Nieuwe vragen en antwoorden Woningwet (november 2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe vragen en antwoorden Woningwet (november 2015)"

Transcriptie

1 Aedes verwerkt onderstaande vragen en antwoorden binnenkort in versie 5 van de publicatie Vragen en antwoorden over de Woningwet. Alle antwoorden in die publicatie worden momenteel gevalideerd door het ministerie van BZK en de Autoriteit woningcorporaties. Nieuwe vragen en antwoorden Woningwet (november 2015) 1. Regiovorming Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2016 bij de minister een verzoek indienen om een woningmarktregio te vormen. Zijn er termijnen vastgesteld waarbinnen de minister op dit verzoek antwoord moet geven, zo ja welke termijnen zijn dit? Er zijn in de Woningwet geen specifieke termijnen vastgelegd. Daarmee gelden de gebruikelijke termijnen van de Algemene wet bestuursrecht voor het besluiten op verzoeken en het kunnen indienen van bezwaar. Na het vaststellen van woningmarktgebieden mogen corporaties geen uitbreidingsinvesteringen (aankoop/nieuwbouw) meer doen buiten het kerngebied zonder ontheffing van de minister. Is het voor een dochteronderneming wel toegestaan om deze uitbreidingsinvesteringen buiten het kerngebied van de moeder te verrichten? Ja. De uitbreidingsbeperkingen gelden voor de rechtspersoon corporatie en haar samenwerkingsvennootschappen (VoF/CV), niet voor eventuele dochters of andere verbonden ondernemingen. Voor de samenwerkingsvennootschappen (VoF/CV) kan aparte toestemming verkregen worden. 2. Werkgebied 3. Grensregio 4. Prestatieafspraken De corporatie moet voor het maken van prestatieafspraken voor 1 juli 2016 een bod doen aan de gemeente. Moet dit bod formeel gezien ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd? Formeel gezien hoeft het bod aan de gemeente niet ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Het ligt wel voor de hand om het bod aan de gemeente ter goedkeuring aan de RvC voor te leggen, te meer daar de RvC voor bepaalde bestuursbesluiten vooraf goedkeuring moet geven (zie Woningwet artikel 26, Btiv artikel 21). 5. Markttoets Moet een gemeente voor iedere wijziging in afgesloten afspraken voor niet-daeb afspraken een markttoets laten verrichten? Een gemeente moet een nieuwe markttoets verrichten indien naar het oordeel van de gemeente een wijziging plaats heeft gevonden die het project interessant kan maken voor de marktja. Bij elke 1

2 wijziging van de voornemens of voorwaarden waaronder zij moeten worden uitgevoerd, moet in feite een nieuwe markttoets (art 43 BTIV) Moet een gemeente voor alle nieuwe niet-daeb werkzaamheden een markttoets laten verrichten? Ja. De markttoets geldt voor alle niet-daeb activiteiten, behalve wanneer zij onder het overgangsrecht vallen, herstructurering op eigen grond betreffen, of het treffen van voorzieningen aan eigen niet-daeb betreffen. Uiteraard geldt de markttoets indien de gemeente direct met een marktpartij in zee gaat. Klopt het dat bestaande dochterondernemingen niet markttoetsplichtig zijn of aan rendementsvereisten hoeven te voldoen voor niet-daeb activiteiten binnen deze dochteronderneming zolang deze wel tot het terrein van de volkshuisvesting behoren? Bij het moment van voorleggen van de splitsingsstructuur oordeelt de AW vervolgens over de daar voor te leggen (hybride) splitsingsstructuur. De markttoets geldt enkel voor corporaties, niet voor dochters of andere rechtspersonen. Een corporatie koopt een stuk grond aan of neemt dit stuk grond in erfpacht. Op dit stuk grond is zij voornemens een gemengd DAEB en niet-daeb project realiseren. Voor de niet-daeb zal de gemeente worden gevraagd een markttoets te organiseren. Wat is het moment waarop de markttoets georganiseerd dient te worden? Over welk deel van het voorgenomen project dient de markttoets plaats te vinden? Als geen markttoets doorlopen wordt, krijgt een corporatie geen toestemming een niet-daeb voornemen uit te voeren. Hieruit volgt dat de markttoets doorlopen moet zijn voordat de corporatie begint met het uitvoeren van het voornemen. In het hier geschilderde scenario ligt het echter voor de hand dat de gemeente de markttoets uitvoert vóórdat zij grond verkoopt aan de corporatie. Behoudens de in het Btiv uitgezonderde situaties, moet voor elk niet-daeb voornemen waarvan de gemeente wenst dat de corporatie die uitvoert een markttoets doorlopen worden. Stelt de gemeente een gemengd project voor, dan zal die toets ten minste moeten gaan over het niet-daeb deel. De gemeente kan uiteraard marktpartijen ook vragen het gehele project uit te voeren. Een corporatie is voornemens een project te ontwikkelen, waarvoor een kleine herverkaveling nodig is. Hierdoor gaat een beperkt aantal vierkante meters van een kavel af en aan de andere kant van een kavel komt een beperkt aantal m2 bij. Dient de gemeente een markttoets te organiseren voor dit kleine stukje grond? Indien hier een ondergrens van het aantal toegestane m2 is, wat is deze grens? Indien er een markttoets plaats moet vinden gaat deze dan over het bouwen van niet-daeb woningen op dit kleine stukje nieuwe grond van een beperkt aantal m 2? In dit scenario dient de gemeente een markttoets uit te voeren voor dat deel van het gehele project dat niet-daeb betreft, ongeacht of het om nieuwe uitleg gaat of om herstructurering. Daarbij kan zij opgeven dat een deel van de grond in bezit is van de corporatie en dat de grond mogelijk van de corporatie gekocht moet worden. 6. Huurdersaangelegenheden 7. Wooncoöperatie 2

3 8. Passend toewijzen Een corporatie moet voor passend toewijzen van een kandidaat-huurder (met een inkomen boven de inkomensgrens voor de huurtoeslag) toetsen of zij een zware zorgindicatie heeft (minstens tien uur verzorging). Welk document moet een corporatie hiervoor opvragen om dit te toetsen? Zie toelichting BTIV, hoofdstuk (namelijk: (inzage in) zorgplan) Een corporatie heeft huurwoningen waarbij een parkeerplaats en/of garage verplicht is inbegrepen, eventueel apart vermeld in de huuropstelling, of eventueel in een aparte, maar wel verplichte overeenkomst. Moet bij het passend toewijzen ook de netto huur van de parkeerplaats/garage worden meegenomen in de huurprijs van de woning, om te bepalen of de woning passend is toegewezen? Nee, als sprake is van een apart huurcontract voor de garage telt die niet mee bij de passende woningtoewijzing. Een corporatie heeft bij een aantal woningen een component garage in de kale huur van de woning toegevoegd. Wordt deze component meegerekend bij de toetsing aan de liberalisatiegrens (DAEB/niet-DAEB) en de aftoppingsgrenzen in verband met passend toewijzen? Ja. Bij het passend toewijzen wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens met leeftijden boven en onder de AOW-grens. Hoe wordt er omgegaan met een 2-persoons huishouden waarbij één kandidaat-huurder een leeftijd boven de AOW-grens heeft en de andere onder de AOW-grens? Voor de huurtoeslag geldt een huishouden momenteel als ouderenhuishouden als degene die meer dan de helft van het huishoudinkomen inbrengt, per 1 januari pensioengerechtigd is. Dezelfde lijn wordt gevolgd bij passend toewijzen. Passend toewijzen geldt ook voor zorginstellingen die woningen zelfstandig toewijzen, indien het vastgoed in eigendom is van een corporatie. Dient hiervoor altijd een accountantsonderzoek plaats te vinden op de toewijzingen door de zorgpartij? Is dat op deze wijze geregeld in de wetgeving? Ja, zie artikel 54, derde lid van het Btiv %-toewijzingsnorm Een corporatie verhuurt in het eerste half jaar van woningen. In 15 gevallen was het inkomen van de huurder hoger dan ,00. In het eerste half jaar is de corporatie boven de 10% gekomen. In het tweede half jaar van 2015 worden ook 100 woningen verhuurd. In 4 gevallen is het inkomen van de huurder hoger dan ,00. Over het gehele jaar gezien, ligt het percentage dus lager dan 10%. Heeft de corporatie voldaan aan de 10%-regel? Ja. Overigens mag de corporatie in 2015 volstaan met één verantwoording over heel 2015 op basis van de verruimde grenzen. De wijziging halverwege het boekjaar zou er anders toe leiden dat de corporatie zich over 2015 twee maal moeten verantwoorden over de woningtoewijzing inclusief controle door de accountant: één keer over de eerste helft 2015 en één keer over de tweede helft. Dit wordt als een te grote administratieve last gezien. 3

4 10. Gebied van de volkshuisvesting (DAEB) Mag een corporatie een service pakket aanbieden waarin eigen huurders mogen deelnemen, waarmee een risico van de huurder (kleine herstellingen) wordt gedekt dat tot de verplichtingen van een huurder behoort? De betalingen aan het service pakket worden slechts voor het doel van het service pakket aangewend en jaarlijks wordt door de verhuurder rekening en verantwoording afgelegd. Ja. Dit valt onder diensten ten behoeve van bewoners. De diensten moeten wel rechtstreeks verband houden met de bewoning en mogen niet op grond van artikel 47 BTIV zijn uitgesloten. Een corporatie wil een reparatiefonds (glas-riool en kleine reparaties), een geiserfonds en een boilerfonds aan de eigen huurders aanbieden. Hiervoor betalen de huurders maandelijks een bedrag. Met dit fonds wordt een risico van de huurder gedekt dat tot de verplichtingen van een huurder behoort. Jaarlijks wordt per fonds gekeken naar het financieel resultaat. De vergoeding die huurders betalen wordt regelmatig aangepast om zo weinig mogelijk winst of verlies te maken. Het zijn niet-verrekenbare servicekosten. Het vormen van het fonds houdt een aanwijsbaar voordeel in voor de huurder, de gelden of opbrengsten uit het fonds worden slechts voor het doel van de verzekering of het fonds aangewend en er wordt jaarlijks door de verhuurder rekening en verantwoording afgelegd in het overzicht. Is dit toegestaan? Ja, dit valt onder diensten ten behoeve van bewoners. Een corporatie mag aan de eigen huurders geen verzekering meer aanbieden, maar de corporatie mag wel optreden als intermediair. Mag de afrekening van een verzekering door de corporatie worden verzorgd, wanneer de corporatie niet risicodragend deelneemt in die verzekering? Ja. dit valt onder diensten ten behoeve van bewoners. De verzekering moet wel rechtstreeks verband houden met de bewoning. In artikel 45 van de Woningwet staat in lid 1, onderdeel a: Het gebied van de volkshuisvesting omvat uitsluitend het door de toegelaten instelling of door een rechtspersoon of vennootschap met welke een verbinding als bedoeld in artikel 21 bestaat: a. Doen bouwen en verwerven van voor permanent verblijf bedoelde woongelegenheden en hun onroerende en infrastructurele aangelegenheden. Zijn woongelegenheden die gebouwd worden voor een tijdelijke periode waarbij het verblijf dus eindig is, zoals containerwoningen die een corporatie voor 10 jaar neerzet en zelf beheert, nog mogelijk onder de nieuwe Woningwet? Containerwoningen hebben immers niet een veel langere levensduur. Tijdelijke woningen, zoals containerwoningen, vallen wel binnen de definitie "voor permanent verblijf bedoelde woongelegenheden en hun onroerende en infrastructurele aangelegenheden. Het feit dat de woningen een kortere levensduur hebben dan een reguliere woning zorgt hierbij misschien voor verwarring. Dit gegeven is echter niet van belang, wat telt is dat het om woningen gaat voor permanente bewoning die net als reguliere woningen worden toegewezen. Een corporatie voert tegen een bescheiden vergoeding de ledenadministratie voor de huurdersbelangenverenigingen. Is dit volgens de Woningwet nog toegestaan? Nee, dit geldt niet als dienst ten behoeve van bewoners. 4

5 Een corporatie heeft een ontmoetingsruimte die gebruikt wordt als kantoorlocatie voor onze huurdersorganisatie. Is dit DAEB of niet-daeb? Deze ruimte wordt niet altijd gebruikt en zodoende is de vraag of deze ruimte een deel van de tijd voor andere doeleinden mag worden verhuurd. Is dit DAEB of niet-daeb? Verhuur aan de huurdersorganisatie valt onder ruimten voor op de buurt of wijk gericht maatschappelijk werk door stichtingen of verenigingen en is daarmee maatschappelijk vastgoed en dus DAEB. Bij verhuur aan een andere huurder is het antwoord afhankelijk van de huurder (zie bijlagen 3 en 4 van het BTIV). Een huurwoning staat momenteel leeg. De vorige huurder had een gereguleerd huurcontract, maar de corporatie heeft een streefhuur boven de liberalisatiegrens. Is deze woning op dit moment DAEB of niet-daeb? Deze woning is DAEB, aangezien deze laatst verhuurd is als DAEB-woning. Andersom geldt dat een woning die op basis van het laatste huurcontract niet-daeb is maar waar het voornemen is om hem als DAEB te verhuren, mag worden ondergebracht in de DAEB-tak. Mag een corporatie losse kantoorruimte aan de huurdersvereniging verhuren (in een voormalige huurwoning)? Dit vastgoed komt niet voor op bijlage 3 en 4. Het kantoor maakt geen onderdeel uit van een gebouw waar meer maatschappelijk vastgoed is gevestigd (in verband met 10% regeling). De status van vereniging en de maatschappelijke functie die de huurdersvereniging heeft, zijn genoeg reden om dit als maatschappelijk vastgoed aan te merken. Hij valt dan onder bijlage 3 van het BTIV: ruimten voor op de buurt of wijk gericht maatschappelijk werk door stichtingen of verenigingen. Hierdoor is deze verhuring zowel toegestaan in een kantoorpand als in een voormalige huurwoning. De verhuring wordt aangemerkt als DAEB, mits er wel een relatie met het wonen en de wijk is. Het pand mag dus niet op een bedrijventerrein staan. Mogen corporaties diensten verlenen aan de eigen huurdersverenigingen? Nee, de corporatie mag alleen diensten verrichten ten behoeve van bewoners en niet ten behoeve van verenigingen of stichtingen. Is het toegestaan dat een corporatie van een particuliere belegger een ruimte huurt om dit vervolgens te verhuren aan een maatschappelijke instelling als bedoeld in bijlage 3 van het BTIV? Is dit DAEB of niet-daeb? Nee. Een corporatie mag alleen verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten voor vastgoed dat in eigendom is van diezelfde corporatie. Is het toegestaan dat een corporatie van een particuliere belegger een woningcomplex huurt om deze vervolgens te verhuren aan de doelgroep? Is dit DAEB of niet-daeb? Nee. Een corporatie mag alleen verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten voor vastgoed dat in eigendom is van diezelfde corporatie Is het toegestaan dat een corporatie van een collega corporatie een kantoorpand huurt om deze vervolgens te verhuren aan een maatschappelijke instelling als bedoeld in bijlage 3 van het BTIV? Is dit DAEB of niet-daeb? 5

6 Nee. Een corporatie mag alleen verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten voor vastgoed dat in eigendom is van diezelfde corporatie. Indien een corporatie een andere corporatie wil inschakelen voor deze werkzaamheden moeten zij hiervoor een samenwerkingsvennootschap oprichten. Hierin specificeren zij welke panden in de samenwerkingsvennootschap worden betrokken en hoe de financiering loopt. Of dit DAEB of niet-daeb is, hangt af van de huurder en functie; in dit geval kan het worden aangemerkt als DAEB. Is het toegestaan dat een corporatie van een collega corporatie een woningcomplex huurt om deze vervolgens te verhuren aan de doelgroep? Is dit DAEB of niet-daeb? Is hierbij passend toewijzen aan de orde? Nee. Dit is niet toegestaan. Een corporatie mag alleen haar eigen woongelegenheden verhuren. Het is wel toegestaan via een samenwerkingsvennootschap. Is het toegestaan dat een corporatie van een gemeente een woningcomplex huurt om deze vervolgens te verhuren aan de doelgroep? Is dit DAEB of niet-daeb? Is hierbij passend toewijzen aan de orde? Nee. Een corporatie mag alleen verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten voor vastgoed dat in eigendom is van diezelfde corporatie. Indien een corporatie een andere corporatie wil inschakelen voor deze werkzaamheden moeten zij hiervoor een samenwerkingsvennootschap oprichten. Hierin specificeren zij welke panden in de samenwerkingsvennootschap worden betrokken, welke functie het pand heeft en hoe de financiering loopt. Of dit DAEB of niet-daeb is, hangt af van de huurder. Passend toewijzen is aan de orde. Een corporatie verhuurt een aantal zorggebouwen aan zorgpartijen. Deze gebouwen zijn opgedeeld in meerdere eenheden, deze worden door de zorgpartij verhuurd aan cliënten. In de zorggebouwen wordt geen intramurale zorg aangeboden. Moeten deze als woning of als MOG verantwoord worden? Woningen Een corporatie verhuurt een aantal zorggebouwen aan zorgpartijen. Deze gebouwen zijn opgedeeld in meerdere eenheden, deze worden door de zorgpartij verhuurd aan cliënten. In de zorggebouwen wordt wel intramurale zorg aangeboden. Moeten deze als woning of als MOG verantwoord worden? Woningen. Alleen de ruimtes die specifiek bedoeld zijn voor het verlenen van intramurale zorg en niet worden gebruikt als woning, worden aangemerkt als MOG. Een corporatie maakt moeilijk bereikbaar glas schoon voor de eigen huurders. Is het nog toegestaan deze dienst aan te bieden en af te rekenen met de huurder? Indien dit niet meer is toegestaan moet een hoogwerker twee keer komen (een keer voor glas collectieve ruimten en een keer op vraag van de huurder). Volgens het Besluit Servicekosten is het schoonhouden van moeilijk bereikbaar glas de verantwoordelijk van de huurder. Indien de corporatie dat doet, dan mag de corporatie het niet zelf doen (artikel 47f van het BTIV en dient het werk te worden uitbesteed. Bron: Ontvangen van ILT 6

7 Is het voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden, het toezicht houden op (uitgevoerde) onderhoudswerkzaamheden en het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan ten behoeve van een VvE een (administratieve) dienst die door een corporatie en/of dochteronderneming is toegestaan? Ja 11. Niet-DAEB-activiteiten Een corporatie mag haar bezit bezwaren, bijvoorbeeld dakruimte verhuren als antenneopstelplaats. Is dit een niet-daeb-activiteit? Verhuren van dakruimte voor antennes of zonnepanelen is toegestaan (is geen werkzaamheid als bedoeld in artikel 45 woningwet). Antennes: Er van uitgaande dat de kosten door de beheerder van de antenne worden gemaakt worden de opbrengsten bij een DAEB complex alleen aan de DAEB tak toegeschreven; bij een gemengd complex worden de opbrengsten naar rato toebedeeld aan DAEB/niet DAEB tak. Zonnepanelen: De kosten van de zonnepanelen komen ten laste van de DAEB, indien in het complex een DAEB woning is gevestigd. De exploitatie en opbrengsten worden bij een gemengd complex weer naar rato verdeeld over DAEB en niet DAEB. Worden de zonnepanelen echter door derden geplaatst, dan geldt hetzelfde als bij antennes. 12. Maatschappelijk/bedrijfsmatig vastgoed Wordt het eigen kantoor van een corporatie aangemerkt als BOG of als MOG? MOG. Het eigen kantoor wordt ook aan bijlage 3 van het BTIV toegevoegd. Artikel 52 lid 1a BTIV wordt hierop aangepast. Is het aanbouwen van een vleugel aan het eigen kantoorpand een aanbestedingsplichtige activiteit? Corporaties zijn verplicht maatschappelijk vastgoed aan te besteden. Indien de aanbouw gebruikt wordt als maatschappelijk vastgoed, is de bouw aanbestedingspichtig. Wordt de vleugel als kantoorruimte van de corporatie gebruikt, betreft het echter geen maatschappelijk vastgoed. Is het toegestaan een deel van het eigen kantoor te verhuren aan een collega-ti, die het als het eigen kantoor betrekt? Is dit DAEB of niet-daeb? Per abuis is in de regelgeving niet opgenomen dat eigen kantoorruimte mag worden beschouwd als MOG. Dit betekent dat het verhuren van bedrijfsruimte aan een collega-ti niet-daeb is. Bij eerstvolgende gelegenheid wordt opgenomen dat kantoorruimte MOG is. Hieruit volgt dat het is toegestaan dat een deel vanuit de DAEB-tak mag worden verhuurd aan een andere TI. Voorwaarde is dat het kantoor in de buurt van eigen woongelegenheden staat en op een wijk of buurt gerichte functie heeft. Is het toegestaan om tot 10% van het BVO van het eigen kantoor te verhuren aan een commerciële partij? Is dit dan DAEB of niet-daeb? Ja, het is toegestaan de eigen kantoorruimte te verhuren aan een commerciële partij. Het betreft dan de verhuur van bedrijfsonroerendgoed. Dit betreft een niet-daeb activiteit. Per abuis is in de 7

8 regelgeving niet opgenomen dat eigen kantoorruimte mag worden beschouwd als MOG. Dit betekent dat deze verhuur altijd vanuit de niet-daeb-tak moet plaatsvinden. Bij eerstvolgende gelegenheid wordt opgenomen dat kantoorruimte MOG is. Hieruit volgt dat, artikel 50 van het BTIV volgende, maximaal 10% van het bruto-vloeroppervlak vanuit de DAEB-tak commercieel mag worden verhuurd. Voorwaarde is dat het kantoor in de buurt van eigen woongelegenheden staat en op een wijk of buurt gerichte functie heeft. Is het toegestaan om tot 25% van het BVO van een nieuw op te leveren eigen kantoor te verhuren aan een commerciële partij? Is dit dan DAEB of niet-daeb? Per abuis is in de regelgeving niet opgenomen dat eigen kantoorruimte mag worden beschouwd als MOG. Dit betekent dat het een TI niet is toegestaan om een losstaand kantoorpand op te leveren. Dit is een dusdanig onbedoeld effect dat een TI zich in dat geval kan beroepen op artikel 49, tweede lid sub b van het BTIV, waarin een uitzondering kan worden gemaakt op de lijst van MOG. Bij eerstvolgende gelegenheid wordt opgenomen dat kantoorruimte MOG is. Hieruit volgt dat de corporatie tot 25% van het totale bruto vloeroppervlak van het complex commercieel mag verhuren. Het betreft een niet-daeb activiteit. De totale investering in het niet-daeb gedeelte mag niet boven de 10 miljoen liggen. Voorwaarde is hier ook, dat het kantoor in de buurt van eigen woongelegenheden staat en op een wijk of buurt gerichte functie heeft. Een corporatie vernieuwt de ICT van het eigen kantoor. Is dit een DAEB of niet-daeb-investering? Het eigen kantoorpand van een corporatie is DAEB. Het vernieuwen van de ICT is een werkzaamheid die noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het proces van verhuren (artikel 45 lid 2 sub i van de wet) en is dus toegestaan. De investering mag gekenmerkt worden als een DAEB-investering, waarbij de niet- DAEB gebruikskosten vergoed Alternatief kunnen de kosten voor realisatie en onderhoud naar rato worden verdeeld over DAEB en niet-daeb. Is er een verplichting tot (Europees) aanbesteden voor investeringen in (bouw/renovatie/verbetering van) bedrijfsmatig vastgoed, en zo ja, geldt daarbij een drempelbedrag? Nee, er is enkel een verplichting tot aanbesteding van MOG. 13. Verkoop/vervreemding Om in aanmerking te komen voor het verlichte regime mag maximaal 5% van de omzet uit niet- DAEB komen. Valt de verkoopwinst van woningen binnen of buiten de definitie van jaaromzet? Voor de jaaromzet gaat het niet om de verkoopwinst, maar om het bedrag dat verkregen is voor de verkochte woning. Er wordt in de regelgeving gesproken over netto omzet. Dit betekent dat met kortingen op de verkoopprijs rekening kan worden gehouden; het gaat dus om de verkoopprijs na korting. Met kosten van de verkoop en de boekwaarde van de woning dient geen rekening te worden gehouden. Het gaat immers om de omzet. Om in aanmerking te komen voor het verlichte regime mag maximaal 5% van de omzet uit niet- DAEB komen. Als in enig jaar door één of enkele verkopen de 5%-grens wordt overschreden (bijvoorbeeld, omdat de corporatie op weg is om een volledige DAEB-corporatie te worden), is de verplichting tot administratief scheiden niet aan de orde. 8

9 Ja. Om in aanmerking te komen voor het verlichte regime mag maximaal 5% van de omzet uit niet- DAEB komen. Valt de verkoop van Koopgarantwoningen binnen of buiten de definitie van jaaromzet? Omzet en resultaat van de verkoop van Koopgarantwoningen worden niet opgenomen in de Winsten Verliesrekening en vallen daarmee buiten de definitie van jaaromzet. Een corporatie verkoopt een woning (90% taxatiewaarde), waarbij de inwonende dochter van de zittende huurder gaat kopen, met haar vriend die mede-eigenaar wordt, omdat de dochter alleen te weinig hypotheek kan krijgen. Is toestemming van de minister nodig? Nee, niet als de dochter (bloedverwant eerste graad) na verkoop haar hoofdverblijf in de woning heeft. Met het oog op de verantwoording dient de corporatie erop toe te zien dat de dochter daadwerkelijk mede-eigenaar wordt voor minstens 50%. De eerste verkoop onder voorwaarden (vov) was vanuit nieuwbouw (de woning is nooit in exploitatie genomen). Deze transactie is als niet-daeb verantwoord. Stel deze woning is verkocht in In 2014 is deze woning teruggekocht. Is de woning bij terugkoop per definitie niet-daebbezit? Vervolgens is de woning direct doorverkocht als vov, dus een verkoop uit de voorraad. Blijft het een niet-daeb-object/transactie in de verantwoording, ook al is de tweede verkoop niet vanuit nieuwbouw? Is eens niet-daeb, altijd niet-daeb bij opvolgende mutaties/verkopen? Indien een woning wordt teruggekocht gebeurt dat in beginsel in de niet DAEB tak. (Door)verkoop van die woning gebeurt eveneens uit de niet DAEB tak. Opvolgende acties gebeuren vanuit de niet DAEB tak, tenzij de woning wordt verhuurd tegen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. DAn is er sprake van een DAEB activiteit. De MG en de Regeling vervreemdingen woongelegenheden zijn opgenomen in de RTIV 2015 (inclusief de stroomschema s): 1. Is de regelgeving op dit punt gewijzigd, of zijn er nieuwe zaken toegevoegd? 2. Is de goedkeuring van (bepaalde) verkoopbesluiten door de RvT nieuw, ofwel zijn er op dit punt zaken die niet waren opgenomen in de MG ? 3. Op basis van de MG gold dat niet alle verkooptransacties moeten worden goedgekeurd door de minister. Bevat art. 24 a, e en f BTIV in dat opzicht nog nieuwe zaken? 4. Klopt het dat art. 25 lid 2e BTIV 2015 is toegevoegd t.o.v. het concept BTIV? e. in geval van vervreemding van een andere onroerende zaak dan die, genoemd in onderdeel a of de aanhef van onderdeel b, c of d, van vestiging van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een onroerende zaak of van overdracht van de economische eigendom van een onroerende zaak: de zienswijze van de gemeente waar die onroerende zaak is gelegen en de bij ministeriële regeling bepaalde andere zienswijzen. Vraag 1 Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen ten opzicht van de MG met verwijzing naar de artikelen in de Woningwet c.q BTIV: 9

10 In art. 27 Woningwet (zie ook art. 27 lid 2 BTIV)is in het kader van de integriteit van de koper de mogelijkheid gecreëerd om een bibobprocedure uit te voeren. Er wordt van andere taxatiebegrippen uitgegaan: vb leegwaarde bij verkoop gereguleerd bezit aan eigenaar bewoners Art. 25 lid 2 onder b 4 en art. 25 lid 2 onder c 3 : de eis van openbare aanbieding geldt niet wanneer woongelegenheden worden verkocht aan een rechtspersoon waarvan de toegelaten instelling 5 % of meer van de aandelen bezit (geldt voor zowel gereguleerd als geliberaliseerd bezit)(was in MG rechtspersoon waarvan de corporatie meer dan 50 % eigenaar is). Art. 25 lid 2 onder d BTIV: goedkeuring is nodig bij verkoop van een maatschappelijk vastgoed anders dan bedoeld in art. 24 onder a en d (zie art. 25 lid 2 d BTIV en art. 26 lid 1 onder c.) Art. 25 lid 2 onder e.: zie antwoord op vraag 4. Bij verkoop van meer dan 10 % van het totale bezit van de moeder aan de dochter dient aangetoond te worden dat er voldoende woningen in de DAEB-tak overblijven voor de uitvoering van de DAEB taken van de moeder (zie toelichting BTIV bij aanvullende voorwaarden voor geliberaliseerde of te liberaliseren woongelegenheden ). Art 27 BTIV: - Minister beslist binnen 12 weken met verlengingsmogelijkheid van 2 weken - Indien Minister toepassing geeft aan art. 27 lid 3 Woningwet (Bibobprobedure) kan hij de hiervoor genoemde termijn schorsen totdat het advies o.g.v. art. 27 lid 3 is uitgebracht Vraag 2 De goedkeuring van de Raad van Toezicht voor bepaalde verkopen is nieuw. Zie hiervoor de art. 26 lid 1 onder i Woningwet en art. 21 lid 2 BTIV: Goedkeuring van Rvt is vereist (behoudens bij AMvB bepaalde gevallen), voor besluiten van het bestuur omtrent: Het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de t.i., het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, telkens indien daarmee tenminste een bij AmvB bepaald bedrag gemoeid is, welke bedrag verschillend kan worden bepaald ten aanzien van verschillende categorieën beoogde verkrijgers van die zaken en aanhorigheden Art. 21 lid 2 BTIV: De goedkeuring bedoeld in art. 26 lid 1 onder i is niet vereist indien: A. Met betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan 10 mio gemoeid is 10

11 B. Verkopen van bezit aan natuurlijke personen voor eigen bewoning, tenzij de statuten van de t.i. op dit punt anders bepalen Vraag 3 Het antwoord op deze vraag dient in samenhang te worden gezien met het antwoord op vraag 1 (goedkeuring wel vereist; zie art. 25 BTIV). MG voorzag alleen in beleidsregels voor verkopen van woongelegenheden, art. 24 BTIV voorziet ook in verkopen van andere onroerende zaken. Vraag 4 Ja, deze bepaling is later toegevoegd. Het betreft bijvoorbeeld de situatie dat een economische eigendomsoverdracht plaatsvindt van woningen of maatschappelijk vastgoed aan een rechtspersoon (derde). Ook voor 1 juli was een economische eigendomsoverdracht van woningen aan derden meldingsplichtig (art. 11d Bbsh) op grond van art. 4 onder b van de Regeling Vervreemding Woongelegenheden. Dat het ook voor maatschappelijk vastgoed geldt is nieuw. 14. Leefbaarheid In de toelichting op het BTIV staat in paragraaf 3.4 dat het in dienst hebben van een huismeester valt onder leefbaarheid. Kwalificeren de kosten van de woonconsulenten, woonbeheerders en wijkbeheerders en/of wijkmanager als leefbaarheidskosten? Ja. Alle taken die in het kader van de leefbaarheid worden uitgevoerd vallen binnen het bereik van het maximale bedrag per DAEB-woongelegenheid. Hoe moeten de personeelslasten van de huismeester worden berekend, zijn dit de totale personeelslasten of alleen de personeelslasten die niet door de huurders worden gedekt? Kosten van huismeesterstaken die op grond van het Besluit servicekosten als servicekosten bij de huurder in rekening kunnen worden gebracht hoeven niet te worden gedekt uit het bedrag voor leefbaarheidsuitgaven. Dit zijn immers kosten die samenhangen met de bewoning. 15. Administratieve scheiding/juridische splitsing In de Woningwet is aangegeven dat een corporatie met meer dan 2500 VHE's een controllersfunctie moet instellen (indien niet eerder aanwezig). Hoe moeten in dat kader garages worden berekend, tellen die ook mee in het totaal? In art. 105 BTIV staat dat de controlfunctie bij een toegelaten instelling of dochtermaatschappij die meer dan woongelegenheden en gebouwen in eigendom heeft in een afzonderlijke organisatie-eenheid is opgenomen.. en in artikel 1 van de woningwet is gebouw gedefinieerd als..gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Dit betekent dat inpandige garages van een woning niet meetellen maar losstaande garages die individueel of als groep een afzonderlijk gebouw vormen wel. De huurprijs voor liberalisatie van het huurcontract bedraagt 710,68. Bij deze huurprijs hoorde een WWS puntenaantal van 142. Met het nieuwe woniningwaarderingsstelsel valt de maximale huurprijs van 710,68 valt tussen 145 en 146 punten (bron: circulaire MG). Welk WWS 11

12 puntenaantal geldt voor het mogen onderbrengen van woningen met een huur onder de liberalisatiegrens in de niet-daeb-tak. Blijft dat 142 punten of wordt dat 145 of 146 punten? Dit wordt 146 punten. Door het bevriezen van de liberalisatiegrens zal dit puntenaantal de komende jaren naar verwachting weer lager komen te liggen. In artikel 84 van het BTIV stelt dat een corporatie voordat zij een verzoek om goedkeuring van een voorgenomen juridische scheiding indient, onder andere de huurders van haar andere gebouwen dan woongelegenheden in de gelegenheid om hun zienswijze op die scheiding te geven. Dit betreft onder andere de huurders van garageboxen. Hoe moet dit geïnterpreteerd worden? Moeten deze huurders van garageboxen allemaal individueel om een zienswijze worden gevraagd? Voorstel is, dat in de Veeg AMvB wordt opgenomen, het alleen de huurders van maatschappelijk vastgoed als bedoeld in artikel 45, lid d, van de Wet. Er hoeft dan geen zienswijze gevraagd te worden van huurders van ander vastgoed (winkelpanden, bedrijfsmatig vastgoed). 16. Marktwaarde in verhuurde staat 18. Financiering 22. Bestuur en toezicht Is het conform de Woningwet mogelijk om een personele unie tussen een corporatie en een zorginstelling te hebben door op holdingniveau één raad van bestuur te hebben, waarbij beide instellingen een aparte RvT hebben met andere mensen? Dit is inderdaad toegestaan. Een directeur-bestuurder kan voor meerdere stichtingen in functie zijn, zolang deze maar gelieerd zijn (artikel 25 lid 4 c Woningwet) maar een lid van de RvT kan niet in dienst zijn van meerdere onderdelen binnen een holding (artikel 30 lid 6e Woningwet). Bron: Ontvangen van ILT Is het toegestaan dat een interim-bestuurder van een corporatie zich vanuit zijn eigen management-bv laat inhuren? De bestuurder van een corporatie mag in principe geen bestuurder zijn van een andere BV. Het is wel toegestaan dat de bestuurder een eigen pensioen-bv bestuurt. Op pag. 43 van de MvT bij het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Herzieningswet: De beperking tot rechtspersonen of vennootschappen die een onderneming drijven betekent dat een bestuurder van een toegelaten instelling wel bestuurder van bijvoorbeeld zijn eigen pensioen-bv mag zijn. Het BTIV wordt hierop aangepast. Moeten bij een fusie waarbij commissarissen van de verdwijnende corporatie zitting nemen in de RvT van de verkrijgende corporatie (de fusiedrager ) de fit en propertoets ondergaan? Of worden die commissarissen, als ze vóór 1 juli 2015 al commissaris waren bij de verdwijnende corporatie, beschouwd als zittende commissarissen die nog in hun lopende zittingstermijn zitten? In het geval van een fusie van twee rechtspersonen (corporaties) kan sprake zijn van de volgende mogelijkheden (2:309 BW): 1. Er ontstaat bij de fusie één nieuwe corporatie, waarbij het vermogen van de oorspronkelijke corporaties onder algemene titel wordt verkregen. In dit geval zal de corporatie die na de 12

13 fusie ontstaat, opnieuw toegelaten worden tot het stelsel o.g.v. artikel 19, eerste lid, van de wet. (situatie 1); 2. Één van de corporaties die bij de fusie betrokken is, blijft ook na de fusie bestaan, waarbij het vermogen van de verdwijnende fusiepartner onder algemene titel wordt verkregen. De fusiepartner houdt bij het afronden van de fusie op te bestaan als zelfstandige organisatie (situatie 2, doorgaans de meest gebruikelijke in de praktijk van toegelaten instellingen). Voor zowel situatie 1 als 2 geldt dat de besturen van de te fuseren corporaties een voorstel tot fusie moeten opstellen, waarbij ten minste onder andere moeten zijn vermeld/bijgevoegd (artikel 2:312, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek): de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals die luiden en zoals zij na de fusie zullen luiden of, indien de verkrijgende rechtspersoon nieuw wordt opgericht, het ontwerp van de akte van oprichting (sub b); de voornemens over de samenstelling na de fusie van het bestuur en raad van commissarissen (sub e). Situatie 1 (Verkrijgende corporatie wordt nieuw opgericht): In de situatie dat de verkrijgende rechtspersoon (corporatie) bij fusie nieuw wordt opgericht zoals beschreven onder 1, geldt dat de benoeming van de eerste bestuurder(s) en commissarissen plaatsvindt bij de akte van oprichting (die onderdeel is van de akte van fusie). Daarmee is dus sprake van een nieuwe benoeming en zal sprake zijn van een geschiktheid- en betrouwbaarheidtoets (ministeriële zienswijze) voor de betrokken personen. Door de fusie verliezen bestuurders en commissarissen van de verdwijnende toegelaten instelling (vereniging of stichting) in dat geval hun organieke functie. Situatie 2 (Verkrijgende corporatie bestaat al): Voor de bestuurders en commissarissen van de verdwijnende corporatie geldt in deze situatie ook dat zij hun organieke functie verliezen. Dat geldt in beginsel echter niet voor de bestuurder(s) en commissarissen van de verkrijgende corporatie. Deze personen kunnen hun functioneren binnen de bestaande benoemingstermijn voortzetten en deze benoemingstermijn loopt gewoon door, tenzij in de fusie-onderhandelingen en het genoemde voorstel (artikel 2:312, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) daarover andere afspraken zijn gemaakt. In het fusievoorstel kunnen in deze situatie dus ook andere afspraken omtrent de samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht gemaakt worden. Bijvoorbeeld omdat in het voorstel tot fusie is overeengekomen, dat de bestuurder(s) en commissarissen van de verkrijgende corporatie aftreden en dat er voor de fusieorganisatie (een) nieuwe bestuurder(s) en commissarissen worden benoemd., Voor deze benoemingen dienen de betrokken personen de geschiktheid- en betrouwbaarheidtoets te doorlopen i.v.m. de ministeriële zienswijze. In artikel 30, lid 9 onder a van de wet staat dat huurders(organisaties) een bindende voordracht mogen doen voor twee of meer commissarissen als de raad van toezicht bestaat uit vijf of meer leden en voor één commissaris als die raad bestaat uit drie of vier leden. In artikel 30, lid 10 staat echter dat zo n bindende voordracht ten minste een derde deel van de leden moet betreffen. Bij een voordracht van slechts één lid bij een raad van toezicht die bestaat uit vier leden conform het 13

14 9e lid kan aan deze laatste eis niet worden voldaan. Voor hoeveel leden mag de huurdersorganisatie in dat geval een bindende voordracht doen? Artikel 30, lid 9 onder a is hier doorslaggevend. Dit betekent dat in dat geval een bindende voordracht voor één lid mag worden gedaan. Helaas heeft amendering van het wetsvoorstel geleid tot een spanning tussen de beide artikelleden waar het een raad van toezicht van vier leden betreft. Dit zal bij de eerst komende aanpassing van de wet worden rechtgezet. 23. Rechtsvorm vereniging 24. Sloop- en klachtenreglement 26. Fusie 30. Autoriteit Woningcorporaties De AW geeft op de website aan dat diverse beleidsregels in de loop van 2015 gepubliceerd zullen worden. Is het duidelijk wanneer deze worden gepubliceerd? De beleidsregels financieel toezicht van de Autoriteit woningcorporaties zijn op 10 november voorgelegd aan stakeholders. Planning is dat de beleidsregels rond half december worden vastgesteld en in werking treden op 1 januari

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet?

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet? MEMO DATUM 21 december 2015 VAN mr. D. van Tilborg mr. E.A. van de Kuilen advocaat TELEFOON +31 88 2535977 FAX +31 88 2536006 E-MAIL dvantilborg@akd.nl / evandekuilen@akd.nl ONDERWERP Consultatie Veegwet

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden 2/145 (versie 5)

Vragen en antwoorden 2/145 (versie 5) Vragen en antwoorden 2/145 (versie 5) Vooraf Voor u ligt een document met antwoorden op de talloze vragen die zijn gesteld over de regels in de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille HOOFDPUNTEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Zijn deze verkoopregels

Nadere informatie

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij?

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij? Algemeen Nr Vraag Antwoord 1 Wat valt er precies onder leefbaarheidskosten c.q. de 125 euro Dit is benoemd in het concept Besluit Toegelaten Instellingen Volkhuisvesting (BTiv), per huurwoning? 2 Welke

Nadere informatie

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij?

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij? Algemeen Nr Vraag Antwoord 1 Wat valt er precies onder leefbaarheidskosten c.q. de 125 euro Dit is benoemd in het concept Besluit Toegelaten Instellingen Volkhuisvesting (BTiv), per huurwoning? 2 Welke

Nadere informatie

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling

Nadere informatie

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Cluster Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA Ontvangen 9 december 2014

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

ONINGWET IN DE PRAKTIJK VRAGEN EN ANTWOORDEN (Q&A)

ONINGWET IN DE PRAKTIJK VRAGEN EN ANTWOORDEN (Q&A) IN DE ONINGWET PRAKTIJK VRAGEN EN ANTWOORDEN (Q&A) VERSIE 4.2, OKTOBER 2015 Vragen en antwoorden 2/98 (versie 4.1) Vooraf Voor u ligt een document met antwoorden op de talloze vragen die afgelopen maanden

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Algemeen Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de Woningwet 2015 in? De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke

Algemeen Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de Woningwet 2015 in? De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke Algemeen Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de Woningwet 2015 in? De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting. De wet creëert

Nadere informatie

Verkoop corporatiewoningen

Verkoop corporatiewoningen > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 220 www.rijksoverheid.nl 1. Doel en aanleiding Verkoop corporatiewoningen Deze circulaire heeft

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. Juni 2014. Wijzigingen. December 2014 Verbindingenstatuut (nieuw) Extern procuratiereglement (nieuw)

GOVERNANCE HANDBOEK. Juni 2014. Wijzigingen. December 2014 Verbindingenstatuut (nieuw) Extern procuratiereglement (nieuw) GOVERNANCE HANDBOEK Juni 2014 Wijzigingen December 2014 Verbindingenstatuut (nieuw) Extern procuratiereglement (nieuw) Augustus 2015 Governancecode Woningcorporaties 2015 (nieuwe versie) Treasurystatuut

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Praktische informatie over staatssteun voor woningcorporaties per 1 januari 2011 Woord vooraf Ter uitvoering

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector In vogelvlucht De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 231 Besluit van 16 juni 2015, houdende nieuwe nadere regels betreffende toegelaten instellingen en dochtermaatschappijen en nadere regels betreffende

Nadere informatie

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014 Herzieningswet samenvatting 22 juni 2014 Proces 5 juli 2012: Herzieningswet in Tweede Kamer aangenomen, vervolgens niet door Eerste Kamer 5 november 2012: Huidige kabinet gekomen, nieuw regeerakkoord 28

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 453 Woningcorporaties Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

Hoorcollege actualiteiten

Hoorcollege actualiteiten Hoorcollege actualiteiten De toekomst van de woningmarkt voor de middeninkomens Kees Fes (Atrivé) Günter Weber (Stichting OpMaat) Harold Ferwerda (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Delft University of

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente Samenvatting Novelle Op 5 juli 2012 is het wetsvoorstel Herzieningswet, een wijziging van de Woningwet, aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Nadien is het kabinet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der

Staatsblad van het Koninkrijk der Staatsblad van het Koninkrijk der Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting Jaargang 2015 Besluit van Besluit van 16 juni 2015, houdende nieuwe nadere regels betreffende toegelaten instellingen

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014 Herzieningswet/novelle 10 december 2014 1 december 2014 Wat gebeurde er na het zomer reces? 4 september: Tweede Kamer commissie: rondetafelgesprek Aedes: publicatie rapport De Gaay Fortman (studie naar

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijgewerkt t/m nr. 8 (Nota van Wijziging) 32 769 Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1oktober 2013 in de MG 2013-02, in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10 TOETSINGSKADER VERBINDINGEN Woonstad Rotterdam 3-12-2013 1 van 10 Inleiding De IAD heeft in het auditprogramma een IC opgenomen op de verbindingen. In 2009/2010 was er, ten gevolge van fusie- en integratiewerkzaamheden,

Nadere informatie

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 1 Agenda 1. De woningbeleggingsmarkt 2015 2. Verkoop corporatiebezit aan beleggers a. Regelgeving b. Kopersdoelgroepen c. Verkoopproces

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Overzicht Novelle Herzieningswet

Overzicht Novelle Herzieningswet Overzicht Novelle Herzieningswet Aanleiding De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag

Nadere informatie

Handboek Daeb Niet Daeb Nieuwe regels nopen tot strategische keuzes Deel II

Handboek Daeb Niet Daeb Nieuwe regels nopen tot strategische keuzes Deel II Handboek Daeb Niet Daeb Nieuwe regels nopen tot strategische keuzes Deel II In de serie Corporatie Governance 1 versie 1 oktober 2015, printed 17 november 2015 2 versie 1 oktober 2015, printed 17 november

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) 1 Tekst van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, zoals die zou komen te luiden na aanvaarding van de novelle incl. de nota van wijziging daarop (wijzigingen d.m.v. nota van wijziging

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

In artikel I, onderdeel Cb, wordt aan het slot van artikel 18a, eerste lid, eerste volzin, ingevoegd: en de direct daaraan grenzende omgeving.

In artikel I, onderdeel Cb, wordt aan het slot van artikel 18a, eerste lid, eerste volzin, ingevoegd: en de direct daaraan grenzende omgeving. 1 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel Cb, wordt aan het slot

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (VERSLAGJAAR 2015)

ACCOUNTANTSPROTOCOL REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (VERSLAGJAAR 2015) Bijlage 4 bij de Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 december 2015, nr. 2015-0000624698, houdende wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 Bijlage 4

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen.

De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen. De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen. 1 Nevenactiviteiten...2 1.1 Nevenactiviteit Verkoop en Beheer...2 Verkoop van woningen van derden...2 Bedrijfsverkoop...2

Nadere informatie

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV)

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Colofon Tekst Expertisecentrum Fysiek Domein, met bijdragen van Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 769 Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter

Nadere informatie

28 september 2015. BBPZ/MCal/RBos/15-135. Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den Haag

28 september 2015. BBPZ/MCal/RBos/15-135. Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den Haag Datum 28 september 2015 Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/15-135 Aan Tweede Kamer der Staten-Generaal Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den

Nadere informatie

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Wettelijk kader Investeringsstatuut... 3 1.3. Doel Investeringsstatuut... 4 1.4. Doelstellingen investeringen...

Nadere informatie

Reactie op Novelle en AMvB

Reactie op Novelle en AMvB Reactie op Novelle en AMvB Recent heeft Minister Blok zijn wetsvoorstellen voor de herziening van de Woningwet gepubliceerd. Op 19 juni jl. stuurde hij de Novelle Herzieningswet Toegelaten Instellingen

Nadere informatie

het aansluiten van de beschikking staatssteun bij de generieke woonomstandigheden in plaats van bij de specifieke;

het aansluiten van de beschikking staatssteun bij de generieke woonomstandigheden in plaats van bij de specifieke; Deloitte Financial Advisory Services B.V. Real Estate Advisory Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht Postbus 85104 3508 AC Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9985 www.deloitte.nl Aan de minister

Nadere informatie

Deze Routeplanner Woningwet is gemaakt door Aedes in samenwerking met de Alliantie en Woonconcept.

Deze Routeplanner Woningwet is gemaakt door Aedes in samenwerking met de Alliantie en Woonconcept. 1 Colofon Deze Routeplanner Woningwet is gemaakt door Aedes in samenwerking met de Alliantie en Woonconcept. Versie 2, juli 2015 2015, Den Haag 2 Vooraf Aedes heeft samen met een aantal corporaties deze

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt.

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. sam Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die zelf moeilijk

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

Toewijzing van sociale huurwoningen per 1.1.2011 grotendeels gekoppeld aan inkomensgrens van 33.614 euro

Toewijzing van sociale huurwoningen per 1.1.2011 grotendeels gekoppeld aan inkomensgrens van 33.614 euro Regelingen en voorzieningen CODE 4.3.1.61 Toewijzing van sociale huurwoningen per 1.1.2011 grotendeels gekoppeld aan inkomensgrens van 33.614 euro bronnen www.aedesnet.nl Tijdelijke regeling diensten van

Nadere informatie

Concept CIRCULAIRE. Pagina 1 van 14

Concept CIRCULAIRE. Pagina 1 van 14 Concept CIRCULAIRE Pagina 1 van 14 1.Doel en aanleiding 2013-07-10 Deze circulaire heeft als doel de verkoopregels zoals neergelegd in de MG 2011-04 te actualiseren, alsmede de procedures en de voorwaarden

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Hoe maak ik mijn zorgvastgoed toekomstbestendig? Mr. Remco Vissink 18 september 2014 Even voorstellen Remco Vissink Advocaat/partner bij DUDOK Bouw-

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET Voorbereiding en implementatie Juli 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Achtergrond 3 1.2. Tijdpad implementatie 3 1.3. Implementatieplan 3 1.4. Doelstellingen

Nadere informatie

1. Inleiding. Vervolgens is de liberalisatiegrens (paragraaf 4.4) voor 2016 opgenomen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Woningmarkt

1. Inleiding. Vervolgens is de liberalisatiegrens (paragraaf 4.4) voor 2016 opgenomen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Woningmarkt Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Woningmarkt Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon T 1400 www.rijksoverheid.nl/contact Onderwerp

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten In dit document gaan we op hoofdlijnen in op de belangrijkste onderwerpen van de nieuwe woningwet. De intentie is niet om volledig te zijn, maar om de hoofdlijnen kort

Nadere informatie

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

,.ìescand. Inspectie Leefomgeving en Transport 2015. 27 november 2015 Oordeelsbrief 2OL4

,.ìescand. Inspectie Leefomgeving en Transport 2015. 27 november 2015 Oordeelsbrief 2OL4 ,.ìescand 1 DEC Inspectie Leefomgeving en 2015 Ministene v an Inft astntctuur en Milíeu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag LOO6s Stichting Volkshu isvesting Arnhem Postbus 5229 6802 EE ARNHEM

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Inspectie Leefomgeving en Transport Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit Woningcorporaties Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets Anja Verdiesen 17 juni 2015 Fit en Proper? Vrij Nederland 2013 een lijst: 216 affaires in de politiek

Nadere informatie