4 april Geachte heer/mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 april 2013 2013-002840. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1

2

3

4

5 Bezoekadres Huis der Provincie Markt CG Arnhem Postadres Postbus GX Arnhem telefoonnummer (026) telefaxnummer (026) adres internetsite datum zaaknummer 4 april onderwerp Beslissing op verzoek - toewijzen Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari jongstleden ontvingen wij uw brief van 10 februari jongstleden, met kenmerk Op 5 maart jongstleden heeft u onze verdagingsbeslissing ontvangen. In uw brief verzoekt u ons om documenten die betrekking hebben op of gaan over: het gebruik van open source software binnen uw organisatie; documenten waaruit blijkt welke open source software u binnen de organisatie gebruikte in 2012; documenten waaruit blijkt wat de software kosten waren binnen uw organisatie in 2012; documenten waaruit blijkt welke software licenties in 2012 binnen uw organisatie gebruikt werden. Wij beschouwen uw verzoek als een verzoek in de zin van artikel 3, lid 1, van de Wet openbaarheid van bestuur (verder: Wob). Ingevolge artikel 6, lid 1, Wob, dienen wij, behoudens de mogelijkheid van verdaging, uiterlijk vier weken nadat wij een verzoek om openbaarheid van overheidsinformatie hebben ontvangen, hierop te beschikken. Ingevolge artikel 6, lid 2, Wob dienen wij, indien wij besluiten het verzoek om openbaarheid van informatie te honoreren, behoudens verdaging, uiterlijk vier weken na de ontvangst van het verzoek inzage te verschaffen in de informatie waarop het verzoek betrekking heeft. Ons is niet gebleken dat de door u gewenste informatie valt onder de uitzonderingsgronden en beperkingen met betrekking tot de openbaarheid van gegevens, zoals deze zijn neergelegd in artikel 10 Wob en artikel 11 Wob. Wij concluderen derhalve dat de door u gevraagde gegevens informatie betreft die openbaar is en die wij op grond van artikel 3, lid 5, Wob derhalve aan u dienen te verstrekken. inlichtingen bij telefoonnummer adres BNG 's-gravenhage, rekeningnummer Rabobank, rekeningnummer ING, rekeningnummer btw-nummer NL B03 IBAN-nummer NL74BNGH SWIFT/BIC: BNGHNL2G

6 Besluit Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie in het kader van de Wob te verstrekken. De volgende documenten zijn als bijlage bij deze beschikking gevoegd; Open Source implementatie strategie Gelderland.doc dit document bevat de implementatie strategie van Open Source Software binnen de provincie Gelderland. software en licentieoverzicht 2012.xlsx dit document bevat een overzicht van alle software binnen de provincie Gelderland. Als u op tabblad Totaaloverzicht Software in de tweede kolom Open source klikt, dan vindt u onder het filter waar de open source software. Een beknopt overzicht vindt u onder tabblad Open Source. Totale software kosten.xlsx dit document bevat een overzicht van de software kosten binnen de provincie Gelderland. Als u op tabblad totale software kosten klikt, dan vindt u een overzicht per leverancier. Nadere informatie Indien u nadere informatie wenst over deze beschikking, kunt u contact opnemen met de afdeling Informatievoorziening & Automatisering. Hoogachtend, namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Nederland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Oost Nederland, telefoonnummer (026) of op Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026)

7 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief OSOSSImplementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Definitief Pagina 1/14

8 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding Stand van zaken Open Standaarden Open source Software Maatwerk Aanbesteding Uitgangspunten Acties Open Standaarden [Actie1 2010] Toetsen aan open standaarden [Actie2 2010] Beleid (open) standaarden Acties Open Source Software [Actie1 2010] Opstellen vervangingskalender software [Actie2 2010] Implementatie in aanbestedingsbeleid en inkoop [Actie5 2010] Screening Inkoopregels [Actie6 2010] Communicatie en bewustwording [Actie7 2010] Beleid OSOSS implementeren [Actie8 2010] Licentie en configuratiebeheer Besluit AMT Bijlage Lijst Open Source Producten Gelderland Pagina 2/14

9 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Versiebeheer Auteur Versie Datum Omschrijving Initiële versie aanpassingen revisie besproken met Vastgesteld door het AMT-IT Pagina 3/14

10 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 1 Inleiding Uitvoeringsagenda NOiV De motie Vendrik resulteerde in het Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV). Dit actieplan heeft geresulteerd in een uitvoeringsagenda NOiV. De uitvoeringsagenda is doorvertaald naar het bestuursakkoord rijk provincies. Deze implementatiestrategie geeft aan wat het beleid is van de provincie Gelderland ten aanzien van open source en open standaarden. Tevens worden hier de actiepunten vermeld die in het kader van open sourse software en open standaarden in het komende jaar worden uitgevoerd. Dit document is bedoeld ter besluitvorming door het AMT I&A over het hierin voorgestelde beleid en uitvoering van de daarbij behorende actiepunten. Pagina 4/14

11 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 2 Stand van zaken 2.1 Open Standaarden De provincie Gelderland heeft als doel om zoveel mogelijk te voldoen aan open standaarden. Dit is momenteel verankert in de architectuur van de provincie. 2.2 Open source Software De provincie heeft nog geen vastgesteld kader omtrent Open Source. In het algemeen zijn er voor software, kwaliteitsaspecten (Quint/ISO) benoemd. Deze gelden zowel voor Closed Source als voor Open Source. Gezegd kan worden dat er altijd gekeken wordt naar de beste oplossing, die goed belegd en beheerd kan worden door de organisatie. De lijst Open Source Software in gebruik bij provincie Gelderland is als bijlage toegevoegd. 2.3 Maatwerk Software maken en aanpassen behoort niet tot de core business van de provincie. De provincie heeft een.net ontwikkelstraat waarbij gebruik gemaakt wordt van allerlei open standaarden. Het.Net framework is niet (helemaal) open source. De producten die hiermee worden gemaakt worden, afhankelijk van bepaalde aspecten (bv. uit veiligheidsoogpunt), wel of niet vrijelijk gedistribueerd. De huidige gedragslijn is dat de provincie eigenaar wordt van de broncode die in haar opdracht ontwikkeld wordt. Dit biedt de mogelijkheid om deze software als open source beschikbaar te stellen in een pure of hybride vorm. In IOG verband is er een soort Open Source agreement afgesproken tussen provincies om broncode te kunnen gebruiken tegen een kleine vergoeding of gratis. In de praktijk blijkt dat hier niet vaak gebruikt van gemaakt wordt. 2.4 Aanbesteding De algemene beleidslijn is dat bij aanbesteding wel gevraagd wordt naar open source software, maar primair ligt de focus op een goede prijs/prestatieverhouding vanuit de gekende perspectieven. De doorzettingsmacht vertaalt zich voor open standaarden in eisen en voor open source software in een wens. Pagina 5/14

12 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 3 Uitgangspunten Verantwoordelijkheid Eigenaarschap van het thema open source software ten aanzien van de eerste 3 niveaus van (open) standaardisatie (zie figuur 1) is het hoofd van de afdeling I&A. De bovenste 3 lagen zijn de primaire verantwoordelijkheid van het desbetreffende organisatieonderdeel. Figuur 1 Niveaus open standaarden Enthousiasme Open source wordt niet tegen gewerkt, in tegendeel, maar het is geen doel op zich. Het ambitieniveau zal nog vastgesteld moeten worden. Aanbesteding De keuze voor open source software wordt ingekaderd door de volgende afspraken: - invoering tijdens aanbesteding en inkoop van dienstverlening - er wordt expliciet gevraagd aan leveranciers om ook open source software aan te bieden - er wordt expliciet gevraagd naar ondersteuning van open standaarden (comply or explain) - open source software is geen knock-out criterium - er wordt aangesloten op overheidinitiatieven (bv. NUP) - er wordt gebruik gemaakt van standaardsoftware tenzij - bij gelijke geschiktheid heeft open source de voorkeur Deze vraag zal in de aanbestedingsdocumenten zodanig zijn opgenomen dat hierover automatisch een uitspraak gedaan kan worden. Er is voldoende kennis van open source software aanwezig voor verwerving. Een permanent aandachtspunt is dat binnen ontwikkelprojecten er steeds voldoende know how is over open source software om dit in het bestek (de functionele specificaties) uit te vragen. Pagina 6/14

13 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Open sourcen van maatwerk De provincie neemt hierin een afwachtende houding aan. Communityvorming 1 Provincie Gelderland neemt hierin een afwachtende houding aan en is nog niet voornemens om aan een community deel te nemen. De volgende aspecten spelen een rol bij dit besluit: - De provincie is geen softwareleverancier - De provicie ontwikkelt zelf geen software dat betekent dat de eventuele bijdrage bij de leverancier komt te liggen - Het belang van een community wordt onderkend maar we weten nog niet wat dit betekent voor de organisatie Vrijwillige financiële bijdrage aan open source projecten De provincie neemt ook hierin een afwachtende houding aan en heeft nog niet besloten hoe hieraan vorm te geven. Dit zal in voorkomende gevallen beoordeeld worden. Transitiekosten Open source software heeft onze aandacht. De hoge transitiekosten 2 belemmeren een snelle en grootschalige adoptie van open source software. De verwachting is dat de adoptie mondjesmaat zal doorzetten. Niet vanwege het ontbreken van de wil maar omdat aan een grootschalige overgang hoge transitiekosten zijn verbonden. De kosten gaan voor de baten uit. Daarnaast is het niet de bedoeling om te veranderen vanwege de verandering. Open source wordt beoordeeld op natuurlijke momenten. Gebruikersopleidingen Als een nieuwe versie van een product wordt geintroduceert dan maakt het voor de gebruiker niet uit of dit open of closed source is. De gebruiker heeft in de meeste gevallen een opleiding nodig. 1 Een groep ontwikkelaars die op min of meer vrijwillige basis samenwerkt aan de (verdere) ontwikkeling van een software product. 2 De kosten die gemaakt moeten worden voor de migratie van closed source naar open source software. Pagina 7/14

14 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 4 Acties Open Standaarden 4.1 [Actie1 2010] Toetsen aan open standaarden Op natuurlijke momenten, tijdens systeemontwikkelingstrajecten waarbij verwerving van software of wijziging in de software architectuur plaats vindt wordt getoetst aan de lijst met open standaarden die wordt onderhouden door het forum standaardisatie. Deze lijst is voortdurend aan verandering onderhevig zodat altijd naar de vigerende lijst verwezen wordt. Wie: Projectleiding/J&I/AS 4.2 [Actie2 2010] Beleid (open) standaarden Naas de open standaarden op de lijst van NOiV bestaan uiteraard ook nog (open) standaarden die nog niet op deze lijst voorkomen. De provincie stelt beleid op ten aanzien van het gebruik van deze (open) standaarden. Wie: Technische standaarden APP/AS/IBS; Semantische standaarden GRID/Business; GEO standaarden GIC; Processtandaarden en wetgeving Business. Pagina 8/14

15 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 5 Acties Open Source Software Bij Open Source krijg je de beschikking over de source van de software maar dat betekent nog niet dat de software gratis is of dat de kennis en kunde aanwezig is om de software aan te passen en up to date te houden (zie definitie NOiV). De provincie heeft als ambitie komend jaar de voorbereidingen te treffen voor een gedragen invoering van Open Source. Dit draagvlak wordt gecreeerd door het uitvoeren van een pilot project waarna in de daaropvolgende jaren een structurele implementatie wordt onderzocht. De provincie is van mening dat Open Source geen doel op zich is, maar een middel om bijvoorbeeld leveranciersonafhankelijkheid te creëren. Het is niet de bedoeling om investeringen te niet te doen door open source te implementeren. De provincie kijkt dus naar de kansen die Open Source kan bieden alvorens deze in te zetten. 5.1 [Actie1 2010] Opstellen vervangingskalender software Vervangingskalender opstellen als stuurmiddel voor keuze en afwegingsproces en het realiseren van ambitie. Wie: APP/AS 5.2 [Actie2 2010] Implementatie in aanbestedingsbeleid en inkoop - Criteria opstellen voor gelijke geschiktheid betekent kiezen voor de beste oplossing (TCO, flexibliteit, functionaliteit) - Bij outsourcing de leverancier als eis meegeven dat Open Standaarden en Open source mee genomen worden. Wie: J&I 5.3 [Actie5 2010] Screening Inkoopregels De inkoopregels moeten worden nagelopen op discriminerende regels ten aanzien van Open Source. Wie: J&I 5.4 [Actie6 2010] Communicatie en bewustwording Ten aanzien van dit dossier worden communicatietrajecten opgestart richting GS, NOiV en management. In projecten zorgen we er voor dat kennis van open source software aanwezig is bij het opstellen van specificaties. Wie: APP 5.5 [Actie7 2010] Beleid OSOSS implementeren Beleid opstellen zodat het gemakkelijker wordt om Open Source producten in gebruik te nemen. Voorbeeld, op dit moment worden aan interne sites alleen de eis gesteld dat ze moeten voldoen aan Internet Explorer. Bij deze eis zou ook Mozilla kunnen worden toegevoegd. Dit betekent uiteraard dat er extra kosten moeten worden gemaakt voor de extra compabiliteit. Wie: APP 5.6 [Actie8 2010] Licentie en configuratiebeheer Open source software opnemen in licentie- en configuratiebeheer en contractadministratie. Wie: APP en J&I Pagina 9/14

16 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 6 Besluit AMT De provincie Gelderland heeft als doel om zoveel mogelijk te voldoen aan open standaarden. Dit is momenteel verankert in de architectuur van de provincie. Vanuit de meeste projecten wordt dit op dit moment ook al gevraagd en geëist. Het AMT staat positief tegen over Open Source maar onderneemt op korte termijn geen extra initiatieven om Open Source te bevorderen. Op het gebied van Open Source is de provincie geen early adapter maar een volger. Het AMT zal vooral de overheden en de markt volgen omtrent inzet Open Source producten. Hetgeen hieronder staat verwoord: 1. Open source software wordt behandeld als gesloten software en is daarmee ingebed in de procedures. a. Een (of meerdere medewerkers) het onderwerp open source software in portefeuille geven en dit bekend maken (tevens contactpunt voor programma NOiV). b. De acties uit dit document (laten) inplannen voor het komende jaar. Afspraak is om dit terug te laten komen in het BIP en I&A beleid. c. Op basis van application lifecycle management zullen de kansen en mogelijkheden voor het inzetten van Open Source Software worden bepaald. Hierbij worden ook de natuurlijke momenten bedoeld. Pagina 10/14

17 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Bijlage Lijst Open Source Producten Gelderland De volgende lijst komt uit de CMDB: Naam applicatie Apache Asterisk CentOS DansGuardian Devil-Linux filezilla_ Beschrijving Webserver PABX beheer software Host OS Linux freeware omgeving compatible met RedHat Enterprise Filtersoftware t.b.v. webfiltering Firewal software Veilige gegevens uitwisseling tussen diverse werkplekken en servers Relationele database. Wordt gebruikt door de applicaties kwaliteitscentrale. bestekregeling en verkeersregeling en staan los van elkaar. Software verlangt gebruik firebird. Firebird_1.5.3 Fwbulder IpTables Mozilla Firefox_3.0 Nagios_3.2.0 OpenSSh Password Safe_3.0.7 Putty_0.60 RDDTOOL RedHat Enterprise Linux_3 RedHat Enterprise Linux_4 RedHat Enterprise Linux_5 Samba Squid Squirell Mail_1.4.9.a WinHTTrack Website Copier_ Wireshark Firewall ruleset builder Firewal software Webbrowser Bewakingssoftware voor de infrastructuur Openssh is een protocol waarmee (met name linux) systemen via een beveiligde verbinding kunnen communiceren met elkaar Deze software dient voor wachtwoordbeheer IT Infra PuTTY is een vrije telnet- en SSH-client. Het is software waarmee iemand een verbinding kan maken met een andere computer. meestal zijn dit servers met een op UNIX gebaseerd besturingssysteem. PuTTY is een vervanging voor een terminal (ook wel Teletype. TTY genoemd). een domme machine die voor de introductie van de Personal Computer. gebruikt werd om te verbinden met een server. Round robin database grafieken tool Besturingssysteem OS Besturingssysteem OS Besturingssysteem OS Onderdeel van RedHat linux. Biedt de mogelijkheid om bestanden aan te bieden aan windows clients Caching Proxy server Webmail pakket t.b.v. ps leden Het binnen halen van ruimtelijk plannen gemakkelijken. Gemeentes hebben deze plannen in een xml structuur staan waardoor elk mapje geopend moet worden om de bestanden binnen te halen. nu kan dit in 1x. Netwerk analyser Pagina 11/14

18 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Bijlage : Overzicht standaarden vastgesteld door Standaardisatie Forum Toepassings-gebied Naam Documentatie Status Organisatorisch Werkingsgebie d Overheidswebsi-tes (mede be-stemd voor bur-gers, bedrijven en maatschap-pelijke instellin-gen) IT-beveiliging IT-beveiliging Webrichtlijnen zoals vastgelegd in het Be-sluit kwaliteit Rijksoverheidswebsit es, ministerraad 30 juni NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl chtlijnen.nl/richtlij nen/ nl/nen/servlet/dis patcher.dispatcher?id=biblio GPETRAISCHE GEGEVENS&co ntentid= nl/nen/servlet/dis patcher.dispatcher?id=biblio GPETRAISCHE GEGEVENS&co Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Organisaties die onderdeel zijn van de rijksoverheid zijn vanaf 1 september 2006 verplicht ervoor te zorgen dat alle nieuwe websites voldoen aan de standaarden. Reeds bestaande websites moeten uiterlijk 31 decem-ber 2010 aan de standaarden te voldoen. Alle overheden Alle overheden Overige informatie Bij het gebruik van deze standaarden wordt aange-tekend dat de standaar-den gezien moeten worden in de gehele context van de webrichtlijnen. Ter toetsing van de richtlijnen is het 'Normdocument Webrichtlijnen voor Waarmerk drempelvrij.nl', Versie 1.0, 20 juli 2007 beschikbaar. Dit docu-ment wordt beheerd door de stichting Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. De norm is een specifica-tie van managementsys-temen van informatiebe-veiliging. Het beschrijft een model dat ingevuld kan worden met de ele-menten uit de ISO Deze norm is gebaseerd op de standaard en wordt omschreven als een set van 'best practices' in informatiebeveiliging waaruit gekozen kan worden bij de implementatie van een Pagina 12/14

19 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Uitwisseling van reviseerbare documenten Het gebruik van gpetraische af-beeldingen ('los-sless' compres-sie) binnen ODFdocumenten Het gebruik van gpetraische af-beeldingen (met 'lossy' compres-sie) binnen ODFdocumenten Open Document Format ISO ISO/IEC 15948:2003, Portable Network Grap-hics (PNG) Specification (Second Edition) ISO/IEC IS , Joint Photographic Ex-perts Group (JPEG) Lange termijn archivering van documenten. NEN-ISO :2005 EN (PDF/A-1a) (PDF/A1a mag naast ODF gehanteerd worden voor de lange termijn archive ring, specifiek voor nietreviseerbare documenten.) OASIS ISO/IEC ISO/IEC NEN ntentid= g/iso/iso_catalog ue/catalogue_tc/ catalogue_detail. htm?csnumber= g/tr/png/ g/graphics/jpe G/itu-t81.pdf nl/nen/servlet/dis patcher.dispatcher?id=biblio GPETRAISCHEG EGEVENS&conte ntid= Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Voorgeselecteerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland Logistiek van elektronische ebms en WUS het programma Voorgeselec Rijksdiensten moe-ten vanaf april 2008 ODF onder-steunen. Mede-overheden en ove-rige instellingen volgen uiterlijk december Rijksdiensten moe-ten vanaf april 2008 PNG hante-ren. Mede-overheden en ove-rige instellingen volgen uiterlijk december Rijksdiensten moe-ten vanaf april 2008 JPEG hante-ren. Mede-overheden en ove-rige instellingen volgen uiterlijk december Alle overheidsorganisaties. beveiligingsstra-tegie. De norm dient in samenhang met NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl gehanteerd te worden. Pagina 13/14

20 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief berichtuitwisseling Geo informatie infrastructuren (GII) Het exacte toepassingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden. zoals nader gespecificeerd binnen de OSB 'Framework van standaarden voor de Neder landse GII', versie 2.0 Definitief, Geonovum, 10 december 2007 Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) Overheids dienstenplat form van ICTU. Geonovum VNG/ EGEM heidsservice bus.nl/fileadmin /OSB/OSB_ebM S_Koppelvlak_St andaard_v0.91. pdf en heidsservice bus.nl/fileadmin /OSB/OSB_Kopp elvlak_standaar d_wus_v0.92.p df nl/framework/st andaarden/fram eworkgeo standaarden v2.0/download.h tml?itemid=58 m.nl/kennis bank/informatie voorziening/uitw isseling/stuf teerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland Voorgeselec teerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland. Voorgeselec teerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland. Het exacte organi satorische wer kingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden. Het exacte organi satorische wer kingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden. De standaarden worden geselec teerd binnen de context van DURP. Pagina 14/14

21 Object ID Open source (Basisgegevens) Status (Algemene gegevens) Leverancier Aantal licenties Team functioneel beheer (Beheer) Aantal gebruikers (Basisgegevens).NET Framework_1.1 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 501 t/m 2000.NET Framework_3.5 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 501 t/m 2000.NET Framework_4.0 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 501 t/m 2000 Aagrostacks_2007 ONWAAR Operationeel Ministerie LNV 1 VV/WON 3 t/m 10 Acanthis Document Solution ONWAAR Operationeel Acanthis Document Solutions 1 FD/DI 3 t/m 10 Access_2010 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 I&A/RAS 11 t/m 20 ActivPack 6.5 ONWAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 51 t/m 100 ADAudit Plus ONWAAR Operationeel ManageEngine 1 Adobe Acrobat Professional_9.0.0 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 101 t/m 200 Adobe CS5 - Suite 5 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 3 t/m 10 Adobe Flash Player_10 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe Flash Player_11.1 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe Illustrator_CS5 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 3 t/m 10 Adobe Reader_9.4.0 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe Shockwave Player_11.5 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe SVG Viewer_3.0.3 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 I&A/RAS 501 t/m 2000 Advanced Traffic Builder _2.0 ONWAAR Operationeel IT&T 1 B&O/DBW 3 t/m 10 After Shot_1.03 ONWAAR Operationeel Jasc software 1 B&O/GEO 1 t/m 2 AnagoR4_4.0 ONWAAR Operationeel Anago 1 J&I/INK&BBM 3 t/m 10 Any Video converter _2.6.5 ONWAAR Operationeel Anvsoft 1 COM/M&M 3 t/m 10 Applicatie voor kunstwerken van de provincie Gelderland_2.0 ONWAAR Operationeel 1 1 t/m 2 AppV_4.6 ONWAAR Operationeel Comparex Nederland B.V. 1 I&A/IBIS 501 t/m 2000 Apro Banking Gateway_ ONWAAR Operationeel Apro 1 F&BV/BFB 3 t/m 10 ArcGIS ArcInfo Workstation_9.2 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10 ArcGIS Desktop_9.2 SP5 ONWAAR Operationeel Esri Nederland B.V. 1 I&A/GIC 101 t/m 200 ArcGIS Server ONWAAR Operationeel Esri Nederland B.V. 1 I&A/GIC 201 T/M 500 ArcGIS Special_9.2 SP5 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GIC 21 T/M 50 Arcpad_7.0.1 ONWAAR Operationeel 1 B&O/GEO 3 t/m 10 ArcView_3.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10 ArcViewSpatialAnalyst_20 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10 ASB Besteksgenerator_1.0(Testomgeving) ONWAAR Operationeel IT&T 1 B&O/DBW 3 t/m 10

22 Asterisk WAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 501 t/m 2000 ASVV ONWAAR Operationeel Crow 1 UW/PMP 3 t/m 10 Aswin_2009 ONWAAR Operationeel Deltarail 1 TALO/OK 3 t/m 10 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012 ONWAAR Operationeel Nedgraphics 1 UW/PMP 1 t/m 2 Autodesk AutoCAD LT_2011 ONWAAR Operationeel Issue 1 UW/BU 1 t/m 2 Autodesk AutoCAD Map 3D 2012 ONWAAR Operationeel Nedgraphics 1 UW/BU 51 t/m 100 Autodesk AutoCAD Map 3D_2009 ONWAAR Operationeel Issue 1 UW/BU 51 t/m 100 Autodesk Design Review 2012 ONWAAR Operationeel Autodesk 40 UW/BU 51 t/m 100 Autodesk DWG TrueView_2010 ONWAAR Operationeel Issue 1 B&O/DBW 3 t/m 10 Autodesk Raster Design_2009 ONWAAR Operationeel Autodesk 1 UW/PMP 3 t/m 10 Automation Manager 2011 Management Console_2011 SR1 ONWAAR Operationeel RES Software 1 3 t/m 10 Avid Xpress DV_4.6 WAAR Operationeel Avid Technology 1 COM/M&M 3 t/m 10 AXIS Media Control_ ONWAAR Operationeel Axis Communications 1 B&O/DBW 11 t/m 20 BackOffice ONWAAR Operationeel 1 FD/CAT 3 t/m 10 Barcode font voor Office 2003 ONWAAR Operationeel 1 FD/DI 501 t/m 2000 Beheer & Onderhoud ONWAAR Operationeel Read Elsevier 1 FD/HV 1 t/m 2 Beheerkosten openbare ruimte_2003 ONWAAR Operationeel Crow 1 B&O/GEO 1 t/m 2 Bekendmakingen_1.0 ONWAAR Operationeel Info support 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Bentley MicroStation V8 XM_ 8.2 ONWAAR Operationeel Bently systems Incorporated 1 B&O/GEO 3 t/m 10 Besluitenregister Regiotaxi ONWAAR Operationeel ASolutions 1 UW/MO 3 t/m 10 Bestemmingsplannen Mapping ONWAAR Operationeel 1 3 t/m 10 Biztalk_2006.R2 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 51 t/m 100 BKReplaceEm_2.0 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 11 t/m 20 Blokkendoos PKB_ A ONWAAR Operationeel WL Delft hydraulics 1 B&SMWLG/MWLG 1 t/m 2 BlokkendoosWaalweelde ONWAAR Operationeel WL Delft hydraulics 1 TALO/IBT 11 t/m 20 BluSTATS_16 ONWAAR Operationeel Traffax 1 P&CMERO/MOB 1 t/m 2 BNG (Betalingsverkeer) ONWAAR Operationeel GEMNET 1 F&BV/BFB 3 t/m 10 Bonfire Studio_1.4 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GIC 3 t/m 10 Boombeheer v9 client1 ONWAAR Operationeel Groenestein beheersoftware 1 B&O/DBW 21 T/M 50 Boswet handhaving_1.0 ONWAAR Operationeel 1 HH/BWON 3 t/m 10 BouwBestek_3.2.1 ONWAAR Operationeel Kpd 1 TALO/OK 1 t/m 2 BoxCar_Pro_ ONWAAR Operationeel 1 TALO/IBT 3 t/m 10

23 BVK ONWAAR Operationeel DHV 1 B&O/DBW BWise Builder_3.3 ONWAAR Operationeel Bwise 1500 F&BV/FSFB 11 t/m 20 BWise Web Server_3.3 ONWAAR Operationeel Bwise 1 F&BV/FSFB 11 t/m 20 BZ Utility Software for Hand-held Analyzers_ ONWAAR Operationeel 1 HH/M1 3 t/m 10 CalcEmis_2.42 ONWAAR Operationeel W.J.Burgers 1 HH/M1 3 t/m 10 Camtasia Studio 6.0 ONWAAR Operationeel 1 FD/DI 3 t/m 10 Capacito_1.7.1 build 59 ONWAAR Operationeel Trenso 1 UW/PMP 3 t/m 10 CAR II_ ONWAAR Operationeel DIFF Automatisering 1 TALO/OK 3 t/m 10 CD-rom Verlichtingstechniek ONWAAR Operationeel 1 B&O/GEO 3 t/m 10 CentOS WAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 3 t/m 10 Citatendatabank_2000 ONWAAR Operationeel Kluwer 1 HH/M1 1 t/m 2 CitaVista_ ONWAAR Operationeel ABF Research 1 P&CWSC/SO 1 t/m 2 CitaVista_2006 ONWAAR Operationeel ABF Research 1 P&CWSC/SO 1 t/m 2 CitaVista_2009 ONWAAR Operationeel ABF Research 1 P&CWSC/SO 1 t/m 2 Citrix ONWAAR Operationeel Comparex Nederland B.V I&A/IBIS 501 t/m 2000 COCON_7.2 ONWAAR Operationeel DTV CONSULTANTS 1 P&CMERO/MOB 1 t/m 2 Cognos 8 Metric Designer_8 ONWAAR Operationeel Cognos BV 120 I&A/GRID Onbekend Cognos Data Manager_8.3 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos DataManager_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos Framework Manager_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos Impromptu Administrator 7.1 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos Impromptu Administrator_7.1 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 11 t/m 20 Cognos Impromptu User_7 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 21 T/M 50 Cognos Impromptu User_7.1 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 101 t/m 200 Cognos Metric Designer_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 21 T/M 50 Cognos Portal_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 101 t/m 200 Cognos Powerplay_7.1 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID Onbekend Cognos_8.3 Portal ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 501 t/m 2000 Cognos-Transformer_8.3 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 1 t/m 2 ColorPic_4.1 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 3 t/m 10 ComCell Console GUI_7.0.0 ONWAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 3 t/m 10 Compare and Merge_2.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam).

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). In de volgorde van onderstaande projectenlijst worden de antwoorden op de

Nadere informatie

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam).

Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). Bijlage 2: De antwoorden op de uitvraag per departement en per project (in het kader van de beantwoording Motie Dibi/ Van Dam). In de volgorde van onderstaande projectenlijst worden de antwoorden op de

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland. Haalbaarheidsonderzoek

Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland. Haalbaarheidsonderzoek Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland Haalbaarheidsonderzoek uteurs: In opdracht van: E.R. Beukhof G.C.M. Malipaard Ministerie van Economische Zaken DG Energie en Telecom Versie

Nadere informatie

SIGGIS Opleidingen. Programma

SIGGIS Opleidingen. Programma SIGGIS Opleidingen Programma Inhoudstafel 3 4 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 Voorwoord Over SIGGIS SIGGIS Opleidingen Leerpaden AGOL1: Workshop ArcGIS Online

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL GIS APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN EEN RUIMTELIJKE MULTICRITERIA ANALYSE BIJ HET PROCES VAN LOCATIE- EN GEBIEDSONTWIKKELING J.Ronde Eindhoven, augustus 2007 Studentnummer:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Rapport Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Drs. B.J. Köbben & Prof. Dr. M J. Kraak Februari 1999 INHOUD 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 2.1 Het onderzoek 4 2.2 Begripsbepaling

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies Widgets. Datum 2 april 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies Widgets. Datum 2 april 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies Widgets Datum 2 april 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies Widgets Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag forumstandaardisatie@logius.nl

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie