Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014"

Transcriptie

1 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan Nederlandse Stomavereniging Januari 2010

2 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan van de Nederlandse Stomavereniging (NSV). De beleidsmatige ontwikkelingen die in het vorige beleidsplan zijn gesignaleerd, zijn nog steeds actueel. De politieke en beleidsmatige context waarbinnen de Nederlandse Stomavereniging haar belangenbehartiging uitvoert, is de laatste 2 jaar niet onderhevig geweest aan grote wijzigingen. Onverminderd zwaar drukken de kosten van het Nederlandse zorgstelsel op de rijksbegroting. Beteugeling ervan door marktwerking is nog steeds het leidend adagio. Ook de komende beleidsperiode zal dit naar verwachting niet veranderen. De NSV zal de weten regelgeving over wijzigingen in de zorg en hulpmiddelen dan ook met argusogen moeten blijven volgen. Veranderingen in het stelsel staan de laatste jaren immers synoniem aan bezuinigingen. De marktwerking in de zorg heeft de Nederlandse Stomavereniging ook kansen gebracht. Als zogenaamde 3 e partij, naast de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, vervult de vereniging een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit van de (stoma)zorg binnen een aantal ziekenhuizen in het Noorden en Oosten van het land ten behoeve van de zorginkoop door zorgverzekeraars. In het voorliggende plan staan ook een aantal nieuwe uitdagingen beschreven die de vereniging de komende 5 jaar zal moeten aangaan om de slagvaardige vereniging te blijven, die het is en wil zijn. In dit document worden in het eerste hoofdstuk de missie, visie en kerntaken van de NSV geschetst. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de organisatie van de stomavereniging. Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen in de (stoma)zorg en de tendensen in de stomapopulatie. In hoofdstuk 4 komen de speerpunten van de stomavereniging aan de orde om vervolgens in hoofdstuk 5 de acties voor in kaart te brengen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een globale planning. Voor de leesbaarheid van de tekst is gekozen om alleen stoma te vermelden wanneer stoma en pouch wordt bedoeld. Dit meerjarenplan vormt het inhoudelijke kader voor de komende 5 jaar. Een concretere vertaling naar de uitvoering zal in een jaarlijks werkplan worden gemaakt. Ik wens u veel leesplezier! Anne Braakman, directeur Nederlandse Stomavereniging 2

3 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Inhoudsopgave 4 Hoofdstuk 1 Missie, visie en kerntaken 5 Hoofdstuk 2 Organisatie 9 Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in de (stoma)zorg 11 Hoofdstuk 4 Speerpunten 16 Hoofdstuk 5 Acties

4 Hoofdstuk 1 Missie, visie en kerntaken De aanleg van een stoma is voor een ieder die het aangaat een ingrijpende gebeurtenis. Het betekent niet alleen een ernstige aantasting van het vertrouwde lichaamsbeeld, maar ook het wegvallen van een belangrijke lichaamsfunctie, een verandering in het fysiek functioneren en persoonlijke verzorging, mogelijke seksuele beperkingen en onzekerheid over het toekomstige sociaal en maatschappelijk functioneren. Bovendien blijft vaak onzekerheid over het verdere verloop van de ziekte een rol spelen. Stomadragers willen het liefst zo spoedig mogelijk de draad van het gewone dagelijkse leven weer oppakken. De stomavereniging bundelt en verspreidt de ervaringen van mensen die een dergelijke ingreep hebben ondergaan met als doel nieuwe stomadragers in dat proces op weg te helpen. In dit eerste hoofdstuk wordt omschreven op welke wijze de stomavereniging dat doet. De missie die de vereniging daarbij hanteert is: Een optimale kwaliteit van leven na stoma-aanleg voor alle mensen met een (tijdelijke) stoma of pouch in Nederland en hun naasten. De visie wordt verwoord als: Het bevorderen van een zo gunstig mogelijke lichamelijke, psychische en sociale conditie van mensen met een (tijdelijk) stoma of pouch en hun naasten. Dit door laagdrempelige toegang tot andere lotgenoten en up-to-date informatie over mogelijkheden en ontwikkelingen in de stomazorg en van hulpmiddelen. Tevens door het behartigen van individuele- en collectieve belangen en het streven naar continue kwaliteitsverbeteringen in de stomazorg en van hulpmiddelen. Dit wordt geconcretiseerd door het uitvoeren van 3 kerntaken: 1. Lotgenotencontact 2. Informatievoorziening 3. Belangenbehartiging Ad 1 Lotgenotencontact Onderling contact tussen stomadragers maakt het mogelijk ervaringen en informatie uit te wisselen en is daarmee bijzonder waardevol in de verwerking van en het leven met een stoma. De vereniging zet verschillende instrumenten in om lotgenotencontact te 4

5 bevorderen. In de eerste plaats door het in stand houden van een landelijk dekkende bezoekdienst. Stomadragers kunnen, indien zij dat wensen, bezoek krijgen van een door de stomavereniging opgeleide vrijwilliger van de bezoekdienst die zelf ook een stoma heeft. In de praktijk gaat het meestal om patiënten die recent geopereerd zijn of op het punt staan een stoma-operatie te ondergaan. Het bezoek kan zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie plaatsvinden. De laatste jaren zien we een stijging in telefonische gesprekken. In de tweede plaats wordt getracht contact tussen stomadragers te bevorderen door het organiseren van regionale bijeenkomsten, in de directe woonomgeving van de stomadrager. Op jaarbasis worden door de acht regio s diverse soorten bijeenkomsten georganiseerd met 10 tot 100 bezoekers. In toenemende mate vinden bijeenkomsten plaats speciaal voor nieuwe leden. In de derde plaats biedt het forum van de website de mogelijkheid om met elkaar in contact te treden en ervaringen uit te wisselen. Een vierde instrument is het inloopspreekuur in ziekenhuizen. Hier kunnen stomadragers op bepaalde vaste tijdstippen op spreekuur komen bij een vertegenwoordiger van de stomavereniging. Vooralsnog wordt dit spreekuur gehouden in een aantal ziekenhuizen in de regio's Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Drenthe en Zeeland/Noord-Brabant. Tot slot worden er jaarlijks drie landelijke dagen georganiseerd. Het contact tussen lotgenoten op dergelijke dagen wordt als bijzonder waardevol ervaren. Ad 2 Informatievoorziening Door middel van deze kerntaak wil de stomavereniging mensen, die een stoma krijgen en/of hebben en andere belangstellenden informeren hoe het is om met een stoma te leven, hen op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stomamateriaal, verzorging en medisch-technische ontwikkelingen. Tevens wil de stomavereniging relevante beleidsontwikkelingen met hen delen. Dit gebeurt als eerste door het kwartaalmagazine Vooruitgang. Het blad wordt ook gratis verstrekt aan stomaverpleegkundigen, geïnteresseerde leveranciers en fabrikanten van stomamateriaal. Een tweede wijze van informatievoorziening betreft informatiebrochures over relevante onderwerpen. In de loop van de jaren is door de stomavereniging een veelheid aan brochures ontwikkeld. Te weten Colostoma, Ileostoma, Neoblaas en Urinestoma, Pouch en continent ileostoma, Chris heeft een stoma, Kinderen met een stoma, Stoma en werk, Voeding bij stoma, Stoma en reizen, Stoma en zwangerschap, Samen leven, Stoma en seksualiteit, Sportief en Jong. Bij herdruk wordt de inhoud, 5

6 indien nodig, aangepast aan de actuele stand van de stomazorg. De website vormt een derde en steeds belangrijker wordende wijze van informatieverstrekking. Via deze weg informeren wij de leden over actuele (beleids)ontwikkelingen op zorggebied en geplande lokale en landelijke activiteiten van de stomavereniging. De vierde vorm van informatievoorziening tot slot verloopt via de zogenaamde landelijke bijeenkomsten. Jaarlijks worden drie breed opgezette, in principe identieke, bijeenkomsten georganiseerd in verschillende delen van het land. 350 tot 600 mensen bezoeken deze landelijke bijeenkomst. Het beslaat een volledig dagprogramma met workshops over onderwerpen waar stomadragers direct of indirect mee te maken hebben of krijgen. Ad 3 Belangenbehartiging De NSV streeft ernaar op zodanige wijze op te komen voor de belangen van stomadragers in Nederland dat de kwaliteit van de stomazorg enerzijds en de sociaal-maatschappelijke positie van stomadragers anderzijds, behouden blijft dan wel verbeterd wordt. In de praktijk betekent dit dat de stomavereniging er naar streeft het beleid van de overheid en zorgverzekeraars kritisch en actief te volgen en een signaalfunctie tracht te vervullen wat betreft knelpunten in de medische en verpleegkundige zorgverlening. Kennis over wat er speelt in de stomazorg en op beleidsgebied is een eerste vereiste om een adequate belangenbehartiging te kunnen voeren. De stomavereniging vervult verder een steeds actieve rol bij beleidsvorming, in onderzoek en tijdens symposia. In dit kader onderhoudt het bestuur van de stomavereniging contacten met de verschillende actoren in het zorgveld stomadragers zelf, koepels van patiëntenverenigingen zoals de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de CG-raad, via de NFK met de NPCF, medische beroepsverenigingen en de beroepsgroep van stomaverpleegkundigen, leveranciers en fabrikanten van stomamaterialen, zorgverzekeraars, overheid en adviesorganen van de overheid zoals het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). De stomavereniging participeert in structurele overleggen en neemt deel naar aanleiding van een uitnodiging. Ook is de vereniging actief in het proactief beïnvloeden van beleid ten gunste van stomadragers. Een voorbeeld is de veiligheidscontroles bij stomadragers door Schiphol Security. Na aanleiding van klachten over deze controles is de vereniging in gesprek gegaan met het management van Schiphol Security. Zodoende is gerealiseerd dat de veiligheidsbeambten (opfris)cursussen ontvangen en klachten van stomadragers over veiligheidscontroles snel en accuraat worden afgehandeld. Verder vergaart de stomavereniging kennis door het volgen van publicaties in 6

7 de media en het bestuderen van beleidsnotities en vakliteratuur over stomagerelateerde onderwerpen. Tot slot vervullen de Medische Adviesraad en de Hulpmiddelenadviesraad van de stomavereniging een belangrijke functie in onze informatievoorziening over actuele medische- en verpleegkundige ontwikkelingen en over het hulpmiddelenbeleid van zorgverzekeraars. Om de betekenis van stoma-aanleg over te dragen op medische- en verpleegkundige beroepsgroepen speelt de stomavereniging een rol bij diverse opleidingen. 7

8 Hoofdstuk 2 Organisatie In Nederland hebben naar schatting de mensen een (tijdelijk) stoma of pouch. Van deze mensen zijn ruim mensen lid van de Nederlandse Stomavereniging. De vereniging streeft verdere groei en ontwikkeling van de vereniging na, met behoud van bestuurlijke - en financiële onafhankelijkheid. De vereniging wordt ondersteund door zes medewerkers. Samen met alle vrijwilligers in besturen en andere diensten dragen zij bij aan een bloeiende en groeiende vereniging. In dit hoofdstuk gaan we kort in op de geschiedenis van de vereniging en wordt een beeld geschetst van de organisatie. Geschiedenis Op 16 april 1966 werd door een chirurg, uroloog, districtsverpleegkundige en vijf stomadragers een vereniging voor stomadragers opgericht onder de naam Harry Bacon Club. De oprichting gebeurde op initiatief van de beide artsen, die deze vijf stomadragers op die 16e april voor het eerst bij elkaar hadden gebracht. In Amerika hadden de artsen gezien hoe goed een contactgroep van stomapatiënten werkte. De arts Harry Bacon had die contactgroep daar opgezet. Mensen konden ervaringen én kennis uitwisselen. Dat was ook de eerste aanleiding voor de Nederlandse groep. De deelnemers wisten bijvoorbeeld niet dat er andere soorten stoma's waren dan zijzelf hadden. Het vijftal was direct enthousiast over het idee om een vereniging op te richten. Aanvankelijk droeg de Nederlandse Stomavereniging de naam 'Harry Bacon Club'. Later is die naam officieel veranderd in Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon. Tegenwoordig is de naam Nederlande Stomavereniging gebruikelijk. De stomazorg, vooral de nazorg, stond destijds nog in de kinderschoenen en door oprichting van een patiëntenvereniging wilde de betrokkenen nieuwe stomadragers meer ondersteuning bieden. De stomavereniging omvatte gedurende de eerste jaren van het bestaan een enthousiast, klein bestuur met een gering aantal leden. Geleidelijk verbeterden de chirurgische technieken, ontstond gespecialiseerde stomaverpleegkundige hulp en nam de kwaliteit van het stoma-opvangmateriaal toe. Tegelijkertijd werd het onderwerp stoma onder invloed van de tijdsgeest en de inspanningen van de stomavereniging beter bespreekbaar en bovendien nam de mondigheid van patiënten toe. De behoefte aan informatie en lotgenotencontact werd groter en de stomavereniging groeide in deze ontwikkelingen mee. Regionale besturen werden opgericht, er ontstond een differentiatie aan functies, lotgenotencontacten namen toe, belangenbehartiging werd een apart aandachtsgebied, protocollen voor bezoekdienst en 8

9 bijeenkomsten werden ontwikkeld en een veelheid aan voorlichtingsmateriaal werd tot stand gebracht. De laatste jaren heeft de vereniging zich verder inhoudelijk en organisatorisch geprofessionaliseerd. Mede onder invloed hiervan is het organisatiemodel aangepast en zijn een directeur en een beleidsmedewerker aangesteld. Organisatie De vereniging is opgedeeld in acht regio s, elk met een eigen bestuur. De regio levert een afgevaardigde voor het Landelijk Bestuur (LB), dat viermaal per jaar bijeenkomt. Het landelijk bestuur wordt gecompleteerd met de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), waarin zes leden zitting hebben. Het DB legt verantwoording af aan het LB, dat op zijn beurt weer verantwoording is verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering, die eens per jaar bijeen wordt geroepen. In het DB worden de volgende functies onderscheiden: voorzitter, penningmeester en hebben de andere leden ieder een aandachtgebied onder hun hoede. Te weten de bezoekdienst, PR en communicatie, belangenbehartiging en jongeren. De plaatsvervangend voorzitter is één van de leden van het DB en wordt apart benoemd. Bij de stomavereniging zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief in de genoemde besturen, de bezoekdienst, de jongerencommissie en ook zijn enkele andere leden betrokken bij activiteiten zoals de zorginkoop. Een groot aantal vrijwilligers vervult meerdere functies. Op het Landelijk bureau zijn zes personen werkzaam twee secretariële medewerkers, een financieel medewerker, een bureaucoördinator, een beleidsmedewerker en een directeur. Eerstgenoemde vier personen verlenen ondersteuning op het administratieve en coördinerend vlak. De directeur geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde beleid en is eindverantwoordelijk voor een efficiënt functionerend bureau. Allen werken parttime variërend van 16 tot 32 uur. 9

10 Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in de (stoma)zorg De Nederlandse Stomavereniging anno 2010 is een belangrijke speler in de wijde en bonte wereld van patiëntenorganisaties. De Nederlandse Stomavereniging kent ruim leden en is, met de borstkankervereniging samen, dé kankerpatiëntenorganisatie met de hoogste organisatiegraad onder haar doelgroep. En nog steeds vinden mensen met een stoma de weg naar de vereniging voor informatie, advies en lotgenotencontact. Ook de behartiging van de belangen van stomadragers op regionaal en landelijke niveau wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt de stomavereniging gezien als een serieuze gesprekspartner in tal van gremia, zoals zorgverzekeraars, leveranciers, fabrikanten, V&VN, uitvoeringsinstanties, NFK, CG-raad. Tegelijkertijd doen zich ontwikkelingen voor in de zorg en op maatschappelijk gebied, die blijvende waakzaamheid en alertheid van de vereniging vergen. Het overheidsbeleid en dat van verzekeraars is erop gericht de concurrentie tussen zorgen dienstverleningsinstanties te bevorderen, zodat conform de marktwerking de prijzen zullen gaan dalen. De vraag is hoeverre de zorg zich nog leent voor verdere marktwerking? Hoeveel waarde wordt gehecht door beleidsmakers en financiers aan het veilig stellen van de kwaliteit op het moment dat de begroting niet meer sluitend is? Behoudt het Nederlands zorgstelsel haar solidariteitsbeginsel? Of wordt dit fundament van het Nederlandse zorgstelsel weggeslagen door een te ver doorgevoerde marktwerking? In een dergelijk proces is de kans erg groot dat kostenreductie boven de patiënt wordt gesteld, die zorg op maat verlangt. In dit hoofdstuk worden de verdere gevaren in de (stoma)zorg beschreven. Tevens wordt ingegaan op veranderingen in de stomapopulatie. Financiering Op 1 januari 2006 is de huidige Zorgverzekeringswet ingevoerd. Het verzekerde pakket in de Zorgverzekeringswet biedt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg die is getoetst aan de eisen van aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en noodzaak van collectieve financiering. De overheid bepaalt wat tot het pakket behoort en wanneer daarop aanspraak bestaat; de zorgverzekeraar kan bepalen waar en door wie de zorg wordt geleverd. Stomahulpmiddelen worden op basis van de Zorgverzekeringswet vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat opvangmateriaal en de daarbij benodigde hulpmiddelen volledig worden vergoed. Het is goed mogelijk dat onder toenemende druk van de 10

11 kostenoverschrijdingen in de gezondheidszorg ook de vergoeding van hulpmiddelen, waaronder stomamateriaal, ter discussie komt te staan. Ook wordt beoogd om in 2011, de nu nog in aanbod omschreven aanspraken te veranderen in functionele aanspraken. De CG-raad heeft hiertoe het Cliq systeem 1 ontwikkeld en wil dit systeem graag laten aansluiten op de functiegerichte aanspraken. Deze ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd om met deze veranderingen, verlies van huidige aanspraken te voorkomen. Naast deze verandering van aanspraken op hulpmiddelen is ook de financiering van de zorg onderhevig aan stelselwijzigingen. De kosten van de geleverde zorg in ziekenhuizen zijn ondergebracht in zogeheten Diagnose Behandel Combinaties (DBC s). Een DBC omvat alle activiteiten en verrichtingen die het ziekenhuis en medisch specialist ondernemen, voorvloeiend uit de zorgvraag van een patiënt van een eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle. Elementen van zorg die niet expliciet zijn vastgelegd in een DBC, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Stomazorg is sporadisch meegenomen in DBC s en mist daardoor een duidelijke financieringsgrond. Dit betekent dat de stomazorg met andere kosten, die niet in DBC s zijn ondergebracht vaak als sluitpost van een ziekenhuisbegroting fungeert. De vraag is wat gaat dit betekenen voor de stomazorg in ziekenhuizen op de langere termijn. Kwaliteit van zorg Met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 is de rol van de patiënt bij zorginkoop echter steeds belangrijker geworden. Zorgverzekeraars worden geacht voor hun verzekerden te onderhandelen over de prijs én de kwaliteit van de zorg. Vooral voor dit laatste worden (categorale)patiëntenorganisaties gevraagd kwaliteit te omschrijven aan de hand van kwaliteitscriteria. En wordt aan hen gevraagd om, in samenwerking met de zorgaanbieders, de kwaliteit van geboden zorg te toetsen en waar nodig te verbeteren ten behoeve van inkoop van goede (stoma)zorg. Deze rol wordt ook omschreven als de eerder genoemde 3 e partij. Dit betekent dat een stomadrager wettelijk gezien een sterke positie inneemt wat betreft de kwaliteit van de geboden zorg. Voor dit laatste is het wel een vereiste dat zorgverzekeraars open blijven staan voor de visie op adequate zorg van zorgverleners en van de patiëntenvereniging, in het bijzonder de Nederlandse Stomavereniging, de NFK en de koepelorganisaties NPCF en CG-raad. De afgelopen 1 Cliq is een classificatie systeem voor hulpmiddelen waaronder stomamateriaal. Het bestaat uit 16 modulen. De Cliqclassificatie is een verfijning van de internationale ISO 9999 classificatie van hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen, uitgaande van datgene wat een gebruiker van een hulpmiddel mag en kan verwachten. 11

12 beleidsperiode heeft vooral Menzis de stomavereniging serieus genomen in de 3e partij rol en heeft de stomavereniging veelvuldig geparticipeerd in hun zorginkooptraject. Tegelijkertijd voltrekt zich de ontwikkeling dat zorgverzekeraars, door toenemende fusies, monopolisten dreigen te worden. Hierdoor staat de marktwerking in de gezondheidszorg onder grote druk. De vraag is dan ook op welke wijze de patiënt in zijn rol als 3 e partij zijn positie in de toekomst kan (blijven) vervullen. K(l)ink in de keten van adequate stomazorg In een beleid gericht op het in de hand houden van de kosten past ook de voortzettende ontwikkeling dat stomapoli s worden afgeslankt of zelfs worden wegbezuinigd. Dit omdat ziekenhuizen zich - zoals ze zelf zeggen - op hun kernactiviteiten willen concentreren. In de bedrijfsvoering van ziekenhuizen voeren kostenreductie en een effectief inkoopbeleid steeds meer de boventoon. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een beleid gericht op het verkorten van de opnameduur in het ziekenhuis. Daarbij kan de vraag worden gesteld waar de grens ligt van de verpleegduur. Als er een stoma is aangelegd zal de persoon in kwestie een zekere vaardigheid moeten ontwikkelen in de verzorging van de stoma vóór hij of zij naar huis kan gaan, dit conform de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Stomavereniging. Dit laat onzes inziens onverlet dat een samenwerking tussen de ziekenhuizen en de thuiszorg een vereiste is om de continuïteit in de zorg en ondersteuning aan stomadragers te waarborgen. Daarbij blijven de stomapoli s voor de vereniging een kernvoorziening in de stomazorg Arbeidskansen, inkomen en sociale zekerheid Arbeidsparticipatie en behoud van inkomen en sociale zekerheden is niet zonder meer vanzelfsprekend voor stomadragers. Na aanleg van een stoma kan lang niet iedereen zonder meer terug naar zijn of haar oude functie. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stomadrager op allerlei gebieden: vindt zijn werkgever passend werk, zijn er omscholingsmogelijkheden, zijn er adequate voorzieningen binnen de organisatie geregeld om je te kunnen verzorgen. Het kan even wel ook mogelijk zijn dat een stomadrager niet meer (volledig) kan participeren op de arbeidsmarkt. Voor iemand die een eigen bedrijf heeft (met of zonder personeel), gelden weer andere problemen. De stomavereniging ontvangt incidenteel signalen over problemen bij terugkeren op de oude werkplek of ander werkgerelateerde problemen na het krijgen van een stoma. 12

13 De laatste jaren zijn verscherpingen doorgevoerd in wetten als WIA, WAO, WAZ, WW en Wajong. Verdere ontwikkelingen op dit gebied zal de stomavereniging in de komende beleidsperiode met grote alertheid blijven volgen om de sociale zekerheid en de arbeidsparticipatie van mensen met een stoma voldoende te kunnen waarborgen. In 2009 is de fiscale regeling buitengewone uitgaven gewijzigd in de Wet tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken gehandicapten (Wtcg). De CG-raad vermoedt dat door deze wijziging een aanzienlijk deel van de huidige doelgroep buiten de boot komt te vallen. Daardoor kunnen zij geen aanspraak maken op de tegemoetkoming van meerkosten die voortvloeien uit de handicap of chronische ziekte. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor mensen met meerkosten in verband met hun stoma. De daadwerkelijke invoering zullen wij nauwlettend volgen en uiteraard opkomen voor de belangen van stomadragers. Verder heeft de stomavereniging bij minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangedrongen op verbreding van de compensatieregeling eigen risico voor stomadragers. De minister heeft in een interview met de Nederlandse Stomavereniging in juni 2008 toegezegd dat hij hulpmiddelen wilt toevoegen aan de compensatieregeling wanneer het gaat om verzekerden met meerjarige onvermijdbare zorgkosten, mits dit kan worden aangetoond door de verzekeraars over een periode van twee jaar. Over 2008 was dat niet het geval, waardoor niet tot compensatie kan worden overgegaan in Over 2009 zijn de gegevens wel beschikbaar. Dit zou moeten betekenen dat in 2011 de compensatieregeling eigen risico ook aan stomadragers wordt toegekend. Toegankelijkheid De Tweede Kamer heeft in 2009 drie moties aangenomen die onder anderen gaan over een toilet in iedere trein in De voltallige Tweede Kamer heeft zich tijdens het Algemeen Overleg van 20 mei jl. over NS en Prorail opnieuw uitgesproken voor het 100% toegankelijk maken van treinen en stations en voor de aanwezigheid van toiletten in stoptreinen. Winst, nadat vorig jaar bekend werd dat toiletten uit de treinen zouden verdwijnen. De stomavereniging zal de ontwikkeling blijven volgen en waar gewenst actie ondernemen om te bewerkstelligen dat de toiletten in treinen en op stations blijven. De afgelopen periode heeft de stomavereniging zich bezig gehouden met de toegankelijkheid van (openbare) toiletten met als doel maatschappelijke participatie van stomadragers. De ansichtkaart, die is uitgegeven om op de openbare herentoiletten ook te zorgen voor een afvalbak, is hier een mooi voorbeeld van. Toegankelijkheid van toiletten is ondanks de inspanningen van de stomavereniging geen gemeengoed gezien de signalen die 13

14 de vereniging bereiken. Ook de komende beleidsperiode zullen we ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen. Prognose omvang stomapopulatie Na borstkanker komt darmkanker het meeste voor met gevallen (6.344 mannen en vrouwen). Landelijke overlevingscijfers van de Nederlandse Kankerregistratie laten zien dat voor patiënten met darmkanker de vijfjaarsoverleving is gestegen van 55% in de periode naar 59% in de periode Voor patiënten met endeldarmkanker is de vijf jaarsoverleving gestegen van 55% in de periode naar 61 % in de periode Deze gestegen overleving is het gevolg van de verbeterde behandelmethoden die de laatste vijftien jaar in Nederland zijn geïntroduceerd. Er wordt onder andere met een niet apparaat gehecht. Bijkomend voordeel hiervan is dat minder mensen een definitief stoma nodig hebben. Naast de ontwikkelingen binnen de chirurgie is ook de medicamenteuze aanpak van dikkedarmkanker verbeterd. Voor patiënten met dikkedarmkanker en uitzaaiingen in de directe omgeving van de tumor is sinds een aantal jaren een effectieve vorm van chemotherapie beschikbaar. Voor deze specifieke groep patiënten is de vijfjaarsoverleving verbeterd van 49% in naar 60% in Naast deze positieve ontwikkelingen zullen we in de komende jaren ook in toenemende mate de gevolgen zien van de zogeheten dubbele vergrijzing: het aantal ouderen groeit explosief en wordt ook steeds ouder. In dit verband is het van belang om te weten dat de meeste stoma s aangelegd worden bij mensen boven de 55 jaar. Het een en ander betekent tevens dat ook de gemiddelde leeftijd van mensen met een stoma gaat stijgen Het merendeel van de tumoren van de blaas treedt op tussen het 60e en 74e levensjaar. De precieze ontwikkeling in het aantal gevallen van blaaskanker is niet bekend, echter de verwachting is dat er als gevolg van de vergrijzing eveneens een substantiële toename zal zijn. (bron: IKZ) Als van de patiënten met dikkedarmkanker en blaaskanker een evenredig deel als nu het geval is, een stoma krijgt en zich aansluit bij onze vereniging is er meer werk voor ons aan de winkel. Een andere belangrijke oorzaak van stoma-aanleg is een chronische darmontsteking. Jaarlijks wordt bij ongeveer 3000 personen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn vastgesteld. Dit cijfer is al een aantal jaren redelijk constant. Wellicht dat het aantal stomadragers in deze groep zelfs iets zal gaan dalen door verbetering in medicamenteuze behandeling en in alternatieve operatietechnieken. Redelijkerwijs kan verwacht worden dat het aantal mensen met een stoma de komende jaren blijft groeien. 14

15 Hoofdstuk 4 Speerpunten In het vorige hoofdstuk zijn de wijzigingen in de wetgeving, de marktwerking en de te verwachten omvang van de stomapopulatie in Nederland aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk omschrijven we de speerpunten, die de NSV als uitgangspunt neemt voor de activiteiten die de komende vijf jaar verder zullen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Klant is koning De stomavereniging is er voor haar leden. De wensen en behoeften van de leden in relatie tot onze missie en visie, zijn de uitgangspunten bij ons handelen. In ons handelen, dienen we evenwichtige aandacht te hebben voor belangenbehartiging van zowel het individu als het collectief, voor voorlichting en informatievoorziening en voor het bevorderen van lotgenotencontact. Het op peil houden van een adequate dienstverlening is slechts mogelijk wanneer de vereniging weet wat er leeft bij haar achterban. Belangrijk is dat de vereniging weet wat de ervaren knelpunten in de stomazorg en bij het gebruik van stomamaterialen zijn en ook hoe de activiteiten van de vereniging worden ervaren. Belangrijke bestaande ingangen om verbinding te houden met de leden zijn de regionaleen landelijke bijeenkomsten, de bezoekdienst, de (digitale)contacten via het Landelijke bureau, het forum op de website en het stomapanel. Goede kwaliteit Met een stoma valt goed te leven als er voldaan wordt aan een aantal condities: adequate stomazorg en hoogwaardig stomamateriaal. De vinger dient daarom aan de pols van de marktwerking te worden gehouden. Gelet moet worden op zorgverzekeraars. Dat zij in hun onderhandelingen met zorgverleners en zorginstellingen voldoende aandacht voor de kwaliteit van zorg hebben en behouden. Dit zoals de wet hen dat voorschrijft en volgens door de NSV omschreven kwaliteitscriteria. Naast goede stomazorg staat toegang tot adequaat stomamateriaal onder druk. De verandering van productaanspraken op hulpmiddelen in de Zorgverzekeringswet naar functiegerichte aanspraken vraagt de komende tijd grote waakzaamheid. 15

16 Vrijwilliger centraal De vele tientallen vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging; zij staan aan de basis van de activiteiten. De vereniging dient er dan ook op gericht te zijn de vrijwilligers betrokken te houden. Belangrijk is dat vrijwilligers niet worden teleurgesteld in hun verwachtingen ten aanzien van hun werkzaamheden voor de stomavereniging. Tegelijkertijd is het voor de stomavereniging belangrijk dat vrijwilligers weten wat de stomavereniging van hun verwacht en dat de vrijwilligers daar aan kunnen voldoen. Aandacht voor oorzaak Stoma-aanleg is onlosmakelijk verbonden met de achterliggende oorzaak. De komende periode richten we ons nog meer dan voorheen op de oorzaak van een stoma. Dit betekent dat met betrokken patiëntenorganisaties meer wordt samengewerkt op inhoudelijk- en strategisch niveau. Het doel is om onze gemeenschappelijke belangen optimaal te kunnen behartigen. Ook dient de dienstverlening daar waar nodig afgestemd te worden wat betreft aanwezig voorlichtingsmateriaal, het lotgenotencontact en de individuele belangenbehartiging. Onafhankelijkheid Een belangrijke opdracht aan onszelf is het bewaren van onze onafhankelijkheid ten opzichte van zorgverleners, zorgverzekeraars en industrie. Alleen dan kunnen we, als daartoe aanleiding is, kritisch zijn en alleen dan blijven we geloofwaardig. Tegelijkertijd zullen we, zoals hiervoor aangegeven, nog nauwer moeten samenwerken met deze partijen in een streven naar een sterkere positie in het veld. Onze doelen en idealen kunnen we niet alleen realiseren. 16

17 Hoofdstuk 5 Acties De hiervoor aangegeven speerpunten in het beleid vereisen een krachtige voorzetting van de activiteiten uit het vorige beleidsplan. Daarnaast is het noodzakelijk een reeks van nieuwe initiatieven op te starten om de daadkrachtige vereniging te blijven, die we zijn. Tevens is een verdere professionalisering van de werkzaamheden op het Landelijk bureau een vereiste om alle voorgestelde acties te kunnen realiseren. De structurele peilers van de dienstverlening in de afgelopen jaren waren een goed geoliede bezoekdienst, de breed opgezette landelijke bijeenkomsten, de kleinschalige regionale bijeenkomsten, de jongerendagen, de kwalitatief hoogstaande brochures, de gewaardeerde Vooruitgang en onze bijdrage aan de opleidingen van stomaverpleegkundigen. Het streven is om de kwaliteit en frequentie van deze producten en activiteiten minimaal te handhaven dan wel te maximaliseren binnen de mogelijkheden van de vereniging. In dit laatste hoofdstuk worden nieuwe acties beschreven onder de noemers belangenbehartiging, lotgenotencontact en de informatievoorziening. Ook wordt de verdere professionalisering van de organisatie omschreven. Het hoofdstuk wordt beëindigd met een planningsoverzicht van de activiteiten. Belangenbehartiging Belangenbehartiging is een verzamelbegrip voor de acties die gericht zijn op het bewaken en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van de stomazorg en de sociaal-maatschappelijke positie van stomadragers. Vastgesteld moet worden dat op dit terrein de rol van de stomavereniging in het zorgveld aanzienlijk breder is dan een decennium geleden het geval was. Lag van oorsprong de focus nog voornamelijk op ondersteunende en informatieverstrekkende taken, tegenwoordig zijn daar nadrukkelijk onderwerpen als netwerkvorming, lobbywerk en beleidsbeïnvloeding bijgekomen. Nieuwe wetgeving en de uitwerking daarvan op de stomazorg is een blijvend aandachtspunt. De stomavereniging wordt, meer en meer gevraagd te participeren in allerlei gremia. Het is noodzaak niet alleen reactief te zijn, maar ook proactief. Partijen in de stomazorg overheid, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, koepelorganisaties van patiënten moeten wij zo nodig op eigen initiatief benaderen. De kwaliteit van de geboden stomazorg in ziekenhuizen en elders, vraagt veel aandacht. Naast het volgen, anticiperen en 17

18 interveniëren in de ontwikkelingen zet de vereniging ook in op extra acties gedurende Te weten: Kwaliteit en kwantiteit van de stomazorg en de stomamaterialen behouden dan wel verbeteren In de vorige beleidsperiode heeft de stomavereniging flink geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de stomazorg, met name in het formuleren van de kwaliteitscriteria. Hierdoor was het mogelijk om een vragenlijst te ontwikkelen voor ziekenhuizen die inzicht geeft in de ervaringen van stomadragers. Ook vervulden we een belangrijke rol in het project zorginkoop van de NFCF/NFK. De opbrengst van al deze activiteiten stond de afgelopen jaren enigszins op zich zelf. De komende beleidsperiode is het streven de instrumenten logisch op elkaar af te stemmen en de resultaten te laten voortvloeien in alle andere activiteiten van de vereniging. Wanneer de collectieve belangen van de stomadragers in het gedrang komen zal de stomavereniging vanzelfsprekend actievoeren. Daarnaast wil de stomavereniging de komende jaren extra tijd investeren aan de onderstaande activiteiten: 1. Uitbreiden van zorginkoopactiviteiten De stomavereniging heeft in het verleden met succes geparticipeerd in het project zorginkoop van de NFK en NPCF. Na afronding van dit project zijn de zorginkoopactiviteiten door Menzis in Groningen voortgezet en uitgebreid naar Overijssel/Gelderland. De stomavereniging vervult in deze activiteiten een actieve rol. Ook andere zorgverzekeraars tonen belangstelling voor zorginkooptrajecten. Deze ontwikkeling is het gevolg van de inspanning van de NFK om het project zorginkoop verder uit te rollen over Nederland. Het is evident dat gedurende de komende jaren, onze rol als 3 e partij in de zorginkoop van zorg en ondersteuning bij andere zorgverzekeraars, verder toeneemt. Daarom wordt gekeken op welke wijze de ziekenhuisbezoeken en activiteiten op het gebied van de zorginkoop met elkaar kunnen worden geïntegreerd. Voorwaarden voor uitbreiding van de inkoopactiviteiten zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en adequate ondersteuning door de beleidsmedewerker. 2. Zorginkoopactiviteiten verbreden naar stomamateriaal De stomavereniging is voornemens haar zorginkoopactiviteiten uit te breiden naar stomamaterialen. Voor de Nederlandse Stomavereniging is het van groot belang dat stomadragers gebruik kunnen blijven maken van adequaat functionerend 18

19 stomamaterialen zonder een beperking op de hoeveelheid. Dit betekent dat de stomadrager niet de dupe mag worden van scherpe zorginkoopafspraken tussen zijn zorgverzekeraar en zijn leverancier. De stomavereniging wil zich daarom een positie verwerven in het proces van de zorginkoop van stomamaterialen. 3. Waarborgen up-to-date kwaliteitscriteria Uitgangspunt bij de zorginkoopactiviteiten zijn de kwaliteitscriteria van de stomazorg in patiëntenperspectief van de Nederlandse Stomavereniging. Tijdens het 40-jarig jubileum in april 2006 is de stomavereniging voor het eerst naar buiten getreden met deze set van kwaliteitscriteria. Jaarlijks is een herdruk verschenen. Met deze herdrukken zijn kleine aanpassingen doorgevoerd. In het vorige beleidsplan is benoemd dat de publicatie geen eindstation is, maar een ontwikkelingsdocument. Het streven was en is om de kwaliteitscriteria elke 3 jaar grondig te herzien na een ledenraadpleging. In de komende beleidsperiode zal dit gebeuren in 2010 en Kwaliteitscriteria voor stomamateriaal vanuit gebruikersperspectief formuleren Eerder werd genoemd dat de zorginkoopactiviteiten zullen worden uitgebreid naar stomamateriaal. Om dit te doen zijn kwaliteitscriteria nodig vanuit gebruikersperspectief. In algemene termen is dit gebeurd voor hulpmiddelen. De stomavereniging zal in 2010 deze kwaliteitscriteria voor hulpmiddelen toeschrijven naar stomahulpmiddelen. Hiervoor zal de stomavereniging, waar mogelijk, aansluiten bij de resultaten van het Avia-project, welke in 2008 is uitgevoerd door de CG-Raad. Dit project heeft de kwaliteitseisen vanuit het gebruikersperspectief voor hulpmiddelen omschreven. Gedurende 2009 wil de CG-raad de kwaliteitscriteria verder operationaliseren in de functiegerichte aanspraken. De huidige en voorgenomen activiteiten worden verder uitgewerkt in een inhoudelijke notitie. Het doel is om alle activiteiten als integraal pakket aan te beiden aan zorgaanbieders en/of zorgverzekeraars, waarbij modulaire afname ook mogelijk is. De bekostiging en organisatie van de verschillende onderdelen zullen ook in deze notitie worden beschreven. 19

20 Ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn Kwaliteitsverbetering van zorg en ondersteuning aan patiënten is heden ten dage een groot goed. Dat ziet men in allerlei initiatieven, die de verschillende beroepsgroepen die bij de stomazorg betrokken zijn, hebben ontwikkeld en verbeterd. Stomaverpleegkundigen zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van richtlijnen op delen van de stomazorg. En ook de verschillende medische beroepsgroepen hanteren eigen kwaliteitstoetsingen. Een overzicht, met een beschrijving van het zorgpad en daarbij behorende richtlijnen voor goede stomazorg, ontbreekt echter. Het is als een legpuzzel die langzaam in elkaar wordt gezet en waar nog verschillende stukken ontbreken en niet goed in elkaar passen. De vereniging streeft er naar om in de komende beleidsperiode met alle betrokken partijen te komen tot de omschrijving van een zorgpad en een multidisciplinaire richtlijn voor stomazorg en stomamateriaal. Voortzetting stomapanel Gedurende de afgelopen beleidsperiode is een stomapanel gerealiseerd en succesvol gebleken. Ruim 1100 respondenten, voor het grootste gedeelte stomadragers, doen mee aan de peilingen. De peilingen hebben een schat aan informatie opgeleverd over de invloed van de stoma op het dagelijks leven, kwaliteit van zorg en complicaties bij stoma s. De raadpleging van onze leden levert gewenste toepasbare input voor het te voeren beleid op. Het is inderdaad het beoogde instrument om contact met de (verschillende groepen uit onze) achterban te houden en een representatief beeld te krijgen van problemen en tendensen in de stomazorg en stomamateriaal. In het vorige hoofdstuk hebben we betoogd dat het op peil houden van een adequate dienstverlening slechts mogelijk is door voortdurend op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de achterban. Het stomapanel is een zeer waardevol instrument gebleken om dit op een systematische manier te realiseren. Toetsing van de stomazorg door het stomapanel is dan ook niet meer weg te denken uit onze activiteiten. De komende beleidsperiode zullen we de verkregen informatie gaan inzetten in de belangenbehartiging naar politiek, uitvoeringsinstanties, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en andere actoren in de stomazorg. Tevens wordt de informatie gebruikt om onze dienstverlening daarop af te stemmen en wordt de verkregen informatie ingezet als PR middel. Het stomapanel is representatief voor ons ledenbestand. Dat betekent dat de uitkomsten van de peilingen gelden voor al onze leden. Het streven is om in de komende 20

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Word lid! Samen met u investeren we in optimale stomazorg

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Word lid! Samen met u investeren we in optimale stomazorg Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Word lid! Samen met u investeren we in optimale stomazorg De Nederlandse Stomavereniging zet zich in voor iedereen met een stoma of

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch.

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch. Bezoekdienst Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch Deel uw verhaal Vraag advies over uw situatie Thuis of telefonisch Krijgt u of heeft u net een stoma of pouch en wilt u weten hoe het

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties Mens en kanker Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties De stem van de kankerpatiënt NFK NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Binnen deze koepel zijn 20

Nadere informatie

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager 1. Onze missie De missie van V&VN Stomaverpleegkundigen is om op basis van expertise, professionaliteit

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Voorpublicatie onderzoek stomamaterialen en vergoedingen Een onderzoek van de Nederlandse Stomavereniging onder 790 stomadragers

Voorpublicatie onderzoek stomamaterialen en vergoedingen Een onderzoek van de Nederlandse Stomavereniging onder 790 stomadragers Voorpublicatie onderzoek stomamaterialen en vergoedingen Een onderzoek van de Nederlandse Stomavereniging onder 790 stomadragers 2.1 Waarom dit onderzoek? De kwaliteit en betaalbaarheid van stomamaterialen

Nadere informatie

Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen

Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen 7x gratis voordeel! Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen 'Dankzij de Stoma - vereniging kwam ik in contact met andere mensen met een stoma. Dat is heel fijn als je nog maar net een stoma hebt

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 2 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d

O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d P I C A, 1 2 n o v e m b e r 2015 1 D i s c l o s u r e b e l a n g e n s p r e k

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Voorwoord 4. 1 Inleiding 4. 2 Respondenten en respons 6. 3 Resultaten ledenraadpleging 8. 4 Resultaten achterbanraadpleging 26

Voorwoord 4. 1 Inleiding 4. 2 Respondenten en respons 6. 3 Resultaten ledenraadpleging 8. 4 Resultaten achterbanraadpleging 26 december 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4. 1 Inleiding 4. 2 Respondenten en respons 6. 3 Resultaten ledenraadpleging 8. 4 Resultaten achterbanraadpleging 26. 5 Conclusie en samenvatting 31. Colofon 33. 2

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Pal voor Kinderen. Activiteitenplan Stichting Pal februari Activiteitenplan Pal voor Kinderen

Pal voor Kinderen. Activiteitenplan Stichting Pal februari Activiteitenplan Pal voor Kinderen Pal voor Kinderen Activiteitenplan 2013 2015 Stichting Pal februari 2013 Activiteitenplan Pal voor Kinderen 2013-2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VISIE OP PALLIATIEVE ZORG VOOR KINDEREN...3 3. DE

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van!

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 2016 2019 De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren

Nadere informatie

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND (VMSD) INLEIDING Voor u ligt een brochure met informatie over de VMSD: de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. Deze brochure is een handreiking,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Wanneer we de kernelementen van het Chronic Care Model toepassen op de epilepsiezorg dan praten we over de

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen

Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen Hoe kan ik de beste zorg krijgen? Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen Inleiding De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van een hoog niveau. Toch wordt niet overal dezelfde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Chirurgie. Stomazorg.

Chirurgie. Stomazorg. Chirurgie Stomazorg www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI031 / Stomazorg / 15-07-2014 2 Stomazorg Uw specialist heeft met u besproken dat u

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Bezoekdienst. Deel uw verhaal Vraag advies voor uw unieke situatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Bezoekdienst. Deel uw verhaal Vraag advies voor uw unieke situatie Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Bezoekdienst Deel uw verhaal Vraag advies voor uw unieke situatie Wilt u graag ervaringen delen over het leven met een stoma? Onze

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Utrecht, september 2012 Vereniging Waterloop maakt mensen met blaas- of nierkanker sterker en zorg beter Colofon Titel Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Tekst Bestuur Vereniging

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen

V&VN Pijnverpleegkundigen V&VN Pijnverpleegkundigen Strategisch Beleidsplan 2015-2020 2015 11 30 VERSIE: 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, Visie en Eigenheid... 3 Missie... 3 Visie... 3 Eigenheid... 3 3. Afdelingsstructuur...

Nadere informatie

Chirurgie Urologie. Patiënteninformatie. Stomaconsulent. Slingeland Ziekenhuis

Chirurgie Urologie. Patiënteninformatie. Stomaconsulent. Slingeland Ziekenhuis Chirurgie Urologie Stomaconsulent i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In deze folder vindt u informatie over de stomaconsulent. U leest in deze folder wat de stomaconsulent voor u kan

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie