4 april Geachte heer/mevrouw,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 april 2013 2013-002840. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1

2

3

4

5 Bezoekadres Huis der Provincie Markt CG Arnhem Postadres Postbus GX Arnhem telefoonnummer (026) telefaxnummer (026) adres internetsite datum zaaknummer 4 april onderwerp Beslissing op verzoek - toewijzen Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari jongstleden ontvingen wij uw brief van 10 februari jongstleden, met kenmerk Op 5 maart jongstleden heeft u onze verdagingsbeslissing ontvangen. In uw brief verzoekt u ons om documenten die betrekking hebben op of gaan over: het gebruik van open source software binnen uw organisatie; documenten waaruit blijkt welke open source software u binnen de organisatie gebruikte in 2012; documenten waaruit blijkt wat de software kosten waren binnen uw organisatie in 2012; documenten waaruit blijkt welke software licenties in 2012 binnen uw organisatie gebruikt werden. Wij beschouwen uw verzoek als een verzoek in de zin van artikel 3, lid 1, van de Wet openbaarheid van bestuur (verder: Wob). Ingevolge artikel 6, lid 1, Wob, dienen wij, behoudens de mogelijkheid van verdaging, uiterlijk vier weken nadat wij een verzoek om openbaarheid van overheidsinformatie hebben ontvangen, hierop te beschikken. Ingevolge artikel 6, lid 2, Wob dienen wij, indien wij besluiten het verzoek om openbaarheid van informatie te honoreren, behoudens verdaging, uiterlijk vier weken na de ontvangst van het verzoek inzage te verschaffen in de informatie waarop het verzoek betrekking heeft. Ons is niet gebleken dat de door u gewenste informatie valt onder de uitzonderingsgronden en beperkingen met betrekking tot de openbaarheid van gegevens, zoals deze zijn neergelegd in artikel 10 Wob en artikel 11 Wob. Wij concluderen derhalve dat de door u gevraagde gegevens informatie betreft die openbaar is en die wij op grond van artikel 3, lid 5, Wob derhalve aan u dienen te verstrekken. inlichtingen bij telefoonnummer adres BNG 's-gravenhage, rekeningnummer Rabobank, rekeningnummer ING, rekeningnummer btw-nummer NL B03 IBAN-nummer NL74BNGH SWIFT/BIC: BNGHNL2G

6 Besluit Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie in het kader van de Wob te verstrekken. De volgende documenten zijn als bijlage bij deze beschikking gevoegd; Open Source implementatie strategie Gelderland.doc dit document bevat de implementatie strategie van Open Source Software binnen de provincie Gelderland. software en licentieoverzicht 2012.xlsx dit document bevat een overzicht van alle software binnen de provincie Gelderland. Als u op tabblad Totaaloverzicht Software in de tweede kolom Open source klikt, dan vindt u onder het filter waar de open source software. Een beknopt overzicht vindt u onder tabblad Open Source. Totale software kosten.xlsx dit document bevat een overzicht van de software kosten binnen de provincie Gelderland. Als u op tabblad totale software kosten klikt, dan vindt u een overzicht per leverancier. Nadere informatie Indien u nadere informatie wenst over deze beschikking, kunt u contact opnemen met de afdeling Informatievoorziening & Automatisering. Hoogachtend, namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Nederland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Oost Nederland, telefoonnummer (026) of op Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026)

7 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief OSOSSImplementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Definitief Pagina 1/14

8 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding Stand van zaken Open Standaarden Open source Software Maatwerk Aanbesteding Uitgangspunten Acties Open Standaarden [Actie1 2010] Toetsen aan open standaarden [Actie2 2010] Beleid (open) standaarden Acties Open Source Software [Actie1 2010] Opstellen vervangingskalender software [Actie2 2010] Implementatie in aanbestedingsbeleid en inkoop [Actie5 2010] Screening Inkoopregels [Actie6 2010] Communicatie en bewustwording [Actie7 2010] Beleid OSOSS implementeren [Actie8 2010] Licentie en configuratiebeheer Besluit AMT Bijlage Lijst Open Source Producten Gelderland Pagina 2/14

9 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Versiebeheer Auteur Versie Datum Omschrijving Initiële versie aanpassingen revisie besproken met Vastgesteld door het AMT-IT Pagina 3/14

10 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 1 Inleiding Uitvoeringsagenda NOiV De motie Vendrik resulteerde in het Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV). Dit actieplan heeft geresulteerd in een uitvoeringsagenda NOiV. De uitvoeringsagenda is doorvertaald naar het bestuursakkoord rijk provincies. Deze implementatiestrategie geeft aan wat het beleid is van de provincie Gelderland ten aanzien van open source en open standaarden. Tevens worden hier de actiepunten vermeld die in het kader van open sourse software en open standaarden in het komende jaar worden uitgevoerd. Dit document is bedoeld ter besluitvorming door het AMT I&A over het hierin voorgestelde beleid en uitvoering van de daarbij behorende actiepunten. Pagina 4/14

11 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 2 Stand van zaken 2.1 Open Standaarden De provincie Gelderland heeft als doel om zoveel mogelijk te voldoen aan open standaarden. Dit is momenteel verankert in de architectuur van de provincie. 2.2 Open source Software De provincie heeft nog geen vastgesteld kader omtrent Open Source. In het algemeen zijn er voor software, kwaliteitsaspecten (Quint/ISO) benoemd. Deze gelden zowel voor Closed Source als voor Open Source. Gezegd kan worden dat er altijd gekeken wordt naar de beste oplossing, die goed belegd en beheerd kan worden door de organisatie. De lijst Open Source Software in gebruik bij provincie Gelderland is als bijlage toegevoegd. 2.3 Maatwerk Software maken en aanpassen behoort niet tot de core business van de provincie. De provincie heeft een.net ontwikkelstraat waarbij gebruik gemaakt wordt van allerlei open standaarden. Het.Net framework is niet (helemaal) open source. De producten die hiermee worden gemaakt worden, afhankelijk van bepaalde aspecten (bv. uit veiligheidsoogpunt), wel of niet vrijelijk gedistribueerd. De huidige gedragslijn is dat de provincie eigenaar wordt van de broncode die in haar opdracht ontwikkeld wordt. Dit biedt de mogelijkheid om deze software als open source beschikbaar te stellen in een pure of hybride vorm. In IOG verband is er een soort Open Source agreement afgesproken tussen provincies om broncode te kunnen gebruiken tegen een kleine vergoeding of gratis. In de praktijk blijkt dat hier niet vaak gebruikt van gemaakt wordt. 2.4 Aanbesteding De algemene beleidslijn is dat bij aanbesteding wel gevraagd wordt naar open source software, maar primair ligt de focus op een goede prijs/prestatieverhouding vanuit de gekende perspectieven. De doorzettingsmacht vertaalt zich voor open standaarden in eisen en voor open source software in een wens. Pagina 5/14

12 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 3 Uitgangspunten Verantwoordelijkheid Eigenaarschap van het thema open source software ten aanzien van de eerste 3 niveaus van (open) standaardisatie (zie figuur 1) is het hoofd van de afdeling I&A. De bovenste 3 lagen zijn de primaire verantwoordelijkheid van het desbetreffende organisatieonderdeel. Figuur 1 Niveaus open standaarden Enthousiasme Open source wordt niet tegen gewerkt, in tegendeel, maar het is geen doel op zich. Het ambitieniveau zal nog vastgesteld moeten worden. Aanbesteding De keuze voor open source software wordt ingekaderd door de volgende afspraken: - invoering tijdens aanbesteding en inkoop van dienstverlening - er wordt expliciet gevraagd aan leveranciers om ook open source software aan te bieden - er wordt expliciet gevraagd naar ondersteuning van open standaarden (comply or explain) - open source software is geen knock-out criterium - er wordt aangesloten op overheidinitiatieven (bv. NUP) - er wordt gebruik gemaakt van standaardsoftware tenzij - bij gelijke geschiktheid heeft open source de voorkeur Deze vraag zal in de aanbestedingsdocumenten zodanig zijn opgenomen dat hierover automatisch een uitspraak gedaan kan worden. Er is voldoende kennis van open source software aanwezig voor verwerving. Een permanent aandachtspunt is dat binnen ontwikkelprojecten er steeds voldoende know how is over open source software om dit in het bestek (de functionele specificaties) uit te vragen. Pagina 6/14

13 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Open sourcen van maatwerk De provincie neemt hierin een afwachtende houding aan. Communityvorming 1 Provincie Gelderland neemt hierin een afwachtende houding aan en is nog niet voornemens om aan een community deel te nemen. De volgende aspecten spelen een rol bij dit besluit: - De provincie is geen softwareleverancier - De provicie ontwikkelt zelf geen software dat betekent dat de eventuele bijdrage bij de leverancier komt te liggen - Het belang van een community wordt onderkend maar we weten nog niet wat dit betekent voor de organisatie Vrijwillige financiële bijdrage aan open source projecten De provincie neemt ook hierin een afwachtende houding aan en heeft nog niet besloten hoe hieraan vorm te geven. Dit zal in voorkomende gevallen beoordeeld worden. Transitiekosten Open source software heeft onze aandacht. De hoge transitiekosten 2 belemmeren een snelle en grootschalige adoptie van open source software. De verwachting is dat de adoptie mondjesmaat zal doorzetten. Niet vanwege het ontbreken van de wil maar omdat aan een grootschalige overgang hoge transitiekosten zijn verbonden. De kosten gaan voor de baten uit. Daarnaast is het niet de bedoeling om te veranderen vanwege de verandering. Open source wordt beoordeeld op natuurlijke momenten. Gebruikersopleidingen Als een nieuwe versie van een product wordt geintroduceert dan maakt het voor de gebruiker niet uit of dit open of closed source is. De gebruiker heeft in de meeste gevallen een opleiding nodig. 1 Een groep ontwikkelaars die op min of meer vrijwillige basis samenwerkt aan de (verdere) ontwikkeling van een software product. 2 De kosten die gemaakt moeten worden voor de migratie van closed source naar open source software. Pagina 7/14

14 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 4 Acties Open Standaarden 4.1 [Actie1 2010] Toetsen aan open standaarden Op natuurlijke momenten, tijdens systeemontwikkelingstrajecten waarbij verwerving van software of wijziging in de software architectuur plaats vindt wordt getoetst aan de lijst met open standaarden die wordt onderhouden door het forum standaardisatie. Deze lijst is voortdurend aan verandering onderhevig zodat altijd naar de vigerende lijst verwezen wordt. Wie: Projectleiding/J&I/AS 4.2 [Actie2 2010] Beleid (open) standaarden Naas de open standaarden op de lijst van NOiV bestaan uiteraard ook nog (open) standaarden die nog niet op deze lijst voorkomen. De provincie stelt beleid op ten aanzien van het gebruik van deze (open) standaarden. Wie: Technische standaarden APP/AS/IBS; Semantische standaarden GRID/Business; GEO standaarden GIC; Processtandaarden en wetgeving Business. Pagina 8/14

15 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 5 Acties Open Source Software Bij Open Source krijg je de beschikking over de source van de software maar dat betekent nog niet dat de software gratis is of dat de kennis en kunde aanwezig is om de software aan te passen en up to date te houden (zie definitie NOiV). De provincie heeft als ambitie komend jaar de voorbereidingen te treffen voor een gedragen invoering van Open Source. Dit draagvlak wordt gecreeerd door het uitvoeren van een pilot project waarna in de daaropvolgende jaren een structurele implementatie wordt onderzocht. De provincie is van mening dat Open Source geen doel op zich is, maar een middel om bijvoorbeeld leveranciersonafhankelijkheid te creëren. Het is niet de bedoeling om investeringen te niet te doen door open source te implementeren. De provincie kijkt dus naar de kansen die Open Source kan bieden alvorens deze in te zetten. 5.1 [Actie1 2010] Opstellen vervangingskalender software Vervangingskalender opstellen als stuurmiddel voor keuze en afwegingsproces en het realiseren van ambitie. Wie: APP/AS 5.2 [Actie2 2010] Implementatie in aanbestedingsbeleid en inkoop - Criteria opstellen voor gelijke geschiktheid betekent kiezen voor de beste oplossing (TCO, flexibliteit, functionaliteit) - Bij outsourcing de leverancier als eis meegeven dat Open Standaarden en Open source mee genomen worden. Wie: J&I 5.3 [Actie5 2010] Screening Inkoopregels De inkoopregels moeten worden nagelopen op discriminerende regels ten aanzien van Open Source. Wie: J&I 5.4 [Actie6 2010] Communicatie en bewustwording Ten aanzien van dit dossier worden communicatietrajecten opgestart richting GS, NOiV en management. In projecten zorgen we er voor dat kennis van open source software aanwezig is bij het opstellen van specificaties. Wie: APP 5.5 [Actie7 2010] Beleid OSOSS implementeren Beleid opstellen zodat het gemakkelijker wordt om Open Source producten in gebruik te nemen. Voorbeeld, op dit moment worden aan interne sites alleen de eis gesteld dat ze moeten voldoen aan Internet Explorer. Bij deze eis zou ook Mozilla kunnen worden toegevoegd. Dit betekent uiteraard dat er extra kosten moeten worden gemaakt voor de extra compabiliteit. Wie: APP 5.6 [Actie8 2010] Licentie en configuratiebeheer Open source software opnemen in licentie- en configuratiebeheer en contractadministratie. Wie: APP en J&I Pagina 9/14

16 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief 6 Besluit AMT De provincie Gelderland heeft als doel om zoveel mogelijk te voldoen aan open standaarden. Dit is momenteel verankert in de architectuur van de provincie. Vanuit de meeste projecten wordt dit op dit moment ook al gevraagd en geëist. Het AMT staat positief tegen over Open Source maar onderneemt op korte termijn geen extra initiatieven om Open Source te bevorderen. Op het gebied van Open Source is de provincie geen early adapter maar een volger. Het AMT zal vooral de overheden en de markt volgen omtrent inzet Open Source producten. Hetgeen hieronder staat verwoord: 1. Open source software wordt behandeld als gesloten software en is daarmee ingebed in de procedures. a. Een (of meerdere medewerkers) het onderwerp open source software in portefeuille geven en dit bekend maken (tevens contactpunt voor programma NOiV). b. De acties uit dit document (laten) inplannen voor het komende jaar. Afspraak is om dit terug te laten komen in het BIP en I&A beleid. c. Op basis van application lifecycle management zullen de kansen en mogelijkheden voor het inzetten van Open Source Software worden bepaald. Hierbij worden ook de natuurlijke momenten bedoeld. Pagina 10/14

17 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Bijlage Lijst Open Source Producten Gelderland De volgende lijst komt uit de CMDB: Naam applicatie Apache Asterisk CentOS DansGuardian Devil-Linux filezilla_ Beschrijving Webserver PABX beheer software Host OS Linux freeware omgeving compatible met RedHat Enterprise Filtersoftware t.b.v. webfiltering Firewal software Veilige gegevens uitwisseling tussen diverse werkplekken en servers Relationele database. Wordt gebruikt door de applicaties kwaliteitscentrale. bestekregeling en verkeersregeling en staan los van elkaar. Software verlangt gebruik firebird. Firebird_1.5.3 Fwbulder IpTables Mozilla Firefox_3.0 Nagios_3.2.0 OpenSSh Password Safe_3.0.7 Putty_0.60 RDDTOOL RedHat Enterprise Linux_3 RedHat Enterprise Linux_4 RedHat Enterprise Linux_5 Samba Squid Squirell Mail_1.4.9.a WinHTTrack Website Copier_ Wireshark Firewall ruleset builder Firewal software Webbrowser Bewakingssoftware voor de infrastructuur Openssh is een protocol waarmee (met name linux) systemen via een beveiligde verbinding kunnen communiceren met elkaar Deze software dient voor wachtwoordbeheer IT Infra PuTTY is een vrije telnet- en SSH-client. Het is software waarmee iemand een verbinding kan maken met een andere computer. meestal zijn dit servers met een op UNIX gebaseerd besturingssysteem. PuTTY is een vervanging voor een terminal (ook wel Teletype. TTY genoemd). een domme machine die voor de introductie van de Personal Computer. gebruikt werd om te verbinden met een server. Round robin database grafieken tool Besturingssysteem OS Besturingssysteem OS Besturingssysteem OS Onderdeel van RedHat linux. Biedt de mogelijkheid om bestanden aan te bieden aan windows clients Caching Proxy server Webmail pakket t.b.v. ps leden Het binnen halen van ruimtelijk plannen gemakkelijken. Gemeentes hebben deze plannen in een xml structuur staan waardoor elk mapje geopend moet worden om de bestanden binnen te halen. nu kan dit in 1x. Netwerk analyser Pagina 11/14

18 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Bijlage : Overzicht standaarden vastgesteld door Standaardisatie Forum Toepassings-gebied Naam Documentatie Status Organisatorisch Werkingsgebie d Overheidswebsi-tes (mede be-stemd voor bur-gers, bedrijven en maatschap-pelijke instellin-gen) IT-beveiliging IT-beveiliging Webrichtlijnen zoals vastgelegd in het Be-sluit kwaliteit Rijksoverheidswebsit es, ministerraad 30 juni NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl chtlijnen.nl/richtlij nen/ nl/nen/servlet/dis patcher.dispatcher?id=biblio GPETRAISCHE GEGEVENS&co ntentid= nl/nen/servlet/dis patcher.dispatcher?id=biblio GPETRAISCHE GEGEVENS&co Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Organisaties die onderdeel zijn van de rijksoverheid zijn vanaf 1 september 2006 verplicht ervoor te zorgen dat alle nieuwe websites voldoen aan de standaarden. Reeds bestaande websites moeten uiterlijk 31 decem-ber 2010 aan de standaarden te voldoen. Alle overheden Alle overheden Overige informatie Bij het gebruik van deze standaarden wordt aange-tekend dat de standaar-den gezien moeten worden in de gehele context van de webrichtlijnen. Ter toetsing van de richtlijnen is het 'Normdocument Webrichtlijnen voor Waarmerk drempelvrij.nl', Versie 1.0, 20 juli 2007 beschikbaar. Dit docu-ment wordt beheerd door de stichting Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. De norm is een specifica-tie van managementsys-temen van informatiebe-veiliging. Het beschrijft een model dat ingevuld kan worden met de ele-menten uit de ISO Deze norm is gebaseerd op de standaard en wordt omschreven als een set van 'best practices' in informatiebeveiliging waaruit gekozen kan worden bij de implementatie van een Pagina 12/14

19 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief Uitwisseling van reviseerbare documenten Het gebruik van gpetraische af-beeldingen ('los-sless' compres-sie) binnen ODFdocumenten Het gebruik van gpetraische af-beeldingen (met 'lossy' compres-sie) binnen ODFdocumenten Open Document Format ISO ISO/IEC 15948:2003, Portable Network Grap-hics (PNG) Specification (Second Edition) ISO/IEC IS , Joint Photographic Ex-perts Group (JPEG) Lange termijn archivering van documenten. NEN-ISO :2005 EN (PDF/A-1a) (PDF/A1a mag naast ODF gehanteerd worden voor de lange termijn archive ring, specifiek voor nietreviseerbare documenten.) OASIS ISO/IEC ISO/IEC NEN ntentid= g/iso/iso_catalog ue/catalogue_tc/ catalogue_detail. htm?csnumber= g/tr/png/ g/graphics/jpe G/itu-t81.pdf nl/nen/servlet/dis patcher.dispatcher?id=biblio GPETRAISCHEG EGEVENS&conte ntid= Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Geselecteerd voor de basislijst standaarden. Voorgeselecteerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland Logistiek van elektronische ebms en WUS het programma Voorgeselec Rijksdiensten moe-ten vanaf april 2008 ODF onder-steunen. Mede-overheden en ove-rige instellingen volgen uiterlijk december Rijksdiensten moe-ten vanaf april 2008 PNG hante-ren. Mede-overheden en ove-rige instellingen volgen uiterlijk december Rijksdiensten moe-ten vanaf april 2008 JPEG hante-ren. Mede-overheden en ove-rige instellingen volgen uiterlijk december Alle overheidsorganisaties. beveiligingsstra-tegie. De norm dient in samenhang met NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl gehanteerd te worden. Pagina 13/14

20 Implementatiestrategie OSOSS provincie Gelderland Versie Definitief berichtuitwisseling Geo informatie infrastructuren (GII) Het exacte toepassingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden. zoals nader gespecificeerd binnen de OSB 'Framework van standaarden voor de Neder landse GII', versie 2.0 Definitief, Geonovum, 10 december 2007 Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) Overheids dienstenplat form van ICTU. Geonovum VNG/ EGEM heidsservice bus.nl/fileadmin /OSB/OSB_ebM S_Koppelvlak_St andaard_v0.91. pdf en heidsservice bus.nl/fileadmin /OSB/OSB_Kopp elvlak_standaar d_wus_v0.92.p df nl/framework/st andaarden/fram eworkgeo standaarden v2.0/download.h tml?itemid=58 m.nl/kennis bank/informatie voorziening/uitw isseling/stuf teerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland Voorgeselec teerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland. Voorgeselec teerd, verdere afstemming met betrokken partijen is gepland. Het exacte organi satorische wer kingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden. Het exacte organi satorische wer kingsgebied van de standaarden dient nog nader bepaald te worden. De standaarden worden geselec teerd binnen de context van DURP. Pagina 14/14

21 Object ID Open source (Basisgegevens) Status (Algemene gegevens) Leverancier Aantal licenties Team functioneel beheer (Beheer) Aantal gebruikers (Basisgegevens).NET Framework_1.1 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 501 t/m 2000.NET Framework_3.5 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 501 t/m 2000.NET Framework_4.0 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 501 t/m 2000 Aagrostacks_2007 ONWAAR Operationeel Ministerie LNV 1 VV/WON 3 t/m 10 Acanthis Document Solution ONWAAR Operationeel Acanthis Document Solutions 1 FD/DI 3 t/m 10 Access_2010 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 I&A/RAS 11 t/m 20 ActivPack 6.5 ONWAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 51 t/m 100 ADAudit Plus ONWAAR Operationeel ManageEngine 1 Adobe Acrobat Professional_9.0.0 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 101 t/m 200 Adobe CS5 - Suite 5 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 3 t/m 10 Adobe Flash Player_10 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe Flash Player_11.1 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe Illustrator_CS5 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 3 t/m 10 Adobe Reader_9.4.0 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe Shockwave Player_11.5 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 FD/DO 501 t/m 2000 Adobe SVG Viewer_3.0.3 ONWAAR Operationeel PC-ware 1 I&A/RAS 501 t/m 2000 Advanced Traffic Builder _2.0 ONWAAR Operationeel IT&T 1 B&O/DBW 3 t/m 10 After Shot_1.03 ONWAAR Operationeel Jasc software 1 B&O/GEO 1 t/m 2 AnagoR4_4.0 ONWAAR Operationeel Anago 1 J&I/INK&BBM 3 t/m 10 Any Video converter _2.6.5 ONWAAR Operationeel Anvsoft 1 COM/M&M 3 t/m 10 Applicatie voor kunstwerken van de provincie Gelderland_2.0 ONWAAR Operationeel 1 1 t/m 2 AppV_4.6 ONWAAR Operationeel Comparex Nederland B.V. 1 I&A/IBIS 501 t/m 2000 Apro Banking Gateway_ ONWAAR Operationeel Apro 1 F&BV/BFB 3 t/m 10 ArcGIS ArcInfo Workstation_9.2 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10 ArcGIS Desktop_9.2 SP5 ONWAAR Operationeel Esri Nederland B.V. 1 I&A/GIC 101 t/m 200 ArcGIS Server ONWAAR Operationeel Esri Nederland B.V. 1 I&A/GIC 201 T/M 500 ArcGIS Special_9.2 SP5 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GIC 21 T/M 50 Arcpad_7.0.1 ONWAAR Operationeel 1 B&O/GEO 3 t/m 10 ArcView_3.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10 ArcViewSpatialAnalyst_20 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10 ASB Besteksgenerator_1.0(Testomgeving) ONWAAR Operationeel IT&T 1 B&O/DBW 3 t/m 10

22 Asterisk WAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 501 t/m 2000 ASVV ONWAAR Operationeel Crow 1 UW/PMP 3 t/m 10 Aswin_2009 ONWAAR Operationeel Deltarail 1 TALO/OK 3 t/m 10 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012 ONWAAR Operationeel Nedgraphics 1 UW/PMP 1 t/m 2 Autodesk AutoCAD LT_2011 ONWAAR Operationeel Issue 1 UW/BU 1 t/m 2 Autodesk AutoCAD Map 3D 2012 ONWAAR Operationeel Nedgraphics 1 UW/BU 51 t/m 100 Autodesk AutoCAD Map 3D_2009 ONWAAR Operationeel Issue 1 UW/BU 51 t/m 100 Autodesk Design Review 2012 ONWAAR Operationeel Autodesk 40 UW/BU 51 t/m 100 Autodesk DWG TrueView_2010 ONWAAR Operationeel Issue 1 B&O/DBW 3 t/m 10 Autodesk Raster Design_2009 ONWAAR Operationeel Autodesk 1 UW/PMP 3 t/m 10 Automation Manager 2011 Management Console_2011 SR1 ONWAAR Operationeel RES Software 1 3 t/m 10 Avid Xpress DV_4.6 WAAR Operationeel Avid Technology 1 COM/M&M 3 t/m 10 AXIS Media Control_ ONWAAR Operationeel Axis Communications 1 B&O/DBW 11 t/m 20 BackOffice ONWAAR Operationeel 1 FD/CAT 3 t/m 10 Barcode font voor Office 2003 ONWAAR Operationeel 1 FD/DI 501 t/m 2000 Beheer & Onderhoud ONWAAR Operationeel Read Elsevier 1 FD/HV 1 t/m 2 Beheerkosten openbare ruimte_2003 ONWAAR Operationeel Crow 1 B&O/GEO 1 t/m 2 Bekendmakingen_1.0 ONWAAR Operationeel Info support 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Bentley MicroStation V8 XM_ 8.2 ONWAAR Operationeel Bently systems Incorporated 1 B&O/GEO 3 t/m 10 Besluitenregister Regiotaxi ONWAAR Operationeel ASolutions 1 UW/MO 3 t/m 10 Bestemmingsplannen Mapping ONWAAR Operationeel 1 3 t/m 10 Biztalk_2006.R2 ONWAAR Operationeel Microsoft 1 I&A/RAS 51 t/m 100 BKReplaceEm_2.0 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 11 t/m 20 Blokkendoos PKB_ A ONWAAR Operationeel WL Delft hydraulics 1 B&SMWLG/MWLG 1 t/m 2 BlokkendoosWaalweelde ONWAAR Operationeel WL Delft hydraulics 1 TALO/IBT 11 t/m 20 BluSTATS_16 ONWAAR Operationeel Traffax 1 P&CMERO/MOB 1 t/m 2 BNG (Betalingsverkeer) ONWAAR Operationeel GEMNET 1 F&BV/BFB 3 t/m 10 Bonfire Studio_1.4 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GIC 3 t/m 10 Boombeheer v9 client1 ONWAAR Operationeel Groenestein beheersoftware 1 B&O/DBW 21 T/M 50 Boswet handhaving_1.0 ONWAAR Operationeel 1 HH/BWON 3 t/m 10 BouwBestek_3.2.1 ONWAAR Operationeel Kpd 1 TALO/OK 1 t/m 2 BoxCar_Pro_ ONWAAR Operationeel 1 TALO/IBT 3 t/m 10

23 BVK ONWAAR Operationeel DHV 1 B&O/DBW BWise Builder_3.3 ONWAAR Operationeel Bwise 1500 F&BV/FSFB 11 t/m 20 BWise Web Server_3.3 ONWAAR Operationeel Bwise 1 F&BV/FSFB 11 t/m 20 BZ Utility Software for Hand-held Analyzers_ ONWAAR Operationeel 1 HH/M1 3 t/m 10 CalcEmis_2.42 ONWAAR Operationeel W.J.Burgers 1 HH/M1 3 t/m 10 Camtasia Studio 6.0 ONWAAR Operationeel 1 FD/DI 3 t/m 10 Capacito_1.7.1 build 59 ONWAAR Operationeel Trenso 1 UW/PMP 3 t/m 10 CAR II_ ONWAAR Operationeel DIFF Automatisering 1 TALO/OK 3 t/m 10 CD-rom Verlichtingstechniek ONWAAR Operationeel 1 B&O/GEO 3 t/m 10 CentOS WAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 3 t/m 10 Citatendatabank_2000 ONWAAR Operationeel Kluwer 1 HH/M1 1 t/m 2 CitaVista_ ONWAAR Operationeel ABF Research 1 P&CWSC/SO 1 t/m 2 CitaVista_2006 ONWAAR Operationeel ABF Research 1 P&CWSC/SO 1 t/m 2 CitaVista_2009 ONWAAR Operationeel ABF Research 1 P&CWSC/SO 1 t/m 2 Citrix ONWAAR Operationeel Comparex Nederland B.V I&A/IBIS 501 t/m 2000 COCON_7.2 ONWAAR Operationeel DTV CONSULTANTS 1 P&CMERO/MOB 1 t/m 2 Cognos 8 Metric Designer_8 ONWAAR Operationeel Cognos BV 120 I&A/GRID Onbekend Cognos Data Manager_8.3 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos DataManager_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos Framework Manager_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos Impromptu Administrator 7.1 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 3 t/m 10 Cognos Impromptu Administrator_7.1 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 11 t/m 20 Cognos Impromptu User_7 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 21 T/M 50 Cognos Impromptu User_7.1 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 101 t/m 200 Cognos Metric Designer_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 21 T/M 50 Cognos Portal_8.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 101 t/m 200 Cognos Powerplay_7.1 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID Onbekend Cognos_8.3 Portal ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 501 t/m 2000 Cognos-Transformer_8.3 ONWAAR Operationeel Cognos BV 1 I&A/GRID 1 t/m 2 ColorPic_4.1 ONWAAR Operationeel 1 I&A/GRID 3 t/m 10 ComCell Console GUI_7.0.0 ONWAAR Operationeel 1 I&A/IBIS 3 t/m 10 Compare and Merge_2.3 ONWAAR Operationeel 1 I&A/RAS 3 t/m 10

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan.

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem belastingadviseurs telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art.

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art. Gedeputeerde Staten V mm ^» provincie Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen Postbus

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Leverancier Applicatie Versie Installatie A.E.T. Europe B.V. EasySIGN Lokaal A.E.T. Europe B.V. Safesign Lokaal Adobe Acrobat Pro

Leverancier Applicatie Versie Installatie A.E.T. Europe B.V. EasySIGN Lokaal A.E.T. Europe B.V. Safesign Lokaal Adobe Acrobat Pro Leverancier Applicatie Versie Installatie A.E.T. Europe B.V. EasySIGN 3.0.45 Lokaal A.E.T. Europe B.V. Safesign 3.0.45 Lokaal Adobe Acrobat Pro Lokaal Adobe Reader DC 2015 Lokaal Adobe Photoshop CS 2 App-v

Nadere informatie

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen Gemeente Bronckhorst T.a.v. de heer C. van Dijk Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1 Project Project Owner : Basisvoorwaarden DDV : NPO Date : 3-6-2009 Version : 1.1 Status : Definitief Revision History Revision Date By Description 0.1 11-2-2005 Dylan van Rijsbergen 0.2 14-2-2005 Dylan

Nadere informatie

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap Gemeente Doetinchem T.a.v. de heer R.J.M. Tempels Raadhuisstraat 2 7001 EW DOETINCHEM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Information mobility - BGT/BOR data in het civiele ontwerpproces

Information mobility - BGT/BOR data in het civiele ontwerpproces 2014 Bentley Systems, Incorporated Information mobility - BGT/BOR data in het civiele ontwerpproces Ernst van Baar & Marc Rietman, Application Engineers Bentley Systems Agenda Information mobility Gebruikte

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010 Door: Martijn Janssen Introductie Office Integratie De Teamcenter MS Office-integratie maakt gebruik van Microsoft Office 2003 of 2007 in een beheerde Teamcenter

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december Gedeputeerde Staten Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg 262 6523 CD NIJMEGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3 Ondersteunde platformen 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 10/28/2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International

Nadere informatie

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers Versie augustus 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 MINIMALE VEREISTEN... 3 AANMELDEN... 4 De EERSTE KEER aanmelden met een RSA

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

AANTEKENEN. Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg CE ANGERLO. 4 juli Geachte mevrouw Van Weerde,

AANTEKENEN. Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg CE ANGERLO. 4 juli Geachte mevrouw Van Weerde, AANTEKENEN Jkvr. A.C.S.S. van Weerde Bingerdenseweg 21 6986 CE ANGERLO Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Ondersteunde platformen

Ondersteunde platformen Ondersteunde platformen 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries. Perceptive Software

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Foxit Phantom PDF Suite 2.24. www.cutepdf.com www.adobe.com www.foxitsoftware.com www.nuance.com

Foxit Phantom PDF Suite 2.24. www.cutepdf.com www.adobe.com www.foxitsoftware.com www.nuance.com PDF software: Functies en Prestaties CutePDF Professional 3.64 Acrobat X Pro 10.0.1 Foxit Phantom PDF Suite 2.24 PDF Converter Professional 7 Bedrijf Acro Software Adobe Foxit Software Nuance URL www.cutepdf.com

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor leveranciers

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor leveranciers HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor leveranciers Versie augustus 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 MINIMALE VEREISTEN... 5 Citrix Xenapp Plugin... 5 Citrix Access Gateway Plugin...

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering

PROVINCIAAL BLAD. De tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Gelderland Nr. 3245 21 juli 2017 Tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering Bekendmaking van het besluit

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Back-up Email: support@cloudteq.nl Back-up tel.nr:

Back-up Email: support@cloudteq.nl Back-up tel.nr: 1 Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam: Contact persoon: Eind verantwoordelijke testen: Datum UAT Start: Datum UAT deadline Beoogde Prod Test Start: Beoogde Prod Test Deadline YYYY/MM/DD UAT Start + 30 dagen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM telefoonnummer

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Desktop Portal Toegang tot uw applicaties via het internet Handleiding Multrix Desktop Portal - NED Pagina 1 van 12 Inleiding Dit document biedt u een

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen:

De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen: Gemeente Den Haag Beschrijving Omgevingen 1 Inleiding De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen: Oracle E-Business Suite Datawarehouse

Nadere informatie

Ondersteunde platformen

Ondersteunde platformen Ondersteunde platformen 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

AdmInbox. Installatie Scan Plug-in

AdmInbox. Installatie Scan Plug-in AdmInbox Installatie Scan Plug-in Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Integratie bij de bouw van een geo-gegevensmagazijn

Integratie bij de bouw van een geo-gegevensmagazijn Apex & Spatial Integratie bij de bouw van een geo-gegevensmagazijn SPREKER : E-MAIL : DATUM : Raymond van den Hoek rhoek@transfer-solutions.com 26-03-2012 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Raymond van den Hoek

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Google Chrome Windows Vista Windows 7 Windows 8 8.1 Apple imac ibook Adobe Acrobat Reader

Google Chrome Windows Vista Windows 7 Windows 8 8.1 Apple imac ibook Adobe Acrobat Reader Probleem: bij het openen van de apdf ziet u een wit scherm i.p.v. de gegevens m.b.t. uw beheerrekening. Afhankelijk van de webbrowser, Windows versie of merk computer dat u gebruikt, kan dit probleem worden

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Version: 3.5.x Perceptive Process Technische s Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Acrobat PDF Software. Installeren van Acrobat. Adobe PDF driver Voorkeuren 1. Voorkeuren 2. Adobe PDF driver. Voorkeuren 3.

Acrobat PDF Software. Installeren van Acrobat. Adobe PDF driver Voorkeuren 1. Voorkeuren 2. Adobe PDF driver. Voorkeuren 3. Acrobat PDF Software PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software 1 2 3 4 Erik van Eynde LUDIT KULeuven Adobe driver Aanmaken van PDF - 1 ppt Erik van Eynde, March 17, 2005 Workshop PDF Toledo - p. 1/?? Erik

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server iprova Suite 4.7 Systeemeisen server Hardware Dualcore Pentium IV 2 Ghz of beter met 4GB RAM; 100 Mbit netwerkverbinding of sneller; 1 GB vrije ruimte voor programmabestanden van iprova; min. 10 GB capaciteit

Nadere informatie

Aan Hoofd ICT Securityofficer. Datum 20 oktober 2011 Betreft Vrijgeven DVS na DigiNotar incident. Geacht heer, mevrouw

Aan Hoofd ICT Securityofficer. Datum 20 oktober 2011 Betreft Vrijgeven DVS na DigiNotar incident. Geacht heer, mevrouw > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan Hoofd ICT Securityofficer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Financiën Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333

Nadere informatie

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software Erik van Eynde LUDIT KULeuven Erik van Eynde, March 15, 2005 Workshop PDF Toledo - p. 1/23 Acrobat PDF Software 1 2 3 4 Adobe driver Aanmaken van PDF - 1 Aanmaken

Nadere informatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Jaap Korpel, 24 maart 2010 Eind december 2009 is de tweede Monitor NOiV verschenen, gebaseerd op een enquête onder de ICTverantwoordelijken

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Maatwerk software ontwikkelingen

Maatwerk software ontwikkelingen Maatwerk software ontwikkelingen IT Diensten Richard Schmidt Maatwerk Software Ontwikkelingen, 1 Wat is maatwerk software DGMR Maatwerk software Hoogwaardige wetenschappelijke software Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie