Beleidsplan Volkshaard Volkshaard cvba so 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Volkshaard 2014-2020. Volkshaard cvba so 1"

Transcriptie

1 Beleidsplan Volkshaard Volkshaard cvba so 1

2 Beleidsplan Volkshaard Inleiding Dit beleidsplan geeft de richting aan voor de beslissingen die de komende jaren worden genomen in de Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard. Het schetst een kader, het bepaalt in welke activiteiten Volkshaard wil uitblinken en zich wil onderscheiden. Daarbij wordt voor ogen gehouden dat de behoeften in sociale huisvesting oneindig zijn. De middelen zijn echter beperkt. Vandaar moeten keuzes gemaakt worden om Volkshaard doelmatig en doeltreffend te organiseren in de toekomst. Die schaarse middelen dus inzetten die de meeste sociale meerwaarde genereren. 2 Sociale huisvesting verankert het grondwettelijk recht op een menswaardig bestaan en recht op wonen. De Vlaamse Wooncode geeft daartoe de opdracht aan Sociale Huisvestingsmaatschappijen om betaalbaar en degelijk wonen mogelijk te maken. Om deze opdracht optimaal te kunnen invullen en succesvol te blijven dient de vennootschap voortdurend de veranderende omgevingsfactoren te capteren en in te spelen op de actuele uitdagingen. Darwin stelde: Het is niet de slimste of de sterkste die overleeft, maar diegene die zich best aan de omgeving aanpast. De oplossingen van vandaag zullen ongetwijfeld morgen niet meer hetzelfde succes kennen. Enerzijds geeft dit beleidsplan de mogelijkheid om de Missie en de Visie, de grondstroom, de richting en het gedachtengoed van de organisatie te borgen. Anderzijds moet het een instrument zijn om het beleid op gezette tijden bij te sturen. Als belangrijkste wijzigingen in omgevingsfactoren dienen te worden aangehaald: de aanhoudende besparingsdrift van de overheid; de verhoogde regulering en controles in de sector; de nood aan voortdurende verandering en innovatie; de wijzigende doelgroepen (gezinsverdunning, vergrijzing, ); de stijgende behoeften, de mondigheid en veeleisendheid van de huurders; de stijgende kostprijzen; de financieel-economische crisis; het stijgende belang van de extramurale en de transmurale zorg. Dit beleidsplan is tot stand gekomen na een strategische oefening vanuit de medewerkers met terugkoppelingen naar de Raad van Bestuur. Daarbij werden als opstap de klantenbehoeften bepaald, een sterkte/zwakteanalyse gemaakt, inzicht gekregen in de omgevings- en economische factoren en de impact gepeild van de regelgeving en de eigen positionering in het beleidsveld sociaal wonen. De Raad van Bestuur omschreef in haar zitting van 24 september 2013 de Missie, de Visie, de Waarden en Normen van de Maatschappij.

3 Klantgerichtheid MISSIE Financieel perspectief Solidariteit WAARDEN EN NORMEN STRATEGIE- KAART Intern processenperspectief professionalisme Cliëntenperspectief Integriteit VISIE Leer- en groeiperspectief Betaalbaar Aangename leefomgeving Voor iedereen toegankelijk Duurzaam Thuis Missie: Volkshaard maakt betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk. Visie: Wij willen een betaalbare en duurzame thuis in een aangename woonomgeving voor iedereen toegankelijk maken. Betaalbaar: we verhuren woongelegenheden tegen een redelijke kostprijs afhankelijk van het gezinsbudget, maar niet gratis. Duurzaam: we bieden levenslange woonzekerheid in een aangepaste, kwaliteitsvolle en ecologisch verantwoorde woongelegenheid. Aangename leefomgeving: we creëren een buurt waar het goed om leven is, fraai, rustig, goed bereikbaar in goed nabuurschap, in welzijn en in welbevinden. Voor iedereen toegankelijk: we stellen een patrimonium ter beschikking dat zich richt naar alle sociale doelgroepen met woonnoden. Thuis: we helpen zorgen voor geborgenheid in een vertrouwde omgeving. Waarden en Normen: Volgende waarden en normen staan centraal in ons handelen: Solidariteit: We zijn ons bewust van de samenhorigheid onder de mensen en we zijn bereid de consequenties daarvan te dragen. We doen er alles aan om mensen in nood te helpen. Iedereen is gelijkwaardig en wordt op dezelfde manier behandeld. Integriteit: We handelen sereen en met respect voor de geldende regelgeving, de normen en waarden van de organisatie. We maken enkel beloften die we kunnen waarmaken. We zijn oprecht, eerlijk en niet omkoopbaar. Klantgerichtheid: We leveren een kwaliteitsvolle dienstverlening aan interne en externe klanten. Het belang van de klant wordt altijd voor ogen gehouden, samen streven we naar de beste oplossing. We werken proactief met klanten en proberen voortdurend onze dienstverlening te verbeteren. Professionalisme: We zijn beroepsbekwaam. We doen er alles aan om ons vak goed uit te voeren, daarvoor zetten we alle beschikbare middelen in. Strategiekaart: In de strategiekaart die we ontwikkelen, vertalen we de missie en de strategie in factoren die nodig zijn om succes te kunnen hebben (Kritische Succesfactoren). We doen dit vanuit verschillende perspectieven: Financieel perspectief Cliëntenperspectief Intern processenperspectief Leer- en groeiperspectief 3

4 STRATEGIEKAART VOLKSHAARD FINANCIEEL PERSPECTIEF KLANTEN- PERSPECTIEF PROCESSEN- PERSPECTIEF LEER- EN GROEI- PERSPECTIEF Referentie in sociale huisvesting [F2] Tevreden bewoners die zich verbonden weten met de organisatie [K1] Beleidsbeïnvloeding op Vlaams, regionaal en lokaal vlak [K2] Woningen verhuren [P1] Woningen verkopen [P2] Ontwikkelingsbeleid voor competente medewerkers [L1] Financiële gezondheid (verzekeren van continuïteit en rendabiliteit) [F1] Doelgericht woonaanbod en dienstverlening [K3] Kwaliteitsvolle woongelegenheden en woonomgevingen ontwikkelen [K4] Financiële planning en opvolging [P3] Interne communicatie [P4] Werken met gemotiveerde en tevreden medewerkers [L2] Dynamische actor in sociaal wonen [F3] Win/win benadering van andere woonactoren [K5] [K6] Personeelsbeleid voeren [P5] Voorraad- en materiaalbeheer [P6] Resultaatgerichte vorming en coaching [L3] 4 Strategische Doelstellingen: De strategische doelstellingen geven aan welk resultaat Volkshaard uiteindelijk wil halen vanuit haar Missie en Visie op langere termijn. A. Volkshaard is de referentie in sociale huisvesting op vlak van aanbod, toegankelijkheid en bereikbaarheid [F2] Volkshaard moet een begrip zijn in de wereld van wonen en welzijn. Bij sociale huisvesting en in het woonaspect van welzijn dient een automatische positieve associatie gemaakt te worden met Volkshaard. Dit is het gevolg van een kwalitatief en kwantitatief superieur aanbod aan woongelegenheden op de sociale huisvestingsmarkt. De optimale samenwerking met lokale overheden, de private markt en non-profitpartners alsook een gedegen externe communicatie en marketing is daarbij van essentieel belang. Volkshaard is een betrouwbare partner. Volkshaard schuwt ook niet om de grenzen met Welzijn op te zoeken om naast het bieden van een comfortabele, degelijke en betaalbare woning eveneens een zorgaanbod te garanderen aan specifieke doelgroepen zoals bvb. mensen met een fysieke of mentale beperking, senioren, (ex)psychiatrische patiënten, MS-patiënten, (aanpasbare woningen, aanleunflats, mee uittekenen van een woonzorgzone, deelname aan het Europees samenwerkingsproject Gelet op de toenemende vergrijzing en het verminderen van de intramurale zorgverstrekking dient Volkshaard ook in de toekomst deze pioniers- en voortrekkersrol op dit vlak waar te maken.

5 B. Volkshaard is een dynamische actor in sociaal wonen [F3] Volkshaard speelt gepast in op elke opportuniteit om haar werking te continueren en te verbeteren. Ze stelt alles in het werk om haar patrimonium uit te breiden door blijvend grond te verwerven, het aantal wooneenheden te verhogen, beter af te stemmen op de behoeften van meer doelgroepen. Verkoop van patrimonium om de rekeningen dicht te rijden is geen optie. Maar ook door haar processen voortdurend te verbeteren, sneller en beter in te spelen op vragen van klanten en in te spelen op (regionale) behoeften. Onze prioriteit ligt op het behalen van het Bindend Sociaal Objectief. Bij de uitbreiding van ons patrimonium, overwegen we om de focus te leggen op landelijke gebieden, rekening houdende met het te behalen Bindend Sociaal Objectief (beter afstemmen op de behoeften van de doelgroep en lokale binding te bevorderen). Bepalen voor welke doelgroep we gaan bouwen en waar (stad vs. platteland), aanbod voorzien in alle( deel)gemeenten, In het kader van de evoluties in de sociale huisvestingssector is Volkshaard bereid tot verregaande samenwerking met andere partners in de sector, zowel verticaal als horizontaal, mede onder impuls van het stimuleren om te groeien naar een woonorganisatie. De meerwaarde van deze optimalisatie moet goed onderbouwd worden, de eigenheid van de huisvestingsmaatschappij moet worden gevrijwaard. Zij onderhoudt goede relaties met andere SHM s en koepelorganisaties en is actief op de verschillende relevante fora omtrent wonen en welzijn. Volkshaard is een actieve partner in het Lokaal Woonoverleg. Succesvol beleid voeren Financiën [F1] Financieel gezonde onderneming Meerjarenplan Verhogen van de inkomsten Kostenbeheersing Klanten [K1] Tevreden klanten die zich verbonden weten met de organisatie Tevredenheid verhogen Organiseren van een tevredenheidsenquête onder de bewoners/huurders Wachttijd technische interventies verkorten Betrokkenheid van bewoners verhogen Buurtwerking faciliteren Huisbewaarder als actieve schakel met de huurders Contactpersonen fungeren als aanspreekpunt Degelijke klachtenbehandeling organiseren [K2] Beleidsbeïnvloeding: Vlaams, regionaal en lokaal [K3] Doelgericht woonaanbod en dienstverlening [K4] Kwaliteitsvolle woongelegenheden en -omgeving ontwikkelen Processen [P1] Onderscheiden en beschrijven van processen (verhuren, financiële planning en opvolging, interne communicatie, personeelsbeleid, voorraad- en materiaalbeheer) [P2] Optimaliseren van de interne audit/controle [P3] Doelmatige samenwerking diensten Leren en groei [L1] Ontwikkelen tot competente medewerkers [L2] Werken met gemotiveerde, geëngageerde en tevreden medewerkers [L3] Inspelen op innovatieve en maatschappelijke trends Bijlagen 1. FINANCIËN [F1] Financieel gezonde onderneming Meerjarenplan Om haar continuïteit en haar rentabiliteit te verzekeren zal Volkshaard jaarlijks een boni realiseren in haar rekeningen. Hierna volgt een financieel meerjarenplan dat zowel de investerings- als de exploitatiebegroting bevat. Bovendien wordt de liquiditeitssituatie in perspectief weergegeven. Deze cijfergegevens worden verstrekt door de dienst Financiële planning van de VMSW (project financiële dienst Q3 2014). Simulatie met variabelen 5

6 6 De uitgangspunten, over een periode van 5 jaar, zijn de volgende: Gemiddeld jaarlijks opleveren van 100 nieuwe woongelegenheden en jaarlijks gemiddeld 1/25 van het patrimonium renoveren en dit in functie van de beschikbare budgetten bij de Vlaamse overheid. (evenwicht cashflow/renoveren) Beheersing van het personeelsbestand Inflatie, index Aandeel (frictie)leegstand Evolutie huurachterstal Gemiddelde boni laatste 5 jaren Maximum 7% van eigen liquide middelen naar individuele renovatiewerken en dit op basis van simulaties In samenwerking met de commissaris-bedrijfsrevisor worden relevante financiële ratio s bepaald die een vergelijking met gelijkaardige sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk maken (peer review) (project financiële dienst Q2 2014) FINANCIËLE RATIO S: liquiditeitsratio (5 jaar voor en 3 jaar na) solvabiliteitsratio schuldgraad financiële afhankelijkheid cashflow rentabiliteit PRODUCTIVITEITSRATIO S Er wordt gebruik gemaakt van productiviteitsratio s om bijsturingen te doen naar personeelsinzet en aanwending van werkingsmiddelen (bvb. personeelsinzet/1.000 woongelegenheden, gemiddelde verzekeringskost/woongelegenheid, verzekerd kapitaal/woongelegenheid, aantal schadegevallen). Het ontwikkelen van productiviteitsratio s en ter beschikking stellen van vergelijkende gegevens is een nuttige opdracht voor de VMSW. Wij willen een risicomanagement voeren, daartoe wordt een analyse gemaakt om via een interne audit en controle het management te informeren (project management opstart Q1 2014). Verhogen van de inkomsten De mogelijkheden om de inkomsten van een sociale huisvestingsmaatschappij te verhogen zijn zeer beperkt. Volkshaard neemt niettemin elke kans te baat om op een geoorloofde manier, vooral door procesoptimalisatie en informatisering haar inkomsten te verhogen en haar onkosten te verlagen. Uiteraard zullen de inkomsten het meest verhogen door het excellent uitvoeren van haar kernopdracht m.n. het bouwen en verhuren van woongelegenheden. Om bouwprojecten op lange termijn te kunnen plannen, is het onontbeerlijk om over voldoende grondreserves te beschikken. Hiertoe wordt de huidige oppervlakte aan bouwgrondreserves bestendigd. Ongetwijfeld is een positief contact met gemeentebestuurders en met projectontwikkelaars hierbij van groot belang (overzicht grondreserve jaarverslag). De laatste tien jaar is Volkshaard er in geslaagd om jaarlijks honderd nieuwe woongelegenheden ter beschikking te stellen. De maatschappij streeft er naar de volgende jaren minstens dit ritme aan te houden, over een tijdsspanne van 10 jaar. Elk project dient aldus uitgewerkt te worden dat het op een termijn van 25 jaar minstens kostendekkend is, ervan uitgaande dat de huurprijs de gemiddelde huurprijs binnen ons patrimonium benadert (project technische dienst ivm voorwaarden en criteria). Momenteel hebben SHM s geen vat op de te verwachten huurprijzen van nieuwbouwprojecten, de effectieve huurprijzen zijn pas gekend op moment van bewoning: Waar bouwen we: stad of platteland? In de buitengemeentes liggen onze huurprijzen momenteel nog hoger: WAARDE? In het recente verleden is er gekozen om vooral te opteren voor woonunits met 2 slaapkamers. Toewijzing kan in 10% van de gevallen ook gebeuren voor alleenstaanden, dit heeft uiteraard ook impact op de huurprijs. KRUISTABEL: woontypologie/stad, platteland/huurprijs per type en locatie Wat bouwen we? Duurzaam, onderhoudsvriendelijk, zodat renovatie zolang mogelijk kan uitgesteld worden. Er worden projecten opgezet om de huurachterstallen en -lastenachterstallen te beheersen en te beperken. Uitgangspunt is in een zo vroeg mogelijke fase achterstal te detecteren o.m. door huurders te stimuleren om signalen te geven bij verwachte betalingsmoeilijkheden. Huurders met achterstal worden langs snelle communicatiekanalen voortdurend aangespoord tot betaling. Volkshaard streeft naar een maximale huurachterstand van 0,75% op de totale huuromzet en 0,75% achterstallige huurders op het totaal bestand (project financiële dienst Q3 2014) + (cijfers evolutie huurachterstal). Tevens zal een verhoogde alertheid worden uitgebouwd om sociale fraude en domiciliefraude te voorkomen en te bestrijden (project sociale dienst 2015). Er worden procedures uitgewerkt om meldingen te registreren en sneller op te volgen. Regelmatige renovatie van het woonpatrimonium is onontbeerlijk en getuigt van beheer als goed huisvader op termijn. Gedurende de renovatie is

7 de woongelegenheid niet bewoonbaar en dus niet productief. Dit betreft een structurele leegstand. De periode van leegstand dient te worden ingeperkt. Indien er geopteerd wordt om te renoveren mét blijvende bewoning van de sociale huurder, is er echter géén grondige renovatie mogelijk. Een duurzame renovatie kan enkel gebeuren bij volledige leegstand. Er wordt nagedacht over collectieve renovatie met een doorschuifsysteem. Binnen de 3 categorieën leegstand (frictieleegstand, individuele leegstand, collectieve leegstand) zijn verschuivingen mogelijk in functie van de beslissingen rond welk type renovaties er zullen gebeuren (grondig, beperkt?) Hiertoe zullen volgende maatregelen worden genomen: (project technische dienst na analyse en evaluatie van huidig proces) + (cijfers evolutie structurele leegstand Q1 2014). Frictieleegstand is de leegstand die ontstaat tussen twee verhuringen van een verhuurbaar pand. Ook hierbij worden onnodig huurinkomsten gederfd. Deze frictieleegstand zal worden beperkt door inkorten van de procedures van herverhuring o.m. door snellere interne communicatie en inkorten van beslissingstermijn van de nieuwe huurder (project sociale dienst) + (cijfers frictieleegstand). Ook preventief optreden i.v.m. woonattitude en regelmatig onderhoud bij huurders zal helpen het patrimonium in goede staat te houden (bv. Lijsten op te volgen, huisbezoeken (voorstel tot aanwerving huisbezoeker (medewerker Ondersteunende diensten): Jaarlijks dienen X-aantal woongelegenheden/bewoners bezocht te worden, ) project sociale dienst met betrokkenheid Ondersteunende diensten i.s.m. Hogescholen? Jaarlijks vinden ongeveer 300 herverhuringen plaats. Frictieleegstand is dikwijls het gevolg van verkorte opzeggingstermijnen (72% à 1 maand opzeg) en weigeringen bij nieuwbouw. Op termijn wordt gestreefd naar een frictieleegstand van 1% op het globale patrimonium of 50 woongelegenheden. Preventieve - en groepsbezoeken zullen de termijnen inkorten. Procedure plaatsbeschrijvingen optimaliseren, inclusief het uitvoeren van prébezoeken, waarbij enerzijds de eventuele renovaties vroegtijdig kunnen ingepland worden en anderzijds ook de uittredende huurders op hun verantwoordelijkheden rond herstellingen en schade worden gewezen (mogelijkheid tot zelf herstellen van schade). Het voeren van prébezoeken heeft echter een personeelsimpact, een uitbreiding zal hiervoor noodzakelijk zijn). Verder dienen alle plaatsbeschrijvingen direct gelinkt te worden met de ERP/CRM software (Sociopack FBmodule). Procedure toewijzingen kan mogelijks geoptimaliseerd worden (toewijzing reservekandidaten, strikte opvolging van responstijden (wettelijke termijnen). Momenteel weigeren 1/3 van de kandidaat-huurders, dit heeft uiteraard ook impact op de leegstand (heropstart van de toewijzingsprocedure). Kostenbeheersing De bedrijfsvoering in Volkshaard is zuinig. De verantwoordelijken voeren een lean (strak) management. Alzo kunnen de kosten betaalbaar gehouden worden voor de huurder (via de huurlasten: kosten gemeenschappelijke delen), anderzijds heeft dit ook een impact op de duurzaamheid. Elke medewerker wordt kostenbewust gemaakt door o.m. communicatie rond en betrokkenheid bij financiële bedrijfsgegevens en kostenelementen. Creativiteit in zuinig omspringen met de middelen wordt aangemoedigd. Besparingen worden dikwijls gerealiseerd door veel kleine ingrepen. Regelmatig screenen en beoordelen van relevantie van bvb. abonnementen, materiaal is nuttig. Elke uitgave doorloopt de geëigende procedure met nazicht en validatie op het juiste niveau. Centralisatie van aankopen is aangewezen.(project management). Alle bestellingen bij externe leveranciers gebeuren in de regel na een prijsofferte bij verschillende leveranciers. Er wordt besteld bij de laagste conforme aanbieder tegen offerteprijs. Dit alles conform de wetgeving overheidsopdrachten. Afweging in eigen regie of extern, gelinkt aan de huidige personeelscapaciteit Systeem van eigenaarschap en toezichthouderschap op het materieel in het depot wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Om bouwprojecten op lange termijn te kunnen plannen is het onontbeerlijk over voldoende grondreserve te beschikken. Hiertoe wordt de huidige oppervlakte bouwgrondreserve bestendigd. Ongetwijfeld is een positief contact met gemeentebestuurders en met projectontwikkelaars hierbij van groot belang. Overzicht huidige grondreserve (project verwerven gronden-management). 7

8 8 2. KLANTEN [K1] Tevreden klanten die zich verbonden weten met de organisatie Huurders van Volkshaard zijn volwaardige klanten waarvoor de medewerkers zich dagdagelijks naar best vermogen inzetten. De medewerkers zijn zich bewust van hun dienstverlenende rol. Zij gedragen zich in al hun contacten klantgericht, vriendelijk en behulpzaam. Zij zijn er voor de bewoners.(project HR vorming (omgaan met moeilijke klanten, klantgericht handelen, ) Tevredenheid verhogen Organiseren van een tevredenheidsenquête onder de bewoners/huurders Vooraleer men de klantentevredenheid kan verhogen, dient een nulmeting te gebeuren rond de verschillende elementen die de klantentevredenheid bepalen. Om een zo representatief beeld te geven, wordt er voor geopteerd om de huurders na het 3 de jaar bewoning te bevragen. Het is van belang dat dergelijke tevredenheidsmeting op een gestandaardiseerde, gevalideerde en wetenschappelijk verantwoorde manier gebeurd. Dit geeft de mogelijkheid de tevredenheid in een evolutief perspectief te situeren en te vergelijken met gelijkaardige organisaties. Steunpunt Wonen heeft hiertoe een initiatief genomen, de eerste versie zal beschikbaar zijn eind 2014: project management (organisatie steekproef (aantallen, per wijk, etc), verwerking gegevens, resultaten en beleidsbeslissingen) Zonder vooruit te lopen op de resultaten van een tevredenheidsenquête kunnen reeds een aantal tevredenheidsverhogende maatregelen worden genomen of voorbereid. Wachttijd technische interventies inkorten Volkshaard heeft een uitgebreid patrimonium. Dagelijks gebeuren heel wat meldingen en worden vragen gesteld naar onderhoud en herstellingswerken. Een accurate opvolging en uitvoering draagt bij tot het instandhouden van het degelijk patrimonium. Tevens draagt het bij tot het wooncomfort van de bewoners en draagt dus bij tot hun tevredenheid. De efficiëntie van de opdrachtenbehandeling wordt verhoogd. (project ondersteunende dienst) cijfers looptijd afhandeling Q Er worden sluitende contracten afgesloten met aannemers en leveranciers rond trajecten en termijnen. Eveneens wordt de mogelijkheid onderzocht om elektronisch ondersteuning te bieden bvb op het moment van het plaatsbezoek of technische interventie onmiddellijk reeds via tablet hetzij een werkbon uit te schrijven hetzij een melding naar stockbeheer door te geven. Tevens kan er een inventarisatie gemaakt worden van de aanwezige installaties en bij het dossier van de woning gevoegd worden zodat er vrij snel zicht is op welke accommodatie en voorzieningen aanwezig zijn (type, leeftijd, ). Betrokkenheid van bewoners verhogen Huurders weten zich positief betrokken bij de bouwmaatschappij indien er een relevante en transparante communicatie gevoerd wordt. Zij voelen zich gewaardeerd wanneer met hun inbreng rekening gehouden wordt. Volkshaard opent nieuwe kanalen die wederzijdse communicatie met de bewoners mogelijk maakt (project management) huurdersadviesraad? Het adviesrapport rond communicatieonderzoek Gentse SHM s vanuit de Arteveldehogeschool in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, kan hiervoor een nuttige basis zijn. Hoe betrokkenheid verhogen? bijv. bewonerskrant, e-zine, huurdersadviesraad, etc (project) Buurtwerking faciliteren Het zijn vooral de bewoners zelf die moeten instaan voor het leefbaar maken en houden van hun buurt. Leefbaarheid verbeteren heeft verschillende uitzichten. Naast de fysieke omgeving met infrastructuur, groenaanleg, verkeersveiligheid, is er ook het aspect verdraagzaamheid, samenhorigheid, zorg dragen,. Een positieve uitstraling van een wijk is goed voor het imago van de sociale huisvesting en Volkshaard. Maar uiteindelijk zijn het de bewoners die beslissen wat ze van hun wijk willen maken i.s.m. relevante middenveldorganisaties, zijzelf moeten organiseren. Volkshaard schept een kader om buurtwerking te faciliteren (logistiek, ruimte, communicatie,...) en te sponsoren, elke bewonersgroep die een activiteit voor de buurt organiseert, kan rekenen op een sponsoring van jaarlijks maximum 75. Elk concreet initiatief vertrekt echter vanuit de bewoners (project vanuit management). Huisbewaarder als actieve schakel met de huurders Huisbewaarders nemen sinds jaar en dag een sleutelpositie binnen Volkshaard in. Het zijn gewaardeerde tussenpersonen, volwaardige medewerkers met een eigen expertise, met een rol als antenne

9 en doorgeefluik. Zij zijn het gezicht van de huisvestingsmaatschappij. Hun inbreng kan de kwaliteit van wonen van veel huurders positief beïnvloeden. Volkshaard zet de huisbewaarders actiever in. De opdracht wordt eigentijdser en rijker gemaakt met nadruk op de rol van go-between, ondersteuner, (project Ondersteunende diensten o.m. bepalen vanaf welk aantal appartementen een huisbewaarder/ conciërge dient voorzien te worden). Contactpersonen fungeren als aanspreekpunt De ervaring leert dat heel wat bewoners het beste voor hebben met hun wijk, hun buurt. Zij willen daarin ook een engagement opnemen. Er dient verder ook een duidelijke aflijning te gebeuren tussen de functie huisbewaarder en deze van toezichthouder. Beide functies worden omschreven. Respectievelijke functiekaarten worden opgemaakt (project Ondersteunende diensten). Motivering van vrijwilligers d.m.v. vrijwilligersvergoeding? Degelijke Klachtenbehandeling organiseren Meldingen en klachten zijn kansen, ze zijn onontbeerlijk om de werking te verbeteren en de klantentevredenheid te verhogen. Een nauwgezette registratie is een goede barometer voor het management (cfr. Klachtendecreet). [K2] Beleidsbeïnvloeding, Vlaams, regionaal en lokaal Actieve aanwezigheid op lokaal woonoverleg Verder uitbouwen van een relevant netwerk (samenwerkingsverbanden) Informeren van beleidsinstanties Voeden van parlementaire initiatieven Stimuleren van acties bij koepelorganisaties (VVH, Vlem, ACW) Project Directiecomité [K3] Doelgroepgericht woonaanbod en dienstverlening Volkshaard zorgt voor voldoende woonaanbod. Hoe komt Volkshaard de komende jaren best tegemoet aan de vraag naar voldoende bijkomende sociale huisvesting? Welke doelgroepen hebben de grootste noden? Wat zijn de doelgroepen met potentiële voorrang? Hoe moet de bouwmaatschappij haar aanbod differentiëren? Project Directiecomité Een sterke aanwijzing voor de woonbehoeften is een analyse van de inschrijvingslijst met kandidaten en een analyse van de huurders en de vraag vanuit welzijnsorganisaties. Kandidatenlijst op 1 december 2013: (gezinsgrootte, leeftijd, netto belastbaar inkomen, stad/landelijk, nationaliteit). Wachtduur (en evolutie in de tijd en per gemeente). Inventaris van de verschillende vragen (Mozaïek, Broeders van Liefde, Vierklaver, ) [K4] Kwaliteitsvolle woongelegenheden en woonomgeving ontwikkelen Criteria kwaliteitsvolle woningen (veiligheid, eigentijds comfort, goed onderhouden, energiezuinig, duurzaam materiaal, compacte bouw,..). Stand van zaken per wijk/eigen werkplekken volgens normering EPC. EnergieRenovatieProject 2020: dubbel glas, dakisolatie, condenserende CV-ketels, gekoppeld aan gekeurde electrische installaties (project technische dienst). Er worden initiatieven genomen om huurders bewust te maken en te begeleiden teneinde energiezuinig te wonen. Bij het concipiëren van een aangename woonomgeving worden bewoners betrokken (bv. Plekjes in de wijk petanquebanen, speeltuigen, zitbanken, aanleg voortuintjes..). Een leefbaarheidsplan wordt in overleg met de gemeente opgemaakt, in geval van problematische wijken. 3. PROCESSEN Het is van groot belang voor Volkshaard om haar processen te onderscheiden, ze te beschrijven, te verbeteren en aan te geven in welke processen de organisatie wil uitblinken om haar doelstellingen te bereiken. [P1] Onderscheiden en beschrijven van processen (verhuren, financiële planning en opvolging, interne communicatie, personeelsbeleid [aanwerving, vorming, HR en exit], voorraad en materiaalbeheer) Centraliseren van alle workflows, processen en procedures (handboek). Het Auditcomité zit op regelmatige basis samen met de diensthoofden en evalueert de bestaande processen. Zij detecteren mogelijke knelpunten, doen voorstellen naar procesoptimalisatie en gaan na of deze processen voldoende nageleefd worden. 9

10 [P2] Optimaliseren van de interne audit/ controle In het eerste kwartaal van 2014 werd gestart met een risicoanalyse.de resultaten van deze analyse worden in het derde kwartaal van 2014 verwacht en zullen als basis dienen voor een onderbouwde interne audit. [P3] Doelmatige samenwerking diensten Alle procedures worden gealigneerd tussen de verschillende diensten. Het Auditcomité houdt hierop toezicht. 4. LEREN EN GROEI [L1] Ontwikkelen tot competente medewerkers (objectieve en subjectieve component) Objectieve component: kennis en ervaring: Optimaliseren aanwerving (degelijk functieprofiel opstellen in samenspraak met mensen die zicht hebben op de inhoud van de functie, degelijke selectie, marktconforme verloning bieden die objectief werd bepaald (bvb. inbreng van maximum aantal jaren relevante ervaring, navenant de verantwoordelijkheden en inzet, voorwaarden vastleggen wanneer opslag bekomen kan worden ) Regelmatige, resultaatgerichte vorming en coaching organiseren (2 à 3% van de werktijd) Subjectieve component: welbevinden. Om op methodische wijze veranderingen en verbeteringen door te kunnen voeren, wordt projectmanagement geïntroduceerd. Projectteams doen aanbevelingen en geven plannen ter uitvoering. Er werd begin 2014 een ééndaagse opleiding Projectmanagement voorzien in-company voor de directeur, stafmedewerker, diensthoofden en projectingenieurs. Kennis (facts en figures) in de organisatie worden gecentraliseerd, geactualiseerd en beschikbaar gesteld. Zo beschikken alle medewerkers over dezelfde betrouwbare informatie. Centraliseren van functioneringsgesprekken en evolutie van medewerkers nagaan (door HRverantwoordelijke). [L2] Werken met gemotiveerde, geëngageerde en tevreden medewerkers Functioneringsgesprekken voeren: ingevoerd in Regelmatige en open communicatie doorheen de organisatie. Betrokkenheid stimuleren door optimaliseren overlegfora. Waken over een gezonde groepsgeest, het creëren van een positieve bedrijfscultuur. Teambuildingsactiviteit voorzien (per afdeling voor alle medewerkers). Goede, aangename werkomgeving. Intrinsieke motivering van medewerkers (nieuwjaarsetentje, teambuildingsactiviteit, sinterklaasen nieuwjaarsattentie, schouderklopje individueel of als team. De nodige en aangepaste werkmiddelen voorzien, eigentijdse informatica. Op basis van degelijke functiebeschrijvingen worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met alle medewerkers. Work/life balance bewaken a.d.h.v. tevredenheidsonderzoek bij medewerkers (om de 3 jaar). Aanwezigheidsbeleid voeren. Interne communicatie optimaliseren: digitalisering van alle documenten via en met Sharepoint. Eénduidige, transparante en regelmatige communicatie aan en over alle teams in de organisatie heen. [L3] Inspelen op innovatieve en maatschappelijke trends Wie wil overleven moet continu verbeteren, continu veranderen. Informatie en kennis uit interne en externe omgeving wordt omgezet in meerwaarde. Medewerkers worden uitgenodigd om mee te denken, doen voorstellen. Ze krijgen vertrouwen en hebben een zekere autonomie om tot verbetering over te gaan. Fouten zijn bespreekbaar er is ruimte om te leren. Voorstellen vanop de werkvloer worden aangemoedigd, onderzocht en beoordeeld. 10

11 BESLUIT BIJLAGEN TABEL Versie 15/4/ Onderhoudskosten per woongelegenheid (excl. werkingskosten): 2013: 376,45 EUR 2012: 297,13 EUR 2011: 325,00 EUR De werkingskosten zijn hier NIET in verrekend. Aanvullende cijfergegevens: 1. Aantal uren gevolgde opleidingen Volkshaard Kleine Landeigendom Het Volk 2013: : 336,5 19 Voor 2012: geen registratie van uren Collectief georganiseerde opleidingen voor bedienden: uitgaande van 20 bedienden 2. Overzicht servicegerelateerde opleidingen Volkshaard: 2013: nihil 2012: Presentatie studie basisbegeleidingstaken van SHM s (VMSW) Wablieft (Wablieft) Opleiding Taaltest (Huis van het Nederlands) 2011: Telefonie Engels (Escala) 2010: Assertiviteitstraining (Syntra West) Telefonie Frans (Syntra West) 3. Aantal uithuiszettingen: 2013: : : : : 2 4. Gemiddelde huurlasten / jaar: 2013: ca 450,00 EUR / app 2012: ca 460,00 EUR / app 2011: ca 485,00 EUR / app Voor woningen gaat het in de meeste gevallen enkel om 65,00 EUR / jaar voor onderhoud centrale verwarming. 5. % huurachterstal / jaar: 2013: 1,01 % 2012: 1,38 % 2011 : 0,99 % 11

12 12

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Nieuw Dak meets de 12de man

Nieuw Dak meets de 12de man Voetbalkrant Nieuw Dak meets de 12de man Cristal Arena KRC Genk 22 oktober 2013 Verloop van de match Op dinsdag 22 oktober 2013 kwam Forza Nieuw Dak een voormiddag samen in de Cristal Arena van KRC Genk

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Welkom Bewoners wijk WESTVELD Energetische renovatie woningen

Welkom Bewoners wijk WESTVELD Energetische renovatie woningen Welkom Bewoners wijk WESTVELD Energetische renovatie woningen Voorstelling panel: Moderator: Jan Permentier Directeur: Hans Heyse Diensthoofd sociale dienst: Koen Van de Velde Diensthoofd projecten (technische

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving Functie: Verantwoordelijke technische dienst FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het aansturen, coördineren en opvolgen van de technische dienst over de vier

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige infrastructuur Doel van de entiteit De gemeente Gavere beoogt om op het lokale niveau

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014 Voorstelling kwaliteitssysteem 11/09/14 Virginie Meesseman Inhoud voorstelling - Inleiding - De fundamenten - De bouwstenen - checks - Het bouwen plan-do/act - Het innoveren Inleiding - Korte voorstelling

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE

Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiegegevens Functie: DIR/0028 directeur real estate Periode van - tot: 15/03/2015 - Graad: A5a Salarischaal: A5b A5b Niveau: Niveau A Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiecode: directeur

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF.

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. Albert De Smet Adelbrecht Haenebalcke Agenda korte voorstelling van

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3)

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functieomschrijving Gemeente Zelzate

Functieomschrijving Gemeente Zelzate Functieomschrijving Gemeente Zelzate Expert ICT/GIS Departement/afdeling/dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Interne zaken secretaris Niveau B, rang Bv Expert B4-B5 Hoofddoel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en systeemverantwoordelijke (projectbasis) 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Werven Mobiliteit en openbaar domein Mobiliteit en openbare

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Tijdens deze sessie houden we een poll na elk gedeelte. U kunt hierop antwoorden via uw smartphone of via sms.

Tijdens deze sessie houden we een poll na elk gedeelte. U kunt hierop antwoorden via uw smartphone of via sms. Terwijl u wacht... Tijdens deze sessie houden we een poll na elk gedeelte. U kunt hierop antwoorden via uw smartphone of via sms. Heeft u een smartphone: ga alvast naar shakeq.com en log in met vmsw2692

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

RDS/SPB/001 - SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

RDS/SPB/001 - SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : RDS/SPB/001 - Sports Betting Adviser AFDELING : Operations & Subsidies DATUM LAATSTE AANPASSING: 01.04.2014 Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010 PUURS 2005-2010 Puurs 2005-2010 K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs Beleidsplan 2005-2010 VOETBAL IS VERANDERD VOETBAL IS IN BEWEGING Kinderen zijn veranderd Maatschappij

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaris

Functiebeschrijving secretaris Functiebeschrijving secretaris Algemene informatie Functietitel Plaats in de organisatie Doel van de functie Weddeschaal Statuut OCMW-secretaris De OCMW-secretaris staat aan het hoofd van de administratie,

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Legal Entity Department Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens : Naam International Paint (Nederland) bv Adres Kleidijk 88 Plaats 3160 AB Rhoon Tel 010-5033566 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie