en kindermishandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en kindermishandeling"

Transcriptie

1 Prtcl Meldcde huiselijk geweld Deze meldcde is gebaseerd p de basis meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt. en kindermishandeling Juli 2013

2 2

3 Inhudspgave Pagina Inleiding 5 Hfdstuk 1 De meldcde: aandachtspunten vr het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 7 Hfdstuk 2 De meldcde: In het krt Stappen Meldcde App 8 Hfdstuk 3 De meldcde: Strmschema 9 Hfdstuk 4 De meldcde: Telichting en verantwrdelijkheden De functies van de meldcde Minimumeisen meldcde Verantwrdelijkheden Berepsgeheim Annieme melding 12 Hfdstuk 5 De meldcde: Stappenplan uitgebreid 13 Stap 1 In kaart brengen van signalen 13 Stap 2 Cllegiale cnsultatie 14 Stap 3 Gesprek met de uder 14 Stap 4 Wegen van aard en ernst 15 Stap 5 Beslissen: hulp rganiseren f melden 15 Bijlagen Bijlage 1A Meldcde: Signalen van kindermishandeling 0 4 jaar 18 Bijlage 1B Meldcde: Signalen van kindermishandeling 4 12 jaar 21 Bijlage 1C Meldcde: Signalen van kindermishandeling jaar 24 Bijlage 2 Aandachtspunten vr het cntact met het kind 27 Bijlage 3 Meldcde: Verslaglegging 29 Bijlage 4 Meldcde: Verhelderingsvragen 31 Bijlage 5 Handleiding gesprek uders 32 Bijlage 6 Handleiding gesprek uders melding AMK 35 Bijlage 7 De Verwijsindex 37 Bijlage 8 Sciale kaart van

4 4

5 Inleiding Met ingang van 1 juli 2013 treedt de wet Meldcde in werking. In het kader van kwaliteitszrg, wrdt de plicht pgelegd m een meldcde te hanteren vr huiselijk geweld en kindermishandeling, daarnder k begrepen seksueel geweld, vruwelijke genitale verminking (k wel genemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld. De verplichting geldt vr rganisaties en zelfstandige medewerkers in de gezndheidszrg, nderwijs, kinderpvang, maatschappelijke ndersteuning, jeugdzrg, justitie en plitie. Het bestuur van het WSNS/SWV Nijmegen e.. heeft gemeend de schlen hierin te ndersteunen dr één frmat te ntwikkelen. Functinarissen met ervaring met de meldcde werden benaderd. Zij hebben gezamenlijk dit frmat ntwikkeld. De functinarissen waren: Mniek Henekamp (adjunct directeur OBS De Oversteek), Gerrie-Anne Brekman (intern begeleider Basisschl Geldershf) Margreet de Ruiter (Prcesmanager Verwijsindex Regi Nijmegen) Thea de Graaf (prjectleider Regie van de Zrg ). De vr u liggende meldcde is gebaseerd p het Basismdel meldcde; Stappenplan vr het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS. In dit frmat vermeld u zelf de naam van uw (Brede) schl. Een aantal termen zijn bewust algemeen gemaakt. Het is aan u m de juiste term in te vullen. Het gaat hierbij bijvrbeeld m: de term aandachtsfunctinaris : het is aan u de taak te te wijzen aan de aandachtsfunctinaris, de ICP-er, de intern begeleider f zrgcördinatr. Het is k aan u de taak bij één f meerdere persnen neer te leggen, dit is afhankelijk van de grtte van de schl en dagelijkse aanwezigheid de term die u gebruikt vr de interne ndersteuningsstructuur namen van betrkken functinarissen namen van rganisaties in uw netwerk/sciale kaart etc etc. Wij adviseren u de meldcde met uw Brede Schlpartners te bespreken. Zij meten immers k een meldcde hebben. Z kunt er een Brede Schldcument van maken. Bij het maken van een Brede Schl meldcde met u ervr waken dat deze aan de wettelijke eisen vldet. U vindt de wettelijke eisen in hfdstuk. In het kader van haar tezichthudende taak zal de inspectie schlen p drie punten bevragen m te bepalen f zij vlden aan hun plicht met betrekking tt de meldcde: het beschikken ver een meldcde, de randvrwaarden vr tepassing ervan, de feitelijke tepassing van de meldcde. In dit dcument is in Namens het bestuur WSNS/SWV Nijmegen e.. Thea de Graaf 5

6 6

7 De Meldcde: aandachtspunten vr het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling We stellen de meldcde vast vanuit de wetenschap: dat iedere (Brede) schl verantwrdelijk is vr een gede kwaliteit van nderwijs en het bieden van een veilige mgeving aan kinderen. Dat deze verantwrdelijkheid zeker k aan de rde is in het geval van kinderen die (vermedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld f kindermishandeling; dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij Meander p basis van deze verantwrdelijkheid wrdt verwacht dat zij in alle cntacten met leerlingen en uders/verzrgers attent zijn p signalen die kunnen duiden p huiselijk geweld f kindermishandeling en dat zij effectief reageren p deze signalen; dat nder huiselijk geweld wrdt verstaan: (dreigen met) geweld, p enigerlei lcatie, dr iemand uit de huiselijke kring, waarbij nder geweld wrdt verstaan: de fysieke, seksuele f psychische aantasting van de persnlijke integriteit van het slachtffer, daarnder k begrepen uderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vruwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis). Tt de huiselijke kring van het slachtffer behren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenten; dat nder kindermishandeling wrdt verstaan: iedere vrm van een vr een minderjarige bedreigende f gewelddadige interactie van fysieke, psychische f seksuele aard, die de uders f andere persnen ten pzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid f van nvrijheid staat, actief f passief pdringen, waardr ernstige schade wrdt berkkend, f dreigt te wrden berkkend aan de minderjarige in de vrm van fysiek f psychisch letsel, daarnder k begrepen eer-gerelateerd geweld en vruwelijke genitale verminking; dat nder kind in deze cde wrdt verstaan: het kind aan wie de medewerker zijn prfessinele diensten verleent. dat nder medewerker in deze cde wrdt verstaan; alle teamleden van (Brede) schl.. We nemen bij deze meldcde de vlgende zaken in aanmerking: de Wet maatschappelijke ndersteuning; de Wet p de jeugdzrg; de Wet bescherming persnsgegevens; de Wet p het primair nderwijs; 7

8 1. De Meldcde: in het krt 2.1 De meldcde kent 5 stappen Stap 1. In kaart brengen van de signalen Stap 2. Cllegiale cnsultatie en eventueel raadplegen AMK Stap 3. Gesprek met de cliënt Stap 4. Wegen van het geweld f de kindermishandeling Stap 5. Beslissen: hulp rganiseren f melden. Cnsultatie Bij iedere stap van de meldcde geldt dat er vr advies altijd cntact p kan wrden genmen met het Steunpunt Huiselijk Geweld f het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (deze laatste maakt deel uit van het Bureau Jeugdzrg). 2.2 Meldcde app De werkgrep adviseert iedere ib-er en aandachtsfunctinaris m de gratis Meldcde app te dwnladen. Er is een app vr iphne, ipad en Andrid. De gebruiker heeft de stappen van de meldcde altijd bij de hand. Per stap wrdt beschreven welke acties een berepskracht met ndernemen. Ok kan er direct cntact pgenmen met het Steunpunt Huiselijk Geweld f het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in uw regi. Het del, de werkwijze, het werken met en de stappen in de meldcde wrden krt mschreven. Telefnnummers van het Natinaal Alarmnummer, het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling kunnen direct gebeld wrden. N.B. Dwnlad de app en/f print het strmschema p de vlgende blz uit. 8

9 2. De Meldcde: Strmschema Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 2 Cllegiale cnsultatie en vragen AMK Stap 1: In kaart brengen van signalen De leerkracht 1 signaleert en hudt ruggespraak met een cllega en dupartner. Om te weten ver welke signalen het kan gaan, wrdt verwezen naar bijlage 1a, 1b en 1c. Om in gesprek te gaan met het kind is bijlage 2 tegevegd: aandachtspunten vr cntact met het kind. De leerkracht signaleert en bespreekt dit met de ib-er. De ib-er is verantwrdelijk vr de caching van de leerkracht in dit prces De leerkracht bserveert en legt schriftelijk 2 vast wat hij/zij ziet. Een frmat vr verslaglegging is tegevegd als bijlage 3. Vr de verslaglegging gebruikt de leerkracht de lijst verhelderingsvragen (zie bijlage 4). De leerkracht deelt indien mgelijk in een vreg stadium zrgen met uders. Stap 2: Cllegiale cnsultatie en eventueel raadplegen AMK De ib-er bespreekt de casus binnen de interne ndersteuningsstructuur. Samen wrdt verlegd welke stappen er genmen gaan wrden. Te denken valt aan: Advies vragen aan het AMK, SMW, schlarts, sciaal verpleegkundige f anderen (bv leerplichtambtenaar). Bij een vermeden van seksueel misbruik, eer-gerelateerd geweld f genitale verminking Overwgen wrdt registratie in de Verwijsindex Risicjngeren (VIR), zie bijlage 7. Stap 3 Gesprek met uder(s) Stap 3: Gesprek met de uder(s) * Bespreek en delen zrg met uder(s). De leerkracht is aanwezig bij dit gesprek Bij melding VIR brengt de ib-er samen met de schlleiding de uder p de hgte De ib-er benemt naar de uders dat de meldcde wrdt gestart. Een vervlggesprek wrdt ingepland. Stap 4 Wegen aard en ernst Stap 5a Hulp rganiseren en gezin vlgen Stap 5b Melden en bespreken *De stappen 3, 4 en 5 kunnen sms elkaar heel snel pvlgen. Stap 4: Wegen aard en ernst. De ib-er vraagt eventueel m een advies aan de aandachtsfunctinaris, in de interne ndersteuningsteam, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) f meldpunt bijzndere zrg Stap 5a: Hulp rganiseren en effecten vlgen De ib-er en leerkracht bespreken de gekregen adviezen en het rdeel met de uder(s De ib-er rganiseert hulp dr uder en leerling dr te verwijzen naar schlmaatschappelijk werk, JGZ, Bureau Jeugdzrg f anderzins De ib-er en leerkracht mnitren f uder en kind hulp vragen en krijgen De ib-er en leerkracht vlgen het kind Stap 5b: Bij weigering van hulp melding bij het AMK De vrgenmen melding bij het AMK wrdt met de uders besprken. Dit gesprek wrdt geverd dr twee mensen waarnder in ieder geval één persn vanuit de schlleiding. Schlleiding meldt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 1 In een Brede schl kunnen medewerkers van kernpartners de zrgen bij de leerkracht neerleggen 2 In Esis, Dtcm f in het schriftelijke dssier van de leerling 9

10 4. De Meldcde: Telichting en verantwrdelijkheden 4.1 Functies van de meldcde De begde verplichting vr rganisaties en zelfstandige berepsbeefenaren m een meldcde te hanteren, heeft tt del berepskrachten te ndersteunen in de mgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcde bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de berepskracht stap vr stap dr het prces vanaf het mment dat hij signaleert tt aan het mment dat hij eventueel een beslissing neemt ver het den van een melding. De stappen maken de berepskracht duidelijk wat er van hem wrdt verwacht bij signalen van huiselijk geweld f kindermishandeling en he hij, rekening hudend met zijn berepsgeheim, p een verantwrde wijze kmt tt een besluit ver het den van een melding. Deze ndersteuning van berepskrachten in de vrm van het stappenplan, levert, z mag wrden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De rganisatie zal, als zij aan tezicht dr de inspectie is nderwrpen, dr de inspectie kunnen wrden aangesprken p het beschikken ver een meldcde én p het scheppen van de randvrwaarden waardr de berepskrachten die binnen een rganisatie werkzaam zijn, de meldcde in een veilig werkklimaat kunnen tepassen. Individuele berepskrachten\ binnen de rganisatie kunnen wrden aangesprken p de feitelijke tepassing van het stappenplan in de meldcde bij signalen van huiselijk geweld f kindermishandeling. Z zal in een nderzek naar aanleiding van een bepaalde casus p rganisatieniveau wrden bekeken f er een meldcde aanwezig is en f de rganisatie zich vldende heeft ingespannen m de meldcde te laten werken. Het handelen van de betreffende berepskrachten kan wrden getetst aan het stappenplan van de cde. 4.2 Minimumeisen meldcde 1. Iedere meldcde met tenminste bevatten: a. Een stappenplan, met minimaal de 5 stappen van de Meldcde (t.b.v. unifrmiteit) b. Vaststellen wie welke verantwrdelijkheden heeft, en wie eindverantwrdelijk is vr al dan niet melden c. Specifiek aandacht vr bijzndere vrmen van geweld, die speciale kennis vaardigheden van persneel vereisen d. Specifieke aandacht vr de Verwijsindex, indien aangeslten e. Instructies vr het uitveren van een kindcheck bij cliënten (indien van tepassing) (prfessinals die werken met vlwassenen met psychische - f verslavingsprblemen f met prblemen p het terrein van huiselijk geweld cntrleren f er minderjarige kinderen in het gezin zijn en dienen met zekerheid vast te stellen f deze kinderen veilig zijn) f. Aandacht vr de wijze van mgaan met gegevens 2. Grnden vr anniem melden bij het AMK. 4.3 Verantwrdelijkheden Vr het signaleren en het zetten van de stappen zijn een gede implementatie van de cde en een veilig werkklimaat ndzakelijk. Verantwrdelijkheden van de directeur Het infrmeren van teamleden en uders dat de meldcde er is, wat het del is en dat deze wrdt gehanteerd Het aanbieden van vldende en regelmatig terugkeren pleidingen en trainingen vr medewerkers 10

11 Het regelmatig evalueren van het gebruik van de meldcde p basis van casuïstiek. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de meldcde en van de bewustwrding van de handelswijze van de prfessinals bij signalering van huiselijke geweld en kindermishandeling Het zrg vrde beschikbaarheid van deskundigen die kunne wrden geraadpleegd. De meldcde wrdt ingebed in de interne ndersteuningsstructuur Het zicht huden p de effecten van de meldcde Het maken van afspraken met de medewerkers (bijvrbeeld in de MR) p welke wijze zij rganisatie hen zal ndersteunen als uders hen, in f buiten rechte, aanspreken p het zetten van de stappen van de meldcde. De vlgende taken en verantwrdelijkheden zijn vastgesteld als het gaat m de verschillende deskundigen binnen de rganisatie: De Intern begeleider is mgelijk de aandachtsfunctinaris huiselijk geweld en kindermishandeling, dan wel nderhud ver de meldcde cntact met de aandachtsfunctinaris die hiervr is aangesteld; functineert als vraagbaak binnen de rganisatie vr algemene infrmatie ver (de meldcde) kindermishandeling; herkent signalen die kunnen wijzen p kindermishandeling f huiselijk geweld; zrgt ervr dat leerkrachten en andere teamleden signalen herkennen die kunnen wijzen p kindermishandeling f huiselijk geweld; heeft kennis van de stappen vlgens de meldcde; zrgt ervr dat leerkrachten kennis hebben van de stappen vlgens de meldcde ; zrgt ervr dat teamleden weten bij wie zij signalen / zrgen kunnen melden; stelt taken vast van een ieder (Wie det wat wanneer) en deze in de meldcde vastlegt; vult de sciale kaart in de bijlage 7 in en hudt deze up-d-date; neemt deel aan de interne ndersteuningsstructuur en eventueel in de schlnabije ZAT s draagt zrg vr de aansluiting van de meldcde p de werkprcessen; draagt zrg vr de aansluiting van de meldcde p de interne ndersteuningsstructuur; legt samenwerkingsafspraken vast met ketenpartners in de meldcde (sciale kaart); cördineert de uitvering van de meldcde bij een vermeden van huiselijk geweld en/f kindermishandeling; cacht de leerkrachten en/f teamleden gedurende het prces; waakt ver de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen; neemt in samenwerking met de zrgcördinatr z ndig cntact p met het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) vr advies; evalueert de genmen stappen met het zrgteam; De medewerker (leerkracht, nderwijsndersteunend persneel, LGF begeleider, SMT lid): herkent signalen die kunnen wijzen p kindermishandeling f huiselijk geweld; verlegt met de ib-er bij zrg ver een kind aan de hand van waargenmen signalen die kunnen wijzen p kindermishandeling f huiselijk geweld; vert afspraken uit die zijn vrtgekmen uit het verleg met de ib-er f andere betrkkenen, zals bserveren f een gesprek met de uder; bespreekt de resultaten van deze ndernmen stappen met de ib-er f andere betrkkenen. 4.4 Berepsgeheim Algemene zwijgplicht Iedere medewerker die in het nderwijs werkt heeft een berepsgeheim. Deze zwijgplicht, zals het berepsgeheim k wel wrdt genemd, verplicht de medewerker m, krt gezegd, geen infrmatie ver de leerling en/f diens uder(s) aan derden te verstrekken, tenzij de cliënt hemdaarvr testemming heeft gegeven. 11

12 Del van het berepsgeheim is de drempel vr de tegang tt nderwijs en/f hulpverlening z laag mgelijk te maken en het kind/de uder(s) het vertruwen te geven dat hij/zij vrijuit kan spreken. De hierbven beschreven algemene zwijgplicht vr hulpverleners en begeleiders is niet specifiek pgenmen in een bepaalde wet, maar wrdt afgeleid uit de privacybepalingen uit het Eurpees Verdrag vr de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8) en uit de Grndwet (artikel 10). Deze bepalingen wrden ng eens ndersteund dr artikel 272 Wetbek van Strafrecht dat een verbd bevat p het verbreken van geheimen die aan de berepskracht zijn tevertruwd. Specifieke zwijgplicht Een aantal berepsgrepen kent een specifieke zwijgplicht die is geregeld in een eigen wet. Dit geldt bijvrbeeld vr medisch hulpverleners, zals artsen en verpleegkundigen. Vertruwensinspecteurs in het nderwijs kennen een eigen bepaling ver de mgang met hun zwijgplicht in artikel 6 van de Wet p het nderwijstezicht. Paradx van de geheimhudingsplicht Er det zich bij de mgang met de zwijgplicht een zekere paradx vr. De zwijgplicht is hét instrument bij uitstek m er vr te zrgen dat mensen naar de berepskracht te kmen en k bereid zijn m pen ver hun zrgen te spreken. Ze mgen er immers p vertruwen dat hun verhaal niet zmaar elders terecht kmt. Maar een te rigide mgang met het berepsgeheim kan tt gevlg hebben dat een cliënt die dringend hulp ndig heeft juist niet gehlpen wrdt mdat de berepskracht meent dat hij vanwege zijn berepsgeheim niet in mag grijpen. Al met al is de mgang met het berepsgeheim een vrm van evenwichtskunst: geheimhuding waar mgelijk, zrgvuldige drbreking van het geheim waar ndig. De meldcde geeft daarin een handreiking vr zver het gaat m signalen van huiselijk geweld f kindermishandeling. Vragen van testemming Bij het verstrekken van gegevens van een kind en/f uder(s) aan een ander, dus k bij het den van een melding aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling f aan het Steunpunt Huiselijk Geweld, geldt als hfdregel dat de berepskracht zich inspant m testemming vr zijn melding te krijgen. Geeft de uder(s) zijn testemming, dan kan een melding wrden gedaan. Weigert de uder(s) ndanks de inspanning van de berepskracht zijn testemming, dan hudt het niet p maar maakt de berepskracht een nieuwe afweging, zie stap 4. NB: De Wet p de jeugdzrg en de Wet inzake de geneeskundige behandelingsvereenkmst geven een cliënt vanaf 12 jaar die ng thuis wnt, het recht m deelnemer te zijn aan een gesprek en dat hij/zij testemming met geven vr het verstrekken van gegevens. Bij een melding wrdt derhalve testemming gevraagd van de jngere én de uders. 4.5 Annieme melding Het den van een melding bij het AMK znder dat de signalen zijn besprken met de uder, is alleen mgelijk als: de veiligheid van het kind, de uder, die van de leerkracht f een andere persn in het geding is; als er gede redenen zijn m te vernderstellen dat de uder dr dit gesprek het cntact met de functinaris en de schl zal verbreken. 12

13 5 De Meldcde: het stappenplan uitgebreid Stap 1: In kaart brengen van signalen Breng de signalen die een vermeden van huiselijk geweld f kindermishandeling bevestigen in kaart en leg deze vast (in Esis, Dtcm f dssier, zie bijlage 2). Let erp dat bjectief beschreven wrdt gezien f gehrd is, dan wel welke signalen er waren. Gebruik hierbij de verhelderingvragen (bijlage 3). Bij twijfel kan er gebruik gemaakt wrden van bijlage 1a (0 4 jaar), 1b (4 12 jaar) en 1c jaar). In de signaleringslijst zijn dr het NJI signalen samengebracht ver kindermishandeling, gedrag uders, signalen gezinssituatie en specifieke signalen vr seksueel misbruik. Bij het gebruik van deze infrmatie is vrzichtigheid gebden. Het pmerken van één f enkele signalen heft geen grnd te zijn vr een vermeden van kindermishandeling. Een andere rzaak is k mgelijk. Daarbij is de gepresenteerde signalenlijst niet vlledig. Ok andere signalen kunnen wijzen p kindermishandeling. Leg k de gesprekken met betrkkenen ver de signalen vast, evenals de stappen die wrden gezet en de besluiten die wrden genmen. Bij vregsignalering wrden signalen gezien die duiden p een zrgelijke f mgelijk bedreigde ntwikkeling. Zelden zullen deze signalen direct duidelijkheid geven ver de rzaak zals huiselijk geweld f kindermishandeling. Het is daarm verstandig uit te gaan van de signalen die de leerkracht f andere betrkkene bij het kind f in de interactie tussen uder en leerling waarneemt (zie de bijlage 1a, 1b en 1c). In deze fase wrdt het kind gebserveerd in de grep waardr de signalen in kaart gebracht kunnen wrden. In een z vreg mgelijk stadium bespreekt de leerkracht zijn/haar zrgen en/f signalen met uders. Dr vregtijdig in gesprek te gaan met uder(s) kan erger vrkmen wrden. Ndig eventueel uders(s) na schltijd infrmeel uit m even mee naar binnen te kmen. Tijdens het uitwisselen van de activiteiten van de dag, en andere zaken met betrekking tt het kind, kan infrmatie van de uder bijdragen m de situatie in kaart te brengen. Daarnaast kan de uder en het kind gebserveerd wrden kind tijdens verige cntactmmenten. De leerkracht verzamelt alle signalen waardr duidelijk wrdt er zrgen zijn en welke zrgen dit zijn. Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen leg de leerkracht schriftelijk vast in Esis, Dtcm f in het dssier (zie bijlage 2). Op deze wijze wrdt verantwrding afgelegd bij de inspectie van het nderwijs, indien hierm wrdt gevraagd. In de verslaglegging dienen de vlgende gegevens vastgelegd te wrden: (zie bijlage 3) Datum, plaats en situatie van (k de infrmele) gesprekken. Signalen die een vermeden van huiselijk geweld f kindermishandeling bevestigen f ntkrachten. Indien het m een vernderstelling gaat, leg dit dan vast en vermeld uitdrukkelijk dat het gaat m een vernderstelling. Maak een vervlgaantekening als een vernderstelling later wrdt bevestigd f ntkracht wrdt. Feitelijke waarneming welke tt de zrgen geleid hebben (zien, hren f ruiken) Cntacten ver deze signalen Stappen die wrden gezet Besluiten die wrden genmen Vervlgaantekeningen ver het verlp. Vermeld de brn als er infrmatie van derden wrdt vastgelegd. Leg diagnses alleen vast als ze zijn gesteld dr een medewerker die hierin geschld is (bijvrbeeld een rthpedagg). Bespreek alle bevindingen met de ib-er. 13

14 Indien de signalen huiselijk geweld f kindermishandeling gepleegd dr een medewerker betreffen, meld de signalen dan bij de leidinggevende f de schlleiding, cnfrm de Wet Preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het nderwijs, artikel 4 Verplichting tt verleg en aangifte inzake zedenmisdrijven (meld- en aangifteplicht). In dat geval is dit stappenplan niet van tepassing. Stap 2: Cllegiale cnsultatie en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling De leerkracht bespreekt de signalen met de ib-er f aandachtsfunctinaris. Samen verleggen zij welke stappen er genmen gaan wrden. Te denken valt aan: vrleggen in de interne ndersteuningsstructuur, (S)MW, schlarts, sciaal verpleegkundige f andere betrkkenen f Advies vragen aan het AMK f Meldpunt Kindermishandeling. Bij een vermeden van seksueel misbruik, eer-gerelateerd geweld f genitale verminking schakelt de ib-er meteen het Meldpunt Bijzndere Zrg in (telefnnummer zie bijlage 4 Sciale kaart). De schlleiding wrdt te allen tijde p de hgte gebracht. Binnen de interne ndersteuningsstructuur wrdt dr betrkkenen verwgen signalering in de Verwijsindex Risicjngeren (VIR) te den, zie bijlage 7. Bij signalering in de VIR brengt de ib-er samen met de schlleiding de uder p de hgte, tenzij er gewichtige redenen zijn, dit niet te den (zie hfdstuk 4). Er kan beslten wrden de signalen te bespreken in het ZAT f (Brede) Schlndersteuningsteam. Hiervr is testemming van de uder ndig. Het is mgelijk m cllegiale cnsultatie anniem te den (zie hfdstuk 4). Ndsituaties Bij signalen die wijzen p acuut en zdanig ernstig geweld dat het kind f een gezinslid nmiddellijk met wrden beschermd, dan wrdt direct advies gevraagd aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Indien het rdeel is, p basis van de signalen, dat nmiddellijke actie gebden is, dan kan z ndig in hetzelfde gesprek een melding gedaan wrden, zdat p krte termijn de ndzakelijke acties in gang kunnen wrden gezet. In ndsituaties wrdt k cntact gezcht met de crisisdienst van het Bureau Jeugdzrg en/f cntact gezcht met de plitie m hulp te bieden. Stap 3: Gesprek met de uder De leerkracht gaat in gesprek met de uders. De intern begeleider is bij het gesprek aanwezig. Del van dit gesprek: delen van de zrg. Een handleiding vr het veren van een dergelijk gesprek is tegevegd als bijlage 5. In de meeste gevallen is het nduidelijk wat de rzaken zijn van de signalen. Dr uders te infrmeren en uit te wisselen ver de ntwikkeling van het kind, kunnen zrgen verduidelijkt, ntkracht f bekrachtigd wrden. Ndig de uder expliciet uit tt het geven van zijn/haar mening en vraag dr ver leerling gerelateerde nderwerpen in de thuissituatie. Herkent de uder de situatie? He gedraagt het kind zich thuis? He reageert de uder daarp? He gaat het pveden thuis? He reageert het kind hierp? He is de ntwikkeling van het kind tt nu te verlpen? Wat vindt de uder daarvan? He ervaart de uder de pveding en zijn rl als uder? Breng de uder na verleg met anderen p de hgte. Infrmeer en wissel tijdens deze cntacten cntinue uit ver de ntwikkeling van het kind en de zrgen die je hebt. Indien de uder de zrgen herkent kan een begin wrden gemaakt met het nderzeken van kansen en plssingen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt wrden vr in de klas en thuis. Hulpinstanties wrden ingeschakeld nadat dit binnen de interne ndersteuningsstructuur is besprken. Het Sciaal Wijkteam f Regieteam kan hierbij betrkken wrden. Indien de uder de zrgen niet herkent blijft de zrg bestaan. In beide gevallen gaan we dr naar stap 4 van de meldcde. 14

15 Indien tijdens het gesprek met de uder duidelijk blijkt dat er geen sprake is van kindermishandeling wrdt dit traject afgeslten en vastgelegd p het frmulier (bijlage 3). Het kind en de uder wrden binnen de interne en externe zrgstructuur van de schl verder begeleid. Stap 4: Leerkracht en zrgcördinatr wegen de aard en de ernst van het huiselijk geweld f de kindermishandeling Het risic p huiselijk geweld f kindermishandeling wrdt gewgen in stap 4. De aard én de ernst van het huiselijk geweld f de kindermishandeling wrdt gewgen. Er wrdt gewgen p basis van de signalen, het ingewnnen advies en p basis van het gesprek met de uder. De ib-er neemt altijd cntact p met het AMK f de jeugdgezndheidszrg bij het maken van deze weging; dit wrdt gedaan i..m. functinarissen in de interen ndersteuningsstructuur. Stap 5: Leerkracht en zrgcördinatr hebben de aard en de ernst van het huiselijk geweld f de kindermishandeling gewgen. Op basis hiervan beslissen zij: 5a: hulp rganiseren en effecten vlgen 5b: bij weigering van hulp melden bij het AMK Stap 5a: We rganiseren hulp en vlgen het gezin. Als leerkracht en ib-er menen, p basis van de afweging in stap 4, dat het kind en het gezin redelijkerwijs vldende tegen het risic p huiselijk geweld f p kindermishandeling beschermd kan wrden dan: Bespreken leerkracht en ib-er de gekregen adviezen en het rdeel van het AMK met de uder(s). Overwegen (ngmaals) f signalering in VIR gewenst is Organiseren leerkracht en ib-er de ndzakelijke hulp; Vlgen leerkracht en ib-er de effecten van deze hulp; en Det de schlleiding in verleg met leerkracht en ib-er alsng een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld f de kindermishandeling niet stpt, f pnieuw begint. Ouder(s) wrden drverwezen en leerkracht / ib-er vragen daarna f de uder cntact heeft gehad met de betreffende instantie. Aan uder(s) wrdt testemming gevraagd m als schl cntact te leggen met de betrkken hulpverleners. Z kan de schl via de hulpverlening infrmatie krijgen die hen helpt m het kind beter te begeleiden. Er wrden afspraken gemaakt ver begeleidings- en zrgbeheften van het kind p schl. Deze wrden p schl uitgeverd. De uders veren deze thuis uit. Stap 5b: Melden en bespreken met de uder(s) Als het kind niet vldende tegen het risic p huiselijk geweld f kindermishandeling beschermd kan wrden, f als eraan getwijfeld wrdt f vldende bescherming gebden kan wrden dan: Meldt de schlleiding het vermeden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; Bij deze melding wrdt zveel mgelijk aangeslten bij feiten en gebeurtenissen en wrdt aangegeven indien de infrmatie die gemeld wrdt (k) van anderen afkmstig is; Met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wrdt verlegd wat er na de melding, binnen de grenzen van de gebruikelijke werkzaamheden van schl, zelf ng gedaan kan wrden m de leerling en zijn/haar gezinsleden tegen het risic p huiselijk geweld f p mishandeling te beschermen. 15

16 De vrgenmen melding bij het AMK wrdt met de uders besprken. Dit gesprek wrdt geverd dr twee mensen waarnder in ieder geval één persn vanuit de schlleiding. In het gesprek wrdt uitleg gegeven waarm het vrnemen er is een melding te den bij het AMK en wat het del daarvan is. Er is een handleiding vr dit gesprek, zie bijlage 6. Het den van een melding bij het AMK znder dat de signalen zijn besprken met de uder, is alleen mgelijk als: de veiligheid van het kind, de uder, die van de leerkracht f een andere persn in het geding is; als er gede redenen zijn m te vernderstellen dat de uder dr dit gesprek het cntact met de functinaris en de schl zal verbreken. Het vragen van advies aan het AMK mag altijd anniem. Indien na enige peride nvldende verbetering zichtbaar is, is het van belang pnieuw cntact p te nemen met het AMK en eventueel pnieuw een melding te den. Het AMK adviseert, indien ndig, meerdere keren cntact p te nemen indien u nvldende verbetering f verslechtering ziet. 16

17 BIJLAGEN 17

18 Bijlage 1A. Meldcde: Signalen van kindermishandeling 0 4 jaar Deze lijst geeft een verzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel m een vermeden van kindermishandeling te nderbuwen, niet m kindermishandeling te bewijzen. Vrijwel alle genemde signalen kunnen namelijk een andere rzaak hebben. He meer van de genemde signalen het kind uitzendt, he grter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn k kinderen waaraan niet f nauwelijks valt p te merken dat ze wrden mishandeld. De signalen Lichamelijk welzijn blauwe plekken, brandwnden, btbreuken, snij-, krab- en bijtwnden greiachterstand vedingsprblemen ernstige luieruitslag slecht nderhuden gebit kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan ververmeid vaak ziek ziektes herstellen slecht kind is hngerig achterblijvende mtriek niet zindelijk p leeftijd dat het hrt Gedrag van het kind weinig spntaan passief, lustels, weinig interesse in spel apathisch, tnt geen gevelens f pijn in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld labiel erg nerveus hyperactief negatief zelfbeeld, weinig zelfvertruwen, faalangst negatief lichaamsbeeld agressief, vernielzucht tegenver andere kinderen agressief 18

19 speelt weinig met andere kinderen wantruwend niet geliefd bij andere kinderen tegenver uders angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, vlgzaam gedraagt zich in bijzijn van uders anders dan znder uders tegenver andere vlwassenen angst m uit te kleden angst vr lichamelijk nderzek verstijft bij lichamelijk cntact angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, vlgzaam agressief verdreven aanhankelijk wantruwend vermijdt gcntact verig pltselinge gedragsverandering gedraagt zich niet naar zijn leeftijd taal- en spraakstrnissen Gedrag van de uder nverschillig ver het welzijn van het kind laat zich regelmatig negatief uit ver het kind trst het kind niet geeft aan het niet meer aan te kunnen is verslaafd is ernstig (psychisch) ziek kleedt het kind te warm f te kud aan zegt regelmatig afspraken af vergeet preventieve inentingen hudt het kind vaak thuis van schl heeft irreële verwachtingen van het kind zet het kind nder druk m te presteren Gezinssituatie samengaan van stressvlle mstandigheden, zals slechte huisvesting, financiële prblemen en relatieprblemen sciaal islement alleenstaande uder partnermishandeling gezin verhuist regelmatig slechte algehele hygiene Signalen specifiek vr seksueel misbruik Lichamelijk welzijn verwndingen aan geslachtsrganen vaginale infecties en afscheiding 19

20 jeuk bij vagina f anus pijn in bvenbenen pijn bij lpen f zitten prblemen bij plassen urineweginfecties seksueel verdraagbare aandeningen Gedrag van het kind drukt benen tegen elkaar bij lpen f ppakken afkeer van lichamelijk cntact maakt afwezige indruk bij lichamelijk nderzek extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik Deze signalenlijst is vergenmen uit de publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut: Wlzak, A. (2009, 6e druk). Kindermishandeling : signaleren en handelen. Te bestellen via 20

21 Bijlage 1B. Meldcde: Signalen van kindermishandeling 4 12 jaar Deze lijst geeft een verzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel m een vermeden van kindermishandeling te nderbuwen, niet m kindermishandeling te bewijzen. Vrijwel alle genemde signalen kunnen namelijk een andere rzaak hebben. He meer van de genemde signalen het kind uitzendt, he grter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn k kinderen waaraan niet f nauwelijks valt p te merken dat ze wrden mishandeld. De signalen Lichamelijk welzijn blauwe plekken, brandwnden, btbreuken, snij-, krab- en bijtwnden greiachterstand te dik slecht nderhuden gebit regelmatig buikpijn, hfdpijn f flauwvallen kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan ververmeid vaak ziek ziektes herstellen slecht kind is hngerig eetstrnissen achterblijvende mtriek niet zindelijk p leeftijd dat het hrt Gedrag van het kind timide, depressief weinig spntaan passief, lustels, weinig interesse in spel apathisch, tnt geen gevelens f pijn in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld labiel erg nerveus hyperactief negatief zelfbeeld, weinig zelfvertruwen, faalangst negatief lichaamsbeeld agressief, vernielzucht vermatige masturbatie 21

22 tegenver andere kinderen agressief speelt weinig met andere kinderen vluchtige vriendschappen (12-18) wantruwend niet geliefd bij andere kinderen tegenver uders angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, vlgzaam gedraagt zich in bijzijn van uders anders dan znder uders tegenver andere vlwassenen angst m zich uit te kleden angst vr lichamelijk nderzek verstijft bij lichamelijk cntact angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, vlgzaam agressief verdreven aanhankelijk wantruwend vermijdt gcntact verig pltselinge gedragsverandering gedraagt zich niet naar zijn leeftijd slechte leerprestaties rndhangen na schl taal- en spraakstrnissen Gedrag van de uder nverschillig ver het welzijn van het kind laat zich regelmatig negatief uit ver het kind trst het kind niet geeft aan het niet meer aan te kunnen is verslaafd is ernstig (psychisch) ziek kleedt het kind te warm f te kud aan zegt regelmatig afspraken af hudt het kind vaak thuis van schl heeft irreële verwachtingen van het kind zet het kind nder druk m te presteren Gezinssituatie samengaan van stressvlle mstandigheden, zals slechte huisvesting, financiële prblemen en relatieprblemen sciaal islement alleenstaande uder partnermishandeling gezin verhuist regelmatig slechte algehele hygiëne 22

23 Signalen specifiek vr seksueel misbruik Lichamelijk welzijn verwndingen aan geslachtsrganen vaginale infecties en afscheiding jeuk bij vagina f anus pijn in bvenbenen pijn bij lpen f zitten prblemen bij plassen urineweginfecties seksueel verdraagbare aandeningen Gedrag van het kind drukt benen tegen elkaar bij lpen afkeer van lichamelijk cntact maakt afwezige indruk bij lichamelijk nderzek extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik zekt seksuele tenadering tt vlwassenen. Deze signalenlijst is vergenmen uit de publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut: Wlzak, A. (2009, 6e druk). Kindermishandeling : signaleren en handelen. Te bestellen via 23

24 Bijlage 1C. Meldcde: Signalen van kindermishandeling jaar Deze lijst geeft een verzicht van signalen van kindermishandeling bij kinderen in de leeftijd van jaar. De signalenlijst is een hulpmiddel m een vermeden van kindermishandeling te nderbuwen, niet m kindermishandeling te bewijzen. Vrijwel alle genemde signalen kunnen namelijk een andere rzaak hebben. He meer van de genemde signalen het kind uitzendt, he grter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn k kinderen waaraan niet f nauwelijks valt p te merken dat ze wrden mishandeld. De signalen Lichamelijk welzijn blauwe plekken, brandwnden, btbreuken, snij-, krab- en bijtwnden te dik slecht nderhuden gebit regelmatig buikpijn, hfdpijn f flauwvallen kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan ververmeid vaak ziek ziektes herstellen slecht kind is hngerig eetstrnissen achterblijvende mtriek Gedrag van het kind timide, depressief weinig spntaan passief, lustels, weinig interesse in spel apathisch, tnt geen gevelens f pijn in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld labiel erg nerveus hyperactief negatief zelfbeeld, weinig zelfvertruwen, faalangst negatief lichaamsbeeld agressief, vernielzucht vermatige masturbatie tegenver andere kinderen agressief 24

25 speelt weinig met andere kinderen vluchtige vriendschappen wantruwend niet geliefd bij andere kinderen tegenver uders angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, vlgzaam gedraagt zich in bijzijn van uders anders dan znder uders agressief tegenver andere vlwassenen angst m zich uit te kleden angst vr lichamelijk nderzek verstijft bij lichamelijk cntact angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, vlgzaam agressief verdreven aanhankelijk wantruwend vermijdt gcntact verig pltselinge gedragsverandering gedraagt zich niet naar zijn leeftijd slechte leerprestaties rndhangen na schl taal- en spraakstrnissen alchl- f drugsmisbruik weglpen crimineel gedrag Gedrag van de uder nverschillig ver het welzijn van het kind laat zich regelmatig negatief uit ver het kind trst het kind niet geeft aan het niet meer aan te kunnen is verslaafd is ernstig (psychisch) ziek kleedt het kind te warm f te kud aan zegt regelmatig afspraken af hudt het kind vaak thuis van schl heeft irreële verwachtingen van het kind zet het kind nder druk m te presteren Gezinssituatie samengaan van stressvlle mstandigheden, zals slechte huisvesting, financiële prblemen en relatieprblemen sciaal islement alleenstaande uder partnermishandeling gezin verhuist regelmatig 25

26 slechte algehele hygiëne Signalen specifiek vr seksueel misbruik Lichamelijk welzijn verwndingen aan geslachtsrganen vaginale infecties en afscheiding jeuk bij vagina f anus pijn in bvenbenen pijn bij lpen f zitten prblemen bij plassen urineweginfecties seksueel verdraagbare aandeningen (angst vr) zwangerschap Gedrag van het kind drukt benen tegen elkaar bij lpen afkeer van lichamelijk cntact maakt afwezige indruk bij lichamelijk nderzek extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik veel wisselende seksuele cntacten met leeftijdgenten zekt seksuele tenadering tt vlwassenen prstitutie Deze signalenlijst is vergenmen uit de publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut: Wlzak, A. (2009, 6e druk). Kindermishandeling : signaleren en handelen. Te bestellen via 26

27 Bijlage 2. Aandachtspunten vr het cntact met het kind 3 Berepskrachten die met kinderen werken behren vr het kind een veilige mgeving te creëren. Vr kinderen die mishandeling hebben meegemaakt is een veilige, gestructureerde mgeving zeer waardevl. Kinderen zullen in een vertruwde mgeving eerder signalen afgeven. Bij jnge kinderen en kinderen met een (verstandelijke) handicap, die zich verbaal ng meilijk kunnen uiten, zijn vral lichamelijke en gedragssignalen belangrijk. Vanaf de peuterleeftijd gaan kinderen zinnen maken en kunnen ze zich mgelijk verbaal uitdrukken ver hun situatie. Leeftijd, gesprek en signalen Een gesprek met het kind kan mgelijk extra infrmatie bieden ver de situatie waarin het kind zich bevindt. Vanaf ngeveer 2 jaar is het mgelijk een gesprek(je) te veren met het jnge kind. Dan kan het vrkmen dat kinderen een uitspraak den waar je zrg ver hebt, bijvrbeeld mama is stut, mama slaat. Het is mgelijk dat een peuter dit spntaan zegt. De kans is echter grter dat een peuter tijdens spel signalen afgeeft. Dit kan zwel hfdzakelijk nn-verbaal zijn, bijvrbeeld herhalend agressief f seksueel spel, als verbaal, zals een meisje van 3 jaar dat bs p haar pp telpt en rept: Stm kreng, naar je kamer, rt p! f een kind dat niet bij de leeftijd passende seksueel getinte pmerkingen maakt. Kinderen in de basisschlleeftijd en jngeren kunnen k signalen uitzenden. Dit kunnen lichamelijke, gedrags- en verbale signalen zijn. De verbale signalen heven geen directe uitspraken te zijn waarin het kind vertelt dat het mishandeld wrdt. Het kunnen k indirecte verwijzingen zijn die kunnen duiden p een vermedelijke situatie van kindermishandeling, bijvrbeeld een kind dat zegt: ik de nit iets ged. Belangstellende vragen Vanaf het mment dat een kind een gesprek kan veren, kun je in het gewne cntact met het kind belangstellende vragen stellen die je mgelijk extra infrmatie verschaffen. Denk aan vragen als: He gaat het met...? Wat heb je gisteren gedaan? Wat is er gebeurd? Wat heb je getekend? Waar heb je pijn? Ok kan je meegaan in het spel van het kind en vragen welk speelged wat vrstelt en wat er gebeurt. Beperk je tt de vragen die passen binnen juw berepsverantwrdelijkheid. In het cntact met het kind is het geenszins de bedeling dat je het kind belast met juw zrg. Je hebt hfdzakelijk een bserverende, steunende taak. Wees bij (een vermeden) van seksueel misbruik, ernstige mishandeling f ernstige verwaarlzing terughudend in het gesprek met het kind in verband met mgelijke tekmstige bewijslast. Smmige vragen mgen wel/niet gesteld wrden. Je kunt hierver altijd advies vragen bij het AMK f de Zedenplitie. Naast het cntact met het kind is het zeer belangrijk m met een pen huding het cntact met uders aan te gaan. Algemene tips vr het gesprek kinderen en jngeren Bepaal van tevren het del van het gesprek Ver het gesprek met een pen huding Sluit aan bij waar het kind/de jngere p dat mment mee bezig is, bijvrbeeld spel, een tekening, interessegebied, tentamenweek Steun het kind/de jngere en stel het p zijn gemak Raak het kind niet nndig aan Langdurig gcntact kan bedreigend zijn Dring niet aan m het alleen ver juw zrgen te hebben Hud het temp van het kind/de jngere aan, niet alles heft in één gesprek Laat het kind/de jngere niet merken dat je van het verhaal schrikt Val de uders (f andere belangrijke persnen vr het kind/de jngere) niet af, in verband met 3 Uit Uit Nrd Hllands prtcl Kindermishandeling 27

28 lyaliteitsgevelens Let tijdens het gesprek ged p de nn-verbale signalen van het kind/de jngere Gebruik de wrden van het kind f de jngere in juw vragen f samenvatting Vertel het kind/ de jngere dat het niet de enige is die ziets meemaakt Stel geen waarm-vragen Extra tips vr gesprek met kinderen tt 12 jaar: Ga p dezelfde ghgte zitten als het kind en kies een rustig mment uit. Gebruik krte zinnen. Vraag belangstellend en betrkken, maar vul het verhaal niet in vr het kind. Begin met pen vragen (Wat is er gebeurd? Wanneer is het gebeurd? Waar heb je pijn? Wie heeft dat gedaan?) en wissel deze af met geslten vragen (Ben je gevallen? Heb je pijn? Ging je huilen? Vnd je dat leuk f niet leuk?). Vraag niet verder, wanneer het kind niets wil f kan vertellen. Geef aan dat je niet geheim kan huden wat het kind vertelt. Leg uit dat je met anderen gaat kijken he je het kind het beste kan helpen. Leg het kind uit dat je het p de hgte hudt van elke stap die jij neemt. Het kind met nit zelf de verantwrdelijkheid krijgen in de keuze van de te nemen stappen. Infrmeer zndig het kind wat je gaat den. Vertel het kind dat het heel knap is dat hij/zij het allemaal z ged kan vertellen. Stp het gesprek wanneer de aandacht bij het kind weg is Help p weg met een nieuwe activiteit Extra tips vr gesprek met jngeren Zrg vr een rustige plaats en vldende tijd. Benem cncreet wat je bij de jngere waarneemt/heb waargenmen en vraag daarver te vertellen; Bijvrbeeld: Ik merk de laatste tijd dat je niet met je gedachten bij de les bent, bijvrbeeld... vertel eens, he kmt dat? Geef aan dat je niet geheim kan huden wat dejngere vertelt, wanneer dit niet veilig is vr de jngere zelf f vr anderen. Leg uit dat als dit het geval is, je dit direct benemt en dat je de jngere z veel mgelijk betrekt bij de te nemen vervlgstappen. Infrmeer z mgelijk de jngere ver het vervlg en de stappen die je neemt. Luister naar de reactie van de jngere. Vraag de jngere wat hij/zij zelf wil. Zrg dat de jngere (in grte lijnen) weet wat er gaat gebeuren en he de jngere en anderen (bijv. uders) daarin betrkken wrden. Spreek waardering uit dat de jngere ver zijn situatie heeft verteld en benem dat je je kunt vrstellen dat dat niet makkelijk is. Sluit het gesprek af met een luchtig nderwerp, bijvrbeeld interesses, plannen vr het weekend etc. Martine Delfs (2004) nemt enkele algemene vrwaarden vr cmmunicatie met jngeren, waardr k ruimte ntstaat vr andere nderwerpen.a.: Begeleid het denkprces Stimuleer vertellen en wees nieuwsgierig Vraag dr p nderwerpen die de jngere belangrijk vindt, niet wat je zelf belangrijk vindt Vraag gericht dr naar de kern en naar wat de jngere van belang vindt Uit waardering vr het denkprces van de jngere Tn bereidheid van de jngere te leren De een berep p de deskundigheid van de jngere ver zichzelf Vraag de jngere eerder dan dat je zelf vertelt Den ntdekken; geef de jngere de kans zijn inzicht te vergrten Metacmmunicatie: benem wat er gebeurt in de cmmunicatie Kijk k p 28

29 Bijlage 3. Meldcde: Verslaglegging Naam leerling Grep.. Datum gesprek.. Gebrtedatum.. Naam van de invuller Plaats van het gesprek.. N.B. Zdra er nieuwe signalen/vermedens zijn, dan wel nieuwe feiten zijn, met een nieuw verslag ingevuld wrden, met datum 1. Welke signalen / vermedens hebben geleid tt het melden van zrgen De signalen waren: De signalen zijn van de invuller (naam).. De signalen zijn van een andere persn, namelijk, (naam) (relatie tt het kind). 2. Welke feiten (f feitelijke waarneming) hebben geleid tt het melden van zrgen: De feiten waren: De feiten zijn van de invuller De feiten zijn van een andere persn, namelijk, (naam) (relatie tt het kind). 3. Welke acties zijn al ndernmen. Dr wie? 4. Met wie is cntact pgenmen mtrent de signalen en/f feiten? 5. Herkennen de uders het gedrag? Herkennen de uders de zrg? 6. Werken uders mee naar verandering in de situatie? 7. Zijn er diagnses gesteld? Indien ja, dr wie? Welke functie had deze persn (geschld) 29

30 8. Welke besluiten zijn genmen? 9. Kan het netwerk rndm het kind/gezin ingezet wrden in de verandering van de situatie? 10. Wat gaat ged? (cncreet) 11. Verdere acties wrden niet ndernmen, mdat (vermeld k de datum) 12. Vervlgaantekeningen 30

31 Bijlage 4. Meldcde: Verhelderingsvragen 1. Welk (cncreet) gedrag laat het kind, de uder f anderen (mgeving) zien waardr jij je zrgen maakt? 2. Sinds wanneer det dit gedrag zich vr? 3. He vaak det het zich vr? Nemen de signalen te in intensiteit f aantal? 4. In welke situatie(s), p welke mmenten? 5. Is er een aanleiding vr dit gedrag aan te wijzen? 6. Wat is het gevlg van het gedrag vr het kind, de uder, anderen (mgeving)? 7. Wrdt de zrg dr anderen gedeeld, z ja wat en dr wie? N.B. Het frmulier t.b.v. de verslaglegging vindt u in bijlage 3. 31

32 Bijlage 5. Handleiding gesprek uders 4 Aandachtspunten vr een gesprek met uders Het cntact f een gesprek met uders is altijd gekppeld aan een del. Bijvrbeeld infrmatie verzamelen, delen van zrg ver het kind, f uders mtiveren vr hulp. Bepaal vr aanvang van het cntact wat je del is. Belangstellende vragen Bij zrg ver een kind, kun je een aantal zaken in het gewne cntact met uders navragen. Bijvrbeeld: Is het kind al naar de dkter geweest? Wat is er gebeurd? He gaat het thuis? He beleeft het kind de gebrte van het brertje? Etc. Dit zijn gewne belangstellende vragen, maar ze kunnen wel extra infrmatie geven waardr je zrg blijft, grter wrdt f verdwijnt. Let k p de andere gezinsleden. Welk beeld heb je van de andere kinderen in het gezin, de andere uder? Zrgen delen Als je zrg hebt ver een kind, bespreek dat dan z snel mgelijk met uders. De meeste uders willen hun kind helemaal niet mishandelen, maar dr hun eigen prblemen gebeurt het sms tch. Niets is z vervelend vr uders als zrgen achter hun rug m wrden besprken, znder dat zij daar zelf in gekend zijn. Het is daarm belangrijk m je zrgen met uders te delen, zdat ze hun verantwrdelijkheid kunnen nemen. Heb je direct cntact met uders, benem dan wat je ziet. Vrkm dat er een lijst nbesprken zrgen ligt, waardr uders zich afvragen waarm zij niet eerder p de hgte zijn gesteld. Ouders zijn immers de belangrijkste gesprekspartners en infrmatiebrn. Wanneer je een vermeden hebt van kindermishandeling kan het heel lastig lijken m met uders in gesprek te gaan. Tch zal een dergelijk gesprek ndig zijn vr een juiste beeldvrming. In z n gesprek kan bijvrbeeld blijken dat er iets anders aan de hand is. Het kan k net het duwtje zijn dat uders ndig hebben m hulp te gaan zeken. En in situaties waarin uders terughudend, defensief f agressief reageren, heb je een reden te meer m je ernstige zrgen te maken. Daarnaast is het ged m jezelf de vraag te stellen: welke uder vindt het nu vervelend dat iemand g heeft vr zijn f haar kind? En hud rekening met het feit dat het kind k dr iemand anders dan de uders mishandeld kan wrden. Prbeer in het gesprek met uders de zrgen die je hebt te delen dr naast de uder te gaan staan in plaats van tegenver de uder. Wanneer niet gelijk in gesprek gaan met uders Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, wanneer je een ernstige vrm van mishandeling vermedt, bij dreiging f agressie van uders, wanneer uders eerder een gesprek geweigerd hebben, wanneer uders weigeren de ndige hulp te zeken f dreigen hun kind van de instelling weg te halen f dreigen het cntact te beëindigen, verleg dan de situatie eerst met het AMK. Afhankelijk van de gegeven infrmatie f mstandigheden kan met het AMK nagegaan wrden f gespecialiseerde hulpverlening f de plitie benaderd dient te wrden m een veilige situatie vr een gesprek te creëren. Vrbereiding van gesprek met uders De zrg ver het kind kan van dien aard zijn dat een apart udergesprek ndig is. Bedenk, vrdat je hierver een afspraak maakt, samen met de aandachtsfunctinaris kindermishandeling wat het del is van het gesprek, wie het gesprek met de uders gaat veren en wat je aan uders vertelt als reden vr het gesprek. Bedenk k f je het wenselijk f ndzakelijk vindt het gesprek samen met een cllega te veren en f het vr je eigen veiligheid ndig is dat een cllega p de hgte is van het gesprek en in de buurt is. Overweeg van te vren k waar je het gesprek wilt huden, he laat, en f er pvang is vr het kind en eventuele andere kinderen. En beslis f je met beide uders afspreekt f met één uder? In smmige rganisaties kan het, afhankelijk van je prfessinele verantwrdelijkheid, wenselijk, f afhankelijk van de leeftijd ndzakelijk, zijn m k het kind vr 4 Uit prtcl Kindermishandeling en huiselijk geweld 32

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl Zelf denken, samen doen! www.de-ester.nl Protocol meldcode kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Protocol Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Prtcl Meldcde huiselijk geweld Deze meldcde is gebaseerd p de basis meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt. en kindermishandeling Juli 2013 Inhudspgave

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Inhoudsopgave Doel en functie van de meldcode en de toelichting... 3 Signaleringprotocol huiselijk geweld... 4 Signalen van kindermishandeling: kinderen

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Basisbegrippen en aandachtspunten 3 Hoofdstuk 2 Toelichting en verantwoordelijkheden 4 2.1 functies van de meldcode

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning 2013 Meldcde Schema, stappenplan, verantwrdelijkheden, geheimhuding, cmpetenties en ndersteuning Katwijk Katwijk 2013 Meldcde 2013 1 Deze meldcde is samengesteld vanuit het cncept van JSO en wrdt pnieuw

Nadere informatie

Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar

Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar Bijlage 3 Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling in de leeftijd van 0-18 jaar (naar Wolzak, 2001). Als een signaal bij uitstek op een

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SVP 001 Versie 1.1 1 Inleiding In dit deel van het schoolveiligheidsplan wordt ingegaan op welke wijze Educatis gestalte

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Basisschool de Wildschut (Stichting Tangent) Overwegende dat basisschool de Wildschut verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Protocol. Kindermishandeling. Protocol. Kindermishandeling. Oplossingen voor informatietechnologie

Protocol. Kindermishandeling. Protocol. Kindermishandeling. Oplossingen voor informatietechnologie Oplssingen vr infrmatietechnlgie Prtcl Kindermishandeling Prtcl Kindermishandeling Zrgsignalering en stappenplan bij (een vermeden van) Kindermishandeling pagina 1 van 14 Inhudspgave Inleiding 3 1. Wat

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1) Wat is kindermishandeling? 4 2) He stel je kindermishandeling vast? 8 3) De meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

De Trinoom. Openbare basisschool. MELDCODE De Trinoom

De Trinoom. Openbare basisschool. MELDCODE De Trinoom Openbare basisschool De Trinoom MELDCODE De Trinoom Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderstaande punten gelden voor de medewerkers van De Trinoom:

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Overwegende Logopediepraktijk Butterhuizen - dat Logopediepraktijk Butterhuizen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV Het bevoegd gezag van Zorgt in Zorg B.V. legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling:

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van de Rehobothschool te Geldermalsen, overwegende dat de Rehobothschool te Geldermalsen verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling april 2016 Inhoud Kindermishandeling...... 2 Definitie... 2 Vormen van kindermishandeling.... 2 Herkenning..... 2 Risicofactoren... 2 Aanwijzingen bij het

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling SKOBOS

Protocol kindermishandeling SKOBOS Protocol kindermishandeling SKOBOS Algemeen Een groot aantal kinderen is jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Gezien de landelijke cijfers is er op elke basisschool in Nederland een aantal kinderen

Nadere informatie

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld Kindermishandeling en de jeugdzrgketen Uw vraag aan ns Signaleren Melden bij / Bureau Jeugdzrg Grningen Wat gebeurt er daarna? Interne keten BJZ Keten jeugdzrg in prvincie Grningen 2 Keten jeugdzrg Hettie

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017 Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, 14 september 2017 1 Inhoudsopgave Definities Signalen Verantwoordelijkheden Stappen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol)

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol) Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol) Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Verantwoordelijkheden 5 Stappen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in vrschlse vrzieningen (peuterspeelzaal en kinderpvang) Versie 6 maart 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van de Marnix Academie, Overwegende dat de Marnix Academie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie