Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014"

Transcriptie

1 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan Nederlandse Stomavereniging Januari 2010

2 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan van de Nederlandse Stomavereniging (NSV). De beleidsmatige ontwikkelingen die in het vorige beleidsplan zijn gesignaleerd, zijn nog steeds actueel. De politieke en beleidsmatige context waarbinnen de Nederlandse Stomavereniging haar belangenbehartiging uitvoert, is de laatste 2 jaar niet onderhevig geweest aan grote wijzigingen. Onverminderd zwaar drukken de kosten van het Nederlandse zorgstelsel op de rijksbegroting. Beteugeling ervan door marktwerking is nog steeds het leidend adagio. Ook de komende beleidsperiode zal dit naar verwachting niet veranderen. De NSV zal de weten regelgeving over wijzigingen in de zorg en hulpmiddelen dan ook met argusogen moeten blijven volgen. Veranderingen in het stelsel staan de laatste jaren immers synoniem aan bezuinigingen. De marktwerking in de zorg heeft de Nederlandse Stomavereniging ook kansen gebracht. Als zogenaamde 3 e partij, naast de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, vervult de vereniging een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit van de (stoma)zorg binnen een aantal ziekenhuizen in het Noorden en Oosten van het land ten behoeve van de zorginkoop door zorgverzekeraars. In het voorliggende plan staan ook een aantal nieuwe uitdagingen beschreven die de vereniging de komende 5 jaar zal moeten aangaan om de slagvaardige vereniging te blijven, die het is en wil zijn. In dit document worden in het eerste hoofdstuk de missie, visie en kerntaken van de NSV geschetst. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de organisatie van de stomavereniging. Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen in de (stoma)zorg en de tendensen in de stomapopulatie. In hoofdstuk 4 komen de speerpunten van de stomavereniging aan de orde om vervolgens in hoofdstuk 5 de acties voor in kaart te brengen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een globale planning. Voor de leesbaarheid van de tekst is gekozen om alleen stoma te vermelden wanneer stoma en pouch wordt bedoeld. Dit meerjarenplan vormt het inhoudelijke kader voor de komende 5 jaar. Een concretere vertaling naar de uitvoering zal in een jaarlijks werkplan worden gemaakt. Ik wens u veel leesplezier! Anne Braakman, directeur Nederlandse Stomavereniging 2

3 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Inhoudsopgave 4 Hoofdstuk 1 Missie, visie en kerntaken 5 Hoofdstuk 2 Organisatie 9 Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in de (stoma)zorg 11 Hoofdstuk 4 Speerpunten 16 Hoofdstuk 5 Acties

4 Hoofdstuk 1 Missie, visie en kerntaken De aanleg van een stoma is voor een ieder die het aangaat een ingrijpende gebeurtenis. Het betekent niet alleen een ernstige aantasting van het vertrouwde lichaamsbeeld, maar ook het wegvallen van een belangrijke lichaamsfunctie, een verandering in het fysiek functioneren en persoonlijke verzorging, mogelijke seksuele beperkingen en onzekerheid over het toekomstige sociaal en maatschappelijk functioneren. Bovendien blijft vaak onzekerheid over het verdere verloop van de ziekte een rol spelen. Stomadragers willen het liefst zo spoedig mogelijk de draad van het gewone dagelijkse leven weer oppakken. De stomavereniging bundelt en verspreidt de ervaringen van mensen die een dergelijke ingreep hebben ondergaan met als doel nieuwe stomadragers in dat proces op weg te helpen. In dit eerste hoofdstuk wordt omschreven op welke wijze de stomavereniging dat doet. De missie die de vereniging daarbij hanteert is: Een optimale kwaliteit van leven na stoma-aanleg voor alle mensen met een (tijdelijke) stoma of pouch in Nederland en hun naasten. De visie wordt verwoord als: Het bevorderen van een zo gunstig mogelijke lichamelijke, psychische en sociale conditie van mensen met een (tijdelijk) stoma of pouch en hun naasten. Dit door laagdrempelige toegang tot andere lotgenoten en up-to-date informatie over mogelijkheden en ontwikkelingen in de stomazorg en van hulpmiddelen. Tevens door het behartigen van individuele- en collectieve belangen en het streven naar continue kwaliteitsverbeteringen in de stomazorg en van hulpmiddelen. Dit wordt geconcretiseerd door het uitvoeren van 3 kerntaken: 1. Lotgenotencontact 2. Informatievoorziening 3. Belangenbehartiging Ad 1 Lotgenotencontact Onderling contact tussen stomadragers maakt het mogelijk ervaringen en informatie uit te wisselen en is daarmee bijzonder waardevol in de verwerking van en het leven met een stoma. De vereniging zet verschillende instrumenten in om lotgenotencontact te 4

5 bevorderen. In de eerste plaats door het in stand houden van een landelijk dekkende bezoekdienst. Stomadragers kunnen, indien zij dat wensen, bezoek krijgen van een door de stomavereniging opgeleide vrijwilliger van de bezoekdienst die zelf ook een stoma heeft. In de praktijk gaat het meestal om patiënten die recent geopereerd zijn of op het punt staan een stoma-operatie te ondergaan. Het bezoek kan zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie plaatsvinden. De laatste jaren zien we een stijging in telefonische gesprekken. In de tweede plaats wordt getracht contact tussen stomadragers te bevorderen door het organiseren van regionale bijeenkomsten, in de directe woonomgeving van de stomadrager. Op jaarbasis worden door de acht regio s diverse soorten bijeenkomsten georganiseerd met 10 tot 100 bezoekers. In toenemende mate vinden bijeenkomsten plaats speciaal voor nieuwe leden. In de derde plaats biedt het forum van de website de mogelijkheid om met elkaar in contact te treden en ervaringen uit te wisselen. Een vierde instrument is het inloopspreekuur in ziekenhuizen. Hier kunnen stomadragers op bepaalde vaste tijdstippen op spreekuur komen bij een vertegenwoordiger van de stomavereniging. Vooralsnog wordt dit spreekuur gehouden in een aantal ziekenhuizen in de regio's Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Drenthe en Zeeland/Noord-Brabant. Tot slot worden er jaarlijks drie landelijke dagen georganiseerd. Het contact tussen lotgenoten op dergelijke dagen wordt als bijzonder waardevol ervaren. Ad 2 Informatievoorziening Door middel van deze kerntaak wil de stomavereniging mensen, die een stoma krijgen en/of hebben en andere belangstellenden informeren hoe het is om met een stoma te leven, hen op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stomamateriaal, verzorging en medisch-technische ontwikkelingen. Tevens wil de stomavereniging relevante beleidsontwikkelingen met hen delen. Dit gebeurt als eerste door het kwartaalmagazine Vooruitgang. Het blad wordt ook gratis verstrekt aan stomaverpleegkundigen, geïnteresseerde leveranciers en fabrikanten van stomamateriaal. Een tweede wijze van informatievoorziening betreft informatiebrochures over relevante onderwerpen. In de loop van de jaren is door de stomavereniging een veelheid aan brochures ontwikkeld. Te weten Colostoma, Ileostoma, Neoblaas en Urinestoma, Pouch en continent ileostoma, Chris heeft een stoma, Kinderen met een stoma, Stoma en werk, Voeding bij stoma, Stoma en reizen, Stoma en zwangerschap, Samen leven, Stoma en seksualiteit, Sportief en Jong. Bij herdruk wordt de inhoud, 5

6 indien nodig, aangepast aan de actuele stand van de stomazorg. De website vormt een derde en steeds belangrijker wordende wijze van informatieverstrekking. Via deze weg informeren wij de leden over actuele (beleids)ontwikkelingen op zorggebied en geplande lokale en landelijke activiteiten van de stomavereniging. De vierde vorm van informatievoorziening tot slot verloopt via de zogenaamde landelijke bijeenkomsten. Jaarlijks worden drie breed opgezette, in principe identieke, bijeenkomsten georganiseerd in verschillende delen van het land. 350 tot 600 mensen bezoeken deze landelijke bijeenkomst. Het beslaat een volledig dagprogramma met workshops over onderwerpen waar stomadragers direct of indirect mee te maken hebben of krijgen. Ad 3 Belangenbehartiging De NSV streeft ernaar op zodanige wijze op te komen voor de belangen van stomadragers in Nederland dat de kwaliteit van de stomazorg enerzijds en de sociaal-maatschappelijke positie van stomadragers anderzijds, behouden blijft dan wel verbeterd wordt. In de praktijk betekent dit dat de stomavereniging er naar streeft het beleid van de overheid en zorgverzekeraars kritisch en actief te volgen en een signaalfunctie tracht te vervullen wat betreft knelpunten in de medische en verpleegkundige zorgverlening. Kennis over wat er speelt in de stomazorg en op beleidsgebied is een eerste vereiste om een adequate belangenbehartiging te kunnen voeren. De stomavereniging vervult verder een steeds actieve rol bij beleidsvorming, in onderzoek en tijdens symposia. In dit kader onderhoudt het bestuur van de stomavereniging contacten met de verschillende actoren in het zorgveld stomadragers zelf, koepels van patiëntenverenigingen zoals de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de CG-raad, via de NFK met de NPCF, medische beroepsverenigingen en de beroepsgroep van stomaverpleegkundigen, leveranciers en fabrikanten van stomamaterialen, zorgverzekeraars, overheid en adviesorganen van de overheid zoals het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). De stomavereniging participeert in structurele overleggen en neemt deel naar aanleiding van een uitnodiging. Ook is de vereniging actief in het proactief beïnvloeden van beleid ten gunste van stomadragers. Een voorbeeld is de veiligheidscontroles bij stomadragers door Schiphol Security. Na aanleiding van klachten over deze controles is de vereniging in gesprek gegaan met het management van Schiphol Security. Zodoende is gerealiseerd dat de veiligheidsbeambten (opfris)cursussen ontvangen en klachten van stomadragers over veiligheidscontroles snel en accuraat worden afgehandeld. Verder vergaart de stomavereniging kennis door het volgen van publicaties in 6

7 de media en het bestuderen van beleidsnotities en vakliteratuur over stomagerelateerde onderwerpen. Tot slot vervullen de Medische Adviesraad en de Hulpmiddelenadviesraad van de stomavereniging een belangrijke functie in onze informatievoorziening over actuele medische- en verpleegkundige ontwikkelingen en over het hulpmiddelenbeleid van zorgverzekeraars. Om de betekenis van stoma-aanleg over te dragen op medische- en verpleegkundige beroepsgroepen speelt de stomavereniging een rol bij diverse opleidingen. 7

8 Hoofdstuk 2 Organisatie In Nederland hebben naar schatting de mensen een (tijdelijk) stoma of pouch. Van deze mensen zijn ruim mensen lid van de Nederlandse Stomavereniging. De vereniging streeft verdere groei en ontwikkeling van de vereniging na, met behoud van bestuurlijke - en financiële onafhankelijkheid. De vereniging wordt ondersteund door zes medewerkers. Samen met alle vrijwilligers in besturen en andere diensten dragen zij bij aan een bloeiende en groeiende vereniging. In dit hoofdstuk gaan we kort in op de geschiedenis van de vereniging en wordt een beeld geschetst van de organisatie. Geschiedenis Op 16 april 1966 werd door een chirurg, uroloog, districtsverpleegkundige en vijf stomadragers een vereniging voor stomadragers opgericht onder de naam Harry Bacon Club. De oprichting gebeurde op initiatief van de beide artsen, die deze vijf stomadragers op die 16e april voor het eerst bij elkaar hadden gebracht. In Amerika hadden de artsen gezien hoe goed een contactgroep van stomapatiënten werkte. De arts Harry Bacon had die contactgroep daar opgezet. Mensen konden ervaringen én kennis uitwisselen. Dat was ook de eerste aanleiding voor de Nederlandse groep. De deelnemers wisten bijvoorbeeld niet dat er andere soorten stoma's waren dan zijzelf hadden. Het vijftal was direct enthousiast over het idee om een vereniging op te richten. Aanvankelijk droeg de Nederlandse Stomavereniging de naam 'Harry Bacon Club'. Later is die naam officieel veranderd in Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon. Tegenwoordig is de naam Nederlande Stomavereniging gebruikelijk. De stomazorg, vooral de nazorg, stond destijds nog in de kinderschoenen en door oprichting van een patiëntenvereniging wilde de betrokkenen nieuwe stomadragers meer ondersteuning bieden. De stomavereniging omvatte gedurende de eerste jaren van het bestaan een enthousiast, klein bestuur met een gering aantal leden. Geleidelijk verbeterden de chirurgische technieken, ontstond gespecialiseerde stomaverpleegkundige hulp en nam de kwaliteit van het stoma-opvangmateriaal toe. Tegelijkertijd werd het onderwerp stoma onder invloed van de tijdsgeest en de inspanningen van de stomavereniging beter bespreekbaar en bovendien nam de mondigheid van patiënten toe. De behoefte aan informatie en lotgenotencontact werd groter en de stomavereniging groeide in deze ontwikkelingen mee. Regionale besturen werden opgericht, er ontstond een differentiatie aan functies, lotgenotencontacten namen toe, belangenbehartiging werd een apart aandachtsgebied, protocollen voor bezoekdienst en 8

9 bijeenkomsten werden ontwikkeld en een veelheid aan voorlichtingsmateriaal werd tot stand gebracht. De laatste jaren heeft de vereniging zich verder inhoudelijk en organisatorisch geprofessionaliseerd. Mede onder invloed hiervan is het organisatiemodel aangepast en zijn een directeur en een beleidsmedewerker aangesteld. Organisatie De vereniging is opgedeeld in acht regio s, elk met een eigen bestuur. De regio levert een afgevaardigde voor het Landelijk Bestuur (LB), dat viermaal per jaar bijeenkomt. Het landelijk bestuur wordt gecompleteerd met de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), waarin zes leden zitting hebben. Het DB legt verantwoording af aan het LB, dat op zijn beurt weer verantwoording is verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering, die eens per jaar bijeen wordt geroepen. In het DB worden de volgende functies onderscheiden: voorzitter, penningmeester en hebben de andere leden ieder een aandachtgebied onder hun hoede. Te weten de bezoekdienst, PR en communicatie, belangenbehartiging en jongeren. De plaatsvervangend voorzitter is één van de leden van het DB en wordt apart benoemd. Bij de stomavereniging zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief in de genoemde besturen, de bezoekdienst, de jongerencommissie en ook zijn enkele andere leden betrokken bij activiteiten zoals de zorginkoop. Een groot aantal vrijwilligers vervult meerdere functies. Op het Landelijk bureau zijn zes personen werkzaam twee secretariële medewerkers, een financieel medewerker, een bureaucoördinator, een beleidsmedewerker en een directeur. Eerstgenoemde vier personen verlenen ondersteuning op het administratieve en coördinerend vlak. De directeur geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde beleid en is eindverantwoordelijk voor een efficiënt functionerend bureau. Allen werken parttime variërend van 16 tot 32 uur. 9

10 Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in de (stoma)zorg De Nederlandse Stomavereniging anno 2010 is een belangrijke speler in de wijde en bonte wereld van patiëntenorganisaties. De Nederlandse Stomavereniging kent ruim leden en is, met de borstkankervereniging samen, dé kankerpatiëntenorganisatie met de hoogste organisatiegraad onder haar doelgroep. En nog steeds vinden mensen met een stoma de weg naar de vereniging voor informatie, advies en lotgenotencontact. Ook de behartiging van de belangen van stomadragers op regionaal en landelijke niveau wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt de stomavereniging gezien als een serieuze gesprekspartner in tal van gremia, zoals zorgverzekeraars, leveranciers, fabrikanten, V&VN, uitvoeringsinstanties, NFK, CG-raad. Tegelijkertijd doen zich ontwikkelingen voor in de zorg en op maatschappelijk gebied, die blijvende waakzaamheid en alertheid van de vereniging vergen. Het overheidsbeleid en dat van verzekeraars is erop gericht de concurrentie tussen zorgen dienstverleningsinstanties te bevorderen, zodat conform de marktwerking de prijzen zullen gaan dalen. De vraag is hoeverre de zorg zich nog leent voor verdere marktwerking? Hoeveel waarde wordt gehecht door beleidsmakers en financiers aan het veilig stellen van de kwaliteit op het moment dat de begroting niet meer sluitend is? Behoudt het Nederlands zorgstelsel haar solidariteitsbeginsel? Of wordt dit fundament van het Nederlandse zorgstelsel weggeslagen door een te ver doorgevoerde marktwerking? In een dergelijk proces is de kans erg groot dat kostenreductie boven de patiënt wordt gesteld, die zorg op maat verlangt. In dit hoofdstuk worden de verdere gevaren in de (stoma)zorg beschreven. Tevens wordt ingegaan op veranderingen in de stomapopulatie. Financiering Op 1 januari 2006 is de huidige Zorgverzekeringswet ingevoerd. Het verzekerde pakket in de Zorgverzekeringswet biedt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg die is getoetst aan de eisen van aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en noodzaak van collectieve financiering. De overheid bepaalt wat tot het pakket behoort en wanneer daarop aanspraak bestaat; de zorgverzekeraar kan bepalen waar en door wie de zorg wordt geleverd. Stomahulpmiddelen worden op basis van de Zorgverzekeringswet vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat opvangmateriaal en de daarbij benodigde hulpmiddelen volledig worden vergoed. Het is goed mogelijk dat onder toenemende druk van de 10

11 kostenoverschrijdingen in de gezondheidszorg ook de vergoeding van hulpmiddelen, waaronder stomamateriaal, ter discussie komt te staan. Ook wordt beoogd om in 2011, de nu nog in aanbod omschreven aanspraken te veranderen in functionele aanspraken. De CG-raad heeft hiertoe het Cliq systeem 1 ontwikkeld en wil dit systeem graag laten aansluiten op de functiegerichte aanspraken. Deze ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd om met deze veranderingen, verlies van huidige aanspraken te voorkomen. Naast deze verandering van aanspraken op hulpmiddelen is ook de financiering van de zorg onderhevig aan stelselwijzigingen. De kosten van de geleverde zorg in ziekenhuizen zijn ondergebracht in zogeheten Diagnose Behandel Combinaties (DBC s). Een DBC omvat alle activiteiten en verrichtingen die het ziekenhuis en medisch specialist ondernemen, voorvloeiend uit de zorgvraag van een patiënt van een eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle. Elementen van zorg die niet expliciet zijn vastgelegd in een DBC, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Stomazorg is sporadisch meegenomen in DBC s en mist daardoor een duidelijke financieringsgrond. Dit betekent dat de stomazorg met andere kosten, die niet in DBC s zijn ondergebracht vaak als sluitpost van een ziekenhuisbegroting fungeert. De vraag is wat gaat dit betekenen voor de stomazorg in ziekenhuizen op de langere termijn. Kwaliteit van zorg Met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 is de rol van de patiënt bij zorginkoop echter steeds belangrijker geworden. Zorgverzekeraars worden geacht voor hun verzekerden te onderhandelen over de prijs én de kwaliteit van de zorg. Vooral voor dit laatste worden (categorale)patiëntenorganisaties gevraagd kwaliteit te omschrijven aan de hand van kwaliteitscriteria. En wordt aan hen gevraagd om, in samenwerking met de zorgaanbieders, de kwaliteit van geboden zorg te toetsen en waar nodig te verbeteren ten behoeve van inkoop van goede (stoma)zorg. Deze rol wordt ook omschreven als de eerder genoemde 3 e partij. Dit betekent dat een stomadrager wettelijk gezien een sterke positie inneemt wat betreft de kwaliteit van de geboden zorg. Voor dit laatste is het wel een vereiste dat zorgverzekeraars open blijven staan voor de visie op adequate zorg van zorgverleners en van de patiëntenvereniging, in het bijzonder de Nederlandse Stomavereniging, de NFK en de koepelorganisaties NPCF en CG-raad. De afgelopen 1 Cliq is een classificatie systeem voor hulpmiddelen waaronder stomamateriaal. Het bestaat uit 16 modulen. De Cliqclassificatie is een verfijning van de internationale ISO 9999 classificatie van hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen, uitgaande van datgene wat een gebruiker van een hulpmiddel mag en kan verwachten. 11

12 beleidsperiode heeft vooral Menzis de stomavereniging serieus genomen in de 3e partij rol en heeft de stomavereniging veelvuldig geparticipeerd in hun zorginkooptraject. Tegelijkertijd voltrekt zich de ontwikkeling dat zorgverzekeraars, door toenemende fusies, monopolisten dreigen te worden. Hierdoor staat de marktwerking in de gezondheidszorg onder grote druk. De vraag is dan ook op welke wijze de patiënt in zijn rol als 3 e partij zijn positie in de toekomst kan (blijven) vervullen. K(l)ink in de keten van adequate stomazorg In een beleid gericht op het in de hand houden van de kosten past ook de voortzettende ontwikkeling dat stomapoli s worden afgeslankt of zelfs worden wegbezuinigd. Dit omdat ziekenhuizen zich - zoals ze zelf zeggen - op hun kernactiviteiten willen concentreren. In de bedrijfsvoering van ziekenhuizen voeren kostenreductie en een effectief inkoopbeleid steeds meer de boventoon. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een beleid gericht op het verkorten van de opnameduur in het ziekenhuis. Daarbij kan de vraag worden gesteld waar de grens ligt van de verpleegduur. Als er een stoma is aangelegd zal de persoon in kwestie een zekere vaardigheid moeten ontwikkelen in de verzorging van de stoma vóór hij of zij naar huis kan gaan, dit conform de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Stomavereniging. Dit laat onzes inziens onverlet dat een samenwerking tussen de ziekenhuizen en de thuiszorg een vereiste is om de continuïteit in de zorg en ondersteuning aan stomadragers te waarborgen. Daarbij blijven de stomapoli s voor de vereniging een kernvoorziening in de stomazorg Arbeidskansen, inkomen en sociale zekerheid Arbeidsparticipatie en behoud van inkomen en sociale zekerheden is niet zonder meer vanzelfsprekend voor stomadragers. Na aanleg van een stoma kan lang niet iedereen zonder meer terug naar zijn of haar oude functie. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stomadrager op allerlei gebieden: vindt zijn werkgever passend werk, zijn er omscholingsmogelijkheden, zijn er adequate voorzieningen binnen de organisatie geregeld om je te kunnen verzorgen. Het kan even wel ook mogelijk zijn dat een stomadrager niet meer (volledig) kan participeren op de arbeidsmarkt. Voor iemand die een eigen bedrijf heeft (met of zonder personeel), gelden weer andere problemen. De stomavereniging ontvangt incidenteel signalen over problemen bij terugkeren op de oude werkplek of ander werkgerelateerde problemen na het krijgen van een stoma. 12

13 De laatste jaren zijn verscherpingen doorgevoerd in wetten als WIA, WAO, WAZ, WW en Wajong. Verdere ontwikkelingen op dit gebied zal de stomavereniging in de komende beleidsperiode met grote alertheid blijven volgen om de sociale zekerheid en de arbeidsparticipatie van mensen met een stoma voldoende te kunnen waarborgen. In 2009 is de fiscale regeling buitengewone uitgaven gewijzigd in de Wet tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken gehandicapten (Wtcg). De CG-raad vermoedt dat door deze wijziging een aanzienlijk deel van de huidige doelgroep buiten de boot komt te vallen. Daardoor kunnen zij geen aanspraak maken op de tegemoetkoming van meerkosten die voortvloeien uit de handicap of chronische ziekte. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor mensen met meerkosten in verband met hun stoma. De daadwerkelijke invoering zullen wij nauwlettend volgen en uiteraard opkomen voor de belangen van stomadragers. Verder heeft de stomavereniging bij minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangedrongen op verbreding van de compensatieregeling eigen risico voor stomadragers. De minister heeft in een interview met de Nederlandse Stomavereniging in juni 2008 toegezegd dat hij hulpmiddelen wilt toevoegen aan de compensatieregeling wanneer het gaat om verzekerden met meerjarige onvermijdbare zorgkosten, mits dit kan worden aangetoond door de verzekeraars over een periode van twee jaar. Over 2008 was dat niet het geval, waardoor niet tot compensatie kan worden overgegaan in Over 2009 zijn de gegevens wel beschikbaar. Dit zou moeten betekenen dat in 2011 de compensatieregeling eigen risico ook aan stomadragers wordt toegekend. Toegankelijkheid De Tweede Kamer heeft in 2009 drie moties aangenomen die onder anderen gaan over een toilet in iedere trein in De voltallige Tweede Kamer heeft zich tijdens het Algemeen Overleg van 20 mei jl. over NS en Prorail opnieuw uitgesproken voor het 100% toegankelijk maken van treinen en stations en voor de aanwezigheid van toiletten in stoptreinen. Winst, nadat vorig jaar bekend werd dat toiletten uit de treinen zouden verdwijnen. De stomavereniging zal de ontwikkeling blijven volgen en waar gewenst actie ondernemen om te bewerkstelligen dat de toiletten in treinen en op stations blijven. De afgelopen periode heeft de stomavereniging zich bezig gehouden met de toegankelijkheid van (openbare) toiletten met als doel maatschappelijke participatie van stomadragers. De ansichtkaart, die is uitgegeven om op de openbare herentoiletten ook te zorgen voor een afvalbak, is hier een mooi voorbeeld van. Toegankelijkheid van toiletten is ondanks de inspanningen van de stomavereniging geen gemeengoed gezien de signalen die 13

14 de vereniging bereiken. Ook de komende beleidsperiode zullen we ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen. Prognose omvang stomapopulatie Na borstkanker komt darmkanker het meeste voor met gevallen (6.344 mannen en vrouwen). Landelijke overlevingscijfers van de Nederlandse Kankerregistratie laten zien dat voor patiënten met darmkanker de vijfjaarsoverleving is gestegen van 55% in de periode naar 59% in de periode Voor patiënten met endeldarmkanker is de vijf jaarsoverleving gestegen van 55% in de periode naar 61 % in de periode Deze gestegen overleving is het gevolg van de verbeterde behandelmethoden die de laatste vijftien jaar in Nederland zijn geïntroduceerd. Er wordt onder andere met een niet apparaat gehecht. Bijkomend voordeel hiervan is dat minder mensen een definitief stoma nodig hebben. Naast de ontwikkelingen binnen de chirurgie is ook de medicamenteuze aanpak van dikkedarmkanker verbeterd. Voor patiënten met dikkedarmkanker en uitzaaiingen in de directe omgeving van de tumor is sinds een aantal jaren een effectieve vorm van chemotherapie beschikbaar. Voor deze specifieke groep patiënten is de vijfjaarsoverleving verbeterd van 49% in naar 60% in Naast deze positieve ontwikkelingen zullen we in de komende jaren ook in toenemende mate de gevolgen zien van de zogeheten dubbele vergrijzing: het aantal ouderen groeit explosief en wordt ook steeds ouder. In dit verband is het van belang om te weten dat de meeste stoma s aangelegd worden bij mensen boven de 55 jaar. Het een en ander betekent tevens dat ook de gemiddelde leeftijd van mensen met een stoma gaat stijgen Het merendeel van de tumoren van de blaas treedt op tussen het 60e en 74e levensjaar. De precieze ontwikkeling in het aantal gevallen van blaaskanker is niet bekend, echter de verwachting is dat er als gevolg van de vergrijzing eveneens een substantiële toename zal zijn. (bron: IKZ) Als van de patiënten met dikkedarmkanker en blaaskanker een evenredig deel als nu het geval is, een stoma krijgt en zich aansluit bij onze vereniging is er meer werk voor ons aan de winkel. Een andere belangrijke oorzaak van stoma-aanleg is een chronische darmontsteking. Jaarlijks wordt bij ongeveer 3000 personen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn vastgesteld. Dit cijfer is al een aantal jaren redelijk constant. Wellicht dat het aantal stomadragers in deze groep zelfs iets zal gaan dalen door verbetering in medicamenteuze behandeling en in alternatieve operatietechnieken. Redelijkerwijs kan verwacht worden dat het aantal mensen met een stoma de komende jaren blijft groeien. 14

15 Hoofdstuk 4 Speerpunten In het vorige hoofdstuk zijn de wijzigingen in de wetgeving, de marktwerking en de te verwachten omvang van de stomapopulatie in Nederland aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk omschrijven we de speerpunten, die de NSV als uitgangspunt neemt voor de activiteiten die de komende vijf jaar verder zullen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Klant is koning De stomavereniging is er voor haar leden. De wensen en behoeften van de leden in relatie tot onze missie en visie, zijn de uitgangspunten bij ons handelen. In ons handelen, dienen we evenwichtige aandacht te hebben voor belangenbehartiging van zowel het individu als het collectief, voor voorlichting en informatievoorziening en voor het bevorderen van lotgenotencontact. Het op peil houden van een adequate dienstverlening is slechts mogelijk wanneer de vereniging weet wat er leeft bij haar achterban. Belangrijk is dat de vereniging weet wat de ervaren knelpunten in de stomazorg en bij het gebruik van stomamaterialen zijn en ook hoe de activiteiten van de vereniging worden ervaren. Belangrijke bestaande ingangen om verbinding te houden met de leden zijn de regionaleen landelijke bijeenkomsten, de bezoekdienst, de (digitale)contacten via het Landelijke bureau, het forum op de website en het stomapanel. Goede kwaliteit Met een stoma valt goed te leven als er voldaan wordt aan een aantal condities: adequate stomazorg en hoogwaardig stomamateriaal. De vinger dient daarom aan de pols van de marktwerking te worden gehouden. Gelet moet worden op zorgverzekeraars. Dat zij in hun onderhandelingen met zorgverleners en zorginstellingen voldoende aandacht voor de kwaliteit van zorg hebben en behouden. Dit zoals de wet hen dat voorschrijft en volgens door de NSV omschreven kwaliteitscriteria. Naast goede stomazorg staat toegang tot adequaat stomamateriaal onder druk. De verandering van productaanspraken op hulpmiddelen in de Zorgverzekeringswet naar functiegerichte aanspraken vraagt de komende tijd grote waakzaamheid. 15

16 Vrijwilliger centraal De vele tientallen vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging; zij staan aan de basis van de activiteiten. De vereniging dient er dan ook op gericht te zijn de vrijwilligers betrokken te houden. Belangrijk is dat vrijwilligers niet worden teleurgesteld in hun verwachtingen ten aanzien van hun werkzaamheden voor de stomavereniging. Tegelijkertijd is het voor de stomavereniging belangrijk dat vrijwilligers weten wat de stomavereniging van hun verwacht en dat de vrijwilligers daar aan kunnen voldoen. Aandacht voor oorzaak Stoma-aanleg is onlosmakelijk verbonden met de achterliggende oorzaak. De komende periode richten we ons nog meer dan voorheen op de oorzaak van een stoma. Dit betekent dat met betrokken patiëntenorganisaties meer wordt samengewerkt op inhoudelijk- en strategisch niveau. Het doel is om onze gemeenschappelijke belangen optimaal te kunnen behartigen. Ook dient de dienstverlening daar waar nodig afgestemd te worden wat betreft aanwezig voorlichtingsmateriaal, het lotgenotencontact en de individuele belangenbehartiging. Onafhankelijkheid Een belangrijke opdracht aan onszelf is het bewaren van onze onafhankelijkheid ten opzichte van zorgverleners, zorgverzekeraars en industrie. Alleen dan kunnen we, als daartoe aanleiding is, kritisch zijn en alleen dan blijven we geloofwaardig. Tegelijkertijd zullen we, zoals hiervoor aangegeven, nog nauwer moeten samenwerken met deze partijen in een streven naar een sterkere positie in het veld. Onze doelen en idealen kunnen we niet alleen realiseren. 16

17 Hoofdstuk 5 Acties De hiervoor aangegeven speerpunten in het beleid vereisen een krachtige voorzetting van de activiteiten uit het vorige beleidsplan. Daarnaast is het noodzakelijk een reeks van nieuwe initiatieven op te starten om de daadkrachtige vereniging te blijven, die we zijn. Tevens is een verdere professionalisering van de werkzaamheden op het Landelijk bureau een vereiste om alle voorgestelde acties te kunnen realiseren. De structurele peilers van de dienstverlening in de afgelopen jaren waren een goed geoliede bezoekdienst, de breed opgezette landelijke bijeenkomsten, de kleinschalige regionale bijeenkomsten, de jongerendagen, de kwalitatief hoogstaande brochures, de gewaardeerde Vooruitgang en onze bijdrage aan de opleidingen van stomaverpleegkundigen. Het streven is om de kwaliteit en frequentie van deze producten en activiteiten minimaal te handhaven dan wel te maximaliseren binnen de mogelijkheden van de vereniging. In dit laatste hoofdstuk worden nieuwe acties beschreven onder de noemers belangenbehartiging, lotgenotencontact en de informatievoorziening. Ook wordt de verdere professionalisering van de organisatie omschreven. Het hoofdstuk wordt beëindigd met een planningsoverzicht van de activiteiten. Belangenbehartiging Belangenbehartiging is een verzamelbegrip voor de acties die gericht zijn op het bewaken en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van de stomazorg en de sociaal-maatschappelijke positie van stomadragers. Vastgesteld moet worden dat op dit terrein de rol van de stomavereniging in het zorgveld aanzienlijk breder is dan een decennium geleden het geval was. Lag van oorsprong de focus nog voornamelijk op ondersteunende en informatieverstrekkende taken, tegenwoordig zijn daar nadrukkelijk onderwerpen als netwerkvorming, lobbywerk en beleidsbeïnvloeding bijgekomen. Nieuwe wetgeving en de uitwerking daarvan op de stomazorg is een blijvend aandachtspunt. De stomavereniging wordt, meer en meer gevraagd te participeren in allerlei gremia. Het is noodzaak niet alleen reactief te zijn, maar ook proactief. Partijen in de stomazorg overheid, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, koepelorganisaties van patiënten moeten wij zo nodig op eigen initiatief benaderen. De kwaliteit van de geboden stomazorg in ziekenhuizen en elders, vraagt veel aandacht. Naast het volgen, anticiperen en 17

18 interveniëren in de ontwikkelingen zet de vereniging ook in op extra acties gedurende Te weten: Kwaliteit en kwantiteit van de stomazorg en de stomamaterialen behouden dan wel verbeteren In de vorige beleidsperiode heeft de stomavereniging flink geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de stomazorg, met name in het formuleren van de kwaliteitscriteria. Hierdoor was het mogelijk om een vragenlijst te ontwikkelen voor ziekenhuizen die inzicht geeft in de ervaringen van stomadragers. Ook vervulden we een belangrijke rol in het project zorginkoop van de NFCF/NFK. De opbrengst van al deze activiteiten stond de afgelopen jaren enigszins op zich zelf. De komende beleidsperiode is het streven de instrumenten logisch op elkaar af te stemmen en de resultaten te laten voortvloeien in alle andere activiteiten van de vereniging. Wanneer de collectieve belangen van de stomadragers in het gedrang komen zal de stomavereniging vanzelfsprekend actievoeren. Daarnaast wil de stomavereniging de komende jaren extra tijd investeren aan de onderstaande activiteiten: 1. Uitbreiden van zorginkoopactiviteiten De stomavereniging heeft in het verleden met succes geparticipeerd in het project zorginkoop van de NFK en NPCF. Na afronding van dit project zijn de zorginkoopactiviteiten door Menzis in Groningen voortgezet en uitgebreid naar Overijssel/Gelderland. De stomavereniging vervult in deze activiteiten een actieve rol. Ook andere zorgverzekeraars tonen belangstelling voor zorginkooptrajecten. Deze ontwikkeling is het gevolg van de inspanning van de NFK om het project zorginkoop verder uit te rollen over Nederland. Het is evident dat gedurende de komende jaren, onze rol als 3 e partij in de zorginkoop van zorg en ondersteuning bij andere zorgverzekeraars, verder toeneemt. Daarom wordt gekeken op welke wijze de ziekenhuisbezoeken en activiteiten op het gebied van de zorginkoop met elkaar kunnen worden geïntegreerd. Voorwaarden voor uitbreiding van de inkoopactiviteiten zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en adequate ondersteuning door de beleidsmedewerker. 2. Zorginkoopactiviteiten verbreden naar stomamateriaal De stomavereniging is voornemens haar zorginkoopactiviteiten uit te breiden naar stomamaterialen. Voor de Nederlandse Stomavereniging is het van groot belang dat stomadragers gebruik kunnen blijven maken van adequaat functionerend 18

19 stomamaterialen zonder een beperking op de hoeveelheid. Dit betekent dat de stomadrager niet de dupe mag worden van scherpe zorginkoopafspraken tussen zijn zorgverzekeraar en zijn leverancier. De stomavereniging wil zich daarom een positie verwerven in het proces van de zorginkoop van stomamaterialen. 3. Waarborgen up-to-date kwaliteitscriteria Uitgangspunt bij de zorginkoopactiviteiten zijn de kwaliteitscriteria van de stomazorg in patiëntenperspectief van de Nederlandse Stomavereniging. Tijdens het 40-jarig jubileum in april 2006 is de stomavereniging voor het eerst naar buiten getreden met deze set van kwaliteitscriteria. Jaarlijks is een herdruk verschenen. Met deze herdrukken zijn kleine aanpassingen doorgevoerd. In het vorige beleidsplan is benoemd dat de publicatie geen eindstation is, maar een ontwikkelingsdocument. Het streven was en is om de kwaliteitscriteria elke 3 jaar grondig te herzien na een ledenraadpleging. In de komende beleidsperiode zal dit gebeuren in 2010 en Kwaliteitscriteria voor stomamateriaal vanuit gebruikersperspectief formuleren Eerder werd genoemd dat de zorginkoopactiviteiten zullen worden uitgebreid naar stomamateriaal. Om dit te doen zijn kwaliteitscriteria nodig vanuit gebruikersperspectief. In algemene termen is dit gebeurd voor hulpmiddelen. De stomavereniging zal in 2010 deze kwaliteitscriteria voor hulpmiddelen toeschrijven naar stomahulpmiddelen. Hiervoor zal de stomavereniging, waar mogelijk, aansluiten bij de resultaten van het Avia-project, welke in 2008 is uitgevoerd door de CG-Raad. Dit project heeft de kwaliteitseisen vanuit het gebruikersperspectief voor hulpmiddelen omschreven. Gedurende 2009 wil de CG-raad de kwaliteitscriteria verder operationaliseren in de functiegerichte aanspraken. De huidige en voorgenomen activiteiten worden verder uitgewerkt in een inhoudelijke notitie. Het doel is om alle activiteiten als integraal pakket aan te beiden aan zorgaanbieders en/of zorgverzekeraars, waarbij modulaire afname ook mogelijk is. De bekostiging en organisatie van de verschillende onderdelen zullen ook in deze notitie worden beschreven. 19

20 Ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn Kwaliteitsverbetering van zorg en ondersteuning aan patiënten is heden ten dage een groot goed. Dat ziet men in allerlei initiatieven, die de verschillende beroepsgroepen die bij de stomazorg betrokken zijn, hebben ontwikkeld en verbeterd. Stomaverpleegkundigen zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van richtlijnen op delen van de stomazorg. En ook de verschillende medische beroepsgroepen hanteren eigen kwaliteitstoetsingen. Een overzicht, met een beschrijving van het zorgpad en daarbij behorende richtlijnen voor goede stomazorg, ontbreekt echter. Het is als een legpuzzel die langzaam in elkaar wordt gezet en waar nog verschillende stukken ontbreken en niet goed in elkaar passen. De vereniging streeft er naar om in de komende beleidsperiode met alle betrokken partijen te komen tot de omschrijving van een zorgpad en een multidisciplinaire richtlijn voor stomazorg en stomamateriaal. Voortzetting stomapanel Gedurende de afgelopen beleidsperiode is een stomapanel gerealiseerd en succesvol gebleken. Ruim 1100 respondenten, voor het grootste gedeelte stomadragers, doen mee aan de peilingen. De peilingen hebben een schat aan informatie opgeleverd over de invloed van de stoma op het dagelijks leven, kwaliteit van zorg en complicaties bij stoma s. De raadpleging van onze leden levert gewenste toepasbare input voor het te voeren beleid op. Het is inderdaad het beoogde instrument om contact met de (verschillende groepen uit onze) achterban te houden en een representatief beeld te krijgen van problemen en tendensen in de stomazorg en stomamateriaal. In het vorige hoofdstuk hebben we betoogd dat het op peil houden van een adequate dienstverlening slechts mogelijk is door voortdurend op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de achterban. Het stomapanel is een zeer waardevol instrument gebleken om dit op een systematische manier te realiseren. Toetsing van de stomazorg door het stomapanel is dan ook niet meer weg te denken uit onze activiteiten. De komende beleidsperiode zullen we de verkregen informatie gaan inzetten in de belangenbehartiging naar politiek, uitvoeringsinstanties, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en andere actoren in de stomazorg. Tevens wordt de informatie gebruikt om onze dienstverlening daarop af te stemmen en wordt de verkregen informatie ingezet als PR middel. Het stomapanel is representatief voor ons ledenbestand. Dat betekent dat de uitkomsten van de peilingen gelden voor al onze leden. Het streven is om in de komende 20

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie