiaase va Smeg geeft uitleg over de ieuwe vaatwasser aa Igrid va Scharreburg e Brigitte Cauweberg 6 7

5 Va Hoecke Competece Ceter Va Hoecke v Schrijwerk Awards Va Hoecke Competece Ceter volledig gestuurd door domotica Alle wiaars op ee rijtje I de rad va de uitreikig was er ook ee rodleidig door de gebouwe va Va Hoecke e Halux. Hier geeft Peter Voermatrouw (3e va liks) uitleg over de werkig va os magazij. AGE EXPLORER Op doderdag 16 december 2010 reikte het vakblad Schrijwerk voor de 6de keer de Schrijwerk Awards uit. Die bekroe vakmaschap e iovatie bie de Belgische schrijwerk- e iterieurbouwsector. De uitreikig gebeurde i os ieuwe Va Hoecke Competece Ceter. De laureate Uit ruim 60 izedige werd i 4 categorieë door ee oafhakelijke vakjury uiteidelijk telkes ee laureaat bekrood. Proficiat aa Tratsaert bvba, DMOA, VTI Roeselare e Coblo v.age EXPLORER met veel I het Va Hoecke Competece Ceter is gee ekele schakelaar voor verlichtig of rolgordije te vide! Alle lichte, de zoewerig, beeldscherme e adere toestelle worde bedied via ee zelf otworpe domoticasysteem. Om de bedieig extra makkelijk te make werd ee grafische applicatie otworpe. Dat is ee programmatje dat ka worde geïstalleerd op ee computer of smartphoe. Zo ka je va overal het hele Va Hoecke Competece Ceter besture. Daaraast is er ook ee automatische cotrole over het hele complex. s Ochteds, bij het begi va de werkdag, gaa alle lichte e de odige toestelle automatisch aa. s Avods gaa alle lichte, scherme e toestelle vazelf uit. Erg gemakkelijk e goed voor het milieu! Ook de rode gloed, die s achts het Va Hoecke Competece Ceter zij aatrekkelijke sfeer geeft, wordt door de domotica gestuurd. Drikwater va brokwaliteit Iedere lamp, ieder rolgordij, ka apart bedied worde. Mometeel worde verschillede opdrachte vauit de software gestuurd. Hier kwam heel wat bedradigs- e cofiguratiewerk bij kijke. Oze ICT-afdelig gebruikte hiervoor ee speciaal protocol. Ee ader luik is de sturig va audio e beeldscherme. Bij ee rodleidig door het Va Hoecke Competece Ceter kue alle beelde op elkaar afgestemd worde. E ook de luidsprekers kue ofwel i de hele ruimte ofwel op éé bepaald put weerklike. Ee presetatie i Auditorium I ka bijvoorbeeld simultaa i de Patio getood worde. Jore Blacquaert programmeerde de besturig va de domotica-applicatie e de automatische cotrole Het hele Va Hoecke Competece Ceter ka vaop pc of smartphoe bestuurd worde via deze applicatie Tijdes de Schrijwerk Awards was er vazelfspreked ook ee bezoek aa oze Blum Showroom. Daar stal vooral de AGE EX- PLORER de show. Dit pak beperkt de bewegigsvrijheid va de drager. Zo ervaart die hoe het voelt om op latere leeftijd i de keuke te werke. Het ut va de DYNAMIC SPACE pricipes wordt op die maier metee duidelijk. Voor de oge va meer da hoderd bezoekers gig de AGE EXPLORER met veel moeite door de kieë om ee pa uit ee gewoe kast met deure te eme. Veel makkelijker gig het i ee kast met oze TANDEMBOX lade. Va Hoecke streeft er aar om welzij te creëre voor zij medewerkers e is voortdured op zoek aar wat hiertoe ka bijdrage. Daarom istalleerde we speciale koolstoffilters die os leidigwater filtere. Zo worde de laatste partikels, die achterblijve bij het waterzuiverigsproces e die ook i de leidige zelf zitte, verwijderd. Naast de zuiverig va residue uit het water, istalleerde we ook ee revolutioair Zwitsers coditioerigssysteem. Dit systeem stimuleert de positieve molecule i os water. Daarmee is de kwaliteit va os water gelijk aa die va browater. Het is da ook beter va smaak da mieraalwater uit ee fles. E bovedie drage we hiermee ook bij aa de zorg voor het milieu. De reiigigse trasportkost va flesse wordt immers vermede. Het water dat uit de leidige op oze site i Sit-Niklaas stroomt is dus heilzaam e draagt bij tot ee betere gezodheid e ee beter milieu. Proost! 8 9

6 Va Hoecke v bv Product Va Hoecke bv Nieuwe fucties Commuicatietraiig Revitaliserig de Ooijk 10 Sids jauari 2011 vulde we het Va Hoecke team aa met Lea facilitator Aick De Roeck e busiess cotroller Fraky Caluwé. Als Lea facilitator, zal Aick de efficiëtie va oze orgaisatie bekijke - meer specifiek vauit de ivalshoek va Lea. De prioriteit ligt bij de productieprocesse (Halux) e vervolges ook bij oze logistieke activiteite (Va Hoecke). Natuurlijk worde vauit de beide ivalshoeke ook verbade gelegd met hoe oze admiistratie werkt. Die is immers altijd het begi, of het gevolg, va ee productieproces. Fraky zal oze orgaisatie vauit ee bedrijfsecoomische hoek i kaart brege. Dat wil zegge dat hij, als busiess cotroller, ervoor zal zorge dat we ee duidelijkere kijk hebbe op oze koste. Dit moet de ecoomische dimesie va oze afdelige, teams, productiecelle, machies e istallaties, processe e klate trasparater make. Aa de had va meer gedetailleerde fiaciële iformatie zulle we toekomstige beslissige beter kue make. De Commerciële biediest krijgt per dag ogeveer 350 telefoos. Omdat we die zo goed mogelijk wille beatwoorde, schakelde we Evelie Va Dyck va Vierkat Cosultats i. Zij gaf oze orderverwerkers ee itesieve commuicatietraiig. Eerst werde ee aatal algemee vaardighede besproke tijdes ee groepsopleidig. Die werde later i ee persoolijk coachigstraject igeoefed, met adruk op idividuele werkpute. Tijdes de groepsopleidig werde zake als verbale e o-verbale commuicatie, positieve commuicatie, actief luistere e vraagtechieke besproke. Afhaalbalie verieuwd Tijdes de verbouwige va oze hoofdvestigig i Sit- Niklaas werd ook de afhaalbalie verieuwd. Aa de afhaalbalie kue oze klate zelf ee bestellig afhale. Vooral klate uit de regio make hier gebruik va. Ze make ee bestellig via telefoo, fax of iteret e geve aa dat zij hu pakket zelf kome hale. Vaaf u kue klate aa de afhaalbalie ook elektroisch betale met hu bakkaart Ook assertiviteit, feedback geve, ee slechtieuwsgesprek voere e klachtebehadelig kwame aa bod. I de idividuele sessies werd op maat va het idividu verder gewerkt, met als vooraamste doelstellig de telefoische cotacte te optimalisere door op ee sociaal-itelligete maier i te spele op de klatvraag. Vooral de structogrammethode, die ee beschrijvig geeft va verschillede persoolijkheidsstructure é het aagebore potetieel aa talete, vode oze biediestmedewerkers erg iteressat. Izicht krijge i je eige karakter e dat va je gespreksparter, is ee grote hulp bij het voere va ee telefoogesprek op maat va de klat. V.l..r.: Bram Bello, Jeroe Rogiers, Kare Coomas, Luc Va Belleghem e Corie va der Giesse luistere aar Evelie Va Dyck Oze biediestmedewerkers late de klat da wete waeer hu bestellig klaar zal ligge aa de balie. Vaaf eid 2009 werd op iitiatief va ekele bedrijve - waaroder oze Nederladse afdelig - bekeke hoe het idustrieterrei waar Va Hoecke bv gevestigd is, geherwaardeerd ko worde. I samespraak met de gemeete werd hiervoor de commissiegroep Parkmaagemet de Ooijk opgericht. De Ooijk is het oudste idustrieterrei va Zaltbommel. De bestaade ifrastructuur was da ook verouderd. Daarbij komt dat ee aatal bedrijve i de loop der tijde flik uit zij jasje is gegroeid. Dit zorgde ervoor dat auto s, vrachtwages e cotaiers op de opebare weg werde geparkeerd. Dit leverde vaak opstoppige e gevaarlijke situaties op. Er was bovedie ee wildgroei aa wegwijzers otstaa. E omdat er gee trottoirs ware, liepe voetgagers op de weg. Te slotte liet ook de afwaterig te wese over. Daaraast regelde de meeste bedrijve zake als bewakig e alarmopvolgig idividueel, wat he veel geld kostte. Sel bleek dat er vraag aar was om dit i de toekomst collectief te regele. Hetzelfde geldt voor de aaleg va glasvezelkabel. Imiddels heeft het parkmaagemet al heel wat bereikt. De riolerig e afwaterig zij verbeterd. De strate zij opieuw geasfalteerd. Er zij over het hele terrei voetpade e zebrapade aagelegd. Voorragsregels zij verbeterd. E door de aaleg va parkeervakke behoort ook de overlast va op straat geparkeerde auto s imiddels tot het verlede. Wegwijzers krijge ee uiforme uitstralig, wat het algemee straatbeeld rustiger maakt. Bedrijve kue subsidies aavrage voor ee zogeaamde quicksca die het eergieverbruik i kaart bregt. Odertusse is er, met steu va de provicie, glasvezel aagelegd. Hierdoor kue de idividuele bedrijve met ee miimale bijdrage overstappe op glasvezel. Ook va Hoecke bv zal dit doe. De toegagsweg aar het verieuwde idustrieterrei De Ooijk Zo kue we ee betere verbidig met Sit-Niklaas tot stad brege. Dit geeft os de kas om oze Belgische systeme dagelijks te back-uppe op ee remote site i Nederlad - ee belagrijk put i os risicobeheer. Bovedie zulle Nederladse klate aa lokaal tarief aar Va Hoecke i België kue belle. Op korte termij volgt ee systeem voor toegagscotrole. Alle ummerplate va voertuige die het idustrieterrei oprijde, zulle worde geregistreerd. Er zulle ook zogeaamde dome camera s geplaatst worde. Mocht er i ee bedrijf worde igebroke e het alarm gaat af, da richt deze camera zich metee op het bewuste pad. Bedrijve krijge daarebove gratis advies over verdere eige beveiligig. E adat al deze pute gerealiseerd zij, zal het parkmaagemet iet blijve stilzitte. Er worde bijvoorbeeld u al plae bestudeerd om ee werkloket op te richte dat de oderemers uit het idustrieterrei moet odersteue. Ook wille we i de Ooijk gezamelijke cursusse bedrijfshulpverleig orgaisere. We vertrouwe erop dat Va Hoecke bv door deze gezamelijke ispaige, beter da ooit, klaar is voor ee mooie toekomst. Het Va Hoecke bv gebouw met op de achtergrod de markate Sit-Maartestore va Zaltbommel 11

7 Va Halux Hoecke v bv Focus op resultaat Focus op doel ipv cijfers Aadachtspute Bereidheid tot veradere Creatieve TIJD IT Risk Mgt Verschil beaderig ORION*Oplijste take Verschil beaderig ORION*Evaluere take (pers. Visie) Verschil beaderig ORION*Persoolijk vs. Materieel Uitspreke va (Eige) meig*actief vs. Passief; Extravert vs. Itrovert Orio Tevredeheid*KS BE vs. KS NL Tevredeheid*KS BE vs. IP Tevredeheid Opvage cruciale posities Behoefte aa keis dele tusse collega's* ORGALUX als probleem* Verschil i visie ORGALUX *Website ORGALUX visie*ekel Blum? Vs. Adere Orgalux Producte Uitbreidige w&s, bad,... Valdeur systeem Lagermaagemet (fifo) Beter productkeis*techisch Opleidige*DYNAPLUG, DYNALOG Producte Nood aa cocurretie-traiig* Cocurretie Opleidige*Verkooptechieke (Omgaa met klate Opleidige*Boekhoudig (Izichte) Specialisatie Opleidige*CAD-systeme (DTP - PM) Vaardighede Opleidige*Taal (Duits) Opleidige Tijd*Timemaagmet Opleidige*ADMIN - NOTES Opleidige*VHISIE Systeme Schole Architecte Extere Klate Top projecte met prioriteit 1 Top projecte met prioriteit 2 Thema's rod ORION Toegevoegde structuurelemete LEGENDE Topics uit 'thema's+potetieel+uitdagige' Topics uit 'overeekomste + verschille' Toelichtig ORION fase 2.Projecte.mmap - 8/02/ Midjet Aspreekput/sturig Verkoop* Leidig/coachig Nood aa proactieve verkoopleider / coach*bereikbaarheid Herverdelig veratwoordelijkhede Kleiere verkoopregio's*workload aapakke i aatal klate Groei door capaciteit Operatioele actie Omvag regio's *NL gelijk blijve; BE kleier Hoe omgaa met hadels?* Preferete hadels verakere Cosumete B2C Marktstrategie Orgalux iteratioaal Architecte Architecte NL Verkoop biediest NL e verdere otwikkelig NL* Regioale betrokkeheid*nl-biediest? Biediest Groot verschil tusse biediest e buitediest* Vaste aaspreekparter voor icidetaalyse Kwaliteitsveratwoordelijke Prospectie*Wegvalle vs. Meer tijd Prospectie Kleiere verkoopregio's*meer prospectie Showroombezoek Showroombezoeker*KS BE wil ze zelf otvage; KS NL iet Service door KS, of door ee apart persoo* Techische service Strategische reorgaisatie VERKOOP 'first' ibouw Service e ibouw*de ee wilt het zelf doe; iet zelf doe Opdrachte Cosumete ORGALUX uitschrijve bij cosumete? * Admiistratieve verkoopopdrachte*zelf doe vs. iet meer doe Takepakket Beter rapportagesysteem *KS Rapportage Admiistratie Commuicatie middele voor het admiistratief deel va de verkooptaak*rapportage, Automatiserig, Structureel Orderigave VHISIE <-> Klassieke orderigave* Tijd*focus op de kertake vs. workload evetake Tijd voor admiistratie Workload Tijd voor productstudie, verwerke va iformatie* Thuiswerk bij de Verkoop*Te veel ADMIN Ruimte voor thuiswerk* Sellere IT-verbidige*VHISIE, mails, DB Commuicatie Betere tools (ipad, PC,...) ICT Gebruik VHISIE*Wel gebruiksvriedelijk? Vs. Niet gebruiksvriedelijk? CRM Tools Vervoermiddel Auto Verkoop*Te klei vs. Te groot Afstemme demomateriaal Istroom orgaisere *VHCC BE Prio weges actualiteit VHCC Istroom orgaisere *VHCC NL Showroomuitbreidig NL Toekomst visie va PM*Splitsig per productgamma? Aparte service-diest voor techische odersteuig?* Strategische reorgaisatie PM Meer iput KS (VK) bij beslissige Kwaliteitsveratwoordelijke Kwaliteitscotrole Algemee Itere commuicatie (Nood aa)*algemee beleid ("Waar gaa we aartoe?") Visie Beleidsplae Marcom Commuicatie strategie Per afdelig Commuicatielije Rest Itraet Commuicatie Itere commuicatie*"achtergrodprojecte" (ILS, ISS, ORION, LMC) Projecte Itere commuicatie*ageda - "Wat gebeurt er bij os?" Overlegstructuur/commuicatie*Iter Algemee Overlegstructuur/commuicatie*Exter Fuctioerigsgesprekke Orio werkgroep 1 - workshop 2: Defiitie opdrachte ORION Nieuwe zaagmachie voor TANDEMBOX bodems e rugge Defiitie va de opdrachte Omdat we oze efficiëtie cotiu wille verhoge, zij we altijd op zoek aar hoe we oze werkprocesse kue verbetere. Daarom zette we ee Duitse leveracier aa het werk om ee ieuwe machie te make voor het zage va de bodems e rugge va oze TANDEMBOX lade. Deze zaag werd door oszelf otwikkeld e wordt dus speciaal voor os otworpe. Met deze ivesterig wille we de kwaliteit va oze zaagsede e de efficiëtie va oze werkig op ee hoger iveau brege. Zo worde de maatistellig va de zaag e de cotroles op de afmetige va de spaaplate igrijped geïformatiseerd. De kwaliteitsverbeterig va de zaagsede wordt gerealiseerd dakzij aagepaste zaag- e freestools. Daaraast wordt ook de afvoer va gezaagde plate geautomatiseerd, waardoor de output va de machie sterk verhoogt. Same met oze medewerkers kijke we da ook erg uit aar de komst va de ieuwe zaag. Nieuwe fuctie bij Halux I jauari werd oze techische diest uitgebreid met mecaicie Joha De Flô. Het project ORION (ORgaisatie I Otwikkelig) is op kruisselheid. Twee werkgroepe (Busiess Developmet e Productie) hebbe odertusse hu derde bijeekomst achter de rug. Na de aftrap i september 2010, werd i de eerste workshop (december 2010) gepeild aar: De huidige take De toekomstige take Take die wegvalle Iederee kreeg de gelegeheid om i volle trasparatie izicht te verwerve i hoe adere collega s aakijke tege de opdrachte die bie de oderemig leve. Nadie werd ee ope dialoog gevoerd e zij we tot ee cosesus gekome. De take werde auwgezet gedefiieerd e iederee heeft zoder uitzoderig zij ibreg gehad. Uit deze workshop hebbe we gezamelijk ee aatal belagrijke actiepute gedestilleerd. Ee paar voorbeelde: Ee trasparat beleid per afdelig Meer kracht ivestere i de verkoop Efficiëtere commuicatiemiddele voor de verkoop Evewichtige verdelig va de workload ORGALUX iteratioaal commercialisere Istroom orgaisere voor het Va Hoecke Competece Ceter Al deze iputs werde omgezet i projecte e door projectgroepe bewerkt. Uiteraard kue we iet alles tegelijk aapakke. We geve da ook prioriteite aa, die we i gezamelijk overleg hebbe bepaald. I de tweede workshop (maart 2011) werd door iederee ee persoolijk eigebeeld e overeekomstig vreemdbeeld (hoe ziet de collega mij vaardighede) gedefiieerd. Mometeel bekijke we de resultate va deze feedbackrode. Meer hierover i ee volgede editie Ekele impressies va de eerste e tweede ORION workshop De ieuwe zilverberke e gevelbekledig geve de etree va Halux ee stijlvolle aablik Verieuwig gevel Joha zorgt ervoor dat we seller e beter kue ispele op verschillede behoefte: het make va specifieke werkposte, kleie machies, productie- e cotroletools, maar ook het prevetief e meer gestructureerd oderhoude va machies e istallaties. Met de bouw va het Va Hoecke Competece Ceter werd ook de parkig e groeruimte voor de Halux gebouwe verieuwd. Net zoals aa het Va Hoecke Competece Ceter, werd ook de gevel va Halux bekleed met padoekhout. Daarachter loopt de bradtrap aar het evacuatie-verzamelput. Er werd ook ee ieuwe parkig voor bezoekers aagelegd e met de stijlvolle aaplatig va zilverberke is Halux volledig klaar voor de zomer. Joha zal zeer itesief samewerke met Ja Vackier, oze elektricie, maar ka ook bij totaal adere projecte igezet worde. De beide zij immers erg complemetair e hebbe elk hu eige vakgebied e specialiteite. Met de komst va Joha kue we seller werke e de samewerkig met extere parters verder afbouwe. We kue u vauit eige kracht e keis meer dige realisere e verbetere

8 ORION Blum Beurze Beleef de Bewegig Bewegig Iteratioaal platform voor DYNAMIC SPACE Al va bij de lacerig va DYNAMIC SPACE zij wij actief betrokke bij het coceptteam va de tool voor het beter plae e verkope va keukes. Omdat we zelf sterk gelove i de kracht va de ihoud va DYNAMIC SPACE zij we bie het Blum etwerk da ook echte pioiers. Zo make wij (als eige oafhakelijke Blum vertegewoordiger) deel uit va het beslissigs- e ervarigspael dat de cocepte voor de wereldwijde vermarktig samestelt. Sids 2010 is er ee ieuw medium ter beschikkig. Via de databakstructuur va Lotus Notes rapportere oze DYNAMIC SPACE specialiste (Arja Glas e Peter Va Hoecke) om de twee maad over oze ispaige e ervarige. Zo kome oze showrooms, oze PR e alle speciale acties die we doe om oze producte via DYNAMIC SPACE te promote ruimschoots aa bod. De ervarige die we opdoe rod DYNAMIC SPACE worde steevast teruggekoppeld aar Blum Batibouw Brussel Va 24 februari tot 6 maart 2011 am Blum voor de tiede keer deel aa Batibouw, de grootste bouw- e reovatiebeurs va België. Al was de opkomst met bezoekers iets mider da adere jare, toch kue we spreke va ee succesvolle editie! Batibouw is de ideale maier om cosumete te late keismake met Blum. Vooral SERVO-DRIVE e oze ORGALUX lade-idelige stode erg i de belagstellig. Ook op DYNAMIC SPACE e de AGE EXPLORER krege we erg goede reacties. V.l..r.: Arja Glas, Freek va Bladel, Laures Verbut (beide Destil) e Marcel Bösch (Blum) Destil op bezoek bij Blum Eid maart bracht Arja Glas same met oze klat Destil ee bezoek aa Blum Oosterijk. Freek va Bladel e Laures Verbut va Destil krege ee rodleidig door de verschillede gebouwe va Blum. De beide here liete aa Arja wete dat ze oder de idruk ware va de bedrijfs- e verkoopfilosofie va Blum. Nieuwe Blum e Va Hoecke catalogus De gloedieuwe Blum e Va Hoecke catalogi, editie 2011, zij beschikbaar! I de catalogi vide oze klate ee gedetailleerde omschrijvig va alle producte e dieste die Blum e Va Hoecke aabiede. De Blum catalogus is ee bija 850 pagia s telled boek dat ee overzicht bregt va alle producte die Blum op de markt bregt. Het make va de catalogus begit bij de bepalig va de ihoud door Productbeheer e Verkoop. De afdelige Oderzoek e Otwikkelig, Verkoop e Productcommuicatie cotrolere deze ihoud. Daara wordt de catalogus klaargemaakt voor de vertalig i 20 tale e druk. Ogeveer exemplare worde verdeeld i meer da 50 lade. Daaraast werkt Va Hoecke ook zelf aa ee ieuwe catalogus. Als expert i fuctioeel meubelbeslag biede we ee selectief, maar hoogwaardig aabod. Dat aabod werd voor de catalogus va 2011 trouwes sterk uitgebreid, met oder adere LED-verlichtig, bureau- e hoekkastoplossige. Het Blum DTPteam dat werkte aa de Blum catalogus: v.l..r. Wolfgag Kopp, Alexadra Bauma, Sibylle Vobak- Hartestei, Mario Berkma Vakbeurs Hardeberg De Iterieurbouw e Hout & Kuststof Vakbeurs vidt elk jaar plaats i de eveemetehal i het Nederladse Hardeberg. Va 15 tot 17 maart preseteerde Blum e Va Hoecke er de creatieve ischuifelemete i verschillede materiale voor TANDEMBOX itivo. Ook SPACE CORNER e oze adere hoekkastoplossige viele i de smaak. We lichtte te slotte ee tipje va de sluier over Blum voor badkamer. Preview Iterzum Keule Va 25 tot 28 mei 2011 preseteert Blum, de Oosterijkse fabrikat va meubelbeslag, aa de iteratioale bezoekers va iterzum 2011 zij ieuwe oplossige e systeme die klaar zij voor productie. Bovedie zal het bedrijf productstudies toe die de gebruikservarig va meubels i de hele woig maar vooral i de keuke verbetere. Te slotte zal Blum ook het verieuwde DYNAMIC SPACE voorstelle. Ook Va Hoecke zal aawezig zij met ee verkoopsteam. Dit jaar zal veel aadacht besteed worde aa lade. De focus ligt op desig e fuctioaliteit altijd gecombieerd met ee gemakkelijke motage e verstellig. Ook greeploze frote, verborge glijdersysteme e vrijheid va desig zulle adrukkelijk aawezig zij op Blums stad. Blum zal ook iovaties voorstelle op IOI Iovatio of Iterior. Dit is ee speciale expositie die gericht is op architecte e gehoude wordt bie het iterzum-kader

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Bedrijfsmagazine VAN HOECKE - nr. 02 - editie december 2009. Onze commerciële binnendienst in de kijker. n PROWOOD 2009: een succesverhaal

Bedrijfsmagazine VAN HOECKE - nr. 02 - editie december 2009. Onze commerciële binnendienst in de kijker. n PROWOOD 2009: een succesverhaal Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 02 - editie december 2009 Oze commerciële biediest i de kijker PROWOOD 2009: ee succesverhaal Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord 9 B-9100 Sit-Niklaas

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie