remuneratierapport Indeling Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "remuneratierapport Indeling Inleiding"

Transcriptie

1 Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2012 Inleiding Dit remuneratierapport is opgesteld door de remuneratie- en benoemingscommissie (hierna: de commissie ), die bestaat uit Joost van Heyningen Nanninga (voorzitter), Cees Veerman en Alex Mulder. Het remuneratiebeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen doet, op voorstel van de commissie, voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het te voeren remuneratiebeleid en de remuneratie van de individuele leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. De commissie ziet toe op een juiste uitvoering van het remuneratiebeleid en beoordeelt bovendien jaarlijks de doelstellingen en resultaten voor wat betreft het (variabele) prestatiegerelateerde deel van de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur. De commissie is gehouden aan haar reglement, waarin haar taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van de commissie zijn omschreven. Het reglement is te raadplegen via de website van de vennootschap. In het jaar kwam de remuneratie- en benoemingscommissie formeel driemaal in persoon bijeen en daarnaast waren er een beduidend aantal informele contacten. Dit remuneratierapport bevat een hoofdstuk over het remuneratieverslag ; een hoofdstuk over het remuneratiebeleid voor de periode -2014; een hoofdstuk over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code en een hoofdstuk met een vooruitblik op de remuneratie voor /15

2 Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur van USG People wordt voor een periode van meerdere jaren vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen stelt de hoogte van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beleid. De Raad van Commissarissen evalueert dit beleid en doet voorstellen om dit zonodig aan te passen. De Aandeelhouders hebben het remuneratiebeleid voor de periode goedgekeurd, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei. Het remuneratiebeleid beoogt gekwalificeerde bestuurders voor de Raad van Bestuur aan te kunnen trekken en te binden, die gemotiveerd zijn en blijven om de waarde van USG People te vergroten. In het beleid is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij een marktconforme praktijk. Er is rekening gehouden met de beloningspraktijk binnen de zogenaamde prestatie peer group'. Deze bestaat uit directe concurrenten van USG People. Er is bovendien gerefereerd aan een arbeidsmarkt referentiegroep bestaande uit AMX-fondsen en AEX-fondsen. Deze arbeidsmarkt referentiegroep biedt kaders bij het bepalen van de hoogte, opbouw en samenstelling van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur. Ondernemingen in arbeidsmarkt referentiegroep 1) AMSL Holding BAM Group (Koninklijke) CSM Draka Holding DSM (Koninklijke) Heijmans Heineken KPN (Koninklijke) Logica Mediq Nutreco Océ Randstad Holding Reed Elsevier TNT Wolters Kluwer 1) De Raad van Commissarissen zal de samenstelling van de arbeidsmarkt referentiegroep voor 2013 opnieuw bekijken, dit ondermeer in verband met de beëindiging van de beursnotering van Océ aan de NYSE Euronext Amsterdam. USG People streeft met het remuneratiebeleid naar een goede balans tussen de operationele resultaten op korte termijn en duurzame waarde van de vennootschap op lange termijn. Als vanzelfsprekend streeft USG People hierbij naar groei van aandeelhouderswaarde. De Raad van Commissarissen heeft bij het opstellen van het remuneratiebeleid ook de verhouding tussen hoogte, opbouw en samenstelling van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en die van het senior management van USG People op evenwichtigheid beoordeeld. Het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur is opgebouwd uit vijf componenten: vaste bruto jaarbeloning, een variabele cashbeloning voor de korte termijn, een variabele aandelenbeloning voor de lange termijn, de pensioenbijdrage, een auto en overige emolumenten. 1) Vaste bruto jaarbeloning De Raad van Commissarissen hanteert voor de vaste bruto jaarbeloning van de leden van de Raad van Bestuur op basis van de eerder genoemde arbeidsmarkt referentiegroep een marktbeloningsniveau tussen de mediaan en het derde kwartiel. 2/15

3 De vaste bruto jaarbeloningen zijn voor de periode in principe als volgt vastgesteld: Vaste bruto jaarbeloning CEO CFO 3) COO 2) CCO ) In afwijking van het beleid bedraagt de vaste bruto jaarbeloning voor de COO Professional Solutions & Specialist Staffing tot en met , omdat hier sprake is van een eerste startfase van de produkt-marktcombinatie Professional Solutions. 3) De vast bruto jaarbeloning voor de CFO bedraagt met ingang van en bedroeg tot en met De Raad van Commissarissen behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen van bovengenoemde beloningsniveaus af te wijken. 2) Variabele cashbeloning korte termijn Met ingang van 2012 is door de Raad van Commissarissen gekozen de strategische groei van USG People te meten aan de hand van twee financiële prestatie-indicatoren, te weten Earnings Before deduction of Interest, Tax and Amortisation (EBITA) als percentage van de omzet en EBITA als percentage van de bruto marge. Tot en met werd de strategische groei van USG People gemeten aan de hand van EBITA als percentage van de omzet en omzetgroei. De variabele cashbeloning korte termijn blijft daarnaast gekoppeld aan een derde financiële prestatieindicator: Days Sales Outstanding (gemiddelde DSO). Een deel van de variabele cashbeloning korte termijn is afhankelijk gemaakt van resultaten op kwalitatieve doelen. De kwalitatieve doelstellingen voor de variabele cashbeloning voor de korte termijn hebben betrekking op Leiderschap, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie. De te bereiken resultaten binnen deze doelgebieden worden in het licht van de strategische ontwikkeling van USG People jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het beleid voor de variabele cashbeloning voor de korte termijn is als volgt gedefinieerd: a. De target variabele cashbeloning korte termijn wordt voor maximaal 70% van de vaste bruto jaarbeloning gekoppeld aan de resultaten op financiële parameters, te weten EBITA als percentage van de omzet en EBITA als percentage van de bruto marge. De variabele cashbeloning korte termijn die aan kwalitatieve resultaatdoelstellingen wordt toegekend, bedraagt maximaal 30% van de vaste bruto jaarbeloning; b. Voorafgaand aan elk prestatiejaar worden de financiële resultaatdoelstellingen voor het betreffende jaar vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Na afloop van elk prestatiejaar wordt vastgesteld in hoeverre de voor dat jaar geldende financiële resultaatdoelstellingen en kwalitatieve doelstellingen zijn gehaald; c. De drempelwaarde (D) (exclusief de maximale 10% DSO korting), target (T) en maximum (M) variabele cashbeloning korte termijn als percentage van de vaste bruto jaarbeloning zijn voor de leden van de Raad van Bestuur als volgt: D 28% - T 70% - M 100%; d. Indien de resultaten op de financiële parameters lager dan de drempelwaarde zijn en ook in het geheel geen resultaat op de kwalitatieve doelstellingen wordt behaald, dan is de variabele cashbeloning korte termijn nihil; 3/15

4 e. Indien de vooraf vastgestelde doelstelling op Days Sales Outstanding niet wordt behaald, is een lineaire kortingsfactor van maximaal 10% op dat deel van variabele cashbeloning korte termijn van toepassing dat aan de financiële resultaten is gekoppeld; f. De variabele cashbeloning korte termijn is voor alle leden van de Raad van Bestuur op dezelfde wijze gemaximeerd, te weten éénmaal de vaste bruto jaarbeloning, exclusief pensioenbijdrage; g. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van de bestuurder (claw back); h. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd; i. Indien en voor zover een lid van de Raad van Bestuur in enig boekjaar slechts gedeeltelijk werkzaam is geweest voor de vennootschap of één van de dochtervennootschappen zal de variabele cashbeloning korte termijn pro rato worden toegekend. 3) Variabele aandelen beloning lange termijn De Raad van Commissarissen heeft in relatie tot de variabele aandelenbeloning lange termijn voor de periode een nieuw aandelenplan vastgesteld dat op 26 mei door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is goedgekeurd. Het beleid voor de variabele aandelenbeloning voor de lange termijn is als volgt gedefinieerd: a. De variabele aandelenbeloning lange termijn (prestatie aandelen) wordt jaarlijks voorwaardelijk toegekend op basis van de resultaten op vooraf vastgestelde financiële parameters. Met ingang van 2012 zijn dit EBITA als percentage van de omzet en EBITA als percentage van de bruto marge (tot en met EBITA als percentage van de omzet en omzetgroei). Daarnaast wordt een deel van de variabele aandelenbeloning lange termijn jaarlijks voorwaardelijk toegekend aan de hand van kwalitatieve doelstellingen; b. Voorafgaand aan elk prestatiejaar worden de financiële resultaatdoelstellingen voor het betreffende jaar vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Na afloop van elk prestatiejaar wordt vastgesteld in hoeverre de voor dat jaar geldende financiële resultaatdoelstellingen en kwalitatieve doelstellingen zijn gehaald; c. De target variabele aandelenbeloning lange termijn wordt voor 70% gekoppeld aan financiële resultaatdoelstellingen, te weten EBITA als percentage van de omzet en EBITA als percentage van de bruto marge. Voor 30% geldt dat deze gekoppeld is aan kwalitatieve doelstellingen; d. De spreiding van drempelwaarde (D) target (T) maximum (M) van het aantal voorwaardelijk toe te kennen aandelen dat verbonden is aan de financiële resultaatdoelstellingen bedraagt 28% (D) - 70% (T) - 140% (M) van het totaal target aantal aandelen. Voor het behalen van de resultaten op de kwalitatieve doelstellingen is 30% van het totaal target aantal aandelen beschikbaar. Hiermee is het targetaantal 100%. Als de resultaten lager zijn dan de gedefinieerde drempelwaarde is het aantal voorwaardelijk toe te kennen aandelen nihil. Indien de maximale resultaten worden behaald (financiële en kwalitatieve doelstellingen) bedraagt het aantal onvoorwaardelijk toe te kennen aandelen 140% + 30% = 170% van het targetaantal aandelen; e. De bruto waarde van het aantal voorwaardelijk toegekende aandelen over elk afzonderlijk prestatiejaar zal nooit meer bedragen dan éénmaal de vaste bruto jaarbeloning exclusief pensioenbijdrage; f. De prestatieperiode van het Unique Share Plan omvat vier jaar. Na deze periode van vier jaar wordt de som van alle jaarlijks voorwaardelijk toegekende aandelen onvoorwaardelijk toegekend; 4/15

5 g. Aandelen worden slechts onvoorwaardelijk toegekend indien de bestuurder ten tijde van de formele onvoorwaardelijke toekenning (op de eerste werkdag met ex-dividenduitkering na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015) nog in dienst is van de vennootschap; h. USG People neemt de over de waarde van de aandelen op het moment van onvoorwaardelijke toekenning verschuldigde loonheffing voor haar rekening; i. Na de onvoorwaardelijke toekenning geldt een holdingperiode van één jaar, waarin de aandelen niet mogen worden overgedragen; j. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele beloning die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van de bestuurder (claw back); k. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd. Het aantal aandelen, dat over de prestatieperiode van vier jaar voorwaardelijk toegekend kan worden op basis van het Unique Share Plan, is als volgt vastgesteld: Target aandelen prestatieperiode Maximum aandelen prestatieperiode CEO CFO 4) COO 5) CCO ) Het target en maximum aantal aandelen van de CFO over de volledige prestatieperiode bedraagt met ingang van respectievelijk en Het target en maximum aantal aandelen van de CFO over de volledige prestatieperiode van het plan bedroeg tot en met respectievelijk en ) In afwijking van het beleid bedraagt het aan de COO Professional Solutions & Specialist Staffing voorwaardelijk toe te kennen target aantal aandelen over de prestatieperiode van vier jaar tot en met en het maximum aantal De Raad van Commissarissen behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen van het bovengenoemde target aantal aandelen per jaar af te wijken. 4) Pensioenbijdrage De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een bruto pensioenbijdrage van 23% van de vaste bruto jaarbeloning. 5) Auto en overige emolumenten Aan de leden van de Raad van Bestuur wordt een voor de uitoefening van hun functie passende lease-auto ter beschikking gesteld. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vaste representatievergoeding. Eventueel gemaakte zakelijke representatiekosten worden op declaratiebasis vergoed. 5/15

6 Benoemingsbeleid Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn benoemd voor een periode van vier jaar vanaf het moment van benoeming: Eerste jaar van benoeming Benoemd tot en met CEO Rob Zandbergen 6) Zie toelichting 31 december 2014 CFO Leen Geirnaerdt 20 december december 2014 COO Eric de Jong 20 december december 2014 COO Hans Coffeng 20 december december ) COO Hubert Vanhoe 10 mei ) 9 mei 2016 CCO Albert Jan Jongsma 20 december december ) Rob Zandbergen is sinds bestuurder van Solvus NV en direct aansluitend bestuurder van USG People. In verband met het uniformeren van de arbeidsvoorwaarden van alle bestuurders, is zijn benoeming voor onbepaalde tijd per omgezet in een benoeming voor vier jaar. 7) Hans Coffeng is formeel teruggetreden als bestuurder van USG People. 8) De voorgenomen benoeming van Hubert Vanhoe wordt op ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Opzegging- en afvloeiingsbeleid Met de leden van de Raad van Bestuur is een opzegtermijn van drie maanden overeengekomen voor de bestuurders en van zes maanden voor de vennootschap. De vergoeding bij ontslag, welke niet aan de persoon verwijtbare oorzaken betreft, bedraagt (met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn) maximaal eenmaal de vaste bruto jaarbeloning, berekend als het bruto vaste jaarinkomen inclusief pensioenbijdrage. Indien het maximum van eenmaal de vaste bruto jaarbeloning voor een lid van de Raad van Bestuur die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze persoon in dat geval in aanmerking voor een beëindigingvergoeding van maximaal tweemaal de vaste bruto jaarbeloning inclusief pensioenbijdrage. Indien de vennootschap de aanstelling en het dienstverband beëindigt om redenen die wel aan de persoon verwijtbare oorzaken betreffen, dan is de vennootschap in het geheel geen vergoeding verschuldigd. Bij beëindiging van het dienstverband als gevolg van een overname van de onderneming, welke leidt tot een change of control, zal de ontslagvergoeding tweemaal de vaste bruto jaarbeloning bedragen, inclusief pensioenbijdrage, verhoogd met een twaalfde van deze vaste bruto jaarbeloning, inclusief pensioenbijdrage, voor elk jaar dat het dienstverband met USG People duurt. Deze ontslagvergoeding zal echter niet meer bedragen dan driemaal de vaste bruto jaarbeloning, inclusief pensioenbijdrage. USG People hanteert een beleid voor ontslagvergoeding in geval van change of control om recht te doen aan het meerjarige dienstverband van leden van de Raad van Bestuur en bovendien om, gegeven de aandeelhoudersstructuur van USG People, de positie als bestuurder van de onderneming te beschermen. 6/15

7 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code De remuneratie- en benoemingscommissie volgt de rapportages van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code nauwlettend. De commissie heeft het remuneratiebeleid getoetst aan de Nederlandse Corporate Governance Code (verder de Code ) en heeft geconcludeerd geheel in overeenstemming met de Code te handelen, met uitzondering van de vergoeding bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder als gevolg van een overname van de onderneming, welke leidt tot een change of control, welke in dit hoofdstuk nader zal worden toegelicht. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de bestuurders heeft de Raad van Commissarissen de resultatenontwikkeling, de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen en niet-financiële indicatoren die relevant zijn voor de lange termijn doelstellingen van de vennootschap in overweging genomen. De Raad van Commissarissen heeft de implicaties voor de verschillende variabele beloningscomponenten doorgerekend door middel van scenarioanalyses (Code II.2.3 en 13b). De prestatieperiode voor de variabele aandelenbeloning lange termijn (prestatieaandelen) is vier jaar, waarna een holding periode van één jaar geldt (Code II.2.4). De vergoeding bij ontslag, welke niet aan de persoon verwijtbare oorzaken betreft, bedraagt maximaal eenmaal de vaste bruto jaarbeloning inclusief pensioenbijdrage. Indien het maximum van éénmaal de vaste bruto jaarbeloning voor een lid van de Raad van Bestuur die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze persoon in dat geval in aanmerking voor een beëindigingvergoeding van maximaal tweemaal de vaste bruto jaarbeloning, inclusief pensioenbijdrage. Indien de vennootschap de aanstelling en het dienstverband beëindigt om redenen die wel aan de persoon verwijtbare oorzaken betreffen, dan is de vennootschap in het geheel geen vergoeding verschuldigd. Bij beëindiging van het dienstverband als gevolg van een overname van de onderneming, welke leidt tot een change of control, zal de ontslagvergoeding tweemaal de vaste bruto jaarbeloning bedragen, inclusief pensioenbijdrage, verhoogd met 1/12 van deze vaste bruto jaarbeloning, inclusief pensioenbijdrage, voor elk jaar dat het dienstverband met USG People duurt. Deze ontslagvergoeding zal echter niet meer bedragen dan driemaal de vaste bruto jaarbeloning, inclusief pensioenbijdrage. USG People hanteert een beleid voor ontslagvergoeding in geval van change of control om recht te doen aan het meerjarige dienstverband van leden van de Raad van Bestuur en bovendien om, gegeven de aandeelhoudersstructuur van USG People, de positie als bestuurder van de onderneming te beschermen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 mei hebben de aandeelhouders hun goedkeuring gegeven aan het remuneratiebeleid. Hiermee kan geconcludeerd worden dat USG People voldoet aan de verplichting van de Code tot uitleg. Het bezoldigingsbeleid draagt bij aan de realisatie van de lange termijn doelstellingen van de vennootschap (Code II.2.12). De prestatiecriteria die in de variabele beloning korte en lange termijn worden gehanteerd, zijn identiek. 7/15

8 De aard van de onderneming laat zich aan de hand van deze prestatiecriteria, mede gezien haar kortcyclische karakter, ook juist voor de lange termijn effectief sturen. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging die is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen (Code II.2.11). De Raad van Commissarissen heeft tevens de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd (Code II.2.10). 8/15

9 Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Remuneratie Raad van Bestuur De beloning van de Raad van Bestuur is opgebouwd uit vijf componenten: de vaste bruto jaarbeloning, een variabele cashbeloning voor de korte termijn, een variabele aandelenbeloning voor de lange termijn, pensioenbijdrage, auto en overige emolumenten. De remuneratie van de individuele leden van de Raad van Bestuur over het jaar was als volgt: Vaste bruto jaar beloning Variabele cash beloning korte termijn 9) Variabele aandelenbeloning lange termijn 10) Pensioenbijdrage Totaal Auto en overige emolumenten Rob Zandbergen ) ) ) Leen Geirnaerdt ) Hans Coffeng ) Eric de Jong ) Albert Jan Jongsma ) Hubert Vanhoe 16) ) Variabele cashbeloning korte termijn betreffende het boekjaar 10) Bevat de toekenning van aandelen vanuit het Unique. Share Plan en het Unique Share Plan , conform IFRS 2 verwerkt 11) Beloning als CEO, periode ) Beloning als CFO, periode ) Beloning als CEO a.i., periode ) Periode ) Periode ) Periode Zie voor de variabele cashbeloning lange termijn verder het overzicht op pagina 10. De variabele cashbeloning korte termijn De variabele cashbeloning korte termijn werd in voor maximaal 70% van de vaste bruto jaarbeloning gekoppeld aan de resultaten op financiële parameters, te weten EBITA als percentage van de omzet, omzetgroei en DSO (Days Sales Outstanding). 9/15

10 De variabele cashbeloning korte termijn die aan kwalitatieve resultaatdoelstellingen werd toegekend, bedroeg maximaal 30% van de vaste bruto jaarbeloning. De kwalitatieve doelstellingen en te behalen resultaten worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van Commissarissen en zijn toegespitst op de strategische ontwikkeling van de onderneming. De kwalitatieve doelstellingen voor de variabele cashbeloning voor de korte termijn in hadden betrekking op Leiderschap (7,5% van de vaste bruto jaarbeloning), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (7,5% van de vaste bruto jaarbeloning) en Innovatie (15% van de vaste bruto jaarbeloning). Op basis van een realisatie van 0% op financiële parameters, werd 0% van de vaste bruto jaarbeloning aan variabele cashbeloning korte termijn uitgekeerd. Op basis een realisatie van 100% op kwalitatieve resultaatdoelstellingen, werd 30% van de vaste bruto jaarbeloning aan variabele cashbeloning korte termijn uitgekeerd. De variabele aandelenbeloning lange termijn (zie ook toelichting op de jaarrekening, 8.2) Hieronder volgt een gedetailleerde verantwoording van het aantal aandelen dat in onvoorwaardelijk danwel voorwaardelijk is toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur: Prestatieperiode Rob Zandbergen CEO Leen Geirnaerdt CFO Hans Coffeng COO Eric de Jong COO Albert Jan Jongsma CCO Onvoorwaardelijke toekenning aandelen Aantal onvoorwaardelijk toegekend 17) Datum onvoorwaardelijke toekenning 26/05/ 26/05/ 26/05/ 26/05/ 26/05/ Restrictie tot datum 26/05/ 26/05/ 26/05/ 26/05/ 26/05/ Aantal verkocht n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Slotkoers onvoorwaardelijke toekenning 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 25% retentie award ) Datum toekenning retentie award AVA 2014 AVA 2014 AVA 2014 AVA 2014 AVA ) Het opgenomen aantal aandelen, betreft het aantal aandelen dat werd toegekend aan de individuele leden van de Raad van Bestuur over de periode waarin zij binnen de prestatieperiode lid waren van de Raad van Bestuur. 18) Indien de onvoorwaardelijk toegekende aandelen over de prestatieperiode tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014 zijn aangehouden en de bestuurder op dat moment nog in dienst is van de vennootschap, wordt gelijktijdig met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014 een retentie award van 25% toegekend over het in onvoorwaardelijk toegekende aantal aandelen. Voorwaardelijke toekenning aandelen 19) Prestatieperiode Prestatiejaar Rob Zandberge nceo Leen Geirnaerdt CFO Hans Coffeng COO Eric de Jong COO Albert Jan Jongsma CCO Hubert Vanhoe COO Aantal aandelen (target) Aantal aandelen (maximum) Aantal toegekend (resultaat) Datum toekenning 10/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 Gemiddelde slotkoers prestatiejaar 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 Datum onvoorwaardelijke toekenning AVA 2015 AVA 2015 AVA 2015 AVA 2015 AVA 2015 AVA 2015 Restrictie tot datum AVA 2016 AVA 2016 AVA 2016 AVA 2016 AVA 2016 AVA /15

11 19) De voorwaardelijke toekenning van aandelen wordt na afloop van elk boekjaar verantwoord in het remuneratierapport. Aandelen worden slechts onvoorwaardelijk toegekend indien de bestuurder ten tijde van onvoorwaardelijke toekenning nog in dienst is van de vennootschap. Samenvatting en verantwoording van de methoden die zijn gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria voor variabele beloning korte- en lange termijn is voldaan: Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen voorafgaand aan het boekjaar targets vast ten aanzien van de te hanteren prestatiecriteria. Voor golden de volgende prestatiecriteria: EBITA als percentage van de omzet, omzetgroei en DSO (Days Sales Outstanding). Hierbij worden tevens minimum resultaten gedefinieerd, om de drempel te bepalen waaronder geen variabele beloning (korte en lange termijn) wordt toegekend. Ook wordt de bovengrens vastgesteld ten aanzien van te behalen resultaten. De variabele beloning korte en lange termijn zijn beide afzonderlijk gemaximeerd op éénmaal de vaste bruto jaarbeloning (exclusief pensioenbijdrage). Derhalve bedraagt het totaal aan variabele beloning (korte en lange termijn) in enig jaar nooit meer dan twéémaal de bruto jaarbeloning (exclusief pensioenbijdrage). Na afloop van ieder boekjaar worden, na uitgebreide interne controle, de resultaten op omzetgroei en EBITA ter controle aangeboden aan de externe accountant. In afwachting van de goedkeuring van de resultaten, wordt een voorlopige inschatting gemaakt van de toekenning van de variabele beloning korte en lange termijn. Het besluit van toekenning, na goedkeuring van de jaarcijfers, wordt door de Raad van Commissarissen genomen en vastgelegd. Optierechten Er gelden naast het bestaande aandelenplan geen optierechten voor leden van de Raad van Bestuur. Leningen Er zijn geen leningen noch garanties verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur. Afvloeiingsregeling Hans Coffeng Het dienstverband van Hans Coffeng met USG People N.V. is per 31 december beëindigd. Partijen zijn in verband met de beëindiging van het dienstverband de volgende afvloeiingsvergoeding overeengekomen: De afvloeiingsvergoeding van (exclusief bijkomende kosten) is als volgt opgebouwd: beëindigingsvergoeding opzegtermijnbetaling advocaatkosten Totaal De beëindigingsvergoeding is gelijk aan circa 1,45 maal de vaste bruto jaarbeloning, inclusief pensioenbijdrage. De opzegtermijnbetaling bestaat uit het over de opzegtermijn verschuldigde brutoloon, inclusief pensioenbijdrage. De Raad van Commissarissen meent dat deze afvloeiingsvergoeding in haar totaliteit redelijk is, mede gezien de lange duur van het dienstverband van Hans Coffeng bij USG People. De afvloeiingsvergoeding is in lijn met wat hierover in de arbeidsovereenkomst met Hans Coffeng werd vastgelegd. 11/15

12 Remuneratie Raad van Commissarissen In verband met de toegenomen verantwoordelijkheden en werkdruk is de remuneratie van de Raad van Commissarissen per 1 januari aangepast. De aandeelhouders hebben tijdens door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei, de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en van de leden van de Raad van Commissarissen per vastgesteld. De vaste vergoeding van de voorzitter en van de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op en per jaar. Per 1 januari ontvangen alle leden van de interne commissies voor hun werkzaamheden uit hoofde van deze commissies een bedrag van per jaar. Daarnaast ontvangen alle leden van de Raad van Commissarissen een onkostenvergoeding van per jaar. De individuele beloning van de leden van de Raad van Commissarissen voor was als volgt: Periodieke beloning (inclusief onkostenvergoeding) 2010 Cees Veerman Christian Dumolin Joost van Heyningen Nanninga Rinse de Jong 20) Marike van Lier Lels Alex Mulder ) lid vanaf 20/12/2010, vanaf 01/09/2010 toegevoegd aan de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen bezitten geen opties op aandelen. Er zijn geen leningen, voorschotten of daarop betrekking hebbende garanties afgegeven aan leden van de Raad van Commissarissen. 12/15

13 Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2012 Remuneratie Raad van Bestuur De remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur is op basis van het remuneratiebeleid , voor 2012 als volgt opgebouwd. De beloning is opgebouwd uit vijf componenten: 1) Vaste bruto jaarbeloning De vaste bruto jaarbeloning voor de leden van de Raad van Bestuur is de volgende: 2012 Rob Zandbergen (CEO) Leen Geirnaerdt (CFO) Eric de Jong (COO) Hubert Vanhoe (COO) 21) Albert Jan Jongsma (CCO) ) De intentie is om de vaste bruto jaarbeloning van Hubert Vanhoe op basis van de evaluatie van de eerste startfase van de produkt-marktcombinatie Professional Solutions met ingang van te verhogen naar Tot geldt een vaste bruto jaarbeloning van ) Variabele cashbeloning korte termijn 2012 De targets voor de variabele cashbeloning korte termijn 2012 zijn in de ogen van de Raad van Commissarissen zowel ambitieus als realistisch. De target variabele cashbeloning korte termijn wordt voor 70% van de vaste bruto jaarbeloning gekoppeld aan de resultaten op financiële parameters, te weten EBITA als percentage van de omzet en EBITA als percentage van de bruto marge. De overige 30% is gekoppeld aan kwalitatieve doelstellingen en bedraagt maximaal 30% van de vaste bruto jaarbeloning. Target variabele cashbeloning Maximum variabele cashbeloning Rob Zandbergen (CEO) Leen Geirnaerdt (CFO) Eric de Jong (COO) Hubert Vanhoe (COO) 22) Albert Jan Jongsma (CCO) ) De intentie is om de target- en maximum variabele cashbeloning van Hubert Vanhoe op basis van de evaluatie van de eerste startfase van de produkt-marktcombinatie Professional Solutions met ingang van te verhogen naar respectievelijk en Voor het jaar 2012 geldt een target - en maximum variabele cashbeloning van respectievelijk en ) Variabele aandelenbeloning lange termijn 2012 De targets voor de variabele aandelenbeloning lange termijn voor het prestatiejaar 2012 zijn in de ogen van de Raad van Commissarissen zowel ambitieus als realistisch. Bij realisatie van de targetdoelstelling op deze financiële prestatiecriteria wordt na afloop van het boekjaar 70% van het totale aantal targetaandelen voorwaardelijk toegekend. Als het maximum 13/15

14 resultaat op deze financiële prestatiecriteria wordt behaald, wordt na afloop van het boekjaar tweemaal het totale aantal targetaandelen voorwaardelijk toegekend. Wanneer ook de resultaten op de kwalitatieve doelstellingen volledig worden bereikt, wordt na afloop van het boekjaar nog eens maximaal 30% van het aantal targetaandelen voorwaardelijk toegekend. In 2012 zullen, afhankelijk van de te behalen resultaten, voorwaardelijk de volgende targetaantallen aandelen in het Unique Share Plan worden toegekend: Voorwaardelijke toekenning aandelen 23) Prestatieperiode Prestatiejaar 2012 Rob Zandbergen CEO Leen Geirnaerdt CFO Eric de Jong COO Hubert Vanhoe COO 24) Albert Jan Jongsma CCO Aantal aandelen (target) Aantal aandelen (maximum) Aantal toegekend (resultaat) Datum toekenning AVA 2013 AVA 2013 AVA 2013 AVA 2013 AVA 2013 Gemiddelde slotkoers prestatiejaar Datum onvoorwaardelijke toekenning AVA 2015 AVA 2015 AVA 2015 AVA 2015 AVA 2015 Restrictie tot datum AVA 2016 AVA 2016 AVA 2016 AVA 2016 AVA ) De voorwaardelijke toekenning van aandelen wordt na afloop van elk boekjaar verantwoord in het remuneratierapport. Aandelen worden slechts onvoorwaardelijk toegekend indien de bestuurder ten tijde van onvoorwaardelijke toekenning nog in dienst is van de vennootschap. 24) De intentie is om de target- en maximum variabele aandelenbeloning van Hubert Vanhoe op basis van de evaluatie van de eerste startfase van de produkt-marktcombinatie Professional Solutions met ingang van te verhogen naar respectievelijk en aandelen voorwaardelijk voor ieder prestatiejaar. Voor het prestatiejaar 2012 geldt een target - en maximum variabele aandelenbeloning van respectievelijk en aandelen voorwaardelijk. 4) Pensioenbijdrage De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een bruto pensioenbijdrage van 23% van de vaste bruto jaarbeloning. 5) Lease-auto en overige emolumenten Aan de leden van de Raad van Bestuur wordt een voor de uitoefening van hun functie passende lease-auto ter beschikking gesteld. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vaste representatievergoeding. Eventueel gemaakte zakelijke representatiekosten worden op declaratiebasis vergoed. 14/15

15 Samenstelling en remuneratie Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden: Cees Veerman (voorzitter), Christian Dumolin, Joost van Heyningen Nanninga, Rinse de Jong, Marike van Lier Lels en Alex Mulder. Rooster van aftreden De Raad van Commissarissen kent voor haar leden het volgende rooster van aftreden: Eerste jaar van benoeming Benoemd tot Cees Veerman Christian Dumolin Joost van Heyningen Nanninga Rinse de Jong Marike van Lier Lels Alex Mulder Remuneratie De remuneratie van de commissarissen zal in 2012 ongewijzigd blijven. De vaste vergoeding van de voorzitter en van de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt respectievelijk en per jaar. Voorts ontvangen alle leden van de interne commissies voor hun werkzaamheden voor deze commissies een bedrag van per jaar. Daarnaast ontvangen alle leden van de Raad van Commissarissen een onkostenvergoeding van per jaar. Periodieke beloning (inclusief vergoedingen) 2012 Voorzitter Leden /15

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats.

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats. Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid 2011-2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2014

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding

remuneratierapport Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratieverslag Hoofdstuk 3: Remuneratiebeleid 2011-2014 Hoofdstuk 4: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 5: Remuneratie 2011

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Remuneratiebeleid 2011-2014 Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur van USG People wordt voor een periode van meerdere jaren vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Arcadis Hays (UK) PostNL BAM Groep Heijmans Randstad Boskalis Imtech Robert Walters (UK) Brunel Michael Page (UK) SBM Offshore

Arcadis Hays (UK) PostNL BAM Groep Heijmans Randstad Boskalis Imtech Robert Walters (UK) Brunel Michael Page (UK) SBM Offshore Het remuneratiebeleid dat USG People hanteert voor haar Raad van Bestuur is in 2015 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) voor de periode 2015-2018. Het remuneratiebeleid

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Hoofdstuk 3: Remuneratierverslag 2007 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Hoofdtuk 1: Inleiding Dit remuneratierapport

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling

remuneratierapport Indeling Indeling Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2008-2010 Hoofdstuk 3: De aangepaste Corporate Governance Code, aanpassing remuneratiebeleid en aanpassing samenstelling Executive Board Hoofdstuk

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Van links naar rechts Rinse de Jong Joost van Heyningen Nanninga Marike van Lier Lels Alex Mulder Christian Dumolin Cees Veerman

Van links naar rechts Rinse de Jong Joost van Heyningen Nanninga Marike van Lier Lels Alex Mulder Christian Dumolin Cees Veerman Van links naar rechts Rinse de Jong Joost van Heyningen Nanninga Marike van Lier Lels Alex Mulder Christian Dumolin Cees Veerman verslag van de raad van commissarissen 36 usg people jaarverslag 2011 Raad

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie op 2 maart 2015 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 3 maart 2015. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld.

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 februari 2014. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur.

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In het verslag

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

remuneratie rapport 2013 remuneratie

remuneratie rapport 2013 remuneratie remuneratie rapport 2013 remuneratie rapport 2013 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2013 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2017 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

Boekwaarde 1 januari 82 -

Boekwaarde 1 januari 82 - 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS. 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING. De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Remuneratierapport. Remuneratie

Remuneratierapport. Remuneratie 86 203 Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2008

Bezoldigingsbeleid 2008 Bezoldigingsbeleid 2008 A. Inleiding: 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2008 van BinckBank N.V. weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V. van 6 mei 2008

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Remuneratierapport. Remuneratie

Remuneratierapport. Remuneratie 2012 107 Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht.

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur

Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur Vrije vertaling Het huidige Remuneratiebeleid is op 15 mei 2008 aangenomen door de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Remuneratierapport. Tabel 5 Vast jaarsalaris, jaarlijkse variabele beloning, pensioenlasten en overige emolumenten (x 1.000, )

Remuneratierapport. Tabel 5 Vast jaarsalaris, jaarlijkse variabele beloning, pensioenlasten en overige emolumenten (x 1.000, ) Remuneratierapport 28 Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In het

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op donderdag 3 december 2009 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven.

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven. Hoofdlijnen remuneratierapport over 2010 Inleiding: Governance, principes en uitwerkingen De Governance Code Woningcorporaties is per 1 januari 2007 in werking getreden. Het principe uit de GCW ten aanzien

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009

Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009 Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009 2 A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2009 van BinckBank N.V. weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V.

Nadere informatie

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur te wijzigen. Het bestaande beleid

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 3 INHOUDS OPGAVE 4 5 INTRODUCTIE 7 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2014 11 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 5 INTRODUCTIE

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2015

REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur Het doel van dit rapport is om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Alliander en voor de Raad van Commissarissen, alsmede de uitvoering daarvan in 2013, transparant en gestructureerd weer te

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie