ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat Mechelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen"

Transcriptie

1 PG N ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat Mechelen BENAMING VAN DE LEVERINGEN LEVEREN VAN SAP-LICENTIES - FASE 1 FINANCIËN - PERSONEELSBELEID - INKOOP: NIET- MAGAZIJNGOEDEREN EN DIENSTEN

2 PG N INZAGE BESTEK Het bestek en eventuele bijlagen worden ter beschikking gesteld van de mogelijke inschrijvers via het e-procurement platform van de Vlaamse Overheid. INLICHTINGEN Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: naam: Kurt Cuijpers, ERP-programmamanager adres: Ragheno Park, Motstraat 20, 2800 Mechelen - België TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 15 juni 2006 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 16 juli 2012 (BS van ) plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 4. Wet van 17 juni 2013 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Alle wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten van kracht op datum van de gunning van deze opdracht krachtens de welke wijzigingen of aanvullingen aan de bovenvermelde wetgeving werden aangebracht.

3 PG N AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 14 JANUARI ARTIKEL 9 4) Artikel 25 - Borgtocht De borgtocht wordt geëist en bedraagt 5% van de waarde van het investeringsbedrag voor 1 jaar (de waarde van de aankoop van de gegarandeerde afname van licenties gedeeld door 4). AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 16 JULI 2012) Artikel 62 De verbintenistermijn wordt van 90 kalenderdagen op 270 kalenderdagen gebracht.

4 PG N EERSTE DEEL Algemene Administratieve bepalingen Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de opdracht is gegund. Voorwerp van de opdracht De Lijn wenst over te gaan tot de invoering van een ERP-systeem voor de volgende functionele domeinen: In een eerste fase - Financiën - Personeelsbeleid - Techniek: Inkoop - niet-magazijn goederen en diensten In een tweede fase - Techniek: Inkoop - magazijngoederen - Techniek: Bevoorrading - Techniek: Onderhoud rollend materieel & vaste installaties - Eventueel de bedrijfsactiviteiten Projecten en Investeringen Deze opdracht omvat de levering van SAP-licenties en het bijhorend softwareonderhoud op de softwarelicenties binnen het kader van een raamovereenkomst, dit over de looptijd van ERP fase 1, die volgens de huidige indicatieve planning loopt over de periode De Lijn behoudt zich het recht voor om de opdracht hetzij slechts gedeeltelijk, hetzij niet toe te kennen. De toekenning van dit raamcontract houdt voor De Lijn een verplichting tot minimum afname in. De minimumafname is gebaseerd op een percentage tov de vermoedelijke hoeveelheden die opgegeven wordt in het bestek en de inventaris. Toepasselijke documenten Niet van toepassing.

5 PG N De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het KB van 16 juli 2012 en latere wijzigingen. Wet van 15 juni 2006 Artikel 2 - Aanbestedende overheid Naam aanbestedende overheid: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Adres: Ragheno Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen Artikel 21 - Deelname van landen buiten de Europese Unie De aannemers uit derde landen buiten de Europese Unie mogen enkel een aanvraag tot deelneming of een offerte indienen, mits zij zich daarvoor kunnen beroepen op een internationaal verdrag of een akte van een internationale instelling, met inachtneming van de perken en de voorwaarden bepaald in de betrokken akte. Artikel Wijze van gunnen van de opdracht De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. KB van 16 juli 2012 Artikel 9 - Varianten Het is verboden om vrije varianten in te dienen. Artikel 10 - Opties Er zijn verplichte opties. De Lijn garandeert geen afname van deze opties, maar de inschrijver dient er wel een prijsopgave voor aan te bieden. De verplichte opties zijn opgenomen in een apart tabblad Artikel 13 - Wijze van prijsbepaling Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. Artikel 16 - Heffingen - BTW De BTW is niet in de eenheidsprijzen begrepen. Artikel 19 - Elementen die in de prijzen zijn begrepen In de bepalingen vermeld in het artikel 19 2 van het KB van wordt de leverancier er uitdrukkelijk aan herinnerd dat alle bijdragen of andere kosten, werken en maatregelen, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, geacht worden begrepen te zijn in de eenheidsprijzen en de globale prijzen van de inventaris, zoals onder meer: 1 de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het laden, de overslag, het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; 2 het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de juiste plaats van levering en de toegangsmogelijkheden vermelden; 3 de documentatie die met de levering verband houdt; 4 het monteren en het bedrijfsklaar maken;

6 PG N de voor het gebruik noodzakelijke vorming. Artikel 20 - Prijsherziening Prijsherziening is toegestaan, gebaseerd op de gepubliceerde SAP standaardprijslijst met officiële list prijzen. Bij wijzigingen van de SAP-standaardprijslijst moet deze voordat ze in voege treedt, gecommuniceerd worden aan De Lijn. Voor de herziene prijs wordt het bedongen kortingspercentage toegepast op de meest recente prijslijst van SAP op het moment van aankoop. Artikel 58 - Gebruik der talen In overeenstemming met de wetgeving zal voor de inschrijving en voor alle bijlagen het Nederlands gebruikt worden, met uitsluiting van iedere andere taal. Dientengevolge zal alle correspondentie eveneens in het Nederlands gevoerd worden. Artikel 62 - Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige opdracht op 270 kalenderdagen gebracht. Artikel 63 e.v. - Toegangsrecht - Kwalitatieve selectiecriteria - Voldoen aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid (R.S.Z.-attest). - Leveranciers dienen een attest van de bevoegde overheid in hun land van vestiging te bezorgen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de verplichtingen van de sociale zekerheid. Dit attest dient bij hun offerte te zitten of wordt bezorgd vóór de opening. - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni Wet overheidsopdrachten - Aanneming van werken, leveringen en diensten (31 MEI Rondzendbrief BZ- OVO betreffende Overheidsopdrachten - Vereenvoudiging van formaliteiten) en de artikels 63 tot 71 van het KB van 16 juli leveranciers van buiten de Europese Unie dienen een uittreksel aan te leveren van de internationale overeenkomst waarop zij zich beroepen om een aanvraag tot deelname of offerte in te dienen. De inschrijver dient alle gevraagde attesten en documenten aan zijn inschrijving toe te voegen. Hij kan zich niet beroepen op attesten of andere documenten die hij in het kader van een vorige procedure reeds heeft overgemaakt. Artikel 79 - Opmaak van de offerte Alle aan te leveren documenten dienen bij De Lijn toe te komen in twee vormen: elektronisch en op papier. De elektronische aanlevering dient te gebeuren onder de vorm van een USB geheugen stick of optisch medium. Andere elektronische aanleveringen zijn niet toegelaten. Elektronische documenten dienen hetzij in pdf formaat hetzij MS Office 2010 compatibel te zijn. De offerte en de inventaris worden opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdracht-

7 PG N gever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 82 van het Koninklijk besluit van 16 juli 2012, die samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld. Artikel 80 - Verplicht bij te voegen documenten Buiten de documenten voor de kwalitatieve selectie, die op basis van de voorgaande artikelen 63 e.v.worden geëist, voegt de inschrijver het volgende bij zijn offerte: - zo nodig, een nota waarin de inschrijver verklaart dat hij bij het opstellen van zijn offerte rekening heeft gehouden met eventuele verbeterberichten met vermelding van nummers en omschrijvingen. - Inschrijvingsbiljet, behoorlijk ingevuld, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de inschrijver en met de identificatie van de inschrijver (handelsnaam, rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, rekeningnummer voor betalingen, BTW-nummer, nationaliteit tewerkgesteld personeel, bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid) - documenten teneinde de offerte te kunnen beoordelen: - ingevulde en ondertekende inventaris - voorgestelde terms en conditions voor het gebruik van de licenties - SAP standaardprijslijst van toepassing op het moment van indienen van de offerte Artikel 83 - Verbetering vermoedelijke hoeveelheden De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden is niet toegestaan. Artikel 85 - Vergissingen + leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans ten minste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Unie die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. Artikel 87 - Prijsopgave In het inschrijvingsbiljet wordt het inschrijvingsbedrag, naast een notering in cijfers ook voluit in letters geschreven. Dit inschrijvingsbedrag is de som van de posten TOTAAL AANKOOP en TOTAAL ON- DERHOUD uit de tabbladen INVENTARIS GEBRUIKERS, INVENTARIS MODULES en OPTIES in de inventaris. In geval van tegenstrijdigheid tussen de notering in cijfers en letters zal artikel 95 van het KB worden toegepast. Indien dit onvoldoende uitsluitsel brengt, zal voorrang worden gegeven aan de notering in letters. In de inventaris zijn alle licenties opgenomen die, volgens de huidige inzichten, nodig zijn. Daarnaast publiceert SAP per kwartaal een standaardprijslijst die ook licenties bevat die momenteel niet opgenomen zijn in de inventaris, maar die De Lijn eventueel op een later tijdstip wenst aan te schaffen binnen dit raamcontract. De globale korting die wordt toegekend op de inventaris dient dan ook te gelden voor alle licenties die zijn opgenomen in deze standaardprijslijst.

8 PG N Artikel 89 - Indiening van de offerte Bij inzending via de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de offerte geadresseerd aan de bevoegde persoon die met de opvolging van deze opdracht belast is: Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn t.a.v. Kurt Cuijpers, ERP-programmamanager Ragheno Business Park Motstraat Mechelen Ingeval van rechtstreekse indiening, zal de offerte tijdens de kantooruren (9.00 u u en u u) overhandigd worden aan de bevoegde persoon. Het wordt benadrukt dat - in geval van rechtstreekse indiening - de inschrijver zelf verantwoordelijk blijft voor de overhandiging van de offerte aan de bevoegde persoon. De Lijn Centrale Diensten Motstraat Mechelen Op de omslag dient volgende vermeld te worden:

9 PG N OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE Bestek nr. PG N1 Levering SAP-licenties fase 1 Financiën personeelsbeleid inkoop: niet-magazijngoederen en diensten Opening van de offertes: 30 juni 2014 om 13:00 uur Als een offerte op een andere wijze wordt ingediend, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver, zonder dat de aanbestedende overheid enige fout kan worden aangerekend zelfs indien op een andere wijze ingediende offertes door aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan zij die voor ontvangst van de offertes werden aangeduid, in ontvangst zijn genomen. De Vlaamse Vervoermaatschappij zal de bestekdocumenten en bijlagen die betrekking hebben op een bepaalde opdracht via het e-procurement platform publiceren. Ten behoeve van de inschrijvers die dat wensen zal de Vlaamse Vervoermaatschappij de bestekdocumenten en bijlagen van die opdracht tevens nog, tegen kostprijs, in papieren versie ter beschikking stellen. De inschrijvers die een dergelijk papieren afschrift van deze documenten wensen kunnen een afspraak maken om ze op te halen bij het bestuur. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft toegewezen en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief bij de post is verzonden. Artikel 91 - Plaats, dag en uur van de opening van de offertes De offerte moet ten laatste op 13 juni 2013 om 13:00 uur ingediend worden in de burelen van De Lijn centrale diensten te Motstraat Mechelen. Artikel Criteria voor gunning van de opdracht Het bestuur kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van het enig gunningcriterium, zijnde de prijs.

10 PG N De totaalprijs wordt berekend door rekening te houden met volgende kostelementen: - kostprijs aankoop licenties - kostprijs voor onderhoud van de licenties over de looptijd van dit raamcontract, dit is van het moment van aankoop tot het einde van het jaar waarin de laatste oplevering van ERP fase 1 plaatsvindt (gebaseerd op de huidige planning geldt 31/12/2017 als de einddatum voor de berekening van de onderhoudskosten). Artikel Opdracht via onderhandelingsprocedure De artikelen vermeld in Hoofdstuk 1 - Afdelingen 9,10 en Hoofdstuk 6 van het KB van (en de aanvullingen of wijzigingen hierop vermeld in dit bestek) zijn van toepassing in zoverre ze niet strijdig zijn met onderstaande bepalingen. Voor de gunning van onderhavige opdracht aan een inschrijver wiens offerte regelmatig is, zijn in eerste instantie - en dit vóór eventuele verdere onderhandeling - de criteria vermeld onder art. 100 van toepassing om tussen de ingediende offerten de economisch meest voordelige offerte(n) te bepalen. Aanpak De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot onderhandelen of om slechts met deze inschrijvers te onderhandelen die de best gerangschikte offertes ingediend hebben. Indien tijdens de onderhandelingen gevraagd wordt aangepaste offertes in te dienen kan De Lijn beslissen om op basis van de aangepaste offertes een nieuwe rangschikking op te maken en enkel verder te onderhandelen met een ingekorte lijst van best gerangschikte inschrijvers. De Lijn kan zich op elk moment van de procedure laten bijstaan door een derde partij van haar keuze. Vragen en antwoorden Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen over de inhoudelijke bepalingen van dit bestek. De vragen dienen vooraf in het hiervoor bestemd sjabloon (zie Deel 6, QA_sjabloon) ingevuld te worden. Dit sjabloon dient ingevuld via verstuurd te worden ten laatste op 26 mei 2014 om 12.00u naar De antwoorden worden toegelicht op een informatiesessie op 2 juni 2014 om 13u00. Scope van de onderhandelingen De onderhandelingen zullen gaan over de vereisten en de impact ervan op de prijs. Onder andere volgende punten maken onderdeel uit van de onderhandelingen: - prijs en toegekende kortingen - te betalen producten - gegarandeerde minimumafname - metrics voor het bepalen van de af te nemen volumes - terms and conditions horend bij het licentiecontract - onderhoudscontract - spreiding van de aankopen over de tijd. Indicatieve timing (niet bindend, wijzigingen blijven mogelijk) Aankondigen opdracht en oproep kandidaatstelling 27/03/2014 Indienen kandidaatstelling 28/04/2014 Communicatie selectiebeslissing en versturen bestek 19/5/2014 Verzamelen vragen Mei 2014 Informatiesessie Juni 2014 Opening van de offertes Juni 2014 Onderhandelen Juni-Augustus 2014 Beslissing RvB gunning 5/11/2014

11 PG N TWEEDE DEEL Bijzondere administratieve bepalingen Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. In geval van geschillen over de aangegane verbintenissen is het Belgisch recht toepasselijk en zijn de Belgische rechtscolleges bevoegd, met uitsluiting van enig ander rechtsstelsel en enig ander rechtscollege. Artikel 11 - Leidend ambtenaar De leidende dienst belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van onderhavige aanneming is de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, vertegenwoordigd door de Leidend Ambtenaar. De ambtenaar of ieder ander persoon die leiding van en toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht wordt door de aanbestedende overheid aangegeven bij de betekening van de opdracht. Het mandaat van de Leidend ambtenaar dekt enkel de opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering. Hieronder verstaat men: 1. de technische en administratieve follow-up van de leveringen; 2. de keuring, zowel a priori als a posteriori, van de producten; 3. het nazicht van de vorderingsstaten; 4. het opmaken van de processen-verbaal; 5. de voorlopige en definitieve oplevering van de leveringen; 6. het toezicht op de opdracht van leveringen. Artikel 12 - Onderaannemers Onverminderd de inlichtingen verschaft in zijn offerte, kan de opdrachtnemer verplicht worden de opdrachtgever schriftelijk, de nationaliteit, de benaming, het maatschappelijk adres, de referenties, evenals het bedrag (exclusief BTW) en het type levering dat in onderaanneming zou kunnen toevertrouwd worden voor nazicht mee te delen, nog voor elk begin van uitvoering in onderaanneming. De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid heeft geen enkele contractuele band met die derden. Artikel 25 - Borgtocht 2 - Bedrag van de borgtocht De borgtocht wordt geëist en bedraagt 5% van de waarde van het investeringsbedrag voor 1 jaar (de waarde van de aankoop van de gegarandeerde afname van licenties gedeeld door 4). Artikel De borgtocht wordt gesteld binnen de 30 (dertig) dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten

12 PG N Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks gestuurd naar de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" - Dienst F/Thesaurie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen. Artikel 29 Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, wordt hij in gebreke gesteld per aangetekend schrijven. Deze ingebrekestelling geldt als proces-verbaal. Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een laatste termijn van vijftien dagen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven, kan de aanbestedende overheid: 1 hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen. In dat geval wordt een straf opgelegd ten belope van twee procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag; 2 hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straffen of vertragingsboetes uit. Artikel 33 - Algemene regeling vrijgave van de borgtocht De borgtocht wordt vrijgegeven op het einde van het raamcontract. Dit is het einde van het jaar waarin de laatste bestelling van ERP fase 1 plaatsvindt. (volgens huidige planning 31/12/2017) Artikel 34 - Technische specificaties, plannen, documenten en voorwerpen In geval van tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid zijn volgende documenten in volgorde van afnemend belang bepalend: Bestek, Bijgevoegde artikels, Inventaris, Offerte, Algemene Technische Bepalingen, Algemene gebruiksvoorwaarden, Typebestekken/normen/technische specificaties, andere aanbestedingsdocumenten. Deze documenten vullen elkaar aan en moeten als dusdanig verstaan worden. Iedere bepaling vermeld in de algemene voorwaarden van de leverancier die strijdig of in tegenstelling is met de bestekdocumenten, wordt beschouwd als zijnde nietig en zonder enige waarde. Artikel 52 - Kennisgeving De aannemer moet, op straffe van verval, zo vlug mogelijk de aanbestedende overheid inlichten over de feiten of omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren, alsook over de invloed die deze feiten of omstandigheden hebben of kunnen hebben op het verloop en de kostprijs van de opdracht. De kennisgeving van de feiten en omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren gebeurt bij aangetekend schrijven. Artikel 71 - Korting wegens minderwaarde Tegen de beslissingen genomen door de aanbestedende overheid inzake opleveringen wordt ieder bezwaar ingediend bij aangetekende brief uiterlijk de vijftiende dag na de dag die overeenstemt met de verzendingsdatum van de brief die de kennisgeving van weigering of van aanvaarding tegen korting wegens minderwaarde bevat. Dit artikel wordt als volgt aangevuld: - ingeval van levering van niet conform materiaal of product, heeft de opdrachtgevende overheid steeds het recht ofwel dit te weigeren, ofwel dit te aanvaarden, mits opleggen van een boete wegens minderwaarde. Deze boete wegens minderwaarde houdt enerzijds rekening met de afwijking ten opzichte van de bepalingen en anderzijds, met de invloed van het gebrek op de kwaliteit van het deel van de levering waarin dit beschouwde materiaal verwerkt is; - voor delen van leveringen die een gebrek met technisch karakter vertonen waarvoor geen specifieke boete voorzien is en die noch de duurzaamheid, noch de goede werking ervan in gevaar brengt, wordt een minderwaarde toegepast die rekening houdt met de invloed van het gebrek op de kwaliteit.

13 PG N Artikel Leveringstermijn De opdrachtnemer moet de leveringen voltooien binnen een termijn van 1 maand. De bovenvermelde termijn is dwingend. Deze termijnen zijn door de aannemer strikt na te leven op straf van boete, conform het artikel De leveringstermijn vangt aan op de dag van de bestelling. Artikel Leveringsmodaliteiten 2. Voor iedere levering maakt de opdrachtnemer een lijst op met het oog op de oplevering. Hij bezorgt de lijst aan De Lijn ten laatste op de dag zelf van de verzending of van de aflevering van de goederen. De leveringslijst mag niet vervangen worden door een factuur. Artikel Nazicht van de levering De acceptatie van de geleverde goederen op het leveringsadres geldt niet als een keuring of voorlopige aanvaarding. De Lijn ziet de leveringen na op de leveringsplaats. Ze neemt eveneens de eventuele beschadigingen op. Het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van de aankomst van de leveringen worden vermeld in een proces-verbaal of eventueel op de leveringslijst. De Lijn beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de levering, voor zover zij in het bezit is van de leveringslijst, om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Artikel Vertragingsboetes De vertragingsboetes worden berekend naar rato van 0,1 percent per dag vertraging, met een maximum van 7,5% (zevenenhalve percent), van de waarde van de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. Artikel Betalingen Nadere regels met betrekking tot de voorschriften van artikel van het KB van : - elke betaling zal voorafgegaan worden door het indienen van de schuldvordering (gedetailleerde berekening van het bedrag van de schuldvordering op basis van de uitgevoerde leveringen). - de betalingen zullen als volgt uitgevoerd worden: Na de volledige levering van de bestelling Op alle documenten inzake betalingen moet melding gemaakt worden van het financieel nummer van het dossier binnen De Lijn. Dit nummer wordt bij aanvang van de opdracht meegedeeld. Schuldvorderingen en vorderingsstaten zijn door de leverancier over te maken aan de Leidend ambtenaar. De betekening van de goedkeuring van de schuldvorderingen gebeurt door De Lijn. De facturen dienen opgesteld op naam van en gericht aan: De Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" - Leveranciersadministratie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen; 2. De Lijn beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering. Ze geeft de leverancier schriftelijk kennis van dit proces-verbaal en verzoekt hem binnen vijf dagen, een factuur in te dienen voor het vermelde bedrag. 3. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, eventueel te verlengen met de overschrijding van de termijn van 5 dagen die nodig is om een factuur in te dienen na de kennisgeving van het procesverbaal van nazicht van de schuldvordering.

14 PG N Artikel Opleveringen Wanneer De Lijn vaststelt dat de leveringen niet in staat zijn om te worden opgeleverd of dat de leverancier merkelijk kleinere hoeveelheden aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld, wordt de vraag tot oplevering van de leverancier als onbestaande beschouwd. De leverancier moet dan een nieuwe vraag tot oplevering indienen. Artikel Eigendomsoverdracht De Lijn wordt van rechtswege eigenaar van de leveringen van zodra deze voor betaling zijn aanvaard. Het risico gaat over op het ogenblik van de afgifte van de goederen zoals bepaald in art. 116 en 118 van het bestek.

15 PG N Algemene Technische bepalingen Inleiding DERDE DEEL V.V.M. De Lijn (verder afgekort De Lijn) wenst over te gaan tot de invoering van een ERP systeem voor de volgende functionele domeinen: In een eerste fase Financiën (project FINESSE) Personeelsbeleid (Project PAYS) Techniek: Inkoop - niet-magazijn goederen en diensten (project AKSI) In een tweede fase Techniek: Inkoop - magazijngoederen Techniek: Bevoorrading Techniek: Onderhoud rollend materieel & vaste installaties Eventueel de bedrijfsactiviteiten Projecten en Investeringen De Lijn heeft beslist om SAP als standaardtechnologie te nemen voor de implementatie van deze ERP-scope. Naast de invoering van de software optimaliseert De Lijn binnen de scope van de betrokken functionele domeinen de processen, de gerelateerde middelen en het betrokken personeel (onder andere kennis en competentie), de organisatorische structuur (bijvoorbeeld gebruik maken van het principe van shared service center) en de fysieke configuratie (onder meer de locatie van de medewerkers). De richting voor deze optimalisatie is gebaseerd op de processen uit SAP s Business Process Library. Voor fase 1 werd bepaald welke SAP-modules noodzakelijk zijn om de goedgekeurde business processen binnen SAP te implementeren. Voor fase 2 werden de exacte modules nog niet bepaald. Indicatieve fasering en planning van het ERP-programma Er zijn momenteel nog geen SAP-componenten in gebruik bij De Lijn. Het ERP-programma start dus in fase 1 met een greenfield approach. In fase 1 worden 2 aparte functionele ERP-projecten uitgevoerd: ERP Implementatie Personeelsbeleid ERP Implementatie Financiën & Techniek inkoop niet magazijngoederen Daarnaast is er een technisch project voor het opzetten van het ERP-platform en de implementatie van SAP Solution Manager en SAP IDM. De overall planning van de functionele implementatie van fase 1 ziet er als volgt uit:

16 PG N De roadmap voor fase 2 is nog in ontwerp. Bij opstart van de projecten onder ERP fase 2 zal de scope exact bepaald worden. Alle geschatte aantallen in het vervolg van dit document en de inventaris hebben betrekking op fase 1. De verschillende bestellingen binnen dit raamcontract worden gekoppeld aan de mijlpalen van de ERP-projecten van fase 1. Go-live van fase 1 is 1/1/2016 voor financiën, techniek en soft HR en 1/1/2017 voor core HR. Op dit moment zullen alle ERP-gebruikers de voor hun relevante modules in scope van fase 1 gebruiken. Aangezien dit raamcontract de volledige periode van ERP fase 1 moet afdekken, kunnen in functie van een wijziging in de planning zowel de einddatum van het raamcontract als de mijlpalen voor de aankoop van softwarelicenties verschuiven. De geselecteerde inschrijver zal verwittigd worden indien planningswijzigiingen impact hebben op het raamcontract. Applicatiecomponenten In het kader van deze raamovereenkomst worden licenties aangekocht voor onderstaande applicatiecomponenten. Applicatie componenten In onderstaande tabel zijn de applicatiecomponenten opgesomd die nodig zijn ter invulling van de business vereisten in scope van het bestek ERP Implementatie Personeelsbeleid. ID Naam concept Beschrijving AC.101 PA Personeelsbeheer Beheer personeelsdossier. Deelcomponent van SAP ECC. AC.103 PT Tijdsbeheer Berekeningen van gewerkte tijden, input voor loonverwerking. Deelcomponent van SAP ECC. AC.104 PY Loonverwerking Berekening bruto en netto loon, post payroll activiteiten en legale rapportering. Deelcomponent van SAP ECC. AC.107 PE-LSO Opleidingsbeheer Beheer van opleidingen. De focus in fase 1 ligt op het administratieve luik van opleidingen en het verlenen van toegang aan de medewerker. Web based user interfaces zijn beschikbaar voor de instructeur

17 PG N en opleidingsbeheerder, aangevuld met toegang tot de back-end processen via SAP Gui of WEBgui AC.108 PA-ER Rekrutering Webtoepassing voor rekruteerder. Enkel configuratie gebeurt rechtreeks op SAP ECC via SAP GUI. Eventueel kan toegang verleend worden tot SAP ECC voor query rapportering. AC.109 ESS Employee Self Services Webfuncties voor de medewerker op basis van processen opgezet in SAP ECC (personeelsgegevens wijzigingen), toegang tot opleidingscataloog voor inschrijvingen,... AC.110 AC.111 MSS Manager Self Service Nakisa Organization Visualization Webfuncties voor de leidinggevende voor processen ondersteund door SAP ECC: b.v. goedkeuringen van vacature aanvragen, toegang tot personeelsgegevens, toegang tot evaluatiebeheer Nakisa functionaliteiten ter ondersteuning van de Visualisatie van het organigram zijn geïntegreerd in SAP Netweaver. AC.113 FI-TV-Cos Reisonkosten beheer. Deelcomponent van SAP ECC. AC.420 SAP Netweaver Gateway Component die dient voor het bouwen van SAP UI5 applicaties. In eerste instantie wordt dit enkel gebruikt voor e-recruitment. Applicatie componenten Finesse + Aksi De volgende tabel geeft de applicatiecomponenten weer die in het kader van het bestek ERP Implementatie Financiën & Inkoop niet magazijn goederen nodig zijn ID Naam Beschrijving AC.201 SAP MM SAP Materials management. Deelcomponent van SAP ECC. Minstens Enhancement pack 6 nodig AC.202 SAP QM SAP Quality Management. Deelcomponent van SAP ECC. Minstens Enhancement pack 6 nodig AC.203 SAP SD SAP Sales and Distribution Deelcomponent van SAP ECC AC.204 SAP FI SAP Finance Deelcomponent van SAP ECC AC.205 SAP CO SAP Controlling Overhead Cost Controlling Deelcomponent van SAP ECC AC.206 SAP FCC SAP Financial Closing Cockpit Deelcomponent van SAP ECC AC.207 SAP PS CD SAP Public Sector Collections & Disbursement. Deelcomponent voor het beheren van boetes. AC.208 Opentext ICC Component voor het uitvoeren van de ICC scanning Minimum versie 6. AC.209 Opentext Vim SAP Vendor Invoice Management by Opentext Add-on in SAP ECC Minimum versie 6 AC.211 SAP Classification Deelcomponent van SAP Cross Application functions. Deelcomponent van SAP ECC. Gebruikt voor het classificeren van artikelen AC.212 SAP Business Deelcomponent van SAP Cross Application functions, dat ge-

18 PG N AC.215 AC.216 Partner ASW FIN convertor Isabel ICS connector bruikt kan worden voor eenduidig beheer van masterdata (klanten, leveranciers, personeelsleden, ). In context van De Lijn gebruikt voor PSCD-debiteuren (enkel boetehouders), voor B2B klanten/leveranciers en voor HR kandidaten. Noodzakelijke component voor PSCD, CRM, SRM, credit management. Deelcomponent van SAP ECC Component die instaat voor het converteren van de ASW FIN (IBS) interfaces naar SAP interfaces Component die instaat voor het connecteren van de SAP FI module met de Isabel ICS server Applicatie componenten ICT AC.301 SAP Smartforms AC.303 SAP BW Datawarehouse van SAP AC.304 AC.305 AC.306 AC.307 AC.308 AC.309 SAP Businessobjects SAP Business Suite 7 Innovations SAP BusinessObjects analysis for Office Web intelligence design studio SAP BO Dashboards BEX query designer SAP tool voor de aanmaak en formatteren van documenten. Regenereert telkens opnieuw document bij opvraging. Dus versies van documenten op te slaan als pdf. BI suite voor de aanmaak van ERP rapporten Plug in voor ECC die mogelijk maakt crystal reports en SAP dashboards in SAP GUI te embedden Plug in voor MS Excel om BW gegevens te kunnen analyseren in Excel Front end om BI rapporten te maken (web based) Tool voor het opzetten van dashboards in business objects (design time) Tool om de BW opzet te beheren Plug in voor SAP GUI AC.310 BI_content Business content voor SAP BW (extractors, infocubes) Meest recente versie; minimum versie 7.47 AC.311 BI_Content_ext Business content voor SAP Business objects (rapporten). Meest recente versie; minimum versie 7.47 AC.313 AC.314 AC.315 Legacy System Migration Workbench (LSMW) Opentext Archiving SAP Business Workflow Tool om data te migreren naar SAP. Document management systeem voor SAP documenten Archivering van SAP data SAP workflow functie teneinde de business processen te ondersteunen Deelcomponent van SAP ECC AC.318 Excel upload Tool om Excel bestanden op te laden naar SAP tool AC.319 Adobe lifecycle Grafische tool voor het opzetten van formulieren layouts manager AC.320 ecatt Ter ondersteuning van geautomatiseerde testen AC.401 AC.402 SAP Solution Manager Wily Introscope SOLMAN cockpit Application management tool van SAP Monitoring van SAP NW Java applicatie services

19 PG N AC.404 SAP Router SAP proxy voor het beveiligen van externe toegang tot het SAP systeem AC.405 AC.406 AC.407 AC.408 AC.409 AC.410 AC.411 AC.413 AC.414 SAP System Landscape Directory (SLD) SAP webdispatcher SAP ECC plug in voor IBM datastage SAP BW plug in voor IBM datastage ABAP workbench ABAP webdynpro SAP transport system (TMS) SAP Identity Management (IDM) Business rule framework Calatoog met meta data over het SAP applicatielandschap (beschikbare en geïnstalleerde componenten, enhancements en patches) De SLD van solution manager wordt gebruikt SAP component die http(s) verkeer routeert naar de SAP applicatiecomponenten Plug in op IBM Datastage om SAP protocollen te kunnen aanroepen Plug in op IBM Datastage om SAP BW protocollen te kunnen aanroepen ontwikkelplatform om alle ABAP objecten (code, databases,..) te beheren Toolset om met ABAP code webapplicaties te schrijven SAP tool om ABAP en JAVA code over te zetten over OTAP omgevingen Wordt aangestuurd door Solution manager (Charm) IAM beheer tool van SAP Gebruik gelimiteerd tot SAP users only Framework om via wizards/stappenplan ABAP enhancements te doen (BRF+ transactie) wordt vooral gebruikt bij FICA en CRM opzet Deel van SAP ECC AC.417 SAP CTS+ SAP Change and Transport System laat toe om Java objecten te transporteren en is ook vereist om Nakisa customisatie te transporteren. AC.418 TREX Zoekengine op SAP data AC.419 ESR Enterprise Service repository voor de definitie van webservices AC.420 SAP Netwaever Gateway Ter ondersteuning van SAP UI5 front ends In fase 1 beperkt tot e-recruiting web front end SAP technologiearchitectuur In volgende paragrafen wordt de SAP technologiearchitectuur geschetst, bestaande uit de infrastructuurcomponenten die zullen geïnstalleerd worden in scope van de ERP-projecten van fase 1. ERP infrastructuurcomponenten De ERP infrastructuurcomponenten geven de inschrijver een beeld van wat nodig is voor de installatie van de applicatiecomponenten in scope van de projecten voor ERP fase 1. Voor het bepalen van de infrastructuur voor het ERP-programma voor fase 1 is er een sizing oefening geweest. Voor businesskritische componenten wordt een volledige OTAP-straat opgezet. De niet-business-kritische componenten worden in een 2 of 3 tier architectuur opgezet. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de beoogde ERP-infrastructuur. ID Component Naam Extra informatie

20 PG N IC.1 SAP Netweaver ABAP Server bevat SAP ECC (HCM, Financials & Logistics, VIM, Open- Text, ) IC.5 SAP Netweaver 7.31 ABAP Server bevat core SAP BW systeem IC.9 SAP Netweaver 7.31 JAVA Server bevat alle componenten die op SAP Netweaver Java draaien : Nakisa, Adobe Forms & Livecycle server & PE Opleidingsmodule IC.13 SAP Netweaver 7.31 ABAP/JAVA Solution Manager met alle plugins + Willy EM voor monitoring van Java server en SAP Landscape Directory (SLD) IC.18 IDM RT De runtime voor SAP IDM (alle SAP IDM zijn op aparte machines geïnstalleerd) IC.17 SAP Netweaver 7.31 JAVA De user controle component van SAP IDM IC.21 IDM Management Console De management console van SAP IDM IC.23 IDM Database MS SQL Server database voor SAP IDM IC.25 OpenText Archive Server Component voor het archiveren van bijlagen bij transacties zoals documenten ikv bestelaanvragen en ziektebriefjes van personeelsleden. IC.26 ICC Recognition Server Server gebruikt voor OCR van ingescande documenten. IC.32 SAP Web Dispatcher Routeren van http communicatie IC.34 SAP Router Sap router voor de communicatie met SAP Walldorf IC.38 ICC Validation Client Scan en validatie client voor SAP VIM IC.47 SAP Business Objects BI 4.0 De Business Objects server die informatie uit SAP BW in rapporten giet. IC.51 TREX server Zoekmoter SAP rapporteringsarchitectuur Operationele rapporteringen worden opgezet met de standaard beschikbare rapporteringstools in SAP: Advanced List Viewer (ALV) - voorkeur Crystal reports niet voorzien in ERP fase 1 Voor de beleidsmatige rapporteringen worden twee oplossingen voorzien: 1. ERP specifieke rapporteringen Enkel out of the box beschikbare business content in SAP BW en SAP BI mag worden gebruikt voor de aanmaak van domein specifieke en periodieke rapporteringen, die uitsluitend bestaat uit ERP gegevens. Domein overkoepelende rapporteringen zijn niet toegelaten. Hiervoor worden volgende componenten gebruikt: SAP Business Warehouse SAP BusinessObjects 4.0 o SAP BusinessObjects dashboards

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Conceptnota Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Versie 7.0 CD000551_Conceptnota_Software (RO) Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0

Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Auteur: Versie:11 Bestek: Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Besteknummer: IC-2010-02 Afdeling: Algemene Diensten Dienst: Informatie en Communicatie Inhoudstafel 1 Administratief

Nadere informatie