ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat Mechelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen"

Transcriptie

1 PG N ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat Mechelen BENAMING VAN DE LEVERINGEN LEVEREN VAN SAP-LICENTIES - FASE 1 FINANCIËN - PERSONEELSBELEID - INKOOP: NIET- MAGAZIJNGOEDEREN EN DIENSTEN

2 PG N INZAGE BESTEK Het bestek en eventuele bijlagen worden ter beschikking gesteld van de mogelijke inschrijvers via het e-procurement platform van de Vlaamse Overheid. INLICHTINGEN Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: naam: Kurt Cuijpers, ERP-programmamanager adres: Ragheno Park, Motstraat 20, 2800 Mechelen - België TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 15 juni 2006 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 16 juli 2012 (BS van ) plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 4. Wet van 17 juni 2013 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Alle wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten van kracht op datum van de gunning van deze opdracht krachtens de welke wijzigingen of aanvullingen aan de bovenvermelde wetgeving werden aangebracht.

3 PG N AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 14 JANUARI ARTIKEL 9 4) Artikel 25 - Borgtocht De borgtocht wordt geëist en bedraagt 5% van de waarde van het investeringsbedrag voor 1 jaar (de waarde van de aankoop van de gegarandeerde afname van licenties gedeeld door 4). AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 16 JULI 2012) Artikel 62 De verbintenistermijn wordt van 90 kalenderdagen op 270 kalenderdagen gebracht.

4 PG N EERSTE DEEL Algemene Administratieve bepalingen Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de opdracht is gegund. Voorwerp van de opdracht De Lijn wenst over te gaan tot de invoering van een ERP-systeem voor de volgende functionele domeinen: In een eerste fase - Financiën - Personeelsbeleid - Techniek: Inkoop - niet-magazijn goederen en diensten In een tweede fase - Techniek: Inkoop - magazijngoederen - Techniek: Bevoorrading - Techniek: Onderhoud rollend materieel & vaste installaties - Eventueel de bedrijfsactiviteiten Projecten en Investeringen Deze opdracht omvat de levering van SAP-licenties en het bijhorend softwareonderhoud op de softwarelicenties binnen het kader van een raamovereenkomst, dit over de looptijd van ERP fase 1, die volgens de huidige indicatieve planning loopt over de periode De Lijn behoudt zich het recht voor om de opdracht hetzij slechts gedeeltelijk, hetzij niet toe te kennen. De toekenning van dit raamcontract houdt voor De Lijn een verplichting tot minimum afname in. De minimumafname is gebaseerd op een percentage tov de vermoedelijke hoeveelheden die opgegeven wordt in het bestek en de inventaris. Toepasselijke documenten Niet van toepassing.

5 PG N De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het KB van 16 juli 2012 en latere wijzigingen. Wet van 15 juni 2006 Artikel 2 - Aanbestedende overheid Naam aanbestedende overheid: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Adres: Ragheno Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen Artikel 21 - Deelname van landen buiten de Europese Unie De aannemers uit derde landen buiten de Europese Unie mogen enkel een aanvraag tot deelneming of een offerte indienen, mits zij zich daarvoor kunnen beroepen op een internationaal verdrag of een akte van een internationale instelling, met inachtneming van de perken en de voorwaarden bepaald in de betrokken akte. Artikel Wijze van gunnen van de opdracht De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. KB van 16 juli 2012 Artikel 9 - Varianten Het is verboden om vrije varianten in te dienen. Artikel 10 - Opties Er zijn verplichte opties. De Lijn garandeert geen afname van deze opties, maar de inschrijver dient er wel een prijsopgave voor aan te bieden. De verplichte opties zijn opgenomen in een apart tabblad Artikel 13 - Wijze van prijsbepaling Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. Artikel 16 - Heffingen - BTW De BTW is niet in de eenheidsprijzen begrepen. Artikel 19 - Elementen die in de prijzen zijn begrepen In de bepalingen vermeld in het artikel 19 2 van het KB van wordt de leverancier er uitdrukkelijk aan herinnerd dat alle bijdragen of andere kosten, werken en maatregelen, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, geacht worden begrepen te zijn in de eenheidsprijzen en de globale prijzen van de inventaris, zoals onder meer: 1 de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het laden, de overslag, het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; 2 het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de juiste plaats van levering en de toegangsmogelijkheden vermelden; 3 de documentatie die met de levering verband houdt; 4 het monteren en het bedrijfsklaar maken;

6 PG N de voor het gebruik noodzakelijke vorming. Artikel 20 - Prijsherziening Prijsherziening is toegestaan, gebaseerd op de gepubliceerde SAP standaardprijslijst met officiële list prijzen. Bij wijzigingen van de SAP-standaardprijslijst moet deze voordat ze in voege treedt, gecommuniceerd worden aan De Lijn. Voor de herziene prijs wordt het bedongen kortingspercentage toegepast op de meest recente prijslijst van SAP op het moment van aankoop. Artikel 58 - Gebruik der talen In overeenstemming met de wetgeving zal voor de inschrijving en voor alle bijlagen het Nederlands gebruikt worden, met uitsluiting van iedere andere taal. Dientengevolge zal alle correspondentie eveneens in het Nederlands gevoerd worden. Artikel 62 - Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige opdracht op 270 kalenderdagen gebracht. Artikel 63 e.v. - Toegangsrecht - Kwalitatieve selectiecriteria - Voldoen aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid (R.S.Z.-attest). - Leveranciers dienen een attest van de bevoegde overheid in hun land van vestiging te bezorgen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de verplichtingen van de sociale zekerheid. Dit attest dient bij hun offerte te zitten of wordt bezorgd vóór de opening. - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni Wet overheidsopdrachten - Aanneming van werken, leveringen en diensten (31 MEI Rondzendbrief BZ- OVO betreffende Overheidsopdrachten - Vereenvoudiging van formaliteiten) en de artikels 63 tot 71 van het KB van 16 juli leveranciers van buiten de Europese Unie dienen een uittreksel aan te leveren van de internationale overeenkomst waarop zij zich beroepen om een aanvraag tot deelname of offerte in te dienen. De inschrijver dient alle gevraagde attesten en documenten aan zijn inschrijving toe te voegen. Hij kan zich niet beroepen op attesten of andere documenten die hij in het kader van een vorige procedure reeds heeft overgemaakt. Artikel 79 - Opmaak van de offerte Alle aan te leveren documenten dienen bij De Lijn toe te komen in twee vormen: elektronisch en op papier. De elektronische aanlevering dient te gebeuren onder de vorm van een USB geheugen stick of optisch medium. Andere elektronische aanleveringen zijn niet toegelaten. Elektronische documenten dienen hetzij in pdf formaat hetzij MS Office 2010 compatibel te zijn. De offerte en de inventaris worden opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdracht-

7 PG N gever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 82 van het Koninklijk besluit van 16 juli 2012, die samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld. Artikel 80 - Verplicht bij te voegen documenten Buiten de documenten voor de kwalitatieve selectie, die op basis van de voorgaande artikelen 63 e.v.worden geëist, voegt de inschrijver het volgende bij zijn offerte: - zo nodig, een nota waarin de inschrijver verklaart dat hij bij het opstellen van zijn offerte rekening heeft gehouden met eventuele verbeterberichten met vermelding van nummers en omschrijvingen. - Inschrijvingsbiljet, behoorlijk ingevuld, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de inschrijver en met de identificatie van de inschrijver (handelsnaam, rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, rekeningnummer voor betalingen, BTW-nummer, nationaliteit tewerkgesteld personeel, bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid) - documenten teneinde de offerte te kunnen beoordelen: - ingevulde en ondertekende inventaris - voorgestelde terms en conditions voor het gebruik van de licenties - SAP standaardprijslijst van toepassing op het moment van indienen van de offerte Artikel 83 - Verbetering vermoedelijke hoeveelheden De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden is niet toegestaan. Artikel 85 - Vergissingen + leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans ten minste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Unie die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. Artikel 87 - Prijsopgave In het inschrijvingsbiljet wordt het inschrijvingsbedrag, naast een notering in cijfers ook voluit in letters geschreven. Dit inschrijvingsbedrag is de som van de posten TOTAAL AANKOOP en TOTAAL ON- DERHOUD uit de tabbladen INVENTARIS GEBRUIKERS, INVENTARIS MODULES en OPTIES in de inventaris. In geval van tegenstrijdigheid tussen de notering in cijfers en letters zal artikel 95 van het KB worden toegepast. Indien dit onvoldoende uitsluitsel brengt, zal voorrang worden gegeven aan de notering in letters. In de inventaris zijn alle licenties opgenomen die, volgens de huidige inzichten, nodig zijn. Daarnaast publiceert SAP per kwartaal een standaardprijslijst die ook licenties bevat die momenteel niet opgenomen zijn in de inventaris, maar die De Lijn eventueel op een later tijdstip wenst aan te schaffen binnen dit raamcontract. De globale korting die wordt toegekend op de inventaris dient dan ook te gelden voor alle licenties die zijn opgenomen in deze standaardprijslijst.

8 PG N Artikel 89 - Indiening van de offerte Bij inzending via de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de offerte geadresseerd aan de bevoegde persoon die met de opvolging van deze opdracht belast is: Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn t.a.v. Kurt Cuijpers, ERP-programmamanager Ragheno Business Park Motstraat Mechelen Ingeval van rechtstreekse indiening, zal de offerte tijdens de kantooruren (9.00 u u en u u) overhandigd worden aan de bevoegde persoon. Het wordt benadrukt dat - in geval van rechtstreekse indiening - de inschrijver zelf verantwoordelijk blijft voor de overhandiging van de offerte aan de bevoegde persoon. De Lijn Centrale Diensten Motstraat Mechelen Op de omslag dient volgende vermeld te worden:

9 PG N OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE Bestek nr. PG N1 Levering SAP-licenties fase 1 Financiën personeelsbeleid inkoop: niet-magazijngoederen en diensten Opening van de offertes: 30 juni 2014 om 13:00 uur Als een offerte op een andere wijze wordt ingediend, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver, zonder dat de aanbestedende overheid enige fout kan worden aangerekend zelfs indien op een andere wijze ingediende offertes door aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan zij die voor ontvangst van de offertes werden aangeduid, in ontvangst zijn genomen. De Vlaamse Vervoermaatschappij zal de bestekdocumenten en bijlagen die betrekking hebben op een bepaalde opdracht via het e-procurement platform publiceren. Ten behoeve van de inschrijvers die dat wensen zal de Vlaamse Vervoermaatschappij de bestekdocumenten en bijlagen van die opdracht tevens nog, tegen kostprijs, in papieren versie ter beschikking stellen. De inschrijvers die een dergelijk papieren afschrift van deze documenten wensen kunnen een afspraak maken om ze op te halen bij het bestuur. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft toegewezen en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief bij de post is verzonden. Artikel 91 - Plaats, dag en uur van de opening van de offertes De offerte moet ten laatste op 13 juni 2013 om 13:00 uur ingediend worden in de burelen van De Lijn centrale diensten te Motstraat Mechelen. Artikel Criteria voor gunning van de opdracht Het bestuur kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van het enig gunningcriterium, zijnde de prijs.

10 PG N De totaalprijs wordt berekend door rekening te houden met volgende kostelementen: - kostprijs aankoop licenties - kostprijs voor onderhoud van de licenties over de looptijd van dit raamcontract, dit is van het moment van aankoop tot het einde van het jaar waarin de laatste oplevering van ERP fase 1 plaatsvindt (gebaseerd op de huidige planning geldt 31/12/2017 als de einddatum voor de berekening van de onderhoudskosten). Artikel Opdracht via onderhandelingsprocedure De artikelen vermeld in Hoofdstuk 1 - Afdelingen 9,10 en Hoofdstuk 6 van het KB van (en de aanvullingen of wijzigingen hierop vermeld in dit bestek) zijn van toepassing in zoverre ze niet strijdig zijn met onderstaande bepalingen. Voor de gunning van onderhavige opdracht aan een inschrijver wiens offerte regelmatig is, zijn in eerste instantie - en dit vóór eventuele verdere onderhandeling - de criteria vermeld onder art. 100 van toepassing om tussen de ingediende offerten de economisch meest voordelige offerte(n) te bepalen. Aanpak De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot onderhandelen of om slechts met deze inschrijvers te onderhandelen die de best gerangschikte offertes ingediend hebben. Indien tijdens de onderhandelingen gevraagd wordt aangepaste offertes in te dienen kan De Lijn beslissen om op basis van de aangepaste offertes een nieuwe rangschikking op te maken en enkel verder te onderhandelen met een ingekorte lijst van best gerangschikte inschrijvers. De Lijn kan zich op elk moment van de procedure laten bijstaan door een derde partij van haar keuze. Vragen en antwoorden Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen over de inhoudelijke bepalingen van dit bestek. De vragen dienen vooraf in het hiervoor bestemd sjabloon (zie Deel 6, QA_sjabloon) ingevuld te worden. Dit sjabloon dient ingevuld via verstuurd te worden ten laatste op 26 mei 2014 om 12.00u naar De antwoorden worden toegelicht op een informatiesessie op 2 juni 2014 om 13u00. Scope van de onderhandelingen De onderhandelingen zullen gaan over de vereisten en de impact ervan op de prijs. Onder andere volgende punten maken onderdeel uit van de onderhandelingen: - prijs en toegekende kortingen - te betalen producten - gegarandeerde minimumafname - metrics voor het bepalen van de af te nemen volumes - terms and conditions horend bij het licentiecontract - onderhoudscontract - spreiding van de aankopen over de tijd. Indicatieve timing (niet bindend, wijzigingen blijven mogelijk) Aankondigen opdracht en oproep kandidaatstelling 27/03/2014 Indienen kandidaatstelling 28/04/2014 Communicatie selectiebeslissing en versturen bestek 19/5/2014 Verzamelen vragen Mei 2014 Informatiesessie Juni 2014 Opening van de offertes Juni 2014 Onderhandelen Juni-Augustus 2014 Beslissing RvB gunning 5/11/2014

11 PG N TWEEDE DEEL Bijzondere administratieve bepalingen Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. In geval van geschillen over de aangegane verbintenissen is het Belgisch recht toepasselijk en zijn de Belgische rechtscolleges bevoegd, met uitsluiting van enig ander rechtsstelsel en enig ander rechtscollege. Artikel 11 - Leidend ambtenaar De leidende dienst belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van onderhavige aanneming is de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, vertegenwoordigd door de Leidend Ambtenaar. De ambtenaar of ieder ander persoon die leiding van en toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht wordt door de aanbestedende overheid aangegeven bij de betekening van de opdracht. Het mandaat van de Leidend ambtenaar dekt enkel de opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering. Hieronder verstaat men: 1. de technische en administratieve follow-up van de leveringen; 2. de keuring, zowel a priori als a posteriori, van de producten; 3. het nazicht van de vorderingsstaten; 4. het opmaken van de processen-verbaal; 5. de voorlopige en definitieve oplevering van de leveringen; 6. het toezicht op de opdracht van leveringen. Artikel 12 - Onderaannemers Onverminderd de inlichtingen verschaft in zijn offerte, kan de opdrachtnemer verplicht worden de opdrachtgever schriftelijk, de nationaliteit, de benaming, het maatschappelijk adres, de referenties, evenals het bedrag (exclusief BTW) en het type levering dat in onderaanneming zou kunnen toevertrouwd worden voor nazicht mee te delen, nog voor elk begin van uitvoering in onderaanneming. De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid heeft geen enkele contractuele band met die derden. Artikel 25 - Borgtocht 2 - Bedrag van de borgtocht De borgtocht wordt geëist en bedraagt 5% van de waarde van het investeringsbedrag voor 1 jaar (de waarde van de aankoop van de gegarandeerde afname van licenties gedeeld door 4). Artikel De borgtocht wordt gesteld binnen de 30 (dertig) dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten

12 PG N Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks gestuurd naar de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" - Dienst F/Thesaurie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen. Artikel 29 Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, wordt hij in gebreke gesteld per aangetekend schrijven. Deze ingebrekestelling geldt als proces-verbaal. Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een laatste termijn van vijftien dagen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven, kan de aanbestedende overheid: 1 hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen. In dat geval wordt een straf opgelegd ten belope van twee procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag; 2 hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straffen of vertragingsboetes uit. Artikel 33 - Algemene regeling vrijgave van de borgtocht De borgtocht wordt vrijgegeven op het einde van het raamcontract. Dit is het einde van het jaar waarin de laatste bestelling van ERP fase 1 plaatsvindt. (volgens huidige planning 31/12/2017) Artikel 34 - Technische specificaties, plannen, documenten en voorwerpen In geval van tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid zijn volgende documenten in volgorde van afnemend belang bepalend: Bestek, Bijgevoegde artikels, Inventaris, Offerte, Algemene Technische Bepalingen, Algemene gebruiksvoorwaarden, Typebestekken/normen/technische specificaties, andere aanbestedingsdocumenten. Deze documenten vullen elkaar aan en moeten als dusdanig verstaan worden. Iedere bepaling vermeld in de algemene voorwaarden van de leverancier die strijdig of in tegenstelling is met de bestekdocumenten, wordt beschouwd als zijnde nietig en zonder enige waarde. Artikel 52 - Kennisgeving De aannemer moet, op straffe van verval, zo vlug mogelijk de aanbestedende overheid inlichten over de feiten of omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren, alsook over de invloed die deze feiten of omstandigheden hebben of kunnen hebben op het verloop en de kostprijs van de opdracht. De kennisgeving van de feiten en omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren gebeurt bij aangetekend schrijven. Artikel 71 - Korting wegens minderwaarde Tegen de beslissingen genomen door de aanbestedende overheid inzake opleveringen wordt ieder bezwaar ingediend bij aangetekende brief uiterlijk de vijftiende dag na de dag die overeenstemt met de verzendingsdatum van de brief die de kennisgeving van weigering of van aanvaarding tegen korting wegens minderwaarde bevat. Dit artikel wordt als volgt aangevuld: - ingeval van levering van niet conform materiaal of product, heeft de opdrachtgevende overheid steeds het recht ofwel dit te weigeren, ofwel dit te aanvaarden, mits opleggen van een boete wegens minderwaarde. Deze boete wegens minderwaarde houdt enerzijds rekening met de afwijking ten opzichte van de bepalingen en anderzijds, met de invloed van het gebrek op de kwaliteit van het deel van de levering waarin dit beschouwde materiaal verwerkt is; - voor delen van leveringen die een gebrek met technisch karakter vertonen waarvoor geen specifieke boete voorzien is en die noch de duurzaamheid, noch de goede werking ervan in gevaar brengt, wordt een minderwaarde toegepast die rekening houdt met de invloed van het gebrek op de kwaliteit.

13 PG N Artikel Leveringstermijn De opdrachtnemer moet de leveringen voltooien binnen een termijn van 1 maand. De bovenvermelde termijn is dwingend. Deze termijnen zijn door de aannemer strikt na te leven op straf van boete, conform het artikel De leveringstermijn vangt aan op de dag van de bestelling. Artikel Leveringsmodaliteiten 2. Voor iedere levering maakt de opdrachtnemer een lijst op met het oog op de oplevering. Hij bezorgt de lijst aan De Lijn ten laatste op de dag zelf van de verzending of van de aflevering van de goederen. De leveringslijst mag niet vervangen worden door een factuur. Artikel Nazicht van de levering De acceptatie van de geleverde goederen op het leveringsadres geldt niet als een keuring of voorlopige aanvaarding. De Lijn ziet de leveringen na op de leveringsplaats. Ze neemt eveneens de eventuele beschadigingen op. Het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van de aankomst van de leveringen worden vermeld in een proces-verbaal of eventueel op de leveringslijst. De Lijn beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de levering, voor zover zij in het bezit is van de leveringslijst, om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Artikel Vertragingsboetes De vertragingsboetes worden berekend naar rato van 0,1 percent per dag vertraging, met een maximum van 7,5% (zevenenhalve percent), van de waarde van de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. Artikel Betalingen Nadere regels met betrekking tot de voorschriften van artikel van het KB van : - elke betaling zal voorafgegaan worden door het indienen van de schuldvordering (gedetailleerde berekening van het bedrag van de schuldvordering op basis van de uitgevoerde leveringen). - de betalingen zullen als volgt uitgevoerd worden: Na de volledige levering van de bestelling Op alle documenten inzake betalingen moet melding gemaakt worden van het financieel nummer van het dossier binnen De Lijn. Dit nummer wordt bij aanvang van de opdracht meegedeeld. Schuldvorderingen en vorderingsstaten zijn door de leverancier over te maken aan de Leidend ambtenaar. De betekening van de goedkeuring van de schuldvorderingen gebeurt door De Lijn. De facturen dienen opgesteld op naam van en gericht aan: De Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" - Leveranciersadministratie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen; 2. De Lijn beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering. Ze geeft de leverancier schriftelijk kennis van dit proces-verbaal en verzoekt hem binnen vijf dagen, een factuur in te dienen voor het vermelde bedrag. 3. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, eventueel te verlengen met de overschrijding van de termijn van 5 dagen die nodig is om een factuur in te dienen na de kennisgeving van het procesverbaal van nazicht van de schuldvordering.

14 PG N Artikel Opleveringen Wanneer De Lijn vaststelt dat de leveringen niet in staat zijn om te worden opgeleverd of dat de leverancier merkelijk kleinere hoeveelheden aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld, wordt de vraag tot oplevering van de leverancier als onbestaande beschouwd. De leverancier moet dan een nieuwe vraag tot oplevering indienen. Artikel Eigendomsoverdracht De Lijn wordt van rechtswege eigenaar van de leveringen van zodra deze voor betaling zijn aanvaard. Het risico gaat over op het ogenblik van de afgifte van de goederen zoals bepaald in art. 116 en 118 van het bestek.

15 PG N Algemene Technische bepalingen Inleiding DERDE DEEL V.V.M. De Lijn (verder afgekort De Lijn) wenst over te gaan tot de invoering van een ERP systeem voor de volgende functionele domeinen: In een eerste fase Financiën (project FINESSE) Personeelsbeleid (Project PAYS) Techniek: Inkoop - niet-magazijn goederen en diensten (project AKSI) In een tweede fase Techniek: Inkoop - magazijngoederen Techniek: Bevoorrading Techniek: Onderhoud rollend materieel & vaste installaties Eventueel de bedrijfsactiviteiten Projecten en Investeringen De Lijn heeft beslist om SAP als standaardtechnologie te nemen voor de implementatie van deze ERP-scope. Naast de invoering van de software optimaliseert De Lijn binnen de scope van de betrokken functionele domeinen de processen, de gerelateerde middelen en het betrokken personeel (onder andere kennis en competentie), de organisatorische structuur (bijvoorbeeld gebruik maken van het principe van shared service center) en de fysieke configuratie (onder meer de locatie van de medewerkers). De richting voor deze optimalisatie is gebaseerd op de processen uit SAP s Business Process Library. Voor fase 1 werd bepaald welke SAP-modules noodzakelijk zijn om de goedgekeurde business processen binnen SAP te implementeren. Voor fase 2 werden de exacte modules nog niet bepaald. Indicatieve fasering en planning van het ERP-programma Er zijn momenteel nog geen SAP-componenten in gebruik bij De Lijn. Het ERP-programma start dus in fase 1 met een greenfield approach. In fase 1 worden 2 aparte functionele ERP-projecten uitgevoerd: ERP Implementatie Personeelsbeleid ERP Implementatie Financiën & Techniek inkoop niet magazijngoederen Daarnaast is er een technisch project voor het opzetten van het ERP-platform en de implementatie van SAP Solution Manager en SAP IDM. De overall planning van de functionele implementatie van fase 1 ziet er als volgt uit:

16 PG N De roadmap voor fase 2 is nog in ontwerp. Bij opstart van de projecten onder ERP fase 2 zal de scope exact bepaald worden. Alle geschatte aantallen in het vervolg van dit document en de inventaris hebben betrekking op fase 1. De verschillende bestellingen binnen dit raamcontract worden gekoppeld aan de mijlpalen van de ERP-projecten van fase 1. Go-live van fase 1 is 1/1/2016 voor financiën, techniek en soft HR en 1/1/2017 voor core HR. Op dit moment zullen alle ERP-gebruikers de voor hun relevante modules in scope van fase 1 gebruiken. Aangezien dit raamcontract de volledige periode van ERP fase 1 moet afdekken, kunnen in functie van een wijziging in de planning zowel de einddatum van het raamcontract als de mijlpalen voor de aankoop van softwarelicenties verschuiven. De geselecteerde inschrijver zal verwittigd worden indien planningswijzigiingen impact hebben op het raamcontract. Applicatiecomponenten In het kader van deze raamovereenkomst worden licenties aangekocht voor onderstaande applicatiecomponenten. Applicatie componenten In onderstaande tabel zijn de applicatiecomponenten opgesomd die nodig zijn ter invulling van de business vereisten in scope van het bestek ERP Implementatie Personeelsbeleid. ID Naam concept Beschrijving AC.101 PA Personeelsbeheer Beheer personeelsdossier. Deelcomponent van SAP ECC. AC.103 PT Tijdsbeheer Berekeningen van gewerkte tijden, input voor loonverwerking. Deelcomponent van SAP ECC. AC.104 PY Loonverwerking Berekening bruto en netto loon, post payroll activiteiten en legale rapportering. Deelcomponent van SAP ECC. AC.107 PE-LSO Opleidingsbeheer Beheer van opleidingen. De focus in fase 1 ligt op het administratieve luik van opleidingen en het verlenen van toegang aan de medewerker. Web based user interfaces zijn beschikbaar voor de instructeur

17 PG N en opleidingsbeheerder, aangevuld met toegang tot de back-end processen via SAP Gui of WEBgui AC.108 PA-ER Rekrutering Webtoepassing voor rekruteerder. Enkel configuratie gebeurt rechtreeks op SAP ECC via SAP GUI. Eventueel kan toegang verleend worden tot SAP ECC voor query rapportering. AC.109 ESS Employee Self Services Webfuncties voor de medewerker op basis van processen opgezet in SAP ECC (personeelsgegevens wijzigingen), toegang tot opleidingscataloog voor inschrijvingen,... AC.110 AC.111 MSS Manager Self Service Nakisa Organization Visualization Webfuncties voor de leidinggevende voor processen ondersteund door SAP ECC: b.v. goedkeuringen van vacature aanvragen, toegang tot personeelsgegevens, toegang tot evaluatiebeheer Nakisa functionaliteiten ter ondersteuning van de Visualisatie van het organigram zijn geïntegreerd in SAP Netweaver. AC.113 FI-TV-Cos Reisonkosten beheer. Deelcomponent van SAP ECC. AC.420 SAP Netweaver Gateway Component die dient voor het bouwen van SAP UI5 applicaties. In eerste instantie wordt dit enkel gebruikt voor e-recruitment. Applicatie componenten Finesse + Aksi De volgende tabel geeft de applicatiecomponenten weer die in het kader van het bestek ERP Implementatie Financiën & Inkoop niet magazijn goederen nodig zijn ID Naam Beschrijving AC.201 SAP MM SAP Materials management. Deelcomponent van SAP ECC. Minstens Enhancement pack 6 nodig AC.202 SAP QM SAP Quality Management. Deelcomponent van SAP ECC. Minstens Enhancement pack 6 nodig AC.203 SAP SD SAP Sales and Distribution Deelcomponent van SAP ECC AC.204 SAP FI SAP Finance Deelcomponent van SAP ECC AC.205 SAP CO SAP Controlling Overhead Cost Controlling Deelcomponent van SAP ECC AC.206 SAP FCC SAP Financial Closing Cockpit Deelcomponent van SAP ECC AC.207 SAP PS CD SAP Public Sector Collections & Disbursement. Deelcomponent voor het beheren van boetes. AC.208 Opentext ICC Component voor het uitvoeren van de ICC scanning Minimum versie 6. AC.209 Opentext Vim SAP Vendor Invoice Management by Opentext Add-on in SAP ECC Minimum versie 6 AC.211 SAP Classification Deelcomponent van SAP Cross Application functions. Deelcomponent van SAP ECC. Gebruikt voor het classificeren van artikelen AC.212 SAP Business Deelcomponent van SAP Cross Application functions, dat ge-

18 PG N AC.215 AC.216 Partner ASW FIN convertor Isabel ICS connector bruikt kan worden voor eenduidig beheer van masterdata (klanten, leveranciers, personeelsleden, ). In context van De Lijn gebruikt voor PSCD-debiteuren (enkel boetehouders), voor B2B klanten/leveranciers en voor HR kandidaten. Noodzakelijke component voor PSCD, CRM, SRM, credit management. Deelcomponent van SAP ECC Component die instaat voor het converteren van de ASW FIN (IBS) interfaces naar SAP interfaces Component die instaat voor het connecteren van de SAP FI module met de Isabel ICS server Applicatie componenten ICT AC.301 SAP Smartforms AC.303 SAP BW Datawarehouse van SAP AC.304 AC.305 AC.306 AC.307 AC.308 AC.309 SAP Businessobjects SAP Business Suite 7 Innovations SAP BusinessObjects analysis for Office Web intelligence design studio SAP BO Dashboards BEX query designer SAP tool voor de aanmaak en formatteren van documenten. Regenereert telkens opnieuw document bij opvraging. Dus versies van documenten op te slaan als pdf. BI suite voor de aanmaak van ERP rapporten Plug in voor ECC die mogelijk maakt crystal reports en SAP dashboards in SAP GUI te embedden Plug in voor MS Excel om BW gegevens te kunnen analyseren in Excel Front end om BI rapporten te maken (web based) Tool voor het opzetten van dashboards in business objects (design time) Tool om de BW opzet te beheren Plug in voor SAP GUI AC.310 BI_content Business content voor SAP BW (extractors, infocubes) Meest recente versie; minimum versie 7.47 AC.311 BI_Content_ext Business content voor SAP Business objects (rapporten). Meest recente versie; minimum versie 7.47 AC.313 AC.314 AC.315 Legacy System Migration Workbench (LSMW) Opentext Archiving SAP Business Workflow Tool om data te migreren naar SAP. Document management systeem voor SAP documenten Archivering van SAP data SAP workflow functie teneinde de business processen te ondersteunen Deelcomponent van SAP ECC AC.318 Excel upload Tool om Excel bestanden op te laden naar SAP tool AC.319 Adobe lifecycle Grafische tool voor het opzetten van formulieren layouts manager AC.320 ecatt Ter ondersteuning van geautomatiseerde testen AC.401 AC.402 SAP Solution Manager Wily Introscope SOLMAN cockpit Application management tool van SAP Monitoring van SAP NW Java applicatie services

19 PG N AC.404 SAP Router SAP proxy voor het beveiligen van externe toegang tot het SAP systeem AC.405 AC.406 AC.407 AC.408 AC.409 AC.410 AC.411 AC.413 AC.414 SAP System Landscape Directory (SLD) SAP webdispatcher SAP ECC plug in voor IBM datastage SAP BW plug in voor IBM datastage ABAP workbench ABAP webdynpro SAP transport system (TMS) SAP Identity Management (IDM) Business rule framework Calatoog met meta data over het SAP applicatielandschap (beschikbare en geïnstalleerde componenten, enhancements en patches) De SLD van solution manager wordt gebruikt SAP component die http(s) verkeer routeert naar de SAP applicatiecomponenten Plug in op IBM Datastage om SAP protocollen te kunnen aanroepen Plug in op IBM Datastage om SAP BW protocollen te kunnen aanroepen ontwikkelplatform om alle ABAP objecten (code, databases,..) te beheren Toolset om met ABAP code webapplicaties te schrijven SAP tool om ABAP en JAVA code over te zetten over OTAP omgevingen Wordt aangestuurd door Solution manager (Charm) IAM beheer tool van SAP Gebruik gelimiteerd tot SAP users only Framework om via wizards/stappenplan ABAP enhancements te doen (BRF+ transactie) wordt vooral gebruikt bij FICA en CRM opzet Deel van SAP ECC AC.417 SAP CTS+ SAP Change and Transport System laat toe om Java objecten te transporteren en is ook vereist om Nakisa customisatie te transporteren. AC.418 TREX Zoekengine op SAP data AC.419 ESR Enterprise Service repository voor de definitie van webservices AC.420 SAP Netwaever Gateway Ter ondersteuning van SAP UI5 front ends In fase 1 beperkt tot e-recruiting web front end SAP technologiearchitectuur In volgende paragrafen wordt de SAP technologiearchitectuur geschetst, bestaande uit de infrastructuurcomponenten die zullen geïnstalleerd worden in scope van de ERP-projecten van fase 1. ERP infrastructuurcomponenten De ERP infrastructuurcomponenten geven de inschrijver een beeld van wat nodig is voor de installatie van de applicatiecomponenten in scope van de projecten voor ERP fase 1. Voor het bepalen van de infrastructuur voor het ERP-programma voor fase 1 is er een sizing oefening geweest. Voor businesskritische componenten wordt een volledige OTAP-straat opgezet. De niet-business-kritische componenten worden in een 2 of 3 tier architectuur opgezet. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de beoogde ERP-infrastructuur. ID Component Naam Extra informatie

20 PG N IC.1 SAP Netweaver ABAP Server bevat SAP ECC (HCM, Financials & Logistics, VIM, Open- Text, ) IC.5 SAP Netweaver 7.31 ABAP Server bevat core SAP BW systeem IC.9 SAP Netweaver 7.31 JAVA Server bevat alle componenten die op SAP Netweaver Java draaien : Nakisa, Adobe Forms & Livecycle server & PE Opleidingsmodule IC.13 SAP Netweaver 7.31 ABAP/JAVA Solution Manager met alle plugins + Willy EM voor monitoring van Java server en SAP Landscape Directory (SLD) IC.18 IDM RT De runtime voor SAP IDM (alle SAP IDM zijn op aparte machines geïnstalleerd) IC.17 SAP Netweaver 7.31 JAVA De user controle component van SAP IDM IC.21 IDM Management Console De management console van SAP IDM IC.23 IDM Database MS SQL Server database voor SAP IDM IC.25 OpenText Archive Server Component voor het archiveren van bijlagen bij transacties zoals documenten ikv bestelaanvragen en ziektebriefjes van personeelsleden. IC.26 ICC Recognition Server Server gebruikt voor OCR van ingescande documenten. IC.32 SAP Web Dispatcher Routeren van http communicatie IC.34 SAP Router Sap router voor de communicatie met SAP Walldorf IC.38 ICC Validation Client Scan en validatie client voor SAP VIM IC.47 SAP Business Objects BI 4.0 De Business Objects server die informatie uit SAP BW in rapporten giet. IC.51 TREX server Zoekmoter SAP rapporteringsarchitectuur Operationele rapporteringen worden opgezet met de standaard beschikbare rapporteringstools in SAP: Advanced List Viewer (ALV) - voorkeur Crystal reports niet voorzien in ERP fase 1 Voor de beleidsmatige rapporteringen worden twee oplossingen voorzien: 1. ERP specifieke rapporteringen Enkel out of the box beschikbare business content in SAP BW en SAP BI mag worden gebruikt voor de aanmaak van domein specifieke en periodieke rapporteringen, die uitsluitend bestaat uit ERP gegevens. Domein overkoepelende rapporteringen zijn niet toegelaten. Hiervoor worden volgende componenten gebruikt: SAP Business Warehouse SAP BusinessObjects 4.0 o SAP BusinessObjects dashboards

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Inhoudstafel 1. Algemene

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie